Anzeige

Eq dorte erlingsson er en visionær og vis person

Rent Behavior Agent for strategy and personal development. Emotional intelligence-values-force words! Business processes um Dorte Erlingsson
4. Aug 2016
Eq dorte erlingsson er en visionær og vis person
Eq dorte erlingsson er en visionær og vis person
Eq dorte erlingsson er en visionær og vis person
Nächste SlideShare
06.04 6.3 sund stressbalance visi 3. opd juli 201306.04 6.3 sund stressbalance visi 3. opd juli 2013
Wird geladen in ... 3
1 von 3
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

Eq dorte erlingsson er en visionær og vis person

  1. Bliven visionærperson.Forandringsledelseerikke,hvadmanlæremed IQ. Det er nogetman er medEQ (din indreGPS)forat leveforandringen. Detdervarrigtigi dag, kan væreforkerti morgenogomvendt. Menhvordanoghvorfor? Når vi taler HRD må vi lære at gøre os selv undværlig. Man skal ikke forstå livet, det der ståri biblen er, at det du søgervil du findei dinegen proces,forlivet kanikkeforstås,det skal leves (opleves)forat giveforståelse.Styrkoglev dinintuition En diagnose på stresser alt detmennesketikke når af sigeget Men man har skabtet systemvelfærdssamfundogledelseskultur,hvormantage valgog beslutningersom påvirkerandre mennesker,detstresserdem, fordi de ikke passerindi deresliv. Det gør menneskersyge. Begynderher. http://stressforeningen.dk/om-stress/fakta-om-stress/stress-i-tal Det styre systemvi hari dag er AUTORITÆR!!! Når detså er sagt, fortællerdetogså,at detman kalderdemokrati,måskesletikkeerdemokrati! Danmark kansessom envirksomhed.Vi harnogle topleder=politikerpåChristiansborg.Såharvi nogle mellemlederdeterkommunerenogsåer deros borger.(Virksomheder –Familie.o.s.v) Jegtror de fleste ved,atenvirksomhedafspejlerderestopleder. Jegtror ikke derer ret mange virksomhederderville eksistere,hvisdereslederskulle kæmpe omatstyrer og bestemme.Denkampogdetsprogder brugesi denkamp forat styre voressamfund,harenafspejling på restenaf voressamfund.De kalderdetgodtnok Ytringsfrihed,ogdetstår i grundlovet.Ja,mendengang grundlovenblevlavet,havdemenneskerogsåenære i ikke falde sådybt,at de mistede værdigheden/etik. Det hele hængersammendetermenneskerderstyre,tagernogle valgogføre beslutningerud!Det styresystemvi hari dag gør folksyge.En diagnose påstresseralt detmennesketikke nåraf sigeget.Men i dag kan menneskerikke se deresegetansvarsområde,foralle de regler,kasse tænkning,målinger,der spænder 4 dags.Workshop:Styrk og læromvalg og beslutninger. Forståelsenfor,hvordanvoresforsvarsværkerpåvirkeros. Hvordanblivermanbevidstomsine forsvarsværker(adfærd)? Hvordanpåvirkerdetvoressamarbejde? Hvordanpåvirkerdetvoresvalgog beslutninger? Hvordaner forsvarsværkerskabt? Al kommunikationudtrykkesfølelsesmæssigt,værdibaseretogderi liggerklarhedenomdestruktiveller konstruktivtanke,tale.Vi høstersomvi sår. Det erder,denkommunikativeprocesledelse kommertil sinret. Ny værktøjskasse,skab bro &balance.
  2. Nye strategieroghandlingsplanerfornyvirksomhedskultur. Det er mennesker der skaber problemer eller konflikterforat lære af dem, forelleres skabte man dem ikke! Vel. Ordet GUD er det ældste synonyme ord man kender fornoget der større ind os selv, en magt eller energi fra universet, en kraft der forene universets enhed. Man må være proaktiv og træne sig til at leve universet spilleregler, hvis man vil leve i nuet og friheden. Når man tror der er en større magt, også kaldt GUDeller energi, så er der også blevetgivet os nogle leveregler, det har aldrig været hensigten, at vi skulle lave disse regler om. Hvis man vil leve TILLIDOG RESPEKT,så må man levedet gennem ord og handling! Disse to kan ikke adskilles uden konsekvenser! Det er den verden vi sider i dag. Når man ikke lever et værdigrund ud fra TILLIDOGRESPEKTi vores verden i dag, så er vores værdier, destruktive værdier. Vores ubeviste adfærd kan begynde at blive bevidst til gavn for den enkelte selv og samfund / organisations virke forkonstruktiv vækst. Man kan træne sig selv proaktiv i ord og handling, til at se visdommen. Det her er, et nyt tanke sæt, om at leve og se visdommen i at se forskellen, i de problemer og konflikter mennesker skaber. Altså skabelsen. Det er positivt psykologi.Der er ikke noget man ikke ved, men lever man det man ved! Dorte Erlingsson.dk Her er et budskab der er til at forstå, men hvad er budskabt? Derfra hvorjeg oplever det. Er det, det vi har brugt mange milliarder på, nemlig positiv tænkning, positiv psykologi og innovations tænkning osv. Lever man det? Tilsyneladende ikke, og deri er arbejdes glæden, som man også har brugt mange penge på at læse og lære om, men forandringen sker først når handlingen bliver udført. Vær åben overforforandringer :-)ha modet til at leve forandringerne, det er angst der blokere fortilliden til at gøre os sårebare, og det er kun en forestilling, forden eneste der kan såre dig er dig selv!!! Ha modet til at leve forandringsledelse, selvledelse og skabe sunde relationer i samarbejdet. Vi har i mange, mange år ville forstå vores udfordringer og problemer, (negativ tænkning) nu handler det om forståelsen af det vi skaber af udfordringer, nemlig skabelsen processen, så får man visdommen med og det handler om et nyttanke sæt og retningers linjer. Af AnneSkareNielsen. https://www.linkedin.com/pulse/se-fremtiden-eller-d%C3%B8-anne-skare-nielsen?trk=prof-post EQDorte Erlingsson er en visionær og vis person, som har tilegnet sig, at vende sine svagheder til styrke. Jeg har væretsvagt senede, derfor har jeg søgt andre måder at lære på. Ved at være åben og leve positivt psykologi, innovativ tænkning. Jeg har skabt et nyt navigations tankesæt, med fokus på kopra kommunikation – Følelses intelligens, der er bygget op i værdier, ved hjælp af nye spilleregler. Det er en ny værktøjskasse til forandringsledelse og en ny livsstil, hvor man kan begynde, at leve, selvledelse og være forandrings venlig til personlig udvikling, forat skabe relationer og gøre sig undværlige. Det er for mange angstprovokerende, forder i ligger tilliden og den har man ikke den store kendskab til, så det er helt naturlig, angsten dukker frem, som forsvarsværker overfortilliden. Nogle reagerer ligefrem med vrede. Derfor er bla. Følelses intelligens også vigtig, jeg har aldrig læst
  3. bøger om disse ting, jeg underviser og rådgiver i, så den viden jeg har, er kommet fra, at se visdommen i mine oplevelser og den verden vi lever i. Deri lægger også forståelsen forhelheden. Så der hvorjeg kan gøre en forskel, er der hvor coachog psykologer stopper. Adfærden i sin helhed <<skabelsen>> der i ligger gaverne til opløsningen, som skaber balance, trivsels for at nå fælles mål. Lær at leve forandringens villighed, i en verden der altid vilforandre sig. Gørdinesvaghedertil din styrke. 1. Vi er hinandens læreprocesser. 2. Vi er hinandens trivsels og arbejdsmiljø til at nå fælles mål. 3. Vi er hinandens ro og balance. Selvledelse&forandringsledelse Individuel læringogorganisatorisklæring Jeg underviser i EQ – værdier og kopra kommunikation, hvor de gennemgribende værktøjerkan bruges i hverdagen. Det vil give de enkelte teams og personer mulighed forat se sin egen styrke og ressourcer. Samtidig vil det også give indsigt og klarhed på, hvorden enkelte kan styrke sig selv, og gennem den erkendelse vil team udviklingen og fælles ledelse skabe større vækst og bedre trivsel, som forbygger et godt arbejdsmiljø. Det bevirker ligeledes, at der skabes et sundt værdigrundlag og målsætning i en og samme arbejdsgang. Den enkelte personskalselv være proaktiv,foratlære afhverdagens situationer De kærligste hilsner Dorte Erlingsson. tlf.30 33 23 79. mail. dorteerlingsson@gmail.com Adfærds Konsulent. Holistisk helhed i EQ – Værdier – Ordets-kraft. 12 års erfaring med Self-management - Self-Examination Ny virksomhed & samfundskultur Hvorselvledelseogrelationsbaseretsamarbejdebliverimplementeret vedhjælpaf Emotionel ogværdiebasseretledelse Learning – Leading – teamudviklingi virksomhedsprocesser Coach & Rådgivning & Workshop,Foredrag
Anzeige