Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Hustai National Park`s policy for its buffer zone development

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
5 ii zh_r
5 ii zh_r
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 35 Anzeige

Hustai National Park`s policy for its buffer zone development

Herunterladen, um offline zu lesen

http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/pastoralist-networks/regional-networks/central-asia/en/

Dashpurev Tserendeleg from the Hustai National Park presented the park’s activities with regards to buffer zone development. This presentation was given at the Central Asian meeting of pastoralists that took place from 25-29 July 2015 in the Hustai National Park, Mongolia.

©FAO: www.fao.org

http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/pastoralist-networks/regional-networks/central-asia/en/

Dashpurev Tserendeleg from the Hustai National Park presented the park’s activities with regards to buffer zone development. This presentation was given at the Central Asian meeting of pastoralists that took place from 25-29 July 2015 in the Hustai National Park, Mongolia.

©FAO: www.fao.org

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (17)

Ähnlich wie Hustai National Park`s policy for its buffer zone development (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Hustai National Park`s policy for its buffer zone development

 1. 1. Õóñòàéí áàéãàëèéí öîãöîëáîðò ãàçðûí îð÷íû á¿ñýý õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãî, ò¿¿íèé õýðýãæèëò Цэрэндэлэгийн Дашпүрэв
 2. 2. Õóñòàéí áàéãàëèéí öîãöîëáîðò ãàçàð - төрийн бус байгууллага ìåíåæìåíòèéã íü õàðèóöäàã Óëñûí òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàíö ãàçàð Òºðèéí çàðèì ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýã ÷ óëñààñ ñàíõ¿¿æèëò àâäàãã¿é, çºâõºí ººðèéí îðëîãîîð á¿õ ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëäàã
 3. 3. “Хустайн цогцолборт газар” төв ХÁЦГ –ийн экосистем болон түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах II. Тахь сэргээн нутагшуулах III. Сургалт ба судалгаа зохион áàéãóóëàõ IV. Áàéãàëèéí аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх V. Орчны бүсээ хөгжүүлэх ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА I.
 4. 4. ÒÕÃÍ-ò ¿ç¿¿ëæ áóé ñºðºã íºëººëëèéã áóóðóóëàõ, àðèëãàõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, òóõàéí ãàçàð íóòãèéã õàìãààëàõàä íóòãèéí àðä èðãýäèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ, òýäíèé àõóé àìüäðàëûã ñàéæðóóëàõ, áàéãàëèéí áàÿëàãèéã çîõèñòîé àøèãëàõ øààðäëàãûã õàðãàëçàí òîãòîîñîí ãàçàð íóòãèéã îð÷íû á¿ñ ãýíý. Îð÷íû á¿ñ ãýæ þó âý?
 5. 5. ÕÁÖÃ, ò¿¿íèé îð÷íû á¿ñ Íèéò ãàçàð íóòãèéí õýìæýý: 350,000 ãà Õ¿í àì: 7000 Àðãàëàíò Àëòàíáóëàã Áàÿíõàíãàé
 6. 6. Îð÷íû á¿ñýý õºãæ¿¿ëýõèéí òóëä þó õèéæ áàéíà? 1. Ñýòãýëãýýã ººð÷ëºõ (Ìýäýýëýë,ñóðòàë÷èëãàà) 2. Ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëò õèéõ 3. ×àäàìæèéã ñàéæðóóëàõ 4. Ñàíàà÷ëàãûã áîäèòîé äýìæèõ
 7. 7. 1. Ñýòãýëãýýã ººð÷ëºõ Óëààíáààòàð õîò îð÷èìä ìàë÷èä äàí áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóé ýðõëýí àìæèðãààãàà òóóøòàé äýýøë¿¿ëýõ áîëîìæã¿é òóë îðëîãûí ººð ýõ ñóðâàëæóóäûã áóé áîëãîõ Áîäëîãî Þóã îéëãóóëàõ? - Áýëчýýð, ãàçðûí àñóóäàë - Óóð àìüñãàëûí ººðчëºëò - Íèéãìèéí õºãæëèéí чèã õàíäëàãà - Óëàìæëàëä øèíýчëýë õèéõ àðãà çàìóóä - Áàéãàëü õàìãààëàõ, áàéãàëèéí íººöèéã çîõèñòîé àøèãëàõ øààðäëàãà ßàæ ?  Áàã, ñóìûí èðãýäèéí õóðàëä îðîëöîõ  Ìàëчäûí õóðàë - Ýðýãòýéч¿¿äèéí - Ýìýãòýéч¿¿äèéí - Çàëóóчóóäûí  Õóñòàéí ìýäýý ñîíèí  Óóëçàëò ÿðèëöëàãà
 8. 8. 2. Ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëò õèéõ  Ìàëчäûí á¿ëýã áàéãóóëàõ  Á¿ëýãò áýëчýýð íóòãèéã ãýðýýãýýð àøèãëóóëàõ  Òàðèàëàíãèéí ãàçàð îëãîõ  Îðчíû á¿ñèéí çºâëºë, íýãäñýí çºâëºë áàéãóóëàõ  Øààðäëàãàòàé ä¿ðýì, æóðàì áîëîâñðóóëæ, ìºðäºõ - ÎÁÍÇ-èéí àæèëëàõ æóðàì - ÎÁÑ-ã á¿ðä¿¿ëýõ çàðöóóëàõ æóðàì - ÎÁÕÑ-ãààñ çýýë òóñëàìæ îëãîõ æóðàì - ÎÁÑ-ãààñ áàãà çýýë îëãîõ æóðàì - ÎÁ-èéí ìàë ýìíýëãèéí ¿éëчèëãýýã äýìæèõ ñàíãèéí æóðàì - Ìàëчäûí á¿ëãèéí õàìò îëíû äóíäûí ñàíãèéí ¿ëãýðчèëñýí æóðàì
 9. 9. Îðîí íóòàãòàé õàðèëöàõ àæëûí Óäèðäëàãûí çîõèîí áàéãóóëàëò  Ñóì á¿ðò Îðчíû á¿ñèéí çºâëºë (7-9 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé) - Ñóìûí Çàñàã äàðãà - ÈÒÕ-ûíÒýðã¿¿ëýãчäèéí äàðãà - Ìàëчèä 5-7 õ¿í - Õóñòàé òºâººñ 2 õ¿í  Õóñòàé òºâèéí äýðãýä Îðчíû á¿ñèéí íýãäñýí çºâëºë (25 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé) - Ñóìûí Çàñàã äàðãà - ÈÒÕ-ûí Òýðã¿¿ëýãчäèéí äàðãà - Ìàëчèä 15 õ¿í (ñóì á¿ðýýñ 5) - Õóñòàé òºâººñ 4 õ¿í
 10. 10. 3. ×àäàìæèéã ñàéæðóóëàõ Ñóðãàëòóóä: - Á¿ëãèéí çîõèîí áàéãóóëàëò - ªðõèéí îðëîãî çàðëàãûã òîîöîõ - Ýñãèé øèðìýë ýäëýë õèéõ - Ýñãèé çóðìàë á¿òýýãäýõ¿¿í õèéõ - Õîíèíû íîîñ áîëîâñðóóëàõ - ÍÈÒÀÆ-ûí ¿éëчèëãýý - Æóóëчäûí ìîðèí õºòºч õèéõ - Ìîíãîë õóâöàñíû çàãâàðûí øèíýчëýë - Õ¿ëýìæèíä íîãîî òàðèõ - Õ¿íñíèé íîãîî íººøëºõ - Чàöàðãàíû ìîä òàðèõ, àðчëàõ - Ôåðìåðèéí àæ àõóé ýðõëýõ - Ãàð óðëàë õèéõ
 11. 11. 4. Ñàíàà÷ëàãûã áîäèòîé äýìæèõ 1. Õºíãºëºëòòýé çýýë îëãîõ (ñàðä 0.5 % õ¿¿òýé) - Ñóì á¿ðò ÎÁÑ áàéãóóëñàí (23-25 ñàÿ òºãðºãòýé) - Õóñòàé òºâä ÎÁÕÑ (500 ñàÿ òºãðºãòýé) 2. Áèåò òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ - Õ¿ëýìæ (4 á¿ëýãò) - Õàøààíû òîð, øîí, òîðõ - Æèìñíèé ìîäíû ñóóëãàö - Çîõèîìîë õýýëò¿¿ëýã - ¯çýñãýëýí õóäàëäàà (III öàõèëãààí ñòàíö) - Òºìñíèé ¿ð - Òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæ 3. Íèéãìèéí ¿éëчèëãýýíèé ñàëáàðò áóöàëòã¿é òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ
 12. 12. 0.7 8,9 14,2 2,6 3,0 4,7 15,4 27,9 53,0 98,7 88,3 131 300 49,4 206,2 137,4 82,2 144,1 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 1996 -2012 îëãîñîí çýýë (ñàÿ òºãðºãººð ) 517 хүнд 1068.0 сая төгрөгийн зээл олгосон
 13. 13. Ñóì Алтанбулаг Аргалант Áаянхангай Нийт он Õ¿íèé òîî Çýýë ñàÿ. òºã Õ¿íèé òîî Çýýë ñàÿ. òºã Õ¿íèé òîî Çýýë ñàÿ. òºã Õ¿íèé òîî Çýýë ñàÿ. òºã 2005 55 16.16 38 10.9 93 27.06 2006 40 10.3 37 17.25 40 14.1 117 41.65 2007 65 12 95 38.26 51 20.05 211 70.31 2008 108 24.45 61 22.20 20 11.95 189 58.60 2009 75 21.15 45 19.12 76 23.75 196 64.02 2010 107 25.7 19 10.60 73 17.15 199 53.45 2011 71 24.9 45 20.4 19 14.7 135 60.00 2012 48 19.95 17 12.3 72 42.5 137 74.75 2013 55 27.8 17 14.8 46 30.9 118 73.5 2014 138 73.9 Нийт 569 166.3 391 171.1 435 186 1533 597.24 Ñóìäûí ÎÁÑ-ãààñ îëãîñîí æèæèã çýýë ÎÁСХ-ãààñ îëãîñîí хөнгөлөлòòэй çýýë он Õ¿íèé òîî Çýýë ñàÿ. òºã 2013 105 466.8 2014 70 343.0 Нийт 175 809.8
 14. 14. 1995- 2000 2001-2005 2006-2010 2011-2012 Ä¿í Àëòàíáóëàã 34.467 44.253 95.611 23.600 197.931 Àðãàëàíò 24.975 55.581 100.973 21.100 202.629 Áàÿíõàíãàé 30.436 35.900 93.516 22.250 182.102 Á¿ãä 89.878 135.734 290.100 66.950 585.662 Орчны бүсийн сумдад үзүүлсэн áóöàëòã¿é òóñëàìæ (Ñàÿ òºãðºãººð)
 15. 15.  Õ¿í ýìíýëýã (Çàñâàð õàëààëò, òºðºõèéí ºìíºõ áàéð, ýìèéí ñàí)  Ñóðãóóëü, öýöýðëýã (Óóðûí çóóõ, äîòóóð áàéð, ãàë òîãîî, òîãëîîì)  Õóäàã ãàðãàõ, çàñâàðëàõ  Õàäëàí, íîãîîíû òàëáàé õàøèõ  ÇÄÒÃ-ò (ÿ¿ð, öàãäààä ìàøèí, õîëáîî,)  Ñóìûí òºâèéí òîõèæèëò (Ñî¸ëûí òºâ, àõóé ¿éëчèëãýý, õàëóóí óñ)  Àõìàäûí çºâëºë  Ìàë ºâºëæ¿¿ëýõ, àäóó îòîðëîõ Þóíä áóöàëòã¿é òóñëàìæ?
 16. 16. ¯ð ä¿í 1. Ìàëчèä ãàçàð òàðèàëàí ýðõýëæ ýõëýâ. - Õ¿ëýìæèéí àæ àõóé - 12 á¿ëýã - Òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî - 13 á¿ëýã - Íîãîîí òýæýýë - 4 á¿ëýã - Òºìñ, íîãîîíû çîîðü - 2 á¿ëýã 2. Æèìñíèé ìîä òàðüæ, óðãàö àâч ýõýëñýí -2 á¿ëýã 3. Ýðчèìæñýí ìàë àæ àõóé õºãæèõ õàíäëàãàä îðîâ. - Ñààëèéí ôåðì 15 áàéãóóëàãäààä áàéíà 4. Æèæèã äóíä ¿éëäâýð¿¿ä áàéãóóëàãäàâ. - Ãîëëàíä áÿñëàã, òàðàãíû ¿éëäâýð, óòñàí ìàõíû öåõ, ñ¿¿ áîëîâñðóóëàõ öåõ) 5. Íóòãèéí èðãýäýä òóëãóóðëàñàí àÿëàë æóóëчëàë õºãæèæ áàéíà. - 6 á¿ëýã æèëä 700 ãàðóé æóóëчèí àâч áàéíà. 6. Áàéãàëü õàìãààëàõ ñàíààчëàãóóä ãàðч áàéãàà - Ìîä òàðèõ, á¿ëãèéíõýý íóòàã äàõü òàðâàãûã ãýðýýãýýð õ¿ëýýæ àâàõ
 17. 17. ¯ð ä¿í (Áàéãàëü, àí àìüòàí õàìãààëàõ) Á¿ëãèéí íýð 2009 2012 + 1. Õàíõìàé 13 31 18 2. Îðãèëóóí ñ¿¿ 12 19 7 3. Æàðãàëàíò 12 23 11  Íóòãèéí èðãýäèéí èäýâõòýé îðîëöîîã¿éãýýð áàéãàëü õàìãààëàõ áîëîìæã¿é (îéëãóóëàõ)  Õàìãààëàõûí òóëä òîãòìîë àæèãëàëò ñóäàëãàà õèéõ  Èðãýäèéí ñàíààчëàãûã äýìæèõ (óðàìøóóëàë)
 18. 18. Ìàëчäûí ìýäýýëëýýð ...
 19. 19. Í¿¿äýëчäèéí àìüäðàë ÍÈÒÀÆ
 20. 20. ÒÓÑÃÀÉ ÕªÒªËÁªÐ Áýñðýã íààäàì
 21. 21. Ýñãèé õèéõ ÒÓÑÃÀÉ ÕªÒªËÁªÐ
 22. 22. Åðäèéí õºñ㺺ð í¿¿õ ÒÓÑÃÀÉ ÕªÒªËÁªÐ
 23. 23. ¯ð ä¿í Ñ¿¿ëèéí õî¸ð æèë õî¸ð á¿ëýã óëñàä ò¿ð¿¿ëýâ. - 2011 îíä - Алтанбулаг сумын “Ìонгол эсгий” - 2012 îíä - Аргалант сумын “Áяцхан” бүлэг 2011 îí 2012 îí
 24. 24. Áàÿíõàíãàé ñóì. ªíäºð õàðààò Õàíõìàé á¿ëýã Òºìñíèé òàëáàé
 25. 25. Àðãàëàíò ñóì. Èõ õàíãàé á¿ëýã Íîãîîí òýæýýë òàðèàëñàí íü
 26. 26. Àðãàëàíò ñóì. Áÿöõàí á¿ëýã Õ¿ëýìæèéí àæ àõóé
 27. 27. Àðãàëàíò ñóì. Áÿöõàí á¿ëýã ×àöàðãàíà
 28. 28. Àðãàëàíò ñóì. ¯íýýíèé ôåðì
 29. 29. Àëòàíáóëàã ñóì. Ãîëëàíä áÿñëàãíû ¿éëäâýð
 30. 30. Àëàíòáóëàã ñóì. ̺íãºí ñàâàà á¿ëýã Ýñãèé øèðìýë ýäëýë
 31. 31. ÕÁÖÃ-ò ÿìàð òóñòàé âý? - Îéëãîëöîë, õàìòûí àæèëëàãàà ýðñ ñàéæèðñàí - Áàéãàëü õàìãàëàõàä èäýâõòýé îðîëöäîã áîëñîí - Öîãöîëáîðò ãàçàðò àäóó ìàëàà îðóóëàõã¿éã ýðìýëçäýã - Çàðèì àæèëä áèåчëýí òóñàëäàã (Çàì çàñàõ, õºøºº äóðñãàë ñýðãýýõ)
 32. 32. Îéðûí çîðèëòóóä - Ýõýëñíýý óëàì õºãæ¿¿ëýõ, ºðãºæ¿¿ëýõ - Óëààíáààòàðò á¿òýýãäýõ¿¿í áîðëóóëàõ ãàçàðòàé áîëîõ - “Хóñòàй” нэðèйн ÷àíàðòàé á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðëèéã îëøðóóëàõ - ÌÀÀ-í á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿äèéã á¿ëã¿¿ä ººðñ人 áîëîâñðóóëæ, ñàâëàäàã áîëîõ - Øààðäëàãàòàé ìàøèí, òîíîã òºõººðºì溺ð õàíãàõ - Õàìòûí àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëýõ (ªºð áàéãóóëàãóóä, ãàäààäûí ò¿íø¿¿äòýé)
 33. 33. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД ÁАЯРЛАЛАА!

×