Anzeige
Nou Palau
Nou Palau
Nou Palau
Nou Palau
Anzeige
Nou Palau
Nou Palau
Nou Palau
Nou Palau
Nou Palau
Anzeige
Nou Palau
Nou Palau
Nou Palau
Nou Palau
Nou Palau
Anzeige
Nou Palau
Nou Palau
Nou Palau
Nou Palau
Nou Palau
Nächste SlideShare
Nou Miniestadi i futura Ciutat Esportiva Joan Gamper (27-03-15)Nou Miniestadi i futura Ciutat Esportiva Joan Gamper (27-03-15)
Wird geladen in ... 3
1 von 19
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Nou Palau

 1. Descobreix l’Espai Barça Un somni de tots els barcelonistes
 2. 2 3 És el projecte de transformació de totes les instal·lacions que el FC Bar· celona té al barri de les Corts a Bar· celona i un Nou Miniestadi a la Ciu· tat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí. L’Espai Barça donarà valor a un tre· sor patrimonial de més de 35 hec· tàrees, 19,4 al centre de Barcelona i 16,2 a la Ciutat Esportiva, a 8,5 km del Camp Nou. Però més enllà dels edificis i els pro· jectes arquitectònics, serà un espai de convivència per als socis i d’aco· llida per a tots els visitants. L’Espai Barça es convertirà en el mi· llor complex esportiu del món al cen· tre d’una gran ciutat. L’Espai Barça comprèn les actuaci· ons següents: NOU CAMP NOU • Un estadi cobert amb tots els avenços per a aproximadament 105.000 espectadors. • Totalment transformat aprofitant l’estructura de l’actual. • Construït per fases, sense deixar de jugar. NOU PALAU BLAUGRANA • Un pavelló multiusos amb capa· citat per a fins a 12.000 especta· dors (espectacles esportius) i fins a 12.500 espectadors (esdeveni· ments socials i culturals). • Ubicat als actuals terrenys del Mi· niestadi. • Inclou un pavelló annex (2.000 es· pectadors), una pista de gel (800 espectadors) i les instal·lacions de l’FCBEscola, amb dos camps de futbol. CAMPUS BARÇA • Reordena i millora l’entorn de les instal·lacions i els serveis per als socis. • Obre i integra les instal·lacions del Club al barri de les Corts. • Millora la mobilitat i la seguretat els dies de partit. NOU MINIESTADI • Una instal·lació moderna i eficient per a 6.000 espectadors. • Es trasllada als terrenys annexos adquirits a Sant Joan Despí. • Amb la compra dels nous terrenys s’incrementa un 26% la superfície de la Ciutat Esportiva. El Espai Barça comprende las siguien- tes actuaciones: NUEVO CAMP NOU • Un estadio cubierto con todos los avances para aproximadamente 105.000 espectadores. • Totalmente transformado aprove- chando la estructura del actual. • Construido por fases, sin dejar de jugar. NOU PALAU BLAUGRANA • Un pabellón multiusos con capa- cidad para hasta 12.000 especta- dores (espectáculos deportivos) y hasta 12.500 espectadores (actos sociales y culturales). • Ubicado en los actuales terrenos del Miniestadi. • Incluye un pabellón anexo (2.000 espectadores), una pista de hielo (800 espectadores) y las instalacio- nes de la FCBEscola, con dos cam- pos de fútbol. CAMPUS BARÇA • Reordena y mejora el entorno de las instalaciones y los servicios para los socios. • Abre e integra las instalaciones del Club en el barrio de Les Corts. • Mejora la movilidad y la seguridad los días de partido. NUEVO MINIESTADI • Una instalación moderna y eficiente para 6.000 espectadores. • Se traslada a los terrenos anexos adquiridos en Sant Joan Despí. • Con la compra de los nuevos terre- nos se incrementa un 26% la super- ficie de la Ciudad Deportiva. Espai Barça includes the following: NEW CAMP NOU • A state-of-the-art, covered stadium for approximately 105,000 specta- tors. • Totally transformed taking advanta- ge of the current structure. • Built in phases, while continuing to play matches. NEW PALAU BLAUGRANA • A multipurpose arena with a capa- city for up to 12,000 spectators (sporting events) and up to 12,500 spectators (social and cultural events). • Located on the current site of the Miniestadi. • Includes an adjacent pavilion (2,000 spectators), an ice rink (800 spec- tators) and FCBEscola facilities with two football fields. BARÇA CAMPUS • Reorganizes and improves both the area around the venues and mem- ber services. • Opens up and integrates the Club’s venues into the Les Corts neighbourhood. • Improves mobility and safety on match days. NEW MINIESTADI • A modern and efficient venue for 6,000 spectators. • Moved to adjacent land acquired in Sant Joan Despí. • The purchase of the new land incre- ases the area of the Ciutat Esporti- va by 26%. Es el proyecto de transformación de todas las instalaciones que el FC Bar- celona tiene en el barrio de Les Corts en Barcelona y un Nuevo Miniestadi en la Ciudad Deportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí. El Espai Barça dará valor a un tesoro patrimonial de más de 35 hectáreas, 19,4 en el centro de Barcelona y 16,2 en la Ciudad Deportiva, a 8,5 km del Camp Nou. Pero más allá de los edificios y los proyectos arquitectónicos, será un espacio de convivencia para los so- cios y de acogida para todos los vi- sitantes. El Espai Barça se convertirá en el me- jor complejo deportivo del mundo en el centro de una gran ciudad. It is a project undertaking the trans- formation of all of FC Barcelona’s venues in the district of Les Corts in Barcelona and the construction of a New Miniestadi at the Ciutat Esportiva Joan Gamper in Sant Joan Despí. Espai Barça will add value to FC Bar- celona’s real estate assets, which con- sist of more than 35 hectares, 19.4 of which are in the centre of Barcelona and 16.2 of which are at the Ciutat Es- portiva, 8.5km from Camp Nou. But beyond the buildings and archi- tectural projects, it will be a meeting point for members and a place to wel- come all visitors. Espai Barça will become the world’s number one sports complex in the centre of a major city. ¿QUÉ ES EL ESPAI BARÇA? WHAT IS ESPAI BARÇA? QUÈ ÉS L’ESPAI BARÇA? El Espai Barça se convertirá en el mejor complejo deportivo del mundo en el centro de una gran ciudad. L’Espai Barça es convertirà en el millor complex esportiu del món al centre d’una gran ciutat. Espai Barça will become the world’s number one sports complex in the centre of a major city.
 3. 4 5 LAS CLAVES DEL ESPAI BARÇA KEYS TO ESPAI BARÇA LES CLAUS DE L’ESPAI BARÇA La transformació cap a un Nou Camp Nou i la construcció del Nou Palau Blaugrana va acompanyada d’una re· ordenació dels espais per construir edificis complementaris i generar més oportunitats per al desenvolu· pament social i econòmic del Club. Alguns dels principals beneficis que aporta són: • Revaloritza el patrimoni del Club, recupera l’excel·lència arquitectò· nica de les instal·lacions i les posa al servei del Barça del segle XXI. • Transforma el Camp Nou en un dels millors estadis del món. • Aconsegueix interiors amb circula· cions clares, passadissos amplis i diàfans i totalment accessibles. • Transformal’entornenunespaiobert, sense barreres, sense vehicles. • Permet gaudir de les instal·lacions els 365 dies l’any. • Aporta més ingressos per al Club gràcies a més espais d’hospita· litat, restauració, i sales i llotges VIP i noves oportunitats de patro· cini. • Millora les condicions per als nos· tres esportistes. • Allibera i reordena l’espai per construir un Nou Palau Blaugrana, guanyar en serveis per al Club i els socis i ampliar recintes com el Mu· seu i l’FCBotiga. • Millora de la seguretat i mobilitat de les instal·lacions els dies de partit separant trànsit rodat i de vianants. • Millora la connexió de les instal· lacions amb la ciutat gràcies a la nova Línia 9 del Metro. • Es converteix en el millor altaveu cap a la resta del món, millorant les condicions per als mitjans de comunicació els dies de partit. • Aporta criteris de màxima eficièn· cia energètica i sostenibilitat am· biental. La transformación hacia un Nuevo Camp Nou y la construcción del Nue- vo Palau Blaugrana va acompañada de una reordenación de los espacios para construir edificios complemen- tarios y generar más oportunidades para el desarrollo social y económico del Club. Algunos de los principales beneficios que aporta son: • Revaloriza el patrimonio del Club, recupera la excelencia arquitectóni- ca de las instalaciones y las pone al servicio del Barça del siglo XXI. • Transforma el Camp Nou en uno de los mejores estadios del mundo. • Consigue interiores con circulacio- nes claras, pasillos amplios y diáfa- nos y totalmente accesibles. • Transforma el entorno en un espacio abierto, sin barreras y sin vehículos. • Permite disfrutar de las instalacio- nes los 365 días del año. • Aporta más ingresos para el Club gra- cias a más espacios de hospitalidad, restauración, y salas y palcos VIP y nuevas oportunidades de patrocinio. • Mejora las condiciones para nues- tros deportistas. • Libera y reordena el espacio para construir un Nuevo Palau Blaugra- na, ganar en servicios para el Club y los socios y ampliar recintos como el Museo y la FCBotiga. • Mejora de la seguridad y movilidad de las instalaciones los días de partido, separando tráfico rodado y peatonal. • Mejora la conexión de las instalacio- nes con la ciudad gracias a la nueva Línea 9 del Metro. • Se convierte en el mejor altavoz ha- cia el resto del mundo, mejorando las condiciones para los medios de comunicación los días de partido. • Aporta criterios de máxima eficien- cia energética y sostenibilidad am- biental. The transformation to create a New Camp Nou and the construction of the New Palau Blaugrana is accompa- nied by a reorganisation of the area to construct additional buildings and to generate new opportunities for the Club’s social and economic develop- ment. Some of the main benefits are: • Increase the value of the Club’s as- sets, recover architectural excellen- ce, creating venues for a 21st cen- tury Barça. • Making Camp Nou one of the best stadiums in the world. • Achievement of fully accessible, spacious, open interior corridors with better circulation. • Transform the Campus into an open space, free of barriers and vehicles. • Enjoyment of the facilities 365 days a year. • Higher revenue for the Club thanks to more hospitality areas, food and beverage services and new spon- sorship opportunities. • Improved conditions for our athle- tes. • Opening up and reorganization of the campus to build a New Palau Blaugrana, provide more services for the Club and its members, and expand venues like the Museum and FCBotiga. • Improved security and mobility on match days by separating pedestri- an and vehicular traffic. • Improved connection to the rest of the city thanks to the Metro’s new Line 9. • Improve broadcasting to the rest of the world through ideal match-day conditions for the media. • Achievement of maximum energy efficiency and environmental sus- tainability. Generar más oportunidades para el desarrollo social y económico del Club. Generar més oportunitats per al desenvolupament social i econòmic del Club. Generate new opportunities for the Club’s social and economic development.
 4. 7 UN PROYECTO APROBADO POR LOS SOCIOS EN REFERÉNDUM A PROJECT APPROVED BY MEMBERS IN A REFERENDUM UN PROJECTE APROVAT PELS SOCIS EN REFERÈNDUM L’Espai Barça és un projecte dels socis. El somni de tots els barcelo· nistes, que es farà realitat i es con· vertirà en el llegat d’una generació perquè en puguin gaudir les genera· cions futures. Un projecte patrimonial amb una inversió de 600 milions d’euros ne· cessitava l’aprovació dels socis, els legítims propietaris del Club. El 5 d’abril del 2014 es va convocar una consulta a tots els socis del Club. El projecte es va aprovar per més del 72% dels vots. Va ser el segon referèndum de la història, després del que es va cele· brar l’any 1950, sota la presidència d’Agustí Montal i Galobart, per la compra dels terrenys destinats a la construcció de l’actual Camp Nou. El Espai Barça es un proyecto de los socios. El sueño de todos los barce- lonistas, que se hará realidad y se convertirá en el legado de una gene- ración para que puedan disfrutar las generaciones futuras. Un proyecto patrimonial con una in- versión de 600 millones de euros ne- cesitaba la aprobación de los socios, los legítimos propietarios del Club. El 5 de abril de 2014 se convocó una consulta a todos los socios del Club. El proyecto se aprobó por más del 72% de los votos. Fue el segundo referéndum de la his- toria, tras el que se celebró en 1950, bajo la presidencia de Agustí Montal Galobart, por la compra de los terre- nos destinados a la construcción del actual Camp Nou. Espai Barça is a project for the mem- bers. It is every Barça fan’s dream, one that will become a reality and a legacy to be enjoyed by future generations. Espai Barça is a heritage project with an investment of 600 million Euros, approved by the members, the legiti- mate owners of the Club. On 5 April 2014 a referendum was held for all Club members. The project was approved with more than 72% of the votes in favour. It was the second referendum in the Club’s history, after one that took pla- ce in 1950, under the presidency of Agustí Montal i Galobart, for the purc- hase of land for the construction of the current Camp Nou. El proyecto se aprobó por más del 72% de los votos. El projecte es va aprovar per més del 72% dels vots. The project was approved with more than 72% of the votes in favour. Participació: 31,65% (37.535) · Participación: 31,65% (37.535) · Participation: 31,65% (37.535) En blanc: 2% (751) Sí: 72,3% (27.161) No: 25,5% (9.589)
 5. 8 9 ¿CUÁNTO CUESTA EL ESPAI BARÇA? ¿CÓMO SE FINANCIA? HOW MUCH DOES ESPAI BARÇA COST? HOW IS IT FINANCED? QUANT COSTA L’ESPAI BARÇA? COM ES FINANÇA? L’Espai Barça serà econòmicament sostenible. El pla de finançament preveu pagar els 600 milions de tot el projecte amb recursos propis, pa· trocinadors i deute bancari. • Finançament previst a 8 anys (2017-2024). • Amb un pla de finançament sò· lid, fonamentalment cobert amb l’aportació de patrocinadors (title rights), recursos del Club i recur· sos generats pel mateix projecte. • Sense afectar en cap cas el projec· te esportiu. • Sense afectar els socis: no es de· manaran derrames. Finançament intern: El Club gene· rarà cada any caixa addicional per a l’Espai Barça sense que afecti el pro· jecte esportiu ni els socis. Financiación interna: El Club generará cada año caja adicional para el Espai Barça sin que afecte al proyecto de- portivo ni a los socios. Internal financing: Annually, the Club will generate additional cash dedica- ted to Espai Barça without affecting the Club’s sports or its members. Title rights: Aportació d’un mínim de 200 milions d’euros a canvi de posar un cognom a l’Estadi (Camp Nou + nom comercial o d’empresa). Title rights: Aportación de un mínimo de 200 millones de euros a cambio de poner un apellido al Estadio (Camp Nou + nombre comercial o de empre- sa). Title Rights: Contribution of 200 mi- llion Euros in exchange for adding a name to the stadium (Camp Nou + company name). Deute bancari: Un cop cancel·lat el crèdit bancari actual, el Club podrà demanar un nou crèdit sindicat d’ús exclusiu per a l’Espai Barça. Deuda bancaria: Una vez cancelado el crédito bancario actual, el Club podrá solicitar un nuevo crédito sindicado de uso exclusivo para el Espai Barça. Loans: A syndicated loan exclusively for Espai Barça once the current loan has been repaid. METODOLOGIA DE TREBALL TÈCNIC DESTINADA A GARANTIR EL COMPLIMENT DELS TERMINIS I COSTOS DEL PROJECTE METHODOLOGY FOR ENSURING COMPLIANCE WITH PROJECT COSTS AND DEADLINES METODOLOGÍA DE TRABAJO TÉCNICO DESTINADA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y COSTES DEL PROYECTO El Espai Barça será económicamente sostenible. El plan de financiación pre- vé pagar los 600 millones de todo el proyecto con recursos propios, patro- cinadores y deuda bancaria. • Financiación prevista a 8 años (2017-2024). • Con un plan de financiación sólido, fundamentalmente cubierto con la aportación de patrocinadores (title rights), recursos del Club y recursos generados por el mismo proyecto. • Sin afectar en ningún caso al pro- yecto deportivo. • Sin afectar a los socios: no se pedi- rán derramas. Espai Barça will be economically sus- tainable. The financing plan calls for the investment of 600 million Euros to be funded through the Club’s own re- sources, sponsorship and a bank loan. • Financing term of 8 years projected (2017-2024). • A solid financing plan funded with sponsor contributions (Title Rights), Club resources and resources gene- rated by the project. • Without affecting the Club’s sports program. • Without affecting the members: they will not be asked to make extra payments.
 6. CRONOLOGÍA CALENDARIO DE TRABAJO PREVISTO TIMELINE WORKING SCHEDULE ESTIMATED CRONOLOGIA CALENDARI DE TREBALL PREVIST
 7. 12 13 EL NUEVO CAMP NOU THE NEW CAMP NOU EL NOU CAMP NOU JURAT El Jurat de l’Espai Barça està for· mat per 9 membres: 5 del Club, 3 del Col·legi d’Arquitectes (COAC) i 1 de l’Ajuntament de Barcelona. Els representants del FC Barcelona al jurat de l’Espai Barça són Josep Ma· ria Bartomeu, Susana Monje, Jordi Moix, Emili Rousaud i l’arquitecte Juan Pablo Mitjans. Per part del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en formen part el degà del COAC, Lluís Comerón, i els arquitec· tes Arcadi Pla i Joan Forgas, mentre que la representant de l’Ajuntament és Aurora López, gerent adjunta d’Urbanisme. CONCURS INTERNACIONAL D’ARQUITECTURA Per a l’elecció de la proposta arqui· tectònica del Nou Camp Nou, el FC Barcelona va convocar el juny del 2015 un Concurs Internacional d’Ar· quitectura obert als estudis de tot el món i que se celebra a dues voltes. A la primera volta es van presentar 26 equips de primera línia, formats per estudis internacionals i locals. Al setembre del 2015 el jurat en va escollir vuit equips formats per un estudi internacional i un de local: • AECOM + B720 Arquitectes • Arup Sport + Taller d’Arquitectura Ricardo Bofill • BIG + IDOM + BAAS Arquitectes • Gensler Sport + OAB • HKS + COX + Batlle i Roig Arqui· tectes • AFL + Mateo Arquitectura • Nikken Sekkei + Joan Pascual i Ra· mon Ausió Arquitectes • Populous + MIAS Arquitectes + RCR Arquitectes Al desembre es van rebre les propos· tes dels vuit finalistes. Pròximament està previst que el ju· rat esculli el projecte guanyador del Nou Camp Nou. JURADO El Jurado del Espai Barça está for- mado por 9 miembros: 5 del Club, 3 del Colegio de Arquitectos (COAC) y 1 del Ayuntamiento de Barcelona. Los representantes del FC Barcelona en el jurado del Espai Barça son Josep Maria Bartomeu, Susana Monje, Jor- di Moix, Emili Rousaud y el arquitec- to Juan Pablo Mitjans. Por parte del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), forman parte de éste el de- cano del COAC, Lluís Comerón, y los arquitectos Arcadi Pla y Joan Forgas, mientras que la representante del Ayuntamiento es Aurora López, ge- rente adjunta de Urbanismo. CONCURSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Para la elección de la propuesta arqui- tectónica del Nuevo Camp Nou, el FC Barcelona convocó en junio de 2015 un Concurso Internacional de Arquitec- tura abierto a los estudios de todo el mundo y que se celebra en dos vueltas. En la primera vuelta se presentaron 26 equipos de primera línea, formados por estudios internacionales y locales. En septiembre de 2015 el jurado esco- gió a ocho equipos formados por un estudio internacional y uno local: • AECOM + B720 Arquitectos • Arup Sport + Taller de Arquitectura Ricardo Bofill • BIG + IDOM + BAAS Arquitectos • Gensler Sport + OAB • HKS + COX + Batlle i Roig Arquitec- tes • AFL + Mateo Arquitectura • Nikken Sekkei + Juan Pascual y Ra- mon Ausió Arquitectos • Populous + MIAS Arquitectos + RCR Arquitectes En diciembre se recibieron las pro- puestas de los ocho finalistas. Próximamente está previsto que el jurado elija el proyecto ganador del Nuevo Camp Nou. JURY The Espai Barça jury consists of 9 members: 5 from the Club, 3 from the Col·legi d’Arquitectes (COAC), and 1 from the City of Barcelona. Jury representatives from FC Barcelona are Josep Maria Bartomeu, Susana Monje, Jordi Moix, Emili Rousaud and the architect Juan Pablo Mitjans. The Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) is represented by COAC dean, Lluís Comerón, and architects Arcadi Pla and Joan Forgas. The City is re- presented by Aurora López, from the Department of Urban Planning. INTERNATIONAL ARCHITECTURE COMPETITION To choose an architectural proposal for the New Camp Nou, FC Barcelona held in June 2015 an international arc- hitectural competition open to firms throughout the world and which was carried out over two phases. In the first phase there were 26 teams including local and international firms. In September 2015, the jury chose eight teams, which were formed by one international firm and one local firm: • AECOM + b720 Architectes • Arup Sport + Ricardo Bofill Taller de Arquitectura • BIG + IDOM + BAAS Architects • Gensler Sport + OAB • HKS + COX + Batlle i Roig Architects • AFL + Mateo Arquitectura • Nikken Sekkei + Joan Pascual i Ra- mon Ausió Architects • Populous + MIAS Architects + RCR Architects In December, proposals were received from the eight finalists. The jury will soon choose the winning proposal for the New Camp Nou. Próximamente el jurado elegirá el proyecto ganador. Pròximament el jurat escollirà el projecte guanyador. The jury will soon choose the winning proposal for the New Camp Nou.
 8. 14 15 EL NUEVO MINIESTADI THE NEW MINIESTADI EL NOU MINIESTADI UN CAMP MODERN I FUNCIONAL PER AL PLANTER El 25 de maig del 2015, després d’un concurs arquitectònic que es va fer durant els mesos de març i abril del 2015 amb estudis locals, es va adju· dicar el projecte arquitectònic per a la construcció del Nou Miniestadi a l’estudi Batlle i Roig Arquitectes. L’aposta per la formació i els futbo· listes educats en l’estil Barça i els valors que representa el Club forma part de la identitat blaugrana. El Nou Miniestadi és la primera estació dels somnis del nostre planter en el camí cap al Nou Camp Nou. Amb un disseny integrat de 360° per millorar l’ambient dins l’Estadi, tin· drà totes les seves graderies cober· tes, un edifici de tribuna com a nou referent de l’entorn, i estarà adaptat a la categoria III de la UEFA. Emplaçament: Ciutat Esportiva Joan Gamper (Sant Joan Despí) Capacitat: 6.000 espectadors Competicions: Segona Divisió, UEFA Youth League, UEFA Women’s Champions League Aparcament: Annex 600 places Inauguració: Temporada 2017/18 Arquitectes: Batlle i Roig Emplazamiento: Ciudad Deportiva Joan Gamper (Sant Joan Despí) Capacidad: 6.000 espectadores Competiciones: Segunda División, UEFA Youth League, UEFA Women‘s Champions League Aparcamiento: Anexo 600 plazas Inauguración: Temporada 2017/18 Arquitectos: Batlle i Roig Location: Ciutat Esportiva Joan Gamper (Sant Joan Despí) Capacity: 6,000 Competitions: Second Division, UEFA Youth League, UEFA Women’s Champions League Parking: 600 adjacent spaces Opening: 2017/18 season Architect: Batlle i Roig UN CAMPO MODERNO Y FUNCIONAL PARA LA CANTERA El 25 de mayo de 2015, tras un con- curso arquitectónico que se hizo du- rante los meses de marzo y abril de 2015 con estudios locales, se adjudi- có el proyecto arquitectónico para la construcción del Nuevo Miniestadi al estudio Batlle i Roig Arquitectes. La apuesta por la formación y los futbo- listas educados en el estilo Barça y los valores que representa el Club forman parte de la identidad azulgrana. El Nue- vo Miniestadi es la primera estación de los sueños de nuestra cantera en el ca- mino hacia el Nuevo Camp Nou. Con un diseño integrado de 360° para mejorar el ambiente dentro del Esta- dio, tendrá todas sus gradas cubier- tas, un edificio de tribuna como nuevo referente del entorno y estará adapta- do a la categoría III de la UEFA. A MODERN AND FUNCTIONAL VENUE FOR THE YOUTH TEAMS On 25 May 2015, after an architectural competition held among local firms during the months of March and April 2015, the design for the construction of the New Miniestadi was won by Bat- lle i Roig Arquitectes. The Club’s commitment to training and educating in the Barça style and teaching the Club’s core values is part of the Barça identity. The New Minies- tadi is the first stop for our youth on their dream journey to the New Camp Nou. The New Miniestadi has a 360° inte- grated design to improve the atmos- phere inside the Stadium. All seating areas will be fully covered, with a main stand building which will be iconic element in the area. The stadium will be adapted to UEFA’s category III Sta- dium criteria. El Nuevo Miniestadi es la primera estación de los sueños de nuestra cantera. El Nou Miniestadi és la primera estació dels somnis del nostre planter. The New Miniestadi is the first stop for our youth on their dream journey.
 9. 16 17 EL NUEVO PALAU BLAUGRANA THE NEW PALAU BLAUGRANA EL NOU PALAU BLAUGRANA • Per adaptar-se a la normativa de l’Eurolliga. • Per garantir la millor visibilitat de tots els espectadors. • Per disposar d’una instal·lació to· talment accessible. • Per guanyar espais d’entrenament per als nostres equips. • Per millorar els serveis de bars, restauració i hospitalitat. • Per millorar la funcionalitat, el confort i el gaudiment del Palau. • Per millorar els punts d’atenció mèdica. • Per proporcionar la millor atenció i serveis als mitjans de comunicació. • Para adaptarse a la normativa de la Euroliga. • Para garantizar la mejor visibilidad de todos los espectadores. • Para disponer de una instalación to- talmente accesible. • Para ganar espacios de entrena- miento para nuestros equipos. • Para mejorar los servicios de bares, restauración y hospitalidad. • Para mejorar la funcionalidad, el confort y el disfrute del Palau. • Para mejorar los puntos de aten- ción médica. • Para proporcionar la mejor aten- ción y servicios a los medios de co- municación. • To comly with Euroleague regulati- ons. • To ensure better visibility for all spectators. • To have a fully accessible facility. • To create more space for team trai- ning. • To improve food and hospitality ser- vices. • To improve functionality, comfort and enjoyment. • To improve medical attention. • To provide the best care and servi- ces to the media. El actual Palau Blaugrana es una instalación obsoleta. L’actual Palau Blaugrana és una instal·lació obsoleta. The current Palau Blaugrana is an outdated facility. ¿PARA QUÉ ERA NECESARIO UN NUEVO PALAU? WHY DO WE NEED A NEW PALAU? PER QUÈ CALIA UN NOU PALAU? El complex del Nou Palau Blaugrana s’ubicarà a l’actual parcel·la del Mi· niestadi, a tocar de la nova estació Camp Nou de la Línia 9, i comptarà amb quatre espais que podran funci· onar independentment. El complejo del Nuevo Palau Blaugra- na se ubicará en la actual parcela del Miniestadi, junto a la nueva estación Camp Nou de la Línea 9, y contará con cuatro espacios que podrán funcionar independientemente. The new Palau Blaugrana complex will be located on the current site of the Miniestadi, next to the new L9 Metro Camp Nou station, and will have three independently functio- ning areas.
 10. 18 19 CONCURS INTERNACIONAL D’ARQUITECTURA Per a l’elecció de la proposta arqui· tectònica del Nou Palau Blaugrana, el FC Barcelona va convocar el juny del 2015 un Concurs Internacional d’Arquitectura obert als estudis de tot el món i que es va celebrar a dues voltes. A la primera volta es van presentar 19 equips de primera línia formats, en la seva majoria, per estudis inter· nacionals i locals. Al setembre del 2015 el jurat en va escollir sis equips per a la segona volta: • Pattern Architects + Massip-Bosch Arquitectes • GMP + GCA Arquitectes • HOK + TAC Arquitectes • Francisco Mangado Arquitectes + Bach Arquitectes + R. Sanabria Arquitectes + I. Aparicio • Make + BCQ Arquitectes • Wilkinson Eyre Architects + Alonso Balaguer Riera Arquitectes Al desembre es van rebre les propos· tes dels sis finalistes. El 29 de gener el jurat de l’Espai Bar· ça va escollir per unanimitat la pro· posta de l’equip HOK + TAC Arquitec· tes com a guanyadora del concurs. CONCURSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Para la elección de la propuesta arqui- tectónica del Nuevo Palau Blaugrana, el FC Barcelona convocó en junio de 2015 un Concurso Internacional de Arquitectura abierto a los estudios de todo el mundo y que se celebró en dos vueltas. En la primera vuelta se presentaron 19 equipos de primera línea formados, en su mayoría, por estudios interna- cionales y locales. En septiembre de 2015 el jurado es- cogió a seis equipos para la segunda vuelta: • Pattern Architects + Massip-Bosch Arquitectos • GMP + GCA Arquitectos • HOK + TAC Arquitectos • Francisco Mangado Arquitectos + Bach Arquitectos + R. Sanabria Ar- quitectos + I. Aparicio • Make + BCQ Arquitectos • Wilkinson Eyre Architects + Alonso Balaguer Riera Arquitectos En diciembre se recibieron las pro- puestas de los seis finalistas. El 29 de enero el jurado del Espai Barça escogió por unanimidad la pro- puesta del equipo HOK + TAC Arqui- tectos como ganadora del concurso. INTERNATIONAL ARCHITECTURE COMPETITION To select an architectural proposal for the New Palau Blaugrana, FC Barce- lona held in June 2015 an internatio- nal architectural competition open to studios throughout the world that was carried out over two phases. In the first phase there were 19 teams formed by local and international firms. In September 2015, the jury chose six teams for the second round: • Pattern Architects + Massip-Bosch Architects • GMP + GCA Architects • HOK + TAC Architects • Francisco Mangado Arquitecto + Bach Arquitectes + Ramon Sanabria Arquitectos + Aparicio Arquitectos • Make + BCQ Arquitectura • Wilkinson Eyre Architects + Alonso I Balaguer Arquitectes In December proposals from the six finalists were received. On 29 January, the Espai Barça jury unanimously chose the proposal from the TAC + HOK Architects team as the winner of the competition. L’EQUIP GUANYADOR: HOK + TAC ARQUITECTES És una de les firmes més im· portants dels Estats Units pel que fa a l’arquitectura i l’en· ginyeria, amb experiència en projectes arreu del món i de qualsevol tipologia. HOK ha desenvolupat l’Ameri· can Airlines Arena dels Mia· mi Heat, el Nationwide Arena d’Ohio o l’Stockton Arena, a Califòrnia. A més, l’equip que HOK proposa també té experi· ència com a arquitecte respon· sable del First Direct Arena, a Leeds. El seu vicepresident i director d’esports és John Ro· des. Per la banda local, Eduard Gas· cón, de TAC Arquitectes, lidera un equip sòlid amb una gran experiència en el desenvolupa· ment de tot tipus de projectes a Barcelona, com el premiat Parc del Turó de Can Mates, l’edifici Mirasol Centre, el CTM Manresa, l’edifici d’oficines Diagonal 682 i l’Estació de la Sagrera. EL EQUIPO GANADOR: HOK + TAC ARQUITECTOS Es una de las firmas más im- portantes de Estados Unidos en cuanto a la arquitectura y la ingeniería, con experiencia en proyectos en todo el mundo y de cualquier tipología. HOK ha desarrollado el Ameri- can Airlines Arena de los Miami Heat, el Nationwide Arena de Ohio o el Stockton Arena, en California. Además, el equipo que HOK propone también tie- ne experiencia como arquitec- to responsable del First Direct Arena, en Leeds. Su vicepresi- dente y director de deportes es John Rodes. Por el lado local, Eduard Gas- cón, de TAC Arquitectos, lidera un equipo sólido con una gran experiencia en el desarrollo de todo tipo de proyectos en Barcelona, como el premiado Parc del Turó de Can Mates, el edificio Mirasol Centre, el CTM Manresa, el edificio de oficinas Diagonal 682 y la Estación de la Sagrera. THE WINNING TEAM: HOK + TAC HOK is one of the most impor- tant architecture and engine- ering firms based in the United States, with broad, international experience. HOK designed the American Airlines Arena in Miami home of the Miami Heat, Nationwide Arena in Columbus, Ohio and Stockton Arena in California. In addition, HOK’s team also has experience as the lead architect for the First Direct Arena in Le- eds. The company’s Vice Presi- dent and Director of Sports + Recreation + Entertainment is John Rhodes. On the local side, Eduard Gas- cón of TAC Architects leads a strong team with extensive ex- perience in the development of a wide array of projects in Bar- celona, such as the award-win- ning Parc del Turó de Can Ma- tes, the Mirasol Centre building, the CTM Manresa, the Diagonal 682 office building, and the Sa- grera rail station. En la primera vuelta se presentaron 19 equipos. A la primera volta es van presentar 19 equips. In the first phase there were 19 teams.
 11. 20 21 Está previsto que las obras del Nuevo Palau Blaugrana comiencen durante la temporada 2017/18 y finalicen durante la temporada 2019/20. Està previst que les obres del Nou Palau Blaugrana comencin durant la temporada 2017/18 i finalitzin durant la temporada 2019/20. Work on the new Palau Blaugrana is expected to start during the 2017/18 season and finish during the 2019/20 season. LA PROPOSTA GUANYADORA La proposta de l’equip HOK + TAC Arquitectes destaca per l’innovador concepte de Palau multifuncional, així com per la seva permeabilitat, flexibilitat i personalitat. Aquestes característiques vénen donades so· bretot per la seva asimetria, un anell de grada única (sense separacions) i que està concebut per albergar com· peticions esportives i esdeveniments socials i culturals. De geometria orgànica, aporta una bona seqüència entre Palau, pista annexa, pista de gel, i les instal·laci· ons de l’FCBEscola. A partir d’ara, l’equip guanyador tre· ballarà conjuntament amb els equips tècnics del Club i de l’Ajuntament de Barcelona per concretar i aprofundir en la integració de les noves instal· lacions amb la resta de l’Espai Barça i de la ciutat. LA PROPUESTA GANADORA La propuesta del equipo HOK + TAC Arquitectos destaca por el innovador concepto de Palau multifuncional, así como por su permeabilidad, flexibili- dad y personalidad. Estas caracterís- ticas vienen dadas sobre todo por su asimetría, un anillo de grada única (sin separaciones) y que está concebido para albergar competiciones deporti- vas y eventos sociales y culturales. De geometría orgánica, aporta una buena secuencia entre Palau, pista anexa, pista de hielo y las instalacio- nes de la FCBEscola. A partir de ahora, el equipo ganador trabajará conjuntamente con los equi- pos técnicos del Club y del Ayunta- miento de Barcelona para concretar y profundizar en la integración de las nuevas instalaciones con el resto del Espai Barça y de la ciudad. THE WINNING PROPOSAL The HOK + TAC proposal stands out for its innovative, multi-purpo- se sports arena concept, as well as its flexibility and personality. These characteristics come mainly from its asymmetry, its single seating bowl (no gaps), and its ability to accommodate sporting events as well as social and cultural events. Based in organic geometry, it provides a great transition between the Palau, the annex arena, the ice rink, and the FCBEscola facilities. In the future, the winning team will work with technical teams from the Club and the City of Barcelona to spe- cify and detail the integration of these new facilities with the rest of Espai Barça and the city.
 12. 22 23
 13. 24 25 • Dependències específiques per a cada secció professional. Excel· lent visibilitat des de totes les lo· calitats. • Serveis de restauració i hospitali· tat, serveis per als socis i abonats (24 Llotges VIP, 4 skybars/lounges amb visió de pista). • Zones àmplies i de fàcil accés i to· talment adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. • Instal·lacions de darrera generació per a mitjans de comunicació (sala de premsa i zona de treball i ser· veis de més de 250 m2 ). • Construcció aplicant màxims cri· teris d’eficiència energètica i sos· tenibilitat mediambiental. • Adaptació a la normativa de l’Eu· rolliga. • Pista annexa amb capacitat per a fins a 2.000 espectadors. • Pista de gel de darrera generació per a fins 800 espectadors, amb mides estàndards internacionals. • Dos camps de futbol i noves instal· lacions per a l’FCBEscola. • Dependencias específicas para cada sección profesional. Excelente visibilidad desde todas las localida- des. • Servicios de restauración y hospi- talidad, servicios para los socios y abonados (24 Palcos VIP, 4 skybars/ lounges con visión de pista). • Zonas amplias y de fácil acceso y totalmente adaptadas para perso- nas con movilidad reducida. • Instalaciones de última generación para medios de comunicación (sala de prensa y zona de trabajo y servi- cios de más de 250 m2 ). • Se construirá aplicando máximos criterios de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental. • AdaptaciónalanormativadelaEuroliga. • Pista anexa con capacidad para hasta 2.000 espectadores. • Pista de hielo de última generación para albergar hasta 800 especta- dores, con tamaños estándares in- ternacionales. • Dos campos de fútbol y nuevas ins- talaciones para la FCBEscola. • Specific facilities for each profes- sional section. Food and hospita- lity services, member services (24 VIP boxes, 4 sky bars/lounges with court views). • Spacious, easily accessible and fully adapted for people with disabilites. Facilities for next-generation media (press room and work and servi- ces area of over 250 m2 ).Maximum energy efficiency and environmen- tal sustainability. • Adapted to the requirements of the Euroleague. • Adjacent court with capacity for up to 2,000 spectators. • State-of-the-art ice rink for up to 800 spectators, with standard in- ternational dimensions. • Two new football fields and FCBEs- cola facilities. Algunes de les seves principals ca· racterístiques són: • Innovador concepte de Palau mul· tifuncional que pertany a una nova generació arquitectònica de pave· llons. • Capacitat per a esdeveniments es· portius d’uns 12.000 espectadors i per a esdeveniments socials i culturals de fins a 12.500 espec· tadors. • Geometria orgànica que aporta una bona seqüència entre Palau, pista annexa, pista de gel i instal· lacions de l’FCBEscola. • Disseny asimètric: un anell de gra· da única i una extensió de la gra· deria en el fons que dóna a l’Estadi. • Configuració de graderies flexibles i retràctils que adapten l’afora· ment a cadascun dels usos. • La grada única apropa els especta· dors a la pista garantint l’efecte olla. Algunas de sus principales caracterís- ticas son: • Innovador concepto de Palau mul- tifuncional que pertenece a una nueva generación arquitectónica de pabellones. • Capacidad para eventos deportivos de unos 12.000 espectadores y para eventos sociales y culturales de hasta 12.500 espectadores. • Geometría orgánica que aporta una buena secuencia entre Palau, pista anexa, pista de hielo e instalaciones de la FCBEscola. • Diseño asimétrico: un anillo de gra- da única y una extensión de la gra- da en el fondo que da al Estadio. • Configuración de gradas flexibles y retráctiles que adaptan el aforo a cada uno de los usos. • La grada única acerca a los espec- tadores a la pista garantizando el efecto olla. Some of its main features are: • Innovative, multifunctional arena concept belonging to a new genera- tion of architecture. • Ability to host sporting events for around 12,000 spectators and social and cultural events for up to 12,500 spectators. • Organic geometry providing a great transition between the Palau, annex arena, ice rink and FCBEscola faci- lities. • Asymmetrical design: a single sea- ting bowl and an extension at the back of the stands overlooking the stadium. • Flexible and retractable seating con- figuration that adapts to each use. • Single seating bowl brings fans clo- ser to the action. LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO PALAU THE MAIN FEATURES OF THE NEW PALAU LES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL NOU PALAU
 14. 26 27
 15. 28 29 HOQUEI PATINS HOCKEY PATINES ROLLER HOCKEYHANDBOL BALONMANO HANDBALL BÀSQUET BALONCESTO BASKETBALL FUTBOL SALA FÚTBOL SALA FUTSAL
 16. 30 31 Disseny asimètric: un anell de grada única i una extensió de la graderia en el fons que dóna a l’Estadi. Diseño asimétrico: un anillo de grada única y una extensión de la grada en el fondo que da al Estadio. Asymmetrical design: a single seating bowl and an extension at the back of the stands overlooking the stadium. UN PALAU MULTIFUNCIONAL E INNOVADOR AN INNOVATIVE, MULTIFUNCTIONAL ARENA UN PALAU MULTIFUNCIONAL I INNOVADOR Pista anexa con capacidad para hasta 2.000 espectadores. Pista de hielo de última generación para albergar hasta 800 espectadores, con tamaños estándares internacionales. Dos campos de fútbol y nuevas instalaciones para la FCBEscola. Pista annexa amb capacitat per a fins a 2.000 espectadors. Pista de gel de darrera generació per a fins 800 espectadors, amb mides estàndards internacionals. Dos camps de futbol i noves instal·lacions per a l’FCBEscola. Adjacent court with capacity for up to 2,000 spectators. State-of-the-art ice rink for up to 800 spectators, with standard international dimensions. Two new football fields and FCBEscola facilities.
 17. 32 33
 18. 34 35 EXPOSICIÓN ESPAI BARÇA ESPAI BARÇA EXHIBITION EXPOSICIÓ ESPAI BARÇA A partir del dimecres 2 de març, la Sala París acollirà una exposició per· manent de l’Espai Barça, oberta a socis i aficionats. La mostra perme· trà conèixer amb detall l’evolució del projecte de transformació de totes les instal·lacions esportives del Club. Obre les seves portes coincidint amb la presentació del Nou Palau Blaugra· na, i ben aviat es complementarà amb el projecte guanyador del concurs ar· quitectònic del Nou Camp Nou. HORARI DE L’EXPOSICIÓ De dilluns a dissabte de 10 a 20 h. Diumenges de 10 a 15 h. Dies de partit, oberta fins a l’inici de la segona part. Ubicació: Zona Bulevard (al costat del Palau Blaugrana). SESSIONS INFORMATIVES GUIADES PER ALS SOCIS DEL CLUB Els socis del FC Barcelona que vulguin visitar l’exposició tin· dran la possibilitat de gaudir d’una visita guiada. Aquestes visites guiades es faran tots els dijous de 18 a 20 hores. També està prevista l’organit· zació de visites guiades als veïns del barri de les Corts. Més informació a: www.fcbarcelona.cat A partir del miércoles 2 de marzo, la Sala París acogerá una exposición per- manente del Espai Barça abierta a so- cios y aficionados. La muestra permiti- rá conocer con detalle la evolución del proyecto de transformación de todas las instalaciones deportivas del Club. La exposición abre sus puertas coincidien- do con la presentación del Nuevo Palau Blaugrana y pronto se complementará con el proyecto ganador del concurso arquitectónico del Nuevo Camp Nou. HORARIO DE LA EXPOSICIÓN De lunes a sábado de 10 a 20 h. Domingos de 10 a 15 h. Días de partido, abierta hasta el inicio de la segunda parte. Ubicación: Zona Boulevard (al lado del Palau Blaugrana). SESIONES INFORMATIVAS GUIADAS PARA LOS SOCIOS DEL CLUB Los socios del FC Barcelona que quieran visitar la exposición tendrán la posibilidad de disfrutar de una visita guiada. Estas visitas guiadas se realizarán todos los jueves de 18 a 20 horas. También está prevista la organización de visitas guiadas a los vecinos del barrio de Les Corts. Más información en: www.fcbarcelona.es Beginning Wednesday, the 2nd of March, the Sala Paris will host a per- manent Espai Barça exhibition open to all members and fans. The display will reveal the proposed transforma- tion of all the Club’s sports facilities in detail. Doors will open to coinci- de with the presentation of the New Palau Blaugrana, which will soon be joined by the winning proposal of the New Camp Nou. EXHIBITION TIMETABLE Monday to Saturday from 10.00 to 20.00. Sundays from 10.00 to 15.00. Match days, open until the start of the second half. Location: Boulevard next to the Palau Blaugrana. GUIDED INFORMATION SESSIONS FOR CLUB MEMBERS FC Barcelona members wishing to visit the exhibition will be able to enjoy a guided tour. These tours will be held every Thursday from 6pm to 8pm. Guided tours are also being planned for residents of the Les Corts neighbourhood. More information: www.fcbarcelona.com A partir del miércoles 2 de marzo, la Sala París acogerá una exposición permanente del Espai Barça. A partir del dimecres 2 de març, la Sala París acollirà una exposició permanent de l’Espai Barça. Beginning Wednesday, the 2nd of March, the Sala Paris will host a permanent Espai Barça exhibition.
Anzeige