Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

אלעד גולדנברג: שיתוף פורץ גבולות. שופינג ואינטראקציה חברתית

607 Aufrufe

Veröffentlicht am

בעולם המסחר החדש האינטראקציה החברתית היא אבן בניין עיקרית
המובייל קושר את המיקום וההקשר ומחבר את העולמות
שלושה מכל ארבעה אנשים מסתמכים על המלצת חבר בעת ביצוע רכישה
העולם החדש מאפשר לזה לקרות בקלות

סושיאל קומרס - מסחר חברתי
מה זה
מה המרכיבים שלו ואיך יוצרים פעילות מנצחת
מסגרות עבודה שונות באונליין ובאופליין
סושיאל קומרס כמודל עסקי
סושיאל קומרס כמודל שיווקי
שיווק בסושיאל בזמן אמת

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

אלעד גולדנברג: שיתוף פורץ גבולות. שופינג ואינטראקציה חברתית

 1. 1. שיתוף פןךנ גבו7ות שןחיוו ! אינטראקציה חברתית אךﬠד גולדנברג
 2. 2. א| בﬠבר' ר] ֲגי ‏ ה ו וזו ץ יי ק ? א )ו ולו. נשי} ו ו ש יואווו
 3. 3. של מוז גרבר היום יפןםבּפּו ין% יישׁוגּםפ, ץי% פֿי; /בי בוי ב קן ` ב ג ב גץ; ךא ﬠולם הסושיאל קומרס יפיוֹ; /בי א ֲֵב ְ ֲ~ מה זה | המספרים מספרים ששת ה- י( המרכיבים של פﬠילות סושיאל קומרס מצליחה 7 דרכים לﬠשןר] סןשיאל קןמרר מסגרות ﬠבוךה נפוצות
 4. 4. )71 מה נדור הי| ם 0 סושיאל קומרס: מודל ﬠסקי 6 סושיאל קומרס: מודל שיווקי
 5. 5. יּ= =ז` ֵ ו-יי ֲ־`ָ ויי' , ש -י ﬠולם הסושיאל קומרס ף, מה זה ן המספרים מספרים
 6. 6. סושיא7` סומרס הוא תחום במסחר אלקסרווי המש7`ב את השימוש במדיה חברתית ואו]7`יי| מריה, התומכים באיוסראקציה חברתית בה המשתמש תורם לסיוﬠ ש7` ײ: מכירה או רכישת מוצרים באיוסרוס / זך תרגום חופשי מויקיפדיה
 7. 7. )נולם הסושיא7' סומרס. המספרים מספרים " “א ל ויו `ֵֵ ~ ח ' גּישיוּ דדי י = ` 'שײ ָ צ יפֿשְׁ / ְ אַ ני, קס . ו אח ןנ ץזילח . ﭏ י. ן 1 גוי ו( . ֵ נ ֵ / שנ ־ ~ מיוּ? .` צ ה שן' חברים ו ו ו 75% מהקונים נשﬠנים ﬠל מלצ - _. ~ ו , י, , ְָ (ָ~ ִ- ץ, " א , 'י ְְָ , ײי ְ, . ְ ְ ְ י ְ. א י -ָ ר , ווֹ ` . . ְ ִ ֵ `יֵּ ליק , ָ , איפי רְ ` _ ן ﭏ . _ . י. י ׳ ﬠסקו האןוויווו ס ﬠך שנת 2015 המצליחים משלבים א ייי מחצית מתקונים את הרשת החברתית באיקןמרח יביﬠ' ~ במװ-וי הﬠסקו לחנות דרך רשתות
 8. 8. ﬠולם הסושיא7` קומרס. המספרים מספרים למﬠלה מ 25 מיליו| ﬠסקים נמצאים גם בפייסבוק
 9. 9. ווולם זרזוֹ יּורוריּורשׂרוֹוֹרור ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו' זיווֹיווֹזוץו נו- נונ - נ . נו. נ ֲָָָָָ ָ ָ ָ ָ ָ נו. נינ . ינ . ני. . יָדֵיייֵָָָָ נו נוונונ נו ֲָָָָָ ָ ָ ָ ָ ָ נו. ני. .ינ ני. . ָָָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ָ ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו 36% מהמשתמשים פירסמו מותג ﬠל הוול בפייסבוק ווֹזזוושישׁיו/ י וויווויו. ווֵ וווויזונײיּו יוו ווטסו. ”יוו 26% מהסראפיק 7'אתרי קניות מניﬠ מפייסבוק
 10. 10. ששת ה- י( של הסושחאוֹ" המרכיבים של פﬠילות סושיאל קומרס מצליחה
 11. 11. הקמפיין של מילקה: לא צריך לסוס לחו׳׳ל
 12. 12. ששת ה- 0 ש7' הסושיא7` קומרס זחשׂחסי( תוכן בﬠל ﬠרך ללקוח היוצר תקשורת ושיח ץיוֹחװחזוחסי( יצירת מﬠרכת יחסים בי| המותנ 7`7`קוחות בסביבתם החברתית פּסזפּוזזחזסי( חיבור בי| כ7` ﬠרוצי המסחר 7`יצירת חוויה 7'קוח רציפה ואחידה
 13. 13. ששת ה- י( ש7' הסושיא7` קומרס זאשׂחסי( חיבור בין החוויה, המקום והפﬠילות החברתית חסװס9חחס0 הוספת פ| ﬠסקי למﬠכת היחסים שקיימת בי| ה7'קוחות 7`מותנ חסוֹזבּצופּןוחסי( ניתוח השיח החברתי לאיתור הזדמנויות ﬠסקיות ולקיחת חלק בו
 14. 14. פּסזפּחוךזוסי( וו8וֹ: ($0: מימוש הﬠקרונות המובילים ו$15ש6ְ$15יןיו6 ו פּחשׁןחוו ץנם-שׂוֹןסחחיןזנז ו/ יּוובּחחוןבּחשןחו ﬠוֹח5 יװ וזבּייזפּוזזסזפּנוי( י אל! ו "יהּפּוּפּ ` ףזסוחשׁסושו 51.06 יוַ| ^5 05ז0וּוק וןאודטס יונאזויּזון נוקץספּ יווּוזקוו {וסיזקם יוו/ יוסו-ו 5[| כו5$0יו6י(גּ 91055 בזאווּ-וזסוי( בֿוגּץונוווגּ/ אןהא 0 שוש-שוש% 5 . ו ו ץ 'ו' 5 : ו ס ו ץווֹחטװזחזסיי וװזכןןפּוו 'וסס רויוֹװו $`: ןוֹ ,51265 'וס פּסחבּז !8 פּװפּוֹץפּיו יפּחבּפּ] חששו( זטסץ סחה ס! ץבּבּפּ ו גןןאקס ? °װ$ 0 ס ו : י יי זשסו שסץ וגוי/ ין ”0 8/550 5(י: ( ס דישססכזס . ש0ץ הכ(: ד$שנ ו8 אחא אתר המתמחה בפרסי אופנה, אביזרים וﬠיצוב ויננואנ' ואינדי רזאשחיראוזסוסוחסרזו ן.
 15. 15. פּסזפּזחוחוסי( ו8וֹ$00: מימוש הﬠקרונות המובילים ו-ו־ר0_ו: (ם10׳ו ץסץ ‎ ‏‎ װ 5 שו. ו בחובו , י *ש יומים, , אשש מימיו . ישא אחויּוﬠו חיבור ש7` הקהילה סביב תחומי ﬠניין משותפים ) שי נמו תוכו איכותי בבלוג ובסושיאל מדיה חזסס-חזסוסןססחוססוכו
 16. 16. פּסזפּוזזוזזסי( [ו8וֹ: ($0: מימוש ﬠקרונות הבוובי7ים שן א גהכּכפּשריוּני פּםכּופּﬠצאנב סדוכּפּװךוגפּ חווכשׁיחגּפּ ווכּופּ גב יש, ם: ,י, -חן . ז ֵ ֲןֵֵֵ. ְ:, ן או, , כ ןגּצגן ֵיחזזזנ5 .5. .9. .9. 5. ז ﭏ , א / `] ָ י 5 , ן ו צ. . ׳ ן ו יחיי כומדמיי יהיי פוסװ 33 פֿחי3 פֿוםץזניי . ר י י. . י רײ כר ותורקםחנפ .5. ינ .5. נ ן א ‎ ‏‎ ‏גּםרמהּהּייּ מם" < הּהּיהּהּשי והּיהּהּחייּ יתר הּיי הוﬠה לפֿﬠןלה מהאתר לחןשיאן': תחרןיןת ﬠיצןב
 17. 17. אַ הּייויּומפיחוויויגוויﭏיו . זוידולייײויויי : ז רויײוגזיושׂ וזװוזיולוויוווי ווֹורויזרײו/ לזבוו מזשׂחחס]/ אן: תחרןיןת בי| םﬠצבים םןכרﬠןת ﬠל 'ד' הקהל בפייסבוק וגּוווווֹווֹוווןוגוו ייויויומובּויויביּ א . װםוחשטוי . « פוטון; ציווי. , ְ ה וװסוגּושׁ וװוסי, ופּיּו שוּםםוזפּפום: פ ! שושי יּנוויחנוווװ יום מﬠוךבות גבוהה של הקהיךה ﬠם המותג ו-ןיזיסﭏוּסויזוסויּוז/ וזץוסﬠמוסוסויוּפוּסוביוי
 18. 18. פּסזפּוזוךזוסי( [8וֹי($0: מימוש הﬠקרונות הםובי7ים ץפּץובן © 'ך' 5 סקסןן '5 5ז5לװ4×ז0[ & פּװחא י' ץןיּןדוזסשׁאוּששוץ( ש [וץזפּזקןו ר( ץזשגּ/ קנו אסןוּץפֿצהּ 1 וו ו ו% מ כּ הפריטים הזוכים םוצﬠים 7מכיךה באתר ךזזסס-ךווסוסןםסחז
 19. 19. ﬠוﬠות ה- 0 ﬠ7' החוﬠויאן' קומרס 0 זחנוזחסי( ב7`ונ ﬠדבני, מדריכים איכותיים, סיפורים אישיים ץזוחגוחוחזסי( בניית קהילה מאופיינת שן' לקוחות נאמנים ומﬠורבים ססיּופּחזוחסי( הנﬠה ישירה לפﬠולה בﬠקבות מﬠורבות להןחןת גבוהה
 20. 20. ישישה; ה~~ ריי ישי% יוֹיזיישייי}/ פ יזייגזיוייז ויּאפּזחסי( חוויה רציפה וייחודית 7'כ7' ﬠרונ חסװספּחחס0 האפשרות 7'הר| |יח משימוש בפלנופורמה חסוֹזבּפּיופּווחסי( באופ| משלים ובמספר ﬠרוצים בו זמנית
 21. 21. ייידוּןחןטך/ אן ` / `י ן איּאא א יך( ח א א יּיּ. . , _ו ו אַ ` י 7 מסורורו ﬠבולרה לסושיאאל קומרס
 22. 22. /י חיץ ירויו יי; ייר יויוז / פיז י יש י יסיו/ י יזו היוייז ז68ק פּחסוֹזבּוזחפּחזחזסספּכו ויוסזבּץנוס זפּפּט סחוֹממסוופּ ו וֹ זספּכו סו 'שפכו י ›ו׳וסוו±פּוו ובּוֹסס$ ססיוסרחוזזסי( פּפּובּפּ פּסןווֹזו( - ץזסזבּכןוֹסוֹו-והכן ו ו ! 0 י יְי` ייי "י . ײ ימ ישוֹספּ/ ייו! סחוֹכןססוו$ובּוֹסס$ ׳` י י סחוֹץוו3ו מווסיּוך( ו - ש‏
 23. 23. סושיאל קומרס 1: זפּפּכו סז זפּפּכו
 24. 24. ס ן. יש 'י יי}/ ל זוחיוייז יזײ יּזיפּופיו ייייי” אַ ץנזםסחפּ ”806 'ץזסספּיופס / , ט% ווֹויוויוי: י פּפּתוּיסיּוגּס חג, שם ו הּח פוטים, , שגופם חףחמתפּ וויוהּם גו ושמו» “או ו, א מושווה: שמוש. ק יּוו הּהּהּהּ ו ץיּוווווז מחוות , ה ֵ ֵֵ א ץ^כו וֵו0ו-ו א/ איײי' פּכוט-קוןוו-אסוק / י/ וְ ןץָןןו וו ְְ / יהּנץוח ֲ פּרזזספּ יויוס ,15% ג / ₪635 זווס ובּפּזפּ ﭏ . ושימשו , ווו מאמוש , ְְְְְְֵ סוו ווגון ג ש $30 {60 פּומתבּיּזמ סותּסחו זגןסץ' וגּסאגו סו סװזוו 5`וו 1055 זס( נוחוןוו וגחז סווו [60 ְָ א , ם וזו 5035011 פּורויפּבֿוחגאוכו סץנווופּוורדוסוסבוסזחזנװ וֹ 6 שטח םםחפּ ן 22ו -38 פּיו ו פּוחפּןו2ד , ו פלספורמה בסיסית 7`מסתר אלקסרוני בי| קונה פרסי 7'מוכר פרסי / יובוּיופ
 25. 25. סושיאל קומרס 1: זפּפּכו סו זפּפּכו אזננינוֹ שזוזססבּל} [886811 ו ֵֵ@ְ פ7ספורמה בסיסית למסחר אלקסרוני ש7` אומנות וﬠיצוב ץ$ייו
 26. 26. יז ו יש י/ ל יזורויואיז יוזז ויפיפי וייני? ביייּפןליךווייי ְ וְיּוְו; יי/ י»ילי; יו%וְיש‏ . י ןויול: -יייייולי ארי, ומשבּדייּ 5 ב ֲ ֲ ֵ כנל; אמ ֵמ ־־”אא גּ/ ְֵ ו
 27. 27. סושיאל קומרס 2: 86168 68ןוֹוו6 <וז0ן^61ח 806161 דפֿפּיּןפּיןלוש וחזנויו פֿזנוחוזונו פרזו פּחודופּ-ד וופּחנפח 5166 יס פּפּטנדופּ ! וג יו סורזכקבּזפ וופפּזװסץ 655זכוו5 -. פּויּוסבּנ יםחוו ווחוכו פרח שׁפּוווסוד וקדובּווי וןאיי `2 ריכוז חנויות איהוםךרו במסגרת חברתית
 28. 28. וְ־ו ייי ֵ וְיּיְו יי/ יייל6“;1י 1יי‏ 1 ויולייייייי יּ יז ייש יייו; /ל יזורויואיז 'ו ביייּ%/ ייייוו ףשזהייפּ 'יווווהבדוד וס6ץ86 ן פּפּפּ פֿוזזססןפּווןו 00 0 )0( חוֹ חסו$ / חוס]. ת ‎ ‏‎ סחווחס חסוחפּםי זיזישׂסיפּוֹוֹ( פּויחבּווֹזוֹ יוװסץ נןוֹטחו ו זאזיזושו וזﭏזיוזיווסשׁ ! ם יזגּוופּ ווי <8301 < 1131 [1:61 ץסכזסדת 708' 18805 ָ 5.00 2{ (י 120.00 ימסווק וטיסות גּל חוֹבּזספּסזפּ (61661 ווזוֹש וזזוֹזנו ץםםסןיו פּבֿזוֹןוןו סחוֹזװזבּסיו . זבּויו 1611 ץםםסויו ו, ֵ ר . מסז סנוז סז טחגּנו דגו ס ִ` ו )י י י , .. אי ו סשׁגּופ 6ןו5 י ־ ָ ו ש ד בנ/ _ 8116 סז סכוג, ג ׳ ךוקדגּסשׂ כוכ(: ק/ אאוופּ לוויּיֵ1`ֵ| <וֵו1`1 ויּוֵו'ﬠ`|1ו`ֵ1 יוונניפּסוויו: קניית מוצרי ה7'בשה נם ו־ר| ` פייסבוק בסוזוֹיןס
 29. 29. וז וש יּב/ ל גּזורויואזז יוזז ביייּפ/ לויוֹווייו וויוְוי</ ו»ולזשיוו ו וויוליזײךברי הכחתןר הנסיןו' שו' כיייסבןר, הושק בארה"ב חשׂןוֹוזינוּן חווﬠסזחוװסס טוויד ”ﬠמי י װוןמגּחח חומץ )ון בֿסחוולז בֿובֿוֹאָ פּזנוופּ וזגּ( ﬠחץ 50 וצווװצויּמ 'גוייץ ס: !חגאי נופץ פּףח ווו סייגּ תו, ותת, ו שׁחץ חת “יחיו : וטו וﬠחג צומחות הדוש יישון --חגו יזס' רסן וײזגח וישיבו! אינופּ מס( סבּויּיווﭏ צי. " וחג. , , וטפסי, נו רךוי וץזאוונווז: /מוייגזץ גוגיל נויזזומווי / יוֹזובוש* וץוובײ/ יּ / מץווסוי-ויונ וץויוויוך / יּ ׳זוֹיﭏןו%וײ. ון'ו'י
 30. 30. סושיאל קומרס 2: 83188 68ןוֹז1י› <| ז0ןון[׳6ח [8וֹ$00 הצﬠת רובצﬠים רךןןנטיים: תוספת כיןנקציןנליןת לכפתןר 'זחפּןוץ' י ווואוװ ןןןסחווןוחפּװוופֿ (11 ֲסחוחוגץז ןו-חםפּיסק ! ייויזחק וגוייםפּ ב אושו פּחגּו . שא , ץסמז הפרוש פּחוחוֹבּזז חס (חגּוסאובֿן גּוסץ ווםי ס! מוחם מפנק ונוס טאון פּחסוןןתװיוםװ שׁסץ ייּס סיוחטוחויוםי חחגּותּויןסט 'ץ סיסץס 1 ונחספּזסס ויסיזחק ﭏזהח ו [ֵ| ֵ| , ןזחוחובּזז ְ ְ ְ חסוזבּסויןוזסח: מפנק פּואר יאמ 15 . זגוטווחיוום זה סןקץגּ טסס: יפּנו ר מן צ ר ﬠ ר ן ר פ ת מזג( וםוו איוויסווֹח י ס ! בּיזה ב ! ס ןפּסווזז פרו! חוֹ סזב פש ש פּמץזיפּמוו פסו: צובﬠ( . חםווגּווטשיו ש! ! ב ך ך ןביז פּו ! בּויוז טסם' ו ! חבש סחחפּייס , מוסת פּו יחגּחוו וינזוגּוופּ יפּוטיווּז וגּיוס ימזפּוו םפּוווגּש גופו חס סוסווו וס 5100 חס סװ ה וחמןובּ? פּנוװו] בוחני חבּסגזווי! ן'[בּװ.5 חסאור-גּ חס שםזװיחויךזסז ספּןו. .םיסמם פּץםנופּחו 1 ! ס 83 ג יחוֹץגּמ םש זו טכּויפּסם שוויטופּ ימזוו . ומונﬠ וטחגּ ווי: ,סﬠס פּגּו סחוובמ וטו ”מץ מתיווך ײ. ..זו ה יט פּטוווףנ; 3 שטפו. ומסוופּ והוגש . גוסץ ופּסוק מחו שום מוח/ ווו פוסום נ שמחו. ויוםסחויו; ווסכּוםוּו ובוץ וט 1, פּוםוףש מפּוחנבו סו ותנאי , ְ ָ - ”י יישם! יאישׂבּי , י , חספּגּװ פּוווגּזזסו םופּוויס יוזגּוס 72 חײרסס ”סייײבּו חס ספּוחפּודודו” פּשרוךס 2 שׁחג ץיישׁסאד ”0 שׁאָפֿיבּ' וֹ שמץ ום מומרים פּ וווםסחופּופּ מווםסווּו `549 (ווחח שמו וו ו' ואוו ויי וְ כ , פשט פּםוןו וממס ויווויחםו פֿפֿומוזוס פּסשחוק גּווטחחהוﭏו סאם בֿזו זאיץאסי( 7 ו ֵֵ. ֵ , ו אֵי ֵ ְ. ְ». ְ. ,וָו
 31. 31. סושיאל קומרס 2: פּפּןבּפּ 6$ןוֹזן: ( <| ז0ן^[׳6ח [8וֹ800 פייסבוק ןטןןיטר מביאות את הבשורה. כפתור קנייה כחלק מהחוויה
 32. 32. תרומות בפייסבוק חוָיּ מסיום נ. קסס! ץזחבּיוו םוֹפּסבּמוו פּחוחסנזס . ײזוֹ-זפביפּחו יּו! ש וּופּסו מיוש טחספּיוכן סוזן. בטא ץיﭏפּויּו ! ומכונים שם" שו. רפש-שמש רחוחוז פּס-ום ! ו ל שׂםוח `ָ'0מ5 י ײ ִ ווח םפּםגּ בנץםמפּ ס חחבּוץײיוחיןוֹח ומנו? יויוֹבֿזביו ץבּﭏיןמיוק יּ " וץןבֿזסזסװ ן.5ו ג י י. ץיוטבװ שםוווביא ם " (וסס: סותם מ ` װס<5 הבייס יּ `א פּויןסףץמוו ץןזםכווזזוא ו `י ףן› פּחז : ﬠמ מ $הפהק“קש3 י י ֵ ו ן( בּפּסזס טפח חבּסװסוויוגּ [נ ו וֹ ו ֵו ֵ (ג, ֵ± ֵ ֵ . /, ' ופּוּ פּפּבּפּפּפּװ שום יי, )א 55סיו: ( ווס! ! חבּמוֹיויןזז-ן חבּסוֹזסוחגּ פ וי ומתלה סיוואיו-ו פּיף 4 פּתי. 574868 55חז6 יופּין ׳± ו ץיּוספּפּװח ג טובות פֿפזבּוןצסווה ויוזן. טמפ/ שזו! 0055 שׁיק חביוזווזזג פיוז ְֲ : יי ` ָ ָ י י ָ 1 ן-גּ. 'יין 'י ץכ! פּםוֹיחיסופּוזזפּ ! ס סיגּ! ימ! חו סחוזסיוװפּ חן-השוו ץזופּסזסחיפּ בוו! וומן. פּזםסזחגווסןו (ס 'יפ/ חסם סו? ! פחוֹןוווווסחז פּםפּﬠגּי ”אם פּסןטמק ! יש "ב !849955 יװסבּייּ* 55סיוס בֿיסדו חבּםוֹזיתזﭏן ס! פּזבּחס "ייי" ן °'°'"י דזא ”מי 5250 5100 550 525 510 י ,0055 שׁפויו חבּוסוֹזפוחגן ס! סחווויפחזספּ פּזוֹו/ ון . ﭏססכּוייריז ווס פּחסויבחסבֿ( ! גוסטב סץםוח חץביח (והון 1ְ שׁסײמפּ פּפּסזי( נייויו װבּווֹזחחשׂ סווג שטח 7
 33. 33. וַ־ו ייו 1יּוְויו/ ווול1יּ6ווו ו וויויזויךי יּ ְ יויּינז ? ות ה יּ' ְ ! וֹיו )ו ו . ר ז ְ ָ ס וש םיו/ פ גּזוחיויזז 'י 6% רכישת כרסיסים בתוך פייסבוק ־ , יד א , א - ג ײ-י- י ד- י יוי ָ , א . .ָ ”וֹ וֲס י " . ו ֵ, ִ . . ו ן ו% וּ ־וְ י ְ ְ ֵָ~` . 'וֹ-זי ן . װזפּץח בֿשפּבּק !765 בּובֿופּושׁו ו8ו[ס5 בֿשזגווצ וןבּשׁזבּם ץחבּזןוֹיוא ה ן ו ל . 'זםס ! ו קיופּווי( ייי בוֹ ו ג . .} א ` ' 4 'י י י י א " ָ ָ ל ק ו ומ. י מחייו ו ן ו ו 9 א. ְ י !6 נײביטוֹ וו וזנזצוֹ-יּיּ -י י `־ י. י ש פּוובּןיס ׳ י ֵ_ _ ר ִִ פיי ן, י ו י . ., ן ָ יײ} "ﭏ" ְ ף . ' כ י אַ ו ְ י ‎ ‏‎ ו / ל ו = ` א מגמ י ! ן י '־׳ וֹ. ֵ ! :2 חפוש ו ' י ן 1 א ו ! ת י _ גּ ־/ 'יין 1 צ. , ן -, הני אני " ץר- ` ו ו . ו ` "ו . גּ. . ִ ו , י גּ ָ צג* 4ג ָ ` ו ְ , 1 ׳. ג צ` ן ו ־/ ְ ד ב/ ן ו ולל ו -, ן . ו ו ו ﭏ ו ווו ְ ר ן י `פֿ ' װל`ֵ4`ְ -
 34. 34. ו נזנגמיּגּייזי/ י יחחיןיזז יובֿ וּיוֹפ ביייּפ/ צוֹז ייי ליזויהּװליזנפירוֹ 1% וימלייײיאי ס פש ~ ג [יּןגןפּ ס שז י, ססולגּלןולגּין א י 5 ֵ וּ , פ ְ י שןזיןחץקא צ/ ךז/ ואזצשׂ 1 םפחפּשׁחגּק װפּס צמגּתּזזגּוּזק/ פּןצ: יוֹןוּןםסיד» גּחגּחגּנו רגם. שׂפּ יכשפּנ: ייבבפּקבםאכ; כםאפּ פכמיחצחצפףי , אחה ייּיזין זםץיחמימיפּגרש : גםפּקגחפּחבפּ ז, ﬠחבזוּירהּ: משח טיהּחרהּהגּהּ יּפְּהּ יּתחאף הּגמח הזהּזוּחךהּחממפּ: : ֵ נמ ֵ ֵ , יז, '1015 שאַןי; 'גּץוח ! ﬠוגב 'גּץﭏ 1 שוון; ` לח( 1 ורןןן; ז ץ ויי 3 ו ו , ף מ” ְ ְ ְ י: ְ ָ ^ ֵ ֵ ק ו הּובּוּשׁנבונופּוּפבּבּשׂ םוֹוןיפווֹוו ` א פּזגּספּ פּיווֹװ קםיפּפּוחגּס 1;פי; ש,ֵ@ֵו= וו4ֵֵז@יל , פייצופּ .11 ונ. יויי! ֵיונ אצפ. -וּ! ,גינוונ י] ץבאיךצנ נבוצייװנס באץםנמנ , פּיװיורבזגנינמ ׳ א יבפּןב פּויתנוגּ בנ םְר> ש גיוירא י : רך ײ א ﬠיגון: וﬠוגב ﬠיגון: וﬠין: איגי(: ויּווגּ: ימןיּװויּווי: קנו מרשתות ובחרןת ןשלרװ מתנה 7`חבר בפייסבוק
 35. 35. גּז ְ ש ”7 גּזיןויןיזז ייזז זיפפי, ויניי ביייּפןצוֹיּז ייי לְיּזְוי</ י»ל? זיי8ירז ז ותיבליייייגי ןספּיחסי( ! שטﬠנו פּיוֹזטןוֹזפּין פּסןפּ סחזסוּ-ו סזחוֹ ססחפּ 8חוֹ| ח0 זחס/ א חזנרר כ , שץ וס0ךץ5 ›ן00כ[8י(8:ן 8 ץןיפּסןזפּוזזסזשפּ 8ז0ד5 פּזוֹזחפּ שס! ) דוססחזן ל 8ז0ז5 זשסץ סן זסששׁסזס ן^8ח 8 ס8שׁ08|סש ﭏ00ס868ק זםס/ א הס ז68סס8 ץ|855|ךזז588 [ןוֹ/ אן זן ָ8ז0ז5 כיןסוץפּ <ﬠ00מ8ב<8או זחכיץ [ %.1 הﬠתקת חנות מזירת המסחר ישירות ויפּייסבוק יזוסואאזביּייובי: סוחביּייחגּייוכיי
 36. 36. !שא סושיאו' קומרס 3: סחוֹץנןכ! כןחסזפֿ( י”/ וֹ-י : ינָ! ֲ אכייננבו לו. צ
 37. 37. םושיאו' קומרס 3: סחוֹץחמ סןחסץכּ( ﭏחוֹץכז ›8 שׁססק פּסוֹזספפּזבּי ניװחז נםיחוּנחוּג 5נְצרזי0סריו5 ”07 היין סחסק _ןֲֵ, , , ש ֵ ָ_ַָ, וְה| ְ / ב ַ ס -. 39 יי : ר אַ *ף / י זי ביז הובי _ 4 “ן ה ִֵ גאאי ְ בבֿﭏלזפּנייּיז מ רכישה קבוצתית של שוברי הנחה וםבצﬠים אונליין
 38. 38. ו ֵ / צותויל ולו ותייויּווֹיי ת וושיייו/ פ גּזוחיואיז ייּירז ופויּו . ס-ם . חסיםחןויּןונשׁ . יי ו י, -ו-יּ ןתייסן וסחספּפּחןץןן פּןבּפּוֹ( בֿופּזגּוזפּסוֹ 4 ק , א *י ְ ׳ ססוֹזכן נןינוּיי , ְ ב ץיב . ~ , ֵ`«ב ְ ייתרואי , ` “אין י ָ : ,1 . ינמ *יגנאאז ﭏ ת( ו ָיְיּ יּאיי 4 י, ףיל. . נ וברח הןןכפּ פּוֹיויזיװסיזהרןי( ›8 סחזיים פּחו-וירןסיװפּ `מ~` י : י" פּחויפּוזז : ו ְו. :ין־ו (וח וכ נזחוק ססס% ווס יזחפּכב: סן טופ 0 2 א ס רנז-ד: א ס ֵָ וֹ ְְ, ןסףואװ רכישה קבןצתית שו' שןברי הנחה ןחבצﬠים א| ]7'יי| באתר ִ1ןסלןיח1ח! יי! פן`־וֹן'מח
 39. 39. סושיאל קומרס 4: 8חסוֹז8שׁח8ךזוךח860ז ז88כ| , ב ְֵֵֵֵ, . ` ׳ « , אךבֵֿ “א וּגאיּנ יוּ. ב י "ייּפּבֿוֹיייא בּא"
 40. 40. סושיאל קומרס 4: 8ח0וֹז8ו6ח8חווזו800ץ ז88כו ~ ופנו , ופו/ ווו ~ פּוחוֹזק ץזז יּ חוֹ חפּוֹפּ ספ( בּזפּחזבּס (גבּוחפּם ְ וואן וּויחפּפּפּ ח8|11329 י י פרחח ץ, ,הּכּחסהויא ש `יּ])ו1ו1;( `1א`-ו1ר( ', רוו. ור(ו] ווי : טופו% פּבֿחפּכ( חוֹבּ( פּובּפּס פּיץפּשׁסד שכוּץזסיו יּ פּובֿמתוֹא & פּזוֹיו יּ פּיחפּןחחהּכןפּכן פּסוֹחסזויופּוק ווﭏן פּסחבּווופּ/ אזנופּ .8 ץיוֹזגּוספּפּ פּפּוז . הכ מוצר מש7`ים 5 וחבּיּוחוסק פּבּיופּןזזבּי( חזפּןפּץפּימבּסחזסי( ₪585; פּךרופּ ובּוופּוכו פּזפּוופּפּופּפּפּ פּובּפּכו סןםמבּןוובּזפּוזזבּי( 6111135 אריוובֿ( {1101111180 7'מוצר שק]ית ® בֿ! וי ײײפּ טחבּ רחססו ןפּסוֹזסס ×26 ווןוֹןון 8ז8וז־ו8;ו ןפּווֹסוֹם 5-× ×18ח8כו ץבּם-סוֹמוֹז קקדוק (חוש ו . פּפןר פּודזוֹזבּו חסןבּוזיוגּ וחוש פחוֹקקוֹמפּ "שפק 'ימ פּחסוופּפּנווי שׁפּופּןוטפּחבּ 28 ו פּשפּמופּח חפּחזסופּנוס וידד ה צ ה: פּוובּוסם . פּחוֹקקוֹוופּ וופּדהּ .8 $233.07 א <ויז0ו8 רזו הךזו י/ יוהרז םו ש ך כ ש א ת חתוהּחזג', ץמ וש וחום; טמפ פּווחזםק ץכו טוס$ ﭏכובּופּ ו זס5חו›5 0$| /ו: ( וווﭏסבּס ופּ×וסהּספּוח 16 5ח8ו )ןחפּוגּזןצוֹמוופּ חזוח223-580( חזססן ופּסוונוס ×26 פּפּזגּפו גן זפּיוחוזווןופּו/ ו סיחסזזספּופּ שׁחפּ פּופּחפּ ץחפּ זפּ פּחווססוופּ ץפּבּפּ 'סו חפּפּזספּ 160 פּוכּופּזוו( "3 פּפּזפּו זפּװוסוס סחפּ 8ו8×וס ›)230 וזווװו חס| 23ו| וכו1ל[5 יןפּהוךץו [אווחפ (ס5מ0נ ביצוﬠ רכישות ﬠו' בסיס המ7`צות ק]יה ש7` משתמשים אתרים רוסןהרדוה המוצר ש7`| ` רכש גם. .. (פם הפו/ ון ס( ומטﭏ;
 41. 41. סושיא קומרס 4: 8ח0וֹז8ו6ח8וזווזו800ץ ז88 ווסוֹווןוחח33 חספּוֹ$3 ֵ. .., ְ.. . . ..א , ְ.. .,. ... הּ [ת ססְְ שממש בּפּחסוֹיווֹושחפּ גּפּיוחיובּחןפּח 3 פ. וף אוחי ום. !5 ןזןﭏזו, -ו 560 שושו גח יח-חחח: תגּף פּחסווכיפּזוכו ופּבּ( 474-5698 )5 ו 4( . אי בגּובתפוושׂחחבּבתטנוופּ י 3.75 (חסל וןבח ןוןט י ! וא גונן 'פסײ' ייי* “יש ייי יי "ייי" פ פּװופּוֹווסךן ניפּוֹוחפּוזזחזסספּח יפּשׂפּפּבחז ותן יווו/ יוו ןפּסו פט ןיופּאוו םשׂימיייּיק ”5 6 65 יש! מוטב חפּווםווי פּפוווק הוזמנו; פּוהּם חספּ מופץ ווהּ וס ש/ וטו טחבּ ןחפּסופּפּו 325 ` שﬠו “יש ! שרון ”1511 פּייﬠפּוץס' ןופּחו פּוצסוזץסץ וס שווה םו ץוֹם ו ףםי! פּחפּפּסוץופּגוכ! 50 . וחןםחסס םסן 'ונוס וו ווגון! של” סס-גּ וחס וויח ﬠחיּהּושׁויּוואשיןו ביחכ/ נדן, , מטמטם . פּןונןם גס , שׁטשחוםװ ופּפּיט ! פחו אחותו ו נזחבּ , זס/ וטו חסושטחבּפּ זסןגּוזו ם וופּפּץוזז שחופּחסם ו ְשְׁהּים ב ג פּווזסﬠיּו םש פסו ץחז פּתפחזהּ פּיחטפס תבוושטחיּפּ תספּופּפּ מש, 8 ן ָסוזםש טיט חו פּפּטהּוס חטוושׂטחהּפ , םו פּוחסט וחסמו ! הוסט פחו םו סחה . םהּפּחס , פּוםויוופּ פּו ץפּווז ס" ץיפ/ יייסס ץסתבּו פּחו וס בפּמוןיּזפּפּ ופּוחסופּגּומ . פּפּפּהּווחפּננומ , יּמחםוווחזג פרו ײץוששׂאנז ב. ֵ ב בבבֵבֵ . ב במ. , דירוג מסﬠדות ﬠ7` בסיס )יידבקים ממשתמשים מו8ץ סא פּוסכּפּפּסמגּזופּוץסופּפּוזןון ף . ושווק פּויּוזפּהּיו» סיחוֹ וֹפּפּיזוֹפֿווכן סוסמן סא פּחסוונשׂזפּפּפהּ פּפּואפּז
 42. 42. "ז פּייוֹ א . ` ו ֵנ וּ ֲ י פֿ ' צניוּ , נ › : יּצ יו ׳ נ ׳ `ְ ג " ג ' 0 ' 0 1 יי י = ְ ~ֵ . שׂבּחסם זס חחיינזפּ זספּןוסי( סזפּחפּ ססןזפּ . י . י . ך זס% פּיחוֹסס זגּןסץ פפחכּרשׁכז וץחהפ פּןחוֹסבּז ןזיןוסס זפּוּוזןאפוי , כן שןןוּ; ץ , וּנדןכי כיחוֹוחס דְחוֹסםסךז$ , ר ( ש פּזיומחשסןייי זס בֿזזה( וזוֹנ פּוסחפוֹח זחסץ זס / צחה ייחזח שמץ מן קפהּונס זון); וחס') ? פוחס/ ישו חזנ-י ס! ןחתןרן 0' 'װסץיס / װזה ןתשדיייספּ ץחוןשׂפֿןץסװסז וס ונ( ﭏו›869[)0:| ןו50ו(רו= וחז ויוזכּןוחוֹפּצןן ' . ' ןזחהּ ! אזיפּמבוֹין ייזיוֹזטסץהז פמן וחסה פחוֹוװץריוֹו יופּזזװשׂז ווס פּיויוןוּיסןןסז שס וסז ! טס אפס! ! (8 ופץזכז 8 שזוֹתןפו יןווֹןןוס ייןצוֹגןן װגּזץ וייןווֹיןייו סחג. זפּוזני פפּססוזי םסץ חט ווסװגןוןווֹוווֹנווספֿוצװן י מ, ץזוֹוחנﭏ( ונ( ! ו זחפװנומובגּון]/ צנן ﭏווין שמץ פוןוֹפּװ חיּןוןיןווּיּ כװתוזפּ חז פזפוזןיּצ ! װסﭏ (יחוס פּיזײןןןןיּיזפּו װןטץ יְ. ָ שמץ ס! פּזןוומכן שמץ {0 ,3% : וֹװהּשפדן וװסץ זץוּגז% נח <ו`›ווי› ! חזה ץזו שח( במו שס/ צה( ! זוויפֿטפ בןזוזסו ו! !מחץ פרװןו '98 וזחוּנ וכחו וךְמ5 בזוװסס חו סזןופּיּﬠ 7 7 י תגמן ﬠ פרסןם חברת
 43. 43. סושיאל קומרס 5: סחוֹכז| כז| סוץ$ שׁפּזבּץחס זפּפּש יּ; נ . ב י נ ו , , , ְ ב י
 44. 44. סושיאל קומרס 5: סחוֹסןםןסוץפּ ןחפּזבּזחס זפּפּש נןיל | ±|ץ|5 ץוון {גן '. ^ְ')ָ(וּ׳59 1 סוושׂ. {ץסזזסק 0 [אבים 5 סגּכן שׁסזזס; 0 פּזאומפּןוג, 1די; . זן. ' י ". ; מ, :׳ ֵ -. , . י. ֵ י ו. . ﬠ ארסחס; 4 ' ׳ ׳ ְ. ﭏ ףאנ; א י מ יצירת וּספּפּיוֹ אישי שד פריטי 7בוש ﬠך בסיס קניות שךך באתר ־ך$ץ[
 45. 45. םק5ך1י1נדרד$ אסחץ )זד ישזסחזיזוֹ” 'צלומיצאבוי ' 5כוד: :ן_.0:( " בזנאייאייּיז ־ פּנאחירץרה/ אין ` ' פּישׂתחסקץתן מ0ןז[[. |[5 חו-ןסץ ס אװ כ. ףשׂח ן ונח ירו הגּפחבֿואדבֿ י {ראזאז ך [ 15 רח ץ ןאָס] [הּןץז `זי ``ןן)( ; ו1צ! ])! ןא( ףכחו] 9 י 5 ןןוןװאַאָ [`(`(י. [ג וּ ץוןייגס] ן ָ ר ָ אזחװכּ ^ו ן ו י י יי 81 וזואק ו ןחיּזוייפּ . ןיןﭏויּז 'ריאירק 61 7 י דיו גן זה-יו. ת איור( יװקו 5[. בּ5 יאויןאַ אנ( חנן ח(: ויןניואַ . ש חט ֵ יייּג ואחואַ אט חג( ְי'׳> ְ ן 'ו 6823 ו” ן רשימות פריס' לבןﬠ לןהסים ﬠ7` בסיס קניות שביצﬠ! משתמשי האתר נְ. ר י ותו יוו ! ממנוﬠ וצגּווופ ! וויין ץיליץז
 46. 46. סןשיא פּװסװיפּווסז יש 586 זפּרחויחוויּגּ; קומרס 5: סחוֹםןסןסוץפּ ןחפּזפּזחי( ץפּפּס פּפּחטספּינ: ,ֵָ םבּיּחםי ו פּוגפּוטופּהּפּוו ו 2 ן. וס( ופּןזוןווסחוֹןזזבּוֹוזסנ! פּגח ופח% חפּזפּ טו פּיחבּחח חו 'יפּזבּז ם חפּח , פּחסיפּפּם & ופּװפּחזווט. יוופּחפּוספּזזחק פּססוס פחו ששון סחסוּ. פחו חו פּפּחמופּטיּופּוזו: זטסםהּ ססש פּװװחם ופּיסץג פחו פּוךזסםפּם קקאגװםסװ חס פּזפּסגּ% שח ויּוסחפּ ס! פּפּחסןפּ סחבּ פּןיפּזטם שׁווזםבּפּם 'סו פּחומיזבּפּפּ פּפּךמפּמפּיּוחוש נןווֹנפּטויוספּיחויוגּסײפּוו בּשכוהּװוסו פחכוהפּחנוװ פּוגּשרווםקכפּן ,15 זפּוזזץוסחוֹוזזבּבֿחפּמ צב! פּחסוֹוספּןוסי( פּזפוןבּוּיו פיח !56 ! פנו ץבּװ 5351 פורן . חג סוסװיפּ וזפּןיס-ן מסןבּװ ג ופּי םחורגּןחפּשתיּתיו, ֵ . שווק. ופּייּבֿחויפּחפּכ ֵ יפּהּותחושיּןחפּכ יצירת אוספים אישיים ץ888
 47. 47. ם 1 גם יּוּ וּיץ/ פ ! ן גְּ םיןיזז ם בן רז פּוומפּ ֲ . נﬠ פפֿפּף( פּזחזפזפﬠשׂנגםם וּ זפּןיס-ו פּסכן ןבּוחםסוּ} זפּפּפּבּפּ יא/ בפבבֿפהּפ , ש מה, ”60 /6 יש קיבפזבֿ% ק , לזיּ זושׁי נייּי חיח יל פּנווסנופּןנס חג וּ . ..ם אזסויןקפּויןפּ חבּוֹןבּזזפּנווּן אאאא/ ו (ﭏ . .,. ס . ידי יש פּשפּזו 23 פּופּןשׂםװםזם זטי יצירת אןספים אישיים . י [ְ . ילייייד ָ , ניגבבןנפ / תּ, 613 פּחםחמפּװםמ י פּיּוסזפּזפּץסןניסבֿ( / אכן שפּזפּפּזס פּחסוֹיספּןןסי( בֿחסוזםיװסח 16 וּ זפּץסו פּסם סןבּבֿפּזוֹובּן וּ זפ›`ס. | פּסכן חבּויּןפּזגּ י שן ` י ﬠ וֹ . פיכפןפּז. מח ְ יציּ י נגּספּוﬠא, גנ גוי ְ ףא 'ו י י אגי” ְײ ְ ײזװח! חזװןד שװםיח זשי זםי
 48. 48. גּז גש יּ/ פ גּזםקיןיזז ביייזז חיואבֿוֹלליזײיייזﬠיזכ% ייײנ%זדזְייּזְֵֵ±: ל< *וּזשׂייפיי ץ, י י י , י ָָָָ משבי% נבֿןי ְְְֵ ְְ `× וֹש, ו: אַ ץ ְִָ ן , אא, <ו`ֵנ, , ך 1 ! י ”,1 -ב 4 ימﬠ-ןי-אד: .גּ. _ וי' 540 חברים באתר ממליצים ﬠו' גאדג'טים מרחבי הרשת. האתר מרכז אותם (איזוסםﭏגק
 49. 49. יזוושיייוי/ פ יזווסויוייז גיייכז ופויּו כך קונים חנם ! בטוח 9 חדש! הדרך הקלה ! הזולה לקנות 5% המדריך לקונה המתחילה ג-ץפּפּפּ ג מדריך המידות לקניית בגדים באינטרנט ק המדריך לקניית וﬠליים ביץהּפּפּ . ן ייוייוייוודויך ייליופזובוייּו ויכלו גּרץןו: וֹ ו י י י: .י "י יל י יּ *ו ׳י ו . וי החורף גלנשׁ וטח גגּוווי אפווּשחוו-אווו קולקציית הקפּסולה הספורטיבי! ! של ג'ני קפלן )ן . ֵו. ושׂ: ׳ֵ_. ֵֵ . צויּג-ו-ו-
 50. 50. סוﬠויאו' קומרס 5: סחוֹכןכןסוופּ וזפּדבּץטי( ײופּפּט 5 6 6 פּחוֹסכזסרופל הקולקציה של סיגל גרוס ללוק יומי ונוח הסטייליסטית סיגל גרוס ממליצה ﬠל קולקציה ﬠם נוכחות נחות' פריטים פשוטים ללגישה ווﬠלי נוכחות מכיוון שאו' לא טיפוס של בוקר, אני פותחת בגרניים מחויבות שהן סוג של בדיחה פרטית, מﬠליהן )נולי סניקרס וורג', ההנרקהְ ﬠכור מישהי כמוני שלא מוותרת ﬠל ﬠקבים אבל ספורטיגית הוﬠליים האלו מתאימות גם לחצאיוונ כמו זו הﬠשויה דמוי הﬠור ומויווכח בסיומת פﬠמון קטן נשי ומחחיא. נגזרת השמלות יש את היוורמת' לא נצמדת לגוף (וגל מפּלרנוטח בתווﬠה ואוך)יםֲ גם ﬠם צבﬠ מרﬠיש )ובﬠים . אהנה נוספת גדולה שלי. מרגיש )מו בקליפ תיקים מבחינתי הם צורך. תיק ניהו ﬠווה , ול הדרישות האלו נצבﬠ. ) ברצוﬠוח הקוליות וגודל שיכול להכיל ניוז אבל 'י ן ﬠר"| אפשר רמצןא את המפתחות חלווה שופינג: מתתם קניות מיוחד להוראות. בשיתוף 8887
 51. 51. סושיאל קומרס 6: פּחזפּךחךחסי( ץזסזבּכןוֹחוֹזץבּכן ְֵ. < ר ל ווֹ ס ק וּ `ג שׂי-ײ ו-ב. . ו ` י ֵ› `ְיי־יל/ /' אַ. ְ} , ִָאָ ין ֵ דוןדןיּ : יי ֲ י ְ ~ יּשׁ פּזיײימגּווֹוךפּןויּנ יפדיזגּןנגו; ﬠנך % ז ׳ , ה ְְֵָ גייּ-שיאי' א -א 'ן ן , _.־ ־ֵ -י -רא-ײ-י'. _ _ _~ ײא ײ ְ ן ן ְ ין , , ,א ְג י 'ימ / ְ, ,ת -י-יּ; י וּ ֵֵ ` וֹ ילוב -_ֲָ,
 52. 52. סושיאל קומרס 6: פּסזפּוזזוזזסס ץיּוסזבּכזוֹסוֹזזבּכן ןוזואַיוינזוסוון פּיןןפּװסוןין' ץװסץ | |ין 'וסז פּסבּןכן סהס 1116 : יוסחחהּןבן חסוֹפּפּבּכן טפּייוחחז פּךופּסחגּ ץם ח, ְֵ. .ם ומﬠשי; 0 צ/ יוּ שישמש ף ניזן . .חהּהּחהּס 3 חא יֵשׁ ןן ֵ , וחשש יויויּװ וּוזוש םזװפּזוצקם וּוקװװגּןיּוקוּוז 2,297 1 םװװוו או 8אםו88גּנו תּװסץ , שימוﬠ $378,1 29 ! וסﬠ 810,000 ים אםחאפוﬠ 18 םו םו בץווֹ נ מפּס טפשי חט מחוש, אם חו, , ששם פּ. חז ופשוט, , א 686! {זז ון! !וא ג '°ְְְְ ן% ְָ חמשת, ם מ . תמם >› ”מזו ממפת 'שׂמײ' שש” (י . שהשטן . פּבֿווֹשפּ פּחוֹװפּפּ ןבּספּ ָז3שׁחפּ|03 זחפּחחחוססכזבּ חג! _ ְ. ְ וו גיוס הון ךמיזמים מגורשים ברשת ז8ז8זן$<| סוֹ<ן
 53. 53. .. ַזְ ﬠיצוב קולקציות הלבשה בשילוב הגולשים באתר $בּוֹ8 זווסץ ח0 זווי(
 54. 54. צי, ו ו איּש / . א ך. סושיאו' קומרס 7: וסחוֹכןכןסוץפּ [בּוֹ$06 במ.
 55. 55. יז ויש י/ % יזורויוייז / וֹיז וחיויוולייזץיוייוויובי; וי ְיול: י<ויו; י הוגין. ווויפּו , וגּﬠנו-יוהּיﬠ . ֲ.הָ. ..גֲֵּיִּ: ֵ.. .ו. י.; ֲייק בזבינויּ ײתביזויו; בניףקיזןו ויגבב ְ ֵ ְְ . , ְ ֲ , ְ ויוי ת ב יּז-י-יי' י רוי ג ִ י-מנוול. .ין. גימפ י יל ְ א 'י ; י ב ויזוײ ךוֹ- ְ, ְֵָָָ י גיּינ גּוםוכּווונווזבנו סכנוןב , וושׂמומוותּוגּוסו , פמפ בטימוובוּווססוגּט ‏יּ ו יּ י א‏‎ ‏ין ליא} . בילב. ‏‎ ^ִ] ‏אתר שמרכז המלצװ] קנייה מחברים ברשת‏‎
 56. 56. יז ו יש י יגיו/ י יזי ו חיויזז /7 1 ופויו וליּייזייבויווּויּוכיי ו וּיולייוויוביי . ומו ֵ` ֵ 5 ֲ%ֲוֲ ֲז~ְְֲָב קיאןצװ” זזסספּיואבּןכ! סץחיופּוֹוץשׁחבּ י : ווּפּתּווֹ _ 'להקהה “ו יירדײדי _'וי / אמיּ נו ל י יו חספּחיוןווופּפּבּוֹזזבּחז י( ח88ז×וֹ5זנוסספּ ו . ׳ ְֲי ָ יּח. _ֵו י ו ֵ , א ג דביּייּ: . ְ . ְ י ייייּ י ץ ויי ייד” י יודי} 8 / ְ ו יואמ ויוי א י ` ֵַ הםלצןת קניה םבלןגר' אןםוה שהבןלﬠ בןרןר לﬠקןב אחריהם וּחלופואוןבװו' א: ו יי בו וא ,
 57. 57. יז ויש יייו/ פ יזווקיולזז / וֹבֿ ופיּויווליּייזייבמויוויוכיי ו ויוליייויובלי בחוןת ש7ו0ט08: כמה לייקים המןצרים קיבלן ברשת
 58. 58. /י ווייז ויויו וו; יור יויוז / פיז ו יש י יסיו/ י יזו וויוייז ז68ק פּחסוֹזבּוזחנוחזחזסספּכן בֿוסזבּץװס זפּפּט סחוֹממסמפּ ן וֹ זסנוכן סז 'שפכו י ›| ׳וסווןו±פּן| [בּוֹסס$ נוסיוסרחוזזסי( פּפּןבּפּ פּסןווֹזו( - ץזסזבּכןוֹסוֹז-והכן ו ו ו 0 ו יְי` ייי "י . ײ ימ שוֹספּ/ ייו! סחוֹכןססמ$[בּוֹסס$ ׳` י י סחוֹץװפּ מװסיּזך( ו - ם‏
 59. 59. .. ין ן: לי לץזגּ. . ְ ְֲֵ יּ ֵ ָ יז “וֹ 4 ׳נזץיפֲּנו ז ן" ָ ְ ְ ךֵ ין
 60. 60. גּז נש יּנייץ/ א גּזבינזיו ﬠ ברזירן / א יאזזגּגּף% ו ְ פ ָטְ ִ יאנגוזרוֹיוווגו יּיוווןווויװ; יוֹויןוןװוופ וֹ פּחוסהּ אן- ו/ כןפּ צג! שׁזוֹװףסבּ פּבּש ןססבֿסזק $חוֹ6 פיוז א ו. א יךוֹזמיּ בּוֹ ש סיּק ססרןפּ סז ואבּןצן | בּוֹ: ›50 פּוץז וחזסוֹזבּןבּן 8חוֹזזוֹ6 סװסז6 |3וֹחס5 ׳ונן0 ף רןחבּיו זס( חוֹ סוֹח: סז פּבֿזחיפוֹזז פּןיﬠסןןבּ ו א א אלז ־ ו פּחזפּחזחזססי( שסו) חס 5זזוֹ8 יפּזימזס 1 יזוֹפּנופּװ רכישה קבוצתית שד מתנות יזיחופוֹוסיּזיב בסיפיּקןוּי( כוח
 61. 61. ס ִ ש 'י שי}/ י 1.1 ְוְ[יןְ ﬠ יַןְ[יןי1 / א יאזזגּגּף' 'וי ְ ו 'וי ו ײיװווגיןיּוֹיזבושו- צזיוֹיזויווּךיּוווז. -מיּװמפזו . פּװבּייוּסחיּ ךוֹחשגּ ! יחשפו ייבןי חויוֹוזכןסןוֹוייּןשׂני פּןהּטוּפּו שמץ פּפּפּ ם! פּיגּפּפּ שׁפּיב( 'ןזזבּיז מחואזגּﬠ ץםפּ פּזפּאסוו צטט , ד [ו - ַָָ. . , ֲָ ֵ דא . סיי-י; ,ייג - ו נ; . ְ וּשלשׁץשׁיגּייייּ. ן/ א" א י נ " , ןוןןןןו . יְִ / /ָ ְ ִ ג י נניגיבשסג ֵֵ ַָ י יפ; שׁאםשׂפּ ש פשש , בגּטגּפּיפּ רכישת כרסיסים למןריﬠים ןאירןﬠ' סםןרס ז לצוויןיזוןוןי : בבן ביכןאוֹןײי ןוו: 010 נפּ ג, -ונ וויווֹבד םחגּ שגמר *שיש פּחספּ; אםפּםחבוּגּפּ ִ ובֿבינ "81 וי ז -אמוגיזונ: ייויןוווווגּיייןינ יגבייזוופּווווֹצבןיּןיזוידןןוגי רמןקווֹוװבובוי ר`ד1יֵּ 3111 פֿ וֹיוניﬠנ י_ יּצגּיּזובּזזןויןוו; וביךב / וווזייי ו ון; ווגיויּןשׂיּחג! וייּןוֹ
 62. 62. סןשיאך' קןרורס כר7|ד7` ﬠסק' . סמכו ץאַמ/ רסא סק ין וּ-ןאן' 'ואיןק הנאגווּו בשׁויחהּפּיו פוש בגשׂס פּוהּויחפפּהּ פשׂ-חףפּפחגּ ביּבבשח -. אבא פּייוּוי/ יﬠ , מאיו אַף שם ם. , ימוויּו מאחה% › : ןוֹוֹוֹוֹ )4545 פאפא ייפֿךו ופסוי. " פּסיכײזﬠ ובּיוחכ ופֿווס זואןבֿ [52 בֿורריןיז ריווןחוייזס בֿזאומן ”60 0ז-60 'נ-סל וכוֹומװיבֿוֹװ ץפּוסנוםם ץם בבפֿום ײובחפּבֿמוײוס רבגןכז : מם נכמ( בוו': יחפּו: . ווס , ין יי יו י בפ יﬠסויוב( וי פּויוט ם 'כ שם . ו כ (יחדו ְ ז פי: ה-רה: מי ףרחי): יויםז ךוּזמ ^ֵָ פיזיזגו ףםרויי (סם כ סיום 'ויוייו-ו ויו : קסם ושב. םפּדיי, )ווסת ַח, .,ז, י,יג>: יי; יגּינ! !ומוס פּסחפיקוﬠסץווטיּופ י סחס( כןןן סחוקבּןוחפֿ ונוס! ) זפזחפּ השכרת שמ7ות ﬠרב יוקרתיות בין החברות באתר ץהן/ וחנוכן פּוץז זחפּכן
 63. 63. סושיא7 קומרס כםוד7 ﬠסקי י ֲ ו^5ז5 ”כפ שׁסווךוסגו 8^6 `ן [! $ ףאאסןיוֹ ן! ן")(וּן 5 `! |א)(5;`י| ( [גזו מה! ! ץא זאןןיﬠיװ. ףוזםניזחנןצןװ ךיוֹיוֹװנאךאןץז ף וגּ/ װװאגּ 'יץאןנן , פּזפשׁס װגּ חס וחוֹסמוֹװ5 םזנםחבּןפּ יקקק , מפשק מחג פּסיּכּןטוּופּװ ְָ_= ְֵַ יְְ, =יוכג חשון ו : ן : זכּוגיּו ִָ . י. = . ±ַ= יּ בןתוזזוס; השכרה ומכירה שך תיקי רוﬠצבים יוקרתיים [בּ8ז$ זס ןוןוסזץספּן סבּפּו
 64. 64. ק וש יייו/ א קי תו יו בנוה. 7.” יצזויוי ביוץ( בי 8:06 ! זגּיוומוזווגּיו יּוסװפ 'ייבוונשיקובֿבךן וה. , ְ>וֵו. ר שייח. וּוויו אָן תשרי פװסןיםושואוו! פּפּז פּץוובּ( פּפּסוטבּפּיותיו 9.50 $1 ץויוססוּיו קוֹו פּפּפּוסבּפּזמיו 349.50 ְ ”נ ה: ׳, :ֵ: אזו : י ביז ואויּיוי , יהּכיּייּ וייו הנ היי: : ר ֵ ֵך נפ ְ נותנוייי; וי; ָי ײ . ~ אַ יּיוי" א . ` ג' 7 (ייוכיסיין קוב יפּילןטהפּוורר 89.50 ְ ׳ז`נר ו )& ' וראיזאיא חווי יצ ייא( ' , יּיוד ו. ר] / `ז ' א ו בֿ )ו בחירת ﬠיצוב' חןלצןת | ר7כ'רת| ﬠ7` פ' הצבﬠת הקהילה : כוֹינפוֹויזןבנפיזןכלאד
 65. 65. וז ו ש י ון . נוו זו בּוויויו / י 'שוין' בחירת ﬠיצוב' ח|7`צ| ת | ר7כ'רת| ﬠ7` פ' הצבﬠת הקהילה : סיוֹייוֹפײיזןלופיּוךלאוא
 66. 66. ק ג י י. תיחירנ בימז
 67. 67. ס נש ”וּיז/ א גּמרוקיו ﬠ שה / א ישׁיּץןשזיז השן" ﬠןםר מילר מקדם את המסﬠדה בא ָ וו . י ןויוומחיוי-וגן' םצﬠןת שיתוף תר7|]| ת באינסטברם אנ מגּ אא בֿ ן ו. ֵ ו לֲ ָ -זפּןןוֹמזזסחזס 288 22,614 348ָ3 ַ . ָ `ֵ ַ` . ם 'ויווווֹוּות ! סחוס
 68. 68. חןשיאן' קומרס כםןדל שיןןק' ײיײכּיּייּ ”ײסײי ~0 ”אא "^ תא% "אא ‎ ‏‎ 6""”°ײ$ פּקוקספּפּקססגּגאסזװפּגּק 5$אחדצ/ ﬠוֹ .8 ץקלזזושׁוגּ, א ”ש "יּ ”ש $י| |ק8$0י|00^ .8 אס! וּ-ן$^: | פּפּופּגּפּ 8 פּםצא חאאשׁםונקרוּןסהּ פּזקבּזסגּבּ( & פּסצאסקדיוקוק 6$ז5^ח05:ז 5 ץזשגפֿק פּקופּצזסקזןסס 5, דהּגּ קחשפּוקן .8 זקסספּ ח5דהּ50אש גּחפﬠויווֹפווסכּןוּחץפכ( וּחוֹוזיּסויוזחש חוחחגסי›וזתו@ פּווחיװוגּחסבֿ( חחווזבשׁיוזמש פּחסוֹפּםו›וָוןﬠ@ , חםוֹןמססחגייהּשׂ ~י פּםשיװפּק ְ× מז). יק . ְ, ְ . .~ ֲ 5.. , צ , ְ ~# ָ_ ְְ "ווול" ' יּ ש יּײי” הּ ”וי ]: [ סחוצזהּוּומוזמוכ( נזחוֹוזהּגּיגּהוזחש חחוחגּמﭏוזתש פּחטﬠחח= וופ>ןוחץפ@ פּזכּושחפמחמזזץחוש = חםﬠתוו= ווֹם, ןווזץפּ@ פּחםפחוּוםווםוּןויזץפפ( ' ”°“°"””`°"5 $יןו-|0־| `^ן^ .8 ץקקווקן/ בּן]. ג י 'ך וֹ, 8 8 {ו גּס' ] , או 11 'ר' א חזיּהּײמ ריזו” י זירת מסחר ישירות מאינסטגךם ץןןפּפּחוֹ ׳ו
 69. 69. נז נת יּגּ , ,1 ְוויןֵ זו גגזיה 7 ש גּגּסגּשזז י פּםסנ י פּפּסזק ץסבץוֹזק פּחזזסז פיןנופּסק חסוֹזבחזיוסזחן פּזסוװ !68 זסוןחסס פט זװסכוגּ שבה} . זרזפּזחוֹ |8וֹ506 סז שׁחסספּפּז פּזפּזפּﭏזבּךזז פּכזןפּרץ 59ר|0כז9$ץ` סחוֹזפּפּזבּד זחפּזחו 0% פּחסוחורח {0 פּססזסחשמ סרט פּסנופּזס/ צס הפּחסספֿהכװהחסו , זבּוֹזזףתּבּד ח0[ / יבּוֹז מזגבּפּ בּוֹבֿקפּרח וגוֹזספּ בֿפּסזיג פּיבֿסס זוןסשכן של ְחְְְְְ נ ֲִ װהּז ס/ יּחהּרןגי סו דװירי - פ-חסרה י(ח8 , רחהּזיזהּזפֿיהן סזךיוןוזיזשס} ־׳ יאי: א זנח ןוּינגּזשזחס( שׁחהּץחהּןהּהּז פּזסרח 805 פּﭏהּרח סז] ןןצחןןצןן" זרפֿפנהּמ וןהץ ץ . יןרזוֹרזוּמיי זסץ . .יפוחךשׂנקוּי 600 15זרךיזרן ןרטךיּסחוּיח 8 גּזחת יוינןװוו שס') יירזנגּויפֿחת י×6ח ץךח ושוב! סן נזוזויזוּיזפּ ווו ן" זשס/ א חס ווזססבּייצןווזץא ניוווזשפּ שׂורוֹ/ י 80 פֿנוװו זובּ זפֿןשבוסס ְ, ָ., .,ְ, %יּיּיּ־יּי צ יססיאבּיס , װיייווסוןוויא י / םבצﬠים ןהמלצןת ﬠל סמך חידﬠ מרשתות תברתיןת
 70. 70. ס ִ ! ש 'י ייװ גְ] שס ש בּןוין} / י ש י% גְ ן. גּזיז וו 'גז ום יוו לייינןויגּﬠ לייוףגּניןוֹיגּןי שגּוישיןךגּיﬠ 'וןןיוֹיזי-ובּזןזוןוזגּיגּווּבֿוןיןאזוייב גּירווווֹונוקוֹןיחל ^ טבוןלןגיה לתיבןר בי| #תג'| ת בשיח תברת' לשיןןק ןמכירןת / רקןאוזיּץןאןליי(
 71. 71. נז נ ש יּו ין ְןס[יןְ זו ברזיד] / י יששזז כּכזוֹתוששׁהוֹייייּהּוּפהּפההבאנבוֹזוﬠ ְ, תֵﬠשינז; וֹפוֹוימפּהזיוֹבבֵנזוֹקמ: ﬠ א ` ָָָ -. ָ.ְ ׳א1ֲֵ ־ ` א א אאאן {הנ ו שוֹן ”ן *ן ִ וּ: . "זפּייז , ִ יּכנ* 1 ופּביימומנו ץװפּו פּזיּתפץי] פּאיח זןזסו} יזבּייּימסאַכ. 1166118 :8 ץז זגןסי} פזבּייּיבֿזיא: נלתחיּפּﭏזגזצ] 806181 זגּןס-נ פזןיּוךבֿזס-גּ בת; ,באואאובורויבװיﬠ , 'אהּןכּואי ז, ך פזךרנ איּידובר; ראוךז ׳: ייּר' 'ךךאוךיא אואוא! און ך אזרוי זפװאורח אזפבּרחיחרחאית ב צ וה יארזר זךאח ריז צרח', א. רדזרןאבאז רז : אהּריאזג א ”רץ בוואיך אוי יארא-או איי ל' ז-רי אורור ררדחאוזירצאמזיּיהּיגּיּאר רג ײכזא אײו- א צ! -רארײאזוֹ מז חאןיץאייּז "רז 'י ך ררריךדװרדזאךי 'ור א; א>ז~וֹ. יְיא ב” זרזדך ץ ירי ` ײרזזתי, דאך: -דא -אאזרוזחרףיװ- 'ז : זיזך . אאזגּא ךןוואײו: צ” יך ןח, א ף" . ן = ֵ ואאייבּרח רוֹחאה ראו . א ןאי' , דו איּייּיךואזנא (ח: אןיתד . רקח א ה : זה זאוּזץ , ירװז ןרז יאיאיוֹף ץ `ו` . נינ זײר: אןץררזשלד- ־71`־"ְי`יֲ`ז יי^ `ְ ז/ דמיזנוןך. `וא גנ וי טכוןלןגיה לתיבןר בי| #תג'| ת בשיח תברת' לשיןןק ןמכירןת
 72. 72. נז נש יּש ווגּﬠקיבּ זו גגזיה 7 ש װסגּשזז ייייז פּוסישפּ פּפּשוֹאום סחוֹזפּﭏיובּןשׁן [בּזאויּו פּיןפּק , שנפּשׁ חסוֹזוֹפּוֹשחבזגּץפּחזסזפּשי( ` פּחוֹזפּﭏזפּןא [בּזזסיןפּק חוֹזסבֿןבּפּ-ן #1 יי י ייּ) י י )י ויין” י/ /יי י י פ (אף: שץ} פ _ ְ ‎ ‏‎ ` הטמﬠת ﬠחקים ןתברןת לשית ורשתןת התברתיןת
 73. 73. ניטןר שיחה במדיה החברתית 03% ץזפּשׁפּ בּוֹשׁפּחז ןבּוֹסספּ חוֹ שׁפּזבּמפּ פּזבּ 0$ן0מס ח0וֹ| |וֹ3| 1.8 ? שׁחבּזכן זשס/ א ןחסמבּ / אבּפּ ץפּמן ןבּוץװ ח$68 טסו) פּץבּן-ו רתםן את אלה שכור םדורים ﬠליכם
 74. 74. שיןןה בחןשיאל בזמ| אמת חןחרבןך' 22013 הפסקת חשמ7` גדןלה באמצﬠ אירןﬠ הגמר ין , יּ . יש י י ֵ
 75. 75. שיווק בחןשיאן' וזח| ארןת שסןןסק ﬠ פ וֹ| יןןְן^ שמש 'אאדבֿי {11811 101118ד81כז$11 ְ^ו$]ז113׳1@ 618 ס! פּסתן 501118 881161118 . ..חוסם 3וס2םפּק 4 - מאש נז3:4 'וֹ , ר-ז `4 פּקיּוהּססגּבּא 3.154 פּ-חיויוּיּ/ ויכוהּ 9,400 הפסקת החשבון' בחןחרבןל 2013. מוצלים את ההזדחוןת
 76. 76. שיווק ויחושיאן' וזבו| אבות שסווסיו ﬠ ס פּחפּפין חןבװ 3ח88זס|8/^@ 1ש130י#$111)81 .881111188 ץיּזיזבּי( 10( 78” 3ו20 ספק 4 - ו/ חג, 3:44 וֹ די א( פּיןיוהּסשׁיגּק 686 פּזקיףוּיייזפּהּ 3,249 הפסקת החשבון' ורווהרבון' 2013. בווצלים את ההזדבווות
 77. 77. שיווק ויסושיאן' וזבו| אבות וװסוןסיו ﬠ ס פּחפּפּזשבש ש 5ח88זניו3ן^@ 1ש81'130כ1נ#$1 .1181115 5811 21150 8ש. .. 3וס2 ספק 4 - וּ/ חף, 4:00 וֹ , רי ייי( פּקדוהּסשגּק 551 פּזקיוּיוֹןיזזהּ 2,320 הפסקת החשבון' וסופרבון' 2013. בווצלים את ההזדבווות
 78. 78. שיווק ויסושיאן' ו: ו`בו| אבות הושיכה המפורסמת שן' סוארז בבווודיאן' 2014 ﬠוררה הרבה בן'יבו ברשת
 79. 79. שיווק ויסושיאן' ו: ו`מ| אמת הנשיכה המפורסמת שן' סוארז וימוודיאן' 2014 ﬠוררה הרויה בלים וירשת
 80. 80. שיווק ויסושיאן' ו: ו`מ| אמת חאןץפןפֿןזגּפֿ ! חסון . אגּן-ןגּזן אגּןיןז ןוחגּןןצפֿןןן-ןיו וברו המפרסמים ן'וקחיבו נתח מהביס
 81. 81. שיווק ויסושיאן' ו: ו`מ| אמת שסוֹיסיו ןבּנןסןוכ( פּחוֹזפּזפּם וגּכמסןוספּחוֹזפּזפּו-ןוק פּדוֹס 8 סחוֹניווובּיּופּ 81161 ןיּופּוֹשפּ וחססני 3 שׁחפּחיּודחסספּז פ/ ון ו ײ . . תחבּוֹןבּזןוֹס 4ד20 חנו. 24 - תוכו 15 10 וֹ' יּרז רחי 140050155 562 , י-ייביפּזיוּכּבססת , ײוןםק מסחװזסיפּבּסזחסחזבּחחוס ימ; פּפּנפּנחפּסזיזפ "ו סחבּ חסךזזבּחחוֹס זס פנ-שרה פּזיטסו) חפּמװ ץבּﭏס ץןחס 5וֹ סחוֹזוֹגו א רו י א `ְ .511931 2014 ﬠו 24 - תוכו 30 10 'וֹ בן רח( ייזווגּוֹנהּשׁיהּץ 333 -יאפּיואַיויוּ: ו59 ! בבו המפרסמים ן'וקחים ]תח מהוייס
 82. 82. שיווק ויסושיאן' ויאזמו אמת י י ו. א ְ ן 5 ג י י, ו שיווק וזמ| אמת: סקס האוסקר 2014. הסן`פי המדובר ויﬠןלם י' י א `א ְ` א א
 83. 83. שיווק בסושיאןי . ויואבוו אבות א' ן/ / התברר בפרסומת ן`סמסו]ב
 84. 84. שיווק בסושיאן' בזמ| אמת שטייט; ָ ס גּפּגּװ ש 0508152014 81 חו/ ון זפּךוןסחויז חס $ז18סח60 1118 8'5ז8|-ו . ץווסבּזפּסוופֿךדזפּוחוֹס 101 ץדוֹטפּזכּ( 88! חיזסח 581111 - ץןוט8ז6ו88ק פּפּשׁוו-שגּו-ווס/ וחסי( שמו/ וטו סוֹס 'וגה י ך88ְנ 8005 בטקס האוסקר: טוויטים מהח77 לקידום הסרט ץזוֹןובּזפּ( ^$^| ן
 85. 85. חה יימןח ! ש / לזגּזגּ 'ח יװשׁמח 1 ה שׂיאוֹוֹוֹ ָָ_-ֲָָ מ-גג ו, ששתה-י( ך מסגרות ﬠבודה 7סושיא7 קומרס % סושיא7 קומרס: מוד7 ﬠסקי חןשיאל קומרס: מןדל שיווק' ש חז00.פּ5ז9נז3סﬠפּ׳^-וֹ((-ן. ש/טש
 86. 86. .. .ד , ,י א י -, י צי” י ' י וְ 1 א` ` יא יץזץכזןלץיסזסוֹץק יְייכ1ײו8ון5 פּןכּןײוחקץיזﭏמוֹךן @ , יי א , א ` יּשׂיי* ם ו פון אך. . בכו' שאלה או מחשבה ש ְ גזאיוּא יּ ופאוכובוווכופֿוֹוֹווֹס ופגפופּיוּ; יואיקאוֹ": פקנפּדביולוכﭏסוֹווופןנוווֹיפו/ ﬠחוֹווויוווופגּבמווֹשנפﭏוזוז; איי ` יּכ~ בקאןךויּקוּיבפוֹסןווכ אָואי

×