Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za IVQ2014

415 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2014

Veröffentlicht in: Investorbeziehungen
 • Login to see the comments

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za IVQ2014

 1. 1. Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za IV Q 2014* * Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2014 nie zostały jeszcze zaudytowane
 2. 2. Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu sekurytyzacyjnym i AGIO EGB NS FIZ i sprawne zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, przyczynia się do umacniania roli EGB Investments S.A. w tym segmencie rynku Wizerunek rzetelnego i wiarygodnego płatnika, wypracowany dzięki terminowemu wykupowi obligacji przez EGB Investments S.A. oraz EGB Finanse sp. z o.o., pozwala z sukcesem plasować kolejne emisje i pozyskiwać finasowanie na zakupy kolejnych portfeli wierzytelności - 2 - Dalszy wzrost liczby i wartości transakcji wykupu wierzytelności niewymagalnych od klientów z sektora MMP, zwiększa udział w przychodach Grupy Kapitałowej tej linii biznesowej IV KWARTAŁ 2014 PODSUMOWANIE POTENCJAŁ PRZYCHODOWY SPRAWNOŚĆ POZYSKIWANIA FINANSOWANIA PERSPEKTYWICZNA SEKURYTYZACJA
 3. 3. EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości sp. z o.o. (spółka zależna) Akcjonariat/ Udziałowcy  82,11% - EGB International S.à.r.l.  14,28% - K. Matela  2,06% - J. M. Niewiarowska  1,55% - Pozostali akcjonariusze  98% -EGB Investments S.A.  1% - K. Matela  1% - J. M. Niewiarowska  100% - EGB Investments S.A. Główny przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym:  Kupno portfeli należności  Sekurytyzacja  Windykacja na zlecenie  Windykacja sądowa  Skip tracing (poszukiwanie dłużników)  Monitoring płatności  Nabywanie wierzytelności przed terminem wymagalności (wysokocennych)  Obsługa sektora MMSP poprzez Elektroniczny System Windykacji (www.EGBFinanse.pl), w tym: monitoring płatności, windykacja na zlecenie, kupno niewymagalnych należności wynikających z faktur  Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych  Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Grupa docelowa  Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (także te oferujące pojedyncze wierzytelności o niewielkich wartościach nominalnych) oraz inne podmioty, poszukujące alternatywnych źródeł finansowania  Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie  Nabywcy nieruchomości INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ - 3 -
 4. 4. - 4 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana IV2014/ IVQ2013  92% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  596% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  1560% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  1160% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10. – 31.12.2014) 12 162 23 330 0 10 000 20 000 30 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 1 103 7 678 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 455 7 557 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 613 7 726 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
 5. 5. - 5 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  19% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  8% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  10% DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10. – 31.12.2014) 6 426 5 916 0 3 500 7 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 5 304 4 751 0 3 500 7 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 19 736 23 469 0 10 000 20 000 30 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
 6. 6. - 6 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  26% Zmiana 2014/2013  141% Zmiana 2014/2013  152% Zmiana 2014/2013  143% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) 56 154 70 689 0 25 000 50 000 75 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 8 663 20 888 0 6 000 12 000 18 000 24 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 8 035 20 254 0 6 000 12 000 18 000 24 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 8 608 20 903 0 6 000 12 000 18 000 24 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
 7. 7. - 7 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  13% Zmiana 2014/2013  47% Zmiana 2014/2013  42% DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) 64 690 73 009 0 25 000 50 000 75 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 8 837 12 587 0 8 000 16 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 10 850 15 929 0 8 000 16 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
 8. 8. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 8 - Zmiana stanu w 4Q 2013 Zmiana stanu w 4Q 2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 AKTYWA AKTYWA RAZEM 10 823 16 516 109 795 143 065 AKTYWA TRWAŁE 1 902 4 929 15 271 16 155 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 8 921 11 586 94 523 126 910 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 2 011 2 989 1 110 4 199 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 12 114 8 737 92 678 122 173 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 10 823 16 516 109 795 143 065 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 304 4 778 48 620 61 207 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 5 501 11 719 61 118 81 753 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 822 7 061 34 995 42 624 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2 978 4 593 22 317 35 775
 9. 9. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 9 - 01.10.2013 – 31.12.2013 01.10.2014 – 31.12.2014 01.01.2013 – 31.12.2013 01.01.2014 – 31.12.2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 12 162 23 330 56 154 70 689 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 103 7 678 8 663 20 888 EBIT (zysk operacyjny) 455 7 557 8 035 20 254 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 613 7 726 8 608 20 903 ZYSK BRUTTO 6 426 5 916 10 850 15 929 ZYSK NETTO 5 304 4 751 8 837 12 587
 10. 10. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 - 10 - Wskaźnik 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2014 – 31.09.2014 Rentowność sprzedaży 15,43% 29,55% ROE 19,99% 22,92% ROA 8,92% 9,96% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,67% 57,14% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 125,70% 133,57% P/E* 3,04 3,19 P/BV* 0,55 0,66 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
 11. 11. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2014 - 11 - 2014 Spółka dominująca - EGB Investments S.A.  Podniesienie Programu Emisji Obligacji z 60 do 80 mln zł (XII 2014)  Emisja obligacji serii AD (XII 2014)  Objęcie 10.080 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006 o wartości 780,74 zł każdy (XII 2014) Spółki zależne:  wykup obligacji serii O, P i U(X, XI, XII 2014)  emisja obligacji serii AB, AC, AD, AE, AF i AG
 12. 12. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI - 12 - nabyte 01.10 – 31.12.2014 obsługiwane w ramach zlecenia 01.10 – 31.12.2014 sekurytyzowane 01.10 – 31.12.2014 EGB Investments S.A. 23.073.524 zł 81.495.828 zł 133.287.037 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 14.462.114 zł - - razem 37.535.638 zł 81.495.828 zł 133.287.037 zł nabyte 01.01 – 31.12.2014 obsługiwane w ramach zlecenia 01.01 – 31.12.2014 sekurytyzowane 01.01 – 31.12.2014 EGB Investments S.A. 268.992.997 zł 367.264.961 zł 625.775.065 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 49.945.097 zł 402.098 zł - razem 318.938.094 zł 367.667.059 zł 625.775.065 zł
 13. 13. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

×