AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdf

AP

Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Modyul para sa
Sariling Pagkatuto
Araling Panlipunan – Unang Baitang
Unang Markahan – Modyul 7: Pagkilala sa Sarili: Mahahalagang Pangyayari sa
Buhay ng Isang Mag-aaral (Pagsilang-tatlong taong gulang)
Ikalawang Edisyon, 2021
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi ang sinuman sa anumang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan
na may pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay
pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda
ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name,
tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay
ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang malikom ang mga ito upang makuha ang pahintulot
sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-
aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga
orihinal na may-akda.
Walang anumang bahagi ng nilalaman nito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang
paraan nang walang pahintulot sa kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon – Dibisyon ng Pasig
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Komite sa Pagsulat ng Modyul
Inilimbag sa Pilipinas ng Dibisyon ng Pasig City
Department of Education – National Capital Region
Office Address: Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City
Telefax: 641-88-85, 628-28-19
E-mail Address: division.pasig2016@gmail.com
Manunulat: Jesuzette D. Dela Vega
Editors: Ma. Cecilia L. Atuan,
Ana Marie B. Bucad
Tagasuri:
• Nilalaman: Ma. Cecilia L. Atuan,
Ana Marie B. Bucad
• Wika: Leonardo G. Diez Jr.,
Reann A. Virtudazo
• Teknikal: Godofredo D. Garcia Jr.
Tagaguhit: Edison P. Clet
Ernesto D. Tabios
Tagalapat: Godofredo D. Garcia Jr.
Management Team:
Ma. Evalou Concepcion A. Agustin
OIC-Schools Division Superintendent
Carolina T. Rivera, CESE
Assistant Schools Division Superintendent
Manuel A. Laguerta, EdD
Chief, Curriculum Implementation Division
Victor M. Javeña, EdD
Chief, School Governance and Operations Division
Liza A. Alvarez, EPS - Science/STEM/SSP
Teresita P. Tagulao, EdD, EPS
Mathematics, ABM
Joselito E. Calios, EPS - English/SPFL/GAS
Ma. Teresita E. Herrera, EdD, EPS
Filipino/GAS/Piling Larang
Bernard R. Balitao, EPS - AP/HUMSS
Norlyn D. Conde, EdD, EPS
MAPEH/SPA/SPS/HOPE/A&D/Sports
Perlita M. Ignacio, PhD, EPS - EsP
Librada L. Agon, EdD, EPS
EPP/TLE/TVL/TVE
Dulce O. Santos, PhD, EPS
Kindergarten/MTB-MLE
Susan L. Cobarrubias, EdD, PSDS - Special
Education Program
Wilma Q. Del Rosario, EPS - LRMS/ADM
AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdf
Unang Markahan
Modyul para sa Sariling Pagkatuto 7
Pagkilala sa Sarili: Mahahalagang
Pangyayari sa Buhay ng Isang Mag-aaral
(Pagsilang-tatlong taong gulang)
1
Araling
Panlipunan
Paunang Salita
Para sa Tagapagdaloy:
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Araling Panlipunan Baitang 1 ng
Modyul 7 para sa araling Pagkilala sa Sarili: Mahahalagang Pangyayari sa Buhay
ng Isang Mag-aaral (Pagsialng-tatlong taong gulang).
Ang modyul na ito ay pinagtulungang idinisenyo, nilinang at sinuri ng mga
edukador mula sa Tanggapan ng mga Paaralan ng Sangay-Lungsod Pasig na
pinamumunuan ng Nanunuparang Pinuno-Tanggapan ng Pansangay na
Tagapamanihala, Ma. Evalou Concepcion A. Agustin, sa pakikipag-ugnayan sa Lokal
na Pamahalaan ng lungsod sa pamumuno ng butihing Punong Lungsod, Kgg. Victor
Ma. Regis N. Sotto, upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang
itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,
panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.
Inaasahan na sa pamamagitan ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay
makauugnay sa pamamatnubay at malayang pagkatuto ng mga gawain ayon sa
kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral
na makamit ang mga kasanayang pang-ika-21 siglo lalong-lalo na ang 5 Cs
(Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking and Character) habang
isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan.
Bilang karagdagan sa pangunahing teksto, makikita ang pinakakatawan ng
modyul sa loob kahong ito:
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang
mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan
at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang
sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at
gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa
modyul.
Mga Tala para sa Guro
Ito'y naglalaman ng mga paalala at
estratehiyang magagamit sa paggabay sa
mag-aaral.
Para sa Mag-aaral:
Malugod na pagtanggap sa Araling Panlipunan Baitang 1 Modyul 7 ukol sa
Pagkilala sa Sarili: Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ng Isang Mag-aaral
(Pagsialng-tatlong taong gulang).
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin
nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.
Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.
MGA INAASAHAN
Sa bahaging ito malalaman mo ang mga dapat mong
matutuhan pagkatapos mong makumpleto ang modyul.
PAUNANG PAGSUBOK
Dito masusukat ang dati mo nang kaalaman at mga dapat mo
pang malaman sa paksa.
BALIK-ARAL
Dito masusukat ang iyong natutuhan at naunawaan sa mga
naunang paksa.
ARALIN
Tatalakayin sa bahaging ito ang aralin batay sa kasanayang
pampagkatuto.
MGA PAGSASANAY
Sa bahaging ito, pagbibigay ng guro ng iba’t ibang pagsasanay
na dapat sagutan ng mga mag-aaral.
PAGLALAHAT
Sa bahaging ito ibubuod ang mahahalagang konsepto na dapat
bigyang-halaga.
PAGPAPAHALAGA
Sa bahaging ito ay titiyakin kung ang mga kasanayang
pampagkatuto ay naiuugnay at nailalapat sa inyong mga
pagpapahalaga.
PANAPOS NA PAGSUSULIT
Dito masusukat ang mga natutuhan ng mga mag-aaral.
AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdf
1
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7
MGA INAASAHAN
Ang modyul na ito ay nakalaan para sa
mag-aaral ng unang baitang. Mahalagang pag-aralan
mo ito dahil makatutulong ito sa iyo upang malaman at
maintindihan ang mahahalagang pangyayari sa buhay
ng isang mag-aaral mula pagsilang hanggang tatlong
taon gulang.
May mga pagsasanay kang sasagutan upang
masukat mo ang iyong kaalamang dapat na malinang
sa modyul na ito.
Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Ano ang ginagamit ng isang sanggol para kumain?
A. B. C.
2. Alin sa sumusunod ang kaya nang gawin ng
isang isang taong gulang na bata?
A. B. C.
PAUNANG PAGSUBOK
2
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7
3. Alin sa sumusunod ang ginagamit ng isang sanggol sa
pagtulog?
A. B. C.
4. Anong larawan ang gumagamit ng
bagay na ito
A. B. . C.
5. Kaninong gamit kaya ito?
A. B. C.
3
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7
Panuto: Tukuyin kung anong uri ito ng kasuotan. Isulat ang
letra ng tamang sagot.
A B
_____1. A. pamasok sa paaralan
_____2. B. pambahay
_____ 3. C. pansimba
_____ 4. D. panlakad
_____ 5. E. pantulog
BALIK-ARAL
4
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7
Babasahin ang isang kuwento na may
kinalaman sa mahalagang pangyayari sa buhay ng isang
mag-aaral mula sa kanyang pagsilang hanggang sa
tatlong gulang.
Ang Mga Pagbabago sa Buhay ni Althea
ni: Jesuzette D. Dela Vega
Ito si Althea noong siya ay sanggol pa
lamang. Wala pa siyang kayang gawin
maliban sa umiyak, ngumiti, matulog,
dumede, dumapa at umupo.
Ito naman siya noong siya ay 1
taong gulang na.
Sa pagkakataong ito ay marunong na
siyang gumapang, tumayo at sumusubok
na rin siyang maglakad at kumakain na
rin siya ng malalambot na pagkain.
Ito naman ang larawan ni Althea
noong siya ay 2 taong gulang . Tingnan
mo!
Nakatatakbo na siya, at ang bilis pa! Hindi
lang yan, huminto na siya sa pagdede sa
bote, maari na siyang kumain ng kanin,
isda, gulay at karne. Kaya naman ang
lusog lusog niya ngayon.
ARALIN
5
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7
Ang bilis ng panahon, 3 taong
gulang na pala si Althea. Aba,
marunong na siyang magsalita, kumanta
at sumayaw. Nakapaglalaro na rin siya,
sa katunayan ay
marunong na rin siya magbisikleta
.
Gabay Tanong:
Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong
1. Sino ang bata sa kuwento? _____________________
2. Ano-ano ang kaya niyang gawin noong siya ay
sanggol pa lamang?
__________________________________________________
3. Ilang taon si Althea noong siya ay natutong
Kumanta?
__________________________________________________
Paliwanag:
Lahat ng bagay ay may simula. Lalo na ang buhay
ng tao. Katulad ni Althea tayong lahat ay nagsimula sa
pagiging sanggol. Habang nadaragdagan ang ating
edad ay maraming pagbabagong nagaganap. Ito ay
maaaring sa panlabas o panloob na kaanyuan ng tao,
at naipakikita sa pamamagitan ng isang timeline katulad
ng nasa ibaba.
Ipinakikita sa atin ng timeline sa ibaba kung kailan
naganap ang mga pangyayari at kung ano-ano ang
nagbago.
6
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7
Pagsasanay 1
Panuto: Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay
nagpapahayag ng katotohanan at Mali naman
kung walang katotohanan.
__________1. Ang isang sanggol ay nakakalakad na.
__________2. Hindi pa kayang makipaglaro ng isang
tatlong taong gulang na bata.
__________3. Noong dalawang taong gulang na si Althea
ay nakakalakad na siya.
__________4. Nakakapagsalita na ang tatlong taong
gulang na bata.
0 1 taon 2 taon 3 taon
umiyak gumapang
Nakalalakad
ng mabilis
Nakapagsasalita
pero bulol pa
dumede tumayo nakakakanta ng
pautal-utal pa
tumawa nakahahakbang Nakalulundag nauutusan
matulog Kumain ng
malambot na
pagkain
nakakakain na
ng karne, isda,
gulay at kanin
nagbibisikleta
umupo Nakakasipa ng
bola
ngumiti Nakatatakbo nakakasayaw
MGA PAGSASANAY
7
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7
__________5. Wala pang kayang gawin ang isang sanggol
maliban sa umiyak, ngumiti, dumede at
matulog.
Pagsasanay 2
Panuto: Tukuyin ang edad ng bata sa mga gawaing
mababanggit.
Isulat ang 0- para sa sanggol
1- para sa isang taon gulang
2- para sa dalawang taon gulang
3- para sa tatlong taong gulang
__________1. marunong nang magbisekleta.
__________2. kaya na niyang umupo mag-isa
__________3. nakakatayo na
__________4. Nakasisipa ng bola
__________5. Nakalalakad na
Pagsasanay 3
Panuto: Pagsunod-sunurin ang larawan. Isulat ang 1, 2, 3,
at 4 sa patlang.
_________ ________ _________ ________
8
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7
Panuto: Isulat sa kahon ang letra ng bubuo sa salitang
tinutukoy sa pahayag sa ibaba.
Ipinakikita nito ang mahahalagang pangyayaring
nagaganap sa buhay ng isang Mag-aaral .
Panuto: Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay
nagpapahayag ng pagpapahalaga sa buhay,
isulat naman ang Mali kung hindi.
__________1. Kumakain ng prutas at gulay si Emma upang
siya ay maging malusog.
__________2. Madalas makalimutan ni Pedro na
maghugas ng kamay bago kumain.
__________3. Maagang natutulog ang mga bata upang
hindi sila magkasakit.
__________4. Palaging nagsusuot ng mask ang Pamilya
Jacinto upang hindi mahawaan ng virus.
__________5. Pagkagising sa umaga ay nag-eehersisyo
agad si Karla upang lumakas ang kanyang
resistensiya.
PAGLALAHAT
PAGPAPAHALAGA
T
9
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7
Panuto: Bilugan ang letra ng tamang sagot.
1. Sa edad na ito ang isang bata ay nakakalakad a
nakatatakbo na.
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
2. Sa edad na ito ang isang bata ay nakagagapang na
at sumusubok nang lumakad.
A.0 B. 1 C. 2 D. 3
3. Sa edad na ito ay wala pang kayang gawin ng
mag-isa ang isang bata.
A.0 B. 1 C. 2 D. 3
4. Sa edad na ito ang isang bata ay nakalalakad na.
A.0 B. 1 C. 2 D. 3
5. Sa edad na ito ang isang bata ay may kakayahan
nang maupo mag-isa.
A.0 B. 1 C. 2 D. 3
PANAPOS NA PAGSUSULIT
10
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7
Sanggunian
Deped.gov.ph.Image Bank
Paunang
Pagsubok
1.
A
2.
C
3.
B
4.
A
5.
B
Balik-aral
1.
E
2.
C
3.
A
4.
B
5.
D
Mga
Pagsasanay
Pagsasanay
1
Pagsasanay
2
Pagsasanay
3
1.
Mali
1.
3
4,
1,
3,
2
2.
Mali
2.
2
3.
Tama
3.
3
4.
Tama
4.
3
5.
Tama
5.
2
Paglalahat
Pagpapahalaga
Timeline
1.
Tama
4.
Tama
2.
Mali
5.
Tama
3.
Tama
Panapos
na
Pagsusulit
1.
D
2.
B
3.
A
4.
C
5.
D
SUSI SA PAGWAWASTO
11
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7

Recomendados

AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf von
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdfEmilyDeJesus6
30 views14 Folien
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf von
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdfEmilyDeJesus6
53 views14 Folien
EsP Grade 3 Q1.pdf von
EsP Grade 3 Q1.pdfEsP Grade 3 Q1.pdf
EsP Grade 3 Q1.pdfmariolanuza
998 views40 Folien
AP1-Q1-M3-FINAL_SLM.pdf von
AP1-Q1-M3-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M3-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M3-FINAL_SLM.pdfEmilyDeJesus6
8 views14 Folien
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf von
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
97 views19 Folien
AP1-Q1-M6-FINAL_SLM.pdf von
AP1-Q1-M6-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M6-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M6-FINAL_SLM.pdfEmilyDeJesus6
24 views15 Folien

Más contenido relacionado

Similar a AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdf

Pe3 m2 von
Pe3 m2Pe3 m2
Pe3 m2LLOYDSTALKER
298 views32 Folien
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf von
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfNoelPiedad
143 views18 Folien
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) von
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
80.6K views472 Folien
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao von
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoGrade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoMaeJhierecaSapicoPau
2.9K views31 Folien
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf von
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
121 views25 Folien
Health3 m1 (1) von
Health3 m1 (1)Health3 m1 (1)
Health3 m1 (1)LLOYDSTALKER
1K views35 Folien

Similar a AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdf(20)

Fonollera-G9-Q4-W3.pdf von NoelPiedad
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf
NoelPiedad143 views
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL80.6K views
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
Es p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaro von judithvelaro
Es p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaroEs p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaro
Es p1 quarter2-module2-pagpapahalaga-sa-mga-may-kapansanan judith p. velaro
judithvelaro1.3K views
AP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdf von Kariue
AP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdfAP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdf
AP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdf
Kariue923 views
Mapeh g4-p.e.-modyul-3-2 (1) von Roland Satin
Mapeh g4-p.e.-modyul-3-2 (1)Mapeh g4-p.e.-modyul-3-2 (1)
Mapeh g4-p.e.-modyul-3-2 (1)
Roland Satin452 views
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202... von OLIVESAMSON2
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
OLIVESAMSON2399 views
Ap 8 quarter 1 module 6 von RegieMadayag2
Ap 8 quarter 1 module 6Ap 8 quarter 1 module 6
Ap 8 quarter 1 module 6
RegieMadayag22.3K views
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored... von PrincessJemimaNaingu2
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Ap2adm melc q1-m1-week-8docx von DepEd
Ap2adm melc q1-m1-week-8docxAp2adm melc q1-m1-week-8docx
Ap2adm melc q1-m1-week-8docx
DepEd201 views
esp_4_tg_pp.1-24.pdf von MerylLao
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
MerylLao82 views
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro von elviesabang
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
elviesabang628 views

Más de EmilyDeJesus6

PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptx von
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptxPPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptx
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptxEmilyDeJesus6
6 views16 Folien
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptx von
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptxPPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptx
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptxEmilyDeJesus6
10 views110 Folien
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (... von
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...EmilyDeJesus6
7 views16 Folien
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v... von
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...EmilyDeJesus6
28 views30 Folien
Passages_Grade1-7-English.docx von
Passages_Grade1-7-English.docxPassages_Grade1-7-English.docx
Passages_Grade1-7-English.docxEmilyDeJesus6
2 views16 Folien
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptx von
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptxPPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptx
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptxEmilyDeJesus6
5 views11 Folien

Más de EmilyDeJesus6(9)

PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptx von EmilyDeJesus6
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptxPPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptx
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptx
EmilyDeJesus66 views
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptx von EmilyDeJesus6
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptxPPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptx
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptx
EmilyDeJesus610 views
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (... von EmilyDeJesus6
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...
EmilyDeJesus67 views
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v... von EmilyDeJesus6
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...
EmilyDeJesus628 views
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptx von EmilyDeJesus6
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptxPPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptx
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptx
EmilyDeJesus65 views

AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdf

 • 1. Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Modyul para sa Sariling Pagkatuto
 • 2. Araling Panlipunan – Unang Baitang Unang Markahan – Modyul 7: Pagkilala sa Sarili: Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ng Isang Mag-aaral (Pagsilang-tatlong taong gulang) Ikalawang Edisyon, 2021 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi ang sinuman sa anumang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan na may pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang malikom ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang- aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda. Walang anumang bahagi ng nilalaman nito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot sa kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon – Dibisyon ng Pasig Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio Komite sa Pagsulat ng Modyul Inilimbag sa Pilipinas ng Dibisyon ng Pasig City Department of Education – National Capital Region Office Address: Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City Telefax: 641-88-85, 628-28-19 E-mail Address: division.pasig2016@gmail.com Manunulat: Jesuzette D. Dela Vega Editors: Ma. Cecilia L. Atuan, Ana Marie B. Bucad Tagasuri: • Nilalaman: Ma. Cecilia L. Atuan, Ana Marie B. Bucad • Wika: Leonardo G. Diez Jr., Reann A. Virtudazo • Teknikal: Godofredo D. Garcia Jr. Tagaguhit: Edison P. Clet Ernesto D. Tabios Tagalapat: Godofredo D. Garcia Jr. Management Team: Ma. Evalou Concepcion A. Agustin OIC-Schools Division Superintendent Carolina T. Rivera, CESE Assistant Schools Division Superintendent Manuel A. Laguerta, EdD Chief, Curriculum Implementation Division Victor M. Javeña, EdD Chief, School Governance and Operations Division Liza A. Alvarez, EPS - Science/STEM/SSP Teresita P. Tagulao, EdD, EPS Mathematics, ABM Joselito E. Calios, EPS - English/SPFL/GAS Ma. Teresita E. Herrera, EdD, EPS Filipino/GAS/Piling Larang Bernard R. Balitao, EPS - AP/HUMSS Norlyn D. Conde, EdD, EPS MAPEH/SPA/SPS/HOPE/A&D/Sports Perlita M. Ignacio, PhD, EPS - EsP Librada L. Agon, EdD, EPS EPP/TLE/TVL/TVE Dulce O. Santos, PhD, EPS Kindergarten/MTB-MLE Susan L. Cobarrubias, EdD, PSDS - Special Education Program Wilma Q. Del Rosario, EPS - LRMS/ADM
 • 4. Unang Markahan Modyul para sa Sariling Pagkatuto 7 Pagkilala sa Sarili: Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ng Isang Mag-aaral (Pagsilang-tatlong taong gulang) 1 Araling Panlipunan
 • 5. Paunang Salita Para sa Tagapagdaloy: Malugod na pagtanggap sa asignaturang Araling Panlipunan Baitang 1 ng Modyul 7 para sa araling Pagkilala sa Sarili: Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ng Isang Mag-aaral (Pagsialng-tatlong taong gulang). Ang modyul na ito ay pinagtulungang idinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa Tanggapan ng mga Paaralan ng Sangay-Lungsod Pasig na pinamumunuan ng Nanunuparang Pinuno-Tanggapan ng Pansangay na Tagapamanihala, Ma. Evalou Concepcion A. Agustin, sa pakikipag-ugnayan sa Lokal na Pamahalaan ng lungsod sa pamumuno ng butihing Punong Lungsod, Kgg. Victor Ma. Regis N. Sotto, upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. Inaasahan na sa pamamagitan ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay makauugnay sa pamamatnubay at malayang pagkatuto ng mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral na makamit ang mga kasanayang pang-ika-21 siglo lalong-lalo na ang 5 Cs (Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking and Character) habang isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Bilang karagdagan sa pangunahing teksto, makikita ang pinakakatawan ng modyul sa loob kahong ito: Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul. Mga Tala para sa Guro Ito'y naglalaman ng mga paalala at estratehiyang magagamit sa paggabay sa mag-aaral.
 • 6. Para sa Mag-aaral: Malugod na pagtanggap sa Araling Panlipunan Baitang 1 Modyul 7 ukol sa Pagkilala sa Sarili: Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ng Isang Mag-aaral (Pagsialng-tatlong taong gulang). Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. MGA INAASAHAN Sa bahaging ito malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan pagkatapos mong makumpleto ang modyul. PAUNANG PAGSUBOK Dito masusukat ang dati mo nang kaalaman at mga dapat mo pang malaman sa paksa. BALIK-ARAL Dito masusukat ang iyong natutuhan at naunawaan sa mga naunang paksa. ARALIN Tatalakayin sa bahaging ito ang aralin batay sa kasanayang pampagkatuto. MGA PAGSASANAY Sa bahaging ito, pagbibigay ng guro ng iba’t ibang pagsasanay na dapat sagutan ng mga mag-aaral. PAGLALAHAT Sa bahaging ito ibubuod ang mahahalagang konsepto na dapat bigyang-halaga. PAGPAPAHALAGA Sa bahaging ito ay titiyakin kung ang mga kasanayang pampagkatuto ay naiuugnay at nailalapat sa inyong mga pagpapahalaga. PANAPOS NA PAGSUSULIT Dito masusukat ang mga natutuhan ng mga mag-aaral.
 • 8. 1 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7 MGA INAASAHAN Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mag-aaral ng unang baitang. Mahalagang pag-aralan mo ito dahil makatutulong ito sa iyo upang malaman at maintindihan ang mahahalagang pangyayari sa buhay ng isang mag-aaral mula pagsilang hanggang tatlong taon gulang. May mga pagsasanay kang sasagutan upang masukat mo ang iyong kaalamang dapat na malinang sa modyul na ito. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang ginagamit ng isang sanggol para kumain? A. B. C. 2. Alin sa sumusunod ang kaya nang gawin ng isang isang taong gulang na bata? A. B. C. PAUNANG PAGSUBOK
 • 9. 2 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7 3. Alin sa sumusunod ang ginagamit ng isang sanggol sa pagtulog? A. B. C. 4. Anong larawan ang gumagamit ng bagay na ito A. B. . C. 5. Kaninong gamit kaya ito? A. B. C.
 • 10. 3 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7 Panuto: Tukuyin kung anong uri ito ng kasuotan. Isulat ang letra ng tamang sagot. A B _____1. A. pamasok sa paaralan _____2. B. pambahay _____ 3. C. pansimba _____ 4. D. panlakad _____ 5. E. pantulog BALIK-ARAL
 • 11. 4 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7 Babasahin ang isang kuwento na may kinalaman sa mahalagang pangyayari sa buhay ng isang mag-aaral mula sa kanyang pagsilang hanggang sa tatlong gulang. Ang Mga Pagbabago sa Buhay ni Althea ni: Jesuzette D. Dela Vega Ito si Althea noong siya ay sanggol pa lamang. Wala pa siyang kayang gawin maliban sa umiyak, ngumiti, matulog, dumede, dumapa at umupo. Ito naman siya noong siya ay 1 taong gulang na. Sa pagkakataong ito ay marunong na siyang gumapang, tumayo at sumusubok na rin siyang maglakad at kumakain na rin siya ng malalambot na pagkain. Ito naman ang larawan ni Althea noong siya ay 2 taong gulang . Tingnan mo! Nakatatakbo na siya, at ang bilis pa! Hindi lang yan, huminto na siya sa pagdede sa bote, maari na siyang kumain ng kanin, isda, gulay at karne. Kaya naman ang lusog lusog niya ngayon. ARALIN
 • 12. 5 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7 Ang bilis ng panahon, 3 taong gulang na pala si Althea. Aba, marunong na siyang magsalita, kumanta at sumayaw. Nakapaglalaro na rin siya, sa katunayan ay marunong na rin siya magbisikleta . Gabay Tanong: Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong 1. Sino ang bata sa kuwento? _____________________ 2. Ano-ano ang kaya niyang gawin noong siya ay sanggol pa lamang? __________________________________________________ 3. Ilang taon si Althea noong siya ay natutong Kumanta? __________________________________________________ Paliwanag: Lahat ng bagay ay may simula. Lalo na ang buhay ng tao. Katulad ni Althea tayong lahat ay nagsimula sa pagiging sanggol. Habang nadaragdagan ang ating edad ay maraming pagbabagong nagaganap. Ito ay maaaring sa panlabas o panloob na kaanyuan ng tao, at naipakikita sa pamamagitan ng isang timeline katulad ng nasa ibaba. Ipinakikita sa atin ng timeline sa ibaba kung kailan naganap ang mga pangyayari at kung ano-ano ang nagbago.
 • 13. 6 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7 Pagsasanay 1 Panuto: Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng katotohanan at Mali naman kung walang katotohanan. __________1. Ang isang sanggol ay nakakalakad na. __________2. Hindi pa kayang makipaglaro ng isang tatlong taong gulang na bata. __________3. Noong dalawang taong gulang na si Althea ay nakakalakad na siya. __________4. Nakakapagsalita na ang tatlong taong gulang na bata. 0 1 taon 2 taon 3 taon umiyak gumapang Nakalalakad ng mabilis Nakapagsasalita pero bulol pa dumede tumayo nakakakanta ng pautal-utal pa tumawa nakahahakbang Nakalulundag nauutusan matulog Kumain ng malambot na pagkain nakakakain na ng karne, isda, gulay at kanin nagbibisikleta umupo Nakakasipa ng bola ngumiti Nakatatakbo nakakasayaw MGA PAGSASANAY
 • 14. 7 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7 __________5. Wala pang kayang gawin ang isang sanggol maliban sa umiyak, ngumiti, dumede at matulog. Pagsasanay 2 Panuto: Tukuyin ang edad ng bata sa mga gawaing mababanggit. Isulat ang 0- para sa sanggol 1- para sa isang taon gulang 2- para sa dalawang taon gulang 3- para sa tatlong taong gulang __________1. marunong nang magbisekleta. __________2. kaya na niyang umupo mag-isa __________3. nakakatayo na __________4. Nakasisipa ng bola __________5. Nakalalakad na Pagsasanay 3 Panuto: Pagsunod-sunurin ang larawan. Isulat ang 1, 2, 3, at 4 sa patlang. _________ ________ _________ ________
 • 15. 8 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7 Panuto: Isulat sa kahon ang letra ng bubuo sa salitang tinutukoy sa pahayag sa ibaba. Ipinakikita nito ang mahahalagang pangyayaring nagaganap sa buhay ng isang Mag-aaral . Panuto: Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng pagpapahalaga sa buhay, isulat naman ang Mali kung hindi. __________1. Kumakain ng prutas at gulay si Emma upang siya ay maging malusog. __________2. Madalas makalimutan ni Pedro na maghugas ng kamay bago kumain. __________3. Maagang natutulog ang mga bata upang hindi sila magkasakit. __________4. Palaging nagsusuot ng mask ang Pamilya Jacinto upang hindi mahawaan ng virus. __________5. Pagkagising sa umaga ay nag-eehersisyo agad si Karla upang lumakas ang kanyang resistensiya. PAGLALAHAT PAGPAPAHALAGA T
 • 16. 9 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_7 Panuto: Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Sa edad na ito ang isang bata ay nakakalakad a nakatatakbo na. A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 2. Sa edad na ito ang isang bata ay nakagagapang na at sumusubok nang lumakad. A.0 B. 1 C. 2 D. 3 3. Sa edad na ito ay wala pang kayang gawin ng mag-isa ang isang bata. A.0 B. 1 C. 2 D. 3 4. Sa edad na ito ang isang bata ay nakalalakad na. A.0 B. 1 C. 2 D. 3 5. Sa edad na ito ang isang bata ay may kakayahan nang maupo mag-isa. A.0 B. 1 C. 2 D. 3 PANAPOS NA PAGSUSULIT