МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки на Европскиот инструмент за демократија и човекови права.

First Children's Embassy in the World
First Children's Embassy in the WorldPresident/CEO&Founder at First Children's Embassy in the World MEGJASHI um First Children's Embassy in the World

Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки на Европскиот инструмент за демократија и човекови права. Проектните цели се во насока на поттикнување на локалната самоуправа да креира градови и општини кои се пријателски за децата, вклучувајќи ја детската перспектива во процесот на планирање и јакнење на капацитетите на институциите во областа на детските права. Детската амбасада Меѓаши ќе го спроведува проектот во партнерство со организацијата Центар за семејно и детско згрижување (КМОП), во соработка со ЗЕЛС и општините Велес, Дебар, Виница, Гостивар и Кисела Вода. Првата детска амбасада во светот Меѓаши е граѓанска организација која 30 години работи на полето на заштита на децата и нивните права. Веруваме дека со посветено и одговорно работење на предизвиците со кои се соочуваат децата можеме да направиме промени. Тимот на Меѓаши е инспириран од личните и организациски вредности како: емпатија, солидарност, ненасилство, личен интегритет, доверба, искреност, чесност, ентузијазам, отвореност и соработка, професионалност, правда, иновативност, почитување и достоинство, поддршка. Нашите вредности ставени во функција на организациската мисијата и визијата не движат кон креирање на општествените промени во најдобар интерес на децата.

Оглас за ангажирање координатор/ка на ЕУ проект
Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка
на проект поддржан во рамки на Европскиот инструмент за демократија и човекови права.
Проектните цели се во насока на поттикнување на локалната самоуправа да креира градови и
општини кои се пријателски за децата, вклучувајќи ја детската перспектива во процесот на
планирање и јакнење на капацитетите на институциите во областа на детските права.
Детската амбасада Меѓаши ќе го спроведува проектот во партнерство со организацијата
Центар за семејно и детско згрижување (КМОП), во соработка со ЗЕЛС и општините Велес, Дебар,
Виница, Гостивар и Кисела Вода.
Првата детска амбасада во светот Меѓаши е граѓанска организација која 30 години работи
на полето на заштита на децата и нивните права. Веруваме дека со посветено и одговорно
работење на предизвиците со кои се соочуваат децата можеме да направиме промени. Тимот на
Меѓаши е инспириран од личните и организациски вредности како: емпатија, солидарност,
ненасилство, личен интегритет, доверба, искреност, чесност, ентузијазам, отвореност и
соработка, професионалност, правда, иновативност, почитување и достоинство, поддршка.
Нашите вредности ставени во функција на организациската мисијата и визијата не движат кон
креирање на општествените промени во најдобар интерес на децата.
Мисија на ПДАС Меѓаши
Првата детска амбасада во светот Меѓаши ги застапува и заштитува правата на децата ,
поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, го зајакнува граѓанското
движење за правата на децата, детското учество и се залага за функционалност на институциите
во најдобар интерес на детето. Меѓаши го промовира мировното образование развивајки
активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство, ги негува различностите и еднаквите
можности за сите.
Визија на ПДАС Меѓаши
Поправеден свет за секое дете
Доколку се препознавте во повеќето од нашите вредности и доколку ја разбирате нашата
мисија и визија и би сакале да станете дел од нашиот мал но посветен тим ја очекуваме Вашата
апликација.
Квалификации:
- Одлично познавање на проектен менаџмент и сите аспекти при планирањето и
имплементрирањето проектен циклус;
- Најмалку 3 години работно искуство во планирање, раководење и администрирање на проекти
финансирани од меѓународни донатори;
- Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик;
- Одлично познавање на MS Office и работа со компјутери;
- Завршено високо образование;
- Професионална етика, одговорно, навремено и уредно завршување на задачите, посветеност
кон мисијата на организацијата, организациските цели, целите на проектите и програмите;
- Претходно работно искуство со ЕУ проекти ќе се смета за предност;
- Одлични аналитички способности, работа со рокови, подготвеност за медиумски
настапи, способност за навремено и редовно планирање, подготвеност за соработка и
способност за поттикнување и мотивирање;
- Иницијативност, организаторски способности и способност за работа под притисок;
- Одлични комуникациски вештини и способност за тимска работа;
- Возачка дозвола Б категорија;
- Ќе се смета за предност доколку кандидатот/ката има претходно искуство во работа со деца
и/или во областа на заштита на детските права.
Главни задачи и обврски:
- Планирање/спроведување/, целосна административна и логистичка координација на проектот
- Подготовка и редовно поднесување описни и финансиски извештаи до донаторите.
- Одржување успешна и редовна комуникација со партнерската организација и соработниците.
- Обезбедување одржлив развој на организацијата и овозможување нови активности/содржини
значајни за децата и младите.
- Учество во креирање информативни содржини за активностите (веб-сајт, социјални мрежи) и
директни учества на медиуми
- Придржување кон основните документи на организацијата (повелбата, кодексот, правилниците
и другите акти, визијата и мисијата на организацијата) како и работните планови на активности
(годишни, месечни, неделни и дневни) и евалуација на истите.
- Тимска работа и соработка, навремено обезбедување административна и техничка поддршка
на организацијата кога е потребно. Одговорно административно работење, документирање,
евидентирање и архивирање на важната поштенска и електронска коресподенција.
- Извршување и други работи од негова/нејзина надлежност во согласност со законот, општите
акти на организацијата, овластувањата и договорите со тимот.
Бенефиции:
- Работа од дома и канцеларија
- Слободни денови за роденден/и на деца
- Можности за професионална надградба преку учества на обуки доколку работните задачи се
одговорно и навремено завршени
- Техничка опрема – лаптоп и смартфон
- Поддршка од тимот за најразлични прашања и потреби
- Детската амбасада МЕЃАШИ вложува во тим кој ги живее вредностите на организацијата и се
труди да обезбеди пријатна работна средина, тимска работа, почитување на личноста и
различностите.
Вид на вработување:
- Работниот однос ќе биде на определено време од 1 година, со можност за продолжување, со
пробен целосно платен период од 3 месеци, со 20 часовна работна недела (50%).
Работниот ангажман предвидува договор за работен однос со покриени придонеси за
здравствено и пензиско осигурување и основна нето плата во износ од 25.400 денари.
Аплицирање:
- Работна биографија,
- Писмо за мотивација,
- Две препораки од претходните работни места,
- Копија од диплома за завршен VII/1 степен на образование;
- Потврда за познавање англиски јазик.
- Копија од возачка дозвола
Целокупната документација може да се испрати на следнава електронска
адреса info@childrensembassy.org.mk со назнака: ,, „Пријава по оглас за избор на Координатор/ка“
или да биде донесена лично или испратена по пошта на ул: ,,Коста Новаковиќ“ 22а, 1000 Скопје, во
затворено плико, со назнака: „Пријава по оглас за избор на Координатор/ка“ најдоцна до
27.02.2023 година . Сите селектирани кандидати/ки кои ги исполнуваат условите ќе бидат
повикувани на разговор. На останатите кои ќе аплицираат Детската амбасада Меѓаши не презема
одговорност да им одговори.
Во својата работа ПДАС Меѓаши се води од својата Политика за заштита на децата како и во
односите со своите соработници. Се очекува од секое вработено лице, волонтер/ка или на друг
начин ангажирано лице да се запознае со оваа Политика.
Повеќе информации за работата на Првата детска амбасада во светот Меѓаши кандидатите/ките
можат да најдат на веб страната: www.childrensembassy.org.mk

Recomendados

Оглас за ангажирање асистент/ка von
Оглас за ангажирање асистент/каОглас за ангажирање асистент/ка
Оглас за ангажирање асистент/каДетска Амбасада Меѓаши
16 views3 Folien
Оглас за ангажирање комуникациски асистент/ка von
Оглас за ангажирање комуникациски асистент/каОглас за ангажирање комуникациски асистент/ка
Оглас за ангажирање комуникациски асистент/каДетска Амбасада Меѓаши
5 views3 Folien
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО von
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОДетска Амбасада Меѓаши
6 views4 Folien
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО von
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОFirst Children's Embassy in the World
9 views4 Folien
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ... von
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...First Children's Embassy in the World
13 views25 Folien
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру... von
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија  за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија  за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...First Children's Embassy in the World
219 views32 Folien

Más contenido relacionado

Similar a МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки на Европскиот инструмент за демократија и човекови права.

Брошура Култура за мир von
Брошура Култура за мирБрошура Култура за мир
Брошура Култура за мирFirst Children's Embassy in the World
247 views32 Folien
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf von
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfДетска Амбасада Меѓаши
13 views36 Folien
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf von
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 views36 Folien
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство... von
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Детска Амбасада Меѓаши
178 views18 Folien
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство... von
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...First Children's Embassy in the World
93 views18 Folien
ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца von
ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца
ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца First Children's Embassy in the World
263 views3 Folien

Similar a МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки на Европскиот инструмент за демократија и човекови права. (20)

Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство... von First Children's Embassy in the World
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценување von Georgina Dimova
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценувањеКаталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Georgina Dimova136 views
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК von Проект МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Видливост на граѓанските организации - 3 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC693 views
Годишен извештај 2021 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC59 views

Más de First Children's Embassy in the World

Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата von
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаДраги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаFirst Children's Embassy in the World
3 views1 Folie
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf von
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 views2 Folien
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf von
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender 1.pdfFirst Children's Embassy in the World
4 views2 Folien
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf von
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 views1 Folie
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf von
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfDragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdf
Dragi Zmijanac, MA - Advocacy and Children's Rights Defender.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 views1 Folie
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf von
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfМОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 views31 Folien

Más de First Children's Embassy in the World(20)

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА... von First Children's Embassy in the World
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...

МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки на Европскиот инструмент за демократија и човекови права.

  • 1. Оглас за ангажирање координатор/ка на ЕУ проект Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки на Европскиот инструмент за демократија и човекови права. Проектните цели се во насока на поттикнување на локалната самоуправа да креира градови и општини кои се пријателски за децата, вклучувајќи ја детската перспектива во процесот на планирање и јакнење на капацитетите на институциите во областа на детските права. Детската амбасада Меѓаши ќе го спроведува проектот во партнерство со организацијата Центар за семејно и детско згрижување (КМОП), во соработка со ЗЕЛС и општините Велес, Дебар, Виница, Гостивар и Кисела Вода. Првата детска амбасада во светот Меѓаши е граѓанска организација која 30 години работи на полето на заштита на децата и нивните права. Веруваме дека со посветено и одговорно работење на предизвиците со кои се соочуваат децата можеме да направиме промени. Тимот на Меѓаши е инспириран од личните и организациски вредности како: емпатија, солидарност, ненасилство, личен интегритет, доверба, искреност, чесност, ентузијазам, отвореност и соработка, професионалност, правда, иновативност, почитување и достоинство, поддршка. Нашите вредности ставени во функција на организациската мисијата и визијата не движат кон креирање на општествените промени во најдобар интерес на децата. Мисија на ПДАС Меѓаши Првата детска амбасада во светот Меѓаши ги застапува и заштитува правата на децата , поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, го зајакнува граѓанското движење за правата на децата, детското учество и се залага за функционалност на институциите во најдобар интерес на детето. Меѓаши го промовира мировното образование развивајки активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство, ги негува различностите и еднаквите можности за сите. Визија на ПДАС Меѓаши Поправеден свет за секое дете
  • 2. Доколку се препознавте во повеќето од нашите вредности и доколку ја разбирате нашата мисија и визија и би сакале да станете дел од нашиот мал но посветен тим ја очекуваме Вашата апликација. Квалификации: - Одлично познавање на проектен менаџмент и сите аспекти при планирањето и имплементрирањето проектен циклус; - Најмалку 3 години работно искуство во планирање, раководење и администрирање на проекти финансирани од меѓународни донатори; - Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик; - Одлично познавање на MS Office и работа со компјутери; - Завршено високо образование; - Професионална етика, одговорно, навремено и уредно завршување на задачите, посветеност кон мисијата на организацијата, организациските цели, целите на проектите и програмите; - Претходно работно искуство со ЕУ проекти ќе се смета за предност; - Одлични аналитички способности, работа со рокови, подготвеност за медиумски настапи, способност за навремено и редовно планирање, подготвеност за соработка и способност за поттикнување и мотивирање; - Иницијативност, организаторски способности и способност за работа под притисок; - Одлични комуникациски вештини и способност за тимска работа; - Возачка дозвола Б категорија; - Ќе се смета за предност доколку кандидатот/ката има претходно искуство во работа со деца и/или во областа на заштита на детските права. Главни задачи и обврски: - Планирање/спроведување/, целосна административна и логистичка координација на проектот - Подготовка и редовно поднесување описни и финансиски извештаи до донаторите. - Одржување успешна и редовна комуникација со партнерската организација и соработниците. - Обезбедување одржлив развој на организацијата и овозможување нови активности/содржини значајни за децата и младите. - Учество во креирање информативни содржини за активностите (веб-сајт, социјални мрежи) и директни учества на медиуми - Придржување кон основните документи на организацијата (повелбата, кодексот, правилниците и другите акти, визијата и мисијата на организацијата) како и работните планови на активности (годишни, месечни, неделни и дневни) и евалуација на истите. - Тимска работа и соработка, навремено обезбедување административна и техничка поддршка на организацијата кога е потребно. Одговорно административно работење, документирање, евидентирање и архивирање на важната поштенска и електронска коресподенција. - Извршување и други работи од негова/нејзина надлежност во согласност со законот, општите акти на организацијата, овластувањата и договорите со тимот.
  • 3. Бенефиции: - Работа од дома и канцеларија - Слободни денови за роденден/и на деца - Можности за професионална надградба преку учества на обуки доколку работните задачи се одговорно и навремено завршени - Техничка опрема – лаптоп и смартфон - Поддршка од тимот за најразлични прашања и потреби - Детската амбасада МЕЃАШИ вложува во тим кој ги живее вредностите на организацијата и се труди да обезбеди пријатна работна средина, тимска работа, почитување на личноста и различностите. Вид на вработување: - Работниот однос ќе биде на определено време од 1 година, со можност за продолжување, со пробен целосно платен период од 3 месеци, со 20 часовна работна недела (50%). Работниот ангажман предвидува договор за работен однос со покриени придонеси за здравствено и пензиско осигурување и основна нето плата во износ од 25.400 денари. Аплицирање: - Работна биографија, - Писмо за мотивација, - Две препораки од претходните работни места, - Копија од диплома за завршен VII/1 степен на образование; - Потврда за познавање англиски јазик. - Копија од возачка дозвола Целокупната документација може да се испрати на следнава електронска адреса info@childrensembassy.org.mk со назнака: ,, „Пријава по оглас за избор на Координатор/ка“ или да биде донесена лично или испратена по пошта на ул: ,,Коста Новаковиќ“ 22а, 1000 Скопје, во затворено плико, со назнака: „Пријава по оглас за избор на Координатор/ка“ најдоцна до 27.02.2023 година . Сите селектирани кандидати/ки кои ги исполнуваат условите ќе бидат повикувани на разговор. На останатите кои ќе аплицираат Детската амбасада Меѓаши не презема одговорност да им одговори. Во својата работа ПДАС Меѓаши се води од својата Политика за заштита на децата како и во односите со своите соработници. Се очекува од секое вработено лице, волонтер/ка или на друг начин ангажирано лице да се запознае со оваа Политика. Повеќе информации за работата на Првата детска амбасада во светот Меѓаши кандидатите/ките можат да најдат на веб страната: www.childrensembassy.org.mk