Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1] (20)

Anzeige

Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]

  1. 1. A. Sala; D. Riera, Juny de 2012 Programa d'Educació Socioemocional PROGRAMA D'EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL ALS CENTRES EDUCATIUS JUSTIFICACIÓ Des d'Es Calidoscopi volem impulsar el foment de l'Educació Socioemocional en la infància i l'adolescència ja que pensam que és l'eix fonamental per aconseguir un desenvolupament òptim de les competències bàsiques així com una positiva adaptació tan a nivell personal, acadèmic, social com familiar. Els cercles concèntrics del nostre calidoscopi giren i s'estenen per arribar als seus diferents vèrtexs, que, per nosaltres, són els al·lots, la família i l'escola. Així, les nostres actuacions pretenen intervenir des de i per a les diferents perspectives que conformen la realitat actual dels al·lots, de manera connexa i coordinada. És per això que, des d'Es Calidoscopi, prestam serveis i organitzam activitats dirigides als nins o adolescents, a les seves famílies i als professionals de l'educació, a fi de potenciar un millor benestar a nivell psicològic. Sota aquest fil conductor, hem volgut dissenyar un programa que pugui acomplir aquesta premissa d'actuar des de i per als tres àmbits mencionats: l'al·lot integrat en un grup social de referència i la família i els professionals de l'educació que són els adults directament implicats en el seu desenvolupament i educació. Així mateix, a partir de la idea que, les emocions i com aquestes interactuen en la relació amb nosaltres mateixos i amb els altres, són un aspecte clau d'aquest benestar, el programa té l'objectiu principal de promoure i potenciar recursos en els implicats a fi de garantir un estat socioemocional satisfactori. El programa, així com la línia d'actuació que seguim en les diferents tasques d'Es Calidoscopi, presenta tres nivells d'intervenció: la formació, l'assessorament i la intervenció directa. FORMACIÓ ASSESSORAMENT INTERVENCIÓ DIRECTA EN GRUP
  2. 2. A. Sala; D. Riera, Juny de 2012 Programa d'Educació Socioemocional El primer nivell d'intervenció consideram que és la formació, dirigida als professionals de l'educació que treballen dia rere dia per als al·lots als centres educatius. És per això que proposam un Curs de Formació en Educació Socioemocional com a primera instància per inserir aquestes actuacions en el propi context escolar d'una manera integradora i natural i a través dels mestres i professors a fi d'enfortir la seva tasca educadora. Aquest curs de formació, a banda dels continguts teòrico-pràctics que més endavant es presentaran, contempla, també, una vessant d'assessorament als professionals entrant ja, en un segon nivell d'intervenció. En el marc del curs, s'assessora en els casos reals presentats pels professionals aportant eines i estratègies que els propis professionals poden du a terme en el seu context habitual i ser posteriorment supervisades les actuacions per valorar-ne el seu gran d'efectivitat. La tasca d'assessorament al centre es pot mantenir, posteriorment al curs de formació, podent així, introduir canvis i resoldre problemàtiques d'una manera més concreta, específica i dirigida. Quant a l'àmbit familiar, proposam activitats dirigides als pares que els permetin ampliar els seus coneixements així com accentuar les seves forces i recursos cara a l'educació socioemocional dels seus fills. Específicament per al programa oferim una Xerrada dirigida al Foment de l'Educació Socioemocional dins de la Família. En aquest àmbit, contemplam la nostra actuació a partir d'aquesta xerrada o l'ampliació de la mateixa, esdevenint un taller d'entre 5 i 10 sessions, de manera que permet fer una tasca continuada i un assessorament més profitós. En el darrer pilar del programa trobam la intervenció directa amb els al·lots: el tercer nivell d'actuació. Des d'Es Calidoscopi evitam la intervenció directa amb el nin en primera opció per evitar estigmes i perquè consideram que la cooperació entre els adults que habitualment estan implicats en l'educació dels nins (pares, mestres i professors) és un pas previ imprescindible. És per això que, com a forma d'actuació alternativa amb l'al·lot, oferim els tallers pels nins, activitats dutes a terme en grup i mai sota el paraigües de cap etiqueta diagnòstica, habitualment inserides en el context escolar o en activitats de la vida quotidiana. Així, per al programa proposam dos tallers d'educació socioemocional dirigits a diferents grups d'edat: dels 3 als 8 anys presentam un Taller d'Educació Emocional a través del Conte per a tractar les emocions bàsiques i com aquestes intervenen en aspectes importants del desenvolupament de l'infant, i dels 10 als 16 anys un altre Taller d'Educació socioemocional per afavorir relacions interpersonals adequades i prevenir conflictes.
  3. 3. A. Sala; D. Riera, Juny de 2012 Programa d'Educació Socioemocional CONTINGUTS ESPECÍFICS Cada activitat pot ser duta a terme de manera independent i van dirigides tan a Educació Infantil, Primària com Secundària, amb les seves corresponents adaptacions en funció del moment evolutiu. L'horari i la temporalització de les activitats es convindrà en funció de les necessitats i demanda del centre. PRIMER I SEGON NIVELL D'ACTUACIÓ: LA FORMACIÓ I L'ASSESSORAMENT ÀMBIT D'ACTUACIÓ: L'ESCOLA I ELS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ CURS: EL FOMENT DE L'EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL A L'ESCOLA OBJECTIUS: ➢ Aprendre a detectar indicis d'una possible alteració emocional ➢ Conèixer com les alteracions emocionals afecten al comportament, a l'aprenentatge i a la interacció social en el context escolar ➢ Facilitar eines d'intervenció en l'estat socioemocional de l'alumne per la millora de l'adaptació escolar
  4. 4. A. Sala; D. Riera, Juny de 2012 Programa d'Educació Socioemocional CONTINGUTS: ➔ Bases teòriques i metodològiques ➔ Les 4 emocions bàsiques: por, ràbia, plaer i dolor ➔ La por i l'ansietat o Com afecten a l'aprenentatge? o Com afecten a la interacció social? o Estratègies, recursos i propostes psicoeducatives ➔ La ràbia i l'agressivitat. o Com afecten al comportament i a les relacions socials? o Propostes d'intervenció a l'escola ➔ L'estat d'ànim i l'autoestima en la gestió del dolor. o Baix estat anímic i baix autoconcepte o Experiències doloroses o Com intervenir per evitar problemes en el rendiment i l'adaptació escolar? ➔ La recerca del plaer: o Com afecta l'ús de la xarxa i dels videojocs en el context educatiu? o Alteracions en la conducta alimentària i línees d'actuació en el marc escolar METODOLOGIA: Es combinen síntesis d'aspectes teòrics mitjançant explicacions amb el recolzament de material visual (power-points) i audiovisual (vídeos) amb exemples pràctics exposats pel ponent i els casos que aportin els assistents. S'emprarà un ordinador, un projector amb pantalla de projecció i uns altaveus perifèrics a l'ordinador. Durant el transcurs de l'activitat formativa i a tall d'exemple, es supervisa la intervenció dels assistents en la resolució dels problemes de casos reals plantejats en el grup. Es proposen petites activitats en grup que permetin un primer nivell d'anàlisi i aplicació de la intervenció. Mitjançant l'Aula Virtual d'Es Calidoscopi (moodle) s'aporta als assistents els continguts teòrics i pràctics en format .pdf i un llistat de referències bibliogràfiques i de material multimèdia. Dita aula virtual representa abans i després del curs, un espai per a la posada en comú de l'aplicació de les eines plantejades
  5. 5. A. Sala; D. Riera, Juny de 2012 Programa d'Educació Socioemocional ASSESSORAMENT ALS CENTRES EDUCATIUS En la nostra experiència de formació a mestres hem recollit la demanda per part dels equips educatius de poder comptar amb un assessorament psicològic més continuat durant el transcurs de tot el curs escolar i no solament durant la celebració de les nostres activitats de formació. Fruit d'aquesta sol·licitud hem dissenyat el nostre Servei d'Assessorament Psicològic als Centres Educatius que té com a objectiu principal promoure una col·laboració ràpida i eficient amb els professionals de l'educació per a que puguin trobar solucions efectives als problemes de comportament, actitud cap a l'aprenentatge, socialització i ansietat que puguin presentar els seus alumnes i que tant influeixen en el benestar socioemocional. Hem cregut que la millor manera de proporcionar una bona eina d'assessorament és fent feina en el propi centre i durant l'horari lectiu. D'aquesta forma, pretenem estar el més a prop possible dels problemes que es presenten per poder-ne dissenyar un pla d'intervenció ben adaptat. Els professionals d'Es Calidoscopi estam formats en tipus d'intervencions breus, fet que facilita un assessorament optimitzat i una feina eficient en la resolució dels problemes que els professionals de l'educació sol·liciten. Proposam aquest Servei pel transcurs d'un curs escolar, al final del qual preveiem la presentació d'una memòria que inclogui una valoració de l'eficiència del Servei en el centre educatiu. PRIMER I SEGON NIVELL D'ACTUACIÓ: LA FORMACIÓ I L'ASSESSORAMENT ÀMBIT D'ACTUACIÓ: LA FAMÍLIA XERRADA/TALLER PER A PARES: EL FOMENT DE L'EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL EN LA FAMÍLIA JUSTIFICACIÓ I CONTINGUTS Les emocions són inherents a la vida d’una persona, necessàries i positives, fins hi tot les considerades negatives. No obstant, quan aquestes no estan ben gestionades poden produir desajustos en la persona que afectin al seu rendiment i a la seva adaptació als diferents àmbits en els que es troba. Des del punt de vista psicològic, es considera que els problemes en la qualitat de vida d’una persona, ja des de la infància, estan relacionats amb l’alteració de quatre emocions primàries que s’hi troben subjacents. Que aquestes emocions es mantinguin en harmonia i equilibri permet una millor afrontació de les circumstàncies de la vida. Aquestes emocions són la ràbia, la por, el plaer i el dolor.
  6. 6. A. Sala; D. Riera, Juny de 2012 Programa d'Educació Socioemocional Els nins, igual que els adults, també necessiten expressar els seus estats emocionals ja que són una font de comunicació i de supervivència. El dolor, per exemple, ens avisa de possibles problemes de salut per a què puguin ser resolts; la por, ens protegeix de cara a prendre precaucions i evitar riscos que podrien ser perillosos, la ràbia, ben expressada, permet defensar-se de possibles “atacs” d’elements externs. En l’etapa de la infantesa i l'adolescència, pot ser un moment òptim perquè els al·lots ja aprenguin a mantenir un equilibri amb les seves emocions i, aquestes, puguin complir les seves funcions vitals. Sovint, aquestes emocions, es veuen alterades però en funció de la nostra capacitat i recursos personals podrem minimitzar els seus efectes contraproduents i saber-ne fent un bon ús. I com a pares, també podrem ensenyar els nostres fills a que ho aprenguin. Així, en aquesta xerrada es tracten les 4 emocions bàsiques: la ràbia, la por, el plaer i el dolor, i es proporcionen estratègies per a la seva expressió adequada en la família. S'ofereixen recursos en la gestió de la ràbia per saber afrontar conflictes, dificultats de relació i de comportament; també s'aborden les possibles conseqüències negatives de la por en forma d'ansietat o fòbies, relacionades amb el son, l'estudi i amb la socialització; s'ofereixen eines perquè els al·lots aprenguin a gestionar el plaer i evitar addiccions a la xarxa i problemes en la conducta alimentària; i per últim s'orienta en la canalització d'experiències doloroses i el baix estat anímic. METODOLOGIA Cada sessió té una duració aprox. d'1h i mitja. S’inicia la xerrada amb una part teòrico- pràctica sobre les diferents temàtiques. Es continua amb la participació dels diferents membres a partir del les seves necessitats i aportacions. Es proposen estratègies, recursos i activitats psicoeducatives que promoguin canvis positius a casa en els temes abordats. TERCER NIVELL D'ACTUACIÓ: LA INTERVENCIÓ DIRECTA ÀMBIT D'APLICACIÓ: GRUP CLASSE TALLERS D'EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL PER A NINS En aquests tallers es pretén fer émfasi en l'expressió i la canalització de les emocions bàsiques a través del conte, del dibuix, del joc i de les activitats cooperatives com a eines psicoeducatives bàsiques per al foment del benestar socioemocional. Es treballen les competències bàsiques d'autonomia, iniciativa personal, social i ciutadana.
  7. 7. A. Sala; D. Riera, Juny de 2012 Programa d'Educació Socioemocional TALLER D'EDUCACIÓ EMOCIONAL A TRAVÉS DEL CONTE DIRIGIT A: Educació Infantil i 1r Cicle d'Educació Primària Es tracta l'expressió de les emocions bàsiques a través del conte com a forma de millorar la qualitat de vida dels infants i relacionada amb aspectes importants del seu desenvolupament. Existeixen quatre emocions bàsiques: la ràbia, la por, el plaer i el dolor; aquestes emocions s'aborden en el taller a través de les següents temàtiques: les geniades i com expressam als altres el nostre enuig, com podem evitar problemes relacionats amb la por, saber experiementar plaer en l'alimentació i en altres activitats necessàries, i afrontar el fet de fer-se gran, amb un nivell d'autonomia adequat. La totalitat del taller consta de 4 sessions tot i que es poden dur a terme de manera aïllada. A cada sessió es tracta una de les 4 temàtiques: s'inicia amb l'explicació d'un conte i a continuació es fan activitats psicoeducatives relacionades amb el tema. TALLER D'EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL DIRIGIT A: 3r cicle d'Educació Primària i ESO En aquest taller es fometarà l'ús de les habilitats socials i les relacions socioemocionals satisfactòries en la interacció amb els altres. Està enfocat a la prevenció de la violència, a l'aprenentatge en resolució de conflictes i a la intervenció grupal en l'assetjament escolar. El taller es pot dur a terme entre dues i quatre sessions. PER A MÉS INFORMACIÓ: Es Calidoscopi Anna Sala psicòloga de la infància i l'adolescència www.escalidoscopi.net annasala@escalidoscopi.net telf.:696 690 810

×