Anzeige

FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16

28. Jul 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Similar a FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16(20)

Anzeige

FC Barcelona - Tancament de l'exercici econòmic 2015/16

 1. COMPTE DE RESULTATS BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 Milers € ABANS DE CR JUN-16 PROVISIONS CAN RIGALT REAL JUN-16 PPT JUN-16 REAL JUN-15 INGRESSOS 678.913 678.913 632.975 607.685 DESPESES 612.398 17.968 630.366 598.563 581.044 RESULTAT EXPLOT. 66.515 -17.968 48.547 34.411 26.641 DESPESES FINANCERES 1.032 11.675 12.707 7.494 8.563    BAI 65.483 -29.643 35.840 26.917 18.078 IMPOST DE SOCIETATS 11.483 7.070 6.729 2.928 BDI 54.000 -25.230 28.769 20.188 15.150 EBITDA 139.617 139.617 131.614 101.255
 2. IMPACTE LAUDE CAN RIGALT BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 Milers € Import compra venda finca 35.353 Interessos de demora 11.675 TOTAL COST 47.028 Estimació del valor de la finca (*) (10.000) Provisió per urbanització registrada (7.385) PÈRDUA REGISTRADA EN ELS COMPTES ANUALS DE 30 DE JUNY DE 2016 29.643 El club ha registrat una provisió genèrica per import de 2 M per possibles desviacions. (*) Determinat per la combinació d’una valoració externa i estudis interns.
 3. 53 67 51 225 268 250 415 473 495 490 530 163 168 168 149 158 146 18 18 18 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 PPT EVOLUCIÓ INGRESSOS ÚLTIMS 7 EXERCICIS BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 Milions € 679 -3% +6% 3% 19% 28% Socis Estadi Mèdia Màrqueting Traspassos i altres 608 633 +46 (+7%) +71 (+12%) CAGR 8,6%
 4. EVOLUCIÓ INGRESSOS: REAL 15/16 VS. REAL 14/15 BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 Milions € 608 679 5 9 ESTADI SOCIS MÈDIA REAL 14/15 REAL 15/16 TRASPASSOS I ALTRES 43 MÀRQUETING 14 INCREMENT: 71 M€ •  Super Copa i torneig Joan Gamper •  Tour estadi i M&E •  Menys compensació al descens •  Millora contracte Nike •  Merchandising •  Market Pool •  Gira •  Patrocinadors •  Vendes: Pedro, Adama i Bartra •  Cessions: Song i Montoya
 5. 25 47 37 101 111 105 487 473 441 443 472 36 37 37 419 435 419 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 PPT 581 +4% Salaris esportius Salaris no esportius Despeses gestió Altres +3% +10% +87% 630 +49 (+8%) 598 +32 (+5%) EVOLUCIÓ DESPESES ÚLTIMS 7 EXERCICIS BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 Milions € CAGR 4,4%
 6. EVOLUCIÓ DESPESES: REAL 15/16 VS. REAL 14/15 BALANÇC ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 Milions € 581 630 1 16 SALARIS ESPORTIUS REAL 14/15 REAL 15/16 10 22 •  Més salari fix i primes èxits esportius •  Menys cost amortitzacions •  Menys variables •  Menys primes fi de contracte i indemnitzacions SALARIS NO ESPORTIUS DESPESES DE GESTIÓ ALTRES INCREMENT: 49 M€ •  Més cost gires i eleccions •  Més cost desplaçaments Mundial de Clubs •  Provisió Can Rigalt i diversos
 7. Copa d'Europa Lliga Copa del Rei Lliga Copa del Rei Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions 100 % 70 % 55 % Copa d’Europa Lliga Lliga EVOLUCIÓ DE LA MASSA SALARIAL ESPORTIVA BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 (Salari + Amort) | Total Club · Milions € Indicador màxim de seguretat Indicador òptim Lliga Copa del Rei 306 301 298 305 319 419 435 399 452 485 489 490 576 631 77% 67% 61% 62% 65% 73% 69% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 700 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
 8. EVOLUCIÓ DE LA MASSA SALARIAL ESPORTIVA BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 (Salari + Amort) | Total Futbol (professional i base) Indicador màxim de seguretat Indicador òptim 100% 70% 55% Massa salarial esportiva sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol Lliga Copa del Rei Lliga Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 268 257 261 270 281 380 396 399 452 485 489 490 576 631 67% 57% 54% 55% 57% 66% 63% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 700 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Copa d’Europa Lliga Copa del Rei Lliga
 9. 166 M€ 174 246 267 299 334 385 415 473 495 490 530 608 679 1,5 37 33 7 11 7 -80 -9 49 32 41 15 29 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 EVOLUCIÓ DE RESULTATS DESPRÉS D’IMPOSTOS BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 Milions € 157 M€
 10. -59 -69 -20 12 53 69 97 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 EVOLUCIÓ PATRIMONI NET BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 Milions €
 11. EVOLUCIÓ DEL DEUTE NET, EBITDA I DEUTE NET/ EBITDA BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 (*) Per al càlcul del ràtio d’equilibri patrimonial (article 67è dels estatuts), no es compta el deute corresponent a projectes extraordinaris d’inversió (Espai Barça) 431 365 334 331 287 328 271 241 69 85 138 134 152 101 140 140 53,9 5,1 2,4 2,5 1,9 3,2 1,9 1,7 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 SENSE EFECTE CAN RIGALT Deute Net (*) EBITDA Deute/Ebitda 287 <2,5 Estatuts
 12. EVOLUCIÓ DEUTE NET: REAL 15/16 VS. REAL 14/15 BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 Milions € 328 271 140 20 38 INVERSIÓ / DESINVERSIÓ JUGADORS EBITDA ALTRES INVERSIONS REAL 14/15 REAL 15/16 13 RESULTAT FINANCER IMPOST I SUBVENCIONS 15 ESPAI BARÇA 9 RÀTIO à 3,24 RÀTIO à 1,94 18 PROVISIONS I DETERIORAMENTS REDUCCIÓ DN: 57 M€
 13. EQUILIBRI PATRIMONIAL. ART. 67È ESTATUTS BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 Milions € DEUTE 2014/15 328 Ràtio Deute / EBITDA = 1,94 < 2,50 2 regles equilibri patrimonial Art. 67è: •  Tancament d’exercici amb un resultat positiu després d’impostos •  Endeutament net < 2 271 DEUTE 2015/16 Disposició transitòria: - Temp. 2014/15 < 2,75 - Temp. 2015/16 < 2,50 - Temp. 2016/17 < 2,25
 14. -100.000 -50.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 COMPRES JUGADORS VENDES JUGADORS -31 61 62 29 75 21 COMPRES I VENDES DE JUGADORS BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 Milers € MASCHERANO ALEXIS CESC SONG NEYMAR RAKITIC TER STEGEN SUÁREZ MATHIEU TURAN UMTITI TOURÉ IBRA THIAGO ALEXIS CESC PEDRO ADAMA NET PROMIG 50 M€
 15. CONCLUSIONS I BALANÇ EXERCICI 2015/16 BALANÇ ECONÒMIC TEMPORADA 2015/16 1. Ingressos més alts de la història del Club 679 M 2. Beneficis acumulats des del 2010 157 M 3. Des de l’inici del mandat s’ha reduït el deute net (sense EB) en 160 M 4. Esforç comercial i de màrqueting sense precedents, que representa una diferència de facturació 2016 vs. 2010 97 M 5. 6 anys consecutius amb auditories netes, sense cap excepció 6. Fons propis Negatius (30/06/10) - 62 M Positius (30/06/16) 95 M 7. Deute Net / EBITDA (art. 67 Estatuts) Art. 67 Estatuts -> 2 requeriments: 1. Resultat > 0 2. Ràtio Deute Net / Ebitda = 1,94 < 2,50 (2015/16)
Anzeige