ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

3.394 Aufrufe

Veröffentlicht am

Α. Πίνακες
Α.1) Εισαγωγή στους Πίνακες
Α.1.1) Μονοδιάστατοι Πίνακες
Α.1.2) Παράδειγμα
B. Δομές Επανάληψης
Β.1) Γενικά
Β.2) Η δομή for
Β.2.1) Συντακτικό της for
Β.2.2) Διάγραμμα Ροής Προγράμματος
Β.2.3) Παραδείγματα Εκτέλεσης
Β.3) Η δομή do…while
Β.3.1) Συντακτικό της do…while
Β.3.2) Διάγραμμα Ροής Προγράμματος
Β.3.3) Παραδείγματα Εκτέλεσης
Β.3.4) Αμυντικός Προγραμματισμός
Β.4) Η δομή while
Β.4.1) Συντακτικό της while
Β.4.2) Διάγραμμα Ροής Προγράμματος
Β.4.3) Παραδείγματα Εκτέλεσης
Β.4.4) Αμυντικός Προγραμματισμός
Β.5) Συμπεράσματα
Β.5.1) Προτεινόμενη χρήση των δομών επανάληψης
Β.5.2) Προσομοίωση της for από την while και τη do..while
Γ) Ασκήσεις
Γ.1) Άθροισμα και Γινόμενο Αριθμών
Γ.2) Εμφωλιασμένοι Βρόχοι: Εκτύπωση Αθροισμάτων
Γ.3) Εμφωλιασμένοι Βρόχοι: Εκτύπωση Παραλληλογράμμου
Γ.4) Εμφωλιασμένοι Βρόχοι: Εκτύπωση Τριγώνου
Γ.5) Άθροισμα Αριθμών με Χρήση Πίνακα
Γ.6) Γινόμενο Αριθμών με Χρήση Πίνακα
Γ.7) Ελάχιστος από N αριθμούς
Γ.8) Μέσος Όρος Ν αριθμών

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
3.394
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
2.978
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
64
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

 1. 1. ! "# ! " # $%& ' ( $%& ) * * # +%,-./01 ' ( +%,-./01 ) * 2 ( ( 2 # -./01 ' ( -./01 ) * 2 ( ( 3 ' ( 4 5 ! $%& ( -./01 +% -./01 " 67 " ( 7 5 8 9 (4 : ; 7 * 8 9 (4 : ; 2 8 9 (4 : ; < 5 3 67 7 5 = > " ( 7 5 = ? 4 ( @ 7 ; A B C 7 5 $% & ' (% !) *+* ) , & ' (% -! ) ! & ' . & ! ! ) ! # / &-! , , ' , ) % ! - !* & ' (0 ' &+ & ! (0 ' ! / ' , ) ) ! 1 & 2 ) % . & ' - 3 ! 1) - +) / 3 2 # 4 5 , 6 7 - + 8 - - + + / 3 , & ' % 898 7 :9 ; 6 # , ! * , & *! & ' % <=8 1 ) > # ! & ! ) ) *' 2 #) / ! " ! & ' $% & ' (% !) *+* ) , & ' (% -! ) ! & ' ! - !* - +) 3 , & ' ? ' ! / % - +) @ - ) ! ) "3 *! & ' ' ! & ! ) !'# # ! ! ) ! , & ! ) ! ) ! % 6 # + ? / 3 , ' )' , ) & ! ABCD0E@ ABCD(E@ ABCDFE@ ABCDGE # ! & ) > '! # 0 + ' ! !*# # ! # , - 3) % H - +) @ " , - ) , & ? 4 1 ) " I2 ) ! ) *! ' ) , ! ) , ! / ! ABCD0E ABCD(E ABCDFE ABCDGE ,
 2. 2. $% & ' (% !) *+* ) , & ' F% - !* - +) , & ' & ! ) " , ? / , " )! ! ) , ) #* % & *! - !* > # #* 8! / -! " ! &J ! # + ! , !' ' ! / "# $%%$&'() * +, %,-%$..$ ./ $0$ #" 1 (+23/ 45 3 ,'67 .$ 89 : ; 52. < => > =; ? =! 52.= < @ > @ ? % A8BC D3@D3@D3=D3BE < E > E ? E52.9 F K ) " @ * , ! # *! # ! , & ' , & ! ' # , ! % %"% " , - +) BCL ABCD?EM ' ! * , *! # / ABCD E " , )4 # ' ) , #* I K !))# *! , & ' - ) # @ # , - ' ! ,-! ) , & ' 1-!-! ) , @ !-! ) , '% %2 K -3 ' , ! 4 ) , & ' *! , " )! ! ) , - ) ! )' ) ! % !))# ) # % N% (% !' ! < & ! ) !'# - ) #* % %%%-!# ! ! ! ' ) , '3-!' 4 @ & & ! ' ! " ' !) !'# , * !) % * 3)) , & , @ , " , ! # ! *! ' , ' ) # '3-!' < $%& D ,E , E ,F G , H ) & 4 , #) 4 , ' ) & '3-!' % < -./01D,F G , H < +%G,H -./01D,FE = ) , , ! # , ' ! # " )! ! ' O% F% < - PQR (% , ' !'# PQR " 6 ), ' !'# PQR & ! & # ! " , & # - & ) *' ) ! " )! ! ) , *'!) @ !3 " , + # & ! / , ! ) *'!) 1# + ) BP@ ' , & PQR ' '3-!' 2% + ), ' !'# *& ! ! > * ! (% 6 " ! "!' & ! ! , " ! & # 4 ) " % 4 ! ' ! ) "!' & ) F% *" ! ), ' ), + & ! ! ) *' !) ! 3 % F%( ), ' & ! ,- @ # /* & , # PQR ' ! ) )+ # % F%F% !3 ), ' & ! @ ' & ! > ) ' ! / & , ' ! ! ) / F% 8 GHIJKL MN OLKP QL G9 R SL 8 GHIJKL MN OLKP QL G9 : 8 R S 9 F O% F% < - PQR F% ! * S * # ; ! -! * * H PT R S 8 GHIJKL MN OLKP QL G9 R SL U R S H PT R S 8 GHIJKL MN OLKP QL G9 : 8 R S 9 F U R S ), ' 1 2 8T: D * E D # E 1 "!' 2 / 9 :
 3. 3. O% F% < - PQR G% - &* ' ) $ - !* ( 6! ' ! '# , '3-!' M ) ' & ! BU(% *" ! 4=V% & ! 1>4=V2@ , 3 ! V; W ' ! ' & ! > ) @@E B *& ! F% *" ! 4=V% & ! 1?4=V2@ , 3 ! V; W ' ! ' & ! > ) @@E B *& ! G% *" ! 4=V% & ! 1;4=V2@ , 3 ! V; W ' ! ' & ! > ) @@E B *& ! ?% *" ! 4=V% & ! 1!4=V2@ , 3 ! V; W ' ! ' & ! > ) @@E B *& ! % *" ! 4=V% & ! 1V4=V2@ , 3 ! V; W ' ! ' & ! > ) @@E B *& ! X% *" ! 4=V% & ! ,- 1W4=V2@ / & , ) )+ # PQR% H '3-!' , 3 ! 4 ) # > ; < S A,% 8 => 4=V @@9 % A8BC X$+ ./%$B9 O% F% < - PQR G% - &* ' ) %& , + ) ! 4 * " )! ! & ! ! / , ! & ! ) > ) % & ! ) !'# # ! ) ' ! / & ! -! 4 !' - !* F 6! ' ! '# , '3-!' M ) ' & ! BU(% *" ! 4=;% & ! 1>4=;2@ , 3 ! V>W ' ! ' & ! > ) @@E *& ! F% *" ! 4=;% & ! 1?4=;2@ , 3 ! V?W ' ! ' & ! > ) @@E *& ! G% *" ! 4=;% & ! 1;4=;2@ , 3 ! V;W ' ! ' & ! > ) @@E *& ! ?% *" ! 4=;% & ! ,- 1!4=;2@ / & , ) )+ # PQR% ; ! #* &J ! A,% 8 => 4=; @@9 % A8BC D3YE 9 , + ) ! 4 * " )! ! & ! ! / , ! & ! ) > ) % & ! ) !'# # ! ) ' ! / & ! -! 4 !' O% F% < - PQR G% - &* ' ) %% - !* G 6! ' ! '# , '3-!' 1 ! Y@Z & ! ' ! / 2M ) 8! , !' & ! ) ) *'!) ' ! *! ! -! - "!' ! / % H ' & ! Z=<% *" ! Z4?% & ! 1<4?2@ , *&J ! [=<#<>=( , 3 ! V>W ' ! ' & ! > ) Z@@E Z *& ! (% *" ! Z4?' & ! 1>4?2@ , *&J ! [=>#>>=< , 3 ! V<W ' ! ' & ! > ) Z@@E Z *& ! F% *" ! Z4?' & ! ,- 1?4?2@ / & , ) # PQR% A,% 8Z=< Z4? Z@@9 : [=Z#Z> % A8BC D3BE[9 F , + @ " )! !3 ! / ' , '# ' ! & ' , , *!) % O% F% < - PQR G% - &* ' ) % - !* ? 6! ' ! '# , '3-!' 1 ! Y@Z & ! ' ! / 2M ) 8! , !' & ! ) ) *'!) ' ! *! ! -! - "!' ! / % H ' & ! Z=?% *" ! Z7=<% & ! 1?7=<2@ , *&J ! [=?#?>=; , 3 ! V;W ' ! ' & ! &+) Z@ Z *& ! (% *" ! Z7=<% & ! 1>7=<2@ , *&J ! [=>#>>=< , 3 ! V<W ' ! ' & ! &+) ZE Z *& ! 0% *" ! Z7=<% & ! 1<7=<2@ , *&J ! [=<#<>=< , 3 ! V>W ' ! ' & ! &+) ZE Z *& ! >% *" ! Z7=<% & ! ,- 8>7=<9E / & , ) # PQR% A,% 8Z=? Z7=< Z9 : [=Z#Z> % A8BC D3BE[9 F - ' ! - !* , / !3 ! & ,> !%
 4. 4. O% F% < - PQR G% - &* ' ) % - !* 6! ' ! '# , '3-!' 1 & ! ' ! / 2M ) ' & ! =<' *" ! 4=W' & ! 8<4=W9E , *&J ! <#<=< , 3 ! ]<^ ' ! ' & ! > ) @=?E B *& ! ?' *" ! 4=W' & ! 8?4=W9E , *&J ! ?#?=! , 3 ! ]!^ ' ! ' & ! > ) @=?E B *& ! !' *" ! 4=W' & ! 8!4=W9E , *&J ! !#!=>W , 3 ! ]>W^ ' ! ' & ! > ) @=?E B *& ! >W' *" ! 4=W' & ! 8W4=W9E , *&J ! W#W=;W , 3 ! ];W^ ' ! ' & ! > ) @=?E B *& ! _' *" ! 4=W' & ! ,- 8_4=W9E / & , ) # PQR% A,% 8 =< 4=W @=?9 % A8BC D3BE # 9 " , ' ! ! - / > ) ! , ' ), ' !'#% O% F% < - PQR G% - &* ' ) % ' ! ), !) # " ) PQR@ & ! ' ! # , , &- @ " , ! -!' &+ 9 / , + & "!' 1"+ !) '# 2 9 / , + # ! > ) 1"+ !) '# 2 9 " , ! ) ), ' 1 %"% ' ! *!'# *" %2 ' ) ' + #* "# (,. +/[ A,%'() `/ [ / , ,+,0+ %,./ , 5 $0 0, 5 A,% #" 1 (+23/ 45 3 ,'67 .$ 89 : EZ A,% 8 =<EZ=< 4V aa Z4V @@EZ@=?9 % A8BC =D3EZ=D3) BE EZ9 F O% G% < - [Q%%]B^_ (% , ' !'# [Q%%]B^_ % 6 ), ' !'# [Q`]B^_ 1 / `#) 2 & ! ) # ! -3 - & , *'!) I% + ), ' !'# *& ! ! > * ! (% ' ! ! F% *" ! ), ' 1 & " , ), > ! *!' ' ! )" )! ' ) 2 F%( ) & ! <=< 1!)" ! ), ' 2@ # > "&J , # " 1 3 # [Q2 F%F ) & ! a < 1- !)" ! ), ' 2@ # /* & , # ' ! " , )+ # ]B^_% 8b R S 9 8 N OLKP9 O% G% < - [Q%%]B^_ F% ! * S * %! ; ! -! * * ) # ! ), ' *" ! 4 " , ' ) & ! ), ' 1 2 8T: D * E D # E 9 : H PT R S 8b R S 9 8 N OLKP9 U R S
 5. 5. O% G% < - [Q`]B^_ G% - &* ' ) %" - !* ( 6! ' ! '# , '3-!' 1 & ! ' ! / 2M "!' =< & ! 6& ! =<@>=> ' ! , 3 ! V>W & ! *" ), ' % >4; & ! <=< @ / , & ! 6& ! =>@>=? ' ! , 3 ! V?W & ! *" ), ' % ?4; & ! <=< @ / , & ! 6& ! =?@>=; ' ! , 3 ! V;W & ! *" ), ' % ;4; & ! a < @ - / , ' ! * & , ) # , '3-!' % =< = @> % A8BC D3BE 9 8 4;9 " )! ! ) , [Q%%]B^_ &) !" # PQR% O% G% < - [Q`]B^_ G% - &* ' ) %# - !* F 6! ' ! '# , '3-!' 1 & ! ' ! / 2M "!' =V & ! 6& ! =V@>=W ' ! ' , 3 ! VWW & ! *" ), ' % W7; & ! <=< @ / , & ! 6& ! =W@>=c ' ! ' , 3 ! VcW & ! *" ), ' % c7; & ! <=< @ / , %%%% %%%%% = &) ! #* b < ) & ! 8T:I ' B ,> !@ - *& ! cU GI =V = @> % A8BC D3BE 9 8 7;9 ; ! -3 ' , # ! )," I = ) , ) / #" I I (4 1BCPBCBL_ ^QQA2 & ! & 1 , - ' 3 ! 2 & # )," # * !) !' I O% G% < - [Q`]B^_ G% - &* ' ) %$ " !' =< 4 b R SL HIJK dPMP 8RP THef N d 9 8 R SL L R S 9 = @> 4 b R SL G gPMP RGQSPRL 8RP THef N d 9 8 4=;9 4 N OLKP : < ) > - & ! ' @ ! & @ + * !) ), > , )+) ! , # ! % ,*' ' ! ! "!' ! ) , )+) / , " , ) ), ' % . )! ! [Q ! "!' ! ) , / , " )! ! ) , 1 4 2 ! / , " , ) "!' & ) J ! ) )3 1 ;J I 2 O% G% < - [Q`]B^_ ?% , !'# * !) # & # -! 4 ! 4 & ! + ' , , !'# * !) # *! -! / ) , ! # # ( 3 (00% J ( 8 7 J ! K ( 4 $%&@ *! & ) ), ' !'# * 4 , ! "!' ! ) ' ! > ) @ ' ! )! "!) ! & ! ! # , % ) #) +% -./01 & ! " )! ( 7 I I 4 %"% , -! / ) , ' ! > ( ' ! (00 ' ! ! 4 * , " ) !) * ! & ) ! # 4 #J , ( ( ' ! ' , *" ! , !) * * " ) & ! )+) % . )! *' J , ' * ) ! " ! / ! )+) ! % 8 , !'# * !) # & ! ' * !) !' ' !' ) * , J &) - # " ) %
 6. 6. O% G% < - [Q`]B^_ ?% , !'# * !) # % "# 3/A/ 5 h/'() *. 0,5 i%,-%$..$ 5.,5 - $ , 3 $h$5.$ / ,5 $0/%$ ,& #" 1 (+23/ 45 3 ,'67 .$ 89 : 3, : % A8B`j5 / / $ $0/%$ , $ , > /j5 ><<) B9 5($ A8BD3BEa 9 F j6 +/ 8 4> kk 7><<9 % A8Bl 5$-$ / $% 6., ./5$ 5 $ ,% $ > /j5 ><<) D3BE 9 F O% ?% < - ]B^_ (% , ' !'# ]B^_ 6 ), ' !'# - ]B^_ 1 / 2 & ! &-! [Q%%]B^_ # -! 4 # ! *" *& ! ) " ' ! #"! ) ; ! -3 " , # & & , *'!) I + ), ' !'# *& ! ! > * ! (% *" ! ), ' 1 & " , ), > ! *!' ' ! )" )! ' ) 2 (%( ) & ! <=< 1!)" ! ), ' 2@ # > "&J , # " 1 3 # [Q2 (%F ) & ! a < 1- !)" ! ), ' 2@ # /* & , # ' ! " , )+ # ]B^_% 8 N OLKP9 8b R SL L b R S 9 O% ?% < - ]B^_ F% ! * S * ; ! -! * * ) # ! ), ' *" ! ! ' ) ! ), ' 1 2 8T: D * E D # E 9 : H PT R S 8 N OLKP9 8b R S 9 U R S O% ?% < - ]B^_ G% - &* ' ) - !* ( 6! ' ! '# , '3-!' 1 ! 0E+ & ! ' ! / 2M ) "!' ! & ! 0 & ! *" ), ' 1V4_2% & ! <= @ *& ! / +=?#V@>=>> ' ! 0=V@>=W' 6, 3 ! V>>W% & ! *" ), ' 1W4_2% & ! <= @ *& ! / +=?#W@>=>; ' ! 0=W@>=c% 6, 3 ! V>;W% & ! *" ), ' 1c4_2% & ! <= @ *& ! / +=?#c@>=>V ' ! 0=c@>=_% 6, 3 ! V>VW% & ! *" ), ' 1_4_2% & ! a @ &J ! % 0=V j6 +/804_9 : +=?#0@> 0=0@> % A8BD3BE+9 F . 3 - !* @ *! !) !"& ! -
 7. 7. O% % , ) (% ! # T ) + 3 O , # ! ' ! ! G # ! # ' , ! &-! * ! % < ! ), !) - & ! $%& ' ! " )! ! # > , ! ! ! / % - > , ' !/3 ! ! ! / #) 4 ! *& ! @ # " )! ! - -./01% < - +%,-./01 " )! ! & ! ! ) ! @ ', &+ *! , !'# * !) # ) -! / ) / 3 % O% % , ) F% ) &+) PQR # ]B^_ ' ! [Q%%]B^_ ! -! 4 &) " ! # ! PQR & ) !+ & # ! - + ' + ]B^_ [Q`]B^_ 8b R SL L R S 9 => 8 4=><9 : 8b R SL L R S 9 = @> F => 8b R SL L R S 9 = @> 8m4=><9 % )' ) ! 4 * ( 1H !) ' ! ! # ! 3 2 " 1 26! ' ! '# , #* M 1/2 + ! ) , #* @ )! 3) ) & ! (0 ! & & *! G% 1*2 #* def(7gBCQh_CQ%i , , *&J ! *! # + G ! 3 , -! / J ! # &) - % "# $50>'( #" 1 (+23/ 45 3 ,'67 .$ 89 : E52.E[ 52.=< A,%8 => 4=; @@9 : % A8BC l 5$-/ / , D3, $% 6.,) BE 9 5($ A8BD3BEa[9 52.=52.@[ F % A8BC C D3BE52.9 F % )' ) ! 4 * F 1 4+ ! ) ! O #" !2 # * + &) @ ' ) ' ! ) ' + #* "# $50?'( #" 1 (+23/ 45 3 ,'67 .$ 89 : EZ A,%8 => 4=! @@9 : A,% 8Z=> Z4=! Z@@9 : % A8BC D3@D3=D3BE EZE @Z9 F F F ' : !- " , ) ) @ + - " ' &J ! * !) !' L 8 I (4 M 1N1OP1+ 0%%QO2
 8. 8. % )' ) ! 4 * G 1 4+ ! ) ! O #" !2 $ 1 2 T+ & ' ) #* @ , *&) #) j ' , 3) ! '# , #* ' ! ! 4 M 1/2 ' ) #* ' ! ! ) ' / ) #* , ' , 3 !% 1*2 #* ) !) - , " )! ! & ]B^_@ & *! PQR% "# $50;'( #" 1 (+23/ 45 3 ,'67 .$ 89 : nEo EZ n=>< o=?< A,%8 =< 4=n @@9 : A,% 8Z=< Z4=o Z@@9 : % A8BpB9 F % A8BC B9 F F % )' ) ! 4 * ? 1 4+ ! ) ! O #" !2 & 1 2 T+ & ' ) #* @ , *&) #) j ' , 3) ! '# , * ' ! ! 4 M 1/2 ' ) #* ' ! ! ) ' / ) k &*+ l , ' , 3 !% 1*2 #* ) !) - , " )! ! & [Q`]B^_@ & *! PQR% "# $50!'( #" 1 (+23/ 45 3 ,'67 .$ 89 : o EZ o=>< A,%8 =< 4=o @@9 : A,% 8Z= Z4=o Z@@9 : % A8BpB9 F % A8BC B9 F F % )' ) ! 4 * 1H !) ! 3 & ' 2 % ; )' , ) #* , ! " ) !) * ! (0 ' ! , ! ' ! , ' ! ) -! ) & ' (0 ) + % . ! , *&J ! !) , ' ! , 3 ! ) # % % )' ) ! 4 * X 1 ! # ! 3 & ' 2 ; )' , ) #* , ! " ) !) * ! ' ! , ! ' ! , ' ! ) -! ) & ' ) + % &) 4 #J ! , !'# * !) # @ )! 3) ' ' ! , !) * ! " ) " ! ! # ( 3 m% . ! , *&J ! *! # # , ' ! , 3 ! ) # %
 9. 9. % )' ) ! 4 * n 1 "!) # 9 ! 2 ; )' , ) #* , ! " ) !) * ! ! # 9% 8 ! # 9 & ! > ( ' ! F0 4 * , !' * !) % . ! -! / J ! # &) - ' ! !) * ! 9 ! ) -! ) & ' % 6 @ / &)' ! ' ! , 3 ! "!) # , 9 ! % R ( J : 5 - > , ' + + * , & ' , " )! ! ) , @ - ) , ' / !' *!) "3 , & #* " )! ! ) !% ! - !* ) , )' ) @ ! ' )' , ) & ' F0 ) + @ # , #* " )! ! ) ! #) ) ! @ #) 9 , !) * ! " ) % # , + - ) ! "3 ) -, !' % - ' " # ' ) - ) ! "3 , ! & !% % )' ) ! 4 * m 1 ) # 9 ! 3 2 ; )' , ) #* , ! " ) !) * ! ! # 9% 8 ! # 9 & ! > ( ' ! F0 4 * , !' * !) % . ! -! / J ! # &) - ' ! !) * ! 9 ! ) -! ) & ' % 6 @ / &)' ! ' ! , 3 ! ) # + 9 ! 3 % R ( J : 5 - > , ' + + * , & ' , " )! ! ) , @ - ) , ' / !' *!) "3 , & #* " )! ! ) !% ! - !* ) , )' ) @ ! ' )' , ) & ' F0 ) + @ # , #* " )! ! ) ! #) ) ! @ #) 9 , !) * ! " ) % # , + - ) ! "3 ) -, !' % - ' " # ' ) - ) ! "3 , ! & !%

×