Dejiny Slovenska 1938_1970 test.pdf

E

Dejiny Slovenska v období druhej svetovej vojny a komunistickej diktatúry pdf, test

Dejiny Slovenska v období druhej svetovej vojny a komunistickej diktatúry
A skupina Spolu bodov: 20
1. Náhrada škody, náprava nespravodlivosti za spáchanú krivdu sa nazýva
a/ rehabilitácia b/ regulácia c/ reklamácia d/ rekapitulácia
2. Rozhodnutie, podľa muselo ČSR odovzdať Maďarsku územie južného Slovenska, bolo uskutočnené v/vo
a/ Berlíne b/ Viedni c/ Budapešti d/ Mníchove
3. Protektorát Čechy a Morava bol vyhlásený
a/ 01.09.1939 b/ 14.03.1939 c/ 15.03 1939 d/ 02.09.1945
4. Slovensko počas druhej svetovej vojny nevyhlásilo vojnu
a/ Anglicku b/ ZSSR c/ USA d/ Japonsku
5. Ozbrojené povstanie proti fašizmu na našom území vypuklo
a/ 29.09.1938 b/ 02.11.1938 c/ 29.08.1944 d/ 01.09.1939
6. Slovenským veľvyslancom vo Vatikáne v období druhej svetovej vojny bol
a/ Ján Golian b/ Karol Sidor c/ Ferdinand Ďurčanský d/ Ferdinand Čatloš
7. Oblasť Komárna bola v období druhej svetovej vojny súčasťou
a/ Maďarska b/ Slovenska c/ Nemeckej ríše d/ Rakúska
8. Oficiálna skratka vládnucej strany na Slovensku v období druhej svetovej vojny bola
a/ SHĽS b/ HSĽS c/ HĽSS d/ SĽHS
9. Vrchným veliteľom ozbrojených oddielov vládnucej strany na Slovensku a zároveň ministrom vnútra Slovenskej republiky v období 2. sv. vojny bol
a/ Vojtech Tuka b/ Ferdinand Ďurčanský c/ Jozef Tiso d/ Alexander Mach
10. Deportácie slovenského židovského obyvateľstva do táborov smrti začali v / vo
a/ marci 1942 b/ februári 1943 c/ januári 1941 d/ oktróbri 1944
11. Na rozkaz Nemeckej ríše bol z postu ministra zahraničných vecí a ministra vnútra odvolaný
a/ Karol Sidor b/ Ferdinand Ďurčanský c/ Ferdinand Čatloš d/ Vojtech Tuka
12. Dobrovoľník, ktorý bojuje proti nespravodlivému režimu alebo okupantom, väčšinou ukrývajúci sa v horách, je nazývaný
a/ partajník b/ partner c/ pasažier d/ partizán
13. Centrom slovenského ozbrojeného povstania v období druhej svetovej vojny bola
a/ Bratislava b/ Praha c/ Banská Bystrica d/ Žilina
14. Hospodársky pakt východného bloku z roku 1949, členom ktorého bolo i Československo sa nazýval
a/ RVHP b/ Varšavská zmluva c/ NATO d/ Informbyro
15. Zabavovanie kvalitných mestských bytov a násilné vysťahovanie ich majiteľov v 50.rokoch sa nazývalo
a/ „akcia A“ b/ „akcia B“ c/ „akcia C“ d/ „akcia D“
16. Po druhej svetovej vojne sa Podkarpatská Rus stala súčasťou
a/ ZSSR b/ Maďarska c/ ČSR d/ Poľska
17. Zmenu východoeurópskych krajín na presné „kópie“ Sovietskeho zväzu po víťazstvách komunistických strán nazývame
a/ socializácia b/ kolektivizácia c/ stalinizácia d/ sovietizácia
18. Zpriemyselňovanie alebo budovanie množstva nových tovární nazývame
a/ industrializácia b/ informácia c/ intervencia d/ iniciatíva
19. Prezidentom Československa v období pokusu o demokratickú reformu socializmu koncom 60. rokov bol
a/ Klement Gottwald b/ Gustáv Husák c/ Alexander Dubček d/ Ludvík Svoboda
20. Titul najvyššieho funkcionára ÚV KSČ znel
a/ prvý predseda b/ prvý súdruh c/ prvý tajomník d/ prvý sekretár
Dejiny Slovenska v období druhej svetovej vojny a komunistickej diktatúry
B skupina Spolu bodov: 20
1. ČSR v tridsiatych rokoch nemala zmluvu o vzájomnej pomoci v prípade napadnutia s/so
a/ Juhosláviou b/ Francúzskom c/ ZSSR d/ Anglickom
2. Dohoda, podľa muselo ČSR odovzdať Nemecku české a moravské pohraničie, bola uzatvorená v/vo
a/ Berlíne b/ Viedni c/ Prahe d/ Mníchove
3. Samostatná Slovenská republika vznikla
a/ 01.09.1939 b/ 14.03.1939 c/ 15.03 1939 d/ 02.09.1945
4. Slovenskí vojaci sa spolu s Nemeckom počas druhej svetovej vojny zúčastnili útoku na
a/ Anglicko a USA b/ Francúzsko a Anglicko c/ Poľsko a ZSSR d/ Japonsko a Čínu
5. Prezidentom Slovenskej republiky v období druhej svetovej vojny bol
a/ Jozef Tiso b/ Vojtech Tuka c/ Edvard Beneš d/ Karol Sidor
6. Druhá svetová vojna bola v období
a/ 1938 – 1945 b/ 1940 – 1945 c/ 1939 – 1945 d/ 1938 – 1944
7. Komárno bolo oslobodené
a/ 30.03.1945 b/ 04.04.1945 c/ 08.05.1944 d/ 09.05.1945
8. Synonymom slova „nezávislosť“ je
a/ suverenita b/ imunita c/ integrita d/ separácia
9. Zmluvu Slovenskej republiky s Nemeckou ríšou, podľa ktorej slovenská zahraničná politika, armáda aj hospodárstvo podliehajú potrebám ríše,
nazývame
a/ ochranná zmluva b/ ochranná dohoda c/ spojenecká zmluva d/ obranná zmluva
10. Rozkaz na boj slovenskej armády proti nemeckým jednotkám počas ozbrojeného povstania na Slovensku vydal
a/ Jozef Tiso b/ Ludvík Svoboda c/ Edvard Beneš d/ Ján Golian
11. Židovskí občania museli počas druhej svetovej vojny nosiť ako označenie
a/ žltú päťcípu hviezdu b/ červenú päťcípu hviezdu c/ žltú šesťcípu hviezdu d/ červenú šesťcípu hviezdu
12. Násilné vojenské obsadenie inej krajiny sa nazýva
a/ okupácia b/ stagnácia c/ emigrácia d/ rehabilitácia
13. Prvé povojnové (po druhej svetovej vojne) voľby sa odohrali v roku
a/ 1945 b/ 1946 c/ 1947 d/ 1948
14. Medzi nedemokratické prvky komunistickej diktatúry v Československu nepatril / a / o
a/ jednotná kandidátka b/ vláda jednej strany c/ cenzúra d/ všeobecné volebné právo
15. Oficiálny umelecký smer komunistickej vlády sa nazýval socialistický
a/ reakcionizmus b/ nacionalizmus c/ abstrakcionizmus d/ realizmus
16. V prvých povojnových voľbách (po druhej svetovej vojne) zvíťazila na Slovensku
a/ Komunistická strana b/ Strana slobody c/ Demokratická Strana d/ Strana práce
17. Prvým povojnovým (po druhej svetovej vojne) prezidentom Československa bol
a/ Klement Gottwald b/ T.G. Masaryk c/ Jozef Tiso d/ Edvard Beneš
18. Úradná kontrola obsahu tlače, rozhlasu, televízie, kníh, filmov z hľadiska štátneho záujmu sa nazýva
a/ ceruza b/ centrála c/ cenzúra d/ ceremónia
19. Posledným komunistickým prezidentom bol
a/ Klement Gottwald b/ Gustáv Husák c/ Alexander Dubček d/ Ludvík Svoboda
20. Odporcovia vládnuceho režimu, oficiálnej politiky, sa nazývajú
a/ díleri b/ diplomati c/ disidenti d/ diletanti
Dejiny Slovenska v období druhej svetovej vojny a komunistickej diktatúry
C skupina Spolu bodov: 20
1. Viedenská arbitráž sa uskutočnila
a/ 29.09.1938 b/ 02.11.1938 c/ 29.08.1944 d/ 01.09.1939
2. Mníchovskej konferencie sa nezúčastnili predstavitelia
a/ Československa b/ Nemecka c/ Anglicka d/ Talianska
3. Čechy a Morava boli počas druhej svetovej vojny
a/ nezávislým územím b/ okupovaným územím c/ spojencom Nemecka d/ satelitom Nemecka
4. Slovenská republika viedla „malú vojnu“ s
a/ Poľskom b/ Nemeckom c/ ZSSR d/ Maďarskom
5. Ferdinand Čatloš bol počas druhej svetovej vojny
a/ ministrom obrany b/ ministom zahraničných vecí c/ ministrom vnútra d/ ministrom zdravotníctva
6. Druhá svetová vojna trvala
a/ štyri roky b/ päť rokov c/ šesť rokov d/ sedem rokov
7. Druhá svetová vojna v Európe sa skončila
a/ 02.09.1945 b/ 05.05.1945 c/ 08.05.1945 d/ 29.08.1944
8. Prvým komunistickým prezidentom bol
a/ Klement Gottwald b/ T.G. Masaryk c/ Jozef Tiso d/ Edvard Beneš
9. Hlavným odberateľom slovenských zbrojárskych výrobkov počas druhej svetovej vojny bolo
a/ Maďarsko b/ Poľsko c/ ZSSR d/ Nemecko
10. Preberanie podnikov, obchodov a domov, ktoré vlastnili židovskí občania nazývame
a/ znárodnením b/ industrializáciou c/ deportáciou d/ arizáciou
11. K demokratickým zásadám nepatrí
a/ sloboda tlače b/ sloboda zhromažďovania c/ vláda jednej strany d/ všeobecné volebné právo
12. Pražský študent Jan Palach poukázal na nespravodlivosť komunistického režimu
a/ útekom z krajiny b/ pokusom o štátny prevrat c/ atentátom na prezidenta d/ verejnou samovraždou
13. Vzdanie sa úradu nazývame
a/ abdikácia b/ absencia c/ abstrakcia d/ abortus
14. Oficiálny názov komunistického prevratu v Československu bol
a/ Slávny Február b/ Veľký Február c/ Socialistický Február d/ Víťazný Február
15. Nedemokratický diktátorský režim nazývame
a/ totalita b/ tragédia c/ tolerancia d/ topografia
16. V prvých povojnových voľbách (po druhej svetovej vojne) zvíťazila v Čechách
a/ Komunistická strana b/ Strana slobody c/ Demokratická Strana d/ Strana práce
17. Československá tajná polícia sa nazývala
a/ KGB b/ SIS c/ Štb d/ Mossad
18. Pokus o demokratickú reformu socializmu koncom 60. rokov nazývame
a/ Pražská jar b/ Pražské leto c/ Pražská jeseň d/ Pražská zima
19. Na čele reformných komunistov koncom 60. rokov stál
a/ Klement Gottwald b/ Gustáv Husák c/ Alexander Dubček d/ Ludvík Svoboda
20. Občianska iniciatíva, ktorá upozorňovala vládne kruhy na porušovnie občianskych a ľudských práv sa nazývala
a/ Charta 76 b/ Charta 77 c/ Charta 78 d/ Charta 79
Dejiny Slovenska v období druhej svetovej vojny a komunistickej diktatúry
D skupina Spolu bodov: 20
1. Konferencia v Mníchove začala
a/ 29.09.1938 b/ 02.11.1938 c/ 29.08.1944 d/ 01.09.1939
2. Pojem „arbitráž“ znamená
a/ odňatie územia b/ zrada c/ medzinárodný súd d/ medzinárodná konferencia
3. Slovenský štát nebol bol počas druhej svetovej vojny
a/ nezávislým štátom b/ katolíckym štátom c/ spojencom Nemecka d/ satelitom Nemecka
4. Ozbrojené povstanie proti fašizmu na našom území sa nazýva
a/ SPN b/ NPS c/ SNP d/ SNR
5. Funkciu predsedu slovenskej vlády a ministra zahraničných vecí v období druhej svetovej vojny zastával
a/ Vojtech Tuka b/ Karol Sidor c/ Ferdinand Ďurčanský d/ Ferdinand Čatloš
6. Prezidentom ČSR v období rozpadu republiky bol
a/ Jozef Tiso b/ Edvard Beneš c/ T.G.Masaryk d/ Emil Hácha
7. Veliteľom prvého československého armádneho zboru, ktorý spolu s ČA oslobodzoval naše územie bol
a/ Ján Nálepka b/ Ján Golian c/ Rudolf Viest d/ Ludvík Svoboda
8. Ozbrojené oddiely vládnucej strany na Slovensku v období druhej svetovej vojny nazývame
a/ Hlinkova mládež b/ Hlinkove SS c/ Hlinkova polícia d/ Hlinkove gardy
9. Rasistické zákony z roku 1941 namierené proti Židom obsahoval /a
a/ židovský zákonník b/ židovská ústava c/ židovský príkaz d/ židovský kódex
10. Dohodu demokratických a komunistických odbojových skupín o spoločnom boji proti diktatúre nazývame
a/ Novoročná dohoda b/ Decembrová dohoda c/ Vianočná dohoda d/ Veľkonočná dohoda
11. Krajina ovládaná iným silným štátom sa nazýva
a/ družica b/ raketa c/ sputnik d/ satelit
12. Prvý povojnový (po druhej svetovej vojne) vládny program bol prijatý v
a/ Bratislave b/ Prahe c/ Banskej Bystrici d/ Košiciach
13. Komunisti prevzali moc v Československu v roku
a/ 1946 b/ 1947 c/ 1948 d/ 1949
14. Prevod majetku z rúk jednotlivcov do rúk štátu sa nazýva
a/ znárodnenie b/ znásilnenie c/ známkovanie d/ krádež
15. Príslušníci socialistických a komunistických strán sa vzájomne oslovovali
a/ priateľ b/ kolega c/ pán d/ súdruh
16. Vojenská a politická organizácia východného bloku z roku 1955, členom ktorej bolo i Československo sa nazývala
a/ NATO b/ Varšavská zmluva c/ RVHP / Informbyro
17. Združstevňovanie alebo zaberanie pôdy drobných roľníkov v období komunistickej diktatúry nazývame
a/ koncentrácia b/ konzekvencia c/ konverzácia d/ kolektivizácia
18. Pokus o demokratickú reformu socializmu sa uskutočnil v roku
a/ 1966 b/ 1967 c/ 1968 d/ 1969
19. Proces obnovy prosovietskeho nedemokratického režimu od začiatku 70. rokov je nazývaný obdobím
a/ nostalgie b/ stagnácie c/ rehabilitácie d/ normalizácie
20. Komunistická diktatúra v našom štáte trvala od - do
a/ 1945 – 1989 b/ 1946 – 1989 c/ 1947 – 1989 d/ 1948 – 1989

Recomendados

Dejepis von
DejepisDejepis
DejepisZákladná škola
420 views8 Folien
hitler von
hitlerhitler
hitlerDipesh Patel
663 views14 Folien
Záverečný úkol KPI von
Záverečný úkol KPIZáverečný úkol KPI
Záverečný úkol KPIa-balciarova
99 views7 Folien
Kpi zaverecny ukol von
Kpi zaverecny ukolKpi zaverecny ukol
Kpi zaverecny ukola-balciarova
196 views7 Folien
Kpi zaverecny ukol von
Kpi zaverecny ukolKpi zaverecny ukol
Kpi zaverecny ukola-balciarova
151 views7 Folien
Kpi zaverecny ukol von
Kpi zaverecny ukolKpi zaverecny ukol
Kpi zaverecny ukola-balciarova
100 views7 Folien

Más contenido relacionado

Más de Electra20

Maria Terezia cast 1 rodina.ppt von
Maria Terezia cast 1 rodina.pptMaria Terezia cast 1 rodina.ppt
Maria Terezia cast 1 rodina.pptElectra20
87 views43 Folien
Maria Terezia cast 2 reformy.ppt von
Maria Terezia cast 2 reformy.pptMaria Terezia cast 2 reformy.ppt
Maria Terezia cast 2 reformy.pptElectra20
828 views46 Folien
Vlad IV Tepes Dracula.pdf von
Vlad IV Tepes Dracula.pdfVlad IV Tepes Dracula.pdf
Vlad IV Tepes Dracula.pdfElectra20
10 views5 Folien
Sir William Wallace Braveheart.pdf von
Sir William Wallace Braveheart.pdfSir William Wallace Braveheart.pdf
Sir William Wallace Braveheart.pdfElectra20
10 views4 Folien
Umenie v stredoveku otazky.pdf von
Umenie v stredoveku otazky.pdfUmenie v stredoveku otazky.pdf
Umenie v stredoveku otazky.pdfElectra20
14 views1 Folie
Dejiny umenia.pdf von
Dejiny umenia.pdfDejiny umenia.pdf
Dejiny umenia.pdfElectra20
419 views28 Folien

Más de Electra20(20)

Maria Terezia cast 1 rodina.ppt von Electra20
Maria Terezia cast 1 rodina.pptMaria Terezia cast 1 rodina.ppt
Maria Terezia cast 1 rodina.ppt
Electra2087 views
Maria Terezia cast 2 reformy.ppt von Electra20
Maria Terezia cast 2 reformy.pptMaria Terezia cast 2 reformy.ppt
Maria Terezia cast 2 reformy.ppt
Electra20828 views
Vlad IV Tepes Dracula.pdf von Electra20
Vlad IV Tepes Dracula.pdfVlad IV Tepes Dracula.pdf
Vlad IV Tepes Dracula.pdf
Electra2010 views
Sir William Wallace Braveheart.pdf von Electra20
Sir William Wallace Braveheart.pdfSir William Wallace Braveheart.pdf
Sir William Wallace Braveheart.pdf
Electra2010 views
Umenie v stredoveku otazky.pdf von Electra20
Umenie v stredoveku otazky.pdfUmenie v stredoveku otazky.pdf
Umenie v stredoveku otazky.pdf
Electra2014 views
Dejiny umenia.pdf von Electra20
Dejiny umenia.pdfDejiny umenia.pdf
Dejiny umenia.pdf
Electra20419 views
MatejKorvin.pdf von Electra20
MatejKorvin.pdfMatejKorvin.pdf
MatejKorvin.pdf
Electra2022 views
Matej Korvín.ppt von Electra20
Matej Korvín.pptMatej Korvín.ppt
Matej Korvín.ppt
Electra20109 views
Gróf Móric Beňovský.pdf von Electra20
Gróf Móric Beňovský.pdfGróf Móric Beňovský.pdf
Gróf Móric Beňovský.pdf
Electra2026 views
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdf von Electra20
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdfLeonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdf
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdf
Electra2040 views
Vikingovia.ppt von Electra20
Vikingovia.pptVikingovia.ppt
Vikingovia.ppt
Electra2084 views
Primaciálny palác.ppt von Electra20
Primaciálny palác.pptPrimaciálny palác.ppt
Primaciálny palác.ppt
Electra2071 views
Cajkovskij a jeho balety.ppt von Electra20
Cajkovskij a jeho balety.pptCajkovskij a jeho balety.ppt
Cajkovskij a jeho balety.ppt
Electra2099 views
Labutie jazero.ppt von Electra20
Labutie jazero.pptLabutie jazero.ppt
Labutie jazero.ppt
Electra2087 views
JOHN WILLIAMS.ppt von Electra20
JOHN WILLIAMS.pptJOHN WILLIAMS.ppt
JOHN WILLIAMS.ppt
Electra2088 views
Victory March.ppt von Electra20
Victory March.pptVictory March.ppt
Victory March.ppt
Electra2084 views
Auliʻi Cravalho - Moana.ppt von Electra20
Auliʻi Cravalho - Moana.pptAuliʻi Cravalho - Moana.ppt
Auliʻi Cravalho - Moana.ppt
Electra2086 views

Dejiny Slovenska 1938_1970 test.pdf

  • 1. Dejiny Slovenska v období druhej svetovej vojny a komunistickej diktatúry A skupina Spolu bodov: 20 1. Náhrada škody, náprava nespravodlivosti za spáchanú krivdu sa nazýva a/ rehabilitácia b/ regulácia c/ reklamácia d/ rekapitulácia 2. Rozhodnutie, podľa muselo ČSR odovzdať Maďarsku územie južného Slovenska, bolo uskutočnené v/vo a/ Berlíne b/ Viedni c/ Budapešti d/ Mníchove 3. Protektorát Čechy a Morava bol vyhlásený a/ 01.09.1939 b/ 14.03.1939 c/ 15.03 1939 d/ 02.09.1945 4. Slovensko počas druhej svetovej vojny nevyhlásilo vojnu a/ Anglicku b/ ZSSR c/ USA d/ Japonsku 5. Ozbrojené povstanie proti fašizmu na našom území vypuklo a/ 29.09.1938 b/ 02.11.1938 c/ 29.08.1944 d/ 01.09.1939 6. Slovenským veľvyslancom vo Vatikáne v období druhej svetovej vojny bol a/ Ján Golian b/ Karol Sidor c/ Ferdinand Ďurčanský d/ Ferdinand Čatloš 7. Oblasť Komárna bola v období druhej svetovej vojny súčasťou a/ Maďarska b/ Slovenska c/ Nemeckej ríše d/ Rakúska 8. Oficiálna skratka vládnucej strany na Slovensku v období druhej svetovej vojny bola a/ SHĽS b/ HSĽS c/ HĽSS d/ SĽHS 9. Vrchným veliteľom ozbrojených oddielov vládnucej strany na Slovensku a zároveň ministrom vnútra Slovenskej republiky v období 2. sv. vojny bol a/ Vojtech Tuka b/ Ferdinand Ďurčanský c/ Jozef Tiso d/ Alexander Mach 10. Deportácie slovenského židovského obyvateľstva do táborov smrti začali v / vo a/ marci 1942 b/ februári 1943 c/ januári 1941 d/ oktróbri 1944 11. Na rozkaz Nemeckej ríše bol z postu ministra zahraničných vecí a ministra vnútra odvolaný a/ Karol Sidor b/ Ferdinand Ďurčanský c/ Ferdinand Čatloš d/ Vojtech Tuka 12. Dobrovoľník, ktorý bojuje proti nespravodlivému režimu alebo okupantom, väčšinou ukrývajúci sa v horách, je nazývaný a/ partajník b/ partner c/ pasažier d/ partizán 13. Centrom slovenského ozbrojeného povstania v období druhej svetovej vojny bola a/ Bratislava b/ Praha c/ Banská Bystrica d/ Žilina 14. Hospodársky pakt východného bloku z roku 1949, členom ktorého bolo i Československo sa nazýval a/ RVHP b/ Varšavská zmluva c/ NATO d/ Informbyro 15. Zabavovanie kvalitných mestských bytov a násilné vysťahovanie ich majiteľov v 50.rokoch sa nazývalo a/ „akcia A“ b/ „akcia B“ c/ „akcia C“ d/ „akcia D“ 16. Po druhej svetovej vojne sa Podkarpatská Rus stala súčasťou a/ ZSSR b/ Maďarska c/ ČSR d/ Poľska 17. Zmenu východoeurópskych krajín na presné „kópie“ Sovietskeho zväzu po víťazstvách komunistických strán nazývame a/ socializácia b/ kolektivizácia c/ stalinizácia d/ sovietizácia 18. Zpriemyselňovanie alebo budovanie množstva nových tovární nazývame a/ industrializácia b/ informácia c/ intervencia d/ iniciatíva 19. Prezidentom Československa v období pokusu o demokratickú reformu socializmu koncom 60. rokov bol a/ Klement Gottwald b/ Gustáv Husák c/ Alexander Dubček d/ Ludvík Svoboda 20. Titul najvyššieho funkcionára ÚV KSČ znel a/ prvý predseda b/ prvý súdruh c/ prvý tajomník d/ prvý sekretár
  • 2. Dejiny Slovenska v období druhej svetovej vojny a komunistickej diktatúry B skupina Spolu bodov: 20 1. ČSR v tridsiatych rokoch nemala zmluvu o vzájomnej pomoci v prípade napadnutia s/so a/ Juhosláviou b/ Francúzskom c/ ZSSR d/ Anglickom 2. Dohoda, podľa muselo ČSR odovzdať Nemecku české a moravské pohraničie, bola uzatvorená v/vo a/ Berlíne b/ Viedni c/ Prahe d/ Mníchove 3. Samostatná Slovenská republika vznikla a/ 01.09.1939 b/ 14.03.1939 c/ 15.03 1939 d/ 02.09.1945 4. Slovenskí vojaci sa spolu s Nemeckom počas druhej svetovej vojny zúčastnili útoku na a/ Anglicko a USA b/ Francúzsko a Anglicko c/ Poľsko a ZSSR d/ Japonsko a Čínu 5. Prezidentom Slovenskej republiky v období druhej svetovej vojny bol a/ Jozef Tiso b/ Vojtech Tuka c/ Edvard Beneš d/ Karol Sidor 6. Druhá svetová vojna bola v období a/ 1938 – 1945 b/ 1940 – 1945 c/ 1939 – 1945 d/ 1938 – 1944 7. Komárno bolo oslobodené a/ 30.03.1945 b/ 04.04.1945 c/ 08.05.1944 d/ 09.05.1945 8. Synonymom slova „nezávislosť“ je a/ suverenita b/ imunita c/ integrita d/ separácia 9. Zmluvu Slovenskej republiky s Nemeckou ríšou, podľa ktorej slovenská zahraničná politika, armáda aj hospodárstvo podliehajú potrebám ríše, nazývame a/ ochranná zmluva b/ ochranná dohoda c/ spojenecká zmluva d/ obranná zmluva 10. Rozkaz na boj slovenskej armády proti nemeckým jednotkám počas ozbrojeného povstania na Slovensku vydal a/ Jozef Tiso b/ Ludvík Svoboda c/ Edvard Beneš d/ Ján Golian 11. Židovskí občania museli počas druhej svetovej vojny nosiť ako označenie a/ žltú päťcípu hviezdu b/ červenú päťcípu hviezdu c/ žltú šesťcípu hviezdu d/ červenú šesťcípu hviezdu 12. Násilné vojenské obsadenie inej krajiny sa nazýva a/ okupácia b/ stagnácia c/ emigrácia d/ rehabilitácia 13. Prvé povojnové (po druhej svetovej vojne) voľby sa odohrali v roku a/ 1945 b/ 1946 c/ 1947 d/ 1948 14. Medzi nedemokratické prvky komunistickej diktatúry v Československu nepatril / a / o a/ jednotná kandidátka b/ vláda jednej strany c/ cenzúra d/ všeobecné volebné právo 15. Oficiálny umelecký smer komunistickej vlády sa nazýval socialistický a/ reakcionizmus b/ nacionalizmus c/ abstrakcionizmus d/ realizmus 16. V prvých povojnových voľbách (po druhej svetovej vojne) zvíťazila na Slovensku a/ Komunistická strana b/ Strana slobody c/ Demokratická Strana d/ Strana práce 17. Prvým povojnovým (po druhej svetovej vojne) prezidentom Československa bol a/ Klement Gottwald b/ T.G. Masaryk c/ Jozef Tiso d/ Edvard Beneš 18. Úradná kontrola obsahu tlače, rozhlasu, televízie, kníh, filmov z hľadiska štátneho záujmu sa nazýva a/ ceruza b/ centrála c/ cenzúra d/ ceremónia 19. Posledným komunistickým prezidentom bol a/ Klement Gottwald b/ Gustáv Husák c/ Alexander Dubček d/ Ludvík Svoboda 20. Odporcovia vládnuceho režimu, oficiálnej politiky, sa nazývajú a/ díleri b/ diplomati c/ disidenti d/ diletanti
  • 3. Dejiny Slovenska v období druhej svetovej vojny a komunistickej diktatúry C skupina Spolu bodov: 20 1. Viedenská arbitráž sa uskutočnila a/ 29.09.1938 b/ 02.11.1938 c/ 29.08.1944 d/ 01.09.1939 2. Mníchovskej konferencie sa nezúčastnili predstavitelia a/ Československa b/ Nemecka c/ Anglicka d/ Talianska 3. Čechy a Morava boli počas druhej svetovej vojny a/ nezávislým územím b/ okupovaným územím c/ spojencom Nemecka d/ satelitom Nemecka 4. Slovenská republika viedla „malú vojnu“ s a/ Poľskom b/ Nemeckom c/ ZSSR d/ Maďarskom 5. Ferdinand Čatloš bol počas druhej svetovej vojny a/ ministrom obrany b/ ministom zahraničných vecí c/ ministrom vnútra d/ ministrom zdravotníctva 6. Druhá svetová vojna trvala a/ štyri roky b/ päť rokov c/ šesť rokov d/ sedem rokov 7. Druhá svetová vojna v Európe sa skončila a/ 02.09.1945 b/ 05.05.1945 c/ 08.05.1945 d/ 29.08.1944 8. Prvým komunistickým prezidentom bol a/ Klement Gottwald b/ T.G. Masaryk c/ Jozef Tiso d/ Edvard Beneš 9. Hlavným odberateľom slovenských zbrojárskych výrobkov počas druhej svetovej vojny bolo a/ Maďarsko b/ Poľsko c/ ZSSR d/ Nemecko 10. Preberanie podnikov, obchodov a domov, ktoré vlastnili židovskí občania nazývame a/ znárodnením b/ industrializáciou c/ deportáciou d/ arizáciou 11. K demokratickým zásadám nepatrí a/ sloboda tlače b/ sloboda zhromažďovania c/ vláda jednej strany d/ všeobecné volebné právo 12. Pražský študent Jan Palach poukázal na nespravodlivosť komunistického režimu a/ útekom z krajiny b/ pokusom o štátny prevrat c/ atentátom na prezidenta d/ verejnou samovraždou 13. Vzdanie sa úradu nazývame a/ abdikácia b/ absencia c/ abstrakcia d/ abortus 14. Oficiálny názov komunistického prevratu v Československu bol a/ Slávny Február b/ Veľký Február c/ Socialistický Február d/ Víťazný Február 15. Nedemokratický diktátorský režim nazývame a/ totalita b/ tragédia c/ tolerancia d/ topografia 16. V prvých povojnových voľbách (po druhej svetovej vojne) zvíťazila v Čechách a/ Komunistická strana b/ Strana slobody c/ Demokratická Strana d/ Strana práce 17. Československá tajná polícia sa nazývala a/ KGB b/ SIS c/ Štb d/ Mossad 18. Pokus o demokratickú reformu socializmu koncom 60. rokov nazývame a/ Pražská jar b/ Pražské leto c/ Pražská jeseň d/ Pražská zima 19. Na čele reformných komunistov koncom 60. rokov stál a/ Klement Gottwald b/ Gustáv Husák c/ Alexander Dubček d/ Ludvík Svoboda 20. Občianska iniciatíva, ktorá upozorňovala vládne kruhy na porušovnie občianskych a ľudských práv sa nazývala a/ Charta 76 b/ Charta 77 c/ Charta 78 d/ Charta 79
  • 4. Dejiny Slovenska v období druhej svetovej vojny a komunistickej diktatúry D skupina Spolu bodov: 20 1. Konferencia v Mníchove začala a/ 29.09.1938 b/ 02.11.1938 c/ 29.08.1944 d/ 01.09.1939 2. Pojem „arbitráž“ znamená a/ odňatie územia b/ zrada c/ medzinárodný súd d/ medzinárodná konferencia 3. Slovenský štát nebol bol počas druhej svetovej vojny a/ nezávislým štátom b/ katolíckym štátom c/ spojencom Nemecka d/ satelitom Nemecka 4. Ozbrojené povstanie proti fašizmu na našom území sa nazýva a/ SPN b/ NPS c/ SNP d/ SNR 5. Funkciu predsedu slovenskej vlády a ministra zahraničných vecí v období druhej svetovej vojny zastával a/ Vojtech Tuka b/ Karol Sidor c/ Ferdinand Ďurčanský d/ Ferdinand Čatloš 6. Prezidentom ČSR v období rozpadu republiky bol a/ Jozef Tiso b/ Edvard Beneš c/ T.G.Masaryk d/ Emil Hácha 7. Veliteľom prvého československého armádneho zboru, ktorý spolu s ČA oslobodzoval naše územie bol a/ Ján Nálepka b/ Ján Golian c/ Rudolf Viest d/ Ludvík Svoboda 8. Ozbrojené oddiely vládnucej strany na Slovensku v období druhej svetovej vojny nazývame a/ Hlinkova mládež b/ Hlinkove SS c/ Hlinkova polícia d/ Hlinkove gardy 9. Rasistické zákony z roku 1941 namierené proti Židom obsahoval /a a/ židovský zákonník b/ židovská ústava c/ židovský príkaz d/ židovský kódex 10. Dohodu demokratických a komunistických odbojových skupín o spoločnom boji proti diktatúre nazývame a/ Novoročná dohoda b/ Decembrová dohoda c/ Vianočná dohoda d/ Veľkonočná dohoda 11. Krajina ovládaná iným silným štátom sa nazýva a/ družica b/ raketa c/ sputnik d/ satelit 12. Prvý povojnový (po druhej svetovej vojne) vládny program bol prijatý v a/ Bratislave b/ Prahe c/ Banskej Bystrici d/ Košiciach 13. Komunisti prevzali moc v Československu v roku a/ 1946 b/ 1947 c/ 1948 d/ 1949 14. Prevod majetku z rúk jednotlivcov do rúk štátu sa nazýva a/ znárodnenie b/ znásilnenie c/ známkovanie d/ krádež 15. Príslušníci socialistických a komunistických strán sa vzájomne oslovovali a/ priateľ b/ kolega c/ pán d/ súdruh 16. Vojenská a politická organizácia východného bloku z roku 1955, členom ktorej bolo i Československo sa nazývala a/ NATO b/ Varšavská zmluva c/ RVHP / Informbyro 17. Združstevňovanie alebo zaberanie pôdy drobných roľníkov v období komunistickej diktatúry nazývame a/ koncentrácia b/ konzekvencia c/ konverzácia d/ kolektivizácia 18. Pokus o demokratickú reformu socializmu sa uskutočnil v roku a/ 1966 b/ 1967 c/ 1968 d/ 1969 19. Proces obnovy prosovietskeho nedemokratického režimu od začiatku 70. rokov je nazývaný obdobím a/ nostalgie b/ stagnácie c/ rehabilitácie d/ normalizácie 20. Komunistická diktatúra v našom štáte trvala od - do a/ 1945 – 1989 b/ 1946 – 1989 c/ 1947 – 1989 d/ 1948 – 1989