Anzeige

FC Barcelona - Presentació Àrea Econòmica

14. Sep 2011
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

FC Barcelona - Presentació Àrea Econòmica

 1. Presentació  Àrea  Econòmica   Setembre  2011  
 2. Índex   Tancament  2010  /  2011   Pressupost  2011  /  12  
 3. Resultat  2010-­‐2011   Milions  €   INGRESSOS  D’EXPLOTACIÓ   473,4   DESPESES  D’EXPLOTACIÓ   472,6   RESULTAT  D’EXPLOTACIÓ   +  0,8   INGRESSOS  I  DESPESES  FINANCERS   -­‐  13,2   RESULTAT  NET   -­‐  12,4   RESULTAT  DESPRÉS  D’IMPOSTOS   -­‐  9,3   EBITDA   +  66,4     (resultat  d’explotació  +  amorCtzacions)
 4. Evolució  d’ingressos   Milions  €   +14%   473,4   +58M€   Socis   +30,6   415,4   +4,3%   +51   Estadi   +19,2%   +35,3   Mèdia   +3,5%   +23,5%   MàrqueCng   +22,4%   Traspassos    i  altres  
 5. Evolució  de  despeses   Milions  €   -­‐3%   486,9   -­‐14,3M€   472,6   +124,5   +45,2   +33,6   Salaris  esporCus   +4%   -­‐20,9%   AmorCtzacions   de  jugadors   +13,4%   Salaris  no  esporCus   -­‐9,6%   Despeses   d’explotació   +14,9%   Altres  amorCtz.  
 6. Detall  despeses  d’explotació   Milions  €   -9,6% 144,8   -13,8 131   Provisions  i  altres   Provisions  i  altres   Pèrdues  per  traspassos   Pèrdues  per  traspassos   Aportació    Fundació   Aportació    Fundació   Despeses  de  gesCó   Despeses  de  gesCó   -4,3%
 7. Detall  despeses  de  gesCó   2009  /  2010   2010  /  2011   Serveis  professionals   20,6  M€   20,6  €   0,0%   Manteniment   9,3  M€   9,5  M€   2,2%   Treballs  i  subministraments  sense  viatge   13,4  M€   11,9  M€   -­‐11,2%   Desplaçaments  i  viatges   10,6  M€   9,9  M€   -­‐6,6%   Despeses  parCts   5,3  M€   4,8  M€   -­‐9,4%   Consums   5,3  M€   5,3  M€   0,0%   Tributs   1,9  M€   2,0  M€   5,3%   Altres  despeses  de  gesCó   7,9  M€   7,1  M€   -­‐10,1%   TOTAL   74,3  €   71,1  M€   -­‐4,3%  
 8. Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva   Milions  €   Ingressos  sense  traspassos  ni  alienacions  de  l’immobilitzat   Massa  salarial  esporLva   (futbol    +  seccions)  sobre  els  ingressos   Cost  dels  salaris  i  amorLtzacions  futbol  +  seccions   500 451,6 150  % 398,5 400 366,5 308,7 100%   290,0 300 Indicador  màxim   de  seguretat  (1)   77% 69% 70%   65% 67% 67% 200 55%   Indicador  òpCm  (1)   306,3 300,9 252,0 100 189,0 208,0 0 0  % 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
 9. Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva  |  Futbol   Milions  €   Ingressos  sense  traspassos  ni  alienacions  de  l’immobilitzat   Massa  salarial  esporLva  futbol    sobre  els  ingressos   Cost  dels  salaris  i  amorLtzacions  futbol   500 451,6 150  % 398,5 400 366,5 308,7 100%   290,0 300 Indicador  màxim   de  seguretat  (1)   70%   67% 200 57% 59% 60% 57% 55%   Indicador  òpCm  (1)   268,0 257,0 100 222,0 165,0 183,0 0 0  % 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
 10. Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva  |  Increment  mitjà   Sense  amorCtzacions   Milions  €   x  1,6   CAGR  12%  
 11. Evolució  de  la  massa  salarial  futbol  (sense  htols)  |  Increment  mitjà   Sense  amorCtzacions   Milions  €   x  1,28   CAGR  6%  
 12. Evolució  de  la  massa  salarial  seccions|  Increment  mitjà   Sense  amorCtzacions   Milions  €   x  2,05   CAGR  20%  
 13. Inversions  2010-­‐2011   Milions  €   NOVES  INVERSIONS  CIUTAT  ESPORTIVA   10,8   MILLORES  INSTAL·∙LACIONS  CIUTAT  ESPORTIVA   0,6   MILLORES  INSTAL·∙LACIONS  LES  CORTS   3,2   INVERSIONS  EN  SISTEMES   2,0 TOTAL ALTES INVERSIÓ A 30/06/11 16,6  
 14. Deute  net   Milions  €    Càlcul  del  deute      30/06/10    30/06/11    Deute  bancari     114   150             +  Creditors  -­‐    deutors       +  181   +  130   +  Periodificacions  i  altres   +  137   +  144   -­‐  Tresoreria   -­‐  2   -­‐  60           430    364  
 15. Evolució  del  deute  net   Milions  €   430,7 363,8 288,4 282,2 269,9 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
 16. Evolució  de  resultats  després  d’impostos   Milions  €   06/07   07/08   08/09   09/10   10/11   11/12  (Ppost.)  
 17. Índex   Tancament  2010  /  2011   Pressupost  2011  /  12  
 18. Pressupost  2011-­‐2012   Milions  €   INGRESSOS  D’EXPLOTACIÓ   461,1   DESPESES  D’EXPLOTACIÓ   430,2   RESULTAT  D’EXPLOTACIÓ   +  30,9   INGRESSOS  I  DESPESES  FINANCERS   -­‐  10,8   RESULTAT  NET   +  20,1   EBITDA   +  103,6     (resultat  d’explotació  +  amorCtzacions)
 19. Pressupost  ingressos   Milions  €   -­‐2,6%   -­‐12,3   473,4   461,1   Socis   +4,6%   Socis   Estadi   +4,3%   Estadi   Mèdia   -­‐7%   Mèdia   MàrqueCng   +7,9%   MàrqueCng   -­‐70,8%   Altres   Altres  
 20. Pressupost  despeses   Milions  €   -9% -­‐42,4   472,6   430,2   Personal  esporCu   -0,4% Personal  esporCu   AmorCtzació  de  jugadors   +8,2% Personal  no  esporCu   AmorCtzació  de  jugadors   -2,9% Personal  no  esporCu   Altres  despeses   d’explotació   -36,3% Altres  despeses   d’explotació   +25,8% Altres  amorCtzacions   Altres  amorCtzacions  
 21. Detall  despeses  d’explotació   Milions  €   131   -36,3% Provisions  i  altres   -­‐47,5   Pèrdues  per  traspassos   83,5   Provisions  i  altres   Aportació    Fundació   Pèrdues  per  traspassos   Aportació    Fundació   Despeses  de  gesCó   -­‐2,2   Despeses  de  gesCó  
 22. Detall  despeses  de  gesCó   2010  /  2011   2011  /  2012P   Serveis  professionals   20,6  M€   19,5  €   -­‐5,3%   Manteniment   9,5  M€   9,8  M€   3,2%   Treballs  i  subministraments  sense  viatge   11,9  M€   11,7  M€   -­‐1,7%   Desplaçaments  i  viatges   9,9  M€   9,2  M€   -­‐7,1%   Despeses  parCts   4,8  M€   4,3  M€   -­‐10,4%   Consums   5,3  M€   5,4  M€   1,9%   Tributs   2,0  M€   2,2  M€   10,0%   Altres  despeses  de  gesCó   7,1  M€   6,2  M€   -­‐12,7%   TOTAL   71,1  €   68,3  M€   -­‐3,9%  
Anzeige