Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

אלעד גולדנברג: דברים שרואים מאיביי ישראל - האיקומרס נותן לכם כנפיים

1.554 Aufrufe

Veröffentlicht am

נתונים של קניות ומכירות באיביי ישראל, ענקית המסחר האלקטרוני, מה שכל מי שבתחום רוצה לדעת
מה הישראלים קונים הכי הרבה באינטרנט? אילו קטגוריות הן המובילות בשוק האונליין בישראל?
מה ישראלים מוכרים באיביי? מי מכר הכי הרבה ומה הוא מכר?
סיפורי הצלחה ודוגמאות של ישראלים שעושים את זה בגדול באיקומרס

Veröffentlicht in: Daten & Analysen

אלעד גולדנברג: דברים שרואים מאיביי ישראל - האיקומרס נותן לכם כנפיים

 1. 1. מקמ , מ וֹ 1 יּיּ' ֵ ֵ דורים שװאמח מ ץהפּפּ 'שראן' המוצרים החמים ! המגמות המובי7ות בקניות ומכירות שוי ישראויים באונ7יי| גיניּ/ שׁך איז/ יּאואזייוךז: . ﬠ , . וּ- הּזר א י ְ וווווגי וווווװישׂוו; ווזוחוויץו; ושי “יּיופנזזוּפ ריּונוןײיאי זוֹזפּס חגּכוץזפּחסנ ©
 2. 2. ייייבי ' כמי7'י| | ! חצי אמריקאים ! ן י י ויאיביי הﬠו7מית 160 מי7יון קונים ברחבי הﬠולם ק מתפרנסים משימוש באיביי ְ, ײ . י -י--וֹף ְָ. ־'ִ ְָ
 3. 3. י 250 ﬠןבדים י מרכז פיתוח ! חטיבה ﬠסהיר] ° ﬠשרןת אלחי מןכרים ישראלים י מאות אלני' הןוים ישראלים
 4. 4. ﬠיד| היחטןרי ! היסטרי ססס, ססס, ססס, סס1,5 דוךך במסחר באונוייין
 5. 5. ֵָ אַ% ארנ קטנה ﬠם א! ]7'יי| הּוּוֹ ִ אל _ ְ ֵ× נח ! ו ֵֵ. , ֵ. .. מ-חוץ ְ מון. .
 6. 6. מה מספרים המספרים סקר חושף נתונים ﬠל הקניות ש7'נו דרך האינטרנט והסמארטפו| מהישראלים שמשתמשים באינטרנט קונים אונ7`יי| גברים ח נשים מנתוני מחקר של מיכל ברןמר מחקר ואסטרטגיה שבﬠרר ﬠבןר / צבמפּ, יונ' 2014
 7. 7. ײז! *ים ייניים מתי ישראלים מבצﬠים את מרבית הקניות שלהם ב ץפּםפּ?
 8. 8. ישרא7`ים קונים: משבת לשבת 20% מכ7`7` הקניות ש7` הישרא7`ים ב ץהםפּ מתרחשות במ| צ"ש בי| 23:00-21:00
 9. 9. קונים שבוﬠ שבוﬠ צייּייי י א רוכשים כ7 שבוﬠ ב איא אא מוצרבץבּפּפּ -ש ָ א ק דיא מ ם 'י ֵ~`יּ` ִ~איָּי ְ . ` , א
 10. 10. ק! *ים יוונים מהי הﬠיר )נם מספר הקונים הנדון' ביותר?
 11. 11. ירוש7`ים ש7' ! אהב ֵֵֵָ , , ז ךאנﭏנביּיייה, ` יי; אי א הﬠיר ﬠם הכי צ ְ הרבה קונים: י. י ־ ֲ . ־ ירושויים י י% `ייצנפיי: ייּר׳יל" ”ק ךוג/ ץכן ןפּנוחגּנחזוזזין ©
 12. 12. ישראל: אחת מבי| 3 שווקי האיקומרס הצומחים ביותר ביבוא ב)נו7`ם
 13. 13. ק! !ים ! !ְ! א*! ז מהם האתרים הבינ7`אומיים שישרא7`ים קונים בהם הבי הרבה?
 14. 14. אתרים בינלאומיים 4 '8 פי. ײו דְ אר( ד; ִ ! הנ ְָט! !!ְָכ› פּבּפּקםיזבג: ֵ, גּפּשגי. פּחוֹוחס חסוֹוופּסוֹ זפּןצסספּוֹשׁ פורויּיי/ זצפןפּיוש - - הש ^ ְֵֵ שש, גשש _־ שצ
 15. 15. ואז יש נד! !! ײיץיזװהּ ײוּװאיּיזיּי מה הישראלים רוכשים ו: 24 ש)נות , ך . ־יגּאאאי ר יד: , ןי י י י {י אא/ ‎ ‏‎ “ ל ןסיייּ 1 ‏זונות פֿ , ָ ק ‏)ננילים
 16. 16. הכלה ישרא7'ית, השמ7`ה )נו7'מית מאות נשים מתחתנות בשמלת כלה מ ץפּנלופּ
 17. 17. סיפור אמיתי )נ7` זונ ישרא7`י שתכננו חתונה ש7`מה )נם פריטים מ ץוייונ( , ְ (א יויו" : .ְ ג כרוק זז^ 3װז3ו$
 18. 18. קונים וי7א הפסקה הקונה המצטיין: א אספן בו7ים שרכש בשנה אחרונה מﬠך 7,500 פריטים סהרװדזשׁן ©
 19. 19. ההןנןר] ןהםשתחןר] רבוצות וקךיךות מתמחות בפּייסבור פורומים שיתופּים, המלצות, בלוגים, אינסטה יﬠיד י ן ן ן פּרןםוהךחבּןדן המציאות שו" באיביי (ןססכּןפּםבּץ (ןססנןניוני הּװהּװ קאלן ןנסכגפּחסןבּחיבּחזתּוווטװס נוויוווו חופו אָ ף ס ﬠווגּווספּוגּפּוו, פּווּווווויוווווווווּ אווו; פּוווווופ ﬠ פּשוווווויוו . וווווויווו ו והומו. , יייואיווו וווװוֹו יוופווויוו או; הווו פ ופוופּוווגּוגּפּג וַֹן שוויו ווופויﬠיּםהּ ם וויּיחוווװו ברורוו -בוווזי תווווווומו ווו ו -: , ףאיףײיהּיהביו -ﬠווו וש. . וחוות , זו . ו-יּוווופווו יּוּיוּ. וו ווגווו ווװםחץ וזו אַ , ווו . ווו ויהיב וו , ומרח ווו וויאררה שיהיו רנוהויווו וײכיוח ש ו. וויתוּווּווהּ וגויוּווווגּ, , , ומו _ , וווו ו, ו,, וָ ח ` א ווותנ. ְְְְְֵח וֹ ָ וסכּוווגוו שחווים ׳ ב י-וב ְוֵָו ו ֲו . ֵֵ _ְְ, ֵ.ִ~ו-ו, ק- , ב, 'י-ויב, ובכאו װירייי' . . . ִַ'ווֵ. - יו, ייﬠבווויםרופו ווומ, , ווְהּ ְְ₪ְְֲֲֵ מהחמח הכרחי היום יחחריוה בחום נהנות* השרוף רגיל לא ברואר רשום כי הוא : ווו יב סניה שר פּויו רה ב פּופּנ בּוֹ . וֹ ב י . א , י י ְ ווו ווווח מוחות. , וחוויה בּ י א וו וווטו , ומו. . וו וווו , וווווו וו±וו<, יֵ . ֵוו. וו וזוו י ר : יד וויווווווופּוווווינו ניּויוויו ײאו ם : יב ווו", . : ודווחו `כיּ יי ריו וווווו. יהּיוויסירו הדוח ץוימ-בּרזךפּ (וססנןפּיובּז נןסװ5 סז קןװ 'הנהלת האתר מזהירה ס הבןיסרו לאתר / ולןלרו לנחם להתמכרות, דאן ךוןןרורתם, נב ס ﬠויּיותוווּופּוח , וווווויּוווווווווש ”ווו , ממוח יּוווווו , ווו וש . ו , ומ-ושינויי, שמאמין. ווווטוווושׂווו . , יי ייי: ותו ום שוט: ו, ווווזיומווו ייּב הּיוי ף. , , ָ ו וו . ומשפטית חגיגת , אבס זינו שיווי יו אווו ו-ואש הגות ויטה , ווו אוו זוּ ונח יומוו ו, ירוויח יח ֲ , וווויף-ו י ײר הווכובכו . .ווב , ווי וכוח ייו וויו טי, ב יקי הוא י›, תמיד . הו "שינוים ימה יהווה -תשוש וי ש וו רו חוייה-ירא סנר דא ו-ווו גּיורוומ ייו, וי ווו , פי ק ו. וז ײו י ײ יווכ-ו רטרו ביו ֲ א יא יא: ֵ אב ן האור שוים , ו , ווהיוּיבוצה ווי* א יּ±. _וײְ ורומי רותח-רפידות ו רסבווהּורו ֵ י א ח ְֲ ֲוְ נ אווו י ווווו . זנוח יווו מביך ווה ושמיר שוווונחו וחגויּוופּווווםונוווויּםגּוויווּויויּושו פּםוות י ` יהּײײײייי א וג . ותו רתום ויחנ-וו ורווגּיויב יּהוחוויתּװ וינ ײמוחר, ,-ײ- וי שויוּוופּ פּוווגּוום "וש ויּתיופּיוו חוו; נםוווו
 20. 20. איּיּזײװא שיּתײװגח שיחה תויאאאיאיזװ ”י ”ייי ﬠשרןת אלניי ישראלים רכשן פריטים בחג הקניות שן' הרשת / ס רריזוי וֹחיוֹ . - `׳`ד- ְ ְז_ְ_ְְֵָ . ֵ ְָ
 21. 21. ח77װתןץדחװ]אחר"ך י ופןווןו-ודננווודןשייפֿ( . וי ׳ “תחום הרחפנים: 5,000 ס ְְ~יני מוצרים י ﬠ7ייה שד 400%
 22. 22. מדפיסים כסף אל/ י, יי, אֵ וֹ . י י- נני מדפסת א ^ ת7ת-מימד ב $39,000 וֹ , ְ יּ . :ייּיּן י = ְ שׁפּפּוא רץזןפּא ©
 23. 23. הישראלים םןכרים לﬠןלם יושבים בבית ﬠו' המחשב ןרוייצאים 7'רחבי חגלןבןח ס `
 24. 24. ְ־ֵ ֲ `צֵ-, ְ׳בְ ֵ . ֲו שֲֵוֲֵ ֵק׳ב פּב ײזיייּישׂ ְִ ש ְ יונת ופש אף בכ7' כמה שניות ישראלים מןכרים 7'רחבי הﬠ|7`ם ִֵ 3ך20 _ 4ך20 5ך20 א . י ל; י 'א א ^ י; 50 שניות 14 שניות 4 שניות א ן י ֵ ֵֵֵו
 25. 25. פּייּיו ו יו ”י ת שׁיויּח מהן המןצר הנמכר ביןתר )נל ידי מןכרים ישראלים ב ץהפּפּ?
 26. 26. התינשאי 7" בטבﬠת יﬠרא7'ית זן?
 27. 27. ויא ונ אגחי ף ‎ ‏‎ ‏נוי הי ף ף ום ﭏ . ו צ
 28. 28. לרווּ וריּוּאגּשׂ. אַ, ו, . מןצרי תינןקןת בא| נ7'יי| זה הבייבי שלנן
 29. 29. סהס זס אװסס ן, ח דשם. תש הש יחי מהמוכר המצטיין: מןכר אנני 7'י| ת
 30. 30. ^/ ^ן-| ~^ו 1$^קין1ז| /אָ נ/ יןפֿפגּיפ יוﬠןזחצ/ פּווו זפּטוופּשׁ םו 5. ווּסופצוחז פא/ מחג פרוופּפּפּחזסר} (יבן חס5 שׁויסם פּמו וס פּפּשואן וחש פּווופּוניפּזףחו ווחוווגּחסםוושׁ ופּסווו בוו פּשסומסחוויפּ וּיחוי פּﬠווווןאסחחו ויחווספּח פּוישומםזנ;
 31. 31. ' 1 וּ -בנ נ ח 59% םכ7 ִ ְ הﬠסקאןתבץבּפּופּ ֵָ, .ָ י י “ קךוויﬠרוקאות ־ְ ~ י ± שהציﬠומשויוח יוס, ׳י ְ חינם יּ
 32. 32. המןכרת מישרא7', ההצלחה נ7'| ב7'ית זיהןי חרנרים: שם פרטי )נ7` שרשרת. הארי מהﬠיר הנד|7`ה )ננרה ןנןצר ביקוש
 33. 33. בית ן/ 0|| : הישראלים מןכר, הﬠןלם קונה ייוּוווץאַהּײוו ויגּוהּזזיּיויוו וחיוֹאַקיוו וחזשׁחינײיוואיו; "וזוויות יּ ישׁיז, ,-י יאי ןפנ י ֲ ֵ
 34. 34. הישראלי שמכר את הבמבה ש7`| ְ- י` קניּבֿו מובחר '3 וּ למ ריח ה למלוי ﬠוגות וסנווֹיצײם
 35. 35. ﬠשינן ﬠסק: קנתה זהב, צברה כסף ישראלית קנתה ֲ מﬠך 7 1,000 ו תכשיטים, צמידים ושרשראות מאותה חנות בארה"ב וֹב וּוופובּווגיחיּייּזוווופןפו זיייפֿ(
 36. 36. 1ָי`4׳שׂ׳ בי "ַ, י . 'י ! י ז יויי י "נלי ו ְ ׳ _ ~ִיּ ` ( י ג ` _ָ ְ` ~3וֹילְיּ יגהּוֹשס, שוֹווהוֹו וּיָ סיּ ראיר| מרס רזר ﬠ| ר יתפ| ס | ו | ן ְ' פ ישרא7` נכנסת 7'זה | בנר|7` י א `, י י( & 1 יי זנאָ' ֲ פ מנסים ןמתנסים: מןכרים את המןצר הראש| | י' ﬠ ז י ָ י ן א` ָ ׳ו׳ָ”'^ י"־ ן (יניי ֵ9 ִ ְיּל`יַ ֵ גְ . וו. `׳~_ָו'־' 1 1 -אָ
 37. 37. ﬠןזןד הנוֹת חתחשם לםבור! מסרה מתקדמת רורכן חשלןחים שפּיןבֿ ›5 {פּנחד ספורי ח| כר`ם סרטוני הררכה 73 3 שניות ושךארום חﬠרים מוצר חוש ר, /אגפּי וֹ סיפװא' הצרחה שר מןכרים פֿ מןכר רזדשל אל חשש אורנה ןןלף ַ החווםךת ןהבﬠלוון שר חבות בואו ררחוד כהה וה כיף, בטוח ורווח' רמכור ושראחטןו בץהּפּפּ, החחידו ﬠכשיו ותתפלאו לנרות במה וה חהור וקר הכיון את אחה וורףשיחן ﬠם נ/ ורה וזאוךןפחחהאח החנות "שךאכו)וו'ָ חנות החובות רכר הﬠןךוו אויצים ! ום חריגות "כששני וחחנוחװחוךיוחךנד חנואיךוﬠ למוףר מהןצר װ פורטו' המוכרים שו' איב" ןוֹ. סס. ץבּמ6.±זסכן×6 ההר ההי 29 ריןו' י ﬠדכװ בנוח) ררחהי
 38. 38. )ינן אך" [:73 שאלה אן מחשבה אלﬠד גןלדנברג הב7וג שרי מזססשזפּמחפּבֿוןססחבּןנ( דצפּייהבםצגות סײופּוןחפּחןססבֿובּןס/ דסח. בּוײובּמפּפּחוֹשׁ ‎ ‏‎ בואן נהיה חברים בחןשיאןא'

×