Erektil Disfonksiyon Hastasinin Değerlendi̇ri̇lmesi̇

Ege Can Serefoglu MD FECSM
Ege Can Serefoglu MD FECSMSexual & Reproductive Medicine, Urology Service at Bagcilar Education and Research Hospital um Biruni University
Erektil disfonksiyonlu
olguya yaklaşım: Tanı ve
değerlendirme
Dr. Ege Can Şerefoğlu
Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Ankara
Erektil disfonksiyonlu olguya
yaklaşım: Tanı ve değerlendirme
1. ED tanımı - önemi
2. ED prevalansı
3. Ereksiyon mekanizması
4. ED risk faktörleri
5. ED tanısı
6. KVS ve cinsel aktivite
7. Özel tanısal testler
ED tanımı
 tatmin edici cinsel performans için yeterli
ereksiyona ulaşma ve sürdürmede kalıcı
bozukluk
 kişinin fiziksel / psikososyal sağlığını
bozar; hastanın, partnerin ve de ailenin
yaşam kalitesini etkiler
Jardin et al, 2000. First International Consultation on Erectile Dysfunction
ED önemi
 Etkili/güvenli oral tedavi (PDE5 inh) geliştirilmesi  Milat (1999)
 ED’ye medya ilgisi ↑
 ED için tedavi arayan erkek ↑
 Psikolog (1970)  Ürolog (1980)  1. basamak doktoru (>1999)
 ED ile karşılaşan hekimlerin bir kısmının bilgi ve tecrübeleri yetersiz
 ED hastaları yetersiz değerlendirilir ve altta yatan hastalığa yönelik
tedavi almaz
 ED olmayanlar sadece cinsel performanslarını artırmak için tedavi arıyor
 ED bir hastalık değil, semptom!!!
 ED’ye yol açan hastalıklar için gerekli değerlendirme ve tedavi yapılmalı
ED Prevalansı
 Yüksek insidans ve
prevalansa sahiptir.
 Massachusetts Male
Aging Study (MMAS)
 40-70 yaş 1290
erkek.
 ED prevalansı %52
Feldman HA et al. J Urol, 1994.
Ciddi ED
%10
Orta ED
%25
Hafif ED
%17
ED yok
%48
ED Prevalansı
 Ülkemizde ED
prevalansı:
 ≥40 yaş 1982 erkek.
 ED prevalansı %69,2
Akkus et al. Eur Urol, 2002.
Ciddi ED
%8,5
Orta ED
%27,5
Hafif ED
%33,2
ED yok
%30,8
Ereksiyon: Nörovasküler Olay
 Ereksiyon hormonal
kontrol altındaki bir
nörovasküler
fenomendir.
Lue et al. J Urol, 1987.
Ereksiyon: Nörovasküler Olay
 Arteriyel dilatasyon
 Düz kas gevşemesi
 Korporeal veno-
okluzif mekanizmanın
aktivasyonu
Lue et al. J Urol, 1987.
Risk Faktörleri
 ED ≈ kardiyovasküler risk faktörleri
 Obezite
 Sigara
 Yetersiz egzersiz
 Hiperkolesterolemi
 Metabolik sendrom vs.
Patofizyoloji
 Vaskülojenik
1. Kardiyovasküler hastalıklar
2. Hipertansiyon
3. Diyabetes Mellitus
4. Hiperlipidemi
5. Sigara
6. Major cerrahi veya radyoterapi (pelvis
veya retroperiton)
 Nörojenik
1. Multipl skleroz
2. Multipl atrofi
3. Parkinson
4. Tümör
5. SVO
6. Disk hernisi
7. Spinal kord hastalıkları
8. Diyabetes Mellitus
9. Alkolizm
10. Üremi
11. Polinöropati
12. Cerrahi (pelvis veya retroperiton)
 Hormonal
1. Hipogonadizm
2. Hiperprolaktinemi
3. Hiper- ve hipotiroidizm
4. Cushing hastalığı
 Anatomik/Yapısal
1. Peyroni hastalığı
2. Penil fraktür
3. Penis konjenital kurvatür
4. Mikropenis
5. Hipospadias
6. Epispadias
 İlaca bağlı
1. Antihipertansifler (diüretik ve beta-blokör en
sık)
2. Antidepresanlar
3. Antipsikotikler
4. Antiandrojenler
5. Antihistaminikler
6. Bağımlılık yapan maddeler (eroin, kokain,
metadon)
 Psikojenik
1. Uyarılma
2. Cinsel istek vs.
3. Partner ilişkili
4. Performans ilişkili
5. Stres kaynaklı vs.
ED Tanısı: İlk Klinik Değerlendirme
1. Medikal, cinsel ve psikolojik öykü
2. Fizik muayene
3. Laboratuvar testleri
ED: İlk Klinik Değerlendirme
1. Öykü:
 Rahat ortam, mahremiyete dikkat, tercihen partnerle birlikte
 Medikal öykü ile başlanmalı  hastanın gerginliği ↓
 altta yatan hastalık ? (KVH, DM, Depresyon)
 Potansiyel organik / psikojenik nedenler var mı?
 İlaçlar (ED yapabilir mi? ED tedavisi için k.e. olabilir mi?)
 Geçirilmiş cerrahi (RRP, abdominoperineal rezeksiyon)
 Cinsel öykü
 ED başlangıç zamanı, süresi
 Erotik ve sabah ereksiyonlarının rijiditesi ve süresi
 Önceki öneriler ve tedavileri (varsa)
 Uyarılma, ejakülasyon ve orgasm problemleri
 Psikososyal öykü
 Duygusal durum
 Önceki ve şimdiki cinsel ilişkiler
 Partner sorunları, iş durumu, aile yaşamı vs
 Psikojenik ED / Organik ED ayırımı yapılmalı
 Valide bir anket (örn. IIEF)
Özellik Organik Psikojenik
Başlangıç Yavaş Akut
Durum Her zaman Bazen
Seyir Sabit Değişken
Nonkoital ereksiyon Zayıf Rijit
Psikoseksüel problem Sekonder Uzun süredir
Partner problemi Sekonder Uzun süredir
Anksiyeteve korku Sekonder Primer
Anketler…
 ED için birçok anket geliştirilmiştir (BMSFI, EDITS vs)
 Yeni ilaç çalışmalarında etkinliğin değerlendirilmesinde kullanılmıştır
 Cinsel ilgi, performans ve tatmin hakkında “nicel” veri sağlar
 En sık = Uluslar arası erektil fonksyon indeksi (IIEF)
 15 soru, 5 kısım
(erektil fonk, orgazm, cinsel istek, cinsel tatmin, memnuniyet)
 Klinik yanıtı değerlendirme  ED değerlendirme
 Pratikte IIEF-5 (IIEF-EF kısmı + cinsel tatmin)
(Ciddi 5-7, Orta 8-11, Orta-hafif 12-16, Hafif 17-21, ED yok 22-25)
 En büyük sakıncası düşük güvenirlik
 detaylı cinsel öykünün yerini tutamaz
ED: İlk Klinik Değerlendirme
1. Öykü
2. Fizik Muayene
 genitoüriner, endokrin, vasküler, nörolojik
sistemler
 Peyronie, BPH, prostat ca, hipogonadizm ?
 Rektal muayene (>50 yaş)
 Kan basıncı, nabız (son 3-6 ayda bakılmamışsa)
 KVS hastalığı olanlara dikkat edilmeli
ED: İlk Klinik Değerlendirme
1. Öykü
2. Fizik Muayene
3. Laboratuvar testleri
 Şikayet ve risk faktörlerine uygun tahliller istenmelidir.
 Bütün hastalarda
 açlık glukoz (son 12 ayda bakılmamışsa)
 lipid profili (son 12 ayda bakılmamışsa)
 sabah T testosteron (mümkünse bio-available veya S testosteron)
 PSA (gerekli görülürse)
 PRL, FSH, LH (testosteron düşük ise)
ED’li hastada minimal diagnostik değerlendirme
EAU Guidelines
ED şikayeti ile başvuran hasta
Medikal ve psikoseksüel hikaye (valide anketlerin kullanımı, örn: IIEF)
Tanıya odaklı fizik muayene
Laboratuar testleri
ED dışı cinsel
problemlerin teşhisi
Sık rastlanan ED
nedenlerinin tanısı
Düzeltilebilir ED risk
faktörlerinin tespiti
Psikososyal durumun
değerlendirmesi
Penil
deformiteler
Kardiovasküler /
Nörolojik durum
Hipogonadism
bulguları
Prostat
hastalıkları
Glukoz-lipid profili
(son 12 ayda yoksa)
Total testosteron (sabah kanında)
(Mümkünse: bioavailable veya serbest)
Kardiyovasküler sistem ve cinsel aktivite:
riskli hasta
 ED için doktora gelen hastada KVH riski ↑
 Cinsel aktivite  Kardiak risk ↑
 Kardiyak risk faktörlerine göre 3 gruba ayrılır:
 Düşük risk  ED tedavisi başla
 Yüksek risk  bekle!!!
Kardiak risk sınıflaması
Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk
Asemptomatik
<3 KAH için RF
≥3 KAH için RF Yüksek riskli aritmi
Hafif-stabil anjina
(tedavi altında)
Orta-stabil anjina Unstabil veya refraktör
anjina
Unkomplike önceki MI 2 - 6 haftada MI Yeni MI (<2 hafta)
LV disfonk/KKY
(NYHA sınıf I)
LV disfonk/KKY
(NYHA sınıf II)
LV disfonk/KKY
(NYHA sınıf III/IV)
Başarılı koroner
revaskülarizasyon sonrası
Atherosklerotik hastalığın
nonkardiak sekeli (SVO)
Hipertrofik obst ve diğer
KMP
Kontrollü HT Kontrollü olmayan HT
Hafif valvular hastalık Orta-ciddi valvular hastalık
Kardiak riske göre tedavi algoritması
Cinsel İstek
Klinik İnceleme
Düşük risk Orta risk Yüksek risk
KV değerlendirme ve
yeniden sınıflamaCinsel ilişkiye devam
edebilir
Cinsel disfonksiyon için
tedavi verilir
Kardiak durum
düzelinceye kadar cinsel
ilişki ertelenir
Tüm ED hastalarında
risk faktörleri ve koroner kalp hastalığının değerlendirmesi, tedavisi ve takibi
Özel tanısal tetkikler
 Endikasyonlar;
 Primer erektil bozukluk (organik veya psikojenik nedene ait olmayan)
 Pelvik/perineal travmalı genç hasta (vasküler cerrahiden fayda görebilecekse)
 Penil deformite (Peyronie, konjenital kurvatür vs. cerrahi düzeltme yapılabilecekse)
 Kompleks psikiyatrik - psikoseksüel hastalığı olanlar
 Kompleks endokrin hastalığı olanlar
 Hasta veya partnerin özel isteği üzerine
 Medikolegal nedenler (Penil protez öncesi, cinsel istismar)
Özel tanısal tetkikler
 Nokturnal penil tümesans ve rijidite (NPTR)
 Vasküler çalışmalar:
1. İntrakavernöz enjeksiyon testi
2. Penil arter Doppler ultrasonu
3. Dinamik infüzyon kavernozometri veya kavernozografi
4. İnternal pudental arteriografi
 Nörolojik testler (bulbokavernöz reflex latensi, sinir iletim testi)
 Endokrinolojik testler
 Özelleşmiş psikodiagnostik değerlendirme
Teşekkürler…
1 von 23

Recomendados

Akut koroner sendrom (fazlası için www.tipfakultesi.org ) von
Akut koroner sendrom (fazlası için www.tipfakultesi.org )Akut koroner sendrom (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Akut koroner sendrom (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
7.5K views75 Folien
Batın travması (fazlası için www.tipfakultesi.org ) von
Batın travması (fazlası için www.tipfakultesi.org )Batın travması (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Batın travması (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
4.7K views24 Folien
Künt Batın travması (fazlası için www.tipfakultesi.org ) von
Künt Batın travması (fazlası için www.tipfakultesi.org )Künt Batın travması (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Künt Batın travması (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
4.3K views67 Folien
Antiagregan ve trombolitikler son hanife von
Antiagregan ve trombolitikler son hanifeAntiagregan ve trombolitikler son hanife
Antiagregan ve trombolitikler son hanifeturkann
26.1K views66 Folien
Kardiyoji (fazlası için www.tipfakultesi.org) von
Kardiyoji (fazlası için www.tipfakultesi.org)Kardiyoji (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kardiyoji (fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
2.4K views27 Folien
Akut batında radyoloji von
Akut batında radyolojiAkut batında radyoloji
Akut batında radyolojiwww.tipfakultesi. org
42.8K views60 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Tip1 dm tanısı ve tedavisi (fazlası için www.tipfakultesi.org ) von
Tip1 dm tanısı ve tedavisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )Tip1 dm tanısı ve tedavisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tip1 dm tanısı ve tedavisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
6.8K views41 Folien
Senkop (fazlası için www.tipfakultesi.org) von
Senkop (fazlası için www.tipfakultesi.org)Senkop (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Senkop (fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
2.7K views26 Folien
Karin ağrili hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org) von
Karin ağrili hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Karin ağrili hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Karin ağrili hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
3.2K views62 Folien
Oad (fazlası için www.tipfakultesi.org ) von
Oad (fazlası için www.tipfakultesi.org )Oad (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Oad (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
3.2K views55 Folien
Hipertansif acil durumlar ve müdahaleler von
Hipertansif acil durumlar ve müdahalelerHipertansif acil durumlar ve müdahaleler
Hipertansif acil durumlar ve müdahalelerAli Bestemi Kepekçi
7K views31 Folien
Mesane tümörleri̇ ögrenci dersi von
Mesane tümörleri̇ ögrenci dersiMesane tümörleri̇ ögrenci dersi
Mesane tümörleri̇ ögrenci dersiAdnan Dizboyu
4K views49 Folien

Was ist angesagt?(20)

Tip1 dm tanısı ve tedavisi (fazlası için www.tipfakultesi.org ) von www.tipfakultesi. org
Tip1 dm tanısı ve tedavisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )Tip1 dm tanısı ve tedavisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Tip1 dm tanısı ve tedavisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Karin ağrili hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org) von www.tipfakultesi. org
Karin ağrili hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Karin ağrili hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Karin ağrili hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Mesane tümörleri̇ ögrenci dersi von Adnan Dizboyu
Mesane tümörleri̇ ögrenci dersiMesane tümörleri̇ ögrenci dersi
Mesane tümörleri̇ ögrenci dersi
Adnan Dizboyu4K views
Kalp kapak hastaliklari (fazlası için www.tipfakultesi.org) von www.tipfakultesi. org
Kalp kapak hastaliklari (fazlası için www.tipfakultesi.org)Kalp kapak hastaliklari (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kalp kapak hastaliklari (fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org36.7K views
Anestezi̇k i̇laçlar von hsevincgil
Anestezi̇k i̇laçlarAnestezi̇k i̇laçlar
Anestezi̇k i̇laçlar
hsevincgil38.5K views
Konjestif kalp yetmezliği pulmoner ödem (fazlası için www.tipfakultesi.org ) von www.tipfakultesi. org
Konjestif kalp yetmezliği pulmoner ödem  (fazlası için www.tipfakultesi.org )Konjestif kalp yetmezliği pulmoner ödem  (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Konjestif kalp yetmezliği pulmoner ödem (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org11.8K views
Karaciğer ve s.k. ppt von usgaile
Karaciğer ve s.k. pptKaraciğer ve s.k. ppt
Karaciğer ve s.k. ppt
usgaile7K views
Dalak cerr-hast (fazlası için www.tipfakultesi.org) von www.tipfakultesi. org
Dalak cerr-hast (fazlası için www.tipfakultesi.org)Dalak cerr-hast (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Dalak cerr-hast (fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org17.3K views
Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org) von www.tipfakultesi. org
Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org26.2K views
HIV (AIDS) Nedir, Belirtileri, Testleri ve Tedavisi von Kemal ASLAN
HIV (AIDS) Nedir, Belirtileri, Testleri ve TedavisiHIV (AIDS) Nedir, Belirtileri, Testleri ve Tedavisi
HIV (AIDS) Nedir, Belirtileri, Testleri ve Tedavisi
Kemal ASLAN6.1K views
Lenfadenopatiler(fazlası için www.tipfakultesi.org) von www.tipfakultesi. org
Lenfadenopatiler(fazlası için www.tipfakultesi.org)Lenfadenopatiler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Lenfadenopatiler(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org16.1K views

Destacado

Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirme von
Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirmeErkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirme
Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirmeEge Can Serefoglu MD FECSM
10K views32 Folien
Ejaculatory disorders von
Ejaculatory disordersEjaculatory disorders
Ejaculatory disordersEge Can Serefoglu MD FECSM
12.3K views94 Folien
Pelvik kavernozal sinir stimülasyonu von
Pelvik kavernozal sinir stimülasyonuPelvik kavernozal sinir stimülasyonu
Pelvik kavernozal sinir stimülasyonuEge Can Serefoglu MD FECSM
10.7K views21 Folien
Prematür Ejakülasyon von
Prematür EjakülasyonPrematür Ejakülasyon
Prematür EjakülasyonEge Can Serefoglu MD FECSM
10.6K views42 Folien
Intralesional treatment in Peyronie's Disease von
Intralesional treatment in Peyronie's DiseaseIntralesional treatment in Peyronie's Disease
Intralesional treatment in Peyronie's DiseaseEge Can Serefoglu MD FECSM
10.4K views36 Folien
Botulinum Toxin Injection for the Treatment of Premature Ejaculation von
Botulinum Toxin Injection for the Treatment of Premature EjaculationBotulinum Toxin Injection for the Treatment of Premature Ejaculation
Botulinum Toxin Injection for the Treatment of Premature EjaculationEge Can Serefoglu MD FECSM
11K views24 Folien

Similar a Erektil Disfonksiyon Hastasinin Değerlendi̇ri̇lmesi̇

BBTHY von
BBTHYBBTHY
BBTHYomutfahad
2.1K views69 Folien
İnfertilite - www.jinekolojivegebelik.com von
İnfertilite - www.jinekolojivegebelik.comİnfertilite - www.jinekolojivegebelik.com
İnfertilite - www.jinekolojivegebelik.comjinekolojivegebelik.com
2K views17 Folien
Tourette Sendromu Nedir, Ne Değildir? von
Tourette Sendromu Nedir, Ne Değildir?Tourette Sendromu Nedir, Ne Değildir?
Tourette Sendromu Nedir, Ne Değildir?Sanem Pınar Uysal
1.8K views16 Folien
Salon b 19 kasim 2011 09.00 09.20-hatice yağmurdur von
Salon b 19 kasim 2011 09.00 09.20-hatice yağmurdurSalon b 19 kasim 2011 09.00 09.20-hatice yağmurdur
Salon b 19 kasim 2011 09.00 09.20-hatice yağmurdurtyfngnc
589 views30 Folien
pah von
pahpah
pahwww.tipfakultesi. org
1.4K views50 Folien
Fetal Nedenlerle Gebelik Sonlandırılması von
Fetal Nedenlerle Gebelik SonlandırılmasıFetal Nedenlerle Gebelik Sonlandırılması
Fetal Nedenlerle Gebelik Sonlandırılmasıwww.tipfakultesi. org
3.3K views19 Folien

Similar a Erektil Disfonksiyon Hastasinin Değerlendi̇ri̇lmesi̇(20)

Salon b 19 kasim 2011 09.00 09.20-hatice yağmurdur von tyfngnc
Salon b 19 kasim 2011 09.00 09.20-hatice yağmurdurSalon b 19 kasim 2011 09.00 09.20-hatice yağmurdur
Salon b 19 kasim 2011 09.00 09.20-hatice yağmurdur
tyfngnc589 views
Salon a 15 kasim 09.00 10.15 levent yamanel von tyfngnc
Salon a 15 kasim 09.00 10.15 levent yamanelSalon a 15 kasim 09.00 10.15 levent yamanel
Salon a 15 kasim 09.00 10.15 levent yamanel
tyfngnc335 views
Salon a 15 kasim 09.00 10.15 levent yamanel von tyfngnc
Salon a 15 kasim 09.00 10.15 levent yamanelSalon a 15 kasim 09.00 10.15 levent yamanel
Salon a 15 kasim 09.00 10.15 levent yamanel
tyfngnc196 views
Kalp Hastalarında Egzersiz Kime? Ne kadar? von OnurZorlular
Kalp Hastalarında Egzersiz Kime? Ne kadar?Kalp Hastalarında Egzersiz Kime? Ne kadar?
Kalp Hastalarında Egzersiz Kime? Ne kadar?
OnurZorlular81 views
Yoğun bakımda beslenme von acosar49
Yoğun bakımda beslenmeYoğun bakımda beslenme
Yoğun bakımda beslenme
acosar49740 views
Epileps tedavisinde güncel tedavi prensipleri ve gelecek perspektifler.ppt von HikmetYlmaz5
Epileps tedavisinde güncel tedavi prensipleri ve gelecek perspektifler.pptEpileps tedavisinde güncel tedavi prensipleri ve gelecek perspektifler.ppt
Epileps tedavisinde güncel tedavi prensipleri ve gelecek perspektifler.ppt
HikmetYlmaz560 views
Hiperandrojenizmin Ayırıcı Tanısı - www.jinekolojivegebelik.com von jinekolojivegebelik.com
Hiperandrojenizmin Ayırıcı Tanısı - www.jinekolojivegebelik.comHiperandrojenizmin Ayırıcı Tanısı - www.jinekolojivegebelik.com
Hiperandrojenizmin Ayırıcı Tanısı - www.jinekolojivegebelik.com
Ivf gebeliği sonrası doğan uniparental dizomiden kaynaklanan prader willi sen... von www.tipfakultesi. org
Ivf gebeliği sonrası doğan uniparental dizomiden kaynaklanan prader willi sen...Ivf gebeliği sonrası doğan uniparental dizomiden kaynaklanan prader willi sen...
Ivf gebeliği sonrası doğan uniparental dizomiden kaynaklanan prader willi sen...
Vertigo yapan hastalıklar (fazlası için www.tipfakultesi.org ) von www.tipfakultesi. org
Vertigo yapan hastalıklar (fazlası için www.tipfakultesi.org )Vertigo yapan hastalıklar (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Vertigo yapan hastalıklar (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Salon a 17 kasim 2011 13.50 14.10 levent yamanel von tyfngnc
Salon a 17 kasim 2011 13.50 14.10 levent yamanelSalon a 17 kasim 2011 13.50 14.10 levent yamanel
Salon a 17 kasim 2011 13.50 14.10 levent yamanel
tyfngnc1.1K views
şIşman çocuklarda kalp damar ve böbrek hastalığı gelişimi ile dolaşan endotel... von www.tipfakultesi. org
şIşman çocuklarda kalp damar ve böbrek hastalığı gelişimi ile dolaşan endotel...şIşman çocuklarda kalp damar ve böbrek hastalığı gelişimi ile dolaşan endotel...
şIşman çocuklarda kalp damar ve böbrek hastalığı gelişimi ile dolaşan endotel...

Más de Ege Can Serefoglu MD FECSM

Erkek infertilitesi von
Erkek infertilitesiErkek infertilitesi
Erkek infertilitesiEge Can Serefoglu MD FECSM
1.8K views72 Folien
Arastirma konusu secimi von
Arastirma konusu secimiArastirma konusu secimi
Arastirma konusu secimiEge Can Serefoglu MD FECSM
631 views33 Folien
Makale nasil yazilir von
Makale nasil yazilirMakale nasil yazilir
Makale nasil yazilirEge Can Serefoglu MD FECSM
4.3K views45 Folien
Erkek reproduktif sistem histolojisi von
Erkek reproduktif sistem histolojisiErkek reproduktif sistem histolojisi
Erkek reproduktif sistem histolojisiEge Can Serefoglu MD FECSM
6.1K views48 Folien
Embriyolojik tanimlar von
Embriyolojik tanimlarEmbriyolojik tanimlar
Embriyolojik tanimlarEge Can Serefoglu MD FECSM
884 views26 Folien
Infertilite cevresel faktorler von
Infertilite cevresel faktorlerInfertilite cevresel faktorler
Infertilite cevresel faktorlerEge Can Serefoglu MD FECSM
331 views34 Folien

Erektil Disfonksiyon Hastasinin Değerlendi̇ri̇lmesi̇

 • 1. Erektil disfonksiyonlu olguya yaklaşım: Tanı ve değerlendirme Dr. Ege Can Şerefoğlu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 2. Erektil disfonksiyonlu olguya yaklaşım: Tanı ve değerlendirme 1. ED tanımı - önemi 2. ED prevalansı 3. Ereksiyon mekanizması 4. ED risk faktörleri 5. ED tanısı 6. KVS ve cinsel aktivite 7. Özel tanısal testler
 • 3. ED tanımı  tatmin edici cinsel performans için yeterli ereksiyona ulaşma ve sürdürmede kalıcı bozukluk  kişinin fiziksel / psikososyal sağlığını bozar; hastanın, partnerin ve de ailenin yaşam kalitesini etkiler Jardin et al, 2000. First International Consultation on Erectile Dysfunction
 • 4. ED önemi  Etkili/güvenli oral tedavi (PDE5 inh) geliştirilmesi  Milat (1999)  ED’ye medya ilgisi ↑  ED için tedavi arayan erkek ↑  Psikolog (1970)  Ürolog (1980)  1. basamak doktoru (>1999)  ED ile karşılaşan hekimlerin bir kısmının bilgi ve tecrübeleri yetersiz  ED hastaları yetersiz değerlendirilir ve altta yatan hastalığa yönelik tedavi almaz  ED olmayanlar sadece cinsel performanslarını artırmak için tedavi arıyor  ED bir hastalık değil, semptom!!!  ED’ye yol açan hastalıklar için gerekli değerlendirme ve tedavi yapılmalı
 • 5. ED Prevalansı  Yüksek insidans ve prevalansa sahiptir.  Massachusetts Male Aging Study (MMAS)  40-70 yaş 1290 erkek.  ED prevalansı %52 Feldman HA et al. J Urol, 1994. Ciddi ED %10 Orta ED %25 Hafif ED %17 ED yok %48
 • 6. ED Prevalansı  Ülkemizde ED prevalansı:  ≥40 yaş 1982 erkek.  ED prevalansı %69,2 Akkus et al. Eur Urol, 2002. Ciddi ED %8,5 Orta ED %27,5 Hafif ED %33,2 ED yok %30,8
 • 7. Ereksiyon: Nörovasküler Olay  Ereksiyon hormonal kontrol altındaki bir nörovasküler fenomendir. Lue et al. J Urol, 1987.
 • 8. Ereksiyon: Nörovasküler Olay  Arteriyel dilatasyon  Düz kas gevşemesi  Korporeal veno- okluzif mekanizmanın aktivasyonu Lue et al. J Urol, 1987.
 • 9. Risk Faktörleri  ED ≈ kardiyovasküler risk faktörleri  Obezite  Sigara  Yetersiz egzersiz  Hiperkolesterolemi  Metabolik sendrom vs.
 • 10. Patofizyoloji  Vaskülojenik 1. Kardiyovasküler hastalıklar 2. Hipertansiyon 3. Diyabetes Mellitus 4. Hiperlipidemi 5. Sigara 6. Major cerrahi veya radyoterapi (pelvis veya retroperiton)  Nörojenik 1. Multipl skleroz 2. Multipl atrofi 3. Parkinson 4. Tümör 5. SVO 6. Disk hernisi 7. Spinal kord hastalıkları 8. Diyabetes Mellitus 9. Alkolizm 10. Üremi 11. Polinöropati 12. Cerrahi (pelvis veya retroperiton)  Hormonal 1. Hipogonadizm 2. Hiperprolaktinemi 3. Hiper- ve hipotiroidizm 4. Cushing hastalığı  Anatomik/Yapısal 1. Peyroni hastalığı 2. Penil fraktür 3. Penis konjenital kurvatür 4. Mikropenis 5. Hipospadias 6. Epispadias  İlaca bağlı 1. Antihipertansifler (diüretik ve beta-blokör en sık) 2. Antidepresanlar 3. Antipsikotikler 4. Antiandrojenler 5. Antihistaminikler 6. Bağımlılık yapan maddeler (eroin, kokain, metadon)  Psikojenik 1. Uyarılma 2. Cinsel istek vs. 3. Partner ilişkili 4. Performans ilişkili 5. Stres kaynaklı vs.
 • 11. ED Tanısı: İlk Klinik Değerlendirme 1. Medikal, cinsel ve psikolojik öykü 2. Fizik muayene 3. Laboratuvar testleri
 • 12. ED: İlk Klinik Değerlendirme 1. Öykü:  Rahat ortam, mahremiyete dikkat, tercihen partnerle birlikte  Medikal öykü ile başlanmalı  hastanın gerginliği ↓  altta yatan hastalık ? (KVH, DM, Depresyon)  Potansiyel organik / psikojenik nedenler var mı?  İlaçlar (ED yapabilir mi? ED tedavisi için k.e. olabilir mi?)  Geçirilmiş cerrahi (RRP, abdominoperineal rezeksiyon)  Cinsel öykü  ED başlangıç zamanı, süresi  Erotik ve sabah ereksiyonlarının rijiditesi ve süresi  Önceki öneriler ve tedavileri (varsa)  Uyarılma, ejakülasyon ve orgasm problemleri  Psikososyal öykü  Duygusal durum  Önceki ve şimdiki cinsel ilişkiler  Partner sorunları, iş durumu, aile yaşamı vs  Psikojenik ED / Organik ED ayırımı yapılmalı  Valide bir anket (örn. IIEF)
 • 13. Özellik Organik Psikojenik Başlangıç Yavaş Akut Durum Her zaman Bazen Seyir Sabit Değişken Nonkoital ereksiyon Zayıf Rijit Psikoseksüel problem Sekonder Uzun süredir Partner problemi Sekonder Uzun süredir Anksiyeteve korku Sekonder Primer
 • 14. Anketler…  ED için birçok anket geliştirilmiştir (BMSFI, EDITS vs)  Yeni ilaç çalışmalarında etkinliğin değerlendirilmesinde kullanılmıştır  Cinsel ilgi, performans ve tatmin hakkında “nicel” veri sağlar  En sık = Uluslar arası erektil fonksyon indeksi (IIEF)  15 soru, 5 kısım (erektil fonk, orgazm, cinsel istek, cinsel tatmin, memnuniyet)  Klinik yanıtı değerlendirme  ED değerlendirme  Pratikte IIEF-5 (IIEF-EF kısmı + cinsel tatmin) (Ciddi 5-7, Orta 8-11, Orta-hafif 12-16, Hafif 17-21, ED yok 22-25)  En büyük sakıncası düşük güvenirlik  detaylı cinsel öykünün yerini tutamaz
 • 15. ED: İlk Klinik Değerlendirme 1. Öykü 2. Fizik Muayene  genitoüriner, endokrin, vasküler, nörolojik sistemler  Peyronie, BPH, prostat ca, hipogonadizm ?  Rektal muayene (>50 yaş)  Kan basıncı, nabız (son 3-6 ayda bakılmamışsa)  KVS hastalığı olanlara dikkat edilmeli
 • 16. ED: İlk Klinik Değerlendirme 1. Öykü 2. Fizik Muayene 3. Laboratuvar testleri  Şikayet ve risk faktörlerine uygun tahliller istenmelidir.  Bütün hastalarda  açlık glukoz (son 12 ayda bakılmamışsa)  lipid profili (son 12 ayda bakılmamışsa)  sabah T testosteron (mümkünse bio-available veya S testosteron)  PSA (gerekli görülürse)  PRL, FSH, LH (testosteron düşük ise)
 • 17. ED’li hastada minimal diagnostik değerlendirme EAU Guidelines ED şikayeti ile başvuran hasta Medikal ve psikoseksüel hikaye (valide anketlerin kullanımı, örn: IIEF) Tanıya odaklı fizik muayene Laboratuar testleri ED dışı cinsel problemlerin teşhisi Sık rastlanan ED nedenlerinin tanısı Düzeltilebilir ED risk faktörlerinin tespiti Psikososyal durumun değerlendirmesi Penil deformiteler Kardiovasküler / Nörolojik durum Hipogonadism bulguları Prostat hastalıkları Glukoz-lipid profili (son 12 ayda yoksa) Total testosteron (sabah kanında) (Mümkünse: bioavailable veya serbest)
 • 18. Kardiyovasküler sistem ve cinsel aktivite: riskli hasta  ED için doktora gelen hastada KVH riski ↑  Cinsel aktivite  Kardiak risk ↑  Kardiyak risk faktörlerine göre 3 gruba ayrılır:  Düşük risk  ED tedavisi başla  Yüksek risk  bekle!!!
 • 19. Kardiak risk sınıflaması Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk Asemptomatik <3 KAH için RF ≥3 KAH için RF Yüksek riskli aritmi Hafif-stabil anjina (tedavi altında) Orta-stabil anjina Unstabil veya refraktör anjina Unkomplike önceki MI 2 - 6 haftada MI Yeni MI (<2 hafta) LV disfonk/KKY (NYHA sınıf I) LV disfonk/KKY (NYHA sınıf II) LV disfonk/KKY (NYHA sınıf III/IV) Başarılı koroner revaskülarizasyon sonrası Atherosklerotik hastalığın nonkardiak sekeli (SVO) Hipertrofik obst ve diğer KMP Kontrollü HT Kontrollü olmayan HT Hafif valvular hastalık Orta-ciddi valvular hastalık
 • 20. Kardiak riske göre tedavi algoritması Cinsel İstek Klinik İnceleme Düşük risk Orta risk Yüksek risk KV değerlendirme ve yeniden sınıflamaCinsel ilişkiye devam edebilir Cinsel disfonksiyon için tedavi verilir Kardiak durum düzelinceye kadar cinsel ilişki ertelenir Tüm ED hastalarında risk faktörleri ve koroner kalp hastalığının değerlendirmesi, tedavisi ve takibi
 • 21. Özel tanısal tetkikler  Endikasyonlar;  Primer erektil bozukluk (organik veya psikojenik nedene ait olmayan)  Pelvik/perineal travmalı genç hasta (vasküler cerrahiden fayda görebilecekse)  Penil deformite (Peyronie, konjenital kurvatür vs. cerrahi düzeltme yapılabilecekse)  Kompleks psikiyatrik - psikoseksüel hastalığı olanlar  Kompleks endokrin hastalığı olanlar  Hasta veya partnerin özel isteği üzerine  Medikolegal nedenler (Penil protez öncesi, cinsel istismar)
 • 22. Özel tanısal tetkikler  Nokturnal penil tümesans ve rijidite (NPTR)  Vasküler çalışmalar: 1. İntrakavernöz enjeksiyon testi 2. Penil arter Doppler ultrasonu 3. Dinamik infüzyon kavernozometri veya kavernozografi 4. İnternal pudental arteriografi  Nörolojik testler (bulbokavernöz reflex latensi, sinir iletim testi)  Endokrinolojik testler  Özelleşmiş psikodiagnostik değerlendirme