مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects in its Execution Phase

Mohammad Ahmadzadeh
Mohammad AhmadzadehAgile and Project Management Coach & Consultant, MOT Trainer um www.mohammad-ahmadzadeh.com
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬1
‫آموزشی‬ ‫دوره‬
‫اجرا‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مستندسازی‬
‫ارائه‬:‫دکتر‬‫احمدزاده‬ ‫محمد‬
((PhD, PMP,ACP
‫آبان‬1397
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬2
‫محمد‬‫احمدزاده‬
(Ph.D.., PMI ACP & PMP, EPM, ITIL, ISO 9001, COBIT, ISMS Int’l Certified
‫کلید‬ ‫مشخصات‬‫ی‬
‫محمد‬‫احمدزاده‬‫قاسم‬‫آبادی‬
‫دکتری‬‫مدیریت‬‫دانشگاه‬‫تهران‬
‫اولین‬‫ایرانی‬‫دارای‬‫مدرک‬‫مدیریت‬‫پروژه‬‫چابک‬PMI-ACP
‫مشاور‬‫سیستم‬‫های‬‫مدیریت‬‫پروژه‬‫منطبق‬‫بر‬PMBOK®-2012‫متدولوژی‬‫چابک‬Agile
‫تحصیالت‬
‫دانشگاهی‬
‫دکتری‬‫مدیریت‬‫دانشگاه‬‫تهران‬
‫کارشناسی‬‫ارشد‬‫مهندسی‬‫صنایع‬‫دانشگاه‬‫امیرکبیر‬‫و‬‫مهندسی‬‫برق‬‫تربیت‬‫مدرس‬
‫کارشناسی‬‫مهندسی‬‫برق‬‫دانشگاه‬‫آزاد‬‫اسالمی‬-‫تهران‬‫جنوب‬
‫گواهینامه‬‫ها‬EPM 2010, COBIT® 4.1ITIL-V3, ISO 9001,PMI ACP & PMP, ISMS,
‫آموزشی‬ ‫تجارب‬/
‫مشاوره‬‫ای‬
‫موسسه‬‫مدیریت‬‫پروژه‬،‫آریانا‬‫مرکز‬‫توسعه‬‫اطالعات‬‫کاربردی‬–‫موسسه‬‫آموزش‬‫عالی‬‫بهار‬-MTN‫آفریقای‬‫جنوبی‬-‫شهرداری‬
‫مناطق‬17‫و‬18-‫شرکت‬‫ملی‬‫صادرات‬‫گاز‬‫ایران‬-‫شرکت‬‫سد‬‫و‬‫سازه‬،‫سپاهان‬‫نفت‬‫فالت‬‫قاره،شهرداری‬،‫اصفهان‬‫مخابرات‬
،‫استانها‬‫نفت‬‫و‬‫گاز‬،‫کارون‬‫بانک‬‫مرکزی‬،‫پاالیش‬‫نفت‬،‫بندرعباس‬‫ارتباطات‬،‫زیرساخت‬‫مهاب‬،‫قدس‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫ت‬‫حقیقات‬
‫صنعتی‬،‫ایران‬‫فوالد‬‫مبارکه‬،‫خوزستان‬‫شرکت‬،‫پتروپارس‬‫صنایع‬‫موشکی‬‫شهید‬،‫همت‬‫تام‬‫ایران‬،‫خودرو‬‫سایپا‬‫یدک‬،‫ایران‬
،‫خودرو‬‫پژوهشکده‬‫توسعه‬‫تکنولوژی‬‫دانشگاه‬،‫شریف‬
‫چالشها‬
/‫ها‬ ‫شکست‬
‫چالش‬‫در‬‫پیاده‬‫سازی‬‫سیستم‬‫مدیریت‬‫هزینه‬‫بر‬‫بستر‬ERP‫به‬‫دلیل‬‫یکپارچه‬‫نبودن‬‫سیستم‬‫های‬EPM‫و‬ERP(‫درحال‬
‫پیگیری‬)-‫شکست‬‫در‬‫پیاده‬‫سازی‬‫متدولوژی‬‫مدیریت‬‫پروژه‬‫در‬‫شرکت‬‫نوکیا‬/‫پارس‬‫ایراتل‬-‫شکست‬‫در‬‫پیاده‬‫س‬‫ازی‬‫سیستم‬
‫مدیریت‬‫مستندات‬‫در‬‫پروژه‬LAB‫کرمانشاه‬-‫عدم‬‫رضایت‬‫از‬‫دو‬‫دوره‬‫آموزشی‬‫برگزار‬‫شده‬‫توسط‬‫اینجانب‬
‫مدرس‬ ‫معرفی‬
www.mohammad-ahmadzadeh.com
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬3
‫ارزیابی‬ ‫نحوه‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬4
‫اول‬ ‫حرف‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬5
‫ساالنه‬‫پروژه‬ ‫کشور‬ ‫در‬‫عمرانی‬ ‫های‬‫می‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ،‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫متعددی‬‫رسد‬.
‫اما‬‫کمتر‬‫ای‬ ‫پروژه‬‫که‬ ‫یافت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬‫مستند‬ ‫کامل‬ ‫بصورت‬ ‫آن‬ ‫اجرائی‬ ‫فاز‬‫شد‬‫باشد‬ ‫ه‬.
‫حتی‬‫است‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ً‫قطعا‬ ،‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬.
‫در‬‫توسعه‬ ‫در‬ ‫سزایی‬ ‫به‬ ‫تاثیر‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫گنجینه‬ ‫آن‬ ،‫نتیجه‬‫فنون‬
‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬‫های‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫حاضر‬ ‫پروژه‬ ‫اجرائی‬ ‫های‬،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫آتی‬
‫ک‬ ،‫هزینه‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫صرف‬ ‫علیرغم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سپرده‬ ‫فراموشی‬ ‫بوته‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬‫ارهای‬
‫ش‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫گذشتگان‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫سعی‬ ‫با‬ ً‫مجددا‬ ‫بعدی‬‫می‬ ‫روع‬
‫شود‬.
‫مقدمه‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬6
‫مستندسازی‬
‫مستندسازي‬‫يعني‬‫ثبت‬(‫مكتوب‬‫نمودن‬)،،‫گردآوري‬‫تنظيم‬‫و‬‫تدو‬،‫ين‬
‫دسته‬‫بندي‬‫و‬‫نگاهداري‬‫اطالعات‬.
‫مجموعه‬‫فعاليتهايي‬‫سيستماتيك‬‫و‬‫هدفمند‬‫در‬‫جهت‬‫شناسايي‬‫و‬‫كد‬
‫گذاري‬‫كليه‬،‫اطالعات‬‫منابع‬‫و‬‫مقاصد‬‫داده‬،‫ها‬‫دستورالعمل‬‫هاي‬‫مورد‬
‫استفاده‬‫و‬‫همچنين‬‫فرمت‬‫و‬‫ظرف‬‫انتقال‬‫داده‬‫ها‬‫مي‬‫باشد‬.
‫در‬،‫واقع‬‫اقدامات‬‫مستندسازي‬‫مبتني‬‫بر‬‫مكتوب‬‫نمودن‬‫بخشي‬‫از‬
‫دانستني‬‫ها‬‫و‬‫آگاهي‬‫هاي‬‫انسان‬‫است‬.
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬7
‫حیات‬ ‫چرخه‬‫مستند‬
‫ایجاد‬
‫انتشار‬
‫بکارگیری‬
‫آرشیو‬
‫حذف‬
‫مستندات‬ ‫مدیریت‬:‫ب‬ ‫می‬ ‫مستندات‬ ‫و‬ ‫مدارک‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ،‫ایجاد‬ ‫شامل‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مدرک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫فرایند‬‫اشد‬.
Drafted
Submit
Review
Rejected
Approved
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬8
‫موجود‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مستندات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫برای‬
‫و‬ ‫مستندات‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ،‫مدیریت‬ ،‫آوری‬ ‫جمع‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫فرایندهای‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫محتوای‬.
‫مدی‬ ‫امکان‬ ‫مستندات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬‫ریت‬
‫یافته‬ ‫ساخت‬ ‫غیر‬ ‫اطالعات‬‫نمایند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫موجود‬.
‫مستندات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬9
DMS (Document
Management
Systems)
DIS (Document
Information Systems)
IDM (Integrated
Document
Management)
EDM (Electronic
Document
Management)
ECM (Enterprise
Content
Management)
Content Management
and Knowledge
Management
Paperless office
system
‫سیستم‬ ‫های‬ ‫مترادف‬‫مستندات‬ ‫مدیریت‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬10
‫مستندات‬ ‫تولید‬ ‫روند‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬11
‫موثر‬ ‫مستندسازی‬ ‫های‬ ‫رهیافت‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬12
‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫اهداف‬‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫مستند‬‫ات‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬13
‫گزارش‬ ‫انواع‬
‫مستندات‬ ‫انواع‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬15
‫و‬ ‫دانش‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬
‫اطالعات‬
‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬
‫در‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
‫سازمان‬
‫به‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬
‫پروژه‬ ‫مستندات‬ ‫و‬ ‫مدارک‬
‫و‬ ‫تحویلی‬ ‫مدارک‬ ‫تعیین‬
‫هریک‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫تحویل‬ ‫زمان‬
‫پروژه‬ ‫ذینفعان‬ ‫از‬
‫تحت‬ ‫مستندات‬ ‫انتشار‬
‫وب‬
‫هر‬ ‫برای‬ ‫دیتا‬ ‫متا‬ ‫تعریف‬
‫گزارشگیری‬ ‫قابلیت‬ ‫مدرک‬
‫متادیتا‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫روی‬
‫مستندات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫محاسن‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬16
‫درک‬
‫دانش‬
‫فراداده‬(‫علم‬)
‫اطالعات‬
‫داده‬
‫پروژه‬ ‫مستندسازی‬ ‫هرم‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬17
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫استاندارد‬PMBOK-V6 (2017)
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬18
‫هر‬‫نوع‬‫فرم‬‫الکترونیکی‬‫یا‬‫هارد‬‫کپی‬‫که‬‫در‬‫طول‬‫فازهای‬
‫مختلف‬،‫پروژه‬‫جهت‬‫رسیدن‬‫به‬‫اهداف‬‫و‬‫نتایج‬،‫پروژه‬‫تولی‬،‫د‬
،‫توزیع‬،‫استفاده‬‫آرشیو‬‫و‬‫یا‬‫امحا‬‫می‬‫گردد‬‫را‬‫مستند‬‫پرو‬‫ژه‬‫می‬
‫گویند‬.
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مستند‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬19
‫پروژه‬ ‫اطالعات‬ ‫سيستم‬
Project Management Information System
PMIS
‫پر‬ ‫مديريت‬ ‫اطالعات‬ ‫سيستم‬‫وژه‬
‫سيستم‬‫اطالعات‬‫پروژه‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬20
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫جریان‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬21
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬(PMO)-‫پروژه‬ ‫مستندسازی‬ ‫متولی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬22
‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مستندسازی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬23
‫پروژه‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫وضعيت‬ ‫در‬ ‫سازي‬ ‫مستند‬
•‫كار‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شروع‬
•‫و‬
•‫يافته‬ ‫خاتمه‬ ‫يا‬ ‫شده‬ ‫انجام‬
‫وضعيت‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫مستند‬.
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬24
‫پروژه‬ ‫مختلف‬ ‫نفعان‬ ‫ذی‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫مستندسازی‬
‫مجریان‬
‫کارفرما‬
‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫مشاوران‬
‫کاال‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬
‫نصب‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫اجرائی‬ ‫پیمانکاران‬
‫تجهیزات‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬
‫ستادی‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬(‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ،‫غذا‬)...
‫ای‬ ‫بیمه‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬
‫تاثیرپذیرا‬‫ن‬
‫منطقه‬ ‫بومی‬ ‫مردم‬
‫همسایگان‬
‫پروژه‬ ‫مالک‬
‫نهائی‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬
‫گذارا‬ ‫تاثیر‬‫ن‬
‫اجتماعی‬ ‫تامین‬ ‫سازمان‬
‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫سازمان‬
‫فرهنگی‬ ‫میراث‬ ‫سازمان‬
‫شهرداری‬
‫راه‬ ‫اداره‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬25
‫کامپ‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫یوتری‬
‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ،‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬
‫مستندات‬(‫ک‬ ‫هارد‬ ‫یا‬ ‫الکترونیکی‬ ‫فرم‬‫پی‬)
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫فرايندهای‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫پروژه‬
25
‫پروژه‬ ‫مستندات‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬26
‫یک‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫شامل‬‫ابزارها‬‫و‬‫تکنیکهای‬‫موردنیاز‬‫جهت‬
‫خروجی‬‫های‬‫فرآیندهای‬‫مدیریت‬‫پروژه‬
‫آوری‬ ‫جمع‬‫سازی‬ ‫یکپارچه‬‫انتشار‬
‫خاتمه‬ ‫تا‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمامی‬ ‫پشتیبان‬
‫یا‬ ‫دستی‬‫خودکار‬
‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬ ‫تعریف‬PMBOK
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬27
‫مستندسازی‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایندهای‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫اجرائی‬ ‫فرایندهای‬
‫پروژه‬ ‫اجرائی‬ ‫فرایندهای‬
‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایندهای‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایندهای‬ ‫فرایندهای‬‫پروژه‬ ‫اجرای‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایندهای‬ ‫گرا‬ ‫محصول‬ ‫فرایندهای‬ ‫محدوده‬
،‫راهبری‬ ،‫سازماندهی‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫اتمام‬ ‫جهت‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫اجرا‬
‫پروژه‬ ‫موفق‬
‫محصول‬ ‫درست‬ ‫تحلیل‬
‫هدف‬
‫تعریف‬‫پروژه‬ ‫زمانبندی‬ ،‫محدوده‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫برنامه‬ ،‫تجهیزات‬ ‫جانمائی‬ ‫تقشه‬... ‫مثال‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫استانداردهای‬
IPMA, PMBOK
‫استانداردهای‬‫محصول‬(‫تکنیکال‬)
IPS, IEEE, NFPA, …
‫استاندارد‬‫مرجع‬
‫فرایندهای‬ ‫براساس‬:
،‫آغازین‬‫اختتامی‬ ‫و‬ ‫کنترلی‬ ،‫اجرائی‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫فازهای‬ ‫براساس‬‫پروژه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬
(E, P, C, C)
‫فازها‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشابه‬ ،‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اکثر‬ ‫در‬. ‫متفاوت‬ ،‫مختلف‬ ‫صنایع‬ ‫براساس‬‫است‬. ‫موارد‬ ‫سایر‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬28
‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬29
‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬
‫پایه‬ ‫فنی‬ ‫مطالعات‬
‫و‬ ‫توجیهی‬ ‫طرح‬
‫اولیه‬ ‫طراحی‬
(‫پایه‬)
‫تفصیلی‬ ‫طراحی‬
‫و‬ ‫مناقصه‬ ‫انجام‬
‫پیمانکا‬ ‫انتخاب‬‫ران‬
‫سازندگان‬ ‫و‬
‫اجرائی‬ ‫عملیات‬
‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
‫تحویل‬
‫تعیی‬ ‫و‬ ‫ارزشیابی‬‫ن‬
‫ها‬ ‫مغایرت‬
‫براساس‬ ،‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرائی‬ ‫عملیات‬ ‫فاز‬ ‫مستندسازی‬‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬‫مصوب‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫پیمان‬ ‫قطعی‬ ‫تحویل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫سازندگان‬ ‫و‬ ‫پیمانکاران‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬
‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ،‫قراردادها‬.
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬30
‫ت‬ ‫پیدایش‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫عمرانی‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫تحقق‬ ‫و‬ ‫تکوین‬ ‫سیر‬ ‫بررسی‬‫مرحله‬ ‫ا‬
‫ابتکا‬ ،‫رویدادها‬ ‫و‬ ‫وقایع‬ ‫ثبت‬ ،‫نگهداری‬ ،‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬،‫رات‬
‫تح‬ ،‫مالی‬ ،‫اجرائی‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫تنگناها‬ ،‫ها‬ ‫خالقیت‬‫و‬ ‫لیل‬
‫و‬ ‫فیلم‬ ،‫تصویر‬ ،‫گزارش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مستند‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬...‫ک‬‫ه‬
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نیز‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫بتواند‬.
‫عمرانی‬ ‫پروژه‬ ‫مستندسازی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬31
‫عمرانی‬ ‫پروژه‬ ‫مختلف‬ ‫فازهای‬ ‫مستندسازی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬32
"‫مستند‬‫سازی‬‫فاز‬‫اجرای‬‫پروژه‬‫های‬‫عمرانی‬"‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫مجموعه‬‫فرایندی‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫سیر‬‫تح‬‫قق‬
‫فاز‬‫اجرائی‬‫پروژه‬،‫عمرانی‬(‫باتوجه‬‫به‬‫برنامه‬‫زمانبندی‬،‫مصوب‬‫این‬،‫فاز‬‫پس‬‫از‬‫انتخاب‬‫پیما‬‫نکاران‬‫و‬
‫سازندگان‬‫شروع‬‫و‬‫با‬‫تحویل‬‫قطعی‬‫پیمان‬‫ها‬‫و‬،‫قراردادها‬‫پایان‬‫می‬‫پذیرد‬.)‫مورد‬‫مطالعه‬‫قرار‬‫گ‬‫رفته‬
،‫عالوه‬‫بر‬‫جمع‬‫آوری‬‫و‬‫پردازش‬‫و‬‫نگهداری‬‫اطالعات‬،‫موجود‬‫ظرایف‬‫و‬،‫دقایق‬‫روشهای‬،‫اجرایی‬‫وقای‬‫ع‬
‫و‬‫رویداد‬،‫ها‬‫ابتکارات‬‫و‬،‫خالقیتها‬‫تنگنا‬‫ها‬‫و‬‫مشکالت‬،‫فنی‬‫راه‬‫حلهای‬‫پیشنهادی‬‫و‬‫یا‬‫اجرا‬‫ش‬،‫ده‬
‫توصیه‬‫ها‬‫و‬،‫پیشنهادات‬‫در‬‫قالب‬،‫گزارش‬،‫جدول‬،‫نمودار‬‫صوت‬‫و‬‫تصویر،فیلم‬‫و‬‫یا‬‫نرم‬‫افزاره‬‫ای‬
‫رایانه‬‫ای‬‫جهت‬‫مخاطبین‬‫مختلف‬‫با‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬‫یک‬‫سیستم‬‫مناسب‬‫دسترسی‬‫و‬‫بهره‬‫ب‬،‫رداری‬
‫تهیه‬‫و‬‫تولید‬‫گردد‬.
‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫فاز‬ ‫مستندسازی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬33
‫تدوین‬‫روش‬‫جامع‬‫اجرای‬‫پروژه‬‫های‬‫عمرانی‬
‫ایجاد‬‫استاندارد‬‫واحد‬‫مستندسازی‬
‫کاهش‬‫دوباره‬‫کاری‬
‫کاهش‬‫زمان‬‫و‬‫هزینه‬‫اجرای‬‫پروژه‬‫های‬‫عمرانی‬
‫مدیریت‬،‫کلیم‬‫آنالیز‬‫تاخییرات‬‫و‬‫تغییرات‬‫مستدل‬
‫ایجاد‬‫یک‬‫بایگانی‬‫قوی‬
‫انتقال‬‫تجربیات‬
‫افزایش‬‫بهره‬‫وری‬‫سیستم‬‫مدیریت‬‫پروژه‬‫های‬‫عمرانی‬
‫کسب‬‫و‬‫انتقال‬‫فن‬‫آوریها‬‫و‬‫نوآوریهای‬‫اجرا‬‫شده‬‫در‬‫پروژه‬‫های‬‫عمرانی‬
‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫فاز‬ ‫مستندسازی‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫محاسن‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬34
‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫فاز‬ ‫مستندسازی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬35
‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫فاز‬ ‫مستندسازی‬-‫شده‬ ‫خالصه‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬36
‫اجرا‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫اجرا‬ ‫عوامل‬ ‫مستندسازی‬
‫اجرا‬ ‫مستندسازی‬
‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫مستندسازی‬
‫تاخیرات‬ ‫مستندسازی‬
‫تغییرات‬ ‫مستندسازی‬
‫قصور‬ ‫مستندسازی‬
‫تصویری‬ ‫مستندسازی‬
‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ،‫بارگیری‬
‫اجرا‬ ‫کنترل‬
‫کمی‬ ‫کنترل‬
‫مالی‬ ‫کنترل‬
‫حقوقی‬ ‫کنترل‬
‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫کنترل‬
‫و‬ ‫ایمتی‬ ‫کنترل‬HSE
‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫کنترل‬
‫گیری‬ ‫گزارش‬(‫روزانه‬/‫هفتگی‬/‫ماهانه‬)
‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫فاز‬ ‫مستندسازی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬37
‫اجرا‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫اجرا‬ ‫عوامل‬ ‫مستندسازی‬
‫اجرا‬ ‫مستندسازی‬
‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫مستندسازی‬
‫تاخیرات‬ ‫مستندسازی‬
‫تغییرات‬ ‫مستندسازی‬
‫قصور‬ ‫مستندسازی‬
‫تصویری‬ ‫مستندسازی‬
‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ،‫بارگیری‬
‫اجرا‬ ‫کنترل‬
‫کمی‬ ‫کنترل‬
‫مالی‬ ‫کنترل‬
‫حقوقی‬ ‫کنترل‬
‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫کنترل‬
‫و‬ ‫ایمتی‬ ‫کنترل‬HSE
‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫کنترل‬
‫گیری‬ ‫گزارش‬(‫روزانه‬/‫هفتگی‬/‫ماهانه‬)
‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫فاز‬ ‫مستندسازی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬38
‫رویه‬‫هماهنگی‬‫ذی‬‫نفعان‬‫و‬‫راه‬‫کارهای‬‫مدیریتی‬
‫نمودار‬‫سازمانی‬‫نظام‬‫اجرائی‬(،‫کارفرما‬‫مدیر‬،‫طرح‬‫دستگاه‬،‫نظارت‬‫پیمانکاران‬،‫اصلی‬
‫پیمانکاران‬‫دست‬،‫دوم‬‫سازندگان‬‫و‬...)
‫ثبت‬‫تغییرات‬‫سازمانی‬‫عوامل‬‫دست‬‫اندرکار‬‫و‬‫علت‬‫تغییر‬
‫مستندسازی‬‫فهرست‬‫نام‬‫و‬‫مشخصات‬‫عوامل‬‫اصلی‬(‫رزومه‬...)‫و‬‫تغییرات‬‫آنها‬
‫مستندسازی‬‫فهرست‬‫نام‬‫و‬‫مشخصات‬‫تولیدکنندگان‬‫و‬‫تامین‬‫کنندگان‬‫عمده‬‫مصال‬،‫ح‬‫ماشین‬
‫آالت‬‫و‬‫تجهییزات‬
‫ثبت‬‫قیمت‬‫مصالح‬‫عمده‬‫و‬‫اجاره‬‫ساعتی‬
‫اجرا‬ ‫عوامل‬ ‫مستندسازی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬39
‫اجرا‬ ‫عوامل‬ ‫مستندسازی‬-‫مدیریتی‬ ‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نفعان‬ ‫ذی‬ ‫هماهنگی‬ ‫رویه‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬40
‫اجرا‬ ‫عوامل‬ ‫مستندسازی‬-‫اجرائی‬ ‫نظام‬ ‫سازمانی‬ ‫نمودار‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬41
‫اجرا‬ ‫عوامل‬ ‫مستندسازی‬-‫اجرائی‬ ‫نظام‬ ‫سازمانی‬ ‫نمودار‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬42
‫عوامل‬ ‫مستندسازی‬‫اجرا‬-‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫فهرست‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬43
‫مستندسازی‬‫اجرا‬
‫مستندسازی‬‫نحوه‬‫اجرای‬،‫پروژه‬‫نحوه‬‫بکارگیری‬‫نیروی‬‫انسانی‬‫و‬‫ماشین‬‫آالت‬
‫مستندسازی‬‫قصور‬‫احتمالی‬،‫پیمانکاران‬‫سازندگان‬‫و‬‫تامین‬‫کنندگان‬
‫مستندسازی‬‫مدارک‬‫اجرائی‬(‫نقشه‬‫ها‬‫و‬...)
‫مستندسازی‬‫کمبود‬‫و‬‫نقائص‬‫مدارک‬‫اجرائی‬(‫نقشه‬‫ها‬‫و‬...)
‫ثبت‬‫سیستم‬‫های‬‫اطالعاتی‬‫و‬‫مدیریتی‬MIS‫و‬...
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬44
‫اجرا‬ ‫مستندسازی‬-‫مدیریتی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫ثبت‬MIS‫و‬...
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬45
‫مستندسازی‬‫بندی‬ ‫زمان‬
‫برنامه‬‫زمانبندی‬‫سطح‬‫یک‬‫عملیات‬‫اجرائی‬
‫برنامه‬‫زمانبندی‬‫تامین‬‫نقدینگی‬
‫برنامه‬‫زمانبندی‬‫تفصیلی‬‫پیمانکاران‬‫اصلی‬
‫برنامه‬‫زمانبندی‬‫تهیه‬‫و‬‫تامین‬‫مصالح‬‫و‬‫تجهییزات‬‫دائمی‬‫که‬‫برعهده‬‫کارفرما‬‫اس‬‫ت‬.
‫برنامه‬‫زمانبندی‬‫تهیه‬‫و‬‫تامین‬‫مصالح‬‫و‬‫تجهییزات‬‫دائمی‬‫که‬‫برعهده‬‫پیمانکار‬‫ا‬‫صلی‬‫است‬.
‫مسیر‬‫بحرانی‬‫و‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫آن‬
‫تحلیل‬‫کاهش‬‫زمان‬‫اجرای‬‫پروژه‬(‫شناوری‬‫فعالیت‬،‫ها‬Fast Tracking, Crashing)
‫زمانبندی‬‫به‬‫روز‬‫شده‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬46
‫مستندسازی‬‫بندی‬ ‫زمان‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬47
‫مستندسازی‬‫تاخیرات‬
‫کارفرما‬ ‫تاخیرات‬
‫ناظر‬ ‫تاخیرات‬
‫پیمانکار‬ ‫تاخیرات‬
‫قوانین‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تاخیرات‬
‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫اقلیمی‬ ‫شرایط‬
‫قهری‬ ‫حوادث‬
‫تاخیرات‬ ‫جبران‬ ‫برنامه‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬48
‫مستندسازی‬‫قصور‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬
‫تغییرات‬ ‫مستندسازی‬
‫کارفرما‬ ‫تغییرات‬(Change Order)
‫مقادیر‬ ‫افزایش‬
‫جدید‬ ‫کار‬ ‫ابالغ‬
‫پیشنهادی‬ ‫تعییرات‬‫پیمانکار‬(Change Request)
‫قصور‬ ‫مستندسازی‬
‫نظارت‬ ‫دستگاه‬
‫اصلی‬ ‫پیمانکار‬
‫دوم‬ ‫دست‬ ‫پیمانکاران‬
‫طرفین‬ ‫ید‬ ‫از‬ ‫خارج‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬49
‫مستندسازی‬‫گیری‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫تصویری‬(‫روزانه‬/‫هفتگی‬/‫ماهانه‬)
‫تصویری‬ ‫مستندسازی‬
‫عکس‬
‫فیلم‬
‫فشرده‬ ‫لوح‬
‫گیری‬ ‫گزارش‬(‫روزانه‬/‫هفتگی‬/‫ماهانه‬)
‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫تعداد‬(‫تفکیک‬ ‫به‬:‫ساده‬ ،‫ماهر‬ ‫نیمه‬ ،‫ماهر‬ ،‫مدیریت‬)
‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫تعداد‬(‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫آماده‬ ،‫تعمیر‬ ‫دست‬ ‫در‬ ،‫متوقف‬)
‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫عمده‬ ‫های‬ ‫ردیف‬ ‫احجام‬ ‫گزارش‬
‫اقلیمی‬ ‫گزارش‬
‫استثنائی‬ ‫اتفاقات‬
‫پروژه‬ ‫نقدینگی‬ ‫گزارش‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬50
‫مستندسازی‬‫تصویری‬-‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫و‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫فیلم‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬51
‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ،‫بارگیری‬
‫ذکر‬‫احتمالی‬ ‫تغییرات‬(‫و‬ ‫تغییر‬ ‫تبعات‬ ‫بررسی‬ ،‫دالیل‬ ‫ذکر‬ ‫با‬)...
‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫مصالح‬ ‫تامین‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬
‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫تغییرات‬
‫ها‬ ‫سازه‬ ‫هندسی‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬(‫ساخت‬ ‫چون‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫همراه‬ ‫به‬)
‫اجرا‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬
‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬52
‫اجرا‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫اجرا‬ ‫عوامل‬ ‫مستندسازی‬
‫اجرا‬ ‫مستندسازی‬
‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫مستندسازی‬
‫تاخیرات‬ ‫مستندسازی‬
‫تغییرات‬ ‫مستندسازی‬
‫قصور‬ ‫مستندسازی‬
‫تصویری‬ ‫مستندسازی‬
‫کارگاه‬ ‫در‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ،‫بارگیری‬
‫اجرا‬ ‫کنترل‬
‫کمی‬ ‫کنترل‬
‫مالی‬ ‫کنترل‬
‫حقوقی‬ ‫کنترل‬
‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫کنترل‬
‫و‬ ‫ایمتی‬ ‫کنترل‬HSE
‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫کنترل‬
‫گیری‬ ‫گزارش‬(‫روزانه‬/‫هفتگی‬/‫ماهانه‬)
‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫فاز‬ ‫مستندسازی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬53
‫مستندسازی‬‫کمی‬ ‫کنترل‬
‫قراردادی‬ ‫مستندات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫عمده‬ ‫اقالم‬ ‫مقادیر‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاهش‬ ‫ثبت‬
‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫ژئوتکنیک‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫زمین‬ ‫شرایط‬
‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫تغییر‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مقادیر‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫افزایش‬
‫اجرائی‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫کافی‬ ‫دقت‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫تغییر‬
‫جدید‬ ‫کارهای‬ ‫ابالغ‬
‫اجرائی‬ ‫الزامات‬ ‫بدلیل‬ ‫اجرا‬ ‫ابعاد‬ ‫تغییر‬
‫دستورکارها‬
‫کارگاهی‬ ‫مجالس‬ ‫صورت‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬54
‫ثبت‬‫ت‬ ‫اتخاذ‬ ‫تحوه‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫دالیل‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫مبادله‬ ‫قراردادهای‬ ‫مبالغ‬ ‫تغییرات‬‫صمیم‬
‫مالی‬ ‫کمی‬ ‫تغییرات‬
‫مالی‬ ‫تبعات‬ ‫و‬ ‫دالیل‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫توقف‬
‫مصو‬ ‫های‬ ‫تعدیل‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫تغییرات‬ ،‫تورم‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫نوسان‬ ‫ثبت‬‫ب‬
o‫مالی‬ ‫تبعات‬ ‫و‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫تغییرات‬
o‫کارفرما‬ ‫های‬ ‫پرداخت‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬
o‫مالی‬ ‫مسائل‬ ‫از‬ ‫متاثر‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫تغییرات‬
‫مستندسازی‬‫مالی‬ ‫کنترل‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬55
‫مستندسازی‬‫مالی‬ ‫کنترل‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬56
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬
o‫کنترل‬‫حقوقی‬
‫حقوقی‬ ‫مسائل‬ ‫ثبت‬
‫حقوقی‬ ‫های‬ ‫پرونده‬
‫ها‬ ‫کلیم‬
‫خاص‬ ‫موارد‬
o‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫کنترل‬
‫طرح‬ ‫تدارکاتی‬ ‫نظام‬(‫و‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ،‫قوت‬ ‫نقاط‬ ،‫انتخاب‬ ‫علت‬)...
‫برنامه‬‫و‬ ‫ای‬ ‫اجاره‬ ،‫دائم‬ ‫تاسیسات‬ ‫و‬ ‫تجهییزات‬ ،‫اجرائی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ،‫مصالح‬ ‫تدارکات‬ ‫و‬ ‫تهیه‬...
،‫سوخت‬ ،‫آب‬ ،‫برق‬ ‫تامین‬‫ارتباطات‬ ،‫راه‬ ،‫غذا‬
‫مشحصات‬‫بکاررفته‬ ‫تاسیسات‬ ‫و‬ ‫تجهییزات‬ ‫و‬ ‫مصالح‬
‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫راندمان‬ ‫و‬ ‫ظرفیت‬ ‫و‬ ‫مشخصات‬
‫تاسیسات‬ ‫و‬ ‫تجهییزات‬ ‫و‬ ‫مصالح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫آزمایشات‬ ‫نتایج‬
‫اجرا‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫تجهییزات‬ ‫و‬ ‫مصالح‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫نحوه‬
‫از‬ ‫کاال‬ ‫ترخیص‬ ‫نحوه‬‫نحوه‬ ‫و‬ ‫گمرک‬‫از‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫بارگیری‬‫بیمه‬ ‫و‬ ‫مبدا‬‫حمل‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬57
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬58
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬-‫تدارک‬ ‫نظام‬‫ات‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬59
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬-‫تدارک‬ ‫نظام‬‫ات‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬60
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬-‫مصال‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫تامین‬‫ح‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬61
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬-‫برق‬ ‫تامین‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬62
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬-‫آب‬ ‫تامین‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬63
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬-‫سو‬ ‫تامین‬‫خت‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬64
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬-‫غذا‬ ‫تامین‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬65
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬-‫ها‬ ‫بیمه‬ ‫وضعیت‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬66
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬-‫راه‬ ‫تامین‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬67
‫مستندسازی‬‫تدارکاتی‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫کنترل‬-‫ارتب‬ ‫تامین‬‫اطات‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬68
‫مستندسازی‬‫ایمنی‬ ‫کنترل‬‫و‬HSE
‫ایمنی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫ثبت‬
‫سازمانی‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫ایمنی‬ ‫مسئولین‬ ‫مشخصات‬(‫اختیارات‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬ ‫همراه‬ ‫به‬)
‫مختلف‬ ‫بیمه‬ ‫قراردادهای‬(‫و‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫های‬ ‫بیمه‬ ،‫خطر‬ ‫تمام‬ ‫بیمه‬)...
‫بیمه‬ ‫بودن‬ ‫جوابگو‬ ‫و‬ ‫مطلوبیت‬
‫میزان‬
‫ایمنی‬ ‫شرایط‬ ‫گزارشات‬
‫حوادث‬ ‫گزارش‬(‫پیشگیری‬ ‫های‬ ‫راه‬ ،‫وقوع‬ ‫ای‬ ‫ریشه‬ ‫علل‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫شناخت‬)
‫ایمنی‬ ‫عالئم‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬
‫محیطی‬ ‫زیست‬ ‫منفی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫آثار‬(‫کاهش‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫ثبت‬‫آثار‬
‫محیطی‬ ‫زیست‬ ‫منفی‬)
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬69
‫مستندسازی‬‫ایمنی‬ ‫کنترل‬‫و‬HSE
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬70
‫مستندسازی‬‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫کنترل‬‫فنی‬
‫پروژه‬ ‫عوامل‬ ‫به‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫نحوه‬ ‫ثبت‬
‫خارجی‬ ‫کارشناسان‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫ثبت‬
‫داخلی‬ ‫ویژه‬ ‫کارشناسان‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫ثبت‬
‫خارجی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫ویژه‬ ‫کارشناسان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫مدارک‬
‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫بازدیدهای‬
‫ابتکارات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خالقیت‬ ‫ثبت‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬71
‫مستندسازی‬‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫کنترل‬‫فنی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬72
‫مستندسازی‬‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫کنترل‬‫فنی‬-‫و‬ ‫خالقیت‬‫ابتکارات‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬73
‫مستندات‬ ‫نوع‬‫کاربران‬ ‫تعداد‬
‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬
‫آسان‬
‫اتصال‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫محل‬
‫کاربران‬
‫جستجو‬‫تکنولوژی‬
‫امنیتی‬ ‫سیاستهای‬‫خودک‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫توزیع‬‫ار‬
‫بودجه‬
73
‫انتخاب‬‫مستندسازی‬ ‫تکنولوژی‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬74
‫واح‬ ‫تشکیل‬‫د‬
‫سازی‬ ‫مستند‬
‫و‬ ‫آموزش‬
‫سازی‬ ‫فرهنگ‬
‫رویه‬ ‫ایجاد‬
‫قوانین‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫بکارگیری‬
‫تکنولوژی‬
‫مناسب‬
‫گزارشات‬ ‫توسعه‬
‫مدیریتی‬
74
‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مستندات‬ ‫مدیریت‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬75
‫ن‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫مستندسازی‬ ‫سیستم‬ ‫بررسی‬‫مونه‬
mohammad-ahmadzadeh.com info@mohammad-ahmadzadeh.com‫اسالید‬76
‫نیست‬ ‫کردار‬ ‫نیم‬ ‫چون‬ ،‫گفته‬ ‫صد‬ ‫دو‬
‫احمدزاده‬ ‫محمد‬
•‫چابک‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مشاور‬
•‫ایمیل‬:m.Ahmadzadeh.gh@ut.ac.ir
•‫سایت‬ ‫وب‬:mohammad-ahmadzadeh.com
‫آخر‬ ‫حرف‬
09128238168‫و‬2748640-021
MOHAMMAD-AHMADZADEH.COM
info@mohammad-Ahmadzadeh.com
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
1 von 77

Recomendados

Odoo Presentasi.pptx von
Odoo Presentasi.pptxOdoo Presentasi.pptx
Odoo Presentasi.pptxYudi512144
760 views29 Folien
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب von
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب Mohammad Ahmadzadeh
106 views28 Folien
چارچوب محتوای توگف von
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگفAmir Darajeh
1.3K views28 Folien
لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه von
لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژهلیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه
لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژهiman razavi
257 views2 Folien
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها von
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
416 views59 Folien
resumeh aali1 von
resumeh aali1resumeh aali1
resumeh aali1Hossein Nourian, DBA
331 views3 Folien

Más contenido relacionado

Similar a مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects in its Execution Phase

Service_Management_1 von
Service_Management_1Service_Management_1
Service_Management_1Armin Valadkhani
92 views11 Folien
RIECO von
RIECORIECO
RIECOMostafa Jooyandeh
409 views15 Folien
testing von
testingtesting
testingBenyamin Abbasi
526 views4 Folien
بخشی از دوره «توسعه مدیریت پروژه سازمانی» - مدل پایه و عمومی در بلوغ مدیریت پ... von
بخشی از دوره «توسعه مدیریت پروژه سازمانی» - مدل پایه و عمومی در بلوغ مدیریت پ...بخشی از دوره «توسعه مدیریت پروژه سازمانی» - مدل پایه و عمومی در بلوغ مدیریت پ...
بخشی از دوره «توسعه مدیریت پروژه سازمانی» - مدل پایه و عمومی در بلوغ مدیریت پ...Mazdak Abaee
49 views9 Folien
resume Ali Valimohammadi(N41) von
resume Ali Valimohammadi(N41)resume Ali Valimohammadi(N41)
resume Ali Valimohammadi(N41)Ali Valimohammadi
216 views4 Folien

Similar a مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects in its Execution Phase(20)

بخشی از دوره «توسعه مدیریت پروژه سازمانی» - مدل پایه و عمومی در بلوغ مدیریت پ... von Mazdak Abaee
بخشی از دوره «توسعه مدیریت پروژه سازمانی» - مدل پایه و عمومی در بلوغ مدیریت پ...بخشی از دوره «توسعه مدیریت پروژه سازمانی» - مدل پایه و عمومی در بلوغ مدیریت پ...
بخشی از دوره «توسعه مدیریت پروژه سازمانی» - مدل پایه و عمومی در بلوغ مدیریت پ...
Mazdak Abaee49 views
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده von Amir Darajeh
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
Amir Darajeh1.4K views
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار von RayBPMS
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS2K views
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari von Ali Moghadam
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari
Ali Moghadam1.1K views
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات von Mahdi Sayyad
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعاتISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات
Mahdi Sayyad3.7K views
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
Muhibullah Aman909 views
قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking in Malware Analysis von M Mehdi Ahmadian
 قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking  in Malware Analysis قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking  in Malware Analysis
قلاب سازی در تحلیل بدافزارهاHooking in Malware Analysis
M Mehdi Ahmadian1.1K views
ایجاد پروژه در PCS7 von Sadegh Akbari
ایجاد پروژه در PCS7ایجاد پروژه در PCS7
ایجاد پروژه در PCS7
Sadegh Akbari802 views
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects von Alireza Chalekaee
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Alireza Chalekaee121 views
مهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژه von novin ghalam
مهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژهمهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژه
مهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژه
novin ghalam50 views

مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects in its Execution Phase