SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
Downloaden Sie, um offline zu lesen
IRPF.
COM FER LES
DECLARACIONS
BARCELONA ACTIVA>2
IRPF.
COM FER LES
DECLARACIONS
Tramitació i terminis Pag.
Què és l’IRPF? 3
Què són les declaracions de l’IRPF?
Els models 111 i 190 3
Com afecta l’IRPF a la vostra associació? 4
Qui ha de presentar les declaracions de l’IRPF
i en quins terminis? 5
Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir
els models 111 i 190? 6
Com s’omplen i es presenten els models 111 i 190? 7
Recursos 9
+ A fons 9
IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >3
Què és l’IRPF?
L’IRPF és l’impost sobre la renda de les persones físiques. És un tribut de
caràcter personal i directe, que s’aplica sobre la renda de les persones
físiques d’acord amb les seves circumstàncies personals i familiars.
Les retencions sobre l’IRPF es fan perquè Hisenda, enlloc d’esperar a la declaració de la renda
per cobrar tot l’impost, prefereix que cada vegada que es pagui a una persona (nòmina o factura
d’autònom), se’n retingui una part i se li ingressi, a compte de la declaració de la renda que
aquesta persona haurà de presentar, en el futur.
El caràcter personal de l’IRPF fa que s’apliqui a totes les rendes obtingudes per les persones. Les
més habituals són:
 les rendes de treball per compte d’altri
 les rendes d’activitats professionals i/o econòmiques
 i les del capital, mobiliari i/o immobiliari
Per les seves particularitats (retencions laborals i professionals,
arrendaments, etc.), sempre és recomanable consultar amb una gestoria
especialitzada per procedir a la gestió de l’IRPF. Però és molt recomanable
que entengueu els conceptes, tant perquè pugueu comprovar que es
compleixen les obligacions fiscals, com per poder-vos entendre bé amb la
gestoria.
Què són les declaracions de l’IRPF? Els models 111 i 190
Les declaracions tributàries són formularis amb què els contribuents realitzen dos tràmits:
autoliquidacions i declaracions informatives.
Autoliquidacions. Model 111
Les autoliquidacions són declaracions periòdiques (generalment, trimestrals) amb què
l’associació dona a Hisenda informació relacionada amb l’impost que es tracti. Segons el resultat
(a favor d’Hisenda o de la persona contribuent), es fa el pagament de la quota de l’impost, es
guarda per compensar en declaracions posteriors o se’n sol·licita la devolució, si ha pagat en
excés.
BARCELONA ACTIVA>4
Les autoliquidacions de l’IRPF es presenten amb el model 111. Amb aquest model l’empresa
paga a Hisenda les retencions que hagi practicat sobre els salaris i/o les activitats professionals
o econòmiques que hagi pagat. És de presentació obligatòria, encara que l’import sigui 0, sempre
i quan s’hagin pagat salaris.
Declaracions informatives. Model 190
Les declaracions informatives són formularis tributaris que no comporten cap tipus de pagament.
Només es lliuren a Hisenda dades relacionades amb el tribut a què es faci referència. La seva
presentació és obligatòria i, habitualment, tenen caràcter anual. Es presenten a finals d’any.
Només hi ha una declaració informativa d’IRPF: el model 190. És una declaració resum, de
caràcter anual, amb la qual l’empresa detalla a Hisenda les quantitats pagades al llarg de l’any
en concepte de salaris i/o adquisicions de béns o serveis. També hi inclou les retencions
practicades (i pagades amb els models 111 trimestrals). Aquesta informació serà utilitzada per
l’AEAT per controlar les declaracions de la renda individuals de les persones a qui l’associació
hagi pagat.
Com afecta l’IRPF a la vostra associació?
L’associació es veurà afectada per l’IRPF si té persones contractades o si realitza compres de béns
o serveis a persones autònomes.
Persones contractades
Quan l’associació contracta una persona ha de fer les retencions de l’IRPF sobre el seu salari i
ingressar-les periòdicament a la Hisenda Pública.
El percentatge de retenció que s’ha d’aplicar a la nòmina varia en funció del salari brut anual i de
les circumstàncies particulars de la persona contractada (si té persones al seu càrrec, si pateix
algun tipus de discapacitat, etc.). Així, per efectuar les retencions, cal:
 Que la persona contractada, quan
comença el contracte i, posteriorment,
cada inici d’any, lliuri a l’empresa un
exemplar del formulari 145, on
comunicarà les seves circumstàncies
personals o la seva variació respecte de
períodes anteriors.
 Que l’empresa realitzi el càlcul del tipus de
retenció de cada persona en funció del
formulari 145. Aquest càlcul es fa per via
telemàtica, a través de la web de l’AEAT.
Un cop hàgiu fet el càlcul, el mateix
aplicatiu us permetrà generar un pdf amb
el tipus de retenció que s’ha d’aplicar a
cada persona en concret.
IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >5
Adquisicions de béns i/o serveis a professionals
L’associació haurà de retenir un determinat percentatge de la factura en el moment de pagar-la,
amb l’obligació de declarar i ingressar periòdicament els imports retinguts a la Hisenda Pública.
Aquesta retenció correspon al 15 % de l’import brut de la factura (base imposable), sense
considerar l’IVA. En cas que es tracti d’una nova persona autònoma (primer exercici i els dos
següents), la retenció serà del 7 %. En tot cas, haureu de comprovar que el percentatge de
retenció sigui correcte, en les factures que us presentin.
Qui ha de presentar les declaracions de l’IRPF i en quins
terminis?
Model 111
Les associacions que hagin pagat rendes del treball i/o d’activitats professionals o econòmiques
per les quals hagin fet una retenció a compte de l’IRPF estaran obligades a presentar
trimestralment el model 111, amb el qual:
 declararan les rendes pagades i les retencions practicades
 ingressaran a la Hisenda Pública l’import d’aquestes retencions
El model 111 s’haurà de presentar abans del dia 20 posterior a la fi del trimestre natural, és a dir,
entre els dies 1 i 20 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, o el dia hàbil següent, en cas de ser
festiu.
Haurà de ser presentat per les persones encarregades de la representació de l’associació, per via
telemàtica. S’admet la presentació per part d’una tercera persona expressament autoritzada,
normalment una gestoria o una assessoria. Recordeu que heu de tenir el certificat digital de
persona jurídica per accedir a la presentació telemàtica. Podeu consultar el recurs +Fàcil Com
obtenir el Certificat Digital, einESS.
Model 190
Aquest model el presentaran les persones encarregades de la representació de l’associació, per
via telemàtica. També ho pot presentar una tercera persona expressament autoritzada, que
generalment és una gestoria o una assessoria.
S’ha de presentar entre els dies 1 i 31 de gener de l’any posterior a l’exercici declarat (seguiu
aquest enllaç). Per exemple, el model 190 de l’exercici 2018 s’haurà de presentar abans del 31 de
gener de 2019.
BARCELONA ACTIVA>6
Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir
els models 111 i 190?
Model 111
 S’ha de donar d’alta amb el model 036 de Declaració Censal, perquè si no
es dona d’alta i no hi ha retencions, no hi ha obligació de presentar-lo.
 Un cop s’hagi fet l’alta i ha començat l’activitat econòmica, s’ha de
presentar cada trimestre, encara que no s’hagi produït cap retenció a
compte de l’IRPF. En aquests casos, caldrà marcar la casella “Sense
activitat”.
Model 190
 El model 190 es confecciona amb els 4 formularis trimestrals del model
111, que tenen el valor de pagament a compte. Per tant, la suma de tots
els models 111 de l’any haurà de ser igual al total declarat al 190.
 Tingueu en compte que no totes les compres i les adquisicions de béns i
serveis estan subjectes a retencions a compte de l’IRPF. La retenció
només es practicarà quan el bé o servei adquirit hagi estat lliurat o
prestat per una persona física.
 Recordeu que, en cas que les factures de professionals autònoms no
incloguin la retenció a compte de l’IRPF, (15 o 7 %, segons el cas), haureu
de retornar la factura i exigir que us la tornin a fer amb la retenció. En el
cas de l’IRPF, l’obligació formal de retenir és de l’associació. Si no es fa,
l’associació haurà d’afrontar sancions i recàrrecs.
IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >7
Com s’omplen i es presenten
els models 111 i 190 de l’IRPF?
Model 111
El model 111 només es pot omplir telemàticament. Actualment no se’n permet la presentació en
paper.
Quan accediu al formulari telemàtic per presentar el model 111, s’obrirà una pantalla única on
haureu d’indicar totes les dades que fan referència a l’impost. Cerqueu l’apartat “Liquidació” i
fixeu-vos que està dividit en subapartats. Com a associació, només se us aplicaran els subapartats
I (Retencions del treball) i II (Retencions d’activitats econòmiques).
Aquests subapartats estan dividits en rendiments dineraris i en espècie. Caldrà que ompliu el
que pertoqui, tot i que acostumen a ser dineraris. Haureu d’indicar el nombre de perceptors
(sense detallar-los), el total de retribucions pagades (salaris bruts o bases imposables de les
factures de compra) i els imports retinguts.
L’aplicatiu sumarà de forma automàtica totes les quantitats retingudes i les mostrarà a la
casella 30. Aquesta serà la quantitat que s’haurà d’ingressar a favor de la Hisenda Pública els
dies 20 d’abril, juliol, octubre o gener, d’acord amb el trimestre de què es tracti.
Finalment, haureu de validar la declaració i l’aplicatiu us demanarà les dades bancàries per
domiciliar el pagament. Per poder domiciliar el pagament de l’impost, cal que la declaració es
faci abans del dia 15 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener. Si es fa entre els dies 16 i 20,
només es pot pagar per transferència bancària, amb la generació d’un codi anomenat NRC.
També podreu generar un pdf, vàlid a efectes d’arxiu.
Model 190
Per poder presentar el model 190 heu de tenir:
 Totes les autoliquidacions trimestrals de l’exercici (model 111)
 Dades fiscals de les persones contractades i dels professionals autònoms que us hagin
facturat amb retenció de l’IRPF:
 Nom, cognoms i NIF
 Salari brut anual o import brut (sense IVA) de totes les factures de l’exercici
 Import de les retencions practicades.
Un cop tingueu totes les dades, entreu a la web de l’AEAT i feu la declaració del model 190.
A la primera pantalla només hi han de constar les dades bàsiques de l’associació i de l’exercici
fiscal, el nombre total de perceptors, el total de percepcions i el total de retencions i ingressos a
compte.
Un cop fet, passeu a la pàgina 2, on indicareu les dades individuals de les persones perceptores,
entre d’altres.
BARCELONA ACTIVA>8
Esteu atents a les claus i subclaus (a triar de llistes desplegables):
 Hi ha diferents claus. Les que van de la lletra A fins a la F són per a
diferents modalitats de rendes del treball.
 De les claus reservades per a les rendes del treball, l’associació farà
servir només la lletra A (rendes del treball en general) i la lletra F (cursos,
conferències, obres literàries, artístiques o científiques), quan es facin
per a personal propi. Les claus A i F no tenen subclaus.
 La clau G es fa servir per indicar les percepcions de les persones
autònomes.
 La clau G té 3 subclaus. La subclau G.01 s’haurà d’indicar quan el tipus
de retenció sigui el general (15 %), mentre que la subclau G.03 s’haurà
d’indicar quan el tipus sigui el reduït del 7 %.
Quan hagueu introduït les dades de tots els perceptors i imports retinguts, premeu el botó
“Signar i enviar” i l’aplicatiu us permetrà generar un pdf a efectes d’arxiu.
IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >9
Recursos
AEAT, Formulari telemàtic per presentar el model 190
AEAT, Instrucciones modelo 190
AEAT, Plazos de presentación modelo 190
AEAT, Model 145 (pdf) i Model 190 (pdf)
CRAJ, L’IRPF a les entitats
+ A fons
Ley 35/2006, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
RD 439/2007, Reglamento Ley IRPF
Orden EHA/3062/2010, Modificación formas de presentación de las declaraciones informativas y
resúmenes anuales de carácter tributario (190)
Orden EHA/3127/2009, Modelo 190 declaración resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta del IRPF
Resolución 03/01/2011, Modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del
trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.
Torre Jussana, Útil Pràctic núm. 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives.
BARCELONA ACTIVA>10
Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions,
impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de
Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en
l’àmbit de l’Economia Social i Solidària.
Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores,
entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social
i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament
i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals
com a diversos barris de la ciutat.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a:
innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Curs d'obligacions legals. Sessió 2
Curs d'obligacions legals. Sessió 2Curs d'obligacions legals. Sessió 2
Curs d'obligacions legals. Sessió 2SuportAssociatiu
 
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport AssociatiuNovetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport AssociatiuSuportAssociatiu
 
Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,AlbaVzquez7
 
EMPRESA I ADMINISTRACIÓ
EMPRESA I ADMINISTRACIÓEMPRESA I ADMINISTRACIÓ
EMPRESA I ADMINISTRACIÓAmaliaParpala
 
Tancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pasTancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pascrpsabadell
 
Material suportpractiques secretaris novells
Material suportpractiques secretaris novellsMaterial suportpractiques secretaris novells
Material suportpractiques secretaris novellscrpsabadell
 

Was ist angesagt? (11)

Curs d'obligacions legals. Sessió 2
Curs d'obligacions legals. Sessió 2Curs d'obligacions legals. Sessió 2
Curs d'obligacions legals. Sessió 2
 
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport AssociatiuNovetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
 
Fiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònomsFiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònoms
 
Secretaris 2019
Secretaris 2019Secretaris 2019
Secretaris 2019
 
Legislacio fiscal
Legislacio fiscalLegislacio fiscal
Legislacio fiscal
 
CColas-TFM
CColas-TFMCColas-TFM
CColas-TFM
 
Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,
 
EMPRESA I ADMINISTRACIÓ
EMPRESA I ADMINISTRACIÓEMPRESA I ADMINISTRACIÓ
EMPRESA I ADMINISTRACIÓ
 
Economia 2018
Economia 2018Economia 2018
Economia 2018
 
Tancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pasTancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pas
 
Material suportpractiques secretaris novells
Material suportpractiques secretaris novellsMaterial suportpractiques secretaris novells
Material suportpractiques secretaris novells
 

Ähnlich wie IRPF Com fer les declaracions

iva_(1).pptx
iva_(1).pptxiva_(1).pptx
iva_(1).pptxpaco8430
 
Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@Grup Pitagora
 
Com fer insubmissió per rendes a retornar (negatives)
Com fer insubmissió per rendes a retornar (negatives)Com fer insubmissió per rendes a retornar (negatives)
Com fer insubmissió per rendes a retornar (negatives)DIEMPROU
 
Com fer Insubmissió per a rendes a ingressar (positives)
Com fer Insubmissió per a rendes a ingressar (positives)Com fer Insubmissió per a rendes a ingressar (positives)
Com fer Insubmissió per a rendes a ingressar (positives)DIEMPROU
 
Presentació sobre objecció fiscal
Presentació sobre objecció fiscalPresentació sobre objecció fiscal
Presentació sobre objecció fiscalcontrainfocat
 
Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a Sabadell
Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a SabadellResum de mesures econòmiques pel Covid-19 a Sabadell
Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a SabadelliSabadell
 
Economia de l'empresa, bloc 1 (Selectivitat)
Economia de l'empresa, bloc 1 (Selectivitat)Economia de l'empresa, bloc 1 (Selectivitat)
Economia de l'empresa, bloc 1 (Selectivitat)arict_
 
U.2.1 Eoe 0910
U.2.1 Eoe 0910U.2.1 Eoe 0910
U.2.1 Eoe 0910Escola Pia
 
T3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptableT3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptableLaura
 
Llibre major i diari
Llibre major i diari Llibre major i diari
Llibre major i diari Andrea Haro
 

Ähnlich wie IRPF Com fer les declaracions (20)

Economia
EconomiaEconomia
Economia
 
iva_(1).pptx
iva_(1).pptxiva_(1).pptx
iva_(1).pptx
 
Tributaries
TributariesTributaries
Tributaries
 
Tributaries
TributariesTributaries
Tributaries
 
Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@
 
Com fer insubmissió per rendes a retornar (negatives)
Com fer insubmissió per rendes a retornar (negatives)Com fer insubmissió per rendes a retornar (negatives)
Com fer insubmissió per rendes a retornar (negatives)
 
Com fer Insubmissió per a rendes a ingressar (positives)
Com fer Insubmissió per a rendes a ingressar (positives)Com fer Insubmissió per a rendes a ingressar (positives)
Com fer Insubmissió per a rendes a ingressar (positives)
 
Presentació sobre objecció fiscal
Presentació sobre objecció fiscalPresentació sobre objecció fiscal
Presentació sobre objecció fiscal
 
Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a Sabadell
Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a SabadellResum de mesures econòmiques pel Covid-19 a Sabadell
Resum de mesures econòmiques pel Covid-19 a Sabadell
 
Secretaris 2018
Secretaris 2018Secretaris 2018
Secretaris 2018
 
Secretaris 2018
Secretaris 2018Secretaris 2018
Secretaris 2018
 
Economia de l'empresa, bloc 1 (Selectivitat)
Economia de l'empresa, bloc 1 (Selectivitat)Economia de l'empresa, bloc 1 (Selectivitat)
Economia de l'empresa, bloc 1 (Selectivitat)
 
U.2.1 Eoe 0910
U.2.1 Eoe 0910U.2.1 Eoe 0910
U.2.1 Eoe 0910
 
04 activitat econòmica 1
04 activitat econòmica 104 activitat econòmica 1
04 activitat econòmica 1
 
T3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptableT3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptable
 
El sistema tributari
El sistema tributariEl sistema tributari
El sistema tributari
 
Nomina
NominaNomina
Nomina
 
Nucli formatiu 6
Nucli formatiu 6Nucli formatiu 6
Nucli formatiu 6
 
U.2.1 eoe 1213
U.2.1 eoe 1213U.2.1 eoe 1213
U.2.1 eoe 1213
 
Llibre major i diari
Llibre major i diari Llibre major i diari
Llibre major i diari
 

Mehr von Barcelona Activa amb l’ESS

4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació SostenibleBarcelona Activa amb l’ESS
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Barcelona Activa amb l’ESS
 
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...Barcelona Activa amb l’ESS
 
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Barcelona Activa amb l’ESS
 
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...Barcelona Activa amb l’ESS
 
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitàriaBarcelona Activa amb l’ESS
 

Mehr von Barcelona Activa amb l’ESS (20)

Càpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdfCàpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdf
 
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
 
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil 3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
 
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
 
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
 
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
 
Comunicacio Interna
Comunicacio InternaComunicacio Interna
Comunicacio Interna
 
Com organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació internaCom organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació interna
 
Pressupost
PressupostPressupost
Pressupost
 
Subvencions
SubvencionsSubvencions
Subvencions
 
Eines colaboratives
Eines colaborativesEines colaboratives
Eines colaboratives
 
Certificat digital
Certificat digitalCertificat digital
Certificat digital
 
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
 
Guia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperativesGuia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperatives
 
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de BarcelonaLes Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
 
La Comunificadora
La ComunificadoraLa Comunificadora
La Comunificadora
 
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a BarcelonaL'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
 
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i SolidàriaPla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
 
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
 

IRPF Com fer les declaracions

 • 2. BARCELONA ACTIVA>2 IRPF. COM FER LES DECLARACIONS Tramitació i terminis Pag. Què és l’IRPF? 3 Què són les declaracions de l’IRPF? Els models 111 i 190 3 Com afecta l’IRPF a la vostra associació? 4 Qui ha de presentar les declaracions de l’IRPF i en quins terminis? 5 Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir els models 111 i 190? 6 Com s’omplen i es presenten els models 111 i 190? 7 Recursos 9 + A fons 9
 • 3. IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >3 Què és l’IRPF? L’IRPF és l’impost sobre la renda de les persones físiques. És un tribut de caràcter personal i directe, que s’aplica sobre la renda de les persones físiques d’acord amb les seves circumstàncies personals i familiars. Les retencions sobre l’IRPF es fan perquè Hisenda, enlloc d’esperar a la declaració de la renda per cobrar tot l’impost, prefereix que cada vegada que es pagui a una persona (nòmina o factura d’autònom), se’n retingui una part i se li ingressi, a compte de la declaració de la renda que aquesta persona haurà de presentar, en el futur. El caràcter personal de l’IRPF fa que s’apliqui a totes les rendes obtingudes per les persones. Les més habituals són:  les rendes de treball per compte d’altri  les rendes d’activitats professionals i/o econòmiques  i les del capital, mobiliari i/o immobiliari Per les seves particularitats (retencions laborals i professionals, arrendaments, etc.), sempre és recomanable consultar amb una gestoria especialitzada per procedir a la gestió de l’IRPF. Però és molt recomanable que entengueu els conceptes, tant perquè pugueu comprovar que es compleixen les obligacions fiscals, com per poder-vos entendre bé amb la gestoria. Què són les declaracions de l’IRPF? Els models 111 i 190 Les declaracions tributàries són formularis amb què els contribuents realitzen dos tràmits: autoliquidacions i declaracions informatives. Autoliquidacions. Model 111 Les autoliquidacions són declaracions periòdiques (generalment, trimestrals) amb què l’associació dona a Hisenda informació relacionada amb l’impost que es tracti. Segons el resultat (a favor d’Hisenda o de la persona contribuent), es fa el pagament de la quota de l’impost, es guarda per compensar en declaracions posteriors o se’n sol·licita la devolució, si ha pagat en excés.
 • 4. BARCELONA ACTIVA>4 Les autoliquidacions de l’IRPF es presenten amb el model 111. Amb aquest model l’empresa paga a Hisenda les retencions que hagi practicat sobre els salaris i/o les activitats professionals o econòmiques que hagi pagat. És de presentació obligatòria, encara que l’import sigui 0, sempre i quan s’hagin pagat salaris. Declaracions informatives. Model 190 Les declaracions informatives són formularis tributaris que no comporten cap tipus de pagament. Només es lliuren a Hisenda dades relacionades amb el tribut a què es faci referència. La seva presentació és obligatòria i, habitualment, tenen caràcter anual. Es presenten a finals d’any. Només hi ha una declaració informativa d’IRPF: el model 190. És una declaració resum, de caràcter anual, amb la qual l’empresa detalla a Hisenda les quantitats pagades al llarg de l’any en concepte de salaris i/o adquisicions de béns o serveis. També hi inclou les retencions practicades (i pagades amb els models 111 trimestrals). Aquesta informació serà utilitzada per l’AEAT per controlar les declaracions de la renda individuals de les persones a qui l’associació hagi pagat. Com afecta l’IRPF a la vostra associació? L’associació es veurà afectada per l’IRPF si té persones contractades o si realitza compres de béns o serveis a persones autònomes. Persones contractades Quan l’associació contracta una persona ha de fer les retencions de l’IRPF sobre el seu salari i ingressar-les periòdicament a la Hisenda Pública. El percentatge de retenció que s’ha d’aplicar a la nòmina varia en funció del salari brut anual i de les circumstàncies particulars de la persona contractada (si té persones al seu càrrec, si pateix algun tipus de discapacitat, etc.). Així, per efectuar les retencions, cal:  Que la persona contractada, quan comença el contracte i, posteriorment, cada inici d’any, lliuri a l’empresa un exemplar del formulari 145, on comunicarà les seves circumstàncies personals o la seva variació respecte de períodes anteriors.  Que l’empresa realitzi el càlcul del tipus de retenció de cada persona en funció del formulari 145. Aquest càlcul es fa per via telemàtica, a través de la web de l’AEAT. Un cop hàgiu fet el càlcul, el mateix aplicatiu us permetrà generar un pdf amb el tipus de retenció que s’ha d’aplicar a cada persona en concret.
 • 5. IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >5 Adquisicions de béns i/o serveis a professionals L’associació haurà de retenir un determinat percentatge de la factura en el moment de pagar-la, amb l’obligació de declarar i ingressar periòdicament els imports retinguts a la Hisenda Pública. Aquesta retenció correspon al 15 % de l’import brut de la factura (base imposable), sense considerar l’IVA. En cas que es tracti d’una nova persona autònoma (primer exercici i els dos següents), la retenció serà del 7 %. En tot cas, haureu de comprovar que el percentatge de retenció sigui correcte, en les factures que us presentin. Qui ha de presentar les declaracions de l’IRPF i en quins terminis? Model 111 Les associacions que hagin pagat rendes del treball i/o d’activitats professionals o econòmiques per les quals hagin fet una retenció a compte de l’IRPF estaran obligades a presentar trimestralment el model 111, amb el qual:  declararan les rendes pagades i les retencions practicades  ingressaran a la Hisenda Pública l’import d’aquestes retencions El model 111 s’haurà de presentar abans del dia 20 posterior a la fi del trimestre natural, és a dir, entre els dies 1 i 20 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, o el dia hàbil següent, en cas de ser festiu. Haurà de ser presentat per les persones encarregades de la representació de l’associació, per via telemàtica. S’admet la presentació per part d’una tercera persona expressament autoritzada, normalment una gestoria o una assessoria. Recordeu que heu de tenir el certificat digital de persona jurídica per accedir a la presentació telemàtica. Podeu consultar el recurs +Fàcil Com obtenir el Certificat Digital, einESS. Model 190 Aquest model el presentaran les persones encarregades de la representació de l’associació, per via telemàtica. També ho pot presentar una tercera persona expressament autoritzada, que generalment és una gestoria o una assessoria. S’ha de presentar entre els dies 1 i 31 de gener de l’any posterior a l’exercici declarat (seguiu aquest enllaç). Per exemple, el model 190 de l’exercici 2018 s’haurà de presentar abans del 31 de gener de 2019.
 • 6. BARCELONA ACTIVA>6 Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir els models 111 i 190? Model 111  S’ha de donar d’alta amb el model 036 de Declaració Censal, perquè si no es dona d’alta i no hi ha retencions, no hi ha obligació de presentar-lo.  Un cop s’hagi fet l’alta i ha començat l’activitat econòmica, s’ha de presentar cada trimestre, encara que no s’hagi produït cap retenció a compte de l’IRPF. En aquests casos, caldrà marcar la casella “Sense activitat”. Model 190  El model 190 es confecciona amb els 4 formularis trimestrals del model 111, que tenen el valor de pagament a compte. Per tant, la suma de tots els models 111 de l’any haurà de ser igual al total declarat al 190.  Tingueu en compte que no totes les compres i les adquisicions de béns i serveis estan subjectes a retencions a compte de l’IRPF. La retenció només es practicarà quan el bé o servei adquirit hagi estat lliurat o prestat per una persona física.  Recordeu que, en cas que les factures de professionals autònoms no incloguin la retenció a compte de l’IRPF, (15 o 7 %, segons el cas), haureu de retornar la factura i exigir que us la tornin a fer amb la retenció. En el cas de l’IRPF, l’obligació formal de retenir és de l’associació. Si no es fa, l’associació haurà d’afrontar sancions i recàrrecs.
 • 7. IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >7 Com s’omplen i es presenten els models 111 i 190 de l’IRPF? Model 111 El model 111 només es pot omplir telemàticament. Actualment no se’n permet la presentació en paper. Quan accediu al formulari telemàtic per presentar el model 111, s’obrirà una pantalla única on haureu d’indicar totes les dades que fan referència a l’impost. Cerqueu l’apartat “Liquidació” i fixeu-vos que està dividit en subapartats. Com a associació, només se us aplicaran els subapartats I (Retencions del treball) i II (Retencions d’activitats econòmiques). Aquests subapartats estan dividits en rendiments dineraris i en espècie. Caldrà que ompliu el que pertoqui, tot i que acostumen a ser dineraris. Haureu d’indicar el nombre de perceptors (sense detallar-los), el total de retribucions pagades (salaris bruts o bases imposables de les factures de compra) i els imports retinguts. L’aplicatiu sumarà de forma automàtica totes les quantitats retingudes i les mostrarà a la casella 30. Aquesta serà la quantitat que s’haurà d’ingressar a favor de la Hisenda Pública els dies 20 d’abril, juliol, octubre o gener, d’acord amb el trimestre de què es tracti. Finalment, haureu de validar la declaració i l’aplicatiu us demanarà les dades bancàries per domiciliar el pagament. Per poder domiciliar el pagament de l’impost, cal que la declaració es faci abans del dia 15 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener. Si es fa entre els dies 16 i 20, només es pot pagar per transferència bancària, amb la generació d’un codi anomenat NRC. També podreu generar un pdf, vàlid a efectes d’arxiu. Model 190 Per poder presentar el model 190 heu de tenir:  Totes les autoliquidacions trimestrals de l’exercici (model 111)  Dades fiscals de les persones contractades i dels professionals autònoms que us hagin facturat amb retenció de l’IRPF:  Nom, cognoms i NIF  Salari brut anual o import brut (sense IVA) de totes les factures de l’exercici  Import de les retencions practicades. Un cop tingueu totes les dades, entreu a la web de l’AEAT i feu la declaració del model 190. A la primera pantalla només hi han de constar les dades bàsiques de l’associació i de l’exercici fiscal, el nombre total de perceptors, el total de percepcions i el total de retencions i ingressos a compte. Un cop fet, passeu a la pàgina 2, on indicareu les dades individuals de les persones perceptores, entre d’altres.
 • 8. BARCELONA ACTIVA>8 Esteu atents a les claus i subclaus (a triar de llistes desplegables):  Hi ha diferents claus. Les que van de la lletra A fins a la F són per a diferents modalitats de rendes del treball.  De les claus reservades per a les rendes del treball, l’associació farà servir només la lletra A (rendes del treball en general) i la lletra F (cursos, conferències, obres literàries, artístiques o científiques), quan es facin per a personal propi. Les claus A i F no tenen subclaus.  La clau G es fa servir per indicar les percepcions de les persones autònomes.  La clau G té 3 subclaus. La subclau G.01 s’haurà d’indicar quan el tipus de retenció sigui el general (15 %), mentre que la subclau G.03 s’haurà d’indicar quan el tipus sigui el reduït del 7 %. Quan hagueu introduït les dades de tots els perceptors i imports retinguts, premeu el botó “Signar i enviar” i l’aplicatiu us permetrà generar un pdf a efectes d’arxiu.
 • 9. IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >9 Recursos AEAT, Formulari telemàtic per presentar el model 190 AEAT, Instrucciones modelo 190 AEAT, Plazos de presentación modelo 190 AEAT, Model 145 (pdf) i Model 190 (pdf) CRAJ, L’IRPF a les entitats + A fons Ley 35/2006, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RD 439/2007, Reglamento Ley IRPF Orden EHA/3062/2010, Modificación formas de presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter tributario (190) Orden EHA/3127/2009, Modelo 190 declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF Resolución 03/01/2011, Modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. Torre Jussana, Útil Pràctic núm. 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives.
 • 10. BARCELONA ACTIVA>10 Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions, impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals com a diversos barris de la ciutat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat