Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013 (20)

Anzeige

Weitere von Suomen Ekonomit (20)

Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013

 1. 1. TäydennyskoulutusForum 2013 – SUOMEN E K O N O M I L I I T T O – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND –
 2. 2. Osaamisen kehittäminen ja johtaminen työelämässä ekonomien näkökulmasta – SUOMEN E K O N O M I L I I T T O – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND –
 3. 3. 3 Tulevaisuuden työ ja osaamisvaatimukset? • Erilaiset vaativat kehitystehtävät sekä muutoksen hallinta korostuvat • Tulevaisuudessa yhä useampi ekonomi rakentaa ns. asiantuntijauraa • Globaali kilpailu parhaista osaajista yleistyy, samalla ekonomin työpaikkana on ”maailma” • Työympäristön teknologisoituminen kiihtyy • Asiantuntijatyö monimuotoistuu » Ajasta ja paikasta riippumaton työ » Hajautettu, mobiili työ » Monialaiset (kansainväliset) verkostot • Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuullisuus korostuvat
 4. 4. 4 Ekonomikoulutuksen kehittämät taidot Talouden yleinen tuntemus Eettisen toiminnan Valmiudet 5 valmiudet pääaineessa/koulutuso… Työelämätietous Valmiudet sivuaineessa 3,6 3,5 Projektinhallinta 3,9 4 3,3 3,6 3,5 Viestintä äidinkielellä 3,9 3 Neuvottelutaidot Viestintä toisella kotimaisella 3,5 2,9 2 Vuorovaikutustaidot 3,7 4 Viestintä vierailla kielillä 1 3,7 3,8 Esiintyminen Tieteelliset valmiudet 2,9 Ongelmanratkaisukyky 4,1 Uusien asioiden omaksuminen 1=heikko, 5=erinomainen 3,1 4,3 3,5 3,3 4 Tiedolliset valmiudet yrittäjyyteen Asenteelliset valmiudet yrittäjyyteen 3,5 Tietotekniset Kv. ympäristössä 4,2 työelämätaidot toimiminen Esimiestaidot Ryhmätyöskentely Yleiset johtamisvalmiudet
 5. 5. 5 Työuran vaatimukset ja yliopistokoulutuksen antamat valmiudet eivät aina kohtaa 6,0 5,2 5,0 5,0 5,4 5,3 5,3 4,9 4,4 4,5 4,6 4,0 4,2 4,1 4,1 4,1 4,3 3,6 4,3 4,0 3,8 3,5 4,3 4,1 4,4 4,0 3,8 3,7 3,2 3,1 2,8 2,0 4,9 4,7 4,4 3,9 3,0 4,9 5,0 4,8 3,1 2,7 1,8 1,0 Merkitys työssä Yliopisto kehitti 0,0
 6. 6. 0 6 7 6 Suorittanut muun koulutuksen tai tutkinnon 2 Suorittanut tieteellisiä/ taiteellisia jatko-opintoja 10 Suorittanut opintoja tähtäimessä toinen korkeakoulututkinto 58 40 Ei ole osallistunut koulutukseen 20 Osallistunut/suorittanut ammatillisen erikoistumiskoulutuksen, pätevöitymiskoulutukse… 10 Osallistunut työvoimakoulutukseen 60 Osallistunut työnantajan järjestämään tai kustantamaan koulutukseen % 6 Valmistumisen jälkeinen kouluttautuminen 70 N=850 50 32 30
 7. 7. 7 Ekonomien ammatillisen osaaminen kehittäminen • Anna Hartikaisen pro gradu –työ, syksy 2011 • Selvitettiin ekonomien mahdollisuutta kehittää osaamistaan, sekä työnantajien asenteita ja panostuksia osaamisen kehittämiseen. • Enemmistö ekonomeista on tyytyväisiä osaamisen kehittämiseen työpaikallaan – 64 % kokee työnantajan tarjoamat osaamisen kehittämisen mahdollisuudet riittävinä. – 70 % pitää todennäköisenä, että voi kehittää osaamistaan haluamaansa suuntaan työpaikassaan. – 67 % kokee voivansa vaikuttaa oman osaamisensa kehittämiseen.
 8. 8. 8 Ekonomien ammatillisen osaaminen kehittäminen • Taustatekijöillä on vaikutusta koettuihin osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin » Johto kokee tilanteensa selvästi paremmaksi kuin asiantuntijat tai toimihenkilöt » Työnantajasektori vaikutti jonkin verran » Työpaikan koolla merkitystä • työnantajan järjestämään ja kustantamaan koulutukseen osallistuttiin eniten suurissa, yli 500 henkilön organisaatioissa ja vähiten pienissä, alle 50 hengen organisaatioissa. » Toimialakohtaista erottelua ei tutkimuksessa pystytty tekemään – tämä merkittävä jatkotutkimuskysymys
 9. 9. 9 Työnantajan asenteet osaamisen kehittämiseen • Kaksi kolmesta ekonomista kokee työnantajansa olevan kiinnostunut osaamisen kehittämisestä. Myös työnantajien asenteet melko positiivisia. • Työnantajat pitävät hyödyllisimpinä osaamisen kehittämisen muotoina työssä oppimista, omatoimista tiedonpäivitystä, työn ohella tehtäviä opintokokonaisuuksia sekä kokemusten jakamista. • Osaamisen kehittämisen suurimmiksi esteiksi koetaan ajanpuute ja työnantajalle aiheutuvat kustannukset.
 10. 10. 10 Tutkimuksen keskeiset päätelmät osaamisen kehittämisen kannalta • Ekonomien mielestä tärkeimmät kehittämisen alueet eivät välttämättä ole samoja, joilla työnantajien näkemyksen mukaan on eniten kehitettävää – Ekonomit eivät halua kehittyä vain heikoilla osaamisalueillaan vaan myös vahvuuksien edelleen kehittäminen nähdään tärkeänä. • Työnantajat kokevat jossakin määrin haasteeksi myös työntekijän kiinnostuksen puutteen – Osaamisen kehittämisen arvon näkyväksi tekeminen yksilön ja organisaation menestystekijänä.
 11. 11. 11 Tutkimuksen keskeiset päätelmät osaamisen kehittämisen kannalta • Johdon osaamisen kehittämiseen panostetaan ja sen tärkeys tunnistetaan paremmin verrattuna asiantuntijoihin ja toimihenkilöihin. » Näiden ryhmien osaamisen kehittämisen panostamisen tärkeyttä ei ole täysin tunnistettu organisaatiossa. • Työnantajat korostavat työssä oppimisen merkitystä, mutta ekonomit itse eivät koe sen kuuluvan hyödyllisimpien menetelmien joukkoon. » Tulisi kehittää keinoja, joiden avulla työssä oppiminen saadaan paremmin näkyväksi.
 12. 12. 12 Ammatillinen kehittyminen ekonomien näkökulmasta -kyselytutkimus • Kysely tehtiin lokakuussa 2012 • 50 prosentin otos • Palkkaukseen liittyvät kysymykset taustamuuttujineen • Erillinen ammatilliseen kehittymiseen liittyvä kysymyspatteristo, joka YTN-liittojen yhteinen • 5274 vastaajaa (vastausaste 37 %)
 13. 13. 13 Montako päivää osallistunut koulutukseen viimeisen vuoden aikana? (%)
 14. 14. Millä tavoin kehittänyt osaamista viimeisimmän vuoden aikana? (%) 14
 15. 15. 15 Millaisissa asioissa koet ammatillisen osaamisen ylläpidon tarpeita? (jatkuvasti / usein; yleisimmät), %) • • • Neuvottelutaidot 34 • Tietotekniset taidot 31 • Liiketoimintaosaaminen 30 • Esiintymistaidot 30 • Yleiset johtamistaidot 29 • Esimies- / henkilöstöjohtamistaidot 28 • Projektinhallintataidot 24 • Vuorovaikutus- / ihmissuhdetaidot 23
 16. 16. 16 Esteitä ammatillisen osaamisen ylläpidolle (%)
 17. 17. 17 Ekonomikoulutus työnantajan silmin (Empiros 2011) Kauppatieteilijöiden osaamisalueet Laskentatoimi Markkinointi Rahoitus Kansantalous Johtaminen Talousmatematiikka ja tilastotiede Henkilöstöhallinto Kansainvälinen kauppa Verotus Yritysjuridiikka Jokin muu 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
 18. 18. 18 Ekonomikoulutus työnantajan silmin Koulutuksen antamat esimiestaidot Tiedon hankintaan ja arviointiin Budjetointiin ja talousasioiden hoitamiseen Yhdessä työskentelemiseen Ongelmanratkaisuun Kokonaisuuksien suunnitteluun ja koordinointin Päämäärien asettamiseen Asioiden viestimiseen muille Asioiden ja ideoiden eteenpäin viemiseen Projektitehtäviin Tiimien rakentamiseen Sopimusten laatimiseen Luovaan ajatteluun Palautteen antamiseen ja saamiseen Muutoksen johtamiseen Ihmisten väliseen vuorovaikutukseen Delegointiin ja tehtävien allokointiin Työyhteisöjen kriisien hoitamiseen 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
 19. 19. 19 Tyypillinen ekonomi? Kauppatieteilijän arkkityyppi Urasuuntautunut Itsevarma Kunnianhimoinen Aktiivinen Kiinnostunut kv-liiketoiminnasta Vastuuntuntoinen Sosiaalinen Ahkera Luova Eettinen 0 10 20 30 40 50 60 70
 20. 20. 20 SEFEn ura-asiantuntijat: tätä työnantajat odottavat ekonomeilta Itsensä johtaminen: itsereflektio ja muutoksiin sopeutuminen Menestyvä ekonomi: Ongelmanratkaisuja innovointikyky -aktiivinen - oma-aloitteinen - luottaa itseensä -yritteliäs -sinnikäs -positiivinen -uskoo tulevaisuuteen Projektiosaaminen Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot
 21. 21. 21 Ekonomien koulutustarpeet: toivottuja teemoja • Muutoksen ja epävarmuuden sieto • Omasta itsestä ja jaksamisesta huolehtiminen – itsensä johtaminen eri muodoissaan • Out-of-the-box –ajattelu • Oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen • Työn ja työnteon uudet muodot • Johtaminen ja esimiestyö
 22. 22. 22 Johtopäätöksiä ja ajatuksenruokaa • Ekonomien ja työnantajien käsitykset työelämässä tarvittavasta osaamisesta hyvinkin samankaltaisia • Taidot ja asenteet painottuvat, ei niinkään teoreettinen osaaminen (tieto) • Miten saada asiantuntijatyöhön aikaa uuden oppimiselle? • Miten asenteita voitaisiin muuttaa niin, että osaamisen kehittäminen nähtäisiin yleisesti kannattava investointina? » Yrityksen liiketoimintaan » Yksilön kilpailukykyyn työmarkkinoilla
 23. 23. 23 Osaamisen johtamisen käytännöt työpaikoilla • SEFEn teettämä kysely- ja haastattelututkimus, toteutettu syksyllä 2013 • Tutkimuksen julkaisu alkuvuonna 2014 • Ekonomi ”molemmilla puolin pöytää”: osaamisen johtaminen esimiehen vs. asiantuntijan näkökulmasta • Osaamisen johtamisessa ja työpaikan käytännöissä voidaan tunnistaa paljon kehittämisen paikkoja • To be continued…
 24. 24. 24 Kysymyksiä, kommentteja? Minna Nieminen minna.nieminen@sefe.fi Puh. 0400 413 493
 25. 25. 25 Nyt on yhteisen työskentelyn aika! • • • Pohdi ensin yksin 5 min., sen jälkeen yhteinen keskustelu pöytäkunnittain. Kirjatkaa ajatuksia vapaamuotoisesti ylös post-it –lapuille.
 26. 26. Yhteisellä tiellä – yhdessä tehden – SUOMEN E K O N O M I L I I T T O – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND –
 27. 27. 27 Verkostot kauppatieteiden alalla • Suomen kauppakorkeakoulut ABS ry » Suomen kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden yhdistys, pj. Jukka Pellinen/JY » Kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden johtajat » Yhteistyötä etenkin tiedepolitiikan alalla sekä kauppatieteellisen alan markkinoinnissa abiturienteille » SEFE hallituksessa (läsnäolo- ja puheoikeus)
 28. 28. 28 Verkostot kauppatieteiden alalla • Kauppatieteellisten yksiköiden opintohallinnon päälliköt » Keskeinen rooli vastavalmistuneiden kandien ja maistereiden palautetiedon keräämisessä » SEFE järjestää seminaarityyppisen tapaamisen 2 kertaa vuodessa » Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet » Tour de table
 29. 29. 29 Verkostot kauppatieteiden alalla • Kauppatieteellisten opiskelijayhdistysten puheenjohtajien verkosto • Kauppatieteellisten opiskelijayhdistysten koulutuspoliittisten vastaavien verkosto • SEFE järjestää tapaamisen 4 kertaa vuodessa • Aiheina ajankohtainen koulutuspolitiikka ja etenkin opiskelijoita lähellä olevat kysymykset, kuten koulutuksen laatu, opintojen aikainen toimeentulo jne.
 30. 30. 30 Täydennyskoulutusverkosto? • • • Pohdin ensin yksin 5 min, jonka jälkeen keskustelu pöytäkunnittain. Kirjaa ideat post-it –lapuille: • • • = vihreät post –it:it = keltaiset post –it:it = pinkit post-it:it

×