Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
เอาอะไร...ไปสมัครงาน ? (สายสถาปตยกรรม-
ออกแบบ) Basic of Application Package
dreamaction.co/basic-of-application-package-d...
3. จดหมายนํา (Cover Letter) คือ จดหมายที่แปะหนาแรก เพื่อแนะนําจุดประสงคการสงเอกสาร แนะนํา
ตัว และ เปนเหมือนบทนําใหกับ...
หรือ สิงคโปร ประเทศไทยมีความเปนไปไดในการที่จะมองดูเกรดเปนตัวชวยตัดสินเยอะกวา ในขณะที่
อเมริกาและสิงคโปร (จากที่จอมท...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

เอาอะไรไปสมัครงาน สายสถาปัตยกรรม-ออกแบบ basic of application package

214 Aufrufe

Veröffentlicht am

เอาอะไร...ไปสมัครงาน ? (ในสายสถาปัตยกรรม-ออกแบบ)
What is a basic of Application Package ? (Architect/Designer)

กำลังเตรียมตัวสมัครงานงานสถาปัตย์ หรือ งานสายออกแบบ อยู่รึเปล่า ? คุณรู้ไหมว่าการเตรียมเอกสารสมัครงานสายเราน่ะ มีลักษณะเฉพาะตัว?

** http://dreamaction.co/basic-of-application-package-designer/

http://dreamaction.co/
https://www.facebook.com/godreamaction

Veröffentlicht in: Design
  • Login to see the comments

เอาอะไรไปสมัครงาน สายสถาปัตยกรรม-ออกแบบ basic of application package

  1. 1. เอาอะไร...ไปสมัครงาน ? (สายสถาปตยกรรม- ออกแบบ) Basic of Application Package dreamaction.co/basic-of-application-package-designer/ เอาอะไร...ไปสมัครงาน ? (ในสายสถาปตยกรรม-ออกแบบ) What is a basic of Application Package ? (Architect/Designer) กําลังเตรียมตัวสมัครงานงานสถาปตย หรือ งานสายออกแบบ อยูรึเปลา ? คุณรูไหม วาการเตรียมเอกสารสมัครงานสายเรานะ มีลักษณะเฉพาะตัว? ความพิเศษของสายงานนี้ที่แตกตางจากสายงานอื่น คือ สายปฏิบัติวิชาชีพทางการออกแบบจะวัดกันที่ผลงาน คุณภาพงาน และความเปนนักออกแบบในตัวคุณ เปนหลัก ซึ่งแปลวา เกรดและใบทรานสคริปไมไดมีบทบาทในการตัดสินคุณมากกวาผลงานของคุณ ซึ่งมี ความแตกตางจากสายงานอื่นๆที่ใชเกรด/ตัวเลขและตัวอักษรเปนตัวแสดงผลงานคุณภาพของแตละบุคคล เปนหลัก แปลวาอะไร? แปลวาเรามีโอกาสแสดงความสามารถเราผานภาพเปนชองทางที่ใหญที่สุด ในสาย งานของเราจะใช “ภาษาภาพ" เปนตัวเลาเรื่อง ในสายออกแบบของเรา(สายปฏิบัติ) ภาพมีพลังเหนือกวาตัว อักษรและตัวเลข นี่มันโอกาสดีชัดชัด!! หลายหลายคนที่สนใจในหัวขอนี้ อาจจะรูอยูแลววาตองใชอะไรบางในการสมัครงานสําหรับสายงาน สถาปตยกรรม และสายออกแบบที่ใกลเคียง Application Package มีองคประกอบ 3 อยางพื้นฐาน 1. พอรตฟอลิโอ (Portfolio) หรือ หนังสือรวบรวมและแสดงผลงานที่เลือกมาแลว พอรตฟอลิโอเปนประตู ใหคนรูจักเรา เปนที่ที่โชวความสามารถ ผลงานในสายอาชีพเรา หรือส◌ิ่งที่เราถนัด อันนี้จัดวาสําคัญที่สุด สําหรับการแสดงความสามารถในการออกแบบ .... ลิงคไป ขอมูลเพิ่มเติม 2. เรซูเม (Resume) คือ ใบประวัติทางการงานที่ควรแสดงคุณสมบัติที่พิเศษของเราที่เหมาะสมกับจุด ประสงคของการสมัครงานนี้ และขอมูลประวัติพื้นฐานของเรา อยางกระชับ .... ลิงคไป ดูตัวอยางการเขียน
  2. 2. 3. จดหมายนํา (Cover Letter) คือ จดหมายที่แปะหนาแรก เพื่อแนะนําจุดประสงคการสงเอกสาร แนะนํา ตัว และ เปนเหมือนบทนําใหกับคนที่จะมาดู PortfolioและResumeเรา เรียกไดวาเปนโอกาสที่เราจะไดพูด ถึงความตั้งใจในการสมัครงานนี้ .... ลิงคไป ขอมูลเพิ่มเติม เอกสารอื่น (Optional) : จดหมายรับรองทางอาจารย, บุคคลที่มีความนาเชื่อถือที่แนะนําเกี่ยวกับเรา (Recommendation Letter) และ ใบทรานสคริป (Transcripts/ใบเกรด/ใบจบการศึกษา) เปนตัวอยางเอกสารที่ บางบริษัทจะขอดูดวย หรือ บางทีเราก็ควรจะสงไปดวย (แมวาเขาจะไมไดขอดู) สําหรับนิสิต นักศึกษาที่เพิ่มจบใหมอาจจะตองใช จดหมายรับรอง และใบทรานสคริป ในขณะที่คนที่ทํางานมาสักพักจะไมตองใช หากบริษัทที่รับสมัครไมได ขอ แตหากมีเอกสารเพิ่มเติมดังกลาวเราก็ควรจะแนบไปดวย เพราะทําใหผูวาจาง(ในอนาคต)เคาเห็นขอมูล เชิงสนับสนุนในตัวเราเพิ่มขึ้น หากไมไดแนบไปก็ควรจะลงทายในจดหมาย หรือ เรซูเมวาหากตองการ เอกสารเพิ่มใหแจงจะทําการจัดสงไปใหเพิ่มเติม ยกตัวอยาง ตอนจอมสมัครงานตั้งแตฝกงาน จบใหม หรือ ทํางานมาแลว3ปแลวไปสมัครที่ใหม ก็ไมใชวาใชทรานสคริป และ จดหมายรับรอง(Recommendation letter)ไปซะทุกครั้ง จอมใชแคตอนเรียนจบใหม สมัครมาทํางานอเมริกาเทานั้น สวนหลังจากนั้นจอมใสใน จดหมายวาหากตองการเอกสารเพิ่มใหแจงจะทําการสงไปใหเพิ่มคะ การสมัครงานเปนโอกาสที่ทําใหคุณไดประมวล รวบรวมงานมาเลาเกี่ยวกับพลังการออกแบบ ในตัวคุณอยางเต็มที่ ถาเกรดดีไดทุนก็ใสลงไปเปนภาษีที่ดี ใชสิ่งเหลานั้นใหเปนประโยชน แตถาเกรดไมดี ทุนก็ไมได อาจารยก็ไมรัก อันนี้ก็ไมเปนไรอีก เพราะตอนนี้มันขึ้นอยูกับจากนี้ไป วาคุณจะเตรียมตัว เลาเรื่องยังไงในชุดสมัครงานของคุณ ตราบเทาที่คุณเชื่อในพลังงานออกแบบของคุณ และดึงใจความ สําคัญของมัน และตัวคุณออกมาได สําหรับจอมจอมวา ทุกคนมีโอกาสเทากันตรงนี้ อยูที่คุณจะดึงความ สามารถในตัวออกมาใสมันเทาไหร สมัครงานแตละประเทศ ดูเอกสารตางกันไหม? การสมัครงานในแตละประเทศก็มีความแตกตางกัน ทั้งนี้ถาเทียบประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา
  3. 3. หรือ สิงคโปร ประเทศไทยมีความเปนไปไดในการที่จะมองดูเกรดเปนตัวชวยตัดสินเยอะกวา ในขณะที่ อเมริกาและสิงคโปร (จากที่จอมทํางานที่อเมริกา และสิงคโปรมา10ป) ตัวเลขของ GPA แทบไมเคยอยูใน บทสนทนา แตทุกคนวากันดวยความสามารถและ พอรตฟอลิโอ แตวาตัวเลขก็ควรใสเขาไปเปนขอมูล มาตรฐาน แลวไปสมัครงานตองมีทั้งสามอยางนี้เปนอยางนอยจริงๆเหรอ? Apllication package ที่ประกอบดวย 3 อยางนี้ จัดเปนองคประกอบพื้นฐาน ที่ควรตองมีคะ ถานอยกวานี้ เรียกวานอยกวามาตรฐานคะ ถาไดงานถือวาโชคดีเลยทีเดียวคะ แตจอมไมเชียรใหทํานอยกวาสามอยางนี้ เพราะแตละอยางมี่คุณคาในการเลาเรื่องตัวของเราทั้งนั้น และอีกอยางบริษัทสวนมากก็รอดูสามอยางนี้ ถา เรามีไมครบ...ก็อาจจะอดนะคะ ;) ใครจะไมอยากจะไดงานที่ชอบเนอะ? แตการที่จะไดสิ่งที่ชอบ เราก็ควรจะเตรียมเอาของไปแลกใหสมนํ้าสม เนื้อกับสิ่งที่เราตองการ เราเลยตองเตรียมตัวกันหนอย ยิ่งที่ที่การแขงขันสูง เรายิ่งตองจัดหนักจัดเต็ม เพราะเราไมรูหรอกวาเราตองแขงกับใครบาง ทําใหเต็มที่ดีกวาคะ จอมเคยสมัครงานออกแบบภูมิสภาปตยในชีวิตมาก็และไดรับเขาทํางานจริงๆก็ 7 ที่ที่สมัครคะ ทั้งในประเทศ ไทย 2 ที่ ประเทศสิงคโปร 2 ที่ และ อเมริกาอีก 3 ที่คะ (มีที่ที่ไดแลวไมเอาก็มี ไมนับนะ) จากนั้นพอมาทํางาน อเมริกาสักพัก เคาก็เริ่มใหชวยคัดเลือกคนมาทํางาน เลยไดมีโอกาสดูและคัดเลือกเอกสารสมัครงานของคน ที่มาสมัคร ก็เห็นไดวามีระดับคุณภาพที่หลากหลายมาก และพอตองมาตัดกันเคาใชอะไรในการคัดเลือก เวลาตองกรองจากเอกสาร 100 กวาคนใหเหลือ Best 10 มันตองทํายังไง จอมคิดวา..จอมนาจะพอแชรความรูและเทคนิคในการสมัครงานที่เปนประโยชนกับนักออกแบบรุนใหมได ทั้งจากที่จอมเคยสมัครมาเองและไดงานมาแลว และจากการเปนกรรมการคัดเลือกคนมาทํางานที่ออฟฟสที่ อเมริกา รวบรวมไอเดีย เตรียมควางานในฝน | Brainstorm & Go! Get a dream job! รวบรวมไอเดีย เตรียมควางานในฝน | Brainstorm & Go! Get a dream job! ทําไมตองรวบรวมไอเดีย ทําไม ตองเบรนสตรอม? การเบรนสตรอม… 5 สิ่งควรทํา ที่จะพาเราไปถึงเปาหมายที่ฝน | 5 Actions to do to reach your goal 5 สิ่งควรทํา ที่จะพาเราไปถึงเปาหมายที่ฝน เรามีความฝน มีเปาหมายในใจที่เราตองการจะไปถึง แต… DREAM ACTION © 2016

×