Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

PAZAR ANALİZİ.pptx

 1. PAZAR ANALİZİ
 2. Pazar, alıcılarla satıcıların buluştuğu yerdir. Pazar sözcüğü Farsçadan Türkçeye geçmiştir. Pazar ile aynı anlamda kullanılan piyasa sözcüğü ise İtalyanca kökenlidir. Pazar sözcüğünün İngilizce karşılığı olan market sözcüğü, Türkçede pazarla aynı anlamda ya da “küçük perakendeci satış mağazası” anlamında kullanılır
 3. Pazar analizi; bir pazarın nicel ve nitel açıdan değerlendirilmesi anlamına gelir.Bir pazarla ilgili çeşitli satın alma modelleri, müşteri segmentleri, rekabetin ve pazara girişin önündeki engeller gibi özelliklerin araştırılmasıdır.
 4. Bilgi Notu Segment; bir organ, yapı veya bütünün doğal veya yapay olarak sınırlanmış her bir bölümüdür. Markaların ilgili olduğu pazarı bölümlere ayırarak seçtiği küçük pazara yönelik strateji oluşturmayı hedefleyen yöntemlerine segmentasyon denir.
 5. Pazar araştırması Bir ürün veya hizmet fikrini pazar tarafından kabul edilebilir bir işletmeye dönüştürmenin ilk adımıdır. Kapsamlı araştırma araçlarını nasıl ve ne zaman kullanacağını bilen şirketler, müşteri farkındalığını arttırmak açısından rakiplerine göre değerli bir rekabet avantajına sahiptir. Bu farkındalık, onlarda organik büyümeye yol açan nedendir
 6. Philips, Netflix ve Amazon’un benzer taraflarının ne olduğunu düşünüyor sunuz? Philips 19. yüzyılda kuruldu ve İnternet olmadan Netflix ve Amazon’un hiçbir değeri yok. Ancak bu şirketlerin ortak yanı, müşteri ihtiyaçlarını rakiplerinden daha iyi anladıkları için büyümeleridir. Bu büyümenin temel nedeni, farkındalığa olan güçlü inanç ve daha iyi cevaplar alabilmeleri için çeşitli araçların aktif olarak kullanılmasıdır.
 7. Pazar analizinin amacı, pazarın yeterince çekici olup olmadığının çözümlenmesidir. Pazar analizi şu başlıklar altında incelenir: • Pazarın mevcut ve gelecekteki büyüklüğü • Pazar ihtiyacı • Pazar eğilimleri • Demografi ve pazar bölümlemesi • Hedef pazar • Pazarın büyüme oranı ve kârlılığı • Dağıtım kanalları • Rekabet • Pazara giriş engelleri
 8. Pazarın mevcut ve gelecekteki büyüklüğü Belirleyeceğiniz hedef pazarların büyüklüğü ve pazarda bulunan potansiyel müşterilerinizin sayısı, müşteri bulmak ve başarılı olmak için harcayacağınız kaynaklarla orantılı olmalıdır
 9. Pazar büyüklüğünün tahmin edilmesinde; kalitatif (nitel) yöntemler ya da kantitatif (nicel) yöntemler kullanılır. Örneğin; Anket, gözlem yoluyla elde eldilen veriler gibi..
 10.  Pazar ihtiyacı Ürün veya hizmetleriniz için talepte bulunanları buna iten faktörlerin ne olduğuna yani ürünü neden satın alırlar
 11. İtici gücün ne olduğunu şöyle bir örnekle açıklayalım: Paket servis kahveciliği! Kahve tutkunları için itici güçlerden biri de tutarlılıktır. Kişinin bir kahve zincirinden satın aldığı kahvenin bitişiğinde bulunan bağımsız bir kahve mağazasında satılandan çok daha iyi olması gerekmez. Ancak o bölgede yaşamıyorsanız, bağımsız kahve mağazasının kahvesinin ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğu hakkında yorum yapamazsınız. Oysa zincirdeki kahvenin tıpkı bu zincirin diğer mağazalarına benzer bir tada sahip olacağını zaten bilirsiniz. Dolayısıyla hareket halindeki çoğu insan bağımsız kahve dükkanlarından ziyade zincirlerden kahve almayı tercih eder.
 12. Pazar eğilimleri Pazardaki eğilimleri ve teknolojik gelişmeleri gözlemleyip pazar için yeni olan hibrit (birden fazla) çözümler üretmek: Örneğin GPS yazılımlarının ucuzlaması ile birlikte fırsatı gören girişimciler, GPS sistemini minibüslere adapte eden sistemler geliştirerek başarı kazanmışlardır
 13. Demografi ve pazar bölümlemesi Pazarın büyüklüğünü değerlendirirken kullanacağınız yaklaşım temelde yatırımcılarınıza satmayı planladığınız işletme türüne bağlı olacaktır. İş planınız küçük bir mağaza veya restorana yönelik olarak hazırlanmışsa yerel bir yaklaşım izlemeniz ve markanızı çevreleyen pazarı değerlendirmeniz gerekir. Bir restoran zinciri için bir iş planı yazıyorsanız, pazarınızı ulusal düzeyde değerlendirmeniz gerekir.
 14. Hedef pazar Firmanın hitap etmek istediği ve çekmek istediği müşteri grup ya da gruplardır. Pazar analizinin hedef pazar aşaması ulaşmayı hedeflediğiniz müşteri türünü anlatır.
 15. Örneğin mücevher satıyorsanız genele hitap etmeyi seçebilir veya pazarın en üst ya da en alt tabakasına odaklanmaya karar verebilirsiniz Bu adım pazarınızda farklı taleplere ilişkin net segmentler mevcut olduğunda geçerlidir. Mücevher örneğinden devam edersek mücevherin parasal değeri, ucuz mal peşinde olan müşterilere özgü bir kriter olurken seçkinlik ve prestij gibi özellikler ise pazarın en üst segmentine hitap edecek iki özellik olacaktır.
 16. Pazarın büyüme oranı ve kârlılığı Pazar büyüme oranı sektörden sektöre değişir, ancak genellikle %10'luk bir kesme noktası gösterir; %10'dan yüksek büyüme oranları yüksek, %10'dan düşük büyüme oranları ise düşük kabul edilir. Finansal perspektiften bakıldığında ise ürün, kategori ve grupların finansal açıdan yarattığı karlılık, katma değer ve yarattığı nakit akışı ele alınır.
 17. Dağıtım kanalları Dağıtım kanalı, bir ürünün üreticiden tüketiciye doğru hareketinde izlediği yoldur. Ürünlerin pazarlanmasını sağlayan işletme içi örgütsel birimlerin ve işletme dışı pazarlama örgütlerinin oluşturduğu bir yapıdır
 18. DOĞRUDAN DAĞITIM Üreticiden müşteriye yapılan, aracının olmadığı pazarlama şeklidir. Doğrudan dağıtım yönteminde hiçbir aracı kullanılmaz. Ürün veya hizmet doğrudan üretici tarafından tüketiciye sunulmaktadır. Bu yöntemde kapıdan kapıya satış, doğrudan pazarlama ve imalatçının kendi perakende mağazalarında satış şeklinde dağıtım yapılmaktadır. Doğrudan dağıtımda üretici direkt olarak tüketiciye hitap etmekte ve gerekli pazarlama fonksiyonlarını da kendisi yerine getirmektedir Dağıtımda en kısa ve en basit kanaldır.
 19. DOLAYLI DAĞITIM Malların üreticiden müşteriye ulaşmasında arada yer alan bir veya daha çok aracı kurum veya kişinin bulunduğu dağıtım türüdür.Dağıtım kanallarında yer alan aracı kişiler veya kurumlar toptancı,yarı toptancı, acente, komisyoncu, perakendeci,vb.dir Örn; buzdolabı üreticisi bir işletmenin malları acentalar aracılığıyla müşterilere satması gibi. KARMA DAĞITIM Malların üreticiden müşteriye ulaşmasında hem doğrudan hem de dolaylı dağıtımın yapılmasıdır. Örn; tekstil ve konfeksiyon üreticisi bir işletmenin hem fabrika satış mağazası ve hem de bayiler aracılığıyla müşterilere mallarını satması gibi
 20. Rekabet Amacı şirketin yatırımcılarına kime karşı yarıştığı konusunda doğru bir fikir vermelidir. Burada rakiplerinin yerlerini net bir biçimde belirtmeli ve sahip oldukları güçlü veya zayıf yönleri açıklamak gerekir
 21. Pazara giriş engelleri Tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal seyrini etkileyen her türlü politika ve uygulamaları ifade etmektedir.
 22.  Patentli, markalı ya da telif hakkına sahip ürünlerin dış pazarlarda taklidi  Patent, marka ya da telif hakkının yabancı ülkelerde tescil ettirilmesinde yaşanan sorunlar ÖRNE K
 23. Pazar, satıcıların ürünlerini satmak için sergiledikleri ve alıcılarla buluştukları her türlü ortamdır . Pazar, bir dış mekân veya sanal ortam olabilir. Örneğin, sebze satıcıları ile alıcılarının buluştuğu yer, sebze pazarı olarak adlandırılır
 24. Arz, bir hizmetin veya malın belirli bir zamanda, bir fiyat biçilerek piyasadaki alıcılara sunulmasıdır. İşletmelerin pazara sundukları mal veya hizmet miktarı, tüketicilerin istediğinden fazla ise arz fazlası oluşur. Talep, pazarda belirli bir mal ve hizmete yönelen, satın alma gücüyle desteklenmiş satın alma isteğidir. Pazarda karşılanamayan tüketici istek ve ihtiyaçları, talep fazlası olduğunu gösterir.
 25. Pazar; arz ile talebin buluşmasını sağlarken şekil, zaman, yer ve mülkiyet faydalarını sağlar. Ürünün biçimi, ambalajı, raflarda bulunuş ve sergilenişini ifade eder. Yeni ürünlerin tanıtımını sağlar. Tüketici talebi doğrultusunda ürünün boyutları ve miktarı belirlenir
 26. Ürün ya da hizmetin doğru zamanda bulundurulması, talebin karşılanabilmesi için zorunludur. Ürün ya da hizmetin geç veya erken bulundurulması, talebin karşılanamaması tehlikesini ortaya çıkarır. Zaman faydası, bu tehlikeyi en aza indirir. Hem üretici hem de tüketici için tasarruf sağlayarak üretime ayrılan zamanın artmasına yardımcı olur Örneğin yazın taze toplanan meyve ve sebzelerin kışın dondurulmuş sebze ve meyve şeklinde satılması.
 27. Ürün ya da hizmetin istenen ve beklenen yerde bulundurulmasıyla oluşacak faydadır. Ürünün mevsimsel ve bölgesel özellikleri, mağazada sunulma şartları gibi konulara dikkat edilerek yer faydası oluşturulur. Örneğin Bartın çileğinin İstanbul’da satılması.
 28. Sahip olunan ürünün bir bedel karşılığında devredilmesidir. Ürünü arz edenler, gelir elde eder; tüketici ise alışveriş sonucu ürüne sahip olur.
 29. Pazarın özellikleri; ölçülebilirlik, erişilebilirlik, kârlılık ve istikrar ölçütlerine göre değerlendirilir. • Ölçülebilirlik; pazar büyüklüğünün tespit edilebilmesi ve ölçülebilmesidir. Örneğin klasik yoğurt pazarının tespit edilmesi, deneyimler ve ölçümlerle kolayken fonksiyonel özellikleri geliştirilmiş yoğurt pazarını tercih edebileceklerin sayısını belirlemek oldukça zordur. • Erişilebilirlik; ürünün seçilmiş pazar bölümlerine ulaştırılmasını ve ürüne tüketicinin ulaşabilmesini sağlayacak planlı pazarlama uygulaması yapabilmektir.
 30. • Kârlılık; seçilmiş pazar bölümlerine yönelik çabaları değiştirecek büyüklükte alıcı olmasını, bu durumun şirkete kâr sağlamasını ve yapılacak faaliyetler için harcanacak maliyeti karşılayacak pazarın büyüklüğünü ifade eder. Örneğin büyük bir üretici için sadece büyük beden takım elbise üretmek, pazarlama açısından yeterli değildir. • İstikrar; “aynı kararda ve biçimde sürme, düzen” anlamlarına gelir. Toplumsal ve ekonomik istikrar, başarılı bir pazarlama için en önemli koşuldur. Salgın (pandemi) süreci gibi olağan dışı toplumsal değişiklikler, dünyadaki ekonomik dalgalanmalar, alıcı ve satıcıların endişelenmesine neden olur ve pazarı tehdit eder. Alıcı ve satıcılar, kararlı ve olağan düzende arz-talep işlemini gerçekleştirebilmelidir.
Anzeige