SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 27
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Tilinpäätös
1.1.–31.12.2022
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Avainlukuja 31.12.2022
Sijoitusvarallisuus Tuotto 10 vuoden nimellistuotto Hoitokustannussuhde
Vakavaraisuusaste Vakavaraisuusasema Vakuutusmaksutulo Maksetut eläkkeet ja
muut korvaukset
28,2 mrd. e
121,4 %
-3,7% 5,6 % 71,1%
4,1 mrd. e
1,5 4,3 mrd. e
• Inflaatio oli laajapohjaista ja ulottui myös palvelujen hintoihin, jolloin keskuspankit kiristivät
rahapolitiikkaansa. Yhdysvaltain keskuspankki nosti korkoa vuoden aikana reilulla 4
prosenttiyksiköllä ja Euroopan keskuspankki 2,5 prosenttiyksiköllä.
• Globaali talouskasvu oli alkuvuodesta nopeaa, mutta hidastui vuoden jälkipuoliskolla. Tähän
vaikuttivat rahoitusolosuhteiden kiristyminen, kysyntäpatouman purkaantuminen ja
reaalitulojen voimakas heikentyminen. Ukrainassa käytävä sota toi epävarmuutta, sekä
energian hinta- ja saatavuuskriisi painoivat kasvua erityisesti Euroopassa.
• Kiinan talouden heikkous oli poikkeus muutoin elpyvässä globaalissa taloudessa. Kiinan
tiukkaan koronapolitiikkaan tuli helpotuksia vasta loppuvuodesta.
• Inflaation ja kiristyvän rahapolitiikan välinen tasapainoilu ylläpiti voimakasta heiluntaa
sijoitusmarkkinoilla ja painoi sekä osake- ja korkotuottoja.
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Vuoden 2022 taloutta leimasi kiihtyvä inflaatio
3
Työkykypalvelumme auttavat
jatkamaan työuria ja hallitsemaan
työkyvyttömyysriskejä
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
4
• Yrityksissä on kasvava tarve työkykyjohtamisen osaamisen
kehittämiseen riskien torjumiseksi. Osallistujamäärä
koulutuksissamme kasvoi 40 % edellisvuodesta. Lanseerasimme
verkkopalveluissamme työkykyjohtamisen EloKanava-tietopankin.
• Työuran ei tarvitse päättyä ennenaikaisesti, vaikka työkyky on
heikentynyt. Ammatillisella kuntoutuksella on merkittävä rooli
työurien jatkamisen mahdollistajana. Kehitimme
työkokeiluprosessia ja pilotoimme mm. mielenterveyskuntoutujan
palvelupolkua.
• Työkykypalvelumme koottiin vuonna 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi.
Tarjoamme entistä parempaa kokonaispalvelua asiakasyrityksille ja
vakuutetuille. Elon vakuutuskannassa työkyvyttömyyseläkeriski
pienenee sekä etuuspalvelu on tuloksellisempaa ja tehokkaampaa.
• Elon henkilöstötyötä ohjaavat uudistettu strategia, arvot ja avaintavoitteet. Henkilöstö osallistui
aktiivisesti arvojemme määrittelyyn johtoryhmän ja hallituksen ohella.
• Määrittelimme johtamisperiaatteet, joiden mukaan johtamisen tulee olla uudistavaa, osallistavaa,
tuloksellista ja oikeudenmukaista. Aloitimme johtamisperiaatteiden viemisen käytäntöön ja
jatkamme työtä vuonna 2023.
• Vuonna 2022 äänestimme Elon henkilöstön hallintoedustajan johtoryhmään.
• Osallistuimme vastuullinen työnantaja -tutkimukseen. Elon vahvuuksia ovat hakijakokemus, työn
merkityksellisyys, työssä kehittyminen, työelämän tasapaino ja hyvinvointi sekä esihenkilötyö.
Kehitysalueitamme ovat palkitseminen, henkilöstön mukaan ottaminen vastuullisuusohjelman
laatimiseen sekä vastuullisuudesta viestiminen. Keskitymme näihin osa-alueisiin vuonna 2023.
• Jatkamme vastuullisuustyötä läpi organisaation ja kehittämisen tukena toimii vastuullisuusverkosto.
Verkosto edistää vastuullisuutta osana Elon strategiaa, yrityskulttuuria sekä päivittää ja koordinoi
Elon vastuullisuusohjelmaa ja sen toteuttamista. Tavoitteenamme on vastuullisuuden nostaminen
erottautumistekijäksi.
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Haluamme olla toimialan halutuin työpaikka ja
vastuullisuuden edistäjä
5
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
YEL-vakuutuksia
84 400
TyEL-vakuutuksia
47 000
Vakuutettuja työntekijöitä ja
yrittäjiä yhteensä
503 700
Maksamme eläkettä
252 000
eläkkeensaajalle
Vakavaraisuuden tunnusluvut Vakavaraisuusaste ja -asema
Vakavaraisuus säilyi turvaavalla tasolla
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
3 935
5 082 5 055
6 573
5 109
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2018 2019 2020 2021 2022
milj. e
Vakavaraisuuspääoma
Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä
Vakavaraisuusraja
120,6 %
124,4 % 123,7 %
128,1 %
121,4 %
1,6 1,6 1,6 1,6
1,5
0,0
2,0
4,0
6,0
100%
110%
120%
130%
2018 2019 2020 2021 2022
Vakavaraisuusaste, % Vakavaraisuusasema
Sijoitusten tuotto -3,7 %
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Tuotto Volatiliteetti
milj. e % milj. e % % %
Korkosijoitukset 8 395,6 29,8 7 000,9 24,8 -2,8
Lainasaamiset 497,5 1,8 497,5 1,8 3,1
Joukkovelkakirjalainat 6 588,9 23,4 4 611,8 16,4 -4,1 4,8
Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 1 726,5 6,1 330,2 1,2 -7,1
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 862,4 17,3 4 281,6 15,2 -2,5
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset sis. sij. kohdistuvat
saamiset ja velat 1 309,2 4,6 1 891,6 6,7 0,5
Osakesijoitukset 13 221,0 46,9 13 072,5 46,4 -6,9
Noteeratut osakkeet 7 795,8 27,7 7 647,3 27,1 -15,5 14,2
Pääomasijoitukset 4 775,7 16,9 4 775,7 16,9 9,0
Noteeraamattomat osakkeet 649,5 2,3 649,5 2,3 20,2
Kiinteistösijoitukset 3 941,6 14,0 3 941,6 14,0 5,3
Suorat kiinteistösijoitukset 2 638,0 9,4 2 638,0 9,4 3,6
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 1 303,5 4,6 1 303,5 4,6 9,3
Muut sijoitukset 2 624,2 9,3 2 624,2 9,3 -0,5
Hedge-rahastosijoitukset 2 623,5 9,3 2 623,5 9,3 2,3 9,8
Hyödykesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Muut sijoitukset 0,7 0,0 0,7 0,0 -
Sijoitukset yhteensä 28 182,3 100,0 26 639,1 94,5 -3,7 4,9
Johdannaisten vaikutus 1 543,2 5,5
Yhteensä 28 182,3 100,0 28 182,3 100,0
Valuuttajohdannaisten tuotto on arvioitu omaisuuslajeille raportointikauden aikana keskimääräisen valuuttamääräisen omaisuuden suhteessa.
Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut. Joukkolainojen modifioitu duraatio on 3,1.
Avoin valuuttapositio on 23,1 % markkina-arvosta.
Perusjakauma Riskijakauma
Sijoitustuotot omaisuuslajeittain
Inflaation kiihtyminen ja rahapolitiikan kiristyminen
heikensivät osakemarkkinoita
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
3,1 %
-4,1 %
0,5 %
-15,5 %
9,0 %
20,2 %
5,3 %
-0,5 %
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Lainasaamiset
Joukkovelkakirjalainat
Muut rahoitusmarkkinavälineet
ja talletukset
Noteeratut osakkeet
Pääomasijoitukset
Noteeraamattomat osakkeet
Kiinteistösijoitukset
Muut sijoitukset
Neljännen kvartaalin tuotto positiivinen 1,3 %
Tuotto 1.1. – 31.12.2022 oli -3,7 %
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
-0,4 %
1,2 % 1,4 %
-3,5 %
5,2 %
1,9 % 2,0 %
3,3 %
-9,5 %
5,9 %
2,6 %
5,3 %
3,9 % 3,8 %
1,5 %
4,3 %
-1,9 %
-2,6 %
-0,4 %
1,3 %
Sijoitusjakauma Sijoitusvarallisuus
Sijoitusvarallisuus 28,2 miljardia euroa
Osakeriskiä vähennettiin vuoden aikana
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
39 34 36 30 30
40 46 44 50 46
13 12 13 12 14
8 7 7 8 9
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
2018 2019 2020 2021 2022
Korkosijoitukset Osakesijoitukset Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset
22 595
25 334 25 898
29 422
28 182
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2018 2019 2020 2021 2022
milj. e
Sijoitukset maantieteellisesti Suomi-sijoitukset omaisuuslajeittain
Sijoituksista 26 prosenttia Suomessa
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
ja pääomasijoitukset
26%
31%
24%
19%
Suomi Eurooppa Pohjois-Amerikka Muut
25%
33%
12%
30%
Korkosijoitukset Noteeratut osakkeet
Noteeraamattomat osakkeet Kiinteistösijoitukset
Joukkovelkakirjalainojen luottoluokitusjakauma Korkosijoitukset jakauma
Joukkovelkakirjojen jakaumia
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
17%
7%
12%
23%
27%
14%
AAA AA A BBB BB+ tai alle Ei luokiteltu
6%
21%
58%
16%
Lainasaamiset Julkisyhteisöjen jvk:t
Muiden yhteisöjen jvk:t Muut rahoitusmarkkinavälineet
Ei sisällä johdannaisia eikä listaamattomia sijoituksia.
Sijoitustuottojen kehitys Pitkän aikavälin keskituotot
Kymmenen vuoden nimellistuotto 5,6 % vuodessa
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
7,1 %
6,2 %
5,0 % 5,6 %
7,4 %
-1,4 %
13,0 %
3,6 %
14,0 %
-3,7 %
-8%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1,9 %
4,9 %
3,7 %
5,6 %
0% 2% 4% 6% 8%
5 vuoden reaalituotto
5 vuoden nimellistuotto
10 vuoden reaalituotto
10 vuoden nimellistuotto
Kumulatiivinen tuotto vuodesta 2014 lähtien
10,9 miljardia euroa eli noin 60 prosenttia
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
160,3
100
120
140
160
180
1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 1.1.2021 1.1.2022
Indeksoitu
tuotto
• Vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa Elon sijoitustoimintaa ja sijoituskohteiden arviointia.
Vuoden aikana kehitimme erityisesti omaisuuslajikohtaisia vastuullisen sijoittamisen käytänteitä ja
prosesseja.
• Laadimme Elon suorille kotimaisille kiinteistöille vastuullisuusohjelman ja laajensimme
valtionlainojen ESG-analyysityökalua ilmastotavoitteiden lisäksi huomioimaan myös muita
ympäristöön, sosiaaliseen ja hallintotapaan liittyviä seikkoja.
• Työstimme vuoden aikana sijoitusten ilmastopolitiikkaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
• Elon suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät välillisesti sijoitustoiminnan kautta.
• Yhteistyö ja vaikuttaminen ovat keskeisiä tapoja toteuttaa vastuullista sijoittamista. Suosimme
vaikuttamisprojekteja, joissa on mukana Elon lisäksi merkittävä määrä muita sijoittajia. Vuonna
2022 Elo vaikutti etenkin ympäristöön ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvissä instituutiosijoittajien
kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa.
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Sijoitustoiminnassa laadimme Elon suorille
kotimaisille kiinteistöille vastuullisuusohjelman
16
Vakuutus- ja eläkeasioissa
varauduttiin muutoksiin
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
17
• Työeläkeindeksi nousi inflaation myötä 6,8 % vuoden 2023
alussa. Korotus kasvatti sekä vanhuuseläkkeiden että
osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeiden hakemusten
määrää vuonna 2022.
• Yrittäjän eläkelainsäädännön muutokset tulivat voimaan
2023 alusta. Keskeinen muutos on yrittäjän työtulon
määrittelyn täsmennys sekä uusi työtulon tarkastelun
säännöllisyys. Työeläkeyhtiöt ovat velvollisia tarkastamaan
yrittäjälle vahvistetun työtulon kolmen vuoden välein.
• Työeläkeyhtiöt ottivat käyttöön yhtiökohtaisen TyEL-
hoitomaksun vuoden 2023 alusta. Elo antaa asiakkailleen
pitkäaikaiseen asiakkuuteen perustuvan alennuksen.
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Eläkehakemusten määrä kasvussa
1–12/2022 1–12/2021
Vanhuuseläke 9 505 6 867
Osittainen varhennettu vanhuuseläke 6 218 2 236
Työkyvyttömyyseläke 11 765 11 887
Perhe-eläke 2 409 2 229
Kuntoutuspäätös 1 764 1 990
Työuraeläke 52 45
Yhteensä 31 713 25 254
Eläkepäätökset eläkelajeittain
Vuonna 2022 annettujen eläkepäätösten määrä
oli yhteensä 31 713 kappaletta ja määrä kasvoi
edellisvuodesta 26 %.
Hakemusmäärän kasvu selittyi poikkeuksellisen
suurella työeläkeindeksin korotuksella.
• Vanhuuseläkepäätöksiä annettiin 38 %
edellisvuotta enemmän.
• Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen
päätöksiä annettiin 178 % vuotta 2021
enemmän.
• Työkyvyttömyyseläkkeiden päätökset
puolestaan laskivat hieman, 1 %, ja niitä
annettiin 11 765 kappaletta.
Eläkepäätösten määrä eläkelajeittain
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
11 765
11 887
12 466
12 105
11 502
9 505
6 867
6 815
7 598
7 844
6 218
2 236
2 248
2 132
1 913
2 409
2 229
2 221
2 106
2 010
1 764
1 990
2 031
2 072
1 976
52
45
28
0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000
2022
2021
2020
2019
2018
Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke Osittain varhennettu vanhuuseläke
Perhe-eläke Kuntoutuspäätös Työuraeläke
Maksetut eläkkeet eläkelajeittain Maksetut eläkkeet eläkelajeittain 2018–2022
Eläkkeensaajia noin 252 000
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Eläkelaji kpl milj. e
Vanhuuseläke 189 329 3 232,5
Työkyvyttömyyseläke 22 608 310,7
Perhe-eläke 30 832 220,5
Osa-aikaeläke 2 0,1
Osittainen varhennettu vanhuuseläke 9 200 55,8
Työuraeläkkeet 25 0,6
Yhteensä 251 996 3 820
3 265
3 413
3 553 3 655
3 820
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2018 2019 2020 2021 2022
milj. e
Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke
Perhe-eläke Osa-aikaeläke
Osittain varhennettu vanhuuseläke Työuraeläkkeet
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Maksutulo nousi 7,7 %
3 640
3 968
3 616
4 036
4 348
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2018 2019 2020 2021 2022
milj. e
• Vakuutusmaksutulo oli 4,3 miljardia
euroa.
• TyEL-maksutulo kasvoi 8,3 % ja
YEL-maksutulo 2,7 %.
• Maksutulon luottotappiot pysyivät
edellisen vuoden tasolla.
• TyEL-palkkasumman kasvu oli 5,5 %.
TyEL- ja YEL-vakuutukset TyEL-vakuutetut
Vuoden 2022 lopussa vakuutettujen työntekijöiden ja
yrittäjien kokonaismäärä oli kaikkiaan yli 500 000 henkilöä
• Vuonna 2022 vakuutuskannasta päätettiin sellaiset TyEL-vakuutukset, joissa ei tapahtunut palkanmaksua.
• Vuonna 2019 TyEL-vakuutettujen laskentatapa muuttui tulorekisterin myötä.
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
0
25 000
50 000
75 000
100 000
2018 2019 2020 2021 2022
TyEL YEL
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
2018 2019 2020 2021 2022
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Kokonaistulos -1,4 miljardia euroa negatiivisen
sijoitustuoton myötä
milj. e 2 022 2 021 2 020 2 019 2 018
Tuloksen synty -1 381,1 1 616,5 0,7 1 229,9 -806,2
Vakuutusliikkeen tulos 68,8 17,9 -8,0 -17,8 -14,2
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin -1 493,2 1 562,8 -30,0 1 207,0 -827,4
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (+) -1 078,6 3 621,3 900,9 2 915,7 -331,9
Vastuuvelan tuottovaatimus (-) -414,6 -2 058,5 -930,9 -1 708,7 -495,5
Hoitokustannustulos 33,2 34,0 33,2 35,2 31,8
Muu tulos 10,2 1,9 5,5 5,5 3,6
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Ennätyksellisen hyvä hoitokustannussuhde 71,1 %
• Toimintokohtaiset liikekulut laskivat 8,6
prosenttia ja hoitokustannustulos oli 33,2
miljoonaa euroa.
• Hoitokustannustuloon kohdistui vuonna 2022
noin 10 prosentin leikkuri.
milj. e 2018 2019 2020 2021 2022
Hoitokustannustulo 126,6 132,3 118,7 123,2 114,7
Toimintokohtaiset liikekulut -94,8 -97,1 -85,4 -89,3 -81,6
Hoitokustannustulos 31,8 35,2 33,2 34,0 33,2
74,9 % 73,4 % 72,0 % 72,4 %
79%
71,1 %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2018 2019 2020 2021 2021 2022
*Hoitokustannussuhde
arvioituna 2022 perusteen
mukaisena
*
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Asiakashyvityssiirto hyvällä tasolla
• Työeläkeyhtiön vakavaraisuus
ja toiminnan tehokkuus
vaikuttavat asiakashyvitysten
suuruuteen.
• Hyvityksiin siirrettiin TyEL-
hoitokustannusylijäämä ja
1 % vakavaraisuuspääomasta.
71,9
86,9
27,7
100,5
85,0
3,0 %
3,4 %
1,3 %
3,9 %
2,2 %
0,5 % 0,6 %
0,2 %
0,7 %
0,5 %
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
0
20
40
60
80
100
120
2018 2019 2020 2021 2022
milj. e
Hyvityssiirto milj. e Hyvityssiirto % työnantajan TyEL-maksusta Hyvityssiirto % palkkasummasta
Vuonna 2020 ei voitu maksaa täysimääräisiä hyvityksiä maksuihin annetun
tilapäisen alennuksen vuoksi.
• Talouden kasvu- ja inflaationäkymiin kohdistuu merkittävä epävarmuus vuoden 2023
alussa. Keskuspankkien fokus säilynee edelleen inflaation torjunnassa ja lisäkoronnostoja
saataneen vielä alkuvuoden aikana.
• Ukrainan sota ja energiakriisi varjostavat Euroopan kasvunäkymää erityisesti talven aikana.
• Yhdysvaltojen taloudessa näkyy vielä vahvuutta vuoden alussa ja työmarkkinatilanne on
edelleen suotuisa. Toisaalta suhdannebarometrit ja asuntomarkkinatilastot näyttävät
synkemmältä.
• Suomen talous ajautuu lyhytaikaiseen taantumaan vuonna 2023 inflaation aiheuttaman
kuluttajien ostovoiman laskun ja sen tuoman luottamuksen heikentymisen myötä.
• Rahapolitiikan kiristymisen vaikutukset näkyvät taloudessa vasta viiveellä ja odotukset
jakaantuvat taantuman ja lisääntyvän ylikuumenemisen välillä. Tällainen ympäristö
ylläpitää sijoitustuottojen heiluntaa.
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Talousnäkymiin kohdistuu merkittävää
epävarmuutta
26
Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja
Tiivistelmä tunnusluvuista
2022 2021
Sijoitusomaisuus käyvin arvoin, milj. e 28 182,3 29 421,9
Sijoitustoiminnan nettotuotto, % -3,7 % 14,0 %
10 vuoden nimellinen keskituotto, % 5,6 % 6,9 %
5 vuoden nimellinen keskituotto, % 4,9 % 7,2 %
Vakuutusmaksutulo, milj. e 4 348,3 4 035,9
Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 4 147,9 4 030,2
Vastuuvelka, milj. e 24 252,8 23 750,4
TyEL-vakuutettuja 419 300 415 500
TyEL-vakuutuksia 47 000 51 200
YEL-vakuutuksia 84 400 84 500
Eläkkeensaajia 252 000 246 100
Hoitokustannustulos, milj. e 33,2 34,0
Liikekulut % hoitokustannustulosta 71,1 % 72,4 %
Vakavaraisuuspääoma, milj. e 5 109,0 6 573,4
Vakavaraisuusasema 1,5 1,6
Vakavaraisuusaste, % 121,4 % 128,1 %

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022

Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 30.9.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 30.9.2021Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 30.9.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 30.9.2021Työeläkeyhtiö Elo
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Työeläkeyhtiö Elo
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022Työeläkeyhtiö Elo
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020Työeläkeyhtiö Elo
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021Työeläkeyhtiö Elo
 
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019 Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019 Työeläkeyhtiö Elo
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023Työeläkeyhtiö Elo
 

Ähnlich wie Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022 (20)

Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 30.9.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 30.9.2021Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 30.9.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 30.9.2021
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022
 
Tilinpäätöskatsaus
TilinpäätöskatsausTilinpäätöskatsaus
Tilinpäätöskatsaus
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
 
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
 
Tilinpäätöskatsaus 2022
Tilinpäätöskatsaus 2022Tilinpäätöskatsaus 2022
Tilinpäätöskatsaus 2022
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdf
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdfOsavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdf
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdf
 
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
 
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
 
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019 Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019
 
Tilinpäätöskatsaus 2020
Tilinpäätöskatsaus 2020Tilinpäätöskatsaus 2020
Tilinpäätöskatsaus 2020
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2021Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
 
Tulosraportti 30.6.2014
Tulosraportti 30.6.2014Tulosraportti 30.6.2014
Tulosraportti 30.6.2014
 
Varman tilinpäätös 2022
Varman tilinpäätös 2022Varman tilinpäätös 2022
Varman tilinpäätös 2022
 
Tuloskatsaus 31.3.2015
Tuloskatsaus 31.3.2015Tuloskatsaus 31.3.2015
Tuloskatsaus 31.3.2015
 
Varman tulos 2014 kalvosarja
Varman tulos 2014 kalvosarjaVarman tulos 2014 kalvosarja
Varman tulos 2014 kalvosarja
 

Mehr von Työeläkeyhtiö Elo

Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget EloDelårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget EloTyöeläkeyhtiö Elo
 
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance Company
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance CompanyInterimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance Company
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance CompanyTyöeläkeyhtiö Elo
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024Työeläkeyhtiö Elo
 
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...Työeläkeyhtiö Elo
 
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo interim report 1 January–30 September 2023
Elo interim report 1 January–30 September 2023Elo interim report 1 January–30 September 2023
Elo interim report 1 January–30 September 2023Työeläkeyhtiö Elo
 
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023Työeläkeyhtiö Elo
 
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023Työeläkeyhtiö Elo
 
Interim report 1 January - 31 March 2023
Interim report 1 January - 31 March 2023Interim report 1 January - 31 March 2023
Interim report 1 January - 31 March 2023Työeläkeyhtiö Elo
 
Interim report 1 January – 30 September 2022
Interim report 1 January – 30 September 2022Interim report 1 January – 30 September 2022
Interim report 1 January – 30 September 2022Työeläkeyhtiö Elo
 
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...Työeläkeyhtiö Elo
 

Mehr von Työeläkeyhtiö Elo (20)

Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget EloDelårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
 
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance Company
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance CompanyInterimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance Company
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance Company
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024
 
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
 
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...
 
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...
 
Elo interim report 1 January–30 September 2023
Elo interim report 1 January–30 September 2023Elo interim report 1 January–30 September 2023
Elo interim report 1 January–30 September 2023
 
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023
 
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023
 
Delårsrapport 1.1–30.6.2023
Delårsrapport 1.1–30.6.2023Delårsrapport 1.1–30.6.2023
Delårsrapport 1.1–30.6.2023
 
Delårsrapport 1.1–31.3.2023
Delårsrapport 1.1–31.3.2023Delårsrapport 1.1–31.3.2023
Delårsrapport 1.1–31.3.2023
 
Interim report 1 January - 31 March 2023
Interim report 1 January - 31 March 2023Interim report 1 January - 31 March 2023
Interim report 1 January - 31 March 2023
 
Elo - Bokslut 2022
Elo - Bokslut 2022Elo - Bokslut 2022
Elo - Bokslut 2022
 
Elo - Financial Statement´s 2022
Elo - Financial Statement´s 2022Elo - Financial Statement´s 2022
Elo - Financial Statement´s 2022
 
Interim report 1 January – 30 September 2022
Interim report 1 January – 30 September 2022Interim report 1 January – 30 September 2022
Interim report 1 January – 30 September 2022
 
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022
 
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022
 
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022
 
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022
 
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...
 

Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022

 • 2. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Avainlukuja 31.12.2022 Sijoitusvarallisuus Tuotto 10 vuoden nimellistuotto Hoitokustannussuhde Vakavaraisuusaste Vakavaraisuusasema Vakuutusmaksutulo Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 28,2 mrd. e 121,4 % -3,7% 5,6 % 71,1% 4,1 mrd. e 1,5 4,3 mrd. e
 • 3. • Inflaatio oli laajapohjaista ja ulottui myös palvelujen hintoihin, jolloin keskuspankit kiristivät rahapolitiikkaansa. Yhdysvaltain keskuspankki nosti korkoa vuoden aikana reilulla 4 prosenttiyksiköllä ja Euroopan keskuspankki 2,5 prosenttiyksiköllä. • Globaali talouskasvu oli alkuvuodesta nopeaa, mutta hidastui vuoden jälkipuoliskolla. Tähän vaikuttivat rahoitusolosuhteiden kiristyminen, kysyntäpatouman purkaantuminen ja reaalitulojen voimakas heikentyminen. Ukrainassa käytävä sota toi epävarmuutta, sekä energian hinta- ja saatavuuskriisi painoivat kasvua erityisesti Euroopassa. • Kiinan talouden heikkous oli poikkeus muutoin elpyvässä globaalissa taloudessa. Kiinan tiukkaan koronapolitiikkaan tuli helpotuksia vasta loppuvuodesta. • Inflaation ja kiristyvän rahapolitiikan välinen tasapainoilu ylläpiti voimakasta heiluntaa sijoitusmarkkinoilla ja painoi sekä osake- ja korkotuottoja. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Vuoden 2022 taloutta leimasi kiihtyvä inflaatio 3
 • 4. Työkykypalvelumme auttavat jatkamaan työuria ja hallitsemaan työkyvyttömyysriskejä Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 4 • Yrityksissä on kasvava tarve työkykyjohtamisen osaamisen kehittämiseen riskien torjumiseksi. Osallistujamäärä koulutuksissamme kasvoi 40 % edellisvuodesta. Lanseerasimme verkkopalveluissamme työkykyjohtamisen EloKanava-tietopankin. • Työuran ei tarvitse päättyä ennenaikaisesti, vaikka työkyky on heikentynyt. Ammatillisella kuntoutuksella on merkittävä rooli työurien jatkamisen mahdollistajana. Kehitimme työkokeiluprosessia ja pilotoimme mm. mielenterveyskuntoutujan palvelupolkua. • Työkykypalvelumme koottiin vuonna 2022 yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarjoamme entistä parempaa kokonaispalvelua asiakasyrityksille ja vakuutetuille. Elon vakuutuskannassa työkyvyttömyyseläkeriski pienenee sekä etuuspalvelu on tuloksellisempaa ja tehokkaampaa.
 • 5. • Elon henkilöstötyötä ohjaavat uudistettu strategia, arvot ja avaintavoitteet. Henkilöstö osallistui aktiivisesti arvojemme määrittelyyn johtoryhmän ja hallituksen ohella. • Määrittelimme johtamisperiaatteet, joiden mukaan johtamisen tulee olla uudistavaa, osallistavaa, tuloksellista ja oikeudenmukaista. Aloitimme johtamisperiaatteiden viemisen käytäntöön ja jatkamme työtä vuonna 2023. • Vuonna 2022 äänestimme Elon henkilöstön hallintoedustajan johtoryhmään. • Osallistuimme vastuullinen työnantaja -tutkimukseen. Elon vahvuuksia ovat hakijakokemus, työn merkityksellisyys, työssä kehittyminen, työelämän tasapaino ja hyvinvointi sekä esihenkilötyö. Kehitysalueitamme ovat palkitseminen, henkilöstön mukaan ottaminen vastuullisuusohjelman laatimiseen sekä vastuullisuudesta viestiminen. Keskitymme näihin osa-alueisiin vuonna 2023. • Jatkamme vastuullisuustyötä läpi organisaation ja kehittämisen tukena toimii vastuullisuusverkosto. Verkosto edistää vastuullisuutta osana Elon strategiaa, yrityskulttuuria sekä päivittää ja koordinoi Elon vastuullisuusohjelmaa ja sen toteuttamista. Tavoitteenamme on vastuullisuuden nostaminen erottautumistekijäksi. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Haluamme olla toimialan halutuin työpaikka ja vastuullisuuden edistäjä 5
 • 6. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja YEL-vakuutuksia 84 400 TyEL-vakuutuksia 47 000 Vakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä yhteensä 503 700 Maksamme eläkettä 252 000 eläkkeensaajalle
 • 7. Vakavaraisuuden tunnusluvut Vakavaraisuusaste ja -asema Vakavaraisuus säilyi turvaavalla tasolla Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 3 935 5 082 5 055 6 573 5 109 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2018 2019 2020 2021 2022 milj. e Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä Vakavaraisuusraja 120,6 % 124,4 % 123,7 % 128,1 % 121,4 % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 0,0 2,0 4,0 6,0 100% 110% 120% 130% 2018 2019 2020 2021 2022 Vakavaraisuusaste, % Vakavaraisuusasema
 • 8. Sijoitusten tuotto -3,7 % Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Tuotto Volatiliteetti milj. e % milj. e % % % Korkosijoitukset 8 395,6 29,8 7 000,9 24,8 -2,8 Lainasaamiset 497,5 1,8 497,5 1,8 3,1 Joukkovelkakirjalainat 6 588,9 23,4 4 611,8 16,4 -4,1 4,8 Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 1 726,5 6,1 330,2 1,2 -7,1 Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 862,4 17,3 4 281,6 15,2 -2,5 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset sis. sij. kohdistuvat saamiset ja velat 1 309,2 4,6 1 891,6 6,7 0,5 Osakesijoitukset 13 221,0 46,9 13 072,5 46,4 -6,9 Noteeratut osakkeet 7 795,8 27,7 7 647,3 27,1 -15,5 14,2 Pääomasijoitukset 4 775,7 16,9 4 775,7 16,9 9,0 Noteeraamattomat osakkeet 649,5 2,3 649,5 2,3 20,2 Kiinteistösijoitukset 3 941,6 14,0 3 941,6 14,0 5,3 Suorat kiinteistösijoitukset 2 638,0 9,4 2 638,0 9,4 3,6 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 1 303,5 4,6 1 303,5 4,6 9,3 Muut sijoitukset 2 624,2 9,3 2 624,2 9,3 -0,5 Hedge-rahastosijoitukset 2 623,5 9,3 2 623,5 9,3 2,3 9,8 Hyödykesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 - Muut sijoitukset 0,7 0,0 0,7 0,0 - Sijoitukset yhteensä 28 182,3 100,0 26 639,1 94,5 -3,7 4,9 Johdannaisten vaikutus 1 543,2 5,5 Yhteensä 28 182,3 100,0 28 182,3 100,0 Valuuttajohdannaisten tuotto on arvioitu omaisuuslajeille raportointikauden aikana keskimääräisen valuuttamääräisen omaisuuden suhteessa. Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut. Joukkolainojen modifioitu duraatio on 3,1. Avoin valuuttapositio on 23,1 % markkina-arvosta. Perusjakauma Riskijakauma
 • 9. Sijoitustuotot omaisuuslajeittain Inflaation kiihtyminen ja rahapolitiikan kiristyminen heikensivät osakemarkkinoita Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 3,1 % -4,1 % 0,5 % -15,5 % 9,0 % 20,2 % 5,3 % -0,5 % -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset Noteeratut osakkeet Pääomasijoitukset Noteeraamattomat osakkeet Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset
 • 10. Neljännen kvartaalin tuotto positiivinen 1,3 % Tuotto 1.1. – 31.12.2022 oli -3,7 % Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja -0,4 % 1,2 % 1,4 % -3,5 % 5,2 % 1,9 % 2,0 % 3,3 % -9,5 % 5,9 % 2,6 % 5,3 % 3,9 % 3,8 % 1,5 % 4,3 % -1,9 % -2,6 % -0,4 % 1,3 %
 • 11. Sijoitusjakauma Sijoitusvarallisuus Sijoitusvarallisuus 28,2 miljardia euroa Osakeriskiä vähennettiin vuoden aikana Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 39 34 36 30 30 40 46 44 50 46 13 12 13 12 14 8 7 7 8 9 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2018 2019 2020 2021 2022 Korkosijoitukset Osakesijoitukset Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset 22 595 25 334 25 898 29 422 28 182 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2018 2019 2020 2021 2022 milj. e
 • 12. Sijoitukset maantieteellisesti Suomi-sijoitukset omaisuuslajeittain Sijoituksista 26 prosenttia Suomessa Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja ja pääomasijoitukset 26% 31% 24% 19% Suomi Eurooppa Pohjois-Amerikka Muut 25% 33% 12% 30% Korkosijoitukset Noteeratut osakkeet Noteeraamattomat osakkeet Kiinteistösijoitukset
 • 13. Joukkovelkakirjalainojen luottoluokitusjakauma Korkosijoitukset jakauma Joukkovelkakirjojen jakaumia Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 17% 7% 12% 23% 27% 14% AAA AA A BBB BB+ tai alle Ei luokiteltu 6% 21% 58% 16% Lainasaamiset Julkisyhteisöjen jvk:t Muiden yhteisöjen jvk:t Muut rahoitusmarkkinavälineet Ei sisällä johdannaisia eikä listaamattomia sijoituksia.
 • 14. Sijoitustuottojen kehitys Pitkän aikavälin keskituotot Kymmenen vuoden nimellistuotto 5,6 % vuodessa Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 7,1 % 6,2 % 5,0 % 5,6 % 7,4 % -1,4 % 13,0 % 3,6 % 14,0 % -3,7 % -8% -4% 0% 4% 8% 12% 16% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1,9 % 4,9 % 3,7 % 5,6 % 0% 2% 4% 6% 8% 5 vuoden reaalituotto 5 vuoden nimellistuotto 10 vuoden reaalituotto 10 vuoden nimellistuotto
 • 15. Kumulatiivinen tuotto vuodesta 2014 lähtien 10,9 miljardia euroa eli noin 60 prosenttia Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 160,3 100 120 140 160 180 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 1.1.2021 1.1.2022 Indeksoitu tuotto
 • 16. • Vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa Elon sijoitustoimintaa ja sijoituskohteiden arviointia. Vuoden aikana kehitimme erityisesti omaisuuslajikohtaisia vastuullisen sijoittamisen käytänteitä ja prosesseja. • Laadimme Elon suorille kotimaisille kiinteistöille vastuullisuusohjelman ja laajensimme valtionlainojen ESG-analyysityökalua ilmastotavoitteiden lisäksi huomioimaan myös muita ympäristöön, sosiaaliseen ja hallintotapaan liittyviä seikkoja. • Työstimme vuoden aikana sijoitusten ilmastopolitiikkaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita. • Elon suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät välillisesti sijoitustoiminnan kautta. • Yhteistyö ja vaikuttaminen ovat keskeisiä tapoja toteuttaa vastuullista sijoittamista. Suosimme vaikuttamisprojekteja, joissa on mukana Elon lisäksi merkittävä määrä muita sijoittajia. Vuonna 2022 Elo vaikutti etenkin ympäristöön ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvissä instituutiosijoittajien kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Sijoitustoiminnassa laadimme Elon suorille kotimaisille kiinteistöille vastuullisuusohjelman 16
 • 17. Vakuutus- ja eläkeasioissa varauduttiin muutoksiin Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 17 • Työeläkeindeksi nousi inflaation myötä 6,8 % vuoden 2023 alussa. Korotus kasvatti sekä vanhuuseläkkeiden että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeiden hakemusten määrää vuonna 2022. • Yrittäjän eläkelainsäädännön muutokset tulivat voimaan 2023 alusta. Keskeinen muutos on yrittäjän työtulon määrittelyn täsmennys sekä uusi työtulon tarkastelun säännöllisyys. Työeläkeyhtiöt ovat velvollisia tarkastamaan yrittäjälle vahvistetun työtulon kolmen vuoden välein. • Työeläkeyhtiöt ottivat käyttöön yhtiökohtaisen TyEL- hoitomaksun vuoden 2023 alusta. Elo antaa asiakkailleen pitkäaikaiseen asiakkuuteen perustuvan alennuksen.
 • 18. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Eläkehakemusten määrä kasvussa 1–12/2022 1–12/2021 Vanhuuseläke 9 505 6 867 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 6 218 2 236 Työkyvyttömyyseläke 11 765 11 887 Perhe-eläke 2 409 2 229 Kuntoutuspäätös 1 764 1 990 Työuraeläke 52 45 Yhteensä 31 713 25 254 Eläkepäätökset eläkelajeittain Vuonna 2022 annettujen eläkepäätösten määrä oli yhteensä 31 713 kappaletta ja määrä kasvoi edellisvuodesta 26 %. Hakemusmäärän kasvu selittyi poikkeuksellisen suurella työeläkeindeksin korotuksella. • Vanhuuseläkepäätöksiä annettiin 38 % edellisvuotta enemmän. • Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen päätöksiä annettiin 178 % vuotta 2021 enemmän. • Työkyvyttömyyseläkkeiden päätökset puolestaan laskivat hieman, 1 %, ja niitä annettiin 11 765 kappaletta.
 • 19. Eläkepäätösten määrä eläkelajeittain Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 11 765 11 887 12 466 12 105 11 502 9 505 6 867 6 815 7 598 7 844 6 218 2 236 2 248 2 132 1 913 2 409 2 229 2 221 2 106 2 010 1 764 1 990 2 031 2 072 1 976 52 45 28 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 2022 2021 2020 2019 2018 Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke Osittain varhennettu vanhuuseläke Perhe-eläke Kuntoutuspäätös Työuraeläke
 • 20. Maksetut eläkkeet eläkelajeittain Maksetut eläkkeet eläkelajeittain 2018–2022 Eläkkeensaajia noin 252 000 Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Eläkelaji kpl milj. e Vanhuuseläke 189 329 3 232,5 Työkyvyttömyyseläke 22 608 310,7 Perhe-eläke 30 832 220,5 Osa-aikaeläke 2 0,1 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 9 200 55,8 Työuraeläkkeet 25 0,6 Yhteensä 251 996 3 820 3 265 3 413 3 553 3 655 3 820 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 2018 2019 2020 2021 2022 milj. e Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Perhe-eläke Osa-aikaeläke Osittain varhennettu vanhuuseläke Työuraeläkkeet
 • 21. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Maksutulo nousi 7,7 % 3 640 3 968 3 616 4 036 4 348 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 2018 2019 2020 2021 2022 milj. e • Vakuutusmaksutulo oli 4,3 miljardia euroa. • TyEL-maksutulo kasvoi 8,3 % ja YEL-maksutulo 2,7 %. • Maksutulon luottotappiot pysyivät edellisen vuoden tasolla. • TyEL-palkkasumman kasvu oli 5,5 %.
 • 22. TyEL- ja YEL-vakuutukset TyEL-vakuutetut Vuoden 2022 lopussa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli kaikkiaan yli 500 000 henkilöä • Vuonna 2022 vakuutuskannasta päätettiin sellaiset TyEL-vakuutukset, joissa ei tapahtunut palkanmaksua. • Vuonna 2019 TyEL-vakuutettujen laskentatapa muuttui tulorekisterin myötä. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja 0 25 000 50 000 75 000 100 000 2018 2019 2020 2021 2022 TyEL YEL 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 2018 2019 2020 2021 2022
 • 23. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Kokonaistulos -1,4 miljardia euroa negatiivisen sijoitustuoton myötä milj. e 2 022 2 021 2 020 2 019 2 018 Tuloksen synty -1 381,1 1 616,5 0,7 1 229,9 -806,2 Vakuutusliikkeen tulos 68,8 17,9 -8,0 -17,8 -14,2 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin -1 493,2 1 562,8 -30,0 1 207,0 -827,4 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (+) -1 078,6 3 621,3 900,9 2 915,7 -331,9 Vastuuvelan tuottovaatimus (-) -414,6 -2 058,5 -930,9 -1 708,7 -495,5 Hoitokustannustulos 33,2 34,0 33,2 35,2 31,8 Muu tulos 10,2 1,9 5,5 5,5 3,6
 • 24. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Ennätyksellisen hyvä hoitokustannussuhde 71,1 % • Toimintokohtaiset liikekulut laskivat 8,6 prosenttia ja hoitokustannustulos oli 33,2 miljoonaa euroa. • Hoitokustannustuloon kohdistui vuonna 2022 noin 10 prosentin leikkuri. milj. e 2018 2019 2020 2021 2022 Hoitokustannustulo 126,6 132,3 118,7 123,2 114,7 Toimintokohtaiset liikekulut -94,8 -97,1 -85,4 -89,3 -81,6 Hoitokustannustulos 31,8 35,2 33,2 34,0 33,2 74,9 % 73,4 % 72,0 % 72,4 % 79% 71,1 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018 2019 2020 2021 2021 2022 *Hoitokustannussuhde arvioituna 2022 perusteen mukaisena *
 • 25. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Asiakashyvityssiirto hyvällä tasolla • Työeläkeyhtiön vakavaraisuus ja toiminnan tehokkuus vaikuttavat asiakashyvitysten suuruuteen. • Hyvityksiin siirrettiin TyEL- hoitokustannusylijäämä ja 1 % vakavaraisuuspääomasta. 71,9 86,9 27,7 100,5 85,0 3,0 % 3,4 % 1,3 % 3,9 % 2,2 % 0,5 % 0,6 % 0,2 % 0,7 % 0,5 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 0 20 40 60 80 100 120 2018 2019 2020 2021 2022 milj. e Hyvityssiirto milj. e Hyvityssiirto % työnantajan TyEL-maksusta Hyvityssiirto % palkkasummasta Vuonna 2020 ei voitu maksaa täysimääräisiä hyvityksiä maksuihin annetun tilapäisen alennuksen vuoksi.
 • 26. • Talouden kasvu- ja inflaationäkymiin kohdistuu merkittävä epävarmuus vuoden 2023 alussa. Keskuspankkien fokus säilynee edelleen inflaation torjunnassa ja lisäkoronnostoja saataneen vielä alkuvuoden aikana. • Ukrainan sota ja energiakriisi varjostavat Euroopan kasvunäkymää erityisesti talven aikana. • Yhdysvaltojen taloudessa näkyy vielä vahvuutta vuoden alussa ja työmarkkinatilanne on edelleen suotuisa. Toisaalta suhdannebarometrit ja asuntomarkkinatilastot näyttävät synkemmältä. • Suomen talous ajautuu lyhytaikaiseen taantumaan vuonna 2023 inflaation aiheuttaman kuluttajien ostovoiman laskun ja sen tuoman luottamuksen heikentymisen myötä. • Rahapolitiikan kiristymisen vaikutukset näkyvät taloudessa vasta viiveellä ja odotukset jakaantuvat taantuman ja lisääntyvän ylikuumenemisen välillä. Tällainen ympäristö ylläpitää sijoitustuottojen heiluntaa. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Talousnäkymiin kohdistuu merkittävää epävarmuutta 26
 • 27. Luvut ovat 2022 tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja Tiivistelmä tunnusluvuista 2022 2021 Sijoitusomaisuus käyvin arvoin, milj. e 28 182,3 29 421,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, % -3,7 % 14,0 % 10 vuoden nimellinen keskituotto, % 5,6 % 6,9 % 5 vuoden nimellinen keskituotto, % 4,9 % 7,2 % Vakuutusmaksutulo, milj. e 4 348,3 4 035,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 4 147,9 4 030,2 Vastuuvelka, milj. e 24 252,8 23 750,4 TyEL-vakuutettuja 419 300 415 500 TyEL-vakuutuksia 47 000 51 200 YEL-vakuutuksia 84 400 84 500 Eläkkeensaajia 252 000 246 100 Hoitokustannustulos, milj. e 33,2 34,0 Liikekulut % hoitokustannustulosta 71,1 % 72,4 % Vakavaraisuuspääoma, milj. e 5 109,0 6 573,4 Vakavaraisuusasema 1,5 1,6 Vakavaraisuusaste, % 121,4 % 128,1 %