Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

DieKeure

Blijf op de hoogte van de nieuwe publicaties Ruimtelijke ordening & Bouw. Deze folder geeft een mooi overzicht op boeken met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouw, brownfield, wooncode, bouwrecht, overheidsopdrachten, woonnormen, vergunningsbetwistingen

Ruimtelijke ordening
& Bouw
Boeken voor professionals
Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw – TROS
Een driemaandelijks tijdschrift over ruimtelijke ordening en
stedenbouw in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest met aandacht voor de vertaling van regelgeving in
de praktijk.
Abonnees ontvangen bovendien 10 keer per jaar een TROSnieuwsbrief met recente en belangrijke rechtspraak.

Abo prijs 221 euro Periodiciteit driemaandelijks Hoofdredactie
P.J. Defoort, F. De Preter, T. De Waele Bestelcode 201 131 330

TROSdatabank
TROSdatabank bevat
- 	alle uitgegeven en onuitgegeven rechtspraak inzake
ruimtelijke ordening (vanaf 1975), samengevat en gerangschikt volgens een eigen trefwoordensysteem
- 	alle rechtsleer, gepubliceerd in TROS, hét referentietijdschrift voor juridische informatie inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw
	 Optioneel: maandelijkse elektronische nieuwsbrief.

Abo prijs 465 euro Hoofdredactie R. Stevens
Bestelcode 201 099 333

Lexicon 50 jaar Stedenbouwwet
Een kroniek van vijftig jaar stedenbouwwetgeving aan de
hand van trefwoorden. Er is ruimte voor algemene en specifieke ontwikkelingen, maar ook voor petites histoires,
markante gebeurtenissen of zelf een rechtsfilosofische beschouwing.

Prijs 39 euro Uitgavejaar 2012 Editor B. Hubeau, P.-J. Defoort,
G. Debersaques, W. Vandevyvere Pagina’s 123 p.
ISBN 978 90 4861 386 1 Bestelcode 202 121 330

2
Handboek Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw.Deel I
Een integrale bespreking van de decretale bepalingen en de
praktische implementatie van de nieuwe regelingen.

Prijs 175 euro Uitgavejaar 2011 Editors B. Hubeau, W. Vandevyvere,
G. Debersaques Pagina’s LXI + 1419 p. ISBN 978 90 4860 413 5
Bestelcode 202 091 332

Handboek Grond- en Pandenbeleid
Een analyse van het decreet van 27 maart 2009 betreffende
het grond- en pandenbeleid binnen het Vlaamse Gewest.

Prijs 88 euro Abo prijs 70 euro Uitgavejaar 2011 Editors B. Hubeau,
T. Vandromme Pagina’s XV + 276 p. ISBN 978 90 4861 164 5
Bestelcode 202 111 333

Duurzame stedenbouw in woord en beeld
Dit boek is een deel van het door de Vlaamse Overheid en een
aantal deelnemende gemeenten gesubsidieerde project Ecopolis Vlaanderen.
Het overloopt de theoretische basis van het ecopolis-gedachtegoed en beschrijft ook talloze bestaande voorbeelden van
wijken, plekken en steden die voldoen aan wat een ideale ecopolis kan zijn.
Prijs 40 euro Uitgavejaar 2010 Auteurs E. Heuts, E. Rombaut
Pagina’s 164 p. ISBN 978 90 4860 734 1 Bestelcode 203 104 014

3
Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht
Brownfieldconvenanten (pocket)
Deze pocket van Francis Charlier en Sofie Boeykens is een
praktische gids voor alle bij brownfieldconvenanten betrokken Vlaamse, provinciale en gemeentelijke besturen, ontwikkelaars en investeerders.
•	 ontsluit het Brownfielddecreet
•	 praktische wenken voor de samenstelling van een
brownfielddossier
•	 rekening houdend met de nieuwe projectoproep en het
nieuwe modelaanvraagformulier
Prijs 31 euro Aboprijs 27 euro Uitgavejaar 2013
Auteur(s) F. Charlier, S. Boeykens ISBN 978 90 4861 783 8
Bestelcode 202 131 330

De Project MER screeningsnota
Dit boek schetst de structuur van zo’n nota, met een aantal
voorbeeldclausules en “do’s” en “don’t’s”. Ook wordt aangegeven welke rechtsbescherming er bestaat wanneer de
vergunningverlenende overheid de nota verwerpt en besluit
tot de opmaak van een volledige project-m.e.r.
Auteur F. Charlier, S. Boeykens	

Verschijnt Binnenkort

De Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Een praktische gids.
Deze praktische gids heeft de bedoeling om de lezer op een
heldere, bevattelijke en tegelijk beknopte wijze wegwijs te
maken in de procedure bij de Raad voor Vergunningsbestwistingen. De auteurs zijn alleen medewerkers van de raad.

Prijs 39 euro Uitgavejaar 2013 Editor E. Clybouw
ISBN 978 90 4861 835 4 Bestelcode 202 131 331

4
Ruimtelijke ordening en
Stedenbouw geannoteerd 2013
Dit geannoteerde wetboek omvat de geannoteerde teksten van
•	 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) - Besluit
van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening
•	 Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 (Coördinatiedecreet, uittreksel)
•	 Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de
inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen (Inrichtingsbesluit)
•	 Uitvoeringsbesluiten

Prijs 125 euro Abo prijs 83 euro Uitgavejaar 2013
Editors G. Debersaque, B. Hubeau ISBN 978 90 4861 841 5
Bestelcode 202 131 333

Ruimtelijke ordening voor beginners
‘Ruimtelijke ordening voor beginners’ brengt licht in het
uitgebreide geheel van regels die de ruimtelijke ordening
vandaag de dag blijkt te zijn. Gewapend met deze lectuur,
krijg je de materie moeiteloos onder de knie. Zonder kleerscheuren. Aan de hand van trefwoorden, duidelijke definities en toegankelijke casussen, weet je in no time hoe de
ruimtelijke vork in de steel zit. Een onmisbare must have!

Prijs 39 euro Uitgavejaar 2011 Reeks Voor beginners
Editor B. Hubeau Auteurs X. Buijs, M. Cromheecke, F. De Preter,
B. Roelandts, V. Sagaert, T. Vandendurpel, W. Vandevyvere,
H. Van Landeghem Pagina’s 254 p. ISBN 978 90 4861 269 7
Bestelcode 202 111 332

5
15 Jaar Vlaamse Wooncode Sisyplrus (on)gelukkig?
Naar vijfjaarlijkse traditie maken de auteurs een analyse
van de evoluties in het Vlaamse woonbeleid sinds het ontstaan van de Vlaamse Wooncode. Hierbij komen alle aspecten, inzake huisvesting aan bod. Een blik wordt o.a. geworpen op de woningkwaliteitsbewaking, de mogelijke premies
en tegemoetkomingen, sociale huur, koop en leningen, het
lokale woonbeleid, de link tussen wonen en welzijn. Ook de
private huurmarkt wordt onder de loep genomen, en nog
veel meer. Kortom een volledig naslagwerk rond de Vlaamse woonregelgeving.

Prijs 95 euro Uitgavejaar 2013 Editors B. Hubeau en T. Vandromme ISBN 978 90 4861 590 2 Bestelcode 202 121 333

Bronnenboek De Vlaamse Wooncode en de
sociale huisvesting – Vlaams Gewest
De belangrijkste regelgeving rond wonen in Vlaanderen
wordt gebundeld in één overzichtelijk naslagwerk. Zo zijn
hierin opgenomen de Vlaamse Wooncode, de belangrijkste
regelgeving rond kwaliteitsbewaking, het grond- en pandendecreet, de belangrijkste besluiten rond instellingen, woonprojecten, sociale leningen en waarborgen voor particulieren
en het besluit tot reglementering van het sociale huurstelsel.
Alle regelgevende stukken zijn vergezeld van de nodige annotaties met de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer.

Prijs 67 euro Abo prijs 40 euro Uitgavejaar 2013
Editor B. Hubeau Auteurs F. Charlier, P. De Smedt, B. Hubeau,
E. Janssens ISBN 978 90 4861 691 6 Bestelcode 202 121 332

6
Codex Bouwrecht 2012 - 2013
Een overzichtelijke wettenverzameling, die gemakkelijk hanteerbaar is voor zowel de student als voor de practicus die
met het bouwrecht in aanraking komt (architect, vastgoedmakelaar, notaris, advocaat, magistraat, projectontwikkelaar, aannemers, ...) .
Komen aan bod:
Bouwen en milieurecht – Bouwen en notarieel recht – Bouwen en zakenrecht – Bouwen en verzekeringsrecht – Bouwen en aansprakelijkheidsrecht

Prijs 110 euro Abo prijs 88 euro Uitgavejaar 2012 Editors K. Deketelaere, J. Dujardin, K. Uytterhoeven en A.-L. Verbeke, N. Carette,
B. Delvaux Pagina’s XXIII + 1318 p. ISBN 978 90 4861 561 2
Bestelcode 202 121 331

De gunning van overheidsopdrachten
Een diepgaande juridische analyse van de totaliteit van de
problematiek inzake de gunning van opdrachten.

Prijs 189 euro Abo prijs 149 euro Uitgavejaar 2009
Editor D. D’Hooghe ISBN 978 90 4860 298 8 Bestelcode 202 091 202

7
Overheidsopdrachten
voor beginners
De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten
verplicht naast de klassieke overheden alle
gesubsidieerde instellingen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, medisch-pedagogische
instellingen, centra voor algemeen welzijnswerk en scholen de reglementering op de
overheidsopdrachten correct toe te passen.
Het boek Overheidsopdrachten voor beginners biedt hierbij een praktische leidraad.
•	 Tal van voorbeelden uit de praktijk
•	 Geschreven in een bevattelijke taal
•	 Stap voor stap beschrijving van volledige
proces
•	 Met verschillende modelbestekken
•	 Aangepast aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten
Het boek is dan ook een absolute aanrader,
zowel voor de aanbestedende overheden en
gesubsidieerde instellingen als voor de ondernemingen, die de opdrachten willen binnenhalen.

Prijs 49 euro Uitgavejaar 2013 Auteur P. Verbeke
ISBN 978 90 4861 795 1 Bestelcode 202 131 100

8
Codex overheidsopdrachten
2013 - 2014
In deze codex vindt u alle wetgeving terug die
van toepassing is op de overheidsopdrachten
die vanaf 1 juli 2013 worden bekendgemaakt
of waarbij potentiële deelnemers vanaf die
dag worden uitgenodigd voor het indienen van
een offerte. Het is een geactualiseerde tekstuitgave, zonder annotaties. U kan dit boek gebruiken als aanvulling bij bestaande uitgaven
waarin
dit thema wordt behandeld.
In deze wetgevingsbundel vindt u:
• 	 Basiswetgeving
• 	 Belangrijkste uitvoeringsbesluiten inzake
overheidsopdrachten
• 	 De wetgeving inzake erkenning van aannemers
• 	 De regeling inzake hoofdelijke aansprakelijkheid van
	 opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers
De codex overheidsopdrachten is bijgewerkt
tot en met 1 juli 2013.

Prijs 62 euro Aboprijs 50 euro Uitgavejaar 2013 Editors D.D’Hooghe, J. Dujardin,
L. Schellekens ISBN 978 90 4861 808 8 Bestelcode 202 131 101

Voordeelpakket: Overheidsopdrachten voor beginners +
Codex overheidsopdrachten 2013 - 2014
Prijs 95 euro Bestelcode 202 131 102

9
Overheidsopdrachten geannoteerd
Dit wetboek biedt een bundeling aan van zowel de oude als de
nieuwe wet- en regelgeving.
De stand van de regelgeving is bijgewerkt tot 16 februari 2010.

Prijs 115 euro Aboprijs 79 euro Uitgavejaar 2010 Auteur D. D’Hooghe
Bestelcode 202 101 105 ISBN 978 90 4860 663 4

Ondernemen met de overheid –
Publiek-private samenwerking
Een zeer degelijke introductie tot de principes van publiekprivate samenwerking. PPS wordt uitgebreid juridisch toegelicht, de voor- en nadelen ervan worden onder de loep
genomen en het te volgen pad uitgebreid toegelicht.

Prijs 89 euro Uitgavejaar 2010 Editors A. Logghe, A. François, K. Leus
Auteurs J. Bocken, N. Braeckevelt, K. Decroix, W. Depester,
W. Goossens, P. Hinnekens, E. Leenknecht, F. Ongena, W. Van Rie
Pagina’s 314 p. ISBN 978 90 4860 803 4 Bestelcode 202 101 300

10
Kind Ruimte
Kindgerichte planning van de publieke ruimte
Dit boek laat zien hoe planologen, ontwerpers en ruimtelijke beleidsmakers kindgerichtheid kunnen realiseren in
elke planningslaag.
Deze publicatie bevat ruimtelijke instrumenten en concepten om tot een kindgerichte woontypologie, mobiliteit,
groenstructuur, water- en reliëfstructuur en toeristischrecreatieve structuur te komen.
Concreet planmateriaal, talrijke referentiebeelden, concepttekeningen en technische schetsen maken het tot een
bruikbaar instrument voor planning en ontwerp.

Prijs 65 euro Uitgavejaar 2007 Auteur P. Dekeyser
ISBN 978 90 8661 400 4 Bestelcode 202 061 336

Woonnormen: Vlaanderen, Brussel /
Normes d’habitation: Wallonie, Bruxelles
In dit boek gaan de auteurs dieper in op de woonnormen in
de verschillende gewesten. Komen aan bod
• 	 De vernieuwde Vlaamse Wooncode: woningkwaliteitshandhaving volgens een nieuwe huisstijl
•	 Les nouvelles règles introduites par le Code bruxellois
du Logement et leur importance pour les juges de paix
• 	 Les communes et le Code bruxellois du Logement
• 	 L’inspection régionale du logement. Procédures mises
en oeuvre et premiers résultats
• 	 De Huisvestingscode van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest

Prijs 39 euro Uitgavejaar 2008 Auteurs T. Billiet, F. Degives,
P. De Smedt, F. Lambotte, S. Leprince, J. Sohier
ISBN 978 90 4860 127 1 Bestelcode 202081332

11
De actuele betekenis van het veldwetboek /
L’actualité du droit rural
In deze publicatie wordt, naast een algemeen overzicht van
de artikels van het Veldwetboek die nog steeds actueel zijn,
meer specifiek de problematiek van de buurtwegen bekeken in hun relatie met de openbare besturen en de rurale
aspecten van de burenhinder.
Daarnaast komt eveneens de problematiek van de buurtwegen vanuit Waalse hoek aan bod alsook de aspecten van
de landbouwpremies, gekoppeld aan de voorwaarden die de
Europese regelgeving oplegt.
Ten slotte werden ook actuele aspecten van de pachtwet, de
ruilverkavelingswetgeving en de jachtwetgeving in relatie
met het probleem van wildschade toegelicht.
Prijs 39 euro Aboprijs 31 euro Uitgavejaar 2013 Auteurs R. Constant, D. Delmotte, A.M. Draye, R. Gotzen, A. Gregoire, É. Gregoire
ISBN 978 90 4861 625 1 Bestelcode 202 122 104

Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis? / Droit au logement: vers une obligation de résultat?
Is het wenselijk en mogelijk om in België van het recht op
wonen een resultaatsverbintenis te maken? Twee landen,
Schotland en Frankrijk, hebben het al gedaan: de overheden zijn er verplicht om huisvesting te voorzien voor
thuislozen of bepaalde mensen die slecht gehuisvest zijn.
In België bestaat zo’n verplichting niet. Artikel 23 van de
Grondwet bevat wel een recht op behoorlijke huisvesting,
maar het legt geen resultaatsverbintenis op.
In deze uitgave worden de Schotse en Franse wetgeving bestudeerd en worden een aantal denksporen bekeken om het
recht op wonen in België effectiever te maken.

Prijs 67 euro Uitgavejaar 2013 Editors N. Bernard, B. Hubeau
ISBN 978 90 4861 699 2 Bestelcode 202 121 334

12
Opleiding
De Raad voor vergunningsbetwistingen –
Een jaar na de vernieuwde rechtspleging
Een jaar na de vernieuwde rechtspleging gaan de sprekers
dieper in op de praktische toepassing van de vernieuwde
procedure, met inbegrip van een overzicht van de rechtspraak in het kader van de zogenaamde ‘vereenvoudigde
behandeling en versnelde rechtspleging.
Op het programma
•	 De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen
•	 Advisering in de vergunningsprocedure
•	 Vereenvoudigde behandeling en versnelde rechtspleging
•	 Injunctierecht
Sprekers:
•	 Filip Van Acker, Voorzitter Raad voor Vergunningsbetwistingen
•	 Lieselotte Joppen en Katrien Willems, Juristen Raad
voor Vergunningsbetwistingen
•	 Steven Denys, Coördinatiejurist Raad voor Vergunningsbetwistingen en Gastprofessor Universiteit Antwerpen
•	 Hilde Lievens, Raadslid Raad voor Vergunningsbetwistingen
•	 Marc Boes, Aanvullend rechter in de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Emeritus gewoon hoogleraar KU
Leuven
Accreditatie
•	 Erkend als permanente vorming door de Orde van Vlaamse
Balies voor 3 juridische punten.
•	 Andere aanwezigheidsattesten zijn op verzoek verkrijgbaar
woensdag 20 november 2013 – Brussel
13u.30 tot 17u.
Inclusief nieuwe publicatie ‘De Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een praktische gids’
Meer informatie en inschrijven? www.studipolis.be

13
Ruimtelijke ordening in een notendop
Een tweedaagse praktijkgerichte basisopleiding
vanuit juridisch en planologisch oogpunt
Woensdag 27 november 2013 en 11 december in
Sint-Niklaas
Tijdens twee vormingsnamiddagen worden telkens
vanuit planologisch juridisch oogpunt volgende
thema’s besproken:
Dag 1= Plannen: gewestplan - BPA – Structuurplan – RUP – Verordening
PLANNING: basisbeginselen
Aan de hand van een heldere uiteenzetting met voorbeelden en praktische oefeningen worden de basisbeginselen uiteengezet van de ruimtelijke planning:
• 	 kort overzicht van de geschiedenis van het ruimtelijk ordenen in Vlaanderen
• 	 gewestplan, BPA, structuurplan, RUP, verordening
• 	 Waar kan ik alle elementen terugvinden?
• 	 Wat is de betekenis van de voorschriften?
De namiddag wordt afgesloten met een panelgesprek tussen ambtenaren van het
gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk niveau, waarbij een inzicht wordt gegeven
bij de belangrijkste struikelblokken in de praktijk.
Dag 2= Vergunningen : verkavelingen – stedenbouwkundige vergunningen – attesten
(stedenbouwkundig en planologisch)
Het vergunningsproces van zowel de verkavelingsvergunning als de stedenbouwkundige vergunning wordt stap per stap doorlopen.
Aan de hand van praktische voorbeelden wordt uiteengezet:
• 	 hoe een aanvraag opgemaakt kan worden;
• 	 met welke elementen u specifiek rekening moet houden;
• 	 welke stappen dienen ondernomen te worden bij een weigering van de stedenbouwkundige vergunning;
• 	 welke aanvragen onder de meldingsplicht vallen of vrijgesteld zijn van vergunningsplicht.
	 Daarnaast worden de basisprincipes van een stedenbouwkundige verordening,
stedenbouwkundig attest en een planologisch attest uiteengezet.
De namiddag wordt afgesloten met een panelgesprek tussen ambtenaren van het
gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk niveau, waarbij een inzicht wordt gegeven
bij de belangrijkste struikelblokken in de praktijk.
Meer informatie en inschrijven www.studipolis.be.

14
Opleiding bodemverontreiniging - curatele / faling
In een cyclus van drie halve dagen krijgt u 360° graden - benadering vanuit bestuurlijke juridische invalhoek.
Meer informatie en inschrijven www.studipolis.be.

Boekenbon
o	Ja, ik wil volgende publicaties bestellen:
Bestelcode	

aantal 	

titel                                         	

prijs

	ex.
	ex.
	ex.
	ex.
	ex.
Dhr./Mevr.
Bedrijf	btw-nr.
Straat	

Nr.

Stad/Gemeente	Postnummer	
E-mail
o	 Ja, breng mij op de hoogte van nieuwe publicaties Ruimtelijke ordening en bouw
Vul dit formulier in en stuur het naar ons op of fax het naar 050/31.75.96. Om uw boeken sneller te ontvangen,	
bestelt u ze op www.diekeure.be of via professional.publishing@diekeure.be	
Geïnteresseerd in de andere publicaties van die Keure? Consulteer onze website: www.diekeure.be
Prijzen incl. btw, excl. verzendingskosten. Uw adresgegevens worden opgenomen in ons mailingbestand. Krachtens de wet
van 8 december 1992 hebt u recht op inzage en verbetering van de door ons bewaarde gegevens.
Die Keure is een vaste waarde binnen de Belgische uitgevers- en drukkerswereld en heeft met Studipolis een eigen
opleidingscentrum voor professionals. Een Brugs bedrijf
met jarenlange ervaring!

www.linkedin.com/company/die-keure
diekeurebe.wordpress.com
www.facebook.com/dieKeureBE
@dieKeure_BE of @dieKeure_Juridi
www.diekeure.be

Frankeren
a.u.b.

Kleine Pathoekeweg 3
8000 Brugge

Recomendados

Onroerenderfgoeddecreet: presentatie provinciale infosessies nieuwe regelgeving von
Onroerenderfgoeddecreet: presentatie provinciale infosessies nieuwe regelgevingOnroerenderfgoeddecreet: presentatie provinciale infosessies nieuwe regelgeving
Onroerenderfgoeddecreet: presentatie provinciale infosessies nieuwe regelgevingOnroerend Erfgoed
1.2K views85 Folien
Onroerenderfgoeddecreet: presentatie algemene studiedag nieuwe regelgeving von
Onroerenderfgoeddecreet: presentatie algemene studiedag nieuwe regelgeving Onroerenderfgoeddecreet: presentatie algemene studiedag nieuwe regelgeving
Onroerenderfgoeddecreet: presentatie algemene studiedag nieuwe regelgeving Onroerend Erfgoed
1.9K views75 Folien
Erkenning onroerend erfgoed voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerking... von
Erkenning onroerend erfgoed voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerking...Erkenning onroerend erfgoed voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerking...
Erkenning onroerend erfgoed voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerking...Onroerend Erfgoed
1.5K views71 Folien
20141030 presentatie studiedag_website von
20141030 presentatie studiedag_website20141030 presentatie studiedag_website
20141030 presentatie studiedag_websiteValérie Evers
259 views75 Folien
Allysonnnnnnnnn von
AllysonnnnnnnnnAllysonnnnnnnnn
Allysonnnnnnnnnallysonnicole96
233 views11 Folien
Tabarruk dengan rambaut dan keringat nabi von
Tabarruk dengan rambaut dan keringat nabiTabarruk dengan rambaut dan keringat nabi
Tabarruk dengan rambaut dan keringat nabiEl Wafi
237 views4 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Amiloidosi linfonodale - Laini Flavia Vittoria von
Amiloidosi linfonodale - Laini Flavia VittoriaAmiloidosi linfonodale - Laini Flavia Vittoria
Amiloidosi linfonodale - Laini Flavia VittoriaFlavia Vittoria Laini
1.3K views44 Folien
HALF SHEET 1 von
HALF SHEET 1HALF SHEET 1
HALF SHEET 1Al Betz Reporting
47 views1 Folie
Форсайт карта ПМ рабочая von
Форсайт карта ПМ рабочаяФорсайт карта ПМ рабочая
Форсайт карта ПМ рабочаяEvgeny Tikhonov
388 views1 Folie
Ingles 110529113936-phpapp01 2 von
Ingles 110529113936-phpapp01 2Ingles 110529113936-phpapp01 2
Ingles 110529113936-phpapp01 2Steven Mancilla
330 views12 Folien
Tackling Systemic Problems and Shifting Entire Product Categories through Mul... von
Tackling Systemic Problems and Shifting Entire Product Categories through Mul...Tackling Systemic Problems and Shifting Entire Product Categories through Mul...
Tackling Systemic Problems and Shifting Entire Product Categories through Mul...Sustainable Brands
692 views23 Folien
Problemas frecuentes del desarrollo apego y ansiedad von
Problemas frecuentes del desarrollo apego y ansiedadProblemas frecuentes del desarrollo apego y ansiedad
Problemas frecuentes del desarrollo apego y ansiedadAna_cordovabeltran
97 views7 Folien

Similar a Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

Lokale besturen - Boeken voor professionals von
Lokale besturen - Boeken voor professionalsLokale besturen - Boeken voor professionals
Lokale besturen - Boeken voor professionalsDieKeure
894 views31 Folien
Notariaat - Boeken voor professionals von
Notariaat - Boeken voor professionalsNotariaat - Boeken voor professionals
Notariaat - Boeken voor professionalsDieKeure
656 views20 Folien
Milieu - Boeken voor professionals von
Milieu - Boeken voor professionalsMilieu - Boeken voor professionals
Milieu - Boeken voor professionalsDieKeure
282 views8 Folien
CV MS ENG (april 2015) von
CV MS ENG (april 2015)CV MS ENG (april 2015)
CV MS ENG (april 2015)Marco Schoups
463 views8 Folien
Toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa - Document van B... von
Toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa - Document van B...Toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa - Document van B...
Toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa - Document van B...FPS Social Security
916 views13 Folien
Document van Brussel_presentatie_ Toekomst sociale rechten von
Document van Brussel_presentatie_ Toekomst sociale rechtenDocument van Brussel_presentatie_ Toekomst sociale rechten
Document van Brussel_presentatie_ Toekomst sociale rechtenManuel PAOLILLO
576 views13 Folien

Similar a Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals(10)

Lokale besturen - Boeken voor professionals von DieKeure
Lokale besturen - Boeken voor professionalsLokale besturen - Boeken voor professionals
Lokale besturen - Boeken voor professionals
DieKeure894 views
Notariaat - Boeken voor professionals von DieKeure
Notariaat - Boeken voor professionalsNotariaat - Boeken voor professionals
Notariaat - Boeken voor professionals
DieKeure656 views
Milieu - Boeken voor professionals von DieKeure
Milieu - Boeken voor professionalsMilieu - Boeken voor professionals
Milieu - Boeken voor professionals
DieKeure282 views
Toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa - Document van B... von FPS Social Security
Toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa - Document van B...Toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa - Document van B...
Toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa - Document van B...
Document van Brussel_presentatie_ Toekomst sociale rechten von Manuel PAOLILLO
Document van Brussel_presentatie_ Toekomst sociale rechtenDocument van Brussel_presentatie_ Toekomst sociale rechten
Document van Brussel_presentatie_ Toekomst sociale rechten
Manuel PAOLILLO576 views
Handels-, economisch en fiscaal recht - Boeken voor professionals von DieKeure
Handels-, economisch en fiscaal recht - Boeken voor professionalsHandels-, economisch en fiscaal recht - Boeken voor professionals
Handels-, economisch en fiscaal recht - Boeken voor professionals
DieKeure672 views
50j w_Dirk Lindemans_Bedenkingen bij de wet von Els Brouwers
50j w_Dirk Lindemans_Bedenkingen bij de wet50j w_Dirk Lindemans_Bedenkingen bij de wet
50j w_Dirk Lindemans_Bedenkingen bij de wet
Els Brouwers695 views
Gecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing An Rekkers von Els Brouwers
Gecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing An RekkersGecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing An Rekkers
Gecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing An Rekkers
Els Brouwers802 views

Más de DieKeure

Info-magazine Gemeente en co von
Info-magazine Gemeente en coInfo-magazine Gemeente en co
Info-magazine Gemeente en coDieKeure
618 views16 Folien
Info-magazine Personeel & Werk von
Info-magazine Personeel & WerkInfo-magazine Personeel & Werk
Info-magazine Personeel & WerkDieKeure
768 views16 Folien
Info-magazine Management von
Info-magazine Management Info-magazine Management
Info-magazine Management DieKeure
330 views16 Folien
HR en sociaal recht - Boeken voor professionals von
HR en sociaal recht - Boeken voor professionalsHR en sociaal recht - Boeken voor professionals
HR en sociaal recht - Boeken voor professionalsDieKeure
915 views20 Folien
Management - Boeken voor professionals von
Management - Boeken voor professionalsManagement - Boeken voor professionals
Management - Boeken voor professionalsDieKeure
631 views9 Folien
Marketing & Communicatie - Boeken voor professionals von
Marketing & Communicatie - Boeken voor professionalsMarketing & Communicatie - Boeken voor professionals
Marketing & Communicatie - Boeken voor professionalsDieKeure
356 views8 Folien

Más de DieKeure(10)

Info-magazine Gemeente en co von DieKeure
Info-magazine Gemeente en coInfo-magazine Gemeente en co
Info-magazine Gemeente en co
DieKeure618 views
Info-magazine Personeel & Werk von DieKeure
Info-magazine Personeel & WerkInfo-magazine Personeel & Werk
Info-magazine Personeel & Werk
DieKeure768 views
Info-magazine Management von DieKeure
Info-magazine Management Info-magazine Management
Info-magazine Management
DieKeure330 views
HR en sociaal recht - Boeken voor professionals von DieKeure
HR en sociaal recht - Boeken voor professionalsHR en sociaal recht - Boeken voor professionals
HR en sociaal recht - Boeken voor professionals
DieKeure915 views
Management - Boeken voor professionals von DieKeure
Management - Boeken voor professionalsManagement - Boeken voor professionals
Management - Boeken voor professionals
DieKeure631 views
Marketing & Communicatie - Boeken voor professionals von DieKeure
Marketing & Communicatie - Boeken voor professionalsMarketing & Communicatie - Boeken voor professionals
Marketing & Communicatie - Boeken voor professionals
DieKeure356 views
Boekhouden, fiscaliteit en audit - Boeken voor professionals von DieKeure
Boekhouden, fiscaliteit en audit - Boeken voor professionals Boekhouden, fiscaliteit en audit - Boeken voor professionals
Boekhouden, fiscaliteit en audit - Boeken voor professionals
DieKeure1.2K views
Zorg en medisch recht - Boeken voor professionals von DieKeure
Zorg en medisch recht - Boeken voor professionalsZorg en medisch recht - Boeken voor professionals
Zorg en medisch recht - Boeken voor professionals
DieKeure486 views
Laurence Vanhée - de personeelsdirecteur die 'zagen' verbiedt en chocolaatjes... von DieKeure
Laurence Vanhée - de personeelsdirecteur die 'zagen' verbiedt en chocolaatjes...Laurence Vanhée - de personeelsdirecteur die 'zagen' verbiedt en chocolaatjes...
Laurence Vanhée - de personeelsdirecteur die 'zagen' verbiedt en chocolaatjes...
DieKeure256 views
Aan de slag op LinkedIn von DieKeure
Aan de slag op LinkedIn Aan de slag op LinkedIn
Aan de slag op LinkedIn
DieKeure1.2K views

Ruimtelijke ordening & Bouw - Boeken voor professionals

 • 2. Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw – TROS Een driemaandelijks tijdschrift over ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met aandacht voor de vertaling van regelgeving in de praktijk. Abonnees ontvangen bovendien 10 keer per jaar een TROSnieuwsbrief met recente en belangrijke rechtspraak. Abo prijs 221 euro Periodiciteit driemaandelijks Hoofdredactie P.J. Defoort, F. De Preter, T. De Waele Bestelcode 201 131 330 TROSdatabank TROSdatabank bevat - alle uitgegeven en onuitgegeven rechtspraak inzake ruimtelijke ordening (vanaf 1975), samengevat en gerangschikt volgens een eigen trefwoordensysteem - alle rechtsleer, gepubliceerd in TROS, hét referentietijdschrift voor juridische informatie inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw Optioneel: maandelijkse elektronische nieuwsbrief. Abo prijs 465 euro Hoofdredactie R. Stevens Bestelcode 201 099 333 Lexicon 50 jaar Stedenbouwwet Een kroniek van vijftig jaar stedenbouwwetgeving aan de hand van trefwoorden. Er is ruimte voor algemene en specifieke ontwikkelingen, maar ook voor petites histoires, markante gebeurtenissen of zelf een rechtsfilosofische beschouwing. Prijs 39 euro Uitgavejaar 2012 Editor B. Hubeau, P.-J. Defoort, G. Debersaques, W. Vandevyvere Pagina’s 123 p. ISBN 978 90 4861 386 1 Bestelcode 202 121 330 2
 • 3. Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.Deel I Een integrale bespreking van de decretale bepalingen en de praktische implementatie van de nieuwe regelingen. Prijs 175 euro Uitgavejaar 2011 Editors B. Hubeau, W. Vandevyvere, G. Debersaques Pagina’s LXI + 1419 p. ISBN 978 90 4860 413 5 Bestelcode 202 091 332 Handboek Grond- en Pandenbeleid Een analyse van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid binnen het Vlaamse Gewest. Prijs 88 euro Abo prijs 70 euro Uitgavejaar 2011 Editors B. Hubeau, T. Vandromme Pagina’s XV + 276 p. ISBN 978 90 4861 164 5 Bestelcode 202 111 333 Duurzame stedenbouw in woord en beeld Dit boek is een deel van het door de Vlaamse Overheid en een aantal deelnemende gemeenten gesubsidieerde project Ecopolis Vlaanderen. Het overloopt de theoretische basis van het ecopolis-gedachtegoed en beschrijft ook talloze bestaande voorbeelden van wijken, plekken en steden die voldoen aan wat een ideale ecopolis kan zijn. Prijs 40 euro Uitgavejaar 2010 Auteurs E. Heuts, E. Rombaut Pagina’s 164 p. ISBN 978 90 4860 734 1 Bestelcode 203 104 014 3
 • 4. Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht Brownfieldconvenanten (pocket) Deze pocket van Francis Charlier en Sofie Boeykens is een praktische gids voor alle bij brownfieldconvenanten betrokken Vlaamse, provinciale en gemeentelijke besturen, ontwikkelaars en investeerders. • ontsluit het Brownfielddecreet • praktische wenken voor de samenstelling van een brownfielddossier • rekening houdend met de nieuwe projectoproep en het nieuwe modelaanvraagformulier Prijs 31 euro Aboprijs 27 euro Uitgavejaar 2013 Auteur(s) F. Charlier, S. Boeykens ISBN 978 90 4861 783 8 Bestelcode 202 131 330 De Project MER screeningsnota Dit boek schetst de structuur van zo’n nota, met een aantal voorbeeldclausules en “do’s” en “don’t’s”. Ook wordt aangegeven welke rechtsbescherming er bestaat wanneer de vergunningverlenende overheid de nota verwerpt en besluit tot de opmaak van een volledige project-m.e.r. Auteur F. Charlier, S. Boeykens Verschijnt Binnenkort De Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een praktische gids. Deze praktische gids heeft de bedoeling om de lezer op een heldere, bevattelijke en tegelijk beknopte wijze wegwijs te maken in de procedure bij de Raad voor Vergunningsbestwistingen. De auteurs zijn alleen medewerkers van de raad. Prijs 39 euro Uitgavejaar 2013 Editor E. Clybouw ISBN 978 90 4861 835 4 Bestelcode 202 131 331 4
 • 5. Ruimtelijke ordening en Stedenbouw geannoteerd 2013 Dit geannoteerde wetboek omvat de geannoteerde teksten van • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) - Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening • Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 (Coördinatiedecreet, uittreksel) • Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen (Inrichtingsbesluit) • Uitvoeringsbesluiten Prijs 125 euro Abo prijs 83 euro Uitgavejaar 2013 Editors G. Debersaque, B. Hubeau ISBN 978 90 4861 841 5 Bestelcode 202 131 333 Ruimtelijke ordening voor beginners ‘Ruimtelijke ordening voor beginners’ brengt licht in het uitgebreide geheel van regels die de ruimtelijke ordening vandaag de dag blijkt te zijn. Gewapend met deze lectuur, krijg je de materie moeiteloos onder de knie. Zonder kleerscheuren. Aan de hand van trefwoorden, duidelijke definities en toegankelijke casussen, weet je in no time hoe de ruimtelijke vork in de steel zit. Een onmisbare must have! Prijs 39 euro Uitgavejaar 2011 Reeks Voor beginners Editor B. Hubeau Auteurs X. Buijs, M. Cromheecke, F. De Preter, B. Roelandts, V. Sagaert, T. Vandendurpel, W. Vandevyvere, H. Van Landeghem Pagina’s 254 p. ISBN 978 90 4861 269 7 Bestelcode 202 111 332 5
 • 6. 15 Jaar Vlaamse Wooncode Sisyplrus (on)gelukkig? Naar vijfjaarlijkse traditie maken de auteurs een analyse van de evoluties in het Vlaamse woonbeleid sinds het ontstaan van de Vlaamse Wooncode. Hierbij komen alle aspecten, inzake huisvesting aan bod. Een blik wordt o.a. geworpen op de woningkwaliteitsbewaking, de mogelijke premies en tegemoetkomingen, sociale huur, koop en leningen, het lokale woonbeleid, de link tussen wonen en welzijn. Ook de private huurmarkt wordt onder de loep genomen, en nog veel meer. Kortom een volledig naslagwerk rond de Vlaamse woonregelgeving. Prijs 95 euro Uitgavejaar 2013 Editors B. Hubeau en T. Vandromme ISBN 978 90 4861 590 2 Bestelcode 202 121 333 Bronnenboek De Vlaamse Wooncode en de sociale huisvesting – Vlaams Gewest De belangrijkste regelgeving rond wonen in Vlaanderen wordt gebundeld in één overzichtelijk naslagwerk. Zo zijn hierin opgenomen de Vlaamse Wooncode, de belangrijkste regelgeving rond kwaliteitsbewaking, het grond- en pandendecreet, de belangrijkste besluiten rond instellingen, woonprojecten, sociale leningen en waarborgen voor particulieren en het besluit tot reglementering van het sociale huurstelsel. Alle regelgevende stukken zijn vergezeld van de nodige annotaties met de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer. Prijs 67 euro Abo prijs 40 euro Uitgavejaar 2013 Editor B. Hubeau Auteurs F. Charlier, P. De Smedt, B. Hubeau, E. Janssens ISBN 978 90 4861 691 6 Bestelcode 202 121 332 6
 • 7. Codex Bouwrecht 2012 - 2013 Een overzichtelijke wettenverzameling, die gemakkelijk hanteerbaar is voor zowel de student als voor de practicus die met het bouwrecht in aanraking komt (architect, vastgoedmakelaar, notaris, advocaat, magistraat, projectontwikkelaar, aannemers, ...) . Komen aan bod: Bouwen en milieurecht – Bouwen en notarieel recht – Bouwen en zakenrecht – Bouwen en verzekeringsrecht – Bouwen en aansprakelijkheidsrecht Prijs 110 euro Abo prijs 88 euro Uitgavejaar 2012 Editors K. Deketelaere, J. Dujardin, K. Uytterhoeven en A.-L. Verbeke, N. Carette, B. Delvaux Pagina’s XXIII + 1318 p. ISBN 978 90 4861 561 2 Bestelcode 202 121 331 De gunning van overheidsopdrachten Een diepgaande juridische analyse van de totaliteit van de problematiek inzake de gunning van opdrachten. Prijs 189 euro Abo prijs 149 euro Uitgavejaar 2009 Editor D. D’Hooghe ISBN 978 90 4860 298 8 Bestelcode 202 091 202 7
 • 8. Overheidsopdrachten voor beginners De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten verplicht naast de klassieke overheden alle gesubsidieerde instellingen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, medisch-pedagogische instellingen, centra voor algemeen welzijnswerk en scholen de reglementering op de overheidsopdrachten correct toe te passen. Het boek Overheidsopdrachten voor beginners biedt hierbij een praktische leidraad. • Tal van voorbeelden uit de praktijk • Geschreven in een bevattelijke taal • Stap voor stap beschrijving van volledige proces • Met verschillende modelbestekken • Aangepast aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Het boek is dan ook een absolute aanrader, zowel voor de aanbestedende overheden en gesubsidieerde instellingen als voor de ondernemingen, die de opdrachten willen binnenhalen. Prijs 49 euro Uitgavejaar 2013 Auteur P. Verbeke ISBN 978 90 4861 795 1 Bestelcode 202 131 100 8
 • 9. Codex overheidsopdrachten 2013 - 2014 In deze codex vindt u alle wetgeving terug die van toepassing is op de overheidsopdrachten die vanaf 1 juli 2013 worden bekendgemaakt of waarbij potentiële deelnemers vanaf die dag worden uitgenodigd voor het indienen van een offerte. Het is een geactualiseerde tekstuitgave, zonder annotaties. U kan dit boek gebruiken als aanvulling bij bestaande uitgaven waarin dit thema wordt behandeld. In deze wetgevingsbundel vindt u: • Basiswetgeving • Belangrijkste uitvoeringsbesluiten inzake overheidsopdrachten • De wetgeving inzake erkenning van aannemers • De regeling inzake hoofdelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers De codex overheidsopdrachten is bijgewerkt tot en met 1 juli 2013. Prijs 62 euro Aboprijs 50 euro Uitgavejaar 2013 Editors D.D’Hooghe, J. Dujardin, L. Schellekens ISBN 978 90 4861 808 8 Bestelcode 202 131 101 Voordeelpakket: Overheidsopdrachten voor beginners + Codex overheidsopdrachten 2013 - 2014 Prijs 95 euro Bestelcode 202 131 102 9
 • 10. Overheidsopdrachten geannoteerd Dit wetboek biedt een bundeling aan van zowel de oude als de nieuwe wet- en regelgeving. De stand van de regelgeving is bijgewerkt tot 16 februari 2010. Prijs 115 euro Aboprijs 79 euro Uitgavejaar 2010 Auteur D. D’Hooghe Bestelcode 202 101 105 ISBN 978 90 4860 663 4 Ondernemen met de overheid – Publiek-private samenwerking Een zeer degelijke introductie tot de principes van publiekprivate samenwerking. PPS wordt uitgebreid juridisch toegelicht, de voor- en nadelen ervan worden onder de loep genomen en het te volgen pad uitgebreid toegelicht. Prijs 89 euro Uitgavejaar 2010 Editors A. Logghe, A. François, K. Leus Auteurs J. Bocken, N. Braeckevelt, K. Decroix, W. Depester, W. Goossens, P. Hinnekens, E. Leenknecht, F. Ongena, W. Van Rie Pagina’s 314 p. ISBN 978 90 4860 803 4 Bestelcode 202 101 300 10
 • 11. Kind Ruimte Kindgerichte planning van de publieke ruimte Dit boek laat zien hoe planologen, ontwerpers en ruimtelijke beleidsmakers kindgerichtheid kunnen realiseren in elke planningslaag. Deze publicatie bevat ruimtelijke instrumenten en concepten om tot een kindgerichte woontypologie, mobiliteit, groenstructuur, water- en reliëfstructuur en toeristischrecreatieve structuur te komen. Concreet planmateriaal, talrijke referentiebeelden, concepttekeningen en technische schetsen maken het tot een bruikbaar instrument voor planning en ontwerp. Prijs 65 euro Uitgavejaar 2007 Auteur P. Dekeyser ISBN 978 90 8661 400 4 Bestelcode 202 061 336 Woonnormen: Vlaanderen, Brussel / Normes d’habitation: Wallonie, Bruxelles In dit boek gaan de auteurs dieper in op de woonnormen in de verschillende gewesten. Komen aan bod • De vernieuwde Vlaamse Wooncode: woningkwaliteitshandhaving volgens een nieuwe huisstijl • Les nouvelles règles introduites par le Code bruxellois du Logement et leur importance pour les juges de paix • Les communes et le Code bruxellois du Logement • L’inspection régionale du logement. Procédures mises en oeuvre et premiers résultats • De Huisvestingscode van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Prijs 39 euro Uitgavejaar 2008 Auteurs T. Billiet, F. Degives, P. De Smedt, F. Lambotte, S. Leprince, J. Sohier ISBN 978 90 4860 127 1 Bestelcode 202081332 11
 • 12. De actuele betekenis van het veldwetboek / L’actualité du droit rural In deze publicatie wordt, naast een algemeen overzicht van de artikels van het Veldwetboek die nog steeds actueel zijn, meer specifiek de problematiek van de buurtwegen bekeken in hun relatie met de openbare besturen en de rurale aspecten van de burenhinder. Daarnaast komt eveneens de problematiek van de buurtwegen vanuit Waalse hoek aan bod alsook de aspecten van de landbouwpremies, gekoppeld aan de voorwaarden die de Europese regelgeving oplegt. Ten slotte werden ook actuele aspecten van de pachtwet, de ruilverkavelingswetgeving en de jachtwetgeving in relatie met het probleem van wildschade toegelicht. Prijs 39 euro Aboprijs 31 euro Uitgavejaar 2013 Auteurs R. Constant, D. Delmotte, A.M. Draye, R. Gotzen, A. Gregoire, É. Gregoire ISBN 978 90 4861 625 1 Bestelcode 202 122 104 Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis? / Droit au logement: vers une obligation de résultat? Is het wenselijk en mogelijk om in België van het recht op wonen een resultaatsverbintenis te maken? Twee landen, Schotland en Frankrijk, hebben het al gedaan: de overheden zijn er verplicht om huisvesting te voorzien voor thuislozen of bepaalde mensen die slecht gehuisvest zijn. In België bestaat zo’n verplichting niet. Artikel 23 van de Grondwet bevat wel een recht op behoorlijke huisvesting, maar het legt geen resultaatsverbintenis op. In deze uitgave worden de Schotse en Franse wetgeving bestudeerd en worden een aantal denksporen bekeken om het recht op wonen in België effectiever te maken. Prijs 67 euro Uitgavejaar 2013 Editors N. Bernard, B. Hubeau ISBN 978 90 4861 699 2 Bestelcode 202 121 334 12
 • 13. Opleiding De Raad voor vergunningsbetwistingen – Een jaar na de vernieuwde rechtspleging Een jaar na de vernieuwde rechtspleging gaan de sprekers dieper in op de praktische toepassing van de vernieuwde procedure, met inbegrip van een overzicht van de rechtspraak in het kader van de zogenaamde ‘vereenvoudigde behandeling en versnelde rechtspleging. Op het programma • De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen • Advisering in de vergunningsprocedure • Vereenvoudigde behandeling en versnelde rechtspleging • Injunctierecht Sprekers: • Filip Van Acker, Voorzitter Raad voor Vergunningsbetwistingen • Lieselotte Joppen en Katrien Willems, Juristen Raad voor Vergunningsbetwistingen • Steven Denys, Coördinatiejurist Raad voor Vergunningsbetwistingen en Gastprofessor Universiteit Antwerpen • Hilde Lievens, Raadslid Raad voor Vergunningsbetwistingen • Marc Boes, Aanvullend rechter in de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven Accreditatie • Erkend als permanente vorming door de Orde van Vlaamse Balies voor 3 juridische punten. • Andere aanwezigheidsattesten zijn op verzoek verkrijgbaar woensdag 20 november 2013 – Brussel 13u.30 tot 17u. Inclusief nieuwe publicatie ‘De Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een praktische gids’ Meer informatie en inschrijven? www.studipolis.be 13
 • 14. Ruimtelijke ordening in een notendop Een tweedaagse praktijkgerichte basisopleiding vanuit juridisch en planologisch oogpunt Woensdag 27 november 2013 en 11 december in Sint-Niklaas Tijdens twee vormingsnamiddagen worden telkens vanuit planologisch juridisch oogpunt volgende thema’s besproken: Dag 1= Plannen: gewestplan - BPA – Structuurplan – RUP – Verordening PLANNING: basisbeginselen Aan de hand van een heldere uiteenzetting met voorbeelden en praktische oefeningen worden de basisbeginselen uiteengezet van de ruimtelijke planning: • kort overzicht van de geschiedenis van het ruimtelijk ordenen in Vlaanderen • gewestplan, BPA, structuurplan, RUP, verordening • Waar kan ik alle elementen terugvinden? • Wat is de betekenis van de voorschriften? De namiddag wordt afgesloten met een panelgesprek tussen ambtenaren van het gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk niveau, waarbij een inzicht wordt gegeven bij de belangrijkste struikelblokken in de praktijk. Dag 2= Vergunningen : verkavelingen – stedenbouwkundige vergunningen – attesten (stedenbouwkundig en planologisch) Het vergunningsproces van zowel de verkavelingsvergunning als de stedenbouwkundige vergunning wordt stap per stap doorlopen. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt uiteengezet: • hoe een aanvraag opgemaakt kan worden; • met welke elementen u specifiek rekening moet houden; • welke stappen dienen ondernomen te worden bij een weigering van de stedenbouwkundige vergunning; • welke aanvragen onder de meldingsplicht vallen of vrijgesteld zijn van vergunningsplicht. Daarnaast worden de basisprincipes van een stedenbouwkundige verordening, stedenbouwkundig attest en een planologisch attest uiteengezet. De namiddag wordt afgesloten met een panelgesprek tussen ambtenaren van het gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk niveau, waarbij een inzicht wordt gegeven bij de belangrijkste struikelblokken in de praktijk. Meer informatie en inschrijven www.studipolis.be. 14
 • 15. Opleiding bodemverontreiniging - curatele / faling In een cyclus van drie halve dagen krijgt u 360° graden - benadering vanuit bestuurlijke juridische invalhoek. Meer informatie en inschrijven www.studipolis.be. Boekenbon o Ja, ik wil volgende publicaties bestellen: Bestelcode aantal titel prijs ex. ex. ex. ex. ex. Dhr./Mevr. Bedrijf btw-nr. Straat Nr. Stad/Gemeente Postnummer E-mail o Ja, breng mij op de hoogte van nieuwe publicaties Ruimtelijke ordening en bouw Vul dit formulier in en stuur het naar ons op of fax het naar 050/31.75.96. Om uw boeken sneller te ontvangen, bestelt u ze op www.diekeure.be of via professional.publishing@diekeure.be Geïnteresseerd in de andere publicaties van die Keure? Consulteer onze website: www.diekeure.be Prijzen incl. btw, excl. verzendingskosten. Uw adresgegevens worden opgenomen in ons mailingbestand. Krachtens de wet van 8 december 1992 hebt u recht op inzage en verbetering van de door ons bewaarde gegevens.
 • 16. Die Keure is een vaste waarde binnen de Belgische uitgevers- en drukkerswereld en heeft met Studipolis een eigen opleidingscentrum voor professionals. Een Brugs bedrijf met jarenlange ervaring! www.linkedin.com/company/die-keure diekeurebe.wordpress.com www.facebook.com/dieKeureBE @dieKeure_BE of @dieKeure_Juridi www.diekeure.be Frankeren a.u.b. Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge