Ασκήσεις δομή Επιλογής

Eleni Kokkinou
Eleni KokkinouTeacher um Aristotle College in Thessaloniki

Επαναληπτικές ασκήσεις στη δομή επιλογής της ΑΕΠΠ.

Κεφάλαιο 2ο: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, Ε. ΚΟΚΚΙΝΟΥ
1) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος).
A. Η δομή επιλογής χρησιμοποιείται μόνο για την επίλυση απλών
προβλημάτων. Σ Λ
B. Ο έλεγχος μιας συνθήκης μπορεί να έχει δυο τιμές, Αληθής ή Ψευδής. Σ Λ
C. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το διάγραμμα ροής ενός αλγορίθμου
με δομή επιλογής χωρίς τη χρήση του ρόμβου.
Σ Λ
D. Στη δομή επιλογής εκτελούνται όλες οι εντολές με τη σειρά που είναι
γραμμένες. Σ Λ
E. Στις διαδικασίες πολλαπλών επιλογών δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό
των συνθηκών που μπορούν να ελεγχθούν.
Σ Λ
F. Για τον υπολογισμό του αθροίσματος 3 ακεραίων πρέπει να χρησιμοποιήσω
τη δομή επιλογής
Σ Λ
2) Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων. Λαμβάνοντας υπόψη τις
τιμές εισόδου που ορίζονται κάθε φορά, να γράψετε τι θα εμφανίσουν οι
αλγόριθμοι. Να γίνουν και τα διαγράμματα ροής των αλγορίθμων.
1)
Διάβασε Α, Β, Γ
Αν Α>Β τότε
Αν Α>Γ τότε
Χ ← Α/3-Β/2
Εμφάνισε Χ
Αλλιώς
Χ ← 2*(Α-Γ)
Εμφάνισε Χ
Τέλος_Αν
Αλλιώς
Αν Β>Γ τότε
Χ ← 2*Β-Γ/2
Εμφάνισε Χ
Αλλιώς
Χ ← Α-Β-Γ/2
Εμφάνισε Χ
Τέλος_Αν
Τέλος_Αν
Ι. Α=6, Β=4, Γ=2.
ΙΙ. Α=2, Β=2, Γ=2.

2)
Διάβασε α
β ←α+10
Αν β>=α+10 τότε
β ← 10*β/2
α ← β/2
τέλος_αν
Αν α>50 ή β>1500+α τότε
Εμφάνισε α,β
Αλλιώς_αν α<50 τότε
Εμφάνισε α
Αλλιώς
Εμφάνισε β
Τέλος_αν
Εμφάνισε «οι τιμές των α και β
είναι», α,β

I.

220

3) Τι εμφανίζει ο παρακάτω αλγόριθμος; Να αναφέρεται τις τιμές των
μεταβλητών α,β,ψ,δ αν ο αλγόριθμος εκτελεστεί για α=2 και β=3.
Αλγόριθμος Ασκ
Διάβασε α, β
δα+β
ψ0
Αν α<β τότε
Αν (β*β>=δ) τότε
Ε. Κοκκίνου

9
Ψδ*α-β
Αλλιώς
δβ*α-δ
ψα-β-δ
τέλος _ αν
τέλος _ αν
εκτύπωσε ‘αποτέλεσμα’, ψ
τέλος Ασκ
4) Να γραφεί ο αλγόριθμος του παρακάτω διαγράμματος ροής:

5) ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Αν Χ>1 τότε
Κ ← Αληθής
Αλλιώς
Κ ← Ψευδής
Τέλος_αν
Να γράψετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένη την παρακάτω εντολή
εκχώρησης, ώστε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το παραπάνω τμήμα
αλγορίθμου.
Κ ←......

Ε. Κοκκίνου

10
Ασκήσεις με Ανάπτυξη Αλγορίθμων
1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει το βαθμό της Φυσικής ενός
μαθητή. Αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10 να εμφανίζει το
μήνυμα ότι πέρασε το μάθημα.
2. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό και θα επιστρέφει
την απόλυτη τιμή του.
3. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει την κατανάλωση σε KWh ενός
καταναλωτή και θα υπολογίζει το κόστος αν η χρέωση είναι 0,75 € / KWh. Αν
το κόστος είναι πάνω από 120 €, τότε η ΔΕΗ κάνει έκπτωση 2%. Ο
αλγόριθμος να τυπώνει τον τελικό λογαριασμό καθώς και το ποσό της
έκπτωσης.
4. Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυµπιάδα του Σίδνεϋ
στο άλµα εις µήκος ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a, b, c. Να αναπτύξετε
αλγόριθµο ο οποίος: α) να διαβάζει τις τιµές των επιδόσεων a, b, c. β) να
υπολογίζει και να εµφανίζει τη µέση τιµή των παραπάνω τιµών. γ) να
εµφανίζει το µήνυµα «ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ», αν η παραπάνω µέση τιµή είναι
µεγαλύτερη των 8 µέτρων. (2000)
5. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της
παράστασης. Προσοχή στου περιορισμούς!!!

6. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της
παράστασης. Προσοχή στου περιορισμούς!!!

7. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της
παράστασης. Προσοχή στου περιορισμούς!!!

8. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό x και θα
υπολογίζει την τιμή της συνάρτησης:

9. Ο ∆είκτης Μάζας του ανθρώπινου Σώµατος (∆ΜΣ) υπολογίζεται από το
βάρος (Β) σε χλγ. και το ύψος (Υ) σε µέτρα µε τον τύπο ∆ΜΣ=Β/Υ2. Ο
ανωτέρω τύπος ισχύει για άτοµα άνω των 18 ετών. Το άτοµο ανάλογα µε την
τιµή του ∆ΜΣ χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
∆ΜΣ<18,5
"αδύνατο άτοµο"
18,5≤∆ΜΣ<25
"κανονικό άτοµο"
25≤∆ΜΣ<30
"βαρύ άτοµο"
30≤∆ΜΣ
"υπέρβαρο άτοµο"
Ε. Κοκκίνου

11
Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
α. να διαβάζει την ηλικία, το βάρος και το ύψος του ατόµου
β. εάν η ηλικία είναι µεγαλύτερη των 18 ετών, τότε:
1. να υπολογίζει το ∆ΜΣ
2. να ελέγχει την τιµή του ∆ΜΣ από τον ανωτέρω πίνακα και να εµφανίζει
τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό
γ. εάν η ηλικία είναι µικρότερη ή ίση των 18 ετών, τότε να εµφανίζει το µήνυµα
"δεν ισχύει ο δείκτης ∆ΜΣ". (2003)
Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι το βάρος, το ύψος και η ηλικία είναι θετικοί αριθµοί.
10. Μία εταιρεία ταχυδροµικών υπηρεσιών εφαρµόζει για τα έξοδα αποστολής
ταχυδροµικών επιστολών εσωτερικού και εξωτερικού, χρέωση σύµφωνα µε τον
παρακάτω πίνακα:
Βάρος επιστολής
Χρέωση εσωτερικού
Χρέωση εξωτερικού
σε γραµµάρια
σε Ευρώ
σε Ευρώ
από 0 έως και 500
2,0
4,8
από 500 έως και 1000
3,5
7,2
από 1000 έως και 2000
4,6
11,5
Για παράδειγµα τα έξοδα αποστολής µιας επιστολής βάρους 800 γραµµαρίων
και προορισµού εσωτερικού είναι 3,5 Ευρώ. Να γράψετε αλγόριθµο ο
οποίος:
α. Να διαβάζει το βάρος της επιστολής.
β. Να διαβάζει τον προορισµό της επιστολής. Η τιµή "ΕΣ" δηλώνει προορισµό
εσωτερικού και η τιµή "ΕΞ" δηλώνει προορισµό εξωτερικού.
γ. Να υπολογίζει τα έξοδα αποστολής ανάλογα µ ε τον προορισµό και το βάρος
της επιστολής.
δ. Να εκτυπώνει τα έξοδα αποστολής. (2004)
Παρατήρηση. Θεωρείστε ότι ο αλγόριθµος δέχεται τιµές για το βάρος µεταξύ
του 0 και του 2000 και για τον προορισµό µόνο τις τιµές "ΕΣ" και "ΕΞ".
11.
Οι υπάλληλοι μίας εταιρείας συμφώνησαν για το μήνα Δεκέμβριο να
κρατηθούν από το μισθό τους δύο ποσά, ένα για την ενίσχυση του παιδικού
χωριού SOS και ένα για την ενίσχυση των σκοπών της UNICEF. Ο υπολογισμός
του ποσού των εισφορών εξαρτάται από τον αρχικό μισθό του κάθε υπαλλήλου
και υπολογίζεται με βάση τα παρακάτω όρια μισθών:
Μισθός
Εισφορά 1
Εισφορά 2
Έως 500€
5%
4%
501 – 800
7.5%
6%
801 – 1100
9.5%
8%
Μεγαλύτερο από 1100
12%
11%
Να γραφεί αλγόριθμος που να δέχεται ως είσοδο το μισθό του και στη συνέχεια
να υπολογίζει το ποσό των δύο εισφορών και το καθαρό ποσό που θα πάρει ο
υπάλληλος.(ΔΤ7)
12.
Σε ένα φυτώριο υπάρχουν 3 είδη δένδρων που θα δοθούν για
δενδροφύτευση. Το 1ο είδος δένδρου θα δοθεί στην περιοχή της Μακεδονίας, το
2ο στην περιοχή της Θράκης, και το 3ο είδος στην περιοχή της Πελοποννήσου. Να
σχεδιασθεί ο αλγόριθμος και το διάγραμμα ροής που θα διαβάζει τον αριθμό του
Ε. Κοκκίνου

12
είδους του δένδρου και θα εκτυπώνει την περιοχή στην οποία θα γίνει η
δενδροφύτευση. (ΔΤ8)
13. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει τρεις αριθμούς και θα εμφανίζει τον
μικρότερο από τους τρεις αριθμούς. Να τροποποιήσετε τον αλγόριθμο για να
επιστρέφει τον μεγαλύτερο.
14. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται τις τιμές των παραμέτρων α και β και
θα βρίσκει τις ρίζες ης εξίσωσης :
αχ+β = 0
15. Το σούπερ μάρκετ ΖΥΧ έχει θεσπίσει τη χρήση μαγνητικών καρτών από τους
πελάτες του, ώστε να τους επιστρέφει χρήματα ανάλογα με τις αγορές που
έχουν πραγματοποιήσει κατά τον προηγούμενο μήνα σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
ΠΟΣΟ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ %
0 έως και 350€
2
Πάνω από 350€ έως και 1000€
5
Πάνω από 1000€ έως και 2000€
7
Πάνω από 2000€
10
Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το ποσό των αγορών που έχει
πραγματοποιήσει ένας πελάτης και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το ποσό
της επιστροφής που δικαιούται και το τελικό ποσό που θα πληρώσει.
16. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εμφανίζει τα δυο
ψηφία του μόνον αν αυτός είναι διψήφιος.
17. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει το μηνιαίο εισόδημα ενός
εργαζόμενου και θα υπολογίζει το φόρο στην εφορία (10% του εισοδήματος) αν
το εισόδημα είναι πάνω από 900 €, ενώ αν είναι κάτω από ή ίσο με 900€ τότε ο
φόρος είναι 5 %. Ο αλγόριθμος να εμφανίζει τελικά το φόρο που θα πληρώσει
καθώς και το καθαρό μηνιαίο εισόδημα.
18. Πηγαίνεις σε ένα πολυκατάστημα και παρατηρείς τις παρακάτω τιμές σε
διαφορετικά είδη γάλακτος.
Είδος
Τιμή
Ποσότητα
Γάλα_Α
0,60€
300 ml
Γάλα_Β
0,65€
400 ml
Γάλα_Γ
1,20€
500 ml
Γάλα_Δ
1,35€
550 ml
Να γράψεις έναν αλγόριθμο που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το είδος
γάλακτος που έχει την πλέον συμφέρουσα τιμή (min-max, ΔΣ6)
19. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει δυο αριθμούς και αν είναι ομόσημοι θα
εμφανίζει το γινόμενό τους, ενώ αν είναι ετερόσημοι το άθροισμά τους.
(ομόσημοι-ετερόσημοι)
20. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται δυο ακεραίους αριθμούς και αν είναι
και οι δυο άρτιοι ή και οι δυο περιττοί θα υπολογίζει το μέσο όρο τους, ενώ
διαφορετικά να εμφανίζει το απόλυτο της διαφοράς τους. (άρτιος-περιττόςαπόλυτη τιμή)
21. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα εμφανίζει το αποτέλεσμα φοίτησης ενός
μαθητή δηλαδή αν προβιβάστηκε ή όχι. Ο μαθητής προβιβάζεται αν ο μέσος
όρος των βαθμών του σε 3 μαθήματα είναι τουλάχιστον 10 υπό την
προϋπόθεση ότι δεν πήρε σε κανένα μάθημα βαθμό κάτω από 8.
Ε. Κοκκίνου

13
22.
Η Γ’ τάξη ενός Λυκείου θα πάει μονοήμερη εκδρομή. Το τουριστικό γραφείο
διαθέτει λεωφορεία των 45 ατόμων, που το καθένα κοστίζει 280 €. Παράλληλα,
τα εισιτήρια του κινηματογράφου που θα παρακολουθήσουν στην εκδρομή
κοστίζουν 7€ ανά άτομο, αλλά θα γίνει έκπτωση 15 % λόγω ομαδικής αγοράς. Να
αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το πλήθος των παιδιών που θα
συμμετάσχουν στην εκδρομή και θα εκτυπώνει τα χρήματα που απαιτείται να
συγκεντρωθούν. (ολόκληρες διαιρέσεις)
23.
Ένα γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων χρεώνει 0,50 €/χλμ., ενώ η χρέωση
γίνεται 0,40€/χλμ. στην περίπτωση που θα διανυθούν περισσότερα από 500 χλμ.
Και στις δυο περιπτώσεις ο οδηγός οφείλει να πληρώσει τη βενζίνη που
κατανάλωσε, με κόστος 0,3 € ανά χλμ. καθώς και 40 € για ασφάλιση. Να
αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τα χιλιόμετρα που διένυσε το
ενοικιασμένο αυτοκίνητο και θα υπολογίζει τη χρέωση, αν στο τελικό ποσό
προστίθεται ΦΠΑ 19 %.
24.
Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί ανά μήνα την πολιτική τιμών
που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Πάγιο 4.40 €
Χρόνος τηλεφωνημάτων σε
Χρονοχρέωση (€/δευτερόλεπτο)
δευτερόλεπτα
(κλιμακωτή χρέωση)
1-500
0,0044
501-800
0,0026
801 και πάνω
0,0015
Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τη χρονική διάρκεια των
τηλεφωνημάτων ενός συνδρομητή σε ένα μήνα και θα υπολογίζει κλιμακωτά τη
μηνιαία χρέωση. Τέλος, θα εμφανίζει τη λέξη «ΧΡΕΩΣΗ» και τη μηνιαία χρέωση
του συνδρομητή. (κλιμακωτή χρέωση)
25.
Ένα μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων στην Αγγλία εκδίδει μηνιαίες κάρτες
απεριορίστων διαδρομών αστικές και υπεραστικές σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
Αστικές

Υπεραστικές

Κανονικές Φοιτητικές Πολυτέκνων Κανονικές Φοιτητικές Πολυτέκνων
40

20

30

70

35

52.5

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τον τύπο της κάρτας («Αστική»,
«Υπεραστική») και την ιδιότητα του επιβάτη («Κανονικός», «Φοιτητής»,
«Πολύτεκνος») και θα εκτυπώνει το κόστος της κάρτας.
26. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει την ακτίνα ενός κύκλου και στη
συνέχεια θα εκτυπώνει το παρακάτω μενού επιλογών:
1. Υπολογισμός εμβαδού
2. Υπολογισμός περιμέτρου
3. Υπολογισμός διαμέτρου
4. Υπολογισμός εμβαδού τετραγώνου που έχει πλευρά ίση με την ακτίνα
Δώσε επιλογή:
Ε. Κοκκίνου

14
Ο αλγόριθμος θα δέχεται την επιλογή του χρήστη και θα εκτυπώνει το
αντίστοιχο αποτέλεσμα. (Μενού επιλογών)
27. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει τους συντελεστές α, β, γ της
δευτεροβάθμιας εξίσωσης και αx2+βx+γ=0 και θα υπολογίζει τις ρίζες της (ΔΣ2,
κεφ8).
28.
Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει δυο αριθμούς και θα ελέγχει αν ο
δεύτερος είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του πρώτου.
29.
Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει δυο αριθμούς και θα ελέγχει αν
το άθροισμά τους είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 3 ή του 5 ή κανενός από τους
δύο αριθμούς εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα.
30.
Η χρέωση από τον ΕΥΑΘ για την κατανάλωση του νερού γίνεται κλιμακωτά
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Κυβικά νερού
Χρέωση ανά κυβικό
0 – 30
0,7
31 – 70
1,2
70 και άνω
2,2
31.
Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει ένα έτος και να εμφανίζει αν είναι
δίσεκτο ή όχι. Ένα έτος είναι δίσεκτο, όταν διαιρείται με το 4 και δεν διαιρείται
με το 100 ή όταν διαιρείται με το 400.
32.
Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα υπολογίζει και θα τυπώνει πόσες ημέρες
απομένουν έως το τέλος του έτους. Ο αλγόριθμος θα διαβάζει το σύνολο των
ημερών που έχουν περάσει από την αρχή του έτους και μία ένδειξη αν το έτος
είναι δίσεκτο (Δ) ή όχι (ΟΔ)(366 ημέρες ή 365 ημέρες του έτους)
33.
Μια εταιρεία ενοικίαση αυτοκινήτων χρεώνει με τον ακόλουθο τρόπο: αν
διανύσετε λιγότερα από 100 χλμ. για κάθε χιλιόμετρο χρεώνεστε 0,15 €, αν
διανύσετε περισσότερα από 100 χλμ. για κάθε χιλιόμετρο χρεώνεστε 0,12 €. Για
κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου υπάρχει απαραίτητα χρέωση 30€ για ασφάλεια και
για βενζίνη χρεώνει 0,15€/χλμ. Να γράψετε αλγόριθμο που θα δέχεται τα
χιλιόμετρα που διανύσατε και θα εμφανίζει το ποσό που θα πρέπει να
πληρώσετε.
34. Σε ένα Mini Market υπάρχουν τα παρακάτω δύο είδη γάλακτος, οι αντίστοιχες
συσκευασίες και οι τιμές τους:
Είδος
Γάλα_Α
Γάλα_Β
Συσκευασία
Τιμή σε €

Μισό λίτρο

Ένα λίτρο

Μισό λίτρο

Ένα λίτρο

0,70

1,30

0,80

1,50

Για έναν πελάτη που επιθυμεί να αγοράσει γάλα, να γραφεί αλγόριθμος που: Α)
θα διαβάζει το είδος του γάλακτος που θέλει να αγοράσει, Β) θα διαβάζει τον
τύπο της συσκευασίας (Μισό λίτρο ή Ένα λίτρο) και τον αριθμό των τεμαχίων
που θέλει να αγοράσει, Γ) θα εμφανίζει γι’ αυτά που επέλεξε, την τιμή μιας
συσκευασίας και πόσο κοστίζουν όλα τα τεμάχια που αγόρασε. Παρατήρηση:
Θεωρήστε ότι υπάρχουν μόνο αυτά τα δυο είδη γάλακτος και μόνο αυτές οι δύο
συσκευασίες.
35.
Τα ακριβά οικολογικά χρώματα πωλούνται σε συσκευασίες του 1 κιλού. Με
ένα κιλό χρώμα βάφονται 4 τετραγωνικά μέτρα τοίχου. Να γίνει αλγόριθμος ο
Ε. Κοκκίνου

15
οποίος θα δέχεται την επιφάνεια που θα βαφτεί σε ένα δωμάτιο σε τετραγωνικά
μέτρα και θα εκτυπώνει πόσες συσκευασίες χρώματος πρέπει κάποιος να
αγοράσει.
36.
Ένα μαγαζί που πουλάει φιλμ χρεώνει κλιμακωτά τους πελάτες του ως εξής:
Για τα πρώτα 10 φιλμ προς 3.50 Ευρώ το ένα
Για τα επόμενα 20 φιλμ προς 3.10 Ευρώ το ένα
Για τα επόμενα 40 φιλμ προς 2.70 Ευρώ το ένα
Για τα υπόλοιπα φιλμ προς 2.20 το ένα
Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει τι πρέπει να πληρώσει κάποιος
που θέλει να αγοράσει φιλμ.
Βιβλιογραφία
1. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Τετράδιο Μαθητή ΟΕΔΒ, Γ
λυκείου
2. Το στέκι των πληροφορικών (Internet): «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον» http://users.sch.gr/alkisg/tosteki/index.php, Ομάδα Διαγωνισμάτων
3. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Τσιωτάκης Παναγιώτης,
Εκδόσεις Σαββάλας, α’ τεύχος, Τεύχη: 2005 & 2008
4. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Τσιωτάκης Παναγιώτης,
Εκδόσεις Σαββάλας, β’ τεύχος, 2006
5. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Ντζιός Κ Γ & Κοψίνης Ι,
Εκδόσεις Σαββάλας, α’ τεύχος, Τεύχη: 2001 & 2008
6. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Ντζιός Κ Γ & Κοψίνης Ι,
Εκδόσεις Σαββάλας, β’ τεύχος, Τεύχη: 2003
7. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Λαζαρίνης Φώτης, Εκδόσεις
Φ. Λαζαρίνη, 2007
8. Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Καρκαμάνης Γ, Εκδόσεις
Μαθηματική Βιβλιοθήκη, 2012

Ε. Κοκκίνου

16

Recomendados

Ασκήσεις στο δομή ακολουθίας von
Ασκήσεις στο δομή ακολουθίαςΑσκήσεις στο δομή ακολουθίας
Ασκήσεις στο δομή ακολουθίαςEleni Kokkinou
3.1K views6 Folien
ΑΕΠΠ - Λογικές Εκφράσεις von
ΑΕΠΠ - Λογικές ΕκφράσειςΑΕΠΠ - Λογικές Εκφράσεις
ΑΕΠΠ - Λογικές ΕκφράσειςΙωάννης Σαρημπαλίδης
15.8K views18 Folien
ΑΕΠΠ: Σύνθετες Λογικές Συνθήκες von
ΑΕΠΠ: Σύνθετες Λογικές ΣυνθήκεςΑΕΠΠ: Σύνθετες Λογικές Συνθήκες
ΑΕΠΠ: Σύνθετες Λογικές ΣυνθήκεςNikos Michailidis
11.7K views3 Folien
Διαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠ von
Διαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠΔιαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠ
Διαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠEleni Kokkinou
2.5K views4 Folien
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο Ασκήσεων von
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο ΑσκήσεωνNikos Michailidis
3.1K views6 Folien
Διαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠ von
Διαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠΔιαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠ
Διαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠEleni Kokkinou
2.2K views6 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Κεφ. 10 Υποπρογράμματα von
Κεφ. 10 ΥποπρογράμματαΚεφ. 10 Υποπρογράμματα
Κεφ. 10 ΥποπρογράμματαΙωάννου Γιαννάκης
1.9K views24 Folien
Βασικές έννοιες προγραμματισμού von
Βασικές έννοιες προγραμματισμούΒασικές έννοιες προγραμματισμού
Βασικές έννοιες προγραμματισμούΙωάννου Γιαννάκης
2.3K views21 Folien
ΑΕΠΠ - Μάθημα 8 von
ΑΕΠΠ - Μάθημα 8ΑΕΠΠ - Μάθημα 8
ΑΕΠΠ - Μάθημα 8Jonny Arvanitakis
19.8K views12 Folien
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις von
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσειςΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσειςGeorge Papaloukas
3.9K views10 Folien
Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των ΗΥ Κεφ 2 2 7_4 von
Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των ΗΥ Κεφ 2 2 7_4Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των ΗΥ Κεφ 2 2 7_4
Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των ΗΥ Κεφ 2 2 7_4Ιωάννου Γιαννάκης
512 views14 Folien
2.2.7.2 δομή ακολουθίας von
2.2.7.2 δομή ακολουθίας2.2.7.2 δομή ακολουθίας
2.2.7.2 δομή ακολουθίαςMariaProGr
1.2K views8 Folien

Was ist angesagt?(20)

ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις von George Papaloukas
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσειςΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
George Papaloukas3.9K views
2.2.7.2 δομή ακολουθίας von MariaProGr
2.2.7.2 δομή ακολουθίας2.2.7.2 δομή ακολουθίας
2.2.7.2 δομή ακολουθίας
MariaProGr1.2K views
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος von Katerina Drimili
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματοςΣτάδια αντιμετώπισης προβλήματος
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος
Katerina Drimili6.7K views
Φύλλο Εργασίας για Λογικές Εκφράσεις & Δομή Επιλογής von geormak
Φύλλο Εργασίας για Λογικές Εκφράσεις & Δομή ΕπιλογήςΦύλλο Εργασίας για Λογικές Εκφράσεις & Δομή Επιλογής
Φύλλο Εργασίας για Λογικές Εκφράσεις & Δομή Επιλογής
geormak1.9K views
Διαγωνισμα Δομή Επαναληψης 1 von educast
Διαγωνισμα Δομή Επαναληψης 1Διαγωνισμα Δομή Επαναληψης 1
Διαγωνισμα Δομή Επαναληψης 1
educast1.8K views
Μέχρις_ότου - Σύγκριση με Όσο...επανάλαβε - Γενικές Παρατηρήσεις von frijalas
Μέχρις_ότου - Σύγκριση με Όσο...επανάλαβε - Γενικές ΠαρατηρήσειςΜέχρις_ότου - Σύγκριση με Όσο...επανάλαβε - Γενικές Παρατηρήσεις
Μέχρις_ότου - Σύγκριση με Όσο...επανάλαβε - Γενικές Παρατηρήσεις
frijalas5.1K views
Δομή Επανάληψης von gkesel
Δομή ΕπανάληψηςΔομή Επανάληψης
Δομή Επανάληψης
gkesel804 views
2.2.7.3 εκφράσεις1 von MariaProGr
2.2.7.3 εκφράσεις12.2.7.3 εκφράσεις1
2.2.7.3 εκφράσεις1
MariaProGr1.3K views
Αλγοριθμική Δομή Επιλογής von gregdereken
Αλγοριθμική Δομή ΕπιλογήςΑλγοριθμική Δομή Επιλογής
Αλγοριθμική Δομή Επιλογής
gregdereken197 views
Σημειώσεις Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, Θερινή προετοιμ... von Θανάσης Δρούγας
Σημειώσεις Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, Θερινή προετοιμ...Σημειώσεις Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, Θερινή προετοιμ...
Σημειώσεις Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, Θερινή προετοιμ...
ΑΕΠΠ: 15ο Φύλλο Ασκήσεων von Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 15ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 15ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 15ο Φύλλο Ασκήσεων
Nikos Michailidis3.7K views

Similar a Ασκήσεις δομή Επιλογής

ΑΕΠΠ, Μέρος 1ο, Δομή Επιλογής, ΦΕ4 von
ΑΕΠΠ, Μέρος 1ο, Δομή Επιλογής, ΦΕ4ΑΕΠΠ, Μέρος 1ο, Δομή Επιλογής, ΦΕ4
ΑΕΠΠ, Μέρος 1ο, Δομή Επιλογής, ΦΕ4George Papaloukas
318 views4 Folien
αεππ τεστ 3 von
αεππ τεστ 3αεππ τεστ 3
αεππ τεστ 36o Lykeio Kavalas
478 views9 Folien
ΕΡΓΑΣΙΑ EXXON KAI AT&T ΟΛΟΚΛΗΡΗ von
ΕΡΓΑΣΙΑ EXXON KAI AT&T ΟΛΟΚΛΗΡΗΕΡΓΑΣΙΑ EXXON KAI AT&T ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ EXXON KAI AT&T ΟΛΟΚΛΗΡΗIlias Pappas
133 views16 Folien
ΑΕΠΠ: 16ο Φύλλο Ασκήσεων von
ΑΕΠΠ: 16ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 16ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 16ο Φύλλο ΑσκήσεωνNikos Michailidis
5.3K views6 Folien
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf von
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdfssuser2ed2c5
9 views64 Folien
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ von
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό ΤεστΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό ΤεστNikos Michailidis
1.4K views3 Folien

Similar a Ασκήσεις δομή Επιλογής(8)

ΑΕΠΠ, Μέρος 1ο, Δομή Επιλογής, ΦΕ4 von George Papaloukas
ΑΕΠΠ, Μέρος 1ο, Δομή Επιλογής, ΦΕ4ΑΕΠΠ, Μέρος 1ο, Δομή Επιλογής, ΦΕ4
ΑΕΠΠ, Μέρος 1ο, Δομή Επιλογής, ΦΕ4
George Papaloukas318 views
ΕΡΓΑΣΙΑ EXXON KAI AT&T ΟΛΟΚΛΗΡΗ von Ilias Pappas
ΕΡΓΑΣΙΑ EXXON KAI AT&T ΟΛΟΚΛΗΡΗΕΡΓΑΣΙΑ EXXON KAI AT&T ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ EXXON KAI AT&T ΟΛΟΚΛΗΡΗ
Ilias Pappas133 views
ΑΕΠΠ: 16ο Φύλλο Ασκήσεων von Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 16ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 16ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 16ο Φύλλο Ασκήσεων
Nikos Michailidis5.3K views
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf von ssuser2ed2c5
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf
ssuser2ed2c59 views
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ von Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό ΤεστΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ
Nikos Michailidis1.4K views
Μαθηματικά Α' Γυμνασίου von omada20
Μαθηματικά Α' Γυμνασίου Μαθηματικά Α' Γυμνασίου
Μαθηματικά Α' Γυμνασίου
omada20605 views

Más de Eleni Kokkinou

Τροποι για να λειτουργήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχυτικά της διδασ... von
Τροποι για να λειτουργήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχυτικά της διδασ...Τροποι για να λειτουργήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχυτικά της διδασ...
Τροποι για να λειτουργήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχυτικά της διδασ...Eleni Kokkinou
629 views19 Folien
Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος von
Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματοςΚεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος
Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματοςEleni Kokkinou
883 views26 Folien
Askiseis anosoviologiki von
Askiseis anosoviologikiAskiseis anosoviologiki
Askiseis anosoviologikiEleni Kokkinou
225 views8 Folien
Βιολογία Γενικής Γ λυκείου σελ 44-46 von
Βιολογία Γενικής Γ λυκείου σελ 44-46Βιολογία Γενικής Γ λυκείου σελ 44-46
Βιολογία Γενικής Γ λυκείου σελ 44-46Eleni Kokkinou
427 views11 Folien
1 1 Τι είναι χημεία - Χημεία Β Γυμνασίου von
1 1 Τι είναι χημεία - Χημεία Β Γυμνασίου1 1 Τι είναι χημεία - Χημεία Β Γυμνασίου
1 1 Τι είναι χημεία - Χημεία Β ΓυμνασίουEleni Kokkinou
639 views25 Folien
Ο Περιοδικός πίνακας - Χημεία Γ' γυμνασίου von
Ο Περιοδικός πίνακας - Χημεία Γ' γυμνασίουΟ Περιοδικός πίνακας - Χημεία Γ' γυμνασίου
Ο Περιοδικός πίνακας - Χημεία Γ' γυμνασίουEleni Kokkinou
3.1K views8 Folien

Más de Eleni Kokkinou(9)

Τροποι για να λειτουργήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχυτικά της διδασ... von Eleni Kokkinou
Τροποι για να λειτουργήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχυτικά της διδασ...Τροποι για να λειτουργήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχυτικά της διδασ...
Τροποι για να λειτουργήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχυτικά της διδασ...
Eleni Kokkinou629 views
Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος von Eleni Kokkinou
Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματοςΚεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος
Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος
Eleni Kokkinou883 views
Βιολογία Γενικής Γ λυκείου σελ 44-46 von Eleni Kokkinou
Βιολογία Γενικής Γ λυκείου σελ 44-46Βιολογία Γενικής Γ λυκείου σελ 44-46
Βιολογία Γενικής Γ λυκείου σελ 44-46
Eleni Kokkinou427 views
1 1 Τι είναι χημεία - Χημεία Β Γυμνασίου von Eleni Kokkinou
1 1 Τι είναι χημεία - Χημεία Β Γυμνασίου1 1 Τι είναι χημεία - Χημεία Β Γυμνασίου
1 1 Τι είναι χημεία - Χημεία Β Γυμνασίου
Eleni Kokkinou639 views
Ο Περιοδικός πίνακας - Χημεία Γ' γυμνασίου von Eleni Kokkinou
Ο Περιοδικός πίνακας - Χημεία Γ' γυμνασίουΟ Περιοδικός πίνακας - Χημεία Γ' γυμνασίου
Ο Περιοδικός πίνακας - Χημεία Γ' γυμνασίου
Eleni Kokkinou3.1K views
Kef2o θεωρία Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον von Eleni Kokkinou
Kef2o θεωρία Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό ΠεριβάλλονKef2o θεωρία Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Kef2o θεωρία Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Eleni Kokkinou1.3K views
Kef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον von Eleni Kokkinou
Kef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό ΠεριβάλλονKef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Kef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Eleni Kokkinou764 views

Último

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
14 views27 Folien
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
407 views15 Folien
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
18 views13 Folien
ATT00004.pdf von
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
105 views3 Folien
Zoologiko_Nov_2023.pptx von
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
37 views5 Folien
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf von
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
9 views2 Folien

Último(20)

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki14 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas18 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd105 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist37 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c6 views
Η δική μου Παναγιά von hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 37 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou16 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c8 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c7 views
Έγκυρη ενημέρωση von ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b19 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf von Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas7 views

Ασκήσεις δομή Επιλογής

 • 1. Κεφάλαιο 2ο: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, Ε. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). A. Η δομή επιλογής χρησιμοποιείται μόνο για την επίλυση απλών προβλημάτων. Σ Λ B. Ο έλεγχος μιας συνθήκης μπορεί να έχει δυο τιμές, Αληθής ή Ψευδής. Σ Λ C. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το διάγραμμα ροής ενός αλγορίθμου με δομή επιλογής χωρίς τη χρήση του ρόμβου. Σ Λ D. Στη δομή επιλογής εκτελούνται όλες οι εντολές με τη σειρά που είναι γραμμένες. Σ Λ E. Στις διαδικασίες πολλαπλών επιλογών δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συνθηκών που μπορούν να ελεγχθούν. Σ Λ F. Για τον υπολογισμό του αθροίσματος 3 ακεραίων πρέπει να χρησιμοποιήσω τη δομή επιλογής Σ Λ 2) Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων. Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές εισόδου που ορίζονται κάθε φορά, να γράψετε τι θα εμφανίσουν οι αλγόριθμοι. Να γίνουν και τα διαγράμματα ροής των αλγορίθμων. 1) Διάβασε Α, Β, Γ Αν Α>Β τότε Αν Α>Γ τότε Χ ← Α/3-Β/2 Εμφάνισε Χ Αλλιώς Χ ← 2*(Α-Γ) Εμφάνισε Χ Τέλος_Αν Αλλιώς Αν Β>Γ τότε Χ ← 2*Β-Γ/2 Εμφάνισε Χ Αλλιώς Χ ← Α-Β-Γ/2 Εμφάνισε Χ Τέλος_Αν Τέλος_Αν Ι. Α=6, Β=4, Γ=2. ΙΙ. Α=2, Β=2, Γ=2. 2) Διάβασε α β ←α+10 Αν β>=α+10 τότε β ← 10*β/2 α ← β/2 τέλος_αν Αν α>50 ή β>1500+α τότε Εμφάνισε α,β Αλλιώς_αν α<50 τότε Εμφάνισε α Αλλιώς Εμφάνισε β Τέλος_αν Εμφάνισε «οι τιμές των α και β είναι», α,β I. 220 3) Τι εμφανίζει ο παρακάτω αλγόριθμος; Να αναφέρεται τις τιμές των μεταβλητών α,β,ψ,δ αν ο αλγόριθμος εκτελεστεί για α=2 και β=3. Αλγόριθμος Ασκ Διάβασε α, β δα+β ψ0 Αν α<β τότε Αν (β*β>=δ) τότε Ε. Κοκκίνου 9
 • 2. Ψδ*α-β Αλλιώς δβ*α-δ ψα-β-δ τέλος _ αν τέλος _ αν εκτύπωσε ‘αποτέλεσμα’, ψ τέλος Ασκ 4) Να γραφεί ο αλγόριθμος του παρακάτω διαγράμματος ροής: 5) ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Αν Χ>1 τότε Κ ← Αληθής Αλλιώς Κ ← Ψευδής Τέλος_αν Να γράψετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένη την παρακάτω εντολή εκχώρησης, ώστε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου. Κ ←...... Ε. Κοκκίνου 10
 • 3. Ασκήσεις με Ανάπτυξη Αλγορίθμων 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει το βαθμό της Φυσικής ενός μαθητή. Αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10 να εμφανίζει το μήνυμα ότι πέρασε το μάθημα. 2. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό και θα επιστρέφει την απόλυτη τιμή του. 3. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει την κατανάλωση σε KWh ενός καταναλωτή και θα υπολογίζει το κόστος αν η χρέωση είναι 0,75 € / KWh. Αν το κόστος είναι πάνω από 120 €, τότε η ΔΕΗ κάνει έκπτωση 2%. Ο αλγόριθμος να τυπώνει τον τελικό λογαριασμό καθώς και το ποσό της έκπτωσης. 4. Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυµπιάδα του Σίδνεϋ στο άλµα εις µήκος ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a, b, c. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: α) να διαβάζει τις τιµές των επιδόσεων a, b, c. β) να υπολογίζει και να εµφανίζει τη µέση τιµή των παραπάνω τιµών. γ) να εµφανίζει το µήνυµα «ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ», αν η παραπάνω µέση τιµή είναι µεγαλύτερη των 8 µέτρων. (2000) 5. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της παράστασης. Προσοχή στου περιορισμούς!!! 6. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της παράστασης. Προσοχή στου περιορισμούς!!! 7. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της παράστασης. Προσοχή στου περιορισμούς!!! 8. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό x και θα υπολογίζει την τιμή της συνάρτησης: 9. Ο ∆είκτης Μάζας του ανθρώπινου Σώµατος (∆ΜΣ) υπολογίζεται από το βάρος (Β) σε χλγ. και το ύψος (Υ) σε µέτρα µε τον τύπο ∆ΜΣ=Β/Υ2. Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για άτοµα άνω των 18 ετών. Το άτοµο ανάλογα µε την τιµή του ∆ΜΣ χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: ∆ΜΣ<18,5 "αδύνατο άτοµο" 18,5≤∆ΜΣ<25 "κανονικό άτοµο" 25≤∆ΜΣ<30 "βαρύ άτοµο" 30≤∆ΜΣ "υπέρβαρο άτοµο" Ε. Κοκκίνου 11
 • 4. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: α. να διαβάζει την ηλικία, το βάρος και το ύψος του ατόµου β. εάν η ηλικία είναι µεγαλύτερη των 18 ετών, τότε: 1. να υπολογίζει το ∆ΜΣ 2. να ελέγχει την τιµή του ∆ΜΣ από τον ανωτέρω πίνακα και να εµφανίζει τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό γ. εάν η ηλικία είναι µικρότερη ή ίση των 18 ετών, τότε να εµφανίζει το µήνυµα "δεν ισχύει ο δείκτης ∆ΜΣ". (2003) Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι το βάρος, το ύψος και η ηλικία είναι θετικοί αριθµοί. 10. Μία εταιρεία ταχυδροµικών υπηρεσιών εφαρµόζει για τα έξοδα αποστολής ταχυδροµικών επιστολών εσωτερικού και εξωτερικού, χρέωση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Βάρος επιστολής Χρέωση εσωτερικού Χρέωση εξωτερικού σε γραµµάρια σε Ευρώ σε Ευρώ από 0 έως και 500 2,0 4,8 από 500 έως και 1000 3,5 7,2 από 1000 έως και 2000 4,6 11,5 Για παράδειγµα τα έξοδα αποστολής µιας επιστολής βάρους 800 γραµµαρίων και προορισµού εσωτερικού είναι 3,5 Ευρώ. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: α. Να διαβάζει το βάρος της επιστολής. β. Να διαβάζει τον προορισµό της επιστολής. Η τιµή "ΕΣ" δηλώνει προορισµό εσωτερικού και η τιµή "ΕΞ" δηλώνει προορισµό εξωτερικού. γ. Να υπολογίζει τα έξοδα αποστολής ανάλογα µ ε τον προορισµό και το βάρος της επιστολής. δ. Να εκτυπώνει τα έξοδα αποστολής. (2004) Παρατήρηση. Θεωρείστε ότι ο αλγόριθµος δέχεται τιµές για το βάρος µεταξύ του 0 και του 2000 και για τον προορισµό µόνο τις τιµές "ΕΣ" και "ΕΞ". 11. Οι υπάλληλοι μίας εταιρείας συμφώνησαν για το μήνα Δεκέμβριο να κρατηθούν από το μισθό τους δύο ποσά, ένα για την ενίσχυση του παιδικού χωριού SOS και ένα για την ενίσχυση των σκοπών της UNICEF. Ο υπολογισμός του ποσού των εισφορών εξαρτάται από τον αρχικό μισθό του κάθε υπαλλήλου και υπολογίζεται με βάση τα παρακάτω όρια μισθών: Μισθός Εισφορά 1 Εισφορά 2 Έως 500€ 5% 4% 501 – 800 7.5% 6% 801 – 1100 9.5% 8% Μεγαλύτερο από 1100 12% 11% Να γραφεί αλγόριθμος που να δέχεται ως είσοδο το μισθό του και στη συνέχεια να υπολογίζει το ποσό των δύο εισφορών και το καθαρό ποσό που θα πάρει ο υπάλληλος.(ΔΤ7) 12. Σε ένα φυτώριο υπάρχουν 3 είδη δένδρων που θα δοθούν για δενδροφύτευση. Το 1ο είδος δένδρου θα δοθεί στην περιοχή της Μακεδονίας, το 2ο στην περιοχή της Θράκης, και το 3ο είδος στην περιοχή της Πελοποννήσου. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος και το διάγραμμα ροής που θα διαβάζει τον αριθμό του Ε. Κοκκίνου 12
 • 5. είδους του δένδρου και θα εκτυπώνει την περιοχή στην οποία θα γίνει η δενδροφύτευση. (ΔΤ8) 13. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει τρεις αριθμούς και θα εμφανίζει τον μικρότερο από τους τρεις αριθμούς. Να τροποποιήσετε τον αλγόριθμο για να επιστρέφει τον μεγαλύτερο. 14. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται τις τιμές των παραμέτρων α και β και θα βρίσκει τις ρίζες ης εξίσωσης : αχ+β = 0 15. Το σούπερ μάρκετ ΖΥΧ έχει θεσπίσει τη χρήση μαγνητικών καρτών από τους πελάτες του, ώστε να τους επιστρέφει χρήματα ανάλογα με τις αγορές που έχουν πραγματοποιήσει κατά τον προηγούμενο μήνα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΠΟΣΟ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ € ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ % 0 έως και 350€ 2 Πάνω από 350€ έως και 1000€ 5 Πάνω από 1000€ έως και 2000€ 7 Πάνω από 2000€ 10 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το ποσό των αγορών που έχει πραγματοποιήσει ένας πελάτης και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το ποσό της επιστροφής που δικαιούται και το τελικό ποσό που θα πληρώσει. 16. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εμφανίζει τα δυο ψηφία του μόνον αν αυτός είναι διψήφιος. 17. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει το μηνιαίο εισόδημα ενός εργαζόμενου και θα υπολογίζει το φόρο στην εφορία (10% του εισοδήματος) αν το εισόδημα είναι πάνω από 900 €, ενώ αν είναι κάτω από ή ίσο με 900€ τότε ο φόρος είναι 5 %. Ο αλγόριθμος να εμφανίζει τελικά το φόρο που θα πληρώσει καθώς και το καθαρό μηνιαίο εισόδημα. 18. Πηγαίνεις σε ένα πολυκατάστημα και παρατηρείς τις παρακάτω τιμές σε διαφορετικά είδη γάλακτος. Είδος Τιμή Ποσότητα Γάλα_Α 0,60€ 300 ml Γάλα_Β 0,65€ 400 ml Γάλα_Γ 1,20€ 500 ml Γάλα_Δ 1,35€ 550 ml Να γράψεις έναν αλγόριθμο που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το είδος γάλακτος που έχει την πλέον συμφέρουσα τιμή (min-max, ΔΣ6) 19. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει δυο αριθμούς και αν είναι ομόσημοι θα εμφανίζει το γινόμενό τους, ενώ αν είναι ετερόσημοι το άθροισμά τους. (ομόσημοι-ετερόσημοι) 20. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται δυο ακεραίους αριθμούς και αν είναι και οι δυο άρτιοι ή και οι δυο περιττοί θα υπολογίζει το μέσο όρο τους, ενώ διαφορετικά να εμφανίζει το απόλυτο της διαφοράς τους. (άρτιος-περιττόςαπόλυτη τιμή) 21. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα εμφανίζει το αποτέλεσμα φοίτησης ενός μαθητή δηλαδή αν προβιβάστηκε ή όχι. Ο μαθητής προβιβάζεται αν ο μέσος όρος των βαθμών του σε 3 μαθήματα είναι τουλάχιστον 10 υπό την προϋπόθεση ότι δεν πήρε σε κανένα μάθημα βαθμό κάτω από 8. Ε. Κοκκίνου 13
 • 6. 22. Η Γ’ τάξη ενός Λυκείου θα πάει μονοήμερη εκδρομή. Το τουριστικό γραφείο διαθέτει λεωφορεία των 45 ατόμων, που το καθένα κοστίζει 280 €. Παράλληλα, τα εισιτήρια του κινηματογράφου που θα παρακολουθήσουν στην εκδρομή κοστίζουν 7€ ανά άτομο, αλλά θα γίνει έκπτωση 15 % λόγω ομαδικής αγοράς. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το πλήθος των παιδιών που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή και θα εκτυπώνει τα χρήματα που απαιτείται να συγκεντρωθούν. (ολόκληρες διαιρέσεις) 23. Ένα γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων χρεώνει 0,50 €/χλμ., ενώ η χρέωση γίνεται 0,40€/χλμ. στην περίπτωση που θα διανυθούν περισσότερα από 500 χλμ. Και στις δυο περιπτώσεις ο οδηγός οφείλει να πληρώσει τη βενζίνη που κατανάλωσε, με κόστος 0,3 € ανά χλμ. καθώς και 40 € για ασφάλιση. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τα χιλιόμετρα που διένυσε το ενοικιασμένο αυτοκίνητο και θα υπολογίζει τη χρέωση, αν στο τελικό ποσό προστίθεται ΦΠΑ 19 %. 24. Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί ανά μήνα την πολιτική τιμών που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πάγιο 4.40 € Χρόνος τηλεφωνημάτων σε Χρονοχρέωση (€/δευτερόλεπτο) δευτερόλεπτα (κλιμακωτή χρέωση) 1-500 0,0044 501-800 0,0026 801 και πάνω 0,0015 Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τη χρονική διάρκεια των τηλεφωνημάτων ενός συνδρομητή σε ένα μήνα και θα υπολογίζει κλιμακωτά τη μηνιαία χρέωση. Τέλος, θα εμφανίζει τη λέξη «ΧΡΕΩΣΗ» και τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή. (κλιμακωτή χρέωση) 25. Ένα μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων στην Αγγλία εκδίδει μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών αστικές και υπεραστικές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Αστικές Υπεραστικές Κανονικές Φοιτητικές Πολυτέκνων Κανονικές Φοιτητικές Πολυτέκνων 40 20 30 70 35 52.5 Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τον τύπο της κάρτας («Αστική», «Υπεραστική») και την ιδιότητα του επιβάτη («Κανονικός», «Φοιτητής», «Πολύτεκνος») και θα εκτυπώνει το κόστος της κάρτας. 26. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει την ακτίνα ενός κύκλου και στη συνέχεια θα εκτυπώνει το παρακάτω μενού επιλογών: 1. Υπολογισμός εμβαδού 2. Υπολογισμός περιμέτρου 3. Υπολογισμός διαμέτρου 4. Υπολογισμός εμβαδού τετραγώνου που έχει πλευρά ίση με την ακτίνα Δώσε επιλογή: Ε. Κοκκίνου 14
 • 7. Ο αλγόριθμος θα δέχεται την επιλογή του χρήστη και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο αποτέλεσμα. (Μενού επιλογών) 27. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει τους συντελεστές α, β, γ της δευτεροβάθμιας εξίσωσης και αx2+βx+γ=0 και θα υπολογίζει τις ρίζες της (ΔΣ2, κεφ8). 28. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει δυο αριθμούς και θα ελέγχει αν ο δεύτερος είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του πρώτου. 29. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει δυο αριθμούς και θα ελέγχει αν το άθροισμά τους είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 3 ή του 5 ή κανενός από τους δύο αριθμούς εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα. 30. Η χρέωση από τον ΕΥΑΘ για την κατανάλωση του νερού γίνεται κλιμακωτά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Κυβικά νερού Χρέωση ανά κυβικό 0 – 30 0,7 31 – 70 1,2 70 και άνω 2,2 31. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει ένα έτος και να εμφανίζει αν είναι δίσεκτο ή όχι. Ένα έτος είναι δίσεκτο, όταν διαιρείται με το 4 και δεν διαιρείται με το 100 ή όταν διαιρείται με το 400. 32. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα υπολογίζει και θα τυπώνει πόσες ημέρες απομένουν έως το τέλος του έτους. Ο αλγόριθμος θα διαβάζει το σύνολο των ημερών που έχουν περάσει από την αρχή του έτους και μία ένδειξη αν το έτος είναι δίσεκτο (Δ) ή όχι (ΟΔ)(366 ημέρες ή 365 ημέρες του έτους) 33. Μια εταιρεία ενοικίαση αυτοκινήτων χρεώνει με τον ακόλουθο τρόπο: αν διανύσετε λιγότερα από 100 χλμ. για κάθε χιλιόμετρο χρεώνεστε 0,15 €, αν διανύσετε περισσότερα από 100 χλμ. για κάθε χιλιόμετρο χρεώνεστε 0,12 €. Για κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου υπάρχει απαραίτητα χρέωση 30€ για ασφάλεια και για βενζίνη χρεώνει 0,15€/χλμ. Να γράψετε αλγόριθμο που θα δέχεται τα χιλιόμετρα που διανύσατε και θα εμφανίζει το ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε. 34. Σε ένα Mini Market υπάρχουν τα παρακάτω δύο είδη γάλακτος, οι αντίστοιχες συσκευασίες και οι τιμές τους: Είδος Γάλα_Α Γάλα_Β Συσκευασία Τιμή σε € Μισό λίτρο Ένα λίτρο Μισό λίτρο Ένα λίτρο 0,70 1,30 0,80 1,50 Για έναν πελάτη που επιθυμεί να αγοράσει γάλα, να γραφεί αλγόριθμος που: Α) θα διαβάζει το είδος του γάλακτος που θέλει να αγοράσει, Β) θα διαβάζει τον τύπο της συσκευασίας (Μισό λίτρο ή Ένα λίτρο) και τον αριθμό των τεμαχίων που θέλει να αγοράσει, Γ) θα εμφανίζει γι’ αυτά που επέλεξε, την τιμή μιας συσκευασίας και πόσο κοστίζουν όλα τα τεμάχια που αγόρασε. Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι υπάρχουν μόνο αυτά τα δυο είδη γάλακτος και μόνο αυτές οι δύο συσκευασίες. 35. Τα ακριβά οικολογικά χρώματα πωλούνται σε συσκευασίες του 1 κιλού. Με ένα κιλό χρώμα βάφονται 4 τετραγωνικά μέτρα τοίχου. Να γίνει αλγόριθμος ο Ε. Κοκκίνου 15
 • 8. οποίος θα δέχεται την επιφάνεια που θα βαφτεί σε ένα δωμάτιο σε τετραγωνικά μέτρα και θα εκτυπώνει πόσες συσκευασίες χρώματος πρέπει κάποιος να αγοράσει. 36. Ένα μαγαζί που πουλάει φιλμ χρεώνει κλιμακωτά τους πελάτες του ως εξής: Για τα πρώτα 10 φιλμ προς 3.50 Ευρώ το ένα Για τα επόμενα 20 φιλμ προς 3.10 Ευρώ το ένα Για τα επόμενα 40 φιλμ προς 2.70 Ευρώ το ένα Για τα υπόλοιπα φιλμ προς 2.20 το ένα Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει τι πρέπει να πληρώσει κάποιος που θέλει να αγοράσει φιλμ. Βιβλιογραφία 1. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Τετράδιο Μαθητή ΟΕΔΒ, Γ λυκείου 2. Το στέκι των πληροφορικών (Internet): «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» http://users.sch.gr/alkisg/tosteki/index.php, Ομάδα Διαγωνισμάτων 3. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Τσιωτάκης Παναγιώτης, Εκδόσεις Σαββάλας, α’ τεύχος, Τεύχη: 2005 & 2008 4. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Τσιωτάκης Παναγιώτης, Εκδόσεις Σαββάλας, β’ τεύχος, 2006 5. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Ντζιός Κ Γ & Κοψίνης Ι, Εκδόσεις Σαββάλας, α’ τεύχος, Τεύχη: 2001 & 2008 6. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Ντζιός Κ Γ & Κοψίνης Ι, Εκδόσεις Σαββάλας, β’ τεύχος, Τεύχη: 2003 7. «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Λαζαρίνης Φώτης, Εκδόσεις Φ. Λαζαρίνη, 2007 8. Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Καρκαμάνης Γ, Εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη, 2012 Ε. Κοκκίνου 16