Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single

2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
1 | Terug naar inhoudsopgave
Drs. Elise van den End
Talentmanagement
hoe doe je dat?
In concrete stappen
naar een sterker team
4
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
2 | Terug naar inhoudsopgave
{AUTEUR}
“Focus op talenten en sterktes van de
medewerkers zorgt voor 21% meer
productiviteit en 22% meer winst”
{Bron: Gallup}
{ONTWERP}
Drs. Elise van den End
Rendement door Talent
Reclame Ink
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
3 | Terug naar inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Introductie 						4
Stappenplan talentmanagement 	 6
Stap 1: Mindshift 					7
Stap 2: Ontdekken en benutten 			 9
Stap 3: Wees het voorbeeld 				 11
Stap 4: Verbinden van talent 			 13
Samenvattend 					15
Rendement door Talent 			 16
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
4 | Terug naar inhoudsopgave
Iedereen heeft het over talentmanagement, maar
wat is dat eigenlijk? Veel organisaties hebben dit
opgenomen in hun missie en visie, maar hoe geef
je handen en voeten aan het managen van talent?
Als leidinggevende sta je voortdurend onder
druk. Aan de ene kant heb je te maken met het
management, dat resultaten wil zien en aan de
andere kant met je medewerkers die zich willen
ontwikkelen en met plezier willen werken.
Hoe zorg je er voor dat deze ogenschijnlijk
verschillendebelangenelkaarjuistversterken?Dat
is een vraag die veel leidinggevenden ons stellen.
Geleefd door de waan van de dag kiezen ze al
snel voor meer beheersing en controle. Heel
begrijpelijk, maar niet de oplossing. In dit
E-book laten we je zien hoe je de belangen van
de organisatie en je team kunt verbinden door
talentmanagement in vier stappen handen
en voeten te geven. Zo laat je je team en de
teamresultaten tegelijk groeien.
Introductie
Iedereen heeft het over
talentmanagement,
maar wat is dat eigenlijk?
Hoe zorg je er voor dat deze
ogenschijnlijk
verschillende
belangen
elkaar juist versterken?
“
“
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
5 | Terug naar inhoudsopgave
De resultaten van dit onderzoek zijn nog
niet gepubliceerd, maar wat we nu al kunnen
vertellen is dat het ondernemerschap om talenten
te benutten significant toe neemt als mensen
weten wat hun talenten zijn. Tevens nemen de
ervaren regelruimte, de vertrouwensrelatie met
de leidinggevenden en de prestatie toe.
%productiever zijn
meer marge
minder verzuim
minder verloop
21%
37%
65%
22%
Praktijk
Deze effecten zien wij ook in de praktijk. Als de
deelnemers aan onze programma’s ontdekken
wat hun talenten zijn krijgen ze daar energie van
en willen ze met hun talenten aan het werk. Door
de focus in het werk soms iets te verschuiven,
kunnen ze datgene doen waar ze goed in zijn en
waar ze voldoening en energie van krijgen.
Wanneer teamleden van elkaar gaan snappen
wie welke talenten heeft en elkaar beter gaan
benutten, ontstaat de postieve dynamiek die
Gallup ziet in organisaties waar medewerkers
bovengemiddeld betrokken zijn.
Wat is talent?
Bij de definitie van talent hanteren wij de sterke
punten benadering. We zien talenten als de
bijzondere eigenschappen van een persoon die
maken dat iemand boven zichzelf kan uitstijgen.
Voorbeelden van talenten zijn Communicatie,
Ideeënvorming, Actiegerichtheid en
Organisatievermogen.
Wij vinden het belangrijk dat in de discussie
over talent gedacht wordt vanuit het benutten en
verder tot ontwikkeling brengen van de sterke
kanten van medewerkers. Deze benadering komt
voort uit de positieve psychologie en gaat ervan
uit dat alle mensen in potentie kunnen excelleren.
Dit potentieel wordt getypeerd als ‘sterke punten’.
Het mooie van sterke punten is dat zij drijfveren
vormen in het gedrag van mensen. Als mensen
op hun sterke punten worden aangesproken,
geeft hen dit veel energie. Vanuit het oogpunt van
talentontwikkeling is het daarom van belang de
sterke punten van medewerkers te identificeren.
Onderzoek
Uit wereldwijd onderzoek van The Gallup
organization (Buckingham en Clifton) blijkt
dat organisaties met bovengemiddeld betrokken
medewerkers 21% productiever zijn, 22%
meer marge en 10% hogere klanttevredenheid
realiseren, 37% minder verzuim kennen en tot
65% minder verloop.
In aanvulling hier op doen wij in samenwerking
met het lectoraat Sociale Innovatie van
Hogeschool Windesheim onderzoek naar de
effecten van het herkennen van de eigen talenten
van de deelnemers aan onze programma’s.
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
6 | Terug naar inhoudsopgave
Stappenplan
Talentmanagement
1234Maak een mindshift.
verschuif je aandacht naar het positieve
van je medewerkers in plaats van aandacht te
vestigen op de minder goede dingen. Richt je
maximale aandacht op waar mensen goed in zijn
en je minimale aandacht op wat minder goed
gaat. (Alles wat aandacht krijgt, groeit).
Onderzoek en benut de talenten in je team.
Gelukkige medewerkers zijn betrokken,
productief en creatief. Maak zichtbaar hoe
jouw medewerkers van hun talenten sterke
punten kunnen maken. (Bekijk hier de diverse
talentprogramma’s). Ga in gesprek met je mensen
en breng hen in gesprek met elkaar. Waar worden
ze blij van? Wanneer vergeten ze de tijd? Waar
krijgen ze energie van? Wissel ervaringen uit. Ga
na hoe je je mensen effectiever gebruik kunt laten
maken van hun talenten.
Wees een voorbeeld.
Als leidinggevende heb je een belangrijke
voorbeeldfunctie. Medewerkers kijken naar jouw
gedrag en nemen dit als referentiekader. Als je je
medewerkers wilt stimuleren om hun talenten te
benutten, zul je zelf het voorbeeld moeten tonen.
Geef waarderend leiding en verbind de doelen
van de organisatie/ het team aan de talenten van
je medewerkers.
Communiceer waarderend met je medewerkers.
Deel en evalueer successen en best practices van
medewerkers en teams en laat ze ter inspiratie
dienen om nieuwe doelen en ambities vast te
stellen. Bied een continu aanbod van interventies
vanuit de waarderende benadering, zodat
medewerkers expert zijn van hun talent en de
verantwoordelijkheid kunnen nemen om hun
talenten te gebruiken. Daarmee helpen zij de
organisatiedoelen te bereiken.
1
2
3
4
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
7 | Terug naar inhoudsopgave
Verschuif je
aandacht
naar het positieve
Stap 1
Maak een mindshift
Maak een mindshift:
verschuif je aandacht naar het positieve.
Het vertrouwen dat investeren in het talent
van mensen rendement voor de organisatie
oplevert, vraagt om een mindshift. Van de
probleemoplossende benadering naar de
waarderende benadering; van verbeterpunten
naar sterke punten; van command en control
naar welzijn en ontwikkeling. Het is niet
wetenschappelijk aangetoond dat succes
gelukkig maakt, maar wel dat gelukkige mensen
productiever, innovatiever en creatiever zijn.
Een mooi voorbeeld van iemand die deze
mindshift heeft gemaakt is Marc Lammers in
de tijd waarin hij coach was van het Nederlands
hockeyteam. In dit filmpje zie je wat het effect
is van focus op sterke punten in plaats van
verbeterpunten. Vervang de ‘tip-in’ door wat er
bij jou in je team speelt. Helpt dit om anders te
kijken naar je medewerkers?
Als je koelkast het niet meer doet, laat je een
monteur komen. Die onderzoekt wat er kapot
is gegaan en vervangt dan het betreffende
onderdeel bijvoorbeeld.
Dit werkt ook zo in de medische wetenschap.
Je moet eerst weten waarom iemand buikpijn
heeft, voor je een behandeling met de juiste
medicijnen of ingreep kunt adviseren.
Maar met mensen als psychologische wezens
werkt het anders. Als je niet vooruit te branden
bent, kun je onderzoeken hoe dat komt.
Misschien was je vader ook niet vooruit te
branden en kreeg je het verkeerde voorbeeld. Of
misschien ben je niet zo ambitieus aangelegd en
interesseert het je niet zo. Die kennis helpt niet
per definitie om de oplossing te bedenken als je
harder vooruit wilt komen.
De diagnose geeft dus geen logische oplossing
voor het probleem. Dus kijk je naar de
momenten waarop je wel geïnspireerd dingen
deed. Wat was er toen anders? Wat hielp er
toen? Zou je dat vaker kunnen doen? Wat zou
je helpen om dat eens uit te proberen? Dus dan
ga je uit van wat eerder al eens heeft gewerkt. Of
van andere talenten die behulpzaam kunnen zijn
bij wat je graag zou willen veranderen.
Eerst een diagnose,
dan een oplossing.
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
8 | Terug naar inhoudsopgave
In de praktijk blijkt dat de meeste managers
veel tijd besteden aan het oplossen van
dagelijkse problemen. Zij komen vrijwel
niet toe aan het uitzetten van de koers
van hun afdeling, unit of organisatie.
Allerlei managementinstrumenten, zoals
kwaliteits- en controlesystemen, versterken
dit gedrag, omdat ze de nadruk leggen op
afwijkingen ten opzichte van een norm en op het
treffen van maatregelen om deze afwijkingen te
verhelpen. Een probleemoplossende benadering
gaat ervan uit dat organisatieverandering en
-vernieuwing een lineair proces is van afwijking,
probleem, oorzaak en oplossing. De waarderende
benadering is er daarentegen op gericht om
aspiraties en ambities waar te maken. Niet door
probleemdiagnose en -oplossing, maar door te
waarderen wat goed gaat en op zoek te gaan naar
manieren om die goede dingen versterken.
De twee benaderingen zijn hieronder schematisch
weergegeven.
Probleem oplossen
Probleemidentificatie
Analyse van de oorzaken
Analyse van de oplossingen
Actieplanning
Waarderende benadering
‘Het beste dat is’ waarderen
Verbeelden ‘wat mogelijk is’
Bepalen ‘wat nodig is’
Innoveren met het oog op de toekomst
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
9 | Terug naar inhoudsopgave
Investeer in het
ontdekken en
benutten
van talent
Stap 2
Ontdekken en benutten
Investeer in het ontdekken en benutten van talent.
Zoals genoemd zijn uit onderzoek van The
Gallup organization de voordelen gebleken
van het benutten van talent op het werk.
Organisaties waarin medewerkers aangeven dat
ze hun sterke punten kunnen gebruiken in het
werk, zijn productiever, kennen een geringer
personeelsverloop en een hogere medewerker
tevredenheid. Toch geeft maar 17% van de
mensen aan dat ze hun sterke punten kunnen
benutten in het werk. Er is dus nog een wereld
te winnen met het opsporen, ontwikkelen en
inzetten van talenten. Wie in zijn werk wil
excelleren en tevreden wil zijn met zijn werk, zal
inzicht moeten verwerven in zijn of haar sterke
punten.
Marc Lammers, Louis van Gaal en Guus Hiddink
werken met persoonlijkheidsvragenlijsten om de
kwaliteiten van spelers in kaart te brengen. Deze
kwaliteiten worden in het team besproken. Dit
leidt tot meer begrip tussen spelers. Ook kunnen
zij zo bewust elkaars zwakke punten op het veld
compenseren.
In onze trainingen gebruiken wij hiervoor de
strenghtsfinder test. Deze test maak je door de
code te gebruiken die voor in het boek ‘Ontdek
je sterke punten’ van Marcus Buckingham staat
(Bestel hier het boek).
Op onze site vind je een uitleg over het maken
van deze test (lees hier de uitleg bij de test).
Marc Lammers,
Louis van Gaal en
Guus Hiddink werken met
persoonlijkheidsvragenlijsten
om de kwaliteiten van spelers in
kaart te brengen.
“
Deze test geeft aan welke vijf talenten (van de
34 omschreven talenten) het meest dominant
aanwezig zijn. Deze talenten hoeven nog geen
sterke punten te zijn. Elk talent is een zich
herhalend patroon van denken, voelen of
gedragen: een potentieel sterk punt.
“
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
10 | Terug naar inhoudsopgave
De volgende methode kan goed worden toegepast
in teams; vanuit de waarderende benadering
vertellen de teamleden elkaar waarop ze trots
waren in het afgelopen jaar en bevragen elkaar
hoe ze deze prestatie hebben geleverd. Vervolgens
wordt met het team scherp gemaakt wat het sterke
punt van deze medewerker is. De teamleden
kunnen vervolgens elkaar helpen en suggesties
doen hoe zij dit sterke punt het komende jaar
verder kunnen benutten of ontwikkelen. De eigen
ambitie van de medewerker is het uitgangspunt en
de andere teamleden geven met hun inbreng de
soms impliciete kaders van belangen en ambities
van de organisatie.
Het positieve vertrekpunt en het samen
bouwen aan ambities levert in een groep veel
energie en dynamiek op. Met begeleiding van
de leidinggevende of een procesbegeleider is
het mogelijk om binnen een redelijk korte tijd
zowel een individueel plan als een teamplan
op te stellen. Dat het loont om op deze manier
aan de slag te gaan, blijkt uit onderzoek van
Marcus Buckingham naar succesvolle teams.
Succesvolle teams maken iedere dag gebruik
van de beschikbare talenten. Dit in tegenstelling
tot teams die minder presteerden en gemiddeld
slechts eenmaal per week hun talenten benutten.
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
11 | Terug naar inhoudsopgave
Als leidinggevende
heb je een
belangrijke
voorbeeldfunctie
Stap 3
Wees het voorbeeld
Wees het voorbeeld.
Als leidinggevende heb je een belangrijke
voorbeeldfunctie. Uit onderzoek blijkt (dr. M.
Baars, Leidinggeven aan talentontwikkeling
2016) dat topsportcoaches als Guus Hiddink
en Louis van Gaal authentiek leiderschap laten
zien. In de literatuur over authentiek leiderschap
onderscheidt men vier kenmerken: positieve
instelling, zelfbewustzijn, vertrouwenwekkende
relaties en moreel besef.
Positieve instelling:
een belangrijk onderscheidend kenmerk van
authentieke leiders is dat zij positief ingestelde
mensen zijn. Zij beschikken over vertrouwen,
optimisme, hoop en veerkracht. Als deze
psychologische capaciteiten gecombineerd
worden met een positieve omgeving, leidt dit tot
persoonlijke ontwikkeling, die vervolgens een
positieve rol speelt in de ontwikkeling van teams.
Zelfbewustzijn:
authentieke leiders hebben een sterk
zelfbewustzijn. Ze zijn zich bewust van de eigen
sterke en zwakke kanten. Ze hebben een positief
zelfbeeld en een sterk geloof in zichzelf. Ze geloven
dat ze in staat zijn om dingen te realiseren.
Vertrouwenwekkende relaties:
authentieke leiders creëren in interactie met hun
medewerkers een positieve sfeer waarin een open
uitwisseling van informatie mogelijk is.
Moreel besef:
authentieke leiders hebben een sterk moreel besef.
Zij hechten aan rechtvaardigheid, gelijkheid,
eerlijkheid, loyaliteit en verantwoordelijkheid.
Naast deze morele waarden kenmerken
authentieke leiders zich volgens Michie en
Gooty (2005) ook doordat zij positieve, op de
ander gerichte emoties hebben. Dit zijn emoties
zoals dankbaarheid, goodwill, waardering en
compassie.
Positieve instelling
ZELFBEWUSTZIJN
Vertrouwenwekkende
RELATIES
Moreel besef
Emotionele besmetting
ROLMODEL
Wederzijdse uitwisseling
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
12 | Terug naar inhoudsopgave
Authentieke leiders beïnvloeden
hun medewerkers op drie manieren:
Emotionele besmetting:
door een positieve instelling van de
leidinggevende, kan deze instelling gaan
resoneren in het team. Positieve emoties van
medewerkers leiden tot meer tevredenheid,
zelfrealisatie en een betere gezondheid.
Rolmodel:
als medewerkers het gedrag van hun
leidinggevende positief waarderen of zien dat
diens gedrag succesvol is, zijn zij geneigd dit
gedrag te kopiëren. Als leidinggevenden ervoor
kiezenzichzelfconsequentinuitdagendesituaties
te plaatsen die bijdragen aan hun persoonlijke
ontwikkeling, zendt dit een sterke boodschap uit
naar medewerkers. Zij worden geprikkeld om te
reflecteren op het soort uitdaging dat ze zouden
moeten aangaan.
Wederzijdse uitwisseling:
authentieke leiders kijken voortdurend of er in
de onderlinge relatie voldoende sprake is van
een evenwicht in geven en nemen. Dit leidt tot
een verhoogde tevredenheid bij medewerkers.
Wees je ervan bewust dat jouw voorbeeldgedrag
misschien wel de belangrijkste stimulans tot
leren is. Als je als leidinggevende optreedt als
lerend voorbeeld, heeft dit meer impact dan
wanneer je medewerkers bijvoorbeeld een
onbeperkt opleidingsbudget biedt. Medewerkers
zien jou als leidinggevende immers dagelijks en
zijn geneigd om voorbeeldgedrag te kopiëren.
Quote blok
Door een positieve instelling
VAN DE LEIDINGGEVENDE
kan deze instelling gaan
resoneren in het team.
“
“
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
13 | Terug naar inhoudsopgave
Geef waarderend leiding
en verbind de
organisatiedoelen
aan de talenten van je medewerkers
Stap 4
Verbinden van talent
Geef waarderend leiding en verbind de doelen
van de organisatie/ het team aan de talenten van
je medewerkers.
Jij als leidinggevende kunt faciliteren dat
medewerkers hun persoonlijke belangen
verbinden met het belang van de organisatie.
We noemen dat waarderend leiderschap. Jouw
leiderschap is daarbij gebaseerd op verbinding
en partnerschap en niet op het creëren van
afhankelijkheid en loyaliteit.
Leidinggevenden geven uitvoering aan
talentmanagement door met hun medewerkers de
dialoog te voeren over de wederzijdse wensen en
verwachtingen van de arbeidsrelatie. Deze dialoog
wordt bij aanvang van de arbeidsrelatie gevoerd
en in gesprekken rondom het functioneren,
beoordelen, belonen en ontwikkelen van de
medewerker.
Vanuit talentmanagementperspectief is het
voeren van die dialoog dus een kernactiviteit en –
verantwoordelijkheid van iedere leidinggevende.
Deze dialoog dient te resulteren in een duidelijk
beeldvandewederzijdsewensenenverwachtingen
ten aanzien van de individuele ontwikkeling en
prestaties als ook de weg daarnaar toe.
Strategisch talentmanagement past binnen de
waarderende benadering. De uitdaging van
strategisch talentmanagement is om individuele
prestaties en talentontwikkeling optimaal af te
stemmen op de gewenste organisatieprestaties
en –ontwikkeling. De wisselwerking tussen
individu, met zijn eigen talenten en ambities, en
de organisatie, met haar eigen strategie, structuur
en cultuur, vindt plaats in de arbeidsrelatie.
In deze relatie tussen werkgever en werknemer
ligt de basis van het leerproces van de individuele
talentontwikkeling en daarmee de ontwikkeling
van de organisatie.
In gesprekken
OVER het
functioneren,
beoordelen,
belonen en
ontwikkelen van
de medewerker
“
“
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
14 | Terug naar inhoudsopgave
In zijn boek “Leidinggeven aan professionals?
Niet doen” (2007) laat professor Weggeman
zien geen voorstander te zijn van de normatieve
en probleemoplossende benadering. Hij
pleit ervoor dat organisaties investeren in de
gezamenlijke ontwikkeling van een collectieve
ambitie. Hiermee wordt vertrouwen in de
arbeidsrelatie opgebouwd, omdat er weinig kans
op misbruik van de ruimte is als de medewerker
zich persoonlijk meer betrokken voelt bij de
mensen met wie hij samen de organisatie vormt
en bij de hogere doelen die de organisatie
nastreeft. Wanneer een organisatie erin slaagt om
congruentie te bevorderen tussen de persoonlijke
doelen van medewerkers en de doelen van de
organisatie, neemt zowel het energieniveau van
de professionals als het intern ondernemerschap
toe. Weggeman zegt het als volgt: “De bottomline
is de volgende: hoe collectiever de ambitie, hoe
meer shared values, hoe groter de motivatie, hoe
hoger het energieniveau, hoe kleiner de kans op
jantje-van-leidengedrag, hoe minder planning &
control-systemen nodig zijn”.
De dialoog over persoonlijke en organisatiedoelen
kan uitstekend ingepast worden in de HR-
jaarcyclus. De term functionering- en
beoordelingsgesprekken is in veel organisaties al
vervangen in resultaat- en ontwikkelgesprekken.
De waarderende HR-jaarcyclus is
toekomstgericht. De ontwikkeling en groei van
medewerkers gebeurt vooral in het werk, omdat
de ontwikkeling verbonden is aan de ambities in
de organisatie. Reflectie op de inzet van talenten
en de voortgang in het behalen van doelen zijn
erg belangrijk. Het is voor een medewerker
prettig om feedback te krijgen en samen met
zijn leidinggevende concreet vast te stellen wat
zijn bijdrage aan de organisatie is (geweest).
Het zichtbaar maken van de gecreëerde waarde
motiveert enorm.
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
15 | Terug naar inhoudsopgave
Om dit daadwerkelijk
uit te dragen
is daadkracht nodig
Samenvattend
Hoe geef je handen en voeten aan
talentmanagement?
In veel organisaties wordt in woorden uitgedragen
dat medewerkers bepalend zijn voor de waarde
die de organisatie levert. Om dit daadwerkelijk
uit te dragen, is daadkracht nodig. Daden waarin
de organisatie laat zien dat ze dit principe en
dus talentontwikkeling hoog in het vaandel
heeft staan. Het principe dient continu onder
de aandacht te zijn om maximaal rendement te
halen.
Waardeer het
positieve
Wees het
voorbeeld
Waarderend
leiderschap
Onderzoek en benut
aanwezig talent
Talentmanagement
Investeren in het talent van mensen door het goede
te waarderen en gebruik te maken van krachten
en talenten levert tevreden en gemotiveerde
medewerkers op. Hun welzijn bepaalt grotendeels
de waarde die ze voor de organisatie opleveren.
Een tevreden medewerker heeft er plezier in
om klanten op uitstekende wijze te helpen en
een gelukkige medewerker haalt voldoening
uit het leiden van een complex project. Er zijn
in iedere organisatie voorbeelden te noemen
van medewerkers die het verschil maken omdat
ze plezier hebben in hun werk en daarmee de
organisatie een grote dienst bewijzen.
2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat?
16 | Terug naar inhoudsopgave
Ontdek en benut
De talenten van
jouw medewerkers
Rendement door
Talent
Rendement door Talent richt zich op de kracht
van mensen. Wie in zijn werk wil excelleren en
plezier aan zijn werk wil beleven, zal inzicht
moeten verwerven in zijn sterke punten.
Daarvoor is nodig dat medewerkers zelf expert
worden in het ontdekken en benutten van hun
eigen sterke punten.
Wij helpen organisaties om hun medewerkers
expert te laten worden van hun eigen talenten. Dit
doen we in maatwerktrajecten en in programma’s
die we hebben ontwikkeld om talenten te
ontdekken en te verbinden aan het werk.
Rendement door Talent houdt van daadkracht
en van samenwerking. Samen met mensen in
organisaties geven we concreet invulling aan
talentmanagement en – ontwikkeling.
Door het faciliteren van het management in
het toepassen van de waarderende aanpak,
programma- en projectmanagement en het
trainen en coachen van teams, medewerkers en
leidinggevenden.
Wil jij meer rendement behalen met het talent in
jouw organisatie? Wij denken graag met je mee.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.rendementdoortalent.nl
of mail naar contact@rendementdoortalent.nl.
Elise van den End
06 - 499 74 867
Erna Terwisscha van Scheltinga
06 - 472 56 156

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(19)

Interview - VismaInterview - Visma
Interview - Visma
Sjoerd van den Heuvel46 views
Van moeten naar willen gebruikenVan moeten naar willen gebruiken
Van moeten naar willen gebruiken
Sasja Beerendonk3.2K views
De "Next level" - meer met minder!De "Next level" - meer met minder!
De "Next level" - meer met minder!
Visie Selectie & Advies B.V.768 views
HR quick scanHR quick scan
HR quick scan
karenvdvalk2.1K views
Cmg storyCmg story
Cmg story
Chris Noordam74 views
Van Hel naar Hemel (11)Van Hel naar Hemel (11)
Van Hel naar Hemel (11)
Peter de Kuster229 views
Folder algemeen versie juli 2013Folder algemeen versie juli 2013
Folder algemeen versie juli 2013
Richard Walraven618 views
De opgave voor scholenDe opgave voor scholen
De opgave voor scholen
Pol van Tuijl395 views
Interview - RaetInterview - Raet
Interview - Raet
Sjoerd van den Heuvel114 views
Leren VeranderenLeren Veranderen
Leren Veranderen
Vakmedianet2.3K views
Verandermanagement 5 De ConsultantVerandermanagement 5 De Consultant
Verandermanagement 5 De Consultant
Rinie Altena222 views
Whitepaper talentmanagementWhitepaper talentmanagement
Whitepaper talentmanagement
Dharam Jethoe361 views
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Team
guestf883e38292 views
factsheet def dg&kfactsheet def dg&k
factsheet def dg&k
Michel Kolman94 views
How to innovate checklist - Frederik AnseelHow to innovate checklist - Frederik Anseel
How to innovate checklist - Frederik Anseel
Vlerick Business School301 views

Destacado(19)

Dificultad respiratoriaDificultad respiratoria
Dificultad respiratoria
Edwin Gritti208 views
resumeresume
resume
Alexander Krivobok654 views
All about me jabari omowaleAll about me jabari omowale
All about me jabari omowale
jabari smith193 views
Electromédico 1.0Electromédico 1.0
Electromédico 1.0
Edwin Gritti879 views
melissa resume 2016melissa resume 2016
melissa resume 2016
melissa allen167 views
Instrucciones para-usar-los-forosInstrucciones para-usar-los-foros
Instrucciones para-usar-los-foros
refrigeriosriquisimos126 views
Parcial #2Parcial #2
Parcial #2
juangonzalezr63 views
El papel de la contabilidad frente a la problematicaEl papel de la contabilidad frente a la problematica
El papel de la contabilidad frente a la problematica
Sebastian Jaramillo Hernandez223 views
NEWS COVERAGE JOKTAN ELBERT SNOWBUSNEWS COVERAGE JOKTAN ELBERT SNOWBUS
NEWS COVERAGE JOKTAN ELBERT SNOWBUS
Joktan Elbert394 views
Malignant Hyperthermia CartsMalignant Hyperthermia Carts
Malignant Hyperthermia Carts
The Harloff Company533 views
❤❤❤Miria eu amo você ❤❤❤❤❤❤Miria eu amo você ❤❤❤
❤❤❤Miria eu amo você ❤❤❤
Thalles Rodrigues1.4K views
Recommendation for JimRecommendation for Jim
Recommendation for Jim
Jim Hargrave37 views
Poster_PtndeletionsPoster_Ptndeletions
Poster_Ptndeletions
Marcia Cortes19 views

Similar a Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single(20)

Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
Erik Janssen614 views
Hoofdstuk 7 Professionele ontwikkelingHoofdstuk 7 Professionele ontwikkeling
Hoofdstuk 7 Professionele ontwikkeling
Trommelen & Co bv2.3K views
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersomJan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom
Jan-Dirk den Breejen ∴116 views
Lean werken valt of staat met leiderschapLean werken valt of staat met leiderschap
Lean werken valt of staat met leiderschap
dr. Kjeld H. Aij MBA1.1K views
26 Mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven26 Mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
26 Mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
Horeca Ondernemers Academie & Adviseurs236 views
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Mspierenburg675 views
Methodiek voor Het Nieuwe WerkenMethodiek voor Het Nieuwe Werken
Methodiek voor Het Nieuwe Werken
Productivity Partners BV384 views
Over coachingOver coaching
Over coaching
Peter Stal341 views
Chemiebeurs 300915 investors in peopleChemiebeurs 300915 investors in people
Chemiebeurs 300915 investors in people
Willem E.A.J. Scheepers971 views
ysc_10085_trainingsbrochure-v9-spysc_10085_trainingsbrochure-v9-sp
ysc_10085_trainingsbrochure-v9-sp
Nanda Bartelse196 views
20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
Horeca Ondernemers Academie & Adviseurs371 views
091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen
091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen
Jan-Dirk den Breejen ∴231 views

Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single

 • 1. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 1 | Terug naar inhoudsopgave Drs. Elise van den End Talentmanagement hoe doe je dat? In concrete stappen naar een sterker team 4
 • 2. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 2 | Terug naar inhoudsopgave {AUTEUR} “Focus op talenten en sterktes van de medewerkers zorgt voor 21% meer productiviteit en 22% meer winst” {Bron: Gallup} {ONTWERP} Drs. Elise van den End Rendement door Talent Reclame Ink
 • 3. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 3 | Terug naar inhoudsopgave Inhoudsopgave Introductie 4 Stappenplan talentmanagement 6 Stap 1: Mindshift 7 Stap 2: Ontdekken en benutten 9 Stap 3: Wees het voorbeeld 11 Stap 4: Verbinden van talent 13 Samenvattend 15 Rendement door Talent 16
 • 4. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 4 | Terug naar inhoudsopgave Iedereen heeft het over talentmanagement, maar wat is dat eigenlijk? Veel organisaties hebben dit opgenomen in hun missie en visie, maar hoe geef je handen en voeten aan het managen van talent? Als leidinggevende sta je voortdurend onder druk. Aan de ene kant heb je te maken met het management, dat resultaten wil zien en aan de andere kant met je medewerkers die zich willen ontwikkelen en met plezier willen werken. Hoe zorg je er voor dat deze ogenschijnlijk verschillendebelangenelkaarjuistversterken?Dat is een vraag die veel leidinggevenden ons stellen. Geleefd door de waan van de dag kiezen ze al snel voor meer beheersing en controle. Heel begrijpelijk, maar niet de oplossing. In dit E-book laten we je zien hoe je de belangen van de organisatie en je team kunt verbinden door talentmanagement in vier stappen handen en voeten te geven. Zo laat je je team en de teamresultaten tegelijk groeien. Introductie Iedereen heeft het over talentmanagement, maar wat is dat eigenlijk? Hoe zorg je er voor dat deze ogenschijnlijk verschillende belangen elkaar juist versterken? “ “
 • 5. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 5 | Terug naar inhoudsopgave De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet gepubliceerd, maar wat we nu al kunnen vertellen is dat het ondernemerschap om talenten te benutten significant toe neemt als mensen weten wat hun talenten zijn. Tevens nemen de ervaren regelruimte, de vertrouwensrelatie met de leidinggevenden en de prestatie toe. %productiever zijn meer marge minder verzuim minder verloop 21% 37% 65% 22% Praktijk Deze effecten zien wij ook in de praktijk. Als de deelnemers aan onze programma’s ontdekken wat hun talenten zijn krijgen ze daar energie van en willen ze met hun talenten aan het werk. Door de focus in het werk soms iets te verschuiven, kunnen ze datgene doen waar ze goed in zijn en waar ze voldoening en energie van krijgen. Wanneer teamleden van elkaar gaan snappen wie welke talenten heeft en elkaar beter gaan benutten, ontstaat de postieve dynamiek die Gallup ziet in organisaties waar medewerkers bovengemiddeld betrokken zijn. Wat is talent? Bij de definitie van talent hanteren wij de sterke punten benadering. We zien talenten als de bijzondere eigenschappen van een persoon die maken dat iemand boven zichzelf kan uitstijgen. Voorbeelden van talenten zijn Communicatie, Ideeënvorming, Actiegerichtheid en Organisatievermogen. Wij vinden het belangrijk dat in de discussie over talent gedacht wordt vanuit het benutten en verder tot ontwikkeling brengen van de sterke kanten van medewerkers. Deze benadering komt voort uit de positieve psychologie en gaat ervan uit dat alle mensen in potentie kunnen excelleren. Dit potentieel wordt getypeerd als ‘sterke punten’. Het mooie van sterke punten is dat zij drijfveren vormen in het gedrag van mensen. Als mensen op hun sterke punten worden aangesproken, geeft hen dit veel energie. Vanuit het oogpunt van talentontwikkeling is het daarom van belang de sterke punten van medewerkers te identificeren. Onderzoek Uit wereldwijd onderzoek van The Gallup organization (Buckingham en Clifton) blijkt dat organisaties met bovengemiddeld betrokken medewerkers 21% productiever zijn, 22% meer marge en 10% hogere klanttevredenheid realiseren, 37% minder verzuim kennen en tot 65% minder verloop. In aanvulling hier op doen wij in samenwerking met het lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim onderzoek naar de effecten van het herkennen van de eigen talenten van de deelnemers aan onze programma’s.
 • 6. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 6 | Terug naar inhoudsopgave Stappenplan Talentmanagement 1234Maak een mindshift. verschuif je aandacht naar het positieve van je medewerkers in plaats van aandacht te vestigen op de minder goede dingen. Richt je maximale aandacht op waar mensen goed in zijn en je minimale aandacht op wat minder goed gaat. (Alles wat aandacht krijgt, groeit). Onderzoek en benut de talenten in je team. Gelukkige medewerkers zijn betrokken, productief en creatief. Maak zichtbaar hoe jouw medewerkers van hun talenten sterke punten kunnen maken. (Bekijk hier de diverse talentprogramma’s). Ga in gesprek met je mensen en breng hen in gesprek met elkaar. Waar worden ze blij van? Wanneer vergeten ze de tijd? Waar krijgen ze energie van? Wissel ervaringen uit. Ga na hoe je je mensen effectiever gebruik kunt laten maken van hun talenten. Wees een voorbeeld. Als leidinggevende heb je een belangrijke voorbeeldfunctie. Medewerkers kijken naar jouw gedrag en nemen dit als referentiekader. Als je je medewerkers wilt stimuleren om hun talenten te benutten, zul je zelf het voorbeeld moeten tonen. Geef waarderend leiding en verbind de doelen van de organisatie/ het team aan de talenten van je medewerkers. Communiceer waarderend met je medewerkers. Deel en evalueer successen en best practices van medewerkers en teams en laat ze ter inspiratie dienen om nieuwe doelen en ambities vast te stellen. Bied een continu aanbod van interventies vanuit de waarderende benadering, zodat medewerkers expert zijn van hun talent en de verantwoordelijkheid kunnen nemen om hun talenten te gebruiken. Daarmee helpen zij de organisatiedoelen te bereiken. 1 2 3 4
 • 7. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 7 | Terug naar inhoudsopgave Verschuif je aandacht naar het positieve Stap 1 Maak een mindshift Maak een mindshift: verschuif je aandacht naar het positieve. Het vertrouwen dat investeren in het talent van mensen rendement voor de organisatie oplevert, vraagt om een mindshift. Van de probleemoplossende benadering naar de waarderende benadering; van verbeterpunten naar sterke punten; van command en control naar welzijn en ontwikkeling. Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat succes gelukkig maakt, maar wel dat gelukkige mensen productiever, innovatiever en creatiever zijn. Een mooi voorbeeld van iemand die deze mindshift heeft gemaakt is Marc Lammers in de tijd waarin hij coach was van het Nederlands hockeyteam. In dit filmpje zie je wat het effect is van focus op sterke punten in plaats van verbeterpunten. Vervang de ‘tip-in’ door wat er bij jou in je team speelt. Helpt dit om anders te kijken naar je medewerkers? Als je koelkast het niet meer doet, laat je een monteur komen. Die onderzoekt wat er kapot is gegaan en vervangt dan het betreffende onderdeel bijvoorbeeld. Dit werkt ook zo in de medische wetenschap. Je moet eerst weten waarom iemand buikpijn heeft, voor je een behandeling met de juiste medicijnen of ingreep kunt adviseren. Maar met mensen als psychologische wezens werkt het anders. Als je niet vooruit te branden bent, kun je onderzoeken hoe dat komt. Misschien was je vader ook niet vooruit te branden en kreeg je het verkeerde voorbeeld. Of misschien ben je niet zo ambitieus aangelegd en interesseert het je niet zo. Die kennis helpt niet per definitie om de oplossing te bedenken als je harder vooruit wilt komen. De diagnose geeft dus geen logische oplossing voor het probleem. Dus kijk je naar de momenten waarop je wel geïnspireerd dingen deed. Wat was er toen anders? Wat hielp er toen? Zou je dat vaker kunnen doen? Wat zou je helpen om dat eens uit te proberen? Dus dan ga je uit van wat eerder al eens heeft gewerkt. Of van andere talenten die behulpzaam kunnen zijn bij wat je graag zou willen veranderen. Eerst een diagnose, dan een oplossing.
 • 8. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 8 | Terug naar inhoudsopgave In de praktijk blijkt dat de meeste managers veel tijd besteden aan het oplossen van dagelijkse problemen. Zij komen vrijwel niet toe aan het uitzetten van de koers van hun afdeling, unit of organisatie. Allerlei managementinstrumenten, zoals kwaliteits- en controlesystemen, versterken dit gedrag, omdat ze de nadruk leggen op afwijkingen ten opzichte van een norm en op het treffen van maatregelen om deze afwijkingen te verhelpen. Een probleemoplossende benadering gaat ervan uit dat organisatieverandering en -vernieuwing een lineair proces is van afwijking, probleem, oorzaak en oplossing. De waarderende benadering is er daarentegen op gericht om aspiraties en ambities waar te maken. Niet door probleemdiagnose en -oplossing, maar door te waarderen wat goed gaat en op zoek te gaan naar manieren om die goede dingen versterken. De twee benaderingen zijn hieronder schematisch weergegeven. Probleem oplossen Probleemidentificatie Analyse van de oorzaken Analyse van de oplossingen Actieplanning Waarderende benadering ‘Het beste dat is’ waarderen Verbeelden ‘wat mogelijk is’ Bepalen ‘wat nodig is’ Innoveren met het oog op de toekomst
 • 9. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 9 | Terug naar inhoudsopgave Investeer in het ontdekken en benutten van talent Stap 2 Ontdekken en benutten Investeer in het ontdekken en benutten van talent. Zoals genoemd zijn uit onderzoek van The Gallup organization de voordelen gebleken van het benutten van talent op het werk. Organisaties waarin medewerkers aangeven dat ze hun sterke punten kunnen gebruiken in het werk, zijn productiever, kennen een geringer personeelsverloop en een hogere medewerker tevredenheid. Toch geeft maar 17% van de mensen aan dat ze hun sterke punten kunnen benutten in het werk. Er is dus nog een wereld te winnen met het opsporen, ontwikkelen en inzetten van talenten. Wie in zijn werk wil excelleren en tevreden wil zijn met zijn werk, zal inzicht moeten verwerven in zijn of haar sterke punten. Marc Lammers, Louis van Gaal en Guus Hiddink werken met persoonlijkheidsvragenlijsten om de kwaliteiten van spelers in kaart te brengen. Deze kwaliteiten worden in het team besproken. Dit leidt tot meer begrip tussen spelers. Ook kunnen zij zo bewust elkaars zwakke punten op het veld compenseren. In onze trainingen gebruiken wij hiervoor de strenghtsfinder test. Deze test maak je door de code te gebruiken die voor in het boek ‘Ontdek je sterke punten’ van Marcus Buckingham staat (Bestel hier het boek). Op onze site vind je een uitleg over het maken van deze test (lees hier de uitleg bij de test). Marc Lammers, Louis van Gaal en Guus Hiddink werken met persoonlijkheidsvragenlijsten om de kwaliteiten van spelers in kaart te brengen. “ Deze test geeft aan welke vijf talenten (van de 34 omschreven talenten) het meest dominant aanwezig zijn. Deze talenten hoeven nog geen sterke punten te zijn. Elk talent is een zich herhalend patroon van denken, voelen of gedragen: een potentieel sterk punt. “
 • 10. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 10 | Terug naar inhoudsopgave De volgende methode kan goed worden toegepast in teams; vanuit de waarderende benadering vertellen de teamleden elkaar waarop ze trots waren in het afgelopen jaar en bevragen elkaar hoe ze deze prestatie hebben geleverd. Vervolgens wordt met het team scherp gemaakt wat het sterke punt van deze medewerker is. De teamleden kunnen vervolgens elkaar helpen en suggesties doen hoe zij dit sterke punt het komende jaar verder kunnen benutten of ontwikkelen. De eigen ambitie van de medewerker is het uitgangspunt en de andere teamleden geven met hun inbreng de soms impliciete kaders van belangen en ambities van de organisatie. Het positieve vertrekpunt en het samen bouwen aan ambities levert in een groep veel energie en dynamiek op. Met begeleiding van de leidinggevende of een procesbegeleider is het mogelijk om binnen een redelijk korte tijd zowel een individueel plan als een teamplan op te stellen. Dat het loont om op deze manier aan de slag te gaan, blijkt uit onderzoek van Marcus Buckingham naar succesvolle teams. Succesvolle teams maken iedere dag gebruik van de beschikbare talenten. Dit in tegenstelling tot teams die minder presteerden en gemiddeld slechts eenmaal per week hun talenten benutten.
 • 11. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 11 | Terug naar inhoudsopgave Als leidinggevende heb je een belangrijke voorbeeldfunctie Stap 3 Wees het voorbeeld Wees het voorbeeld. Als leidinggevende heb je een belangrijke voorbeeldfunctie. Uit onderzoek blijkt (dr. M. Baars, Leidinggeven aan talentontwikkeling 2016) dat topsportcoaches als Guus Hiddink en Louis van Gaal authentiek leiderschap laten zien. In de literatuur over authentiek leiderschap onderscheidt men vier kenmerken: positieve instelling, zelfbewustzijn, vertrouwenwekkende relaties en moreel besef. Positieve instelling: een belangrijk onderscheidend kenmerk van authentieke leiders is dat zij positief ingestelde mensen zijn. Zij beschikken over vertrouwen, optimisme, hoop en veerkracht. Als deze psychologische capaciteiten gecombineerd worden met een positieve omgeving, leidt dit tot persoonlijke ontwikkeling, die vervolgens een positieve rol speelt in de ontwikkeling van teams. Zelfbewustzijn: authentieke leiders hebben een sterk zelfbewustzijn. Ze zijn zich bewust van de eigen sterke en zwakke kanten. Ze hebben een positief zelfbeeld en een sterk geloof in zichzelf. Ze geloven dat ze in staat zijn om dingen te realiseren. Vertrouwenwekkende relaties: authentieke leiders creëren in interactie met hun medewerkers een positieve sfeer waarin een open uitwisseling van informatie mogelijk is. Moreel besef: authentieke leiders hebben een sterk moreel besef. Zij hechten aan rechtvaardigheid, gelijkheid, eerlijkheid, loyaliteit en verantwoordelijkheid. Naast deze morele waarden kenmerken authentieke leiders zich volgens Michie en Gooty (2005) ook doordat zij positieve, op de ander gerichte emoties hebben. Dit zijn emoties zoals dankbaarheid, goodwill, waardering en compassie. Positieve instelling ZELFBEWUSTZIJN Vertrouwenwekkende RELATIES Moreel besef Emotionele besmetting ROLMODEL Wederzijdse uitwisseling
 • 12. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 12 | Terug naar inhoudsopgave Authentieke leiders beïnvloeden hun medewerkers op drie manieren: Emotionele besmetting: door een positieve instelling van de leidinggevende, kan deze instelling gaan resoneren in het team. Positieve emoties van medewerkers leiden tot meer tevredenheid, zelfrealisatie en een betere gezondheid. Rolmodel: als medewerkers het gedrag van hun leidinggevende positief waarderen of zien dat diens gedrag succesvol is, zijn zij geneigd dit gedrag te kopiëren. Als leidinggevenden ervoor kiezenzichzelfconsequentinuitdagendesituaties te plaatsen die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling, zendt dit een sterke boodschap uit naar medewerkers. Zij worden geprikkeld om te reflecteren op het soort uitdaging dat ze zouden moeten aangaan. Wederzijdse uitwisseling: authentieke leiders kijken voortdurend of er in de onderlinge relatie voldoende sprake is van een evenwicht in geven en nemen. Dit leidt tot een verhoogde tevredenheid bij medewerkers. Wees je ervan bewust dat jouw voorbeeldgedrag misschien wel de belangrijkste stimulans tot leren is. Als je als leidinggevende optreedt als lerend voorbeeld, heeft dit meer impact dan wanneer je medewerkers bijvoorbeeld een onbeperkt opleidingsbudget biedt. Medewerkers zien jou als leidinggevende immers dagelijks en zijn geneigd om voorbeeldgedrag te kopiëren. Quote blok Door een positieve instelling VAN DE LEIDINGGEVENDE kan deze instelling gaan resoneren in het team. “ “
 • 13. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 13 | Terug naar inhoudsopgave Geef waarderend leiding en verbind de organisatiedoelen aan de talenten van je medewerkers Stap 4 Verbinden van talent Geef waarderend leiding en verbind de doelen van de organisatie/ het team aan de talenten van je medewerkers. Jij als leidinggevende kunt faciliteren dat medewerkers hun persoonlijke belangen verbinden met het belang van de organisatie. We noemen dat waarderend leiderschap. Jouw leiderschap is daarbij gebaseerd op verbinding en partnerschap en niet op het creëren van afhankelijkheid en loyaliteit. Leidinggevenden geven uitvoering aan talentmanagement door met hun medewerkers de dialoog te voeren over de wederzijdse wensen en verwachtingen van de arbeidsrelatie. Deze dialoog wordt bij aanvang van de arbeidsrelatie gevoerd en in gesprekken rondom het functioneren, beoordelen, belonen en ontwikkelen van de medewerker. Vanuit talentmanagementperspectief is het voeren van die dialoog dus een kernactiviteit en – verantwoordelijkheid van iedere leidinggevende. Deze dialoog dient te resulteren in een duidelijk beeldvandewederzijdsewensenenverwachtingen ten aanzien van de individuele ontwikkeling en prestaties als ook de weg daarnaar toe. Strategisch talentmanagement past binnen de waarderende benadering. De uitdaging van strategisch talentmanagement is om individuele prestaties en talentontwikkeling optimaal af te stemmen op de gewenste organisatieprestaties en –ontwikkeling. De wisselwerking tussen individu, met zijn eigen talenten en ambities, en de organisatie, met haar eigen strategie, structuur en cultuur, vindt plaats in de arbeidsrelatie. In deze relatie tussen werkgever en werknemer ligt de basis van het leerproces van de individuele talentontwikkeling en daarmee de ontwikkeling van de organisatie. In gesprekken OVER het functioneren, beoordelen, belonen en ontwikkelen van de medewerker “ “
 • 14. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 14 | Terug naar inhoudsopgave In zijn boek “Leidinggeven aan professionals? Niet doen” (2007) laat professor Weggeman zien geen voorstander te zijn van de normatieve en probleemoplossende benadering. Hij pleit ervoor dat organisaties investeren in de gezamenlijke ontwikkeling van een collectieve ambitie. Hiermee wordt vertrouwen in de arbeidsrelatie opgebouwd, omdat er weinig kans op misbruik van de ruimte is als de medewerker zich persoonlijk meer betrokken voelt bij de mensen met wie hij samen de organisatie vormt en bij de hogere doelen die de organisatie nastreeft. Wanneer een organisatie erin slaagt om congruentie te bevorderen tussen de persoonlijke doelen van medewerkers en de doelen van de organisatie, neemt zowel het energieniveau van de professionals als het intern ondernemerschap toe. Weggeman zegt het als volgt: “De bottomline is de volgende: hoe collectiever de ambitie, hoe meer shared values, hoe groter de motivatie, hoe hoger het energieniveau, hoe kleiner de kans op jantje-van-leidengedrag, hoe minder planning & control-systemen nodig zijn”. De dialoog over persoonlijke en organisatiedoelen kan uitstekend ingepast worden in de HR- jaarcyclus. De term functionering- en beoordelingsgesprekken is in veel organisaties al vervangen in resultaat- en ontwikkelgesprekken. De waarderende HR-jaarcyclus is toekomstgericht. De ontwikkeling en groei van medewerkers gebeurt vooral in het werk, omdat de ontwikkeling verbonden is aan de ambities in de organisatie. Reflectie op de inzet van talenten en de voortgang in het behalen van doelen zijn erg belangrijk. Het is voor een medewerker prettig om feedback te krijgen en samen met zijn leidinggevende concreet vast te stellen wat zijn bijdrage aan de organisatie is (geweest). Het zichtbaar maken van de gecreëerde waarde motiveert enorm.
 • 15. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 15 | Terug naar inhoudsopgave Om dit daadwerkelijk uit te dragen is daadkracht nodig Samenvattend Hoe geef je handen en voeten aan talentmanagement? In veel organisaties wordt in woorden uitgedragen dat medewerkers bepalend zijn voor de waarde die de organisatie levert. Om dit daadwerkelijk uit te dragen, is daadkracht nodig. Daden waarin de organisatie laat zien dat ze dit principe en dus talentontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Het principe dient continu onder de aandacht te zijn om maximaal rendement te halen. Waardeer het positieve Wees het voorbeeld Waarderend leiderschap Onderzoek en benut aanwezig talent Talentmanagement Investeren in het talent van mensen door het goede te waarderen en gebruik te maken van krachten en talenten levert tevreden en gemotiveerde medewerkers op. Hun welzijn bepaalt grotendeels de waarde die ze voor de organisatie opleveren. Een tevreden medewerker heeft er plezier in om klanten op uitstekende wijze te helpen en een gelukkige medewerker haalt voldoening uit het leiden van een complex project. Er zijn in iedere organisatie voorbeelden te noemen van medewerkers die het verschil maken omdat ze plezier hebben in hun werk en daarmee de organisatie een grote dienst bewijzen.
 • 16. 2016 | Talentmanagement, hoe doe je dat? 16 | Terug naar inhoudsopgave Ontdek en benut De talenten van jouw medewerkers Rendement door Talent Rendement door Talent richt zich op de kracht van mensen. Wie in zijn werk wil excelleren en plezier aan zijn werk wil beleven, zal inzicht moeten verwerven in zijn sterke punten. Daarvoor is nodig dat medewerkers zelf expert worden in het ontdekken en benutten van hun eigen sterke punten. Wij helpen organisaties om hun medewerkers expert te laten worden van hun eigen talenten. Dit doen we in maatwerktrajecten en in programma’s die we hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk. Rendement door Talent houdt van daadkracht en van samenwerking. Samen met mensen in organisaties geven we concreet invulling aan talentmanagement en – ontwikkeling. Door het faciliteren van het management in het toepassen van de waarderende aanpak, programma- en projectmanagement en het trainen en coachen van teams, medewerkers en leidinggevenden. Wil jij meer rendement behalen met het talent in jouw organisatie? Wij denken graag met je mee. Kijk voor meer informatie op onze website www.rendementdoortalent.nl of mail naar contact@rendementdoortalent.nl. Elise van den End 06 - 499 74 867 Erna Terwisscha van Scheltinga 06 - 472 56 156