cs4

E-Gazarchin Online University
E-Gazarchin Online UniversityE-Gazarchin Online University
Лекц №4 
Багш Д.Сэлгэмаа /маг/
Асуудлын илрүүлэх үйл ажиллагааны загвар 
Та хүчирхийлэл 
дарамтын харсан болон 
сэжиг авсан бол 
Хүүхэд өөрөө хүчирхийлэл 
дарамтын талаар мэдээлсэн 
бол 
Хүчирхийлэл дарамтын 
талаармэдээлэл ирсэн бол 
Гинжин хэлхээний дагуу өөрийн тань шууд удирдах 
менежер асвал төсөл хариуцсан тухай асуудлын талаар 
хэлэлцэнэ 
Асуудалд үнэлэлт хийж шаардлагатай арга хэмжээ авна
 Нөхцөл байдлын үнэлгээний тухай 
 Нөхцөл байдлын үнэлгээний маягт 
 Анхаарах зүйлс 
 Генограмм арга 
 Үнэлгээний хүрээ 
 Хүүхэд бүрийн давуу тал хэрэгцээг үнэлэх
 Хүнд нөхцөлд байгаа тохиолдолд эсвэл 
хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдолд нөхцөл 
байдлын үнэлгээ хийх шаардлагатай болдог. 
 Нөхцөл байдлын үнэлгээ нь хүүхдэд ямар 
хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэхийг тодорхойлох 
суурь болж өгдөг 
 Үйлчлүүлэгчтэй харилцан холбоо тогтоох, 
мэдээлэл цуглуулах, анализ хийж хэрэгцээ болон 
асуудлын шалтгааныг тодруулан үйлчилгээний 
арга хэлбэр хугацаа нөөц үйлчлүүлэгчийн давуу 
талыг тогтоодог
Давуу тал, хэрэгцээг үнэлэх үнэлгээг гэр бүл, 
хүүхдүүдэд үйлчилгээ шаардлагатай байгаа эсэхийг 
тодорхойлох болон гэр бүл хүүхдийн нөхцөл 
байдал, нөөц бололцоонд тулгуурлан халамж 
үйлчилгээ үзүүлэх, төлөвлөгөө боловсруулахад 
ашигладаг. 
a)Сэтгэцийн эрүүл мэнд 
b)Хүүхдээ хүмүүжүүлэх чадвар 
c)Архи болон мансууруулах бодисын хэрэглээ 
d)Гэр бүлийн физиологийн үндсэн хэрэгцээг хангах 
түвшин 
e)Гэр бүлийн гишүүдийн харилцан холбоо
 Нөхцөл байдлын үнэлгээ нь цуглуулсан бүх 
материал, баримтуудын цаана чухам ямар учир 
шалтгаан байгааг олж тогтоох үйл явц юм. 
 Нөхцөл байдлын үнэлгээ нь /эрүүл мэндийн 
тодорхойлолт, сэтгэл зүйн шинжилгээ, ажиглалт, 
ярилцлага зэрэг эх сурвалжуудаас цуглуулж 
болдог.
cs4
 Мэдээлэл цуглуулахад зайлшгүй хэд хэдэн 
зүйлийг анхаарах шаардлагатай байдаг 
1) Бага насны хүүхэдтэй харилцах харилцаагаар 
тоглоомоор илэрхийлэх 
2) Зураг зуруулах 
3) 6-с дээш насны хүүхэдтэй эелдэг зөөлнөөр 
харилцан ярилцах 
4) 9-с дээш насны хүүхдүүдийн дунд ерөнхий 
ажиглалт хийх 
5) Анхаарал төвлөрөлт хурдан сарних талаар 
ажиглалт хийх
 Үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдалд үнэлгээ хийж 
цаашдын үйлчилгээг тодорхойлдог учраас 
нийгмийн ажилтан олон арга техникээр үнэлгээг 
хийдэг. Үүнд: 
1) Генограмм арга 
2) Эко зураглал 
3) Нийгмийн зураглал 
4) Амьдралын түүх бичих
 Энэхүү арга нь гэр бүлийг нэгэн систем болохын 
хувьд гэр бүлийн харилцааг ойлгоход туслах 
чухал мэдээлэл буюу гэр бүлийн бүтцийг 3 үеэр 
нь харуулдаг гэж үзсэн. 
 Энэ хэрэгсэл нь өөрийн гэсэн үндсэн 
тэмдэглэгээнүүдийг ашиглаж үйлчлүүлэгчийн 
гэр бүлийн түүх, нөхцөл байдалд үнэлгээ хийдэг.
cs4
 Энэ арга нь гэр бүл болон гэр бүлийн гишүүдийн 
хоорондын бусад орчинтойгоо харилцах 
харилцааны мөн чанар нөөцийг дэлгэн нэгэн хавтгай 
дээр дүрслэн үзүүлэх арга юм. 
 Нийгмийн ажилтан эко зураглалыг хийснээр 
үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдалд сөргөөр нөлөөлж 
болох асуудлыг тодруулан мөн шаардлагатай 
дэмжлэг туслалцаа, нөөцийг тодорхойлох 
боломжтой болно. 
 Эко зураглалаар үйлчлүүлэгч түүний гэр бүлийн 
гишүүдийн харилцаа, орчин, тухайлбал хувь хүн 
найз нөхөд , хөрш үйлчилгээний байгууллага гэх 
мэт тухайн үйлчлүүлэгчтэй холбоотой байдаг 
орчныг дүрслэн үзүүлдэг.
cs4
cs4
Гэр бүлийг дэмжих, бэхжүүлэх чиглэлээр олон улсын 
хөтөлбөр үйлчилгээ тэдгээрийн хүрээнд ашигладаг 
төрөл бүрийн маягт байдаг. Жишээ нь АНУ. 
Эрх нь зөрчигдсөн хүүхэд гэр бүлийн үнэлгээ /DSS- 
5226NC/ 
Гэр бүлийг эргэн нэгтгэхийн өмнөх үнэлгээ 
/DSS-5227NC/ 
Гэр бүлийн чадвар болон хэрэгцээний үнэлгээ 
/DSS-5229NC/ 
Гэр бүлийн эрсдлийн үнэлгээ 
/DSS-5230NC/ 
Аюулгүй байдлын үнэлгээ 
/DSS-5231/
ЭРХ НЬ ЗЗӨӨРРЧЧИИГГДДССӨӨНН ХХҮҮҮҮХХЭЭДД ГГЭЭРР ББҮҮЛЛИИЙЙНН ҮҮННЭЭЛЛГГЭЭЭЭ 
//DDSSSS--55222266NNCC//
cs4
cs4
 Хүүхдийн талаарх мэдээлэл 
 Хүүхдийн боловсролын байдал 
 Өрхийн талаарх мэдээлэл 
 Хүүхдийн хөдөлмөрийн мэдээлэл 
 Эрүүл мэндийн байдал 
 Гэр бүлийн орчин ба нийгмийн сэтгэл зүйн 
байдал
cs4
 Ажлын байраар: 
 Цаг уурын тохиромжгүй, онц 
аюултай үзэгдэл бий болсон нөхцөлд 
бог малыг 1000 метрээс илүү зайд 
оторлох, хариулах ажил 
 Хараа хяналтгүйгээр ойн дагалт 
нөөцийг цуглуулах 
 Ойн түймэр унтраах ажил 
 Мал нядалгааны газар 
 Ажил, мэргэжлээр: 
a) Лабораторийн малчин 
b) Анчин 
c) Мод бэлтгэгч, хөрөө рамчин
a) Архи, согтууруулах 
ундааны үйлдвэр 
b) Тамхины үйлдвэр
a) Шөнийн клуб, бар, 
казино, мөрийтэй 
тоглоомын болон 
цэнгээний газар 
b) Зочид буудал, дэн 
буудал, зочлох гэрийн 
зочдод бараа болох 
үйлчилгээ 
c) Сауна, амралтын газар
1 von 23

Recomendados

Batbayar presentation Нийгмийн ажлын талаарх ерөнхий ойлголт von
Batbayar presentation Нийгмийн ажлын талаарх ерөнхий ойлголтBatbayar presentation Нийгмийн ажлын талаарх ерөнхий ойлголт
Batbayar presentation Нийгмийн ажлын талаарх ерөнхий ойлголтThe Institute of Social Sciences
16.5K views21 Folien
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга von
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын аргаНийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын аргаNational of University Mongolia
14.7K views28 Folien
хүүхдийн үүрэг von
хүүхдийн үүрэгхүүхдийн үүрэг
хүүхдийн үүрэгsmilemunkhuu
25.4K views14 Folien
нийгмийн ажилтны ёс зүй von
нийгмийн ажилтны ёс зүйнийгмийн ажилтны ёс зүй
нийгмийн ажилтны ёс зүйeeneepeace
9K views13 Folien
хүүхэд хамгаалал, эрсдэл von
хүүхэд хамгаалал, эрсдэлхүүхэд хамгаалал, эрсдэл
хүүхэд хамгаалал, эрсдэлDashlhvndev Galbadrah
12.3K views41 Folien
гаж үзэгдэл хичээл von
гаж үзэгдэл хичээлгаж үзэгдэл хичээл
гаж үзэгдэл хичээлBatchimeg Tomorbaatar
19.8K views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

хүүхдийн судлах арга цээгийg, von
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,Tsekee Tseegii
28.1K views30 Folien
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ... von
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Adilbishiin Gelegjamts
278.3K views51 Folien
17 соцеметрийн судалгаа von
17 соцеметрийн судалгаа 17 соцеметрийн судалгаа
17 соцеметрийн судалгаа Tsuntsaga Ch
11.2K views3 Folien
Ажлын байрны тодорхойлолт von
Ажлын байрны тодорхойлолтАжлын байрны тодорхойлолт
Ажлын байрны тодорхойлолтOyundari.Ts mph
21.7K views23 Folien
нийгмийн ажилтны ёс зүй - 3 von
нийгмийн ажилтны ёс зүй - 3нийгмийн ажилтны ёс зүй - 3
нийгмийн ажилтны ёс зүй - 3E-Gazarchin Online University
8K views21 Folien
судалгаа тайлан жишээ von
судалгаа тайлан жишээсудалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээEnkhbold Ebo
43.4K views8 Folien

Was ist angesagt?(20)

хүүхдийн судлах арга цээгийg, von Tsekee Tseegii
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
Tsekee Tseegii28.1K views
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ... von Adilbishiin Gelegjamts
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Adilbishiin Gelegjamts278.3K views
17 соцеметрийн судалгаа von Tsuntsaga Ch
17 соцеметрийн судалгаа 17 соцеметрийн судалгаа
17 соцеметрийн судалгаа
Tsuntsaga Ch11.2K views
Ажлын байрны тодорхойлолт von Oyundari.Ts mph
Ажлын байрны тодорхойлолтАжлын байрны тодорхойлолт
Ажлын байрны тодорхойлолт
Oyundari.Ts mph21.7K views
судалгаа тайлан жишээ von Enkhbold Ebo
судалгаа тайлан жишээсудалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээ
Enkhbold Ebo43.4K views
Legts 13 von Siner AG
Legts 13Legts 13
Legts 13
Siner AG16.1K views
нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага von Sukhochirxna
нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлаганийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага
нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага
Sukhochirxna14.6K views
илтгэл бичих арга von tulga_11e
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
tulga_11e154.7K views
Чанарын судалгаа - SICA llc von SICA LLC
Чанарын судалгаа - SICA llcЧанарын судалгаа - SICA llc
Чанарын судалгаа - SICA llc
SICA LLC23.6K views
гэр бүлийн харилцааны үндсэн ойлголт 3 von Tywshin
гэр бүлийн харилцааны үндсэн ойлголт 3гэр бүлийн харилцааны үндсэн ойлголт 3
гэр бүлийн харилцааны үндсэн ойлголт 3
Tywshin29K views
Copy of кейстэй ажиллах von Sukhochirxna
Copy of кейстэй ажиллахCopy of кейстэй ажиллах
Copy of кейстэй ажиллах
Sukhochirxna13.4K views
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим von Bayar Be
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчимзөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим
Bayar Be13.2K views
багшийн ёс зүйн дүрэм von uunaa1991
багшийн ёс зүйн дүрэмбагшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэм
uunaa199145.3K views
илтгэл von galaasnyama
илтгэлилтгэл
илтгэл
galaasnyama113.7K views
илтгэл 2010 von Horolsuren
илтгэл 2010илтгэл 2010
илтгэл 2010
Horolsuren28.2K views

Destacado

Кейс von
КейсКейс
КейсMorkovushka
4.7K views18 Folien
хүүхдийн нийгмийн ажил von
хүүхдийн нийгмийн ажилхүүхдийн нийгмийн ажил
хүүхдийн нийгмийн ажилSukhochirxna
7.7K views19 Folien
Bp 2 von
Bp 2Bp 2
Bp 2Norovsuren Bor
4.2K views29 Folien
School of social work von
School of social workSchool of social work
School of social workE-Gazarchin Online University
5.4K views22 Folien
хүүхдийн эрх von
хүүхдийн эрххүүхдийн эрх
хүүхдийн эрхoyuntsetseg85
12.4K views2 Folien

Destacado(20)

хүүхдийн нийгмийн ажил von Sukhochirxna
хүүхдийн нийгмийн ажилхүүхдийн нийгмийн ажил
хүүхдийн нийгмийн ажил
Sukhochirxna7.7K views
хүүхдийн эрх von oyuntsetseg85
хүүхдийн эрххүүхдийн эрх
хүүхдийн эрх
oyuntsetseg8512.4K views
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ von Battsetseg1982
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэхүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ
Battsetseg198218.4K views
Хүүхдийн эрхийн Монгол Улсын хуулиас von tsend-654321
Хүүхдийн эрхийн Монгол Улсын хуулиасХүүхдийн эрхийн Монгол Улсын хуулиас
Хүүхдийн эрхийн Монгол Улсын хуулиас
tsend-65432116.9K views
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт von nansaaa
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголтхүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт
nansaaa29.3K views
Huuhdiin erh von xaliun
Huuhdiin erhHuuhdiin erh
Huuhdiin erh
xaliun39.7K views
байрны хүмүүжүүлэгч багшийн жилийн тайлан von SHTUUGII
байрны хүмүүжүүлэгч багшийн жилийн тайланбайрны хүмүүжүүлэгч багшийн жилийн тайлан
байрны хүмүүжүүлэгч багшийн жилийн тайлан
SHTUUGII3.2K views
лекц№11 von azora14
лекц№11лекц№11
лекц№11
azora148.1K views
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал von Ankhbileg Luvsan
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудалГэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал
Ankhbileg Luvsan4.5K views

Similar a cs4

SWON205-20160603 von
SWON205-20160603SWON205-20160603
SWON205-20160603E-Gazarchin Online University
966 views38 Folien
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь von
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх ньХүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх ньAnkhbileg Luvsan
5K views11 Folien
6.6 ohs unit von
6.6 ohs unit6.6 ohs unit
6.6 ohs unitAdiya Byamba
315 views9 Folien
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx von
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptxНийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptxOyunchimegKey
474 views26 Folien
Ct iii, Сэтгэн бодох үйл явц von
Ct iii, Сэтгэн бодох үйл явцCt iii, Сэтгэн бодох үйл явц
Ct iii, Сэтгэн бодох үйл явцsaruul tungalag
754 views29 Folien
TTMON402-Хичээл-9 von
TTMON402-Хичээл-9TTMON402-Хичээл-9
TTMON402-Хичээл-9E-Gazarchin Online University
1.3K views18 Folien

Similar a cs4(20)

Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь von Ankhbileg Luvsan
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх ньХүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
Ankhbileg Luvsan5K views
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx von OyunchimegKey
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptxНийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx
OyunchimegKey474 views
Ct iii, Сэтгэн бодох үйл явц von saruul tungalag
Ct iii, Сэтгэн бодох үйл явцCt iii, Сэтгэн бодох үйл явц
Ct iii, Сэтгэн бодох үйл явц
saruul tungalag754 views
The usage-of-ict-in-assessment-issues-of-learning von zob_2007
The usage-of-ict-in-assessment-issues-of-learningThe usage-of-ict-in-assessment-issues-of-learning
The usage-of-ict-in-assessment-issues-of-learning
zob_2007223 views
хэрэглэгчийн шийдвэр гаргалтын үйл явц von Б. Ганчулуун
хэрэглэгчийн шийдвэр гаргалтын үйл явцхэрэглэгчийн шийдвэр гаргалтын үйл явц
хэрэглэгчийн шийдвэр гаргалтын үйл явц
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016 von Undram J
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
Undram J1.7K views
Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж von Yondonsambuu Buyanbileg
Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжЦэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
хөгжлийг хөтлөхүй von Oyu Erdene
хөгжлийг хөтлөхүйхөгжлийг хөтлөхүй
хөгжлийг хөтлөхүй
Oyu Erdene1.4K views
24 цагийн цэцэрлэгийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, хэрэгцээ von Yondonsambuu Buyanbileg
24 цагийн цэцэрлэгийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, хэрэгцээ24 цагийн цэцэрлэгийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, хэрэгцээ
24 цагийн цэцэрлэгийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, хэрэгцээ
Iltgel baagii von bshur
Iltgel baagiiIltgel baagii
Iltgel baagii
bshur4.3K views
Зээлийн шинжилгээ von Ikhzasag SEZS
Зээлийн шинжилгээЗээлийн шинжилгээ
Зээлийн шинжилгээ
Ikhzasag SEZS705 views

Más de E-Gazarchin Online University

ESON101-Хичээл 11 /20190325/ von
ESON101-Хичээл 11 /20190325/ESON101-Хичээл 11 /20190325/
ESON101-Хичээл 11 /20190325/E-Gazarchin Online University
8.6K views30 Folien
ECON302-хичээл 10 /20190319/ von
ECON302-хичээл 10 /20190319/ECON302-хичээл 10 /20190319/
ECON302-хичээл 10 /20190319/E-Gazarchin Online University
2.5K views26 Folien
ECON302-хичээл 9 /20190312/ von
ECON302-хичээл 9 /20190312/ECON302-хичээл 9 /20190312/
ECON302-хичээл 9 /20190312/E-Gazarchin Online University
2.3K views32 Folien
ESON101-Хичээл 8 /20190306/ von
ESON101-Хичээл 8 /20190306/ESON101-Хичээл 8 /20190306/
ESON101-Хичээл 8 /20190306/E-Gazarchin Online University
945 views23 Folien
ESON101-Хичээл 9 /20190313/ von
ESON101-Хичээл 9 /20190313/ESON101-Хичээл 9 /20190313/
ESON101-Хичээл 9 /20190313/E-Gazarchin Online University
771 views27 Folien
ECON303-Хичээл 9 /20190311/ von
ECON303-Хичээл 9 /20190311/ECON303-Хичээл 9 /20190311/
ECON303-Хичээл 9 /20190311/E-Gazarchin Online University
1.2K views24 Folien

Más de E-Gazarchin Online University(20)

cs4

 • 1. Лекц №4 Багш Д.Сэлгэмаа /маг/
 • 2. Асуудлын илрүүлэх үйл ажиллагааны загвар Та хүчирхийлэл дарамтын харсан болон сэжиг авсан бол Хүүхэд өөрөө хүчирхийлэл дарамтын талаар мэдээлсэн бол Хүчирхийлэл дарамтын талаармэдээлэл ирсэн бол Гинжин хэлхээний дагуу өөрийн тань шууд удирдах менежер асвал төсөл хариуцсан тухай асуудлын талаар хэлэлцэнэ Асуудалд үнэлэлт хийж шаардлагатай арга хэмжээ авна
 • 3.  Нөхцөл байдлын үнэлгээний тухай  Нөхцөл байдлын үнэлгээний маягт  Анхаарах зүйлс  Генограмм арга  Үнэлгээний хүрээ  Хүүхэд бүрийн давуу тал хэрэгцээг үнэлэх
 • 4.  Хүнд нөхцөлд байгаа тохиолдолд эсвэл хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдолд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх шаардлагатай болдог.  Нөхцөл байдлын үнэлгээ нь хүүхдэд ямар хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэхийг тодорхойлох суурь болж өгдөг  Үйлчлүүлэгчтэй харилцан холбоо тогтоох, мэдээлэл цуглуулах, анализ хийж хэрэгцээ болон асуудлын шалтгааныг тодруулан үйлчилгээний арга хэлбэр хугацаа нөөц үйлчлүүлэгчийн давуу талыг тогтоодог
 • 5. Давуу тал, хэрэгцээг үнэлэх үнэлгээг гэр бүл, хүүхдүүдэд үйлчилгээ шаардлагатай байгаа эсэхийг тодорхойлох болон гэр бүл хүүхдийн нөхцөл байдал, нөөц бололцоонд тулгуурлан халамж үйлчилгээ үзүүлэх, төлөвлөгөө боловсруулахад ашигладаг. a)Сэтгэцийн эрүүл мэнд b)Хүүхдээ хүмүүжүүлэх чадвар c)Архи болон мансууруулах бодисын хэрэглээ d)Гэр бүлийн физиологийн үндсэн хэрэгцээг хангах түвшин e)Гэр бүлийн гишүүдийн харилцан холбоо
 • 6.  Нөхцөл байдлын үнэлгээ нь цуглуулсан бүх материал, баримтуудын цаана чухам ямар учир шалтгаан байгааг олж тогтоох үйл явц юм.  Нөхцөл байдлын үнэлгээ нь /эрүүл мэндийн тодорхойлолт, сэтгэл зүйн шинжилгээ, ажиглалт, ярилцлага зэрэг эх сурвалжуудаас цуглуулж болдог.
 • 8.  Мэдээлэл цуглуулахад зайлшгүй хэд хэдэн зүйлийг анхаарах шаардлагатай байдаг 1) Бага насны хүүхэдтэй харилцах харилцаагаар тоглоомоор илэрхийлэх 2) Зураг зуруулах 3) 6-с дээш насны хүүхэдтэй эелдэг зөөлнөөр харилцан ярилцах 4) 9-с дээш насны хүүхдүүдийн дунд ерөнхий ажиглалт хийх 5) Анхаарал төвлөрөлт хурдан сарних талаар ажиглалт хийх
 • 9.  Үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдалд үнэлгээ хийж цаашдын үйлчилгээг тодорхойлдог учраас нийгмийн ажилтан олон арга техникээр үнэлгээг хийдэг. Үүнд: 1) Генограмм арга 2) Эко зураглал 3) Нийгмийн зураглал 4) Амьдралын түүх бичих
 • 10.  Энэхүү арга нь гэр бүлийг нэгэн систем болохын хувьд гэр бүлийн харилцааг ойлгоход туслах чухал мэдээлэл буюу гэр бүлийн бүтцийг 3 үеэр нь харуулдаг гэж үзсэн.  Энэ хэрэгсэл нь өөрийн гэсэн үндсэн тэмдэглэгээнүүдийг ашиглаж үйлчлүүлэгчийн гэр бүлийн түүх, нөхцөл байдалд үнэлгээ хийдэг.
 • 12.  Энэ арга нь гэр бүл болон гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын бусад орчинтойгоо харилцах харилцааны мөн чанар нөөцийг дэлгэн нэгэн хавтгай дээр дүрслэн үзүүлэх арга юм.  Нийгмийн ажилтан эко зураглалыг хийснээр үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдалд сөргөөр нөлөөлж болох асуудлыг тодруулан мөн шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа, нөөцийг тодорхойлох боломжтой болно.  Эко зураглалаар үйлчлүүлэгч түүний гэр бүлийн гишүүдийн харилцаа, орчин, тухайлбал хувь хүн найз нөхөд , хөрш үйлчилгээний байгууллага гэх мэт тухайн үйлчлүүлэгчтэй холбоотой байдаг орчныг дүрслэн үзүүлдэг.
 • 15. Гэр бүлийг дэмжих, бэхжүүлэх чиглэлээр олон улсын хөтөлбөр үйлчилгээ тэдгээрийн хүрээнд ашигладаг төрөл бүрийн маягт байдаг. Жишээ нь АНУ. Эрх нь зөрчигдсөн хүүхэд гэр бүлийн үнэлгээ /DSS- 5226NC/ Гэр бүлийг эргэн нэгтгэхийн өмнөх үнэлгээ /DSS-5227NC/ Гэр бүлийн чадвар болон хэрэгцээний үнэлгээ /DSS-5229NC/ Гэр бүлийн эрсдлийн үнэлгээ /DSS-5230NC/ Аюулгүй байдлын үнэлгээ /DSS-5231/
 • 16. ЭРХ НЬ ЗЗӨӨРРЧЧИИГГДДССӨӨНН ХХҮҮҮҮХХЭЭДД ГГЭЭРР ББҮҮЛЛИИЙЙНН ҮҮННЭЭЛЛГГЭЭЭЭ //DDSSSS--55222266NNCC//
 • 19.  Хүүхдийн талаарх мэдээлэл  Хүүхдийн боловсролын байдал  Өрхийн талаарх мэдээлэл  Хүүхдийн хөдөлмөрийн мэдээлэл  Эрүүл мэндийн байдал  Гэр бүлийн орчин ба нийгмийн сэтгэл зүйн байдал
 • 21.  Ажлын байраар:  Цаг уурын тохиромжгүй, онц аюултай үзэгдэл бий болсон нөхцөлд бог малыг 1000 метрээс илүү зайд оторлох, хариулах ажил  Хараа хяналтгүйгээр ойн дагалт нөөцийг цуглуулах  Ойн түймэр унтраах ажил  Мал нядалгааны газар  Ажил, мэргэжлээр: a) Лабораторийн малчин b) Анчин c) Мод бэлтгэгч, хөрөө рамчин
 • 22. a) Архи, согтууруулах ундааны үйлдвэр b) Тамхины үйлдвэр
 • 23. a) Шөнийн клуб, бар, казино, мөрийтэй тоглоомын болон цэнгээний газар b) Зочид буудал, дэн буудал, зочлох гэрийн зочдод бараа болох үйлчилгээ c) Сауна, амралтын газар