Dejiny Slovenska 1938_1970 otazky.pdf

E

Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny, dejiny, otázky, písomná práca, pdf

Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny.
A skupina Spolu: 30b.
I. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny.
Spolu: 25b.
1. S ktorými štyrmi štátmi mala ČSR zmluvy o vzájomnej pomoci v prípade napadnutia? 4b.
2. Viedenská arbitráž:
A) Kedy sa odohrala viedenská arbitráž? 1b.
B) Definuj pojem „arbitráž“. 2b.
C) Predstavitelia ktorých dvoch štátov rozhodovali na viedenskej arbitráži? 2b.
D) Aké bolo rozhodnutie viedenskej arbitráže? 2b.
3. Rozpad ČSR.
A) Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vyhlásenia Protektorátu Čechy a Morava. 2b.
B) Definuj pojem „protektorát“. 2b.
4. Zahraničnopolitická situácia Slovenskej republiky v období 2.svetovej vojny:
A) Akými opatreniami obmedzovala tzv. ochranná zmluva suverenitu slovenského štátu? 2b.
B) Na ktoré krajiny zaútočilo Slovensko spolu s Nemeckom? 2b.
C) Prečo Anglicko a Francúzsko na jeseň v roku 1939 odvolali svojich diplomatov z Bratislavy? 1b.
5. S ktorým štátom podpísal prezident Beneš v decembri 1943 zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci
a povojnovej spolupráci? 1b.
6. Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vypuknutia ozbrojeného povstania na Slovensku. 2b.
7. Aké dva prúdy domáceho odboja tvorili Slovenskú národnú radu? 2b.
Osobnosti v našich dejinách.
Spolu: 5b.
8. Kto bol Jozef Tiso? 1b.
9. Aké dve funkcie zastával Alexander Mach v slovenskom štáte? 2b.
10. Kto bol Ján Golian a ako ovplyvnilo SNP jeho osud? 2b.
Hodnotenie:
30 – 27 bodov 100 – 90% 1
26 – 23 bodov 89 – 75% 2
22 – 15 bodov 74 – 50% 3
14 – 9 bodov 49 – 30% 4
pod 9 bodov pod 30% 5
Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny.
B skupina Spolu: 30b.
I. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny.
Spolu: 25b.
1. Politické strany ktorých dvoch menšín prispeli k rozpadu ČSR? 2b.
2. Aké opatrenia prijala československá vláda po nástupe A.Hitlera k moci? Menuj aspoň dve. 2b.
3. Mníchovská konferencia:
A) Kedy prebehla mníchovská konferencia? 1b.
B) Predstavitelia ktorých štyroch štátov sa zúčastnili mníchovskej konferencie? 4b.
C) Na akých opatreniach sa dohodli účastníci mníchovskej konferencie? 2b.
4. Rozpad ČSR.
A) Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vzniku Slovenskej republiky. 2b.
B) Definuj pojem „separácia“. 2b.
5. Vnútropolitickú situácia Slovenskej republiky v období 2.svetovej vojny:
A) Ktorá strana bola vládnucou stranou v slovenskom štáte? 1b.
B) Čo boli Hlinkove gardy? 1b.
C) Čo bol židovský kódex? 1b.
D) Kedy začali deportácie židovského obyvateľstva a aký bol osud osud deportovaných Židov? 2b.
E) Vysvetli pojem „arizačný proces“. 1b.
6. Ako nazývame ozbrojené povstanie, ktoré vypuklo na Slovensku počas 2.svetovej vojny? 1b.
7. Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) oslobodenia Komárna. 2b.
8. Čo bola Vianočná dohoda? 1b.
Osobnosti v našich dejinách.
Spolu: 5b.
9. Kedy a za akých okolností sa Emil Hácha stal prezidentom ČSR? 2b.
10. Aké dve funkcie zastával Vojtech Tuka v slovenskom štáte? 2b.
11. Akú funkciu zastával Ferdinand Čatloš v slovenskom štáte? 1b.
Hodnotenie:
30 – 27 bodov 100 – 90% 1
26 – 23 bodov 89 – 75% 2
22 – 15 bodov 74 – 50% 3
14 – 9 bodov 49 – 30% 4
pod 9 bodov pod 30% 5
Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny.
A skupina Spolu: 40b.
I. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny.
Spolu: 30b.
1. S ktorými štyrmi štátmi mala ČSR zmluvy o vzájomnej pomoci v prípade napadnutia? 4b.
2. Viedenská arbitráž:
E) Kedy sa odohrala viedenská arbitráž? 1b.
F) Definuj pojem „arbitráž“. 2b.
G) Predstavitelia ktorých dvoch štátov rozhodovali na viedenskej arbitráži? 2b.
H) Aké bolo rozhodnutie viedenskej arbitráže? 2b.
3. Rozpad ČSR.
C) Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vyhlásenia Protektorátu Čechy a Morava. 2b.
D) Definuj pojem „protektorát“. 2b.
4. Charakterizuj zahraničnopolitickú situáciu Slovenskej republiky v období 2.svetovej vojny.
Môžeš sa oprieť o tieto body:
D) V čom sa prejavovala závislosť slovenského štátu od Nemecka? 3b.
E) Akými opatreniami obmedzovala tzv. ochranná zmluva suverenitu slovenského štátu? 2b.
F) Na ktoré krajiny zaútočilo Slovensko spolu s Nemeckom? 2b.
G) Prečo Anglicko a Francúzsko na jeseň v roku 1939 odvolali svojich diplomatov z Bratislavy? 1b.
H) Aké boli vzťahy Slovenska s Maďarskom? 1b.
I) Aký postoj zaujal Vatikán voči Slovensku? 1b.
5. S ktorým štátom podpísal prezident Beneš v decembri 1943 zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci
a povojnovej spolupráci? 1b.
6. Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vypuknutia ozbrojeného povstania na Slovensku. 2b.
7. Aké dva prúdy domáceho odboja tvorili Slovenskú národnú radu? 2b.
II. Osobnosti v našich dejinách.
Spolu: 10b.
1. Na čele ktorej strany stál Jozef Tiso? Aké bolo jeho postavenie v Slovenskej republike?
Ako bol potrestaný za svoju politickú činnosť v období druhej svetovej vojny? 3b.
2. Aké dve funkcie zastával Vojtecha Tuka v slovenskom štáte a aký bol jeho postoj k nacistickému
Nemecku? 3b.
3. Akou významnou funkciou bol poverený v marci 1939 Karol Sidor a akú funkciu
zastával v období 2.svetovej vojny? 2b.
4. Kto bol Ján Golian a ako ovplyvnilo SNP jeho osud? 2b.
Hodnotenie:
40 – 36 bodov 100 – 90% 1
35 – 30 bodov 89 – 75% 2
29 – 20 bodov 74 – 50% 3
19 – 12 bodov 49 – 30% 4
pod 12 bodov pod 30% 5
Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny.
B skupina Spolu: 40b.
I. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny.
Spolu: 30b.
1. Politické strany ktorých dvoch menšín prispeli k rozpadu ČSR? 2b.
2. Aké opatrenia prijala československá vláda po nástupe A.Hitlera k moci? Menuj aspoň dve. 2b.
3. Mníchovská konferencia:
D) Kedy prebehla mníchovská konferencia? 1b.
E) Predstavitelia ktorých štyroch štátov sa zúčastnili mníchovskej konferencie? 4b.
F) Na akých opatreniach sa dohodli účastníci mníchovskej konferencie? 2b.
4. Rozpad ČSR.
C) Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vzniku Slovenskej republiky. 2b.
D) Definuj pojem „separácia“. 2b.
5. Charakterizuj vnútropolitickú situáciu a hospodárstvo Slovenskej republiky v období 2.svetovej vojny.
Môžeš sa oprieť o tieto body:
F) Menuj tri nedemokratické prvky totalitného režimu slovenského štátu. 3b.
G) Ktorá strana bola vládnucou stranou v slovenskom štáte? 1b.
H) Čo boli Hlinkove gardy? 1b.
I) Čo bol židovský kódex? 1b.
J) Kedy začali deportácie židovského obyvateľstva a aký bol osud osud deportovaných Židov? 2b.
K) Vysvetli pojem „arizačný proces“. 1b.
L) Vďaka čomu sa na Slovensku počas vojny odstránila nezamestnanosť? 1b.
6. Ako nazývame ozbrojené povstanie, ktoré vypuklo na Slovensku počas 2.svetovej vojny? 1b.
7. Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) oslobodenia Komárna. 2b.
8. Čo bola Vianočná dohoda a v ktorom roku bola prijatá? 2b.
II. Osobnosti v našich dejinách.
Spolu: 10b.
1. Kedy a za akých okolností sa Emil Hácha stal prezidentom ČSR? 2b.
2. Aké dve funkcie zastával Alexander Mach v slovenskom štáte? Aký bol jeho postoj k
nacistickému Nemecku? 3b.
3. Akú funkciu zastával Ferdinand Ďurčanský v slovenskom štáte? Prečo bol zo svojej
funkcie odvolaný a kto ho vo funkcii nahradil? 3b.
4. Akú funkciu zastával Ferdinand Čatloš v slovenskom štáte? 2b.
Hodnotenie:
40 – 36 bodov 100 – 90% 1
35 – 30 bodov 89 – 75% 2
29 – 20 bodov 74 – 50% 3
19 – 12 bodov 49 – 30% 4
pod 12 bodov pod 30% 5
Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách.
A skupina
III. Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách.
Spolu: 25b.
1. V ktorom meste v ktorom roku bol prijatý prvý povojnový vládny program? 2b.
2. Ktoré dve strany súperili o moc v povojnovom československom štáte? 2b.
3. V ktorom roku sa odohrali prvé povojnové voľby? 1b.
4. Vysvetli pojem „znárodnenie“. 2b.
5. Aký bol oficiálny názov komunistického februárového prevratu roku 1948? 1b.
6. Menuj tri nedemokratické prvky komunistickej diktatúry v Československu. 3b.
7. Ako sa nazýval hospodársky pakt východného bloku z roku 1949, členom ktorého bolo
i Československo? 1b.
8. Čo to bola „akcia B“? 2b.
9. Ako sa nazýval predpísaný umelecký smer komunistickej diktatúry? 1b.
10. Ako sa skončil pokus o demokratickú reformu socializmu v roku 1968? 1b.
11. Ktoré dve mocenské zložky tvorili Zbor národnej bezpečnosti? 2b.
12. Čo rozumieme pod pojmom „proces normalizácie“ ? 2b.
13. Kto boli disidenti? 1b.
14. Kto bol Ján Palach? 1b.
15. Kto stál na čele reformných komunistov v roku 1968? 1b.
16. Ako nazývame presídlenie jednotlivca - dobrovoľné alebo nútené – z vlasti do inej krajiny? 1b.
17. Čo znamená skratka JRD? 1b.
Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách.
B skupina
III. Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách.
Spolu: 25b.
1. Ktoré územie sa nevrátilo oslobodenému československému štátu, ale bolo pripojené k ZSSR? 1b.
2. Kto sa dostal k moci v dôsledku februárového prevratu v roku 1948? 1b.
3. Porovnaj výsledky prvých povojnových volieb v Čechách a na Slovensku. 2b.
4. Čím sa odlišovali voľby počas komunistického režimu od volieb v demokratickom štáte? 1b.
5. Ako sa nazývala vojenská a politická organizácia východného bloku z roku 1955, členom ktorej bolo i
Československo? 1b.
6. Definuj pojem „sovietizácia“. 2b.
7. Čo rozumieme pod „procesom kolektivizácie“? 2b.
8. Definuj pojem „cenzúra“. 2b.
9. Ako nazývame pokus o demokratickú reformu socializmu v roku 1968? 1b.
10. Menuj dva prejavy policajného režimu v komunistickom Československu. 2b.
11. V čom spočívala činnosť občianskej iniciatívy Charta 77? 2b.
12. Kto bol prvým komunistickým prezidentom? 1b.
13. Kto bol Ludvík Svoboda? Čím sa preslávil počas 2.svetovej vojny a akú funkciu zastával v období
komunistickej diktatúry koncom 60. rokov? 2b.
14. Kto stál na čele štátu i strany v období normalizácie? 1b.
15. Čo znamenala skratka ČSSR? 1b.
16. Ako znel titul najvyššieho funkcionára KSČ? 1b.
17. V ktorých rokoch vládla v našom štáte komunistická diktatúra? 2b.
Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách.
C skupina
III. Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách.
Spolu: 25b.
1. V ktorom meste bol prijatý prvý povojnový vládny program? 1b.
2. Ktoré územie sa nevrátilo oslobodenému československému štátu, ale bolo pripojené k ZSSR? 1b.
3. Ktoré dve strany súperili o moc v povojnovom československom štáte? 2b.
4. Čím sa odlišovali voľby počas komunistického režimu od volieb v demokratickom štáte? 1b.
5. Vysvetli pojem „znárodnenie“. 1b.
6. Aký bol oficiálny názov komunistického prevratu? 1b.
7. Ako sa nazývala vojenská a politická organizácia východného bloku z roku 1955, členom ktorej bolo i
Československo? 1b.
8. Ako sa nazýval hospodársky pakt východného bloku z roku 1949, členom ktorého bolo
i Československo? 1b.
9. Čo to bola „akcia B“? 2b.
10. Ako sa nazýval predpísaný umelecký smer komunistickej diktatúry? 1b.
11. Čo rozumieme pod „procesom kolektivizácie“? 2b.
12. Definuj pojem „cenzúra“. 1b.
13. Ako nazývame pokus o demokratickú reformu socializmu v roku 1968? 1b.
14. Akým spôsobom bol potlačený pokus o demokratickú reformu socializmu v roku 1968? 1b.
15. Čo rozumieme pod pojmom „proces normalizácie“ ? 2b.
16. Kto boli disidenti? 1b.
17. Čo znamenala skratka ČSSR? 1b.
18. Ako znel titul najvyššieho funkcionára KSČ? 2b.
19. V ktorých rokoch vládla v našom štáte komunistická diktatúra? 2b.
Osobnosti v našich dejinách.
Spolu: 5b.
20. Kto bol prvým komunistickým prezidentom? 1b.
21. Čím sa preslávil počas 2.svetovej vojny neskorší prezident Ludvík Svoboda? 1b.
22. Kto stál na čele štátu i strany v období normalizácie? 1b.
23. Kto stál na čele reformných komunistov v roku 1968? 1b.
24. Ako prejavil svoju nespokojnosť s režimom Jan Palach? 1b.

Recomendados

Dvojtaktný motor.ppt von
Dvojtaktný motor.pptDvojtaktný motor.ppt
Dvojtaktný motor.pptElectra20
30 views10 Folien
Maria Terezia cast 1 rodina.ppt von
Maria Terezia cast 1 rodina.pptMaria Terezia cast 1 rodina.ppt
Maria Terezia cast 1 rodina.pptElectra20
87 views43 Folien
Maria Terezia cast 2 reformy.ppt von
Maria Terezia cast 2 reformy.pptMaria Terezia cast 2 reformy.ppt
Maria Terezia cast 2 reformy.pptElectra20
828 views46 Folien
Vlad IV Tepes Dracula.pdf von
Vlad IV Tepes Dracula.pdfVlad IV Tepes Dracula.pdf
Vlad IV Tepes Dracula.pdfElectra20
10 views5 Folien
Sir William Wallace Braveheart.pdf von
Sir William Wallace Braveheart.pdfSir William Wallace Braveheart.pdf
Sir William Wallace Braveheart.pdfElectra20
10 views4 Folien
Dejiny Slovenska 1938_1970 test.pdf von
Dejiny Slovenska 1938_1970 test.pdfDejiny Slovenska 1938_1970 test.pdf
Dejiny Slovenska 1938_1970 test.pdfElectra20
26 views4 Folien

Más contenido relacionado

Más de Electra20

MatejKorvin.pdf von
MatejKorvin.pdfMatejKorvin.pdf
MatejKorvin.pdfElectra20
22 views10 Folien
Matej Korvín.ppt von
Matej Korvín.pptMatej Korvín.ppt
Matej Korvín.pptElectra20
109 views18 Folien
Gróf Móric Beňovský.pdf von
Gróf Móric Beňovský.pdfGróf Móric Beňovský.pdf
Gróf Móric Beňovský.pdfElectra20
26 views2 Folien
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdf von
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdfLeonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdf
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdfElectra20
40 views21 Folien
Vikingovia.ppt von
Vikingovia.pptVikingovia.ppt
Vikingovia.pptElectra20
84 views96 Folien
Primaciálny palác.ppt von
Primaciálny palác.pptPrimaciálny palác.ppt
Primaciálny palác.pptElectra20
71 views34 Folien

Más de Electra20(20)

MatejKorvin.pdf von Electra20
MatejKorvin.pdfMatejKorvin.pdf
MatejKorvin.pdf
Electra2022 views
Matej Korvín.ppt von Electra20
Matej Korvín.pptMatej Korvín.ppt
Matej Korvín.ppt
Electra20109 views
Gróf Móric Beňovský.pdf von Electra20
Gróf Móric Beňovský.pdfGróf Móric Beňovský.pdf
Gróf Móric Beňovský.pdf
Electra2026 views
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdf von Electra20
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdfLeonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdf
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdf
Electra2040 views
Vikingovia.ppt von Electra20
Vikingovia.pptVikingovia.ppt
Vikingovia.ppt
Electra2084 views
Primaciálny palác.ppt von Electra20
Primaciálny palác.pptPrimaciálny palác.ppt
Primaciálny palác.ppt
Electra2071 views
Cajkovskij a jeho balety.ppt von Electra20
Cajkovskij a jeho balety.pptCajkovskij a jeho balety.ppt
Cajkovskij a jeho balety.ppt
Electra2099 views
Labutie jazero.ppt von Electra20
Labutie jazero.pptLabutie jazero.ppt
Labutie jazero.ppt
Electra2087 views
JOHN WILLIAMS.ppt von Electra20
JOHN WILLIAMS.pptJOHN WILLIAMS.ppt
JOHN WILLIAMS.ppt
Electra2088 views
Victory March.ppt von Electra20
Victory March.pptVictory March.ppt
Victory March.ppt
Electra2084 views
Auliʻi Cravalho - Moana.ppt von Electra20
Auliʻi Cravalho - Moana.pptAuliʻi Cravalho - Moana.ppt
Auliʻi Cravalho - Moana.ppt
Electra2086 views
Populárne skladby inšpirované klasickou hudbou.ppt von Electra20
Populárne skladby inšpirované klasickou hudbou.pptPopulárne skladby inšpirované klasickou hudbou.ppt
Populárne skladby inšpirované klasickou hudbou.ppt
Electra2091 views
Svetluska.ppt von Electra20
Svetluska.pptSvetluska.ppt
Svetluska.ppt
Electra2086 views
Rozsirovanie_plodov_vtakmi.ppt von Electra20
Rozsirovanie_plodov_vtakmi.pptRozsirovanie_plodov_vtakmi.ppt
Rozsirovanie_plodov_vtakmi.ppt
Electra2053 views
Lienka.ppt von Electra20
Lienka.pptLienka.ppt
Lienka.ppt
Electra20136 views
Kolibkarik.ppt von Electra20
Kolibkarik.pptKolibkarik.ppt
Kolibkarik.ppt
Electra2053 views

Dejiny Slovenska 1938_1970 otazky.pdf

  • 1. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny. A skupina Spolu: 30b. I. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny. Spolu: 25b. 1. S ktorými štyrmi štátmi mala ČSR zmluvy o vzájomnej pomoci v prípade napadnutia? 4b. 2. Viedenská arbitráž: A) Kedy sa odohrala viedenská arbitráž? 1b. B) Definuj pojem „arbitráž“. 2b. C) Predstavitelia ktorých dvoch štátov rozhodovali na viedenskej arbitráži? 2b. D) Aké bolo rozhodnutie viedenskej arbitráže? 2b. 3. Rozpad ČSR. A) Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vyhlásenia Protektorátu Čechy a Morava. 2b. B) Definuj pojem „protektorát“. 2b. 4. Zahraničnopolitická situácia Slovenskej republiky v období 2.svetovej vojny: A) Akými opatreniami obmedzovala tzv. ochranná zmluva suverenitu slovenského štátu? 2b. B) Na ktoré krajiny zaútočilo Slovensko spolu s Nemeckom? 2b. C) Prečo Anglicko a Francúzsko na jeseň v roku 1939 odvolali svojich diplomatov z Bratislavy? 1b. 5. S ktorým štátom podpísal prezident Beneš v decembri 1943 zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci? 1b. 6. Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vypuknutia ozbrojeného povstania na Slovensku. 2b. 7. Aké dva prúdy domáceho odboja tvorili Slovenskú národnú radu? 2b. Osobnosti v našich dejinách. Spolu: 5b. 8. Kto bol Jozef Tiso? 1b. 9. Aké dve funkcie zastával Alexander Mach v slovenskom štáte? 2b. 10. Kto bol Ján Golian a ako ovplyvnilo SNP jeho osud? 2b. Hodnotenie: 30 – 27 bodov 100 – 90% 1 26 – 23 bodov 89 – 75% 2 22 – 15 bodov 74 – 50% 3 14 – 9 bodov 49 – 30% 4 pod 9 bodov pod 30% 5
  • 2. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny. B skupina Spolu: 30b. I. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny. Spolu: 25b. 1. Politické strany ktorých dvoch menšín prispeli k rozpadu ČSR? 2b. 2. Aké opatrenia prijala československá vláda po nástupe A.Hitlera k moci? Menuj aspoň dve. 2b. 3. Mníchovská konferencia: A) Kedy prebehla mníchovská konferencia? 1b. B) Predstavitelia ktorých štyroch štátov sa zúčastnili mníchovskej konferencie? 4b. C) Na akých opatreniach sa dohodli účastníci mníchovskej konferencie? 2b. 4. Rozpad ČSR. A) Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vzniku Slovenskej republiky. 2b. B) Definuj pojem „separácia“. 2b. 5. Vnútropolitickú situácia Slovenskej republiky v období 2.svetovej vojny: A) Ktorá strana bola vládnucou stranou v slovenskom štáte? 1b. B) Čo boli Hlinkove gardy? 1b. C) Čo bol židovský kódex? 1b. D) Kedy začali deportácie židovského obyvateľstva a aký bol osud osud deportovaných Židov? 2b. E) Vysvetli pojem „arizačný proces“. 1b. 6. Ako nazývame ozbrojené povstanie, ktoré vypuklo na Slovensku počas 2.svetovej vojny? 1b. 7. Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) oslobodenia Komárna. 2b. 8. Čo bola Vianočná dohoda? 1b. Osobnosti v našich dejinách. Spolu: 5b. 9. Kedy a za akých okolností sa Emil Hácha stal prezidentom ČSR? 2b. 10. Aké dve funkcie zastával Vojtech Tuka v slovenskom štáte? 2b. 11. Akú funkciu zastával Ferdinand Čatloš v slovenskom štáte? 1b. Hodnotenie: 30 – 27 bodov 100 – 90% 1 26 – 23 bodov 89 – 75% 2 22 – 15 bodov 74 – 50% 3 14 – 9 bodov 49 – 30% 4 pod 9 bodov pod 30% 5
  • 3. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny. A skupina Spolu: 40b. I. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny. Spolu: 30b. 1. S ktorými štyrmi štátmi mala ČSR zmluvy o vzájomnej pomoci v prípade napadnutia? 4b. 2. Viedenská arbitráž: E) Kedy sa odohrala viedenská arbitráž? 1b. F) Definuj pojem „arbitráž“. 2b. G) Predstavitelia ktorých dvoch štátov rozhodovali na viedenskej arbitráži? 2b. H) Aké bolo rozhodnutie viedenskej arbitráže? 2b. 3. Rozpad ČSR. C) Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vyhlásenia Protektorátu Čechy a Morava. 2b. D) Definuj pojem „protektorát“. 2b. 4. Charakterizuj zahraničnopolitickú situáciu Slovenskej republiky v období 2.svetovej vojny. Môžeš sa oprieť o tieto body: D) V čom sa prejavovala závislosť slovenského štátu od Nemecka? 3b. E) Akými opatreniami obmedzovala tzv. ochranná zmluva suverenitu slovenského štátu? 2b. F) Na ktoré krajiny zaútočilo Slovensko spolu s Nemeckom? 2b. G) Prečo Anglicko a Francúzsko na jeseň v roku 1939 odvolali svojich diplomatov z Bratislavy? 1b. H) Aké boli vzťahy Slovenska s Maďarskom? 1b. I) Aký postoj zaujal Vatikán voči Slovensku? 1b. 5. S ktorým štátom podpísal prezident Beneš v decembri 1943 zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci? 1b. 6. Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vypuknutia ozbrojeného povstania na Slovensku. 2b. 7. Aké dva prúdy domáceho odboja tvorili Slovenskú národnú radu? 2b. II. Osobnosti v našich dejinách. Spolu: 10b. 1. Na čele ktorej strany stál Jozef Tiso? Aké bolo jeho postavenie v Slovenskej republike? Ako bol potrestaný za svoju politickú činnosť v období druhej svetovej vojny? 3b. 2. Aké dve funkcie zastával Vojtecha Tuka v slovenskom štáte a aký bol jeho postoj k nacistickému Nemecku? 3b. 3. Akou významnou funkciou bol poverený v marci 1939 Karol Sidor a akú funkciu zastával v období 2.svetovej vojny? 2b. 4. Kto bol Ján Golian a ako ovplyvnilo SNP jeho osud? 2b. Hodnotenie: 40 – 36 bodov 100 – 90% 1 35 – 30 bodov 89 – 75% 2 29 – 20 bodov 74 – 50% 3 19 – 12 bodov 49 – 30% 4 pod 12 bodov pod 30% 5
  • 4. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny. B skupina Spolu: 40b. I. Rozpad ČSR a Slovensko v období 2.svetovej vojny. Spolu: 30b. 1. Politické strany ktorých dvoch menšín prispeli k rozpadu ČSR? 2b. 2. Aké opatrenia prijala československá vláda po nástupe A.Hitlera k moci? Menuj aspoň dve. 2b. 3. Mníchovská konferencia: D) Kedy prebehla mníchovská konferencia? 1b. E) Predstavitelia ktorých štyroch štátov sa zúčastnili mníchovskej konferencie? 4b. F) Na akých opatreniach sa dohodli účastníci mníchovskej konferencie? 2b. 4. Rozpad ČSR. C) Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) vzniku Slovenskej republiky. 2b. D) Definuj pojem „separácia“. 2b. 5. Charakterizuj vnútropolitickú situáciu a hospodárstvo Slovenskej republiky v období 2.svetovej vojny. Môžeš sa oprieť o tieto body: F) Menuj tri nedemokratické prvky totalitného režimu slovenského štátu. 3b. G) Ktorá strana bola vládnucou stranou v slovenskom štáte? 1b. H) Čo boli Hlinkove gardy? 1b. I) Čo bol židovský kódex? 1b. J) Kedy začali deportácie židovského obyvateľstva a aký bol osud osud deportovaných Židov? 2b. K) Vysvetli pojem „arizačný proces“. 1b. L) Vďaka čomu sa na Slovensku počas vojny odstránila nezamestnanosť? 1b. 6. Ako nazývame ozbrojené povstanie, ktoré vypuklo na Slovensku počas 2.svetovej vojny? 1b. 7. Uveď presný dátum (deň, mesiac, rok) oslobodenia Komárna. 2b. 8. Čo bola Vianočná dohoda a v ktorom roku bola prijatá? 2b. II. Osobnosti v našich dejinách. Spolu: 10b. 1. Kedy a za akých okolností sa Emil Hácha stal prezidentom ČSR? 2b. 2. Aké dve funkcie zastával Alexander Mach v slovenskom štáte? Aký bol jeho postoj k nacistickému Nemecku? 3b. 3. Akú funkciu zastával Ferdinand Ďurčanský v slovenskom štáte? Prečo bol zo svojej funkcie odvolaný a kto ho vo funkcii nahradil? 3b. 4. Akú funkciu zastával Ferdinand Čatloš v slovenskom štáte? 2b. Hodnotenie: 40 – 36 bodov 100 – 90% 1 35 – 30 bodov 89 – 75% 2 29 – 20 bodov 74 – 50% 3 19 – 12 bodov 49 – 30% 4 pod 12 bodov pod 30% 5
  • 5. Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách. A skupina III. Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách. Spolu: 25b. 1. V ktorom meste v ktorom roku bol prijatý prvý povojnový vládny program? 2b. 2. Ktoré dve strany súperili o moc v povojnovom československom štáte? 2b. 3. V ktorom roku sa odohrali prvé povojnové voľby? 1b. 4. Vysvetli pojem „znárodnenie“. 2b. 5. Aký bol oficiálny názov komunistického februárového prevratu roku 1948? 1b. 6. Menuj tri nedemokratické prvky komunistickej diktatúry v Československu. 3b. 7. Ako sa nazýval hospodársky pakt východného bloku z roku 1949, členom ktorého bolo i Československo? 1b. 8. Čo to bola „akcia B“? 2b. 9. Ako sa nazýval predpísaný umelecký smer komunistickej diktatúry? 1b. 10. Ako sa skončil pokus o demokratickú reformu socializmu v roku 1968? 1b. 11. Ktoré dve mocenské zložky tvorili Zbor národnej bezpečnosti? 2b. 12. Čo rozumieme pod pojmom „proces normalizácie“ ? 2b. 13. Kto boli disidenti? 1b. 14. Kto bol Ján Palach? 1b. 15. Kto stál na čele reformných komunistov v roku 1968? 1b. 16. Ako nazývame presídlenie jednotlivca - dobrovoľné alebo nútené – z vlasti do inej krajiny? 1b. 17. Čo znamená skratka JRD? 1b.
  • 6. Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách. B skupina III. Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách. Spolu: 25b. 1. Ktoré územie sa nevrátilo oslobodenému československému štátu, ale bolo pripojené k ZSSR? 1b. 2. Kto sa dostal k moci v dôsledku februárového prevratu v roku 1948? 1b. 3. Porovnaj výsledky prvých povojnových volieb v Čechách a na Slovensku. 2b. 4. Čím sa odlišovali voľby počas komunistického režimu od volieb v demokratickom štáte? 1b. 5. Ako sa nazývala vojenská a politická organizácia východného bloku z roku 1955, členom ktorej bolo i Československo? 1b. 6. Definuj pojem „sovietizácia“. 2b. 7. Čo rozumieme pod „procesom kolektivizácie“? 2b. 8. Definuj pojem „cenzúra“. 2b. 9. Ako nazývame pokus o demokratickú reformu socializmu v roku 1968? 1b. 10. Menuj dva prejavy policajného režimu v komunistickom Československu. 2b. 11. V čom spočívala činnosť občianskej iniciatívy Charta 77? 2b. 12. Kto bol prvým komunistickým prezidentom? 1b. 13. Kto bol Ludvík Svoboda? Čím sa preslávil počas 2.svetovej vojny a akú funkciu zastával v období komunistickej diktatúry koncom 60. rokov? 2b. 14. Kto stál na čele štátu i strany v období normalizácie? 1b. 15. Čo znamenala skratka ČSSR? 1b. 16. Ako znel titul najvyššieho funkcionára KSČ? 1b. 17. V ktorých rokoch vládla v našom štáte komunistická diktatúra? 2b.
  • 7. Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách. C skupina III. Obdobie komunistickej diktatúry v slovenských dejinách. Spolu: 25b. 1. V ktorom meste bol prijatý prvý povojnový vládny program? 1b. 2. Ktoré územie sa nevrátilo oslobodenému československému štátu, ale bolo pripojené k ZSSR? 1b. 3. Ktoré dve strany súperili o moc v povojnovom československom štáte? 2b. 4. Čím sa odlišovali voľby počas komunistického režimu od volieb v demokratickom štáte? 1b. 5. Vysvetli pojem „znárodnenie“. 1b. 6. Aký bol oficiálny názov komunistického prevratu? 1b. 7. Ako sa nazývala vojenská a politická organizácia východného bloku z roku 1955, členom ktorej bolo i Československo? 1b. 8. Ako sa nazýval hospodársky pakt východného bloku z roku 1949, členom ktorého bolo i Československo? 1b. 9. Čo to bola „akcia B“? 2b. 10. Ako sa nazýval predpísaný umelecký smer komunistickej diktatúry? 1b. 11. Čo rozumieme pod „procesom kolektivizácie“? 2b. 12. Definuj pojem „cenzúra“. 1b. 13. Ako nazývame pokus o demokratickú reformu socializmu v roku 1968? 1b. 14. Akým spôsobom bol potlačený pokus o demokratickú reformu socializmu v roku 1968? 1b. 15. Čo rozumieme pod pojmom „proces normalizácie“ ? 2b. 16. Kto boli disidenti? 1b. 17. Čo znamenala skratka ČSSR? 1b. 18. Ako znel titul najvyššieho funkcionára KSČ? 2b. 19. V ktorých rokoch vládla v našom štáte komunistická diktatúra? 2b. Osobnosti v našich dejinách. Spolu: 5b. 20. Kto bol prvým komunistickým prezidentom? 1b. 21. Čím sa preslávil počas 2.svetovej vojny neskorší prezident Ludvík Svoboda? 1b. 22. Kto stál na čele štátu i strany v období normalizácie? 1b. 23. Kto stál na čele reformných komunistov v roku 1968? 1b. 24. Ako prejavil svoju nespokojnosť s režimom Jan Palach? 1b.