AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf

AP

Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Modyul para sa
Sariling Pagkatuto
Araling Panlipunan – Unang Baitang
Unang Markahan – Modyul 4: Pansariling Pangangailangan
Ikalawang Edisyon, 2021
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi ang sinuman sa anumang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan
na may pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay
pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda
ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name,
tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay
ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang malikom ang mga ito upang makuha ang pahintulot
sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-
aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga
orihinal na may-akda.
Walang anumang bahagi ng nilalaman nito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang
paraan nang walang pahintulot sa kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon – Dibisyon ng Pasig
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Komite sa Pagsulat ng Modyul
Inilimbag sa Pilipinas ng Dibisyon ng Pasig City
Department of Education – National Capital Region
Office Address: Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City
Telefax: 641-88-85, 628-28-19
E-mail Address: division.pasig2016@gmail.com
Manunulat: Delailah O. Fadrillan
Editors: Edna P. Obias, Ma. Cecilia L. Atuan,
Ana Marie B. Bucad
Tagasuri:
• Nilalaman: Ma. Cecilia L. Atuan,
Ana Marie B. Bucad
• Wika: Leonardo G. Diez Jr.,
Reann A. Virtudazo
• Teknikal: Godofredo D. Garcia Jr.
Tagaguhit: Edison P. Clet
Ernesto D. Tabios
Tagalapat: Godofredo D. Garcia Jr.
Management Team:
Ma. Evalou Concepcion A. Agustin
OIC-Schools Division Superintendent
Carolina T. Rivera, CESE
Assistant Schools Division Superintendent
Manuel A. Laguerta, EdD
Chief, Curriculum Implementation Division
Victor M. Javeña, EdD
Chief, School Governance and Operations Division
Liza A. Alvarez, EPS - Science/STEM/SSP
Teresita P. Tagulao, EdD, EPS
Mathematics, ABM
Joselito E. Calios, EPS - English/SPFL/GAS
Ma. Teresita E. Herrera, EdD, EPS
Filipino/GAS/Piling Larang
Bernard R. Balitao, EPS - AP/HUMSS
Norlyn D. Conde, EdD, EPS
MAPEH/SPA/SPS/HOPE/A&D/Sports
Perlita M. Ignacio, PhD, EPS - EsP
Librada L. Agon, EdD, EPS
EPP/TLE/TVL/TVE
Dulce O. Santos, PhD, EPS
Kindergarten/MTB-MLE
Susan L. Cobarrubias, EdD, PSDS - Special
Education Program
Wilma Q. Del Rosario, EPS - LRMS/ADM
Unang Markahan
Pansariling Kalinangang Modyul 4
Araling
Panlipunan
Pansariling Pangangailangan
1
Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Araling Panlipunan-Baitang I ng
Modyul 4 para sa araling Pansariling Pangangailangan.
Ang modyul na ito ay pinagtulungang idinisenyo, nilinang at sinuri ng mga
edukador mula sa Tanggapan ng mga Paaralan ng Sangay-Lungsod Pasig na
pinamumunuan ng Nanunuparang Pinuno-Tanggapan ng Pansangay na
Tagapamanihala, Ma. Evalou Concepcion A. Agustin, sa pakikipag-ugnayan sa Lokal
na Pamahalaan ng lungsod sa pamumuno ng butihing Punong Lungsod, Kgg. Victor
Ma. Regis N. Sotto, upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang
itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,
panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.
Inaasahan na sa pamamagitan ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay
makauugnay sa pamamatnubay at malayang pagkatuto ng mga gawain ayon sa
kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral
na makamit ang mga kasanayang pang-ika-21 siglo lalong-lalo na ang 5 Cs
(Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking and Character) habang
isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan.
Bilang karagdagan sa pangunahing teksto, makikita ang pinakakatawan ng
modyul sa loob kahong ito:
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang
mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan
at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang
sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at
gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa
modyul.
Mga Tala para sa Guro
Ito'y naglalaman ng mga paalala at
estratehiyang magagamit sa paggabay sa
mag-aaral.
Para sa Mag-aaral:
Malugod na pagtanggap sa Araling Panlipunan –Baitang I Modyul 4 ukol
sa Pansariling Pangangailangan.
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin
nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.
Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.
MGA INAASAHAN
Sa bahaging ito malalaman mo ang mga dapat mong
matutuhan pagkatapos mong makumpleto ang modyul.
PAUNANG PAGSUBOK
Dito masusukat ang dati mo nang kaalaman at mga dapat mo
pang malaman sa paksa.
BALIK-ARAL
Dito masusukat ang iyong natutuhan at naunawaan sa mga
naunang paksa.
ARALIN
Tatalakayin sa bahaging ito ang aralin batay sa kasanayang
pampagkatuto.
MGA PAGSASANAY
Sa bahaging ito, pagbibigay ng guro ng iba’t ibang pagsasanay
na dapat sagutan ng mga mag-aaral.
PAGLALAHAT
Sa bahaging ito ibinuod ang mahahalagang konsepto na dapat
bigyang-halaga.
PAGPAPAHALAGA
Sa bahaging ito ay titiyakin kung ang mga kasanayang
pampagkatuto ay naiuugnay at nailalapat sa inyong mga
pagpapahalaga.
PANAPOS NA PAGSUSULIT
Dito masusukat ang mga natutuhan ng mga mag-aaral.
1
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4
Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mag-
aaral ng unang baitang. Mahalagang pag-aralan mo ito
dahil makatutulong ito sa pag-aaral tungkol
sa kahulugan ng pangangailan at mga halimbawa nito.
May mga pagsasanay kang sasagutan upang
masukat mo ang iyong kaalamang dapat malinang sa
modyul na ito.
Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap.
Piliin ang letra ng wastong sagot.
1. Ang ___________ ay nagbibigay lakas sa ating
katawan.
A. pagkain
B. telebisyon
C. bubble gum
2. Ito ay nagbibigay proteksyon sa ating katawan
laban sa init at lamig.
A. pagkain
B. damit
C. tirahan
MGA INAASAHAN
PAUNANG PAGSUBOK
2
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4
3. Ito ay ang mga bagay na kailangan mo sa araw-
araw.
A. pangunahing pangangailangan
B. kagustuhan
C. paborito
4. ____________ang tawag sa lugar kung saan
nakatira o sumisilong ang bata at ang kanyang
pamilya.
A. bangka
B. tirahan o bahay
C. Kasuotan
5. Alin sa sumusunod ang hindi pangunahing
pangangailangan?
A. pagkain
B. kasuotan
C. kotse
BALIK-ARAL
Panuto: Isulat ang wastong sagot sa patlang.
1. Ako ay nakatira sa ____________________________.
2. Ang aming tirahan ay isang____________________.
3. Kami ay nakatira aming tirahan simula____________
______________________.
4. Nag-aaral ako sa Paaralang______________________
3
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4
ARALIN
Masdan ang mga larawan.
Mga Tanong:
1. Mabubuhay ba tayo kung wala ang mga ito?
2. Kailangan ba natin ito araw- araw? Bakit?
Pangunahing Pangangailangan
Ang pagkain, kasuotan at tirahan ay mga
pangunahing pangangailangan ng tao. Mahalaga ang
bawat isa sa araw- araw na gawain upang makakilos at
magkaroon tayo ng proteksyon sa ating katawan mula sa
pagkain, damit o kasuotan, at tirahan.
4
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4
Pagkain
Likas sa mga Pilipino ang mahilig sa pagkain. Bilang
isang batang Pilipino, kailangan ninyo ng masustansiyang
pagkain para mabuhay.
Kasuotan
Kailangan din ng isang bata ang kasuotan. Ang
kasuotan ay nagbibigay proteksyon sa ating katawan
laban sa init at lamig upang di tayo magkasakit.
Tirahan
Ang Pilipinas ay may iba’t ibang uri ng bahay.
Mayroong gawa sa kahoy, semento at iba pa. Mayroon
ding mga bahay sa ilalim ng tulay, sa bundok, sa tabing
dagat at ilog. Ang bahay ay tinatawag din nating tirahan.
Ang tirahan ay isa sa
pangunahing
pangangailangan ng tao.
Ito ang masisilungan natin
sa panahon ng tag-init at
tag-ulan. Kailangan nasa loob lang tayo ng bahay kung
bumabagyo o may kalamidad. Ito rin ang nagsisilbing
proteksiyon natin sa matinding init at lamig ng panahon.
5
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4
MGA PAGSASANAY
Pagsasanay 1
Panuto: Bilugan ang mga larawan na nagpapakita
ng mga pangunahing pangangailangan ng tao.
6
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4
Pagsasanay 2
Panuto: Bilugan ang angkop na salita batay sa larawan.
1. pagkain kasuotan
2. tirahan Kasuotan
3. tirahan pagkain
4. kasuotan tirahan
5. pagkain tirahan
7
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4
PAGLALAHAT
Panuto: Kumpletohin ang pahayag.
Ano ano ang mga pangunahing pangangailan
natin?
Ang pangunahing pagangailangan natin ay________,
_____________at ________________.
PAGPAPAHALAGA
Panuto: Iguhit ang iyong pamamaraan
PaanoI mo maipakikita ang pagpapahalaga sa
pangunahing pangangailangn?
Pagkain Tirahan kasuotan
PANAPOS NA PAGSUSULIT
Panuto: Isulat ang letra ng wastong sagot.
1. Ang nagpapalakas sa katawan ng tao ay ang ________
A. kasuotan
B. pagkain
C. tirahan
2. Ang pagkain, kasuotan at tirahan ay
mga______________.
A. makina
B. hindi mahalaga sa tao
C. Pangunahing pangangailangan
8
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4
3. Ang nagbibigay proteksyon sa ating katawan sa init at
lamig ay ang ______________.
A. Pagkain
B. kotse
C. kasuotan
4. Ito ay isang lugar ang nagsisilbing silong o proteksyon sa
tao.
A. duyan
B. tirahan
C. pagkain
5. Alin sa mga sumusunod ang hindi pangunahing
pangangailangan ng tao?
A. pagkain
B. tirahan
C. laruan
9
SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4
SUSI SA PAGWAWASTO
SANGGUNIAN
Miranda, Ocampo, Amita, Reyes, De Ramos, Tiamzon, Adriano, Quintos. Araling Panlipinan 1.
1ST Ed. Republika ng Korea ng Prinpia Co., Ltd. 54 Gansanro 9gil, Geumcheongu, South
Korea
deped.gov.ph.Image bank
Paunang
Pagsubok
1.
A
2.
B
3.
A
4.
B
5.
C
Pagsasanay
1
1.
pagkain
2.
kasuotan
3.
prutas
4.
gulay
5.
tirahan
Pagsasanay
2
1.
kasuotan
2.
tirahan
3.
pagkain
4.
kasuotan
5.
tirahan
Panapos
na
Pagsusulit
1.
B
2.
C
3.
C
4.
B
5.
C

Recomendados

AP1-Q1-M6-FINAL_SLM.pdf von
AP1-Q1-M6-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M6-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M6-FINAL_SLM.pdfEmilyDeJesus6
24 views15 Folien
AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdf von
AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdfEmilyDeJesus6
57 views18 Folien
AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdf von
AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M7-FINAL_SLM.pdfEmilyDeJesus6
8 views18 Folien
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf von
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfFonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfNoelPiedad
118 views17 Folien
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf von
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfNoelPiedad
143 views18 Folien
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf von
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfAP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfReinNalyn
23 views30 Folien

Más contenido relacionado

Similar a AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf

esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf von
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
98 views19 Folien
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao von
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoGrade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoMaeJhierecaSapicoPau
2.9K views31 Folien
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf von
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfhazelpalabasan1
309 views23 Folien
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf von
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdfap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdfDEALSPAMPIO
53 views24 Folien
Q2 epp he von
Q2 epp heQ2 epp he
Q2 epp heEDITHA HONRADEZ
93.8K views120 Folien
Ap2adm melc q1-m1-week-8docx von
Ap2adm melc q1-m1-week-8docxAp2adm melc q1-m1-week-8docx
Ap2adm melc q1-m1-week-8docxDepEd
203 views29 Folien

Similar a AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf(20)

esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf von hazelpalabasan1
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
hazelpalabasan1309 views
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf von DEALSPAMPIO
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdfap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf
ap9_q1_mod4_SDOv1-EGimena.pdf
DEALSPAMPIO53 views
Ap2adm melc q1-m1-week-8docx von DepEd
Ap2adm melc q1-m1-week-8docxAp2adm melc q1-m1-week-8docx
Ap2adm melc q1-m1-week-8docx
DepEd203 views
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf von jashemar1
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
jashemar1405 views
Ap 8 quarter 1 module 6 von RegieMadayag2
Ap 8 quarter 1 module 6Ap 8 quarter 1 module 6
Ap 8 quarter 1 module 6
RegieMadayag22.3K views
Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers... von JesiecaBulauan
Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers...Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers...
Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers...
JesiecaBulauan50 views
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf von KristineDelaCruz50
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdfARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf von JrJr50
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdfFIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
JrJr501.3K views
AP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdf von DianaRoseDelaCruz6
AP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdfAP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdf
AP-4_Q1_W1_Mod1_Ang-Pilipinas-ay-Isang-Bansa (1).pdf
DianaRoseDelaCruz6692 views
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptx von rufinodelacruz3
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptxKOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptx
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 3 FOR STUDENT.pptx
rufinodelacruz3275 views
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf von CrisElcarte
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfFIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
CrisElcarte49 views

Más de EmilyDeJesus6

PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptx von
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptxPPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptx
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptxEmilyDeJesus6
6 views16 Folien
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptx von
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptxPPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptx
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptxEmilyDeJesus6
10 views110 Folien
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (... von
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...EmilyDeJesus6
7 views16 Folien
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v... von
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...EmilyDeJesus6
28 views30 Folien
Passages_Grade1-7-English.docx von
Passages_Grade1-7-English.docxPassages_Grade1-7-English.docx
Passages_Grade1-7-English.docxEmilyDeJesus6
2 views16 Folien
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptx von
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptxPPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptx
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptxEmilyDeJesus6
5 views11 Folien

Más de EmilyDeJesus6(11)

PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptx von EmilyDeJesus6
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptxPPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptx
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan.pptx
EmilyDeJesus66 views
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptx von EmilyDeJesus6
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptxPPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptx
PPT_MATH_Q1_W2_D1-5_Nakikilala ang mga Bilang mula 11 Hanggang 20.pptx
EmilyDeJesus610 views
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (... von EmilyDeJesus6
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...
PPT_MTB_Q1_W1_D3_Pagbigkas ng Tamang Hunitunog ng mga Bagay na nasa Larawan (...
EmilyDeJesus67 views
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v... von EmilyDeJesus6
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...
tle9agricrop_q1_m1_L12_preparingmaterialstoolsequipmentforhorticulturalwork_v...
EmilyDeJesus628 views
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptx von EmilyDeJesus6
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptxPPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptx
PPT_AP_Q1_W1_D1_Pagkilala sa Sarili.pptx
EmilyDeJesus65 views

AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf

 • 1. Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Modyul para sa Sariling Pagkatuto
 • 2. Araling Panlipunan – Unang Baitang Unang Markahan – Modyul 4: Pansariling Pangangailangan Ikalawang Edisyon, 2021 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi ang sinuman sa anumang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan na may pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang malikom ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang- aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda. Walang anumang bahagi ng nilalaman nito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot sa kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon – Dibisyon ng Pasig Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio Komite sa Pagsulat ng Modyul Inilimbag sa Pilipinas ng Dibisyon ng Pasig City Department of Education – National Capital Region Office Address: Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City Telefax: 641-88-85, 628-28-19 E-mail Address: division.pasig2016@gmail.com Manunulat: Delailah O. Fadrillan Editors: Edna P. Obias, Ma. Cecilia L. Atuan, Ana Marie B. Bucad Tagasuri: • Nilalaman: Ma. Cecilia L. Atuan, Ana Marie B. Bucad • Wika: Leonardo G. Diez Jr., Reann A. Virtudazo • Teknikal: Godofredo D. Garcia Jr. Tagaguhit: Edison P. Clet Ernesto D. Tabios Tagalapat: Godofredo D. Garcia Jr. Management Team: Ma. Evalou Concepcion A. Agustin OIC-Schools Division Superintendent Carolina T. Rivera, CESE Assistant Schools Division Superintendent Manuel A. Laguerta, EdD Chief, Curriculum Implementation Division Victor M. Javeña, EdD Chief, School Governance and Operations Division Liza A. Alvarez, EPS - Science/STEM/SSP Teresita P. Tagulao, EdD, EPS Mathematics, ABM Joselito E. Calios, EPS - English/SPFL/GAS Ma. Teresita E. Herrera, EdD, EPS Filipino/GAS/Piling Larang Bernard R. Balitao, EPS - AP/HUMSS Norlyn D. Conde, EdD, EPS MAPEH/SPA/SPS/HOPE/A&D/Sports Perlita M. Ignacio, PhD, EPS - EsP Librada L. Agon, EdD, EPS EPP/TLE/TVL/TVE Dulce O. Santos, PhD, EPS Kindergarten/MTB-MLE Susan L. Cobarrubias, EdD, PSDS - Special Education Program Wilma Q. Del Rosario, EPS - LRMS/ADM
 • 3. Unang Markahan Pansariling Kalinangang Modyul 4 Araling Panlipunan Pansariling Pangangailangan 1
 • 4. Paunang Salita Para sa tagapagdaloy: Malugod na pagtanggap sa asignaturang Araling Panlipunan-Baitang I ng Modyul 4 para sa araling Pansariling Pangangailangan. Ang modyul na ito ay pinagtulungang idinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa Tanggapan ng mga Paaralan ng Sangay-Lungsod Pasig na pinamumunuan ng Nanunuparang Pinuno-Tanggapan ng Pansangay na Tagapamanihala, Ma. Evalou Concepcion A. Agustin, sa pakikipag-ugnayan sa Lokal na Pamahalaan ng lungsod sa pamumuno ng butihing Punong Lungsod, Kgg. Victor Ma. Regis N. Sotto, upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. Inaasahan na sa pamamagitan ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay makauugnay sa pamamatnubay at malayang pagkatuto ng mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral na makamit ang mga kasanayang pang-ika-21 siglo lalong-lalo na ang 5 Cs (Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking and Character) habang isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Bilang karagdagan sa pangunahing teksto, makikita ang pinakakatawan ng modyul sa loob kahong ito: Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul. Mga Tala para sa Guro Ito'y naglalaman ng mga paalala at estratehiyang magagamit sa paggabay sa mag-aaral.
 • 5. Para sa Mag-aaral: Malugod na pagtanggap sa Araling Panlipunan –Baitang I Modyul 4 ukol sa Pansariling Pangangailangan. Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. MGA INAASAHAN Sa bahaging ito malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan pagkatapos mong makumpleto ang modyul. PAUNANG PAGSUBOK Dito masusukat ang dati mo nang kaalaman at mga dapat mo pang malaman sa paksa. BALIK-ARAL Dito masusukat ang iyong natutuhan at naunawaan sa mga naunang paksa. ARALIN Tatalakayin sa bahaging ito ang aralin batay sa kasanayang pampagkatuto. MGA PAGSASANAY Sa bahaging ito, pagbibigay ng guro ng iba’t ibang pagsasanay na dapat sagutan ng mga mag-aaral. PAGLALAHAT Sa bahaging ito ibinuod ang mahahalagang konsepto na dapat bigyang-halaga. PAGPAPAHALAGA Sa bahaging ito ay titiyakin kung ang mga kasanayang pampagkatuto ay naiuugnay at nailalapat sa inyong mga pagpapahalaga. PANAPOS NA PAGSUSULIT Dito masusukat ang mga natutuhan ng mga mag-aaral.
 • 6. 1 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4 Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mag- aaral ng unang baitang. Mahalagang pag-aralan mo ito dahil makatutulong ito sa pag-aaral tungkol sa kahulugan ng pangangailan at mga halimbawa nito. May mga pagsasanay kang sasagutan upang masukat mo ang iyong kaalamang dapat malinang sa modyul na ito. Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang letra ng wastong sagot. 1. Ang ___________ ay nagbibigay lakas sa ating katawan. A. pagkain B. telebisyon C. bubble gum 2. Ito ay nagbibigay proteksyon sa ating katawan laban sa init at lamig. A. pagkain B. damit C. tirahan MGA INAASAHAN PAUNANG PAGSUBOK
 • 7. 2 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4 3. Ito ay ang mga bagay na kailangan mo sa araw- araw. A. pangunahing pangangailangan B. kagustuhan C. paborito 4. ____________ang tawag sa lugar kung saan nakatira o sumisilong ang bata at ang kanyang pamilya. A. bangka B. tirahan o bahay C. Kasuotan 5. Alin sa sumusunod ang hindi pangunahing pangangailangan? A. pagkain B. kasuotan C. kotse BALIK-ARAL Panuto: Isulat ang wastong sagot sa patlang. 1. Ako ay nakatira sa ____________________________. 2. Ang aming tirahan ay isang____________________. 3. Kami ay nakatira aming tirahan simula____________ ______________________. 4. Nag-aaral ako sa Paaralang______________________
 • 8. 3 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4 ARALIN Masdan ang mga larawan. Mga Tanong: 1. Mabubuhay ba tayo kung wala ang mga ito? 2. Kailangan ba natin ito araw- araw? Bakit? Pangunahing Pangangailangan Ang pagkain, kasuotan at tirahan ay mga pangunahing pangangailangan ng tao. Mahalaga ang bawat isa sa araw- araw na gawain upang makakilos at magkaroon tayo ng proteksyon sa ating katawan mula sa pagkain, damit o kasuotan, at tirahan.
 • 9. 4 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4 Pagkain Likas sa mga Pilipino ang mahilig sa pagkain. Bilang isang batang Pilipino, kailangan ninyo ng masustansiyang pagkain para mabuhay. Kasuotan Kailangan din ng isang bata ang kasuotan. Ang kasuotan ay nagbibigay proteksyon sa ating katawan laban sa init at lamig upang di tayo magkasakit. Tirahan Ang Pilipinas ay may iba’t ibang uri ng bahay. Mayroong gawa sa kahoy, semento at iba pa. Mayroon ding mga bahay sa ilalim ng tulay, sa bundok, sa tabing dagat at ilog. Ang bahay ay tinatawag din nating tirahan. Ang tirahan ay isa sa pangunahing pangangailangan ng tao. Ito ang masisilungan natin sa panahon ng tag-init at tag-ulan. Kailangan nasa loob lang tayo ng bahay kung bumabagyo o may kalamidad. Ito rin ang nagsisilbing proteksiyon natin sa matinding init at lamig ng panahon.
 • 10. 5 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4 MGA PAGSASANAY Pagsasanay 1 Panuto: Bilugan ang mga larawan na nagpapakita ng mga pangunahing pangangailangan ng tao.
 • 11. 6 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4 Pagsasanay 2 Panuto: Bilugan ang angkop na salita batay sa larawan. 1. pagkain kasuotan 2. tirahan Kasuotan 3. tirahan pagkain 4. kasuotan tirahan 5. pagkain tirahan
 • 12. 7 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4 PAGLALAHAT Panuto: Kumpletohin ang pahayag. Ano ano ang mga pangunahing pangangailan natin? Ang pangunahing pagangailangan natin ay________, _____________at ________________. PAGPAPAHALAGA Panuto: Iguhit ang iyong pamamaraan PaanoI mo maipakikita ang pagpapahalaga sa pangunahing pangangailangn? Pagkain Tirahan kasuotan PANAPOS NA PAGSUSULIT Panuto: Isulat ang letra ng wastong sagot. 1. Ang nagpapalakas sa katawan ng tao ay ang ________ A. kasuotan B. pagkain C. tirahan 2. Ang pagkain, kasuotan at tirahan ay mga______________. A. makina B. hindi mahalaga sa tao C. Pangunahing pangangailangan
 • 13. 8 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4 3. Ang nagbibigay proteksyon sa ating katawan sa init at lamig ay ang ______________. A. Pagkain B. kotse C. kasuotan 4. Ito ay isang lugar ang nagsisilbing silong o proteksyon sa tao. A. duyan B. tirahan C. pagkain 5. Alin sa mga sumusunod ang hindi pangunahing pangangailangan ng tao? A. pagkain B. tirahan C. laruan
 • 14. 9 SDO_Pasig_Q1_AP_1_Modyul_4 SUSI SA PAGWAWASTO SANGGUNIAN Miranda, Ocampo, Amita, Reyes, De Ramos, Tiamzon, Adriano, Quintos. Araling Panlipinan 1. 1ST Ed. Republika ng Korea ng Prinpia Co., Ltd. 54 Gansanro 9gil, Geumcheongu, South Korea deped.gov.ph.Image bank Paunang Pagsubok 1. A 2. B 3. A 4. B 5. C Pagsasanay 1 1. pagkain 2. kasuotan 3. prutas 4. gulay 5. tirahan Pagsasanay 2 1. kasuotan 2. tirahan 3. pagkain 4. kasuotan 5. tirahan Panapos na Pagsusulit 1. B 2. C 3. C 4. B 5. C