Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Giang vien nguon

119 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Giang vien nguon

  1. 1. NHUNG nrdu cAN lr-ru i' 1. XuAt trinh gi6y chirng nhfln khi dugc ngudi co thAm qrry6, y6u cdu 2. Kh6ng dugc tiy x6a, sira chta, tu ghi vdo Giay chimg nhQn 3. Kh6ng dugc cho ngudi kh6c muqn 4. Khi thltbcphii b6o ngay cho co quan, t6 chric . A ^.Anoi cdp Gi6y chfng nhfln - 5. Tru6c khi Giey chimg ,haa h6t hAn trong vdng 60 ngdy, ngudi clugc c6p Gi6y chimg nhfln n6u ti6p tuc hoat ddng hu6n,luy,gn, ph6i tham du ki6m tra ki6n thric, k! n5ng hu6n tuyQn d6 duqc cdp ct6i Giay chimg nhpn gi6ng vi6n hu6n luy6n m6i.
  2. 2. e0 rao oQNc - THrloNG BrNH va xa HQr cuc AN TOAN LAO OoXC one1od): 96rff,* ffii T'UOI DUNG DUSC HUAN LUYON t. fi6n thric chung vA An todn lao dQng, vQ sinh lao <lQng. 2. Ki6n thtlc chuy6h nginh: C6c cdng viQc li6n quan tdi v6 sinh cdng nghiQp, vQ sinh m6i trudng dugc quy <linh tai Phu lqc I - Thdng tu 2712013/TT-BLETBXH ngdy r8/10/2013.t.fu QuO qu6n: Tialn Giang so CMND/HQ chi6u: 311982379 , Trinh <10: Chuy€n ngdnh: Ld Girtng vidn du'grc hudn luyQn An todn lao il|ng, vQ sinh lao itQng Gi6y chung nhfln c6 thdi hpn 5 n6m kC tir ngay cdp s6 ccN: oo?2t2ot6tcvHt- Hd NAi, ngay 2l thdng 0l ndm 2016 C TRIIONG CHUNG NI{AN Thing iCL,.3"'fl a^ffi ;n* L'i1tr1

×