Anzeige

đơn ký nhận voucher cho HS.docx

9. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

đơn ký nhận voucher cho HS.docx

  1. STT Mã HS HỌ TÊN TÊN CUỘC THI (ĐẦY ĐỦ) Lĩnh vực CẤP Loại voucher GIẢI THƯỞNG (BẮT BUỘC) Học sinh ký nhận 1 VS029133 Bùi Nguyên Gia Bảo Kỳ thi Toán học trực tuyến Quốc tế Bricsmath.com Toán Quốc gia 500,000 Ba 2 VS029133 Bùi Nguyên Gia Bảo Kỳ thi Olympic Tiếng Anh Quốc tế (HIPPO) Tiếng Anh Quốc gia 500,000 Ba 3 VS029133 Bùi Nguyên Gia Bảo Trạng nguyên toàn tài Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Quốc gia 1,000,000 Nhất 4 VS067817 Dương Quỳnh Như Trạng nguyên toàn tài Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Quốc gia 700,000 Nhì 5 VS071293 Hoàng Thị Minh An Trạng nguyên Tiếng Việt Tiếng Việt Thành phố 100,000 Khuyến khích DANH SÁCH HỌC SINH KÝ NHẬN VOUCHER CHO CÁC CUỘC THI NGOÀI HỆ THỐNG NĂM HỌC 21-22 Lớp 3A2
Anzeige