Anzeige

Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri

20. Dec 2020
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri

 1. AÇIKTAN VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ EBRU FİLİZ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DANIŞMAN: DOÇ.DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
 2. UZAKTANÖĞRETİCİNİNROLLERİ  Başarılı ve etkili bir uzaktan eğitim sürecinin yürütülmesinde kuşkusuz en önemli paylardan birisi öğreticilere aittir. Geleneksel sınıfta da öğrenme ve öğretme sürecinin lideri veya rehberi olan öğretici, uzaktan eğitim sürecinde de bu rollerini sürdürebilmeli ve hatta bu rollerini dijitalleştirmelidir. Bu bağlamda uzaktan öğreticinin uzaktan eğitim sürecinde 7 farklı rolü vardır. Bu roller; teknolojik, yönetimsel, değerlendirici olarak, öğretim tasarlayıcısı, kolaylaştırıcı, pedagojik ve sosyal rollerdir.
 3. 1)TEKNOLOJİK ROLLER  Öğretim Yönetim Sistemi  •ÖYS platformunun yeterliliklerini ve sınırlarını bilmeli •ÖYS’ ye gelişmiş dosya (grafik, ses, video vs.) yükleme (upload) özelliğini kullanabilmeli, gerektiğinde dosyaları güncelleyebilmeli •ÖYS platformunda kullanılabilecek kaynakların farkında olabilmeli •Platformda bulunan ÖYS araçlarını (group, calendar, forum, quiz, wiki, note) ders içi etkinliklerde kullanabilmeli 
 4.  Teknik  •Temel düzeyde teknik sorunları (ses, dosya vb.) çözebilmeli •Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır durumda olduğunu ders öncesi kontrol etmeli  Uygun Teknoloji Seçimi  •Yeni teknolojileri araştırabilmeli •Uzaktan bir derste kullanılan teknolojilerde yetkin olabilmeli •Uygun teknolojik kaynakları uzaktan eğitimde kullanabilmeli •Öğrenciler üzerinde farklı teknolojik kaynakların bıraktığı etkilerin farkına varabilmeli Kaynak Sağlayıcı •Basit ve özgün kaynaklar (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli •Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli (İntihal)
 5. 2)YÖNETİMSEL ROLLER  Zaman Yönetimi  •Ders planlaması yapabilmeli •Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli •Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli •Değerlendirme zamanlamasını belirleyebilmeli •Haftalık gerçekleştirilecek aktivitelerin zaman aralığını belirlemeli  Ders Yönetimi  •Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları hatırlatmalı •Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları önleyebilmeli •Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli
 6.  Kurumsal  •Kurum misyonunu ve ilkelerini bilmeli •Kurumsal istekler karşısında idari prosedürleri uygulamalı •İhtiyaç halinde kurumsal destek mekanizmalarını uygulayabilmeli •Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili birimlere yönlendirebilmeli •Yasal, gizlilik ve etik konuları ve bunların etkileri konusunda bilgi sahibidir.
 7. 3)DEĞERLENDİRİCİ ROLLER  Değerlendirmeye Yönelik Roller  •Uygun değerlendirme kriterleri belirlemeli •Alternatif ölçme tekniklerini uygulayabilmeli •Ders içeriğini kapsayıcı ve düşünme becerilerini geliştirici sorular sormalı •Ödev rehberi hazırlayabilmeli •Kendisini, programı ve içeriği değerlendirmeli •Puanlamayı etik kurallara göre yapmalı ve sonuçları kaydetmeli
 8. 4)ÖĞRETIMTASARLAYICI ROLLER  Ders İçeriği  •Dersin öğrenme hedeflerini tanımlar ve hedeflere uygun öğretim faaliyetleri geliştirmeli •Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası görevleri belirlemeli •Beklenen sorumlulukları, ödevleri ve değerlendirme ölçütlerini içeren izlence paylaşmalı •Uzaklığın etkisini azaltmaya yönelik önlemler (diyalog, tartışma, grup çalışmaları vs.) almalı ve uygun içerik sağlamalı •Var olan teknolojik imkânları göz önünde bulundurarak, minimum müdahale gerektiren etkili bir ders tasarımı yapabilmeli
 9.  Ders Materyalleri  •Ders hedeflerine yönelik materyal ve etkileşim ortamı belirlemeli •Basit ve özgün materyaller (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli •Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak hazırlayabilmeli •Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli (İntihal) •Bireysel ders çalışmayı da kolaylaştırıcı materyaller geliştirmeli 
 10. 5)KOLAYLAŞTIRICIROLLER  Öğrenmeyi Kolaylaştırma  •Gerçek hayattan örnekler vererek öğrencilerin konuyu anlamasını kolaylaştırmalı •Öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini desteklemeli •Katılımcıların ders içeriğiyle ilgili paylaşımda bulunmasını teşvik etmeli (Anlık sorular, fikir paylaşımları vs.) •Öğrencilere kılavuzluk (scaffolding) ederek uygun geribildirimler verebilmeli  Tartışmayı Kolaylaştırma  •Demokratik bir tartışma ortamının varlığını korumalı •Tartışma ortamda fikir paylaşımını destekleyecek dönütler vermeli •Tartışmayı konu kapsamına göre yönlendirebilmeli
 11. 6)PEDAGOJIKROLLER  İletişim  •Öğrencilerin demografik özelliklerine uygun iletişim kurmalı (ırk,cinsiyet vb. ayrımları desteklememeli ) •Öğrencilere ulaşabilmek için mümkün olan tüm iletişim kanallarını (e-posta, mesaj vb.) kullanmalı •Eşzamanlı iletişim araçlarını da (Skype vs.) etkili kullanabilmeli •Öğrencilere açık ve anlaşılır bir yol haritası sunabilmeli
 12.  Öğrenme-Öğretme Süreci  •Öğrenci merkezli yaklaşımı ders içinde yansıtmalı •Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini kullanabilmeli •Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma ortamı sunabilmeli •Öğrenme türleriyle ilgili bilişsel süreçlerin farkında olmalı •İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli •Öğrencilerin bilgi ve becerileri nasıl kazandığını bilmeli •Öğrencilerin yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olmalı  Kişisel  •Öğretimi eleştirel olarak analiz edebilmeli •Kişisel inançlarının farkında olarak gerektiğinde değiştirebilmeli •Çevrimiçi öğrenme ve öğretme işleminin bileşenlerini anlayabilmeli •Konu alanı bilgisini güncel tutar. (Öğrenmeye açıklık) •Kişisel ve mesleki gelişimini organize edebilmeli
 13. 7)SOSYAL ROLLER  Sosyal Roller  •Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmalı •Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler (işbirliği, grup çalışmaları vs.) düzenlemeli •Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani ilişkileri güçlendirmeli •Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli •Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
 14. ÖĞRENEN ROLLERI Açık ve uzaktan öğrenme ortamları öğretim şekli bilginin sunuluş şekli topluluk yapısının farklılığı iletişim ve etkileşimin farklılığı ve kullanılan ve sürekli güncellenen teknolojiler öğrenenlerin rollerini de değiştirmektedir açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rollerini inceleyen birçok araştırmacı onların sahip olmaları gereken rollere farklı perspektiflerin bakmışlar ve tanımlamalar yapmışlardır.
 15.  çevrimiçi öğrenenlerin öğrenme stilleri farklılıklar göstermektedir bu durum tüm çevrimiçi öğrenenler için geçerli olabilecek rollerin tanımlanmasını zorlaştırmaktadır çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalıdır. bride ve bers bu açıdan bakarak öğrenme grubu üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere 2 temel öğrenen rolü tanımlamışlardır
 16.  Öğrenme grubu üyesi: öğretmenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerini katılmalı öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır  Kendi Kendine Öğrenen Birey:  Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını ve etkili bir şekilde kullana bilmelidir
 17.  Dabbagh çevrimiçi öğrencilerin sahip olması gereken karakteristikleri şu şekilde belirtmiştir.  Güçlü bir akademik kişisel görüş  Çevrimiçi öğrenme teknolojileri kullanmada akıcılık  Kişisel arası iletişim ve iletişim kurma becerileri göstermek  Etkileşim ve iş birlikçi öğrenmenin değerini anlamak  Uzaktan öğrenmeyi işsel olarak kontrol etmek  Bireysel öğrenme becerileri geliştirmek  Öğrenme topluluğunu parçası olma ihtiyacı sergilemek
 18. Schrum ve hong uzaktan öğrenme ortamlarındaki öğrenen rollerini şu şekilde tanımlamıştır; Öğrenim araçlarına Teknolojiyi kullanabilen Çalışma şekli ve alışkanlıkları edinebilen Amaç ve hedefleri olan Kendine özgü yaşam tarzı olan bireydir
Anzeige