Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Θζμα: Ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ ςχεδίου «΢υμπράξεισ ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων ΚΑ229», Σομζασ
΢χολικισ Εκπαίδευςθσ, Erasmus+ ...
Ζωσ 13 ΢επτεμβρίου 2019, προκειμζνου να καταρτιςτεί θ ςφμβαςθ μεταξφ Εκνικισ Μονάδασ
΢υντονιςμοφ-ΙΚΤ και του ςχολείου ςασ,...
Οφείλετε να χρθςιμοποιείτε το λογότυπο του προγράμματοσ ςτθν αλλθλογραφία του ςχολείου ςασ με
τθν Εκνικι Μονάδα ΢υντονιςμο...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Approval iky cultural heritage 2019 1-it02-ka229-062148 4- 2019-21

Approval iky cultural heritage 2019 1-it02-ka229-062148 4- 2019-21

  • Als Erste(r) kommentieren

Approval iky cultural heritage 2019 1-it02-ka229-062148 4- 2019-21

  1. 1. Θζμα: Ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ ςχεδίου «΢υμπράξεισ ανταλλαγϊν μεταξφ ςχολείων ΚΑ229», Σομζασ ΢χολικισ Εκπαίδευςθσ, Erasmus+ 2019 Κατόπιν αξιολόγθςθσ που διενεργικθκε από εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ, θ αίτθςι ςασ με κωδικό αρικμό 2019-1-IT02-KA229-062148_4 και τίτλο «Cultural herItage and ancient peoples: valorize different Roots and build a Common European future» που υπζβαλε ο φορζασ «53ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ», με μοναδικό κωδικό ταυτοποίθςθσ (PIC) 942875988, εγκρίκθκε για χρθματοδότθςθ. Η μζγιςτθ ευρωπαϊκι επιχοριγθςθ για το ςχολείο ςασ κα είναι 30200,00 Ευρϊ, όπωσ παρουςιάηεται ςυγκεντρωτικά ανά κατθγορία δαπάνθσ ςτον Πίνακα-Παράρτθμα που επιςυνάπτεται (Annex II). Πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο τθσ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ και τθν αξιολόγθςθ αυτισ κα λάβετε από το ςυντονιςτικό ςχολείο τθσ ςφμπραξθσ. Όπωσ προβλζπεται από το πλαίςιο τθσ εν λόγω δράςθσ, κάκε ςχολείο που ςυμμετζχει ςτθ ςφμπραξθ - είτε ωσ ςυντονιςτισ είτε ωσ εταίροσ- υπογράφει ςφμβαςθ με τθν Εκνικι Μονάδα τθσ χϊρασ του. Α. ΢ε περίπτωςθ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ΢ τθσ κοινοτικισ επιχοριγθςθσ Σο αργότερο ζωσ τισ 6 ΢επτεμβρίου 2019 παρακαλοφμε να αποςτείλετε θλεκτρονικά ςτθν Εκνικι Μονάδα ΢υντονιςμοφ –ΙΚΤ ςκαναριςμζνο Πρακτικό ΢υλλόγου Διδαςκόντων ςτο οποίο κα δθλϊνεται ότι το ςχολείο ςασ δεν αποδζχεται τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου (αναγραφι κωδικοφ ςχεδίου), επιςθμαίνοντασ του λόγουσ απόρριψθσ. Σο πρακτικό κα υπογράφεται από τουλάχιςτον τα 2/3 των μελϊν του ςυλλόγου διδαςκόντων. Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω θμερομθνία (6/9/2019) πρζπει να τθρθκεί απαρζγκλιτα προκειμζνου θ Εκνικι Μονάδα ΢υντονιςμοφ –ΙΚΤ να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ προσ τθν ΕΕ. Β. ΢ε περίπτωςθ ΑΠΟΔΟΧΗ΢ υλοποίθςθσ τθσ ςφμπραξθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Τ.) ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ΢ ΕΝΩ΢Η΢ ------ Νζα Ιωνία, 25/07/2019 Αρικμ. Πρωτ.: 17561 Σαχ. Δ/νςθ: Λεωφ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41 Σ.Κ. – Πόλθ: 142 34 Ν. Ιωνία Πλθροφορίεσ: E. Μαγουλά, Μ. Κελεποφρθ, Χ. Σηαγκαρουλάκθ, Α. Μπάρμπασ,: Γ. Κελαϊδι, Κ. Σςιρογιάννθ Σθλζφωνο: 210 3726317, 403, 381, 407, 404, 354 Fax: 210 3221863 E-mail: emagoula@iky.gr, mkelepouri@iky.gr, chtzagaroulaki@iky.gr, amparmpas@iky.gr, gkelaidi@iky.gr, ktsirogianni@iky.gr Προσ: 53ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΟΤ 23, ΣΚ 10443 ΑΘΗΝΑ Τπόψθ: Δ/ΝΣΗ κ.ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤ ΢ΣΟΤΠΑΚΗ
  2. 2. Ζωσ 13 ΢επτεμβρίου 2019, προκειμζνου να καταρτιςτεί θ ςφμβαςθ μεταξφ Εκνικισ Μονάδασ ΢υντονιςμοφ-ΙΚΤ και του ςχολείου ςασ, απαιτείται να προβείτε ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:  Επικαιροποίθςθ (εάν απαιτείται) των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων που ζχετε αναρτιςει ςτο Unique Registration Facility (URF). ΢τθν περίπτωςθ που ζχει αλλάξει ο Δ/ντισ απαιτείται θ ανάρτθςθ τθσ απόφαςθσ τοποκζτθςθσ του νζου Δ/ντι, κακϊσ και επικαιροποίθςθ του «Εντφπου Νομικισ Οντότθτασ».  Σαχυδρομικι αποςτολι ςτθν Εκνικι Μονάδα ΢υντονιςμοφ-ΙΚΤ των ακόλουκων εγγράφων: o Αντίγραφο Πρακτικοφ ΢υλλόγου Διδαςκόντων ςτο οποίο κα δθλϊνεται ότι το ςχολείο ςασ αποδζχεται τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου και κα υπογράφεται από τουλάχιςτον τα 2/3 των μελϊν του ςυλλόγου διδαςκόντων. ΢υγκεκριμζνα, ςτο πρακτικό α) κα αναφζρεται ότι το ςχζδιο είναι αποδεκτό (αναγραφι κωδικοφ του ςχεδίου), β) κα καταγράφονται τα ονόματα τθσ ομάδασ των εκπαιδευτικϊν που κα εργαςτοφν ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ (παιδαγωγικι ομάδα) και γ) κα ορίηεται ονομαςτικά ο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου (contact person). Επιςθμαίνεται ότι ςτθν παιδαγωγικι ομάδα μποροφν να ςυμμετζχουν μόνον εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ςχεδίου ςτο ςχολείο (μζλθ του ςυλλόγου διδαςκόντων). o Απόφαςθσ τοποκζτθςθσ του νομίμου εκπροςϊπου του ςχολείου (Δ/ντισ ι Δ/ντρια) o «Ζντυπο Οικονομικϊν ΢τοιχείων» ορκά ςυμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου. ΢το ζντυπο κα επιςυνάπτεται φωτοαντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του τραπεηικοφ βιβλιαρίου ι άλλου εντφπου τθσ τράπεηασ με εμφανι τα ςτοιχεία: επωνυμία τραπζηθσ, δικαιοφχοσ λογαριαςμοφ, αρικμόσ λογαριαςμοφ και ΙΒΑΝ. ΢θμειϊνεται ότι ο ωσ άνω τραπεηικόσ λογαριαςμόσ δθμιουργείται με δικαιοφχο το ςχολείο (και όχι φυςικά πρόςωπα). Επιςθμαίνεται ότι τα ςτοιχεία του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, πζραν τθσ αποςτολισ τουσ ςτθν Εκνικι Μονάδα, κα πρζπει να αναρτθκοφν και ςτθν Πφλθ ΢υμμετεχόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. ΢φμφωνα με τον ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/08.12.2014), θ φπαρξθ ΑΦΜ για τθ δθμιουργία λογαριαςμοφ για τισ ανάγκεσ διαχείριςθσ ευρωπαϊκϊν κονδυλίων δεν απαιτείται για τα δθμόςια ιδρφματα πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. o ΢τοιχεία του υπεφκυνου επικοινωνίασ (contact person) ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία είναι διαφορετικό πρόςωπο από εκείνο που εμφανίηεται ςτθν αίτθςθ (ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα/ κζςθ, επωνυμία ςχολείου, πλιρθσ επίςθμθ διεφκυνςθ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ και αρικμόσ τθλεφϊνου του ςχολείου και του υπεφκυνου επικοινωνίασ). Απολφτωσ απαραίτθτο είναι θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου του υπεφκυνου επικοινωνίασ που κα δθλϊςετε να είναι ζγκυρα και ενεργά, κακϊσ μζςω αυτϊν κα διεξάγεται το μεγαλφτερο μζροσ τθσ μεταξφ μασ επικοινωνίασ. ΢θμειϊνεται ότι θ Εκνικι Μονάδα ΢υντονιςμοφ-ΙΚΤ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από το ςχολείο τυχόν νομιμοποιθτικά ζγγραφα τα οποία δεν είναι αναρτθμζνα ςτο URF ι δεν είναι πλζον ςε ιςχφ. Αναφορικά με τισ μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν ι/και μακθτϊν ςτο εξωτερικό, παρακαλοφμε να τθρείτε το πλαίςιο που κζτει θ οικεία νομοκεςία. Σονίηουμε ότι οποιαδιποτε δαπάνθ είναι επιλζξιμθ μόνο εάν πραγματοποιθκεί εντόσ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν. Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και θ επιλζξιμθ περίοδοσ των δαπανϊν κα είναι για ζνα ζωσ δφο ζτθ, ανάλογα με τθ δθλωκείςα ςτθν αίτθςθ διάρκεια.
  3. 3. Οφείλετε να χρθςιμοποιείτε το λογότυπο του προγράμματοσ ςτθν αλλθλογραφία του ςχολείου ςασ με τθν Εκνικι Μονάδα ΢υντονιςμοφ-ΙΚΤ, κακϊσ και ςε οποιαδιποτε ενζργεια δθμοςιότθτασ, προβολισ ι/και ζκδοςθσ. Κατά τθν επικοινωνία ςασ με τθν Εκνικι Μονάδα, παρακαλοφμε όπωσ αναφζρετε πάντα τον κωδικό του ςχεδίου, όπωσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν πρϊτθ ςελίδα του παρόντοσ εγγράφου. Επιπλζον, ςασ ενθμερϊνουμε ότι θ Εκνικι Μονάδα ΢υντονιςμοφ-ΙΚΤ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ςυμβολαιοποίθςθσ των επιλεγζντων ςχεδίων, κα πραγματοποιιςει τεχνικι θμερίδα πλθροφόρθςθσ των δικαιοφχων φορζων αναφορικά με τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των εγκεκριμζνων ςχεδίων. Για τθν ακριβι θμερομθνία, τον τόπο διεξαγωγισ και το πρόγραμμα τθσ θμερίδασ κα ενθμερωκείτε μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κακϊσ και από τθν ιςτοςελίδα μασ http://www.iky.gr. Η παρουςία ςασ ςτθν θμερίδα κρίνεται επιβεβλθμζνθ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ μεγιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου ςασ και θ κακ’ όλα απρόςκοπτθ υλοποίθςι του. Προςδοκϊντασ να προςεγγίςουμε ςυνεργαηόμενοι με όρουσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθν πραγμάτωςθ των ςτόχων του Προγράμματοσ Erasmus+, ςασ ευχόμαςτε καλι επιτυχία ςτο ζργο που αναλαμβάνετε. Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε ςχετικι πλθροφορία και διευκρίνιςθ. Η ΠΡΟΪ΢ΣΑΜΕΝΗ ΣΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΕΙΡΗΝΗ ΝΣΡΟΤΣ΢Α ΢υνθμμζνα (1): 1. Εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ ΑΚΡΙΒΕ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

×