Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Document portes obertes_2223_v1

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Ähnlich wie Document portes obertes_2223_v1 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Document portes obertes_2223_v1

  1. 1. disseny : tàctic.cat PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 2022-2023
  2. 2. L’institut Oferta formativa · Educació Secundària Obligatòria (ESO) · Batxillerat - Humanitats i Ciències Socials - Científic i Tecnològic - Arts Escèniques (Teatre, Música i Dansa) L’horari lectiu és de 8:00 a 14:30 hores Acollida dels alumnes i les seves famílies El treball de tutoria de primer d’ESO es basa en l’acollida i la integració dels nous alumnes que s’incorporen al nostre centre i, en extensió, de les seves famílies. Facilitem el seu traspàs des de les escoles de primària a les característiques d’autonomia que es donen en un centre de secundària. La introducció en l’ús de les eines digitals en l’àmbit acadèmic és part distintiva del nostre projecte educatiu.
  3. 3. La tutoria Cada grup-aula té un tutor o tutora, que és qui orienta els alumnes acadèmicament i personalment. També és la persona encarregada de mantenir el contacte habitual amb la família. L’acció educativa del centre té com a principal referent la relació escola-família. Els tutors i l’equip de professors fan ús de les eines ordinàries com l’agenda i el telèfonenlarelacióamblafamília.Tambétenenelsuportd’einesinformàtiques que permeten un control estricte de les incidències i un contacte immediat amb les famílies per la via del correu electrònic. Els trets més importants de l’acció tutorial són l’acollida i la integració, l’autoconeixement i l’orientació acadèmica i professional. D’altra banda, es fa el seguiment de tots i cadascun dels alumnes, de les dinàmiques que s’estableixen entre ells en els grups i de la participació en les activitats organitzades pel centre. Per aconseguir aquests objectius es fan moltes activitats de convivència dins i fora del centre (sortides, participació en les festes, tallers d’Educació Emocional, taller d’Internet Segura amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, teatre de tutoria, participació en propostes diverses amb altres institucions, com la Cursa Solidària...). Els continguts que es treballen a la tutoria són - Coneixement del centre i de l’entorn - Cohesió de grup - Normes de convivència - Tècniques d’estudi L’objectiu que es persegueix és la formació de ciutadans per a un món canviant. En acabar la secundària obligatòria, els alumnes han de disposar de recursos suficients per moure’s amb desimboltura en una societat avançada com la nostra.
  4. 4. Projectes Específics - Projecte de llengües (GEP). Ús de l’anglès i el francès com a llengua d’activitats del centre. Llengua anglesa en les àrees de ciències naturals, tecnologia, visual i música. Projecte Global Scholars. Llengua francesa com a segona llengua. - Projecte Educar en l’ús de les eines digitals. Treball amb dispositius i llibres digitals. Ús de les tecnologies de la informació amb projecte propi per a l’assoliment de la competència digital. Accés de les famílies a les dades. Plataforma virtual Moodle i Apps específiques. - Projecte interdisciplinari de l’àmbit científico-tècnic. - Els alumnes treballen de manera integrada mitjançant grups cooperatius. - Projecte Lector a ESO i Batxillerat. Club de lectura. - Robòtica Integrada dins la matèria de Tecnologia. - Projecte de Servei Comunitari. - Participació en projectes solidaris. - Projecte solidari amb les escoles. Els nostres alumnes de 4t d’ESO realitzen un treball col·laboratiu amb l’alumnat de 6è de primària de diferents escoles utilitzant les eines digitals. - Projecte Erasmus+ i programes d’intercanvi i cooperació amb centres escolars d’altres països. - Projecte araArt a l’ESO. Teatre, Arts Escèniques i Música.
  5. 5. Organització del Centre Per afavorir l’atenció individualitzada de l’alumnat, s’organitzen els grups amb ràtios més baixes, desdoblaments, grups flexibles, codocència... Currículum dels alumnes Matèries 1r ESO Llengua Catalana Llengua Castellana Matemàtiques Llengua Anglesa Educació Física Ciències Socials Música Ciència i Tecnologia Projecte interdisciplinari Matèries optatives Tutoria TOTAL HORES SETMANALS 30 Tots els alumnes de 1r d’ESO fan durant un quadrimestre llengua francesa i l’altre quadrimestre poden escollir entre diferents matèries optatives que el centre ofereix. Atenció a la diversitat Personalització de l’ensenyament: - Agrupaments flexibles. - Grups de reforç i d’habilitats socials. - Aula d’acollida. - Plans individualitzats - Projecte singular. - Atencions individualitzades a càrrec de les psicopedagogues del centre. - Suport de la Tècnica d’Integració Social. - Grups d’adaptació curricular. - Desdoblaments. Normes de Convivència Assistència a classe. És obligatòria i cal justificar per escrit les absències. Diàriament es comuniquen les absències a les famílies. Puntualitat. Les classes tenen una durada de 55 minuts. Quan un alumne arriba tard al centre s’avisa la família. Convivència. S’aplica de forma estricta el protocol existent. Cada incidència significativa es registra al sistema informàtic i es comunica a la família. Consell de delegats/des Tots els delegats/des de curs i els alumnes representants al Consell Escolar fan reunions mensuals, que permeten que tots els alumnes del centre se sentin representats i puguin aportar les seves idees i propostes, amb la seguretat que seran escoltades i tingudes en compte.
  6. 6. Sortides Serveis i instal·lacions Les sortides acadèmiques són obligatòries perquè es programen amb dos objectius fonamentals: complementar els aprenentatges de cada àrea i fomentar la convivència entre els alumnes. A l’inici de curs, les famílies signen una autorització general de sortides i fan un únic pagament per a totes les sortides del curs (excepte les de matèries optatives i les lúdiques). Totes les sortides es comuniquen prèviament a la família amb l’horari i les normes. - Totes les aules estan equipades amb pantalles tàctils amb connexió a internet i equip de so. - Biblioteca: oberta durant l’horari lectiu amb acompanyament del professorat i accés lliure de dilluns a divendres a l’hora del pati. - Aules d’informàtica. - Laboratoris de ciències naturals i de física i química. - Aules de dibuix, tecnologia, anglès, francès, matemàtiques, música, taller de fusta i d’electrònica i arts escèniques. - Aula polivalent: s’utilitza com a gimnàs, sala d’actes, activitats de teatre, música i dansa... - Reforç escolar: dilluns i dimarts de 15:30 a 18 hores. - Cafeteria escolar: esmorzars i altres serveis.
  7. 7. Activitats programades - Setmana de la Ciència i la Tecnologia. - Setmana de les Arts. - English Day. - Petit Déjeuner - Diada solidària al Nadal. - Jornades esportives. - Esquiada. - Sant Jordi. Jocs Florals. - Sortides de convivència. Colònies. - Jornada Solidària. - Viatges de fi de curs. - Xerrades i sortides - Carnestoltes - Actes de graduació d’ESO i Batxillerat - Participació en concursos.
  8. 8. L’AMPA L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes col·labora amb l’equip docent del centre. D’entre les activitats que realitza, en destaquem: - L’organització de xerrades d’orientació per als alumnes. - La compra de material didàctic per a ús del centre. - La dotació de premis en els concursos que s’organitzen. - L’organització, cada primavera, d’una Marxa Nocturna oberta a tota la comunitat educativa. Participació de les famílies - Carta de Compromís Educatiu. - Seguiment individual dels alumnes amb el/la tutor/a del grup. Reunions d’aula. - Relacions amb la direcció, Consell Escolar, l’AMPA, etc. - Ús de la comunicació electrònica per millorar la fluïdesa en la relació. - Xerrades adreçades a les famílies sobre temes relacionats amb l’educació dels seus fills. HORARI DE SECRETARIA Matins de 9.00 a 13.30 hores.
  9. 9. PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 2022-2023 disseny : tàctic.cat www.institutlaialarquera.cat C/ Ciutat Freta, 26. MATARÓ (08302) 93 757 00 72 inslaialarquera@xtec.cat @inslaialarquera @inslaialarquera institutlaialarquera

×