Anzeige
Lajmërimi (8).pdf
Nächste SlideShare
Prezantimi ne Slide Finali.pptxPrezantimi ne Slide Finali.pptx
Wird geladen in ... 3
1 von 1
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Lajmërimi (8).pdf

  1. Nënshkruesi/Potpisnik/Signatory eKosova Data/Datum/Date 10.03.2023 13:42:24 Ky dokument është nënshkruar në formë elektronike. Ovaj dokument je elektronski potpisan. This document is signed electronically. Verifiko përmes/Potvrdite putem/Verify through https://ekosova.rks-gov.net/verify https://ekosova.rks-gov.net Lajmërimi Titulli i lajmërimit Titulli i lajmërimit Nazivobaveštenja / Notification title Përmbajtja e lajmërimit Sadržaj obaveštenja / Notification content 10.03.2023 13:41:54 Konfirmimi i aplikimit / Potvrda za trudnice / Maternity Confirmed Obaveštenje / Notification Koha e pranimit Vreme prijema / Received time Aplikimi juaj është pranuar me sukses për fëmijën me numër personal 1242717747. Për rezultatet e aplikimit do të njoftoheni sipas afateve zyrtare! Vaša prijava je uspešno prihvac´ena za dete sa licnim brojem 1242717747. Me respekt, Ekipi i eKosova MPB, Qeveria e Kosovës Your application has been successfully accepted for the child with personal number 1242717747. Me respekt/S poštovanjem/Regards, Ekipi i eKosova/Ekipa eKosova/eKosova Team, Agjencia e Shoqërisë së Informacionit/Agencija za Informatičko Društvo/Agency of Information Society MPB, Qeveria e Kosovës/MUP, Vlada Kosova/MIA, Government of Kosovo
Anzeige