Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

IVA Com fer les declaracions

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Model 036
Model 036
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Barcelona Activa amb l’ESS (20)

Anzeige

IVA Com fer les declaracions

 1. 1. IVA. COM FER LES DECLARACIONS
 2. 2. BARCELONA ACTIVA>2 IVA. COM FER LES DECLARACIONS Tramitació i terminis Pag. Què és l’IVA? 3 Què són les declaracions de l’IVA? Els models 303, 390 i 347 3 Com afecta l’IVA a la vostra associació? 5 Qui ha de presentar les declaracions de l’IVA i en quins terminis? 6 Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir els models 303, 390 i 347? 6 Com s’omplen i es presenten els models 303, 390 i 347? 8 Recursos 11 + A fons 12
 3. 3. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >3 Què és l’IVA? L’IVA és l’impost sobre el valor afegit. És un impost indirecte que es paga tenint en compte el consum de béns i serveis. Les associacions que duguin a terme una activitat econòmica, per a la qual emetin factures amb IVA, hauran de pagar a Hisenda les quantitats que hagin cobrat als seus clients. Alhora, podran deduir-se les quantitats pagades en concepte d‘IVA en les factures de les despeses i compres de béns i serveis, restant-les de les quantitats que hagin cobrat per les vendes. En cas que una part dels ingressos estiguin subjectes a l’IVA i una altra part estiguin exempts, només es podrà deduir l’IVA pagat a les factures de despeses en la mateixa proporció existent entre ingressos subjectes i exempts. Això s’anomena regla de prorrata. Per les seves particularitats (activitats subjectes i exemptes, regla de prorrata, etc.), sempre es recomana consultar una gestoria especialitzada per procedir a la gestió de l’IVA. Però és important que entengueu els conceptes. Així podreu comprovar que es compleixen les obligacions fiscals i entendre-us bé amb la gestoria. Què són les declaracions de l’IVA? Els models 303, 390 i 347 Les declaracions tributàries són formularis amb els quals els contribuents realitzen dos tràmits diferents: autoliquidacions i declaracions informatives. Autoliquidacions. Model 303 Les autoliquidacions són declaracions periòdiques (generalment, trimestrals) amb les quals es presenten unes dades econòmiques relatives a l’impost que es tracti. Segons el resultat (a favor d’Hisenda o de la persona contribuent), es fa el pagament de la quota de l’impost, es guarda per compensar amb declaracions posteriors o bé se’n sol·licita la devolució, si ha pagat en excés. Això darrer només es pot fer en la declaració del quart trimestre.
 4. 4. BARCELONA ACTIVA>4 Les autoliquidacions d’IVA es presenten amb el model 303. Amb aquest model l’associació presenta a Hisenda un resum de les seves vendes i compres i de les quotes de l’impost que ha cobrat i pagat durant el període a què faci referència. Segons quin sigui el saldo d’aquesta diferència, l’ associació el pagarà a Hisenda, si és al seu favor, o el deixarà per compensar amb el model 303 del següent període. A final d’any, si el saldo de l’últim període continua indicant que és per compensar, l’ associació podrà demanar-ne una devolució per transferència bancària. La presentació del model 303 és obligatòria, encara que el saldo sigui 0 per igualació de les quotes cobrades i pagades, o bé no hi hagi hagut activitat en un moment determinat. Si la manca d’activitat és regular, és més raonable donar de baixa l’impost amb el model 036 de Declaració Censal. D’aquesta manera, us estalviareu haver de presentar les declaracions trimestrals i el resum anual mentre duri la inactivitat. Declaracions informatives. Models 390 i 347 Les declaracions informatives són formularis tributaris que no comporten cap tipus de pagament. Només es lliuren a Hisenda dades relacionades amb el tribut a què es faci referència. La seva presentació és obligatòria i, habitualment, tenen caràcter anual. Es presenten l’inici de l’any següent amb les dades de l’any anterior. Així, per exemple, el resum anual de l’IVA (model 390) es presentarà entre els dies 1 i 31 de gener de 2019, amb les dades dels quatre trimestres de l’any 2018. Per a les gestions de l’IVA hi ha dues declaracions informatives: els models 390 i 347. Model 390. És una declaració resum, de caràcter anual, amb què l’associació detalla a Hisenda les quantitats corresponents a les seves vendes i compres. En detalla les bases imposables, els tipus d’IVA en què hagi incorregut i les quotes de l’impost repercutides i suportades, respectivament, en les seves vendes i compres. El model 390 ha de correspondre a la suma de les autoliquidacions presentades al llarg de l’any amb el model 303. Però, a més, caldrà oferir una informació més detallada sobre alguns punts. Per exemple, a les autoliquidacions del model 303, a la secció de l’IVA deduïble, no cal separar les bases imposables i les quotes de l’impost pagades segons cada tipus d’IVA (4%, 10% i 21%). Al model 390, en canvi, sí que caldrà diferenciar-ne els tipus. La presentació del model 390 és obligatòria, encara que l’empresa no hagi tingut activitat. En aquest cas, caldrà marcar la casella que correspongui a aquesta circumstància.
 5. 5. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >5 Model 347. Aquest model serveix per a fer la Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones. També té caràcter anual. Només s’haurà de presentar si es tenen operacions durant l’any (vendes i compres de béns i/o serveis) amb import superior a 3.005,06 € IVA inclòs, a més de les subvencions i donacions rebudes durant l’exercici (aquestes, des del primer cèntim), indicades tant pel volum total anual com per cadascun dels trimestres. També caldrà indicar les dades personals de les empreses i/o persones amb qui s’hagin fet les operacions. Aquest model s’ha de presentar sempre que les operacions superin el límit de 3.005,06€, tant si estan subjectes o exemptes de l’IVA. Com afecta l’IVA a la vostra associació? L’IVA obliga l’associació a fer una sèrie de tràmits, en funció del caràcter de l’activitat econòmica que dugueu a terme. Si teniu una única activitat, i a més és no subjecta (article 7 Llei 37/1992, LIVA) o exempta (article 20 LIVA), podeu fer una declaració censal, amb el model 036, i declarar-ho. D’aquesta manera, no haureu de presentar les declaracions trimestrals de l’IVA (model 303). Si no feu aquesta declaració censal, haureu de presentar els models 303 trimestrals, amb els imports a 0, encara que la vostra activitat sigui no subjecta o exempta. Per tant, haureu de fer la presentació del Resum Anual del model 390 sempre que tingueu, o hàgiu tingut, l’impost actiu durant l’any o una part de l’any (declaració amb el model 036). Si en cap moment l’heu tingut actiu, perquè és una activitat no subjecta o exempta, no haureu de presentar-lo. Si teniu dues, o més, activitats econòmiques, i una és no subjecta o exempta, i l’altra és subjecta (és a dir, normal), haureu de calcular la regla de prorrata i fer la presentació de tots els models, tant els models 303 trimestrals com el model 390 anual. En aquest cas, es recomana consultar una gestoria especialitzada per fer el càlcul de la regla de prorrata. El model 347, d’altra banda, és de presentació obligatòria, però només si heu tingut operacions superiors als 3.005,06 € amb terceres persones.
 6. 6. BARCELONA ACTIVA>6 Qui ha de presentar les declaracions de l’IVA i en quins terminis? Les persones encarregades de la representació de l’associació han de presentar els tres models per via telemàtica. S’admet la presentació per part d’una tercera persona expressament autoritzada, que habitualment és una gestoria o assessoria. Recordeu que heu de disposar del certificat digital de persona jurídica per accedir a la presentació telemàtica. Podeu consultar el recurs +Fàcil Com obtenir el Certificat Digital, einESS. Model 303. Terminis de presentación Aquest model s’ha de presentar entre els dies 1 i 20 del mes posterior a la finalització del trimestre natural. És a dir, abans dels dies 20 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener. Model 390 S’ha de presentar entre els dies 1 i 30 de gener de l’any posterior a l’exercici declarat. Per exemple, el model 390 de l’exercici 2018 s’haurà de presentar abans del 30 de gener de 2019. Malgrat tot, heu de consultar-ne els terminis a la pàgina web, perquè cada any poden canviar. Model 347 Fins a l’exercici de l’any 2017, el model 347 s’havia de presentar fins al dia 28 de febrer. A partir de l’exercici de 2018, es presenta durant el mes de gener següent (gener de 2019). Recordeu això de cara als pròxims exercicis. Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir els models 303, 390 i 347? Model 303  Tingueu en compte que només serà deduïble l’IVA que l’associació hagi suportat en forma de factura. Els tiquets poden ser una despesa legítima, però els seus imports d’IVA no són fiscalment deduïbles per a aquest impost.  Recordeu que les factures hauran d’incloure, a més del detall de l’adquisició:  les dades completes de l’associació (raó social, adreça i NIF), així com també les dades completes del client o proveïdor.  la data de la factura.  la data de l’adquisició que és objecte de la factura (si és diferent de la data de factura).
 7. 7. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >7  el tipus d’IVA aplicable (4%, 10% o 21%).  la quota d’IVA a suportar, resultat de multiplicar la base imposable pel tipus d’IVA.  l’import total de la factura, IVA inclòs.  És obligatori dur un Llibre Registre de Factures emeses i rebudes, numerades i ordenades cronològicament.  El model 303 s’ha de presentar cada trimestre, un cop iniciada l’activitat econòmica, encara que no s’hagi produït cap venda o compra. En aquests casos, caldrà emplenar la casella «Sense activitat». Model 390  Tingueu en compte que aquest model no és un sumatori de les autoliquidacions presentades amb el model 303. A més de la informació reflectida als models 303, caldrà indicar la resta de dades de caràcter informatiu, però que també són obligatòries. Per exemple, cal desglossar les bases imposables i les quotes de l’impost repercutides i suportades en funció de diferents tipus de vendes i compres (operacions interiors, intracomunitàries, béns d’inversió, etc.). Fixeu-vos-hi bé a l’hora d’omplir les caselles. Model 347  En cas que tingueu factures d’abonament, d’un sol proveïdor o client, que pugin a més del límit de 3.005,60€, tot i que siguin d’import negatiu, caldrà indicar aquesta informació al model 347. No importa el signe de la transacció, sinó la seva magnitud.  Tanmateix, les subvencions i donacions rebudes caldrà que s’indiquin sense límit mínim d’import, és a dir, des del primer cèntim.  També s’han de declarar les operacions d’arrendament d’immobles, quan l’associació sigui l’arrendadora, és a dir, la propietària del local.
 8. 8. BARCELONA ACTIVA>8 Com s’omplen i es presenten els models 303, 390 i 347? Model 303 S’ha d’omplir telemàticament. Actualment no se’n permet la presentació en paper. Feu servir aquest enllaç per accedir al tràmit en línia. Quan accediu al formulari, primer haureu d’indicar les vostres dades, informació sobre el vostre règim d’IVA i el període per al qual presenteu l’autoliquidació. Un cop introduïdes les dades identificatives, passareu a la pantalla número 1 (d’un total de 3), on indicareu les bases imposables de les quantitats d’IVA cobrades i pagades. L’aplicatiu en calcularà les quotes i, juntament amb altres caselles, si s’escau, farà la suma de l’IVA que caldrà pagar, a la casella número 27. En el cas de l’IVA pagat a les vostres compres, només haureu d’indicar les bases imposables i les quantitats pagades en concepte d’IVA. L’aplicatiu no farà cap càlcul, excepte la suma de les quantitats d’IVA pagades, a la casella número 45. Recordeu que heu de diferenciar les bases imposables i les quantitats d’IVA en funció del tipus de compra que heu fet. Per exemple, heu de distingir entre les compres habituals i les compres de béns d’inversió, com ara ordinadors o vehicles. En aquest darrer cas la declaració és més complexa i us recomanem consultar-ho a la vostra gestoria. De manera automàtica, l’aplicatiu calcularà el resultat del règim general (casella 46) i n’assenyalarà la diferència entre les caselles 27 (IVA cobrat) i 45 (IVA pagat). Un cop introduïdes les quantitats corresponents a l’IVA del trimestre a què fa referència, passareu a la pantalla número 2, que és exclusiva per als usuaris que s’hagin acollit al Règim Especial del Criteri de Caixa. Si aquest és el vostre, trobareu recursos en línia al final d’aquesta fitxa, on podreu consultar tot allò relacionat amb aquest règim especial. A l’última pantalla podreu compensar les quotes negatives de trimestres anteriors. En aquest cas, Hisenda sempre permet que compenseu l’excés d’IVA pagat a la declaració del següent trimestre, fins que tingueu saldo d’IVA a pagar. Si al final de l’any el saldo de l’IVA continua a favor vostre, podreu sol·licitar a Hisenda que us en pagui l’excés amb una transferència per domiciliació bancària. Per acabar, haureu de validar la declaració, introduint les dades bancàries per domiciliar el pagament o per fer-vos la transferència de l’excés d’IVA pagat a final de l’any. També podreu generar un pdf, vàlid a efectes d’arxiu. Model 390 Com el model 303, el 390 s’ha d’omplir telemàticament, perquè actualment no se’n permet la presentació en paper. Feu servir aquest enllaç per accedir al tràmit en línia. El formulari telemàtic consta de 17 pantalles. No haureu d'emplenar-les totes. Les pantalles 1, 2 i 3 serveixen per indicar les dades de l’associació, dels representants i del model 390. Les pantalles 4, 5 i 6 serveixen per indicar les operacions realitzades en règim general. Les 7, 8 i 9 és on s’indiquen les operacions realitzades en règim simplificat.
 9. 9. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >9 Aquestes tres darreres no haureu d’omplir-les, perquè el règim simplificat és exclusiu per a persones físiques (article 122.1 Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit). La pantalla 10 i és on s’indica el resultat de la liquidació anual i la tributació per raó de territori. El resultat de la liquidació anual consta de:  la suma dels resultats del règim general i del simplificat (vosaltres només tindreu el general).  compensació de quotes de l’exercici anterior, si és a favor de l’entitat i no es va cobrar.  resultat final de la liquidació, suma de les anteriors caselles. L’apartat de tributació per raó de territori només s’aplica si heu tingut activitat econòmica en establiments a Navarra i/o el País Basc, que tenen un concert econòmic especial i normes de tributació pròpies. La pantalla 11 fa referència al resultat de les liquidacions, que està dividit en dos subapartats: per als períodes que no tributen i per als que ho fan al Règim especial del grup d’entitats. Només haureu d’indicar informació en aquesta pantalla si formeu part d’un grup d’entitats que es troben directament relacionades. La pantalla número 12 indica les operacions realitzades a l’exercici i el seu volum. Haureu d’indicar les xifres netes (sense IVA) dels conceptes detallats, que els podreu extreure de la comptabilitat de l’associació. Així i tot, recordeu que haureu d’introduir informació específica de cada concepte i diferenciar-los. El volum total d’operacions obtingut s’ha d’indicar a la casella 108. Heu de tenir en compte que les subvencions (article 78.2.3 Llei 37/1992, de l’IVA) i les quotes a les persones sòcies (article 20.1.8 i 20.1.12 de la mateixa llei) habitualment estan exemptes d’IVA i no les haureu d’incloure. En alguns casos (subvencions directament vinculades al preu de les operacions subjectes a l’IVA i quotes a persones sòcies a canvi d’una contraprestació) poden ser considerades part de l’activitat econòmica. Si és així, sí que s’han d’incloure a l’IVA i l’associació, per tant, haurà de declarar i pagar l’IVA que hi correspongui. A la pantalla número 13 haureu de posar-hi les dades de les operacions específiques. És possible que hi hagi dades que ja heu introduït en altres pantalles, tingueu-ho en compte. La pantalla següent, la número 14, us servirà per indicar les diferents activitats que ha desenvolupat l’associació, cadascuna amb el seu codi CNAE, els volums d’operacions totals i amb dret a deducció, el tipus de prorrata (general o especial) i el percentatge de la prorrata aplicable. Si teniu operacions exemptes, juntament amb operacions subjectes, que és el més habitual, heu d’aplicar regla de prorrata. Atès que el càlcul de la prorrata exigeix uns certs coneixements que no es poden tractar en aquesta guia, si us fa falta, adreceu-vos a una gestoria o assessoria especialitzada de la vostra confiança perquè resolguin els vostres dubtes. Les pantalles 15, 16 i 17 són per introduir dades sobre les activitats de règims de deduccions diferenciades (IVA deduïble, grups 1, 2 i 3, respectivament). Si l’associació duu a terme dues o més activitats econòmiques i aquestes tenen un codi CNAE diferent, cal esbrinar si, entre els règims de deducció de l’IVA de l’activitat principal i la o les secundàries, hi ha una diferència més gran del 50%. Si és així, és millor que consulteu una assessoria especialitzada, perquè us farà falta dur una comptabilitat diferenciada per cada activitat.
 10. 10. BARCELONA ACTIVA>10 Model 347 Tampoc no se’n permet la presentació en paper i cal fer-ho en línia. Podeu accedir al tràmit telemàtic en aquest enllaç. És una declaració informativa que requereix un tràmit que consta de tres passos. Cal que utilitzeu unes claus per omplir la informació, com s’explicarà més endavant. A la pantalla 1 introduireu les dades de la declaració. A la pantalla 2 heu de declarar les dades de les persones i entitats amb les quals hàgiu tingut les operacions a declarar, afegint-hi la clau de l’operació i si aquesta és l’arrendament d’un local o negoci. Haureu de fer servir, d’entre totes les claus, l’A o la B:  Clau A: compres i adquisicions de béns o serveis superiors als 3.005,06 €.  Clau B: vendes de béns o serveis superiors als 3.005,06 € (també subvencions i donacions).  Clau C: cobraments per compte de terceres persones superiors als 300,51 €.  Clau D: adquisicions de béns o serveis que són al marge de tota activitat empresarial o professional i que estan efectuades per entitats públiques, partits polítics, sindicats o associacions empresarials, que superin els 3.005,06 €.  Clau E: subvencions satisfetes per administracions públiques i que superin els 3.005,06 € (clau d’ús exclusiu per a administracions públiques que atorguin subvencions).  Clau F: vendes efectuades per agències de viatges.  Clau G: compres efectuades per agències de viatges. A la pantalla 3 trobareu les dades introduïdes a la pantalla anterior i haureu d’afegir els codis de província i país i les claus d’operació. Tot seguit, indicareu les quantitats trimestrals de les operacions i, a continuació, l’import anual i els imports rebuts en metàl·lic.
 11. 11. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >11 Recursos AEAT, Instruccions i terminis de presentació model 303 AEAT, Instrucciones modelo 347 AEAT, Instrucciones modelo 390 AEAT, Formulari telemàtic per presentar model 303 AEAT, Formulari telemàtic de declaració del model 347 AEAT, Formulari telemàtic de declaració del model 390 AEAT, Plazo de presentación modelo 347 AEAT, Plazo de presentación modelo 390 AEAT, Règim general de l’IVA AEAT, Règim especial del criteri de caixa AEAT, Preguntes freqüents sobre el règim especial del criteri de caixa AEAT, INFORMA, Manual electrónico sobre el régimen especial del criterio de caja CRAJ, Fitxa tècnica núm. 46: Model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones CRAJ, Fitxa tècnica núm. 61: L’Impost sobre el Valor Afegit Xarxanet, Com es fa la liquidació de l’IVA Xarxanet, Els models fiscals relatius a l’IVA Xarxanet, IVA. Model 347 (I). Obligats a la presentació i novetats rellevants Xarxanet, IVA. Model 347 (II). Què declarar i recollida de dades
 12. 12. BARCELONA ACTIVA>12 + A fons AEAT, Manual practico del IVA 2017 BOE, Ley 37/1992, Impuesto sobre el Valor Añadido BOE, Real Decreto 1624/1992, Reglamento Ley IVA BOE, Orden EHA/3012/2008, Modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas BOE, Orden EHA/3786/2008, Modelo 303 IVA, Autoliquidación BOE, Orden EHA/3111/2009, Modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido Torre Jussana, Útil Pràctic núm. 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives
 13. 13. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >13 Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions, impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals com a diversos barris de la ciutat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

×