Мінвідновлення_Практичний посібник з проектування укриттів у дитсадках та школах.pdf

D
1
ПРАКТИЧНИЙ
ПОСІБНИК
З ПРОЕКТУВАННЯ УКРИТТІВ У ЗАКЛАДАХ
ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
2023
ЗМІСТ
1. Типи споруд для укриття вихованців та учасників освітнього процесу для закладів дошкільної та загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Рекомендації по вибору типу споруди (за порівняльними характеристиками) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Захисні властивості сховищ ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. Вимоги щодо розташування та визначення захисних властивостей ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5. Типи розміщення ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Відносно рівня землі
Відносно оточуючої забудови
6. Визначення місткості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7. Об’ємно-планувальні рішення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Загальні вимоги
Перелік обов’язкових (основних та допоміжних) приміщень
8. Основне приміщення для укриття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9. Санітарно-гігієнічне обладнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
10. Вимоги до входів, аварійних виходів та вікон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
11. Дизельні електростанції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
12. Вимоги щодо інклюзивності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
13. Приклади організації внутрішнього простору з урахуванням вікової групи вихованців та учасників освітнього процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
А. Умовна схема організації блоку основних приміщень для закладу дошкільної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Б. Приклад розподілу на окремі блоки основного приміщення для укриття закладів загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
В. Умовна схема розміщення устаткування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Г. Умовна схема влаштування СПП закладу дошкільної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
14. Рішення щодо реалізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
Для укриття у закладах дошкільної та загальної
середньої освіти можуть бути використані:
Захисні споруди
цивільного захисту
Споруди подвійного
призначення
ТИПИ СПОРУД ДЛЯ УКРИТТЯ ВИХОВАНЦІВ
ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
1
4
ТИПИ СПОРУД ДЛЯ УКРИТТЯ ВИХОВАНЦІВ
ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
1
ДО ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІДНОСЯТЬСЯ: СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (СПП) ЦЕ:
СХОВИЩЕ
герметична споруда для за-
хисту людей, в якій протягом
певного часу створюють-
ся умови, що виключають
вплив на них небезпечних
факторів, які виникають вна-
слідок надзвичайної ситуації,
воєнних (бойових) дій та
терористичних актів
Приміщення СПП закладів освіти рекомендується проєкту-
вати, виходячи з їх можливого використання, непов’язано-
го із укриттям – для забезпечення потреб закладу освіти.
За умови дотримання протипожежних і санітарно-гі-
гієнічних вимог, вимог інклюзивності відповідно до
ДБН В.2.2-40, а також вимог щодо забезпечення ре-
жиму експлуатації у таких приміщення рекомендовано
передбачати приміщення відповідно вимог ДБН В.2.2-
9, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-3.
Споруди подвійного призначення з можливістю використання у мирний час
для потреб закладу є найбільш раціонально доцільними для будівництва.
ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ
УКРИТТЯ (ПРУ)
негерметична споруда для
захисту людей, в якій ство-
рюються умови, що виклю-
чають вплив на них іонізу-
ючого опромінення у разі
радіоактивного забруднення
місцевості та дії звичайних
засобів ураження
наземні або підземні будівлі/споруди чи їх окремі ча-
стини, що спроектовані або пристосовані для викори-
стання за основним функціональним призначенням,
у тому числі для захисту населення, та в яких створені
умови для тимчасового перебування людей
із захисними
властивостями
сховищ
із захисними
властивостями
ПРУ
5
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИБОРУ ТИПУ СПОРУДИ
(ЗА ПОРІВНЯЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ)
2
Для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти може бути застосований будь-який об’єкт фонду захисних споруд – сховище, ПРУ, СПП
ОДНАК, з метою вибору оптимального варіанту, розглянемо їх переваги та недоліки
СХОВИЩЕ
найбільш надійно захищена герметична захис-
на споруда цивільного захисту, але й найбільш
дороговартісна, технологічно та інженерно
складна і не завжди можлива до реалізації. Таку
споруду (з огляду на її герметичність, автоном-
ну дороговартісну систему вентиляції наявність
тамбур-шлюзів з захисно-герметичними та
герметичними дверима) – досить незручно
експлуатувати для зазначеної вікової категорії
населення. Кодексом цивільного захисту України
сховища рекомендується влаштовувати насам-
перед для укриття працівників категорованих
підприємств та суб’єктів господарювання.
ПРУ
надійно захищена, але не герметична
споруда, достатньо гнучка в планувальних,
інженерних та технологічних рішеннях
і більш зручна в експлуатації. Має
значну вартість, пов’язану з вимогами
забезпечення певних захисних
властивостей та інженерних рішень.
Кодексом цивільного захисту України ПРУ
рекомендується влаштовувати для укриття
населення, яке не підлягає укриттю у
сховищах, а також працівників підприємств
та суб’єктів господарювання.
СПП (З ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
СХОВИЩ АБО ПРУ)
має відповідні властивості сховищ або
ПРУ, але додатково має суттєву перевагу
у можливості використання у мирний час
за іншим функціональними призначенням.
Несе певні складнощі в організації таких
функціональних процесів, оскільки повинна
відповідати вимогам одразу обох (як за
функцією використання у мирний час, і як
укриття у особливий період).
ТОМУ, керуючись вище викладеним,
з огляду на наведені аргументи та
характеристики, найбільш доцільним
(для закладів дошкільної та закладів
загальної середньої освіти) і
рекомендованим для застосування є:
СПП з захисними
властивостями ПРУ
Примітка: ПРУ та СПП з
захисними властивостями ПРУ
проектуються згідно вимог
ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-5, ДБН
В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-3
та вимог щодо інклюзивності
відповідно до ДБН В.2.2-40
ПРУ
ДАНІ ТИПИ ЗАХИСНИХ СПОРУД
МАЮТЬ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ,
Є КОМФОРТНИМИ ТА ЗРУЧНИМИ
У ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
6
ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП
3
РОЗРАХУНКОВИЙ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ОСІБ ЩО УКРИВАЮТЬСЯ ДО
48 ГОДИН
ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ :
сховища, СПП із захисними властивостями сховищ забезпечують відповід-
ний ступінь їх захисту від:
дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження;
дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження;
проникнення уламками засобів звичайного ураження;
дії небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних, отруйних речовин;
дії проникаючої радіації та іонізуючого випромінювання;
катастрофічного затоплення у зонах можливого затоплення;
дії високих температур та продуктів горіння при пожежах.
ПРУ, СПП із захисними властивостями ПРУ забезпечують відповідний
ступінь їх захисту від:
дії іонізуючого випромінювання від радіоактивного забруднення;
дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження;
дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження;
проникнення уламками засобів звичайного ураження;
дії високих температур та продуктів горіння при пожежах.
7
ГРУПА ПРУ АБО КЛАС СХОВИЩ
МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ:
за відповідним запитом до ДСНС
або територіальних органів ДСНС
органами місцевої влади
проектувальником
ВИМОГИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП
Перелік та необхідні мінімальні розрахункові
параметри захисних властивостей сховищ
та СПП із захисними властивостями сховищ
визначаються залежно від їх класу (ДБН В.2.2-5)
Перелік та необхідні мінімальні розрахункові
параметри захисних властивостей ПРУ та СПП
із захисними властивостями ПРУ визначаються
залежно від їх групи (ДБН В.2.2-5)
4
А-І П-6
П-5
А-ІІ П-1
Це класи Це групи
А-ІV П-4
А-ІІІ П-3
П-2
Групи характеризуються за розміщенням на тери-
торіях, за віддаленістю від осередків можливих не-
безпечних факторів та ін.
8
Недоліком окремо розташова-
ного укриття є технічна склад-
ність та ускладнений процес
евакуації дітей та погодні умови,
які впливають на темп евакуації
В такому випадку доцільним є
створення підземних переходів
між закладом освіти та захисною
спорудою
ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП
5
ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ СХОВИЩА, ПРУ ТА СПП
Окремо розташовані сховища, ПРУ та СПП проєктуються
відносно планувальної позначки землі:
заглибленими;
частково заглибленими.
При технічній неможливості розмістити захисну споруду
безпосередньо в підвалі або цоколі будівлі закладу освіти
саме окремо розташована захисна споруда на території закладу
освіти може забезпечити захист вихованців або учасників
освітнього процесу
НАПІВЗАГЛИБЛЕНА
ЗАГЛИБЛЕНА
Переваги заглиблених споруд -
візуальна «невидимість» споруди,
надійний захист, розташування за
межами найбільш цінного просто-
ру земельної ділянки, або будівлі.
Доцільно:
окремо розташовані захисні
споруди та СПП розміщувати за
межами зон завалів від інших
будівель та споруд.
9
У разі неможливості
розміщення за межами
зон можливих завалів
від інших будівель не-
обхідно забезпечува-
ти стійкість зовнішніх
огороджувальних кон-
струкцій таких споруд до
впливу додаткових на-
вантажень, що можуть
виникнути при руйну-
ванні інших будівель
внаслідок впливу небез-
печних чинників.
ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП
5
Окремо розташовані та
прибудовані сховища,
ПРУ або СПП потрібно
розміщувати за межами
зон можливих завалів від
інших будівель
10
ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП
5
ВБУДОВАНІ СХОВИЩА, ПРУ ТА СПП
ПРИБУДОВАНІ
СХОВИЩА,
ПРУ ТА СПП
Прибудовані і вбудовані сховища, ПРУ та СПП можуть розмі-
щуватись у:
підземних поверхах
цокольних поверхах
підвальних поверхах.
Доцільність застосування
такого рішення визначається
на етапі проектування.
Застереження –
в розташуванні в зоні
можливих руйнувань:
Переваги:
найбільш короткі та безпечні функціональні зв’язки
найбільш зручне використання як СПП (для потреб закладу у мирний час)
Вбудовані у іншу будівлю: Найбільш доцільним є при новому будівництві закладу в ціло-
му (коли в проекті одразу закладено відповідну функцію для підземної частини будівлі).
Недоліки – захисні властивості
такої споруди складно забезпечи-
ти при реконструкції.
Переваги вбудованих споруд –
можливість забезпечення найко-
ротшого доступу до споруди без-
посередньо з надземних поверхів.
11
Необхідна кількість та місткість кожної захис-
но споруди та СПП визначається завданням
на проєктування, виходячи з розрахункової
кількості осіб, що підлягають укриттю, а саме:
при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у
містобудівній документації відповідного
рівня;
при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у
проєктній документації на будівництво
об’єктів різного призначення;
відповідно до кількості осіб, що постій-
но та/або періодично перебувають на
об’єкті – залежно від функціонального
призначення об’єкта, для якого проєк-
тується захисна споруда або СПП
визначається можливістю
укриття 100% учасників освіт-
нього процесу та інших праців-
ників закладу дошкільної освіти.
визначається можливістю
укриття 100% учасників освіт-
нього процесу та інших праців-
ників закладу.
За певних ви-
мог допускаєть-
ся зменшувати
місткість захис-
них споруд та
СПП до 60%
За певних ви-
мог допускаєть-
ся зменшувати
місткість захис-
них споруд та
СПП до 50%.
за способом розмі-
щення визначається на
етапі проектування.
При цьому, доцільно
враховувати найкорот-
ші за часом та най-
більш безпечні та зруч-
ні за функцією зв’язки
між приміщеннями
закладу та укриттям (и).
ВИЗНАЧЕННЯ МІСТКОСТІ
6
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ: КІЛЬКІСТЬ СПОРУД, ЇХ МІСТКІСТЬ, ТИП
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
A
Б
В
60% 50%
12
ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ
7
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Перелік обов’язкових
(основних та допоміжних)
приміщень
Рекомендації щодо
додаткових приміщень
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
Ширина (у просвіті) коридорів, пандусів в
середині захисних споруд та СПП, що вико-
ристовуються для евакуації, у тому числі МГН,
має бути:
не менше ніж 1,8 м - при новому будівництві;
не менше ніж 1,5 м - при реконструкції;
не менше ніж 1,2 м - при капітальному ремонті.
Висоту приміщень (від відмітки підлоги до
низу перекриття (покриття) захисних споруд
та СПП слід приймати не менше:
2,5 м - при новому будівництві;
В місцях потенційного скупчення людей
(при входах / виходах, коридорах,
переходах) рекомендується передбачати
проміжні зони безпеки у вигляді
розширення коридорів, карманів тощо.
Проміжні зони безпеки можуть бути
розташовані безпосередньо вздовж
коридору.
Ширина просвіту внутрішніх дверей в ос-
новних приміщеннях має бути не менше ніж
0,9 м.
При капітальному ремонту допускається
не менше
0,8 м.
Двері до технічних приміщень можуть
бути не менше ніж
0,7 м.
13
ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ
7
ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ (ОСНОВНИХ ТА ДОПОМІЖНИХ) ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПРУ ТА СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ
основне приміщення для укриття;
зона санітарного посту (для ПРУ)
приміщення медичного пункту (від 601 особи)
приміщення пункту керування (від 301 особи)
санітарно-гігієнічні приміщення;
приміщення для вентиляційного та
фільтровентиляційного обладнання
приміщення зберігання забрудненого одягу (для ПРУ)
приміщення з обладнанням для підтримання
нормативної температури їжі, питного режиму для
закладів дошкільної освіти та для учнів 1-2 класів
закладів загальної середньої освіти (при новому
будівництві)
приміщення буфету з обладнанням для підтримання
нормативної температури їжі, питного режиму для
учнів 3-12 класів закладів загальної середньої освіти
(при новому будівництві)
зона санітарного посту (для СПП із захисними
властивостями ПРУ)
приміщення медичного пункту (до 600 осіб)
приміщення пункту керування (до 300 осіб)
приміщення зберігання забрудненого одягу (для ПРУ)
приміщення для аварійних джерел живлення (ДЕС)
складське приміщення;
приміщення для зберігання продовольства
приміщення/зона для зберігання води
приміщення для зберігання відходів
приміщення з обладнанням для підтримання
нормативної температури їжі, питного режиму ля
закладів дошкільної освіти та для учнів 1-2 класів
закладів загальної середньої освіти (при реконструкції)
приміщення буфету з обладнанням для підтримання
нормативної температури їжі, питного режиму для учнів
3-12 класів закладів загальної середньої освіти (при
реконструкції)
Завданням на проєктування перелік основних та допоміжних приміщень в захисних спорудах та СПП закладів освіти дозволяється доповнювати за умови
дотримання протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог, вимог ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-3 та вимог щодо інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40.
Обов’язковий
перелік:
Рекомендований
перелік
приміщень:
14
Мінімальні рекомендовані
площі окремих зон при
реконструкції:
для учнів 1 - 2 класів –
1,6 м2
для учнів 3 - 4 класів –
1,2 м2
для учнів 5 - 12 класів –
1,0 м2
Мінімальні площі на одну
дитину, дорослого при
реконструкції:
заклади дошкільної освіти –
2,0 м2
заклади загальної середньої
освіти – 1,2 м2
інші працівники закладів
освіти – 0, 9 м2
Мінімальні рекомендовані
площі окремих зон при
новому будівництві:
для учнів 1 - 2 класів -
2,0 м2
для учнів 3 - 4 класів –
1,6 м2
для учнів 5 - 12 класів –
1,3 м2
Мінімальні площі на одну
дитину, дорослого при
новому будівництві:
заклади дошкільної освіти –
3,0 м2
заклади загальної
середньої освіти – 1,5 м2
інші працівники закладів
освіти – 1,0 м2
ОСНОВНЕ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ УКРИТТЯ
8
МІНІМАЛЬНІ ПЛОЩІ РОЗПОДІЛЕННЯ НА ЗОНИ/ПРИМІЩЕННЯ
Площу основного приміщення для укриття визначають
розрахунком за показниками норм мінімальних площ.
Рекомендується розподіляти основне приміщення для укриття відповідно до
вікової категорії учасників учбового процесу на наступні приміщення або зони:
Місткість та спосіб розподілення приміщень/блоків основного приміщення для
укриття закладів освіти визначається завданням на проєктування.
A Б В
у складі закладів
дошкільної освіти:
з розрахунку
60 дітей (3 групи по
20 дітей в закладах
загального розвит-
ку) або до 30 дітей в
спеціальних закла-
дах для дітей з пору-
шеннями психофі-
зичного розвитку (3
групи по 10 дітей);
спеціальних за-
кладів загальної
середньої освіти:
для учасників освіт-
нього процесу:
1-2 класів;
3-4 класів;
5-11 класів;
12-13 класів;
для закладів загаль-
ної середньої освіти:
учасників освітнього
процесу 1-2 класів;
3-4 класів;
5-9 класів;
10-12 класів
(допускається об’єд-
нання приміщень/
блоків для учасників
освітнього процесу 1-4
класів та 5-12 класів);
15
САНІТАРНО – ГІГІЄНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ
9
НОВЕ БУДІВНИЦТВО РЕКОНСТРУКЦІЯ
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПРОЕКТУЄТЬСЯ ВІДПОВІДНОДО ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ НОРМ І ПРАВИЛ, ДБН В.2.2-9 ТА ДБН В.2.2-40.
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
туалетні приміщення для дітей: із розрахунку 1 дитячий унітаз
на15 дітей
умивальники для дітей: із розрахунку 1 умивальник на 15 дітей,
універсальне санітарно-гігієнічне приміщення 1 приміщення на
40 осіб (дорослих), але не менше одного;
туалетні приміщення для дорослих: із розрахунку 1 кабінка з
унітазом на 20 осіб.
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
туалетних приміщень для дітей: із розрахунку не менше 1 дитячий
унітаз на 30 дітей із розмежуванням (перегородками) дитячих
унітазів, окремо для дівчат та хлопчиків;
умивальники для дітей: із розрахунку не менше 1 умивальник на
30 дітей;
туалетних приміщень для дорослих: із розрахунку не менше ніж
1 кабінка з унітазом на 40 осіб;
універсальних санітарно-гігієнічного приміщення не менше до одного
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
туалетні приміщення для дітей: із розрахунку 1 кабінка з унітазом
на 30 дітей, окремо для дівчат та хлопчиків;
умивальники для дітей: із розрахунку 1 умивальник на 60 дітей;
туалетні приміщення для дорослих: із розрахунку 1 кабінка з
унітазом на 20 осіб (дорослих);
універсальне санітарно-гігієнічне приміщення із зоною для душу,
обладнане відповідно до вимог ДБН В.2.2-40: мінімум одне.
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
туалетних приміщень для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 кабінка
з унітазом на 60 дітей;
умивальники для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 умивальник
на 100 дітей;
туалетних приміщень для дорослих: із розрахунку не менше ніж
1 кабінка з унітазом на 40 осіб,
універсальних санітарно-гігієнічного приміщення із зоною для душу –
не менше одного, обладнаного згідно з вимогами ДБН В.2.2-40.
16
ВИМОГИ ДО ВХОДІВ, АВАРІЙНИХ ВИХОДІВ ТА ВІКОН
10
ВХОДИ
Входи повинні мати поворот на 90 градусів (декілька поворотів) або захисну
стіну-екран навпроти входу, захисні властивості якої повинні розраховуватись у
тому числі на проникнення уламків від звичайних засобів ураження.
АВАРІЙНІ ВИХОДИ
Як мінімуми один аварійний вихід має бути за межами завалів. Якщо
аварійний вихід потрапляє в зону можливих завалів, тоді розрахо-
вується навантаження від завалів конструкцій зруйнованої будівлі
СХОВИЩА, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ ПРУ, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ
Входи організовуються через тамбур-шлюзи
(тамбури) з захисно-герметичними та
герметичними дверима.
Влаштування вікон у сховищах – не допускається.
Сховища мають мати мінімум один аварійний вихід.
У сховищах, СПП місткістю до 300 осіб (при
реконструкції до 600 осіб) допускається
передбачати аварійний вихід у вигляді
вертикальної шахти з захисним оголовком, яка
поєднана зі сховищем тунелем.
Входи організовуються
через захисні (або захисно-
герметичні двері) двері.
Кількість та ширину входів у
ПРУ та СПП слід передбачати
в залежності від їх місткості
але не менше двох входів із
шириною дверей у просвіті не
менше 0,9 м (при капітальному
ремонті допускається 0,8 м)
Влаштування вікон у ПРУ – не
допускається.
У СПП із захисними властивостями ПРУ
влаштування вікон допускається, але за умо-
ви, шо вони мають бути зачинені на весь
період дії особливого періоду або мають
зачинятись під час зовнішньої загрози (ого-
лошення повітряних триво тощо) зовнішні-
ми або внутрішні ставнями (віконницями)
із автоматичною системою зачинення, що
повинні відповідати ряду додаткових вимог.
17
В сховищах та
СПП із захисними
властивостями
сховищ ДЕС
розміщується в
межах захисної
споруди.
В ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ ДЕС може розміщуватись безпо-
середньо в межах захисної будівлі або зовні (на вулиці). Обидва варіанта носять
рекомендаційний характер.
ДИЗЕЛЬНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
11
СХОВИЩА, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ ПРУ, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ
ЗЗОВНІ В СЕРЕДИНІ БУДІВЛІ
ВИМОГИ ПРИ
РОЗМІЩЕННІ
ДЕС В МЕЖАХ
СПОРУДИ
При розміщенні безпосередньо
в межах захисної будівлі ДЕС та
приміщення паливо-мастильних
матеріалів повинні відокрем-
люватися від інших приміщень
протипожежними стінами та
перекриттями 1-го типу згідно з
ДБН В.1.1-7 та перекриттями 3-го
типу згідно з ДБН В.1.1-7.
В приміщеннях ДЕС та зберігання ПММ
необхідно передбачати заходи проти роз-
ливу рідин та їх розтікання за межі примі-
щень (влаштування металевих піддонів,
зниження рівня підлоги приміщень тощо).
При цьому при влаштуванні заходів проти
розтікання потрібно враховувати повний
вміст ємностей для зберігання палива, яке
знаходиться в даному приміщення.
При вході в приміщення ДЕС
з основного приміщення для
укриття людей повинен бути пе-
редбачений тамбур з двома гер-
метичними дверима, які відчиня-
ються у напрямку входу у захисну
споруду, або протипожежний
тамбур-шлюз з підпором повітря
20-30 Па в разі пожежі.
18
ВИМОГИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОСТІ
12
Проєктні рішення захисних споруд та СПП повинні забезпечувати доступ-
ність та безпеку МГН відповідно до вимог ДБН В.2.2-40.
Вхідні групи, тамбури, сходи, пандуси, майданчики, приміщення, шляхи
руху всередині будівель або споруд, елементи оздоблення та інтер’єру
захисних споруд та СПП повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-40.
Для доступу МГН до захисних споруд та СПП необхідно влаштовувати
пандуси відповідно до вимог ДБН В.2.2-40. У разі неможливості влашту-
вання пандуса рекомендується застосовувати розумне пристосування, у
тому числі у вигляді підйомних пристроїв, механізмів
Перед вхідни-
ми дверима у
захисні спору-
ди та СПП не-
обхідно забез-
печити простір
для можливості
маневрування
та повороту на
90 градусів на
кріслі колісно-
му відповідно
до вимог ДБН
В.2.2-40.
В разі необхідності влаштування порогів в дверних прорізах (вхідних
захисних, герметичних або захисно-герметичних дверях тощо), вхід має
бути обладнаний відкидними або переносним пандусом.
19
ВИМОГИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОСТІ
12
В приміщеннях захисних споруд та СПП повинні бути передбачені засо-
би безпеки, орієнтування, отримання інформації згідно з ДБН В.2.2-40.
Системи візуальної навігації на стінах, повинні містити інформацію
щодо призначень приміщень, необхідних шляхів руху. В захисних
спорудах та СПП необхідно передбачити тактильну навігацію, у тому
числі за допомогою тактильних інформаційних табличок, контраст-
ного маркування на сходах, порогах, дверних отворах, а також звуже-
них відносно ширини коридору проходах тощо. Рекомендується крім
контрастного співвідношення кольорів використовувати матеріали із
світло відбивальними властивостями для візуальної ідентифікації під
час відсутності освітлення.
При новому будівництві
обов’язковим є
влаштування мінімум
одного універсального
санітарно-гігієнічного
приміщення відповідно
до вимог ДБН В.2.2-40.
Одне таке приміщення
має бути на кожні
200 осіб.
20
A
13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ
З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
УМОВНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ БЛОКУ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
21
Б
13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ
З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
УМОВНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ БЛОКУ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
22
В
13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ
З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
УМОВНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
23
Експлуатація у особливий період Екссплуатація у мирний період
Г
13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ
З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
УМОВНА СХЕМА ВЛАШТУВАННЯ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
24
РІШЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ
14
У ТЕБЕ ДВА ШЛЯХИ:
Індивідуальне проектне рішення.
Розробляється безпосередньо під конкретну ситуацію.
*** При створенні посібника частково використано матеріали наявні у відкритому доступі інтернет-ресурсів.
Проект повторного використання (або проектні
рішення для повторного використання у будівництві).
Застосовується вже розроблений для інших випадків
проект.
І В ЦЬОМУ ЗМОЖЕ ДОПОМОГТИ ПОРТАЛ ЄДЕССБ:
https://e-construction.gov.ua/
1 von 24

Recomendados

Ir fa10 von
Ir fa10Ir fa10
Ir fa10Manuel Sotelo
2.8K views85 Folien
Perkins 2000 series 2006 diesel engine(model 2006 ttag)service repair manual von
Perkins 2000 series 2006 diesel engine(model 2006 ttag)service repair manualPerkins 2000 series 2006 diesel engine(model 2006 ttag)service repair manual
Perkins 2000 series 2006 diesel engine(model 2006 ttag)service repair manualjksnmdms
926 views25 Folien
Параметричне нормування в будівництві von
Параметричне нормування в будівництвіПараметричне нормування в будівництві
Параметричне нормування в будівництвіBetter Regulation Delivery Office
683 views92 Folien
договор за наем жоро гиков von
договор за наем жоро гиковдоговор за наем жоро гиков
договор за наем жоро гиковMariq Ivanova
4.5K views6 Folien
PERKINS 1300 SERIES WE DIESEL ENGINE Service Repair Manual von
PERKINS 1300 SERIES WE DIESEL ENGINE Service Repair ManualPERKINS 1300 SERIES WE DIESEL ENGINE Service Repair Manual
PERKINS 1300 SERIES WE DIESEL ENGINE Service Repair Manualhjskemd seudkjmd
8.3K views24 Folien
Man marine diesel engine d 2842 le 409 service repair manual von
Man marine diesel engine d 2842 le 409 service repair manualMan marine diesel engine d 2842 le 409 service repair manual
Man marine diesel engine d 2842 le 409 service repair manualhjsemmmd
518 views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Car audio en von
Car audio enCar audio en
Car audio enDejan Oliverić
2.3K views273 Folien
New holland tn75 d tractor service repair manual von
New holland tn75 d tractor service repair manualNew holland tn75 d tractor service repair manual
New holland tn75 d tractor service repair manualfjskkesmdmm
652 views32 Folien
CASE IH JX60 TRACTOR Service Repair Manual von
CASE IH JX60 TRACTOR Service Repair ManualCASE IH JX60 TRACTOR Service Repair Manual
CASE IH JX60 TRACTOR Service Repair Manualhksemd yjekmd
2.2K views85 Folien
DAEWOO DOOSAN SOLAR 55-V PLUS EXCAVATOR Service Repair Manual von
DAEWOO DOOSAN SOLAR 55-V PLUS EXCAVATOR Service Repair ManualDAEWOO DOOSAN SOLAR 55-V PLUS EXCAVATOR Service Repair Manual
DAEWOO DOOSAN SOLAR 55-V PLUS EXCAVATOR Service Repair Manualjkmjskem
6K views85 Folien
Perkins 3000 series 3012 cv12 12 cylinder diesel engine service repair manual von
Perkins 3000 series 3012 cv12 12 cylinder diesel engine service repair manualPerkins 3000 series 3012 cv12 12 cylinder diesel engine service repair manual
Perkins 3000 series 3012 cv12 12 cylinder diesel engine service repair manualfujsejfkskemem
351 views17 Folien
PERKINS 2800 SERIES 2806C-E18 TAG2 DIESEL ENGINE Service Repair Manual von
PERKINS 2800 SERIES 2806C-E18 TAG2 DIESEL ENGINE Service Repair ManualPERKINS 2800 SERIES 2806C-E18 TAG2 DIESEL ENGINE Service Repair Manual
PERKINS 2800 SERIES 2806C-E18 TAG2 DIESEL ENGINE Service Repair Manualhjskemd seudkjmd
4.5K views28 Folien

Was ist angesagt?(20)

New holland tn75 d tractor service repair manual von fjskkesmdmm
New holland tn75 d tractor service repair manualNew holland tn75 d tractor service repair manual
New holland tn75 d tractor service repair manual
fjskkesmdmm652 views
CASE IH JX60 TRACTOR Service Repair Manual von hksemd yjekmd
CASE IH JX60 TRACTOR Service Repair ManualCASE IH JX60 TRACTOR Service Repair Manual
CASE IH JX60 TRACTOR Service Repair Manual
hksemd yjekmd2.2K views
DAEWOO DOOSAN SOLAR 55-V PLUS EXCAVATOR Service Repair Manual von jkmjskem
DAEWOO DOOSAN SOLAR 55-V PLUS EXCAVATOR Service Repair ManualDAEWOO DOOSAN SOLAR 55-V PLUS EXCAVATOR Service Repair Manual
DAEWOO DOOSAN SOLAR 55-V PLUS EXCAVATOR Service Repair Manual
jkmjskem6K views
Perkins 3000 series 3012 cv12 12 cylinder diesel engine service repair manual von fujsejfkskemem
Perkins 3000 series 3012 cv12 12 cylinder diesel engine service repair manualPerkins 3000 series 3012 cv12 12 cylinder diesel engine service repair manual
Perkins 3000 series 3012 cv12 12 cylinder diesel engine service repair manual
fujsejfkskemem351 views
PERKINS 2800 SERIES 2806C-E18 TAG2 DIESEL ENGINE Service Repair Manual von hjskemd seudkjmd
PERKINS 2800 SERIES 2806C-E18 TAG2 DIESEL ENGINE Service Repair ManualPERKINS 2800 SERIES 2806C-E18 TAG2 DIESEL ENGINE Service Repair Manual
PERKINS 2800 SERIES 2806C-E18 TAG2 DIESEL ENGINE Service Repair Manual
hjskemd seudkjmd4.5K views
Case 430 tier 3, 440 tier 3 skid steer and 440 ct tier 3 compact track loader... von jksjmdmd
Case 430 tier 3, 440 tier 3 skid steer and 440 ct tier 3 compact track loader...Case 430 tier 3, 440 tier 3 skid steer and 440 ct tier 3 compact track loader...
Case 430 tier 3, 440 tier 3 skid steer and 440 ct tier 3 compact track loader...
jksjmdmd4.6K views
PERKINS 100 SERIES 104-22 DIESEL ENGINE Service Repair Manual von jskemmdn eukdms
PERKINS 100 SERIES 104-22 DIESEL ENGINE Service Repair ManualPERKINS 100 SERIES 104-22 DIESEL ENGINE Service Repair Manual
PERKINS 100 SERIES 104-22 DIESEL ENGINE Service Repair Manual
jskemmdn eukdms5.6K views
Edm Requirements Specification Sample von rnjohnso
Edm Requirements Specification SampleEdm Requirements Specification Sample
Edm Requirements Specification Sample
rnjohnso27.4K views
Solidworks flow-simulation-2012-tutorial von piya nalamphun
Solidworks flow-simulation-2012-tutorialSolidworks flow-simulation-2012-tutorial
Solidworks flow-simulation-2012-tutorial
piya nalamphun3.1K views
PERKINS 3000 SERIES 3012 CV12 12 CYLINDER DIESEL ENGINE Service Repair Manual von jnekmsmme
PERKINS 3000 SERIES 3012 CV12 12 CYLINDER DIESEL ENGINE Service Repair ManualPERKINS 3000 SERIES 3012 CV12 12 CYLINDER DIESEL ENGINE Service Repair Manual
PERKINS 3000 SERIES 3012 CV12 12 CYLINDER DIESEL ENGINE Service Repair Manual
jnekmsmme7.1K views
Clark c500, y300 l forklift service repair manual von fhsjekdmme
Clark c500, y300 l forklift service repair manualClark c500, y300 l forklift service repair manual
Clark c500, y300 l forklift service repair manual
fhsjekdmme1.3K views
PERKINS 2200 SERIES 2206D-E13TA INDUSTRIAL ENGINE Service Repair Manual von jsnekmse
PERKINS 2200 SERIES 2206D-E13TA INDUSTRIAL ENGINE Service Repair ManualPERKINS 2200 SERIES 2206D-E13TA INDUSTRIAL ENGINE Service Repair Manual
PERKINS 2200 SERIES 2206D-E13TA INDUSTRIAL ENGINE Service Repair Manual
jsnekmse8.2K views
Case ih axial flow 2388 combine service repair manual von fjsjekkdmmemm
Case ih axial flow 2388 combine service repair manualCase ih axial flow 2388 combine service repair manual
Case ih axial flow 2388 combine service repair manual
fjsjekkdmmemm871 views
PERKINS 4000 SERIES 4006-23 TAG3A INLINE DIESEL ENGINE Service Repair Manual von jnekmsmme
PERKINS 4000 SERIES 4006-23 TAG3A INLINE DIESEL ENGINE Service Repair ManualPERKINS 4000 SERIES 4006-23 TAG3A INLINE DIESEL ENGINE Service Repair Manual
PERKINS 4000 SERIES 4006-23 TAG3A INLINE DIESEL ENGINE Service Repair Manual
jnekmsmme3.5K views
Electronic modular control panel ii + paralleling (emcp ii + p) systems opera... von Otorongosabroso
Electronic modular control panel ii + paralleling (emcp ii + p) systems opera...Electronic modular control panel ii + paralleling (emcp ii + p) systems opera...
Electronic modular control panel ii + paralleling (emcp ii + p) systems opera...
Otorongosabroso11.4K views
2003 yamaha sx viper 700 service repair manual von jksmermd
2003 yamaha sx viper 700 service repair manual2003 yamaha sx viper 700 service repair manual
2003 yamaha sx viper 700 service repair manual
jksmermd599 views
Massey Ferguson MF 6465 Tractor Service Repair Manual von yjmkem hkmsem
Massey Ferguson MF 6465 Tractor Service Repair ManualMassey Ferguson MF 6465 Tractor Service Repair Manual
Massey Ferguson MF 6465 Tractor Service Repair Manual
yjmkem hkmsem8.7K views

Similar a Мінвідновлення_Практичний посібник з проектування укриттів у дитсадках та школах.pdf

Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг” von
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Better Regulation Delivery Office
223 views157 Folien
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг” von
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Better Regulation Delivery Office
234 views158 Folien
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн... von
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...Better Regulation Delivery Office
252 views77 Folien
Who 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukr von
Who 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukrWho 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukr
Who 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukrAleksey Svidrov
12 views198 Folien
Зелена книга "Політика відкритих даних" von
Зелена книга "Політика відкритих даних"Зелена книга "Політика відкритих даних"
Зелена книга "Політика відкритих даних"Better Regulation Delivery Office
1.3K views78 Folien
Зелена книга. Ринок послуг таксі von
Зелена книга. Ринок послуг таксіЗелена книга. Ринок послуг таксі
Зелена книга. Ринок послуг таксіmResearcher
742 views87 Folien

Similar a Мінвідновлення_Практичний посібник з проектування укриттів у дитсадках та школах.pdf(20)

Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг” von Better Regulation Delivery Office
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг” von Better Regulation Delivery Office
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн... von Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...
Зелена книга "Як використовувати радіочастотний ресурс для забезпечення якісн...
Who 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukr von Aleksey Svidrov
Who 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukrWho 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukr
Who 2019-n cov-sari-toolkit-2020.1-ukr
Aleksey Svidrov12 views
Зелена книга. Ринок послуг таксі von mResearcher
Зелена книга. Ринок послуг таксіЗелена книга. Ринок послуг таксі
Зелена книга. Ринок послуг таксі
mResearcher742 views
Зелена книга "Аналіз сфери спеціального водокористування та проведення робіт ... von Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Аналіз сфери спеціального водокористування та проведення робіт ...Зелена книга "Аналіз сфери спеціального водокористування та проведення робіт ...
Зелена книга "Аналіз сфери спеціального водокористування та проведення робіт ...
7 von 7klas
77
7
7klas911 views
Зелена книга "Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна" von Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна"Зелена книга "Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна"
Зелена книга "Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна"
Звіт національної системи моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особ... von DonbassFullAccess
Звіт національної системи моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особ...Звіт національної системи моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особ...
Звіт національної системи моніторингу ситуації с внутрішньо переміщеними особ...
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання "Публічні заку... von Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання "Публічні заку...Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання "Публічні заку...
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання "Публічні заку...

Más de DeponDe

DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdf von
DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdfDLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdf
DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdfDeponDe
30 views39 Folien
Putivnyk-2023.pdf von
Putivnyk-2023.pdfPutivnyk-2023.pdf
Putivnyk-2023.pdfDeponDe
45 views22 Folien
Шановні працівники закладів позашкільної освіти! von
Шановні працівники закладів позашкільної освіти!Шановні працівники закладів позашкільної освіти!
Шановні працівники закладів позашкільної освіти!DeponDe
36 views19 Folien
Захисні споруди (20).pdf von
Захисні споруди (20).pdfЗахисні споруди (20).pdf
Захисні споруди (20).pdfDeponDe
278 views29 Folien
Освтній процес розпочато! (2).pdf von
Освтній процес розпочато! (2).pdfОсвтній процес розпочато! (2).pdf
Освтній процес розпочато! (2).pdfDeponDe
276 views14 Folien
Робота з дітьми з числа ВПО von
Робота з дітьми з числа ВПО Робота з дітьми з числа ВПО
Робота з дітьми з числа ВПО DeponDe
279 views42 Folien

Más de DeponDe(20)

DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdf von DeponDe
DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdfDLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdf
DLC_Handbook 2023_210x210_final online.pdf
DeponDe30 views
Putivnyk-2023.pdf von DeponDe
Putivnyk-2023.pdfPutivnyk-2023.pdf
Putivnyk-2023.pdf
DeponDe45 views
Шановні працівники закладів позашкільної освіти! von DeponDe
Шановні працівники закладів позашкільної освіти!Шановні працівники закладів позашкільної освіти!
Шановні працівники закладів позашкільної освіти!
DeponDe36 views
Захисні споруди (20).pdf von DeponDe
Захисні споруди (20).pdfЗахисні споруди (20).pdf
Захисні споруди (20).pdf
DeponDe278 views
Освтній процес розпочато! (2).pdf von DeponDe
Освтній процес розпочато! (2).pdfОсвтній процес розпочато! (2).pdf
Освтній процес розпочато! (2).pdf
DeponDe276 views
Робота з дітьми з числа ВПО von DeponDe
Робота з дітьми з числа ВПО Робота з дітьми з числа ВПО
Робота з дітьми з числа ВПО
DeponDe279 views
Психологічна допомога (2).pdf von DeponDe
Психологічна допомога (2).pdfПсихологічна допомога (2).pdf
Психологічна допомога (2).pdf
DeponDe275 views
Подяки за прихисток (1).pdf von DeponDe
Подяки за прихисток (1).pdfПодяки за прихисток (1).pdf
Подяки за прихисток (1).pdf
DeponDe281 views
Прихист ВПО (21).pdf von DeponDe
Прихист ВПО (21).pdfПрихист ВПО (21).pdf
Прихист ВПО (21).pdf
DeponDe288 views
Допомога ЗСУ von DeponDe
Допомога ЗСУ Допомога ЗСУ
Допомога ЗСУ
DeponDe309 views
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx von DeponDe
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptxОрг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
DeponDe702 views
Навчання освіта.ppt von DeponDe
Навчання освіта.pptНавчання освіта.ppt
Навчання освіта.ppt
DeponDe194 views
Захисні споруди - 2022.ppt von DeponDe
Захисні споруди - 2022.pptЗахисні споруди - 2022.ppt
Захисні споруди - 2022.ppt
DeponDe380 views
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu von DeponDe
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planuZvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu
DeponDe70 views
130735773 1061357094290683 1114041334085316313_n von DeponDe
130735773 1061357094290683 1114041334085316313_n130735773 1061357094290683 1114041334085316313_n
130735773 1061357094290683 1114041334085316313_n
DeponDe54 views
228 4.20 von DeponDe
228 4.20228 4.20
228 4.20
DeponDe324 views
232 von DeponDe
232232
232
DeponDe326 views
231 von DeponDe
231231
231
DeponDe310 views
230 von DeponDe
230230
230
DeponDe320 views
229 von DeponDe
229229
229
DeponDe331 views

Último

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
6 views24 Folien
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 views244 Folien
Іде, іде святий Миколай.pptx von
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptxssuserf9277b
8 views12 Folien
Цифрові права та обов’язки von
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
22 views31 Folien
шляга о.а..pptx von
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
11 views19 Folien
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptznzposnan
5 views19 Folien

Último(20)

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 views
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan5 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89122 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891169 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891218 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo8 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891217 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891218 views

Мінвідновлення_Практичний посібник з проектування укриттів у дитсадках та школах.pdf

 • 1. 1 ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПРОЕКТУВАННЯ УКРИТТІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 2023
 • 2. ЗМІСТ 1. Типи споруд для укриття вихованців та учасників освітнього процесу для закладів дошкільної та загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Рекомендації по вибору типу споруди (за порівняльними характеристиками) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Захисні властивості сховищ ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4. Вимоги щодо розташування та визначення захисних властивостей ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5. Типи розміщення ПРУ та СПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Відносно рівня землі Відносно оточуючої забудови 6. Визначення місткості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7. Об’ємно-планувальні рішення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Загальні вимоги Перелік обов’язкових (основних та допоміжних) приміщень 8. Основне приміщення для укриття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 9. Санітарно-гігієнічне обладнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10. Вимоги до входів, аварійних виходів та вікон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 11. Дизельні електростанції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 12. Вимоги щодо інклюзивності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 13. Приклади організації внутрішнього простору з урахуванням вікової групи вихованців та учасників освітнього процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 А. Умовна схема організації блоку основних приміщень для закладу дошкільної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Б. Приклад розподілу на окремі блоки основного приміщення для укриття закладів загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 В. Умовна схема розміщення устаткування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Г. Умовна схема влаштування СПП закладу дошкільної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 14. Рішення щодо реалізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 • 3. 3 Для укриття у закладах дошкільної та загальної середньої освіти можуть бути використані: Захисні споруди цивільного захисту Споруди подвійного призначення ТИПИ СПОРУД ДЛЯ УКРИТТЯ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 1
 • 4. 4 ТИПИ СПОРУД ДЛЯ УКРИТТЯ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 1 ДО ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІДНОСЯТЬСЯ: СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (СПП) ЦЕ: СХОВИЩЕ герметична споруда для за- хисту людей, в якій протягом певного часу створюють- ся умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають вна- слідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів Приміщення СПП закладів освіти рекомендується проєкту- вати, виходячи з їх можливого використання, непов’язано- го із укриттям – для забезпечення потреб закладу освіти. За умови дотримання протипожежних і санітарно-гі- гієнічних вимог, вимог інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40, а також вимог щодо забезпечення ре- жиму експлуатації у таких приміщення рекомендовано передбачати приміщення відповідно вимог ДБН В.2.2- 9, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-3. Споруди подвійного призначення з можливістю використання у мирний час для потреб закладу є найбільш раціонально доцільними для будівництва. ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ (ПРУ) негерметична споруда для захисту людей, в якій ство- рюються умови, що виклю- чають вплив на них іонізу- ючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних засобів ураження наземні або підземні будівлі/споруди чи їх окремі ча- стини, що спроектовані або пристосовані для викори- стання за основним функціональним призначенням, у тому числі для захисту населення, та в яких створені умови для тимчасового перебування людей із захисними властивостями сховищ із захисними властивостями ПРУ
 • 5. 5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИБОРУ ТИПУ СПОРУДИ (ЗА ПОРІВНЯЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ) 2 Для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти може бути застосований будь-який об’єкт фонду захисних споруд – сховище, ПРУ, СПП ОДНАК, з метою вибору оптимального варіанту, розглянемо їх переваги та недоліки СХОВИЩЕ найбільш надійно захищена герметична захис- на споруда цивільного захисту, але й найбільш дороговартісна, технологічно та інженерно складна і не завжди можлива до реалізації. Таку споруду (з огляду на її герметичність, автоном- ну дороговартісну систему вентиляції наявність тамбур-шлюзів з захисно-герметичними та герметичними дверима) – досить незручно експлуатувати для зазначеної вікової категорії населення. Кодексом цивільного захисту України сховища рекомендується влаштовувати насам- перед для укриття працівників категорованих підприємств та суб’єктів господарювання. ПРУ надійно захищена, але не герметична споруда, достатньо гнучка в планувальних, інженерних та технологічних рішеннях і більш зручна в експлуатації. Має значну вартість, пов’язану з вимогами забезпечення певних захисних властивостей та інженерних рішень. Кодексом цивільного захисту України ПРУ рекомендується влаштовувати для укриття населення, яке не підлягає укриттю у сховищах, а також працівників підприємств та суб’єктів господарювання. СПП (З ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ АБО ПРУ) має відповідні властивості сховищ або ПРУ, але додатково має суттєву перевагу у можливості використання у мирний час за іншим функціональними призначенням. Несе певні складнощі в організації таких функціональних процесів, оскільки повинна відповідати вимогам одразу обох (як за функцією використання у мирний час, і як укриття у особливий період). ТОМУ, керуючись вище викладеним, з огляду на наведені аргументи та характеристики, найбільш доцільним (для закладів дошкільної та закладів загальної середньої освіти) і рекомендованим для застосування є: СПП з захисними властивостями ПРУ Примітка: ПРУ та СПП з захисними властивостями ПРУ проектуються згідно вимог ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-5, ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-3 та вимог щодо інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40 ПРУ ДАНІ ТИПИ ЗАХИСНИХ СПОРУД МАЮТЬ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ, Є КОМФОРТНИМИ ТА ЗРУЧНИМИ У ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
 • 6. 6 ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП 3 РОЗРАХУНКОВИЙ ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ОСІБ ЩО УКРИВАЮТЬСЯ ДО 48 ГОДИН ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ : сховища, СПП із захисними властивостями сховищ забезпечують відповід- ний ступінь їх захисту від: дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження; дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження; проникнення уламками засобів звичайного ураження; дії небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних, отруйних речовин; дії проникаючої радіації та іонізуючого випромінювання; катастрофічного затоплення у зонах можливого затоплення; дії високих температур та продуктів горіння при пожежах. ПРУ, СПП із захисними властивостями ПРУ забезпечують відповідний ступінь їх захисту від: дії іонізуючого випромінювання від радіоактивного забруднення; дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження; дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження; проникнення уламками засобів звичайного ураження; дії високих температур та продуктів горіння при пожежах.
 • 7. 7 ГРУПА ПРУ АБО КЛАС СХОВИЩ МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ: за відповідним запитом до ДСНС або територіальних органів ДСНС органами місцевої влади проектувальником ВИМОГИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП Перелік та необхідні мінімальні розрахункові параметри захисних властивостей сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ визначаються залежно від їх класу (ДБН В.2.2-5) Перелік та необхідні мінімальні розрахункові параметри захисних властивостей ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ визначаються залежно від їх групи (ДБН В.2.2-5) 4 А-І П-6 П-5 А-ІІ П-1 Це класи Це групи А-ІV П-4 А-ІІІ П-3 П-2 Групи характеризуються за розміщенням на тери- торіях, за віддаленістю від осередків можливих не- безпечних факторів та ін.
 • 8. 8 Недоліком окремо розташова- ного укриття є технічна склад- ність та ускладнений процес евакуації дітей та погодні умови, які впливають на темп евакуації В такому випадку доцільним є створення підземних переходів між закладом освіти та захисною спорудою ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП 5 ОКРЕМО РОЗТАШОВАНІ СХОВИЩА, ПРУ ТА СПП Окремо розташовані сховища, ПРУ та СПП проєктуються відносно планувальної позначки землі: заглибленими; частково заглибленими. При технічній неможливості розмістити захисну споруду безпосередньо в підвалі або цоколі будівлі закладу освіти саме окремо розташована захисна споруда на території закладу освіти може забезпечити захист вихованців або учасників освітнього процесу НАПІВЗАГЛИБЛЕНА ЗАГЛИБЛЕНА Переваги заглиблених споруд - візуальна «невидимість» споруди, надійний захист, розташування за межами найбільш цінного просто- ру земельної ділянки, або будівлі. Доцільно: окремо розташовані захисні споруди та СПП розміщувати за межами зон завалів від інших будівель та споруд.
 • 9. 9 У разі неможливості розміщення за межами зон можливих завалів від інших будівель не- обхідно забезпечува- ти стійкість зовнішніх огороджувальних кон- струкцій таких споруд до впливу додаткових на- вантажень, що можуть виникнути при руйну- ванні інших будівель внаслідок впливу небез- печних чинників. ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП 5 Окремо розташовані та прибудовані сховища, ПРУ або СПП потрібно розміщувати за межами зон можливих завалів від інших будівель
 • 10. 10 ТИПИ РОЗМІЩЕННЯ СХОВИЩ, ПРУ ТА СПП 5 ВБУДОВАНІ СХОВИЩА, ПРУ ТА СПП ПРИБУДОВАНІ СХОВИЩА, ПРУ ТА СПП Прибудовані і вбудовані сховища, ПРУ та СПП можуть розмі- щуватись у: підземних поверхах цокольних поверхах підвальних поверхах. Доцільність застосування такого рішення визначається на етапі проектування. Застереження – в розташуванні в зоні можливих руйнувань: Переваги: найбільш короткі та безпечні функціональні зв’язки найбільш зручне використання як СПП (для потреб закладу у мирний час) Вбудовані у іншу будівлю: Найбільш доцільним є при новому будівництві закладу в ціло- му (коли в проекті одразу закладено відповідну функцію для підземної частини будівлі). Недоліки – захисні властивості такої споруди складно забезпечи- ти при реконструкції. Переваги вбудованих споруд – можливість забезпечення найко- ротшого доступу до споруди без- посередньо з надземних поверхів.
 • 11. 11 Необхідна кількість та місткість кожної захис- но споруди та СПП визначається завданням на проєктування, виходячи з розрахункової кількості осіб, що підлягають укриттю, а саме: при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації відповідного рівня; при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у проєктній документації на будівництво об’єктів різного призначення; відповідно до кількості осіб, що постій- но та/або періодично перебувають на об’єкті – залежно від функціонального призначення об’єкта, для якого проєк- тується захисна споруда або СПП визначається можливістю укриття 100% учасників освіт- нього процесу та інших праців- ників закладу дошкільної освіти. визначається можливістю укриття 100% учасників освіт- нього процесу та інших праців- ників закладу. За певних ви- мог допускаєть- ся зменшувати місткість захис- них споруд та СПП до 60% За певних ви- мог допускаєть- ся зменшувати місткість захис- них споруд та СПП до 50%. за способом розмі- щення визначається на етапі проектування. При цьому, доцільно враховувати найкорот- ші за часом та най- більш безпечні та зруч- ні за функцією зв’язки між приміщеннями закладу та укриттям (и). ВИЗНАЧЕННЯ МІСТКОСТІ 6 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ: КІЛЬКІСТЬ СПОРУД, ЇХ МІСТКІСТЬ, ТИП ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ A Б В 60% 50%
 • 12. 12 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 7 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ Перелік обов’язкових (основних та допоміжних) приміщень Рекомендації щодо додаткових приміщень ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: Ширина (у просвіті) коридорів, пандусів в середині захисних споруд та СПП, що вико- ристовуються для евакуації, у тому числі МГН, має бути: не менше ніж 1,8 м - при новому будівництві; не менше ніж 1,5 м - при реконструкції; не менше ніж 1,2 м - при капітальному ремонті. Висоту приміщень (від відмітки підлоги до низу перекриття (покриття) захисних споруд та СПП слід приймати не менше: 2,5 м - при новому будівництві; В місцях потенційного скупчення людей (при входах / виходах, коридорах, переходах) рекомендується передбачати проміжні зони безпеки у вигляді розширення коридорів, карманів тощо. Проміжні зони безпеки можуть бути розташовані безпосередньо вздовж коридору. Ширина просвіту внутрішніх дверей в ос- новних приміщеннях має бути не менше ніж 0,9 м. При капітальному ремонту допускається не менше 0,8 м. Двері до технічних приміщень можуть бути не менше ніж 0,7 м.
 • 13. 13 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 7 ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ (ОСНОВНИХ ТА ДОПОМІЖНИХ) ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПРУ ТА СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ основне приміщення для укриття; зона санітарного посту (для ПРУ) приміщення медичного пункту (від 601 особи) приміщення пункту керування (від 301 особи) санітарно-гігієнічні приміщення; приміщення для вентиляційного та фільтровентиляційного обладнання приміщення зберігання забрудненого одягу (для ПРУ) приміщення з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму для закладів дошкільної освіти та для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (при новому будівництві) приміщення буфету з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму для учнів 3-12 класів закладів загальної середньої освіти (при новому будівництві) зона санітарного посту (для СПП із захисними властивостями ПРУ) приміщення медичного пункту (до 600 осіб) приміщення пункту керування (до 300 осіб) приміщення зберігання забрудненого одягу (для ПРУ) приміщення для аварійних джерел живлення (ДЕС) складське приміщення; приміщення для зберігання продовольства приміщення/зона для зберігання води приміщення для зберігання відходів приміщення з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму ля закладів дошкільної освіти та для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (при реконструкції) приміщення буфету з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму для учнів 3-12 класів закладів загальної середньої освіти (при реконструкції) Завданням на проєктування перелік основних та допоміжних приміщень в захисних спорудах та СПП закладів освіти дозволяється доповнювати за умови дотримання протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог, вимог ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-3 та вимог щодо інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40. Обов’язковий перелік: Рекомендований перелік приміщень:
 • 14. 14 Мінімальні рекомендовані площі окремих зон при реконструкції: для учнів 1 - 2 класів – 1,6 м2 для учнів 3 - 4 класів – 1,2 м2 для учнів 5 - 12 класів – 1,0 м2 Мінімальні площі на одну дитину, дорослого при реконструкції: заклади дошкільної освіти – 2,0 м2 заклади загальної середньої освіти – 1,2 м2 інші працівники закладів освіти – 0, 9 м2 Мінімальні рекомендовані площі окремих зон при новому будівництві: для учнів 1 - 2 класів - 2,0 м2 для учнів 3 - 4 класів – 1,6 м2 для учнів 5 - 12 класів – 1,3 м2 Мінімальні площі на одну дитину, дорослого при новому будівництві: заклади дошкільної освіти – 3,0 м2 заклади загальної середньої освіти – 1,5 м2 інші працівники закладів освіти – 1,0 м2 ОСНОВНЕ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ УКРИТТЯ 8 МІНІМАЛЬНІ ПЛОЩІ РОЗПОДІЛЕННЯ НА ЗОНИ/ПРИМІЩЕННЯ Площу основного приміщення для укриття визначають розрахунком за показниками норм мінімальних площ. Рекомендується розподіляти основне приміщення для укриття відповідно до вікової категорії учасників учбового процесу на наступні приміщення або зони: Місткість та спосіб розподілення приміщень/блоків основного приміщення для укриття закладів освіти визначається завданням на проєктування. A Б В у складі закладів дошкільної освіти: з розрахунку 60 дітей (3 групи по 20 дітей в закладах загального розвит- ку) або до 30 дітей в спеціальних закла- дах для дітей з пору- шеннями психофі- зичного розвитку (3 групи по 10 дітей); спеціальних за- кладів загальної середньої освіти: для учасників освіт- нього процесу: 1-2 класів; 3-4 класів; 5-11 класів; 12-13 класів; для закладів загаль- ної середньої освіти: учасників освітнього процесу 1-2 класів; 3-4 класів; 5-9 класів; 10-12 класів (допускається об’єд- нання приміщень/ блоків для учасників освітнього процесу 1-4 класів та 5-12 класів);
 • 15. 15 САНІТАРНО – ГІГІЄНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ 9 НОВЕ БУДІВНИЦТВО РЕКОНСТРУКЦІЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПРОЕКТУЄТЬСЯ ВІДПОВІДНОДО ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ НОРМ І ПРАВИЛ, ДБН В.2.2-9 ТА ДБН В.2.2-40. ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ туалетні приміщення для дітей: із розрахунку 1 дитячий унітаз на15 дітей умивальники для дітей: із розрахунку 1 умивальник на 15 дітей, універсальне санітарно-гігієнічне приміщення 1 приміщення на 40 осіб (дорослих), але не менше одного; туалетні приміщення для дорослих: із розрахунку 1 кабінка з унітазом на 20 осіб. ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ туалетних приміщень для дітей: із розрахунку не менше 1 дитячий унітаз на 30 дітей із розмежуванням (перегородками) дитячих унітазів, окремо для дівчат та хлопчиків; умивальники для дітей: із розрахунку не менше 1 умивальник на 30 дітей; туалетних приміщень для дорослих: із розрахунку не менше ніж 1 кабінка з унітазом на 40 осіб; універсальних санітарно-гігієнічного приміщення не менше до одного ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ туалетні приміщення для дітей: із розрахунку 1 кабінка з унітазом на 30 дітей, окремо для дівчат та хлопчиків; умивальники для дітей: із розрахунку 1 умивальник на 60 дітей; туалетні приміщення для дорослих: із розрахунку 1 кабінка з унітазом на 20 осіб (дорослих); універсальне санітарно-гігієнічне приміщення із зоною для душу, обладнане відповідно до вимог ДБН В.2.2-40: мінімум одне. ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ туалетних приміщень для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 кабінка з унітазом на 60 дітей; умивальники для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 умивальник на 100 дітей; туалетних приміщень для дорослих: із розрахунку не менше ніж 1 кабінка з унітазом на 40 осіб, універсальних санітарно-гігієнічного приміщення із зоною для душу – не менше одного, обладнаного згідно з вимогами ДБН В.2.2-40.
 • 16. 16 ВИМОГИ ДО ВХОДІВ, АВАРІЙНИХ ВИХОДІВ ТА ВІКОН 10 ВХОДИ Входи повинні мати поворот на 90 градусів (декілька поворотів) або захисну стіну-екран навпроти входу, захисні властивості якої повинні розраховуватись у тому числі на проникнення уламків від звичайних засобів ураження. АВАРІЙНІ ВИХОДИ Як мінімуми один аварійний вихід має бути за межами завалів. Якщо аварійний вихід потрапляє в зону можливих завалів, тоді розрахо- вується навантаження від завалів конструкцій зруйнованої будівлі СХОВИЩА, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ ПРУ, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ Входи організовуються через тамбур-шлюзи (тамбури) з захисно-герметичними та герметичними дверима. Влаштування вікон у сховищах – не допускається. Сховища мають мати мінімум один аварійний вихід. У сховищах, СПП місткістю до 300 осіб (при реконструкції до 600 осіб) допускається передбачати аварійний вихід у вигляді вертикальної шахти з захисним оголовком, яка поєднана зі сховищем тунелем. Входи організовуються через захисні (або захисно- герметичні двері) двері. Кількість та ширину входів у ПРУ та СПП слід передбачати в залежності від їх місткості але не менше двох входів із шириною дверей у просвіті не менше 0,9 м (при капітальному ремонті допускається 0,8 м) Влаштування вікон у ПРУ – не допускається. У СПП із захисними властивостями ПРУ влаштування вікон допускається, але за умо- ви, шо вони мають бути зачинені на весь період дії особливого періоду або мають зачинятись під час зовнішньої загрози (ого- лошення повітряних триво тощо) зовнішні- ми або внутрішні ставнями (віконницями) із автоматичною системою зачинення, що повинні відповідати ряду додаткових вимог.
 • 17. 17 В сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ ДЕС розміщується в межах захисної споруди. В ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ ДЕС може розміщуватись безпо- середньо в межах захисної будівлі або зовні (на вулиці). Обидва варіанта носять рекомендаційний характер. ДИЗЕЛЬНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 11 СХОВИЩА, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ ПРУ, СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРУ ЗЗОВНІ В СЕРЕДИНІ БУДІВЛІ ВИМОГИ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ДЕС В МЕЖАХ СПОРУДИ При розміщенні безпосередньо в межах захисної будівлі ДЕС та приміщення паливо-мастильних матеріалів повинні відокрем- люватися від інших приміщень протипожежними стінами та перекриттями 1-го типу згідно з ДБН В.1.1-7 та перекриттями 3-го типу згідно з ДБН В.1.1-7. В приміщеннях ДЕС та зберігання ПММ необхідно передбачати заходи проти роз- ливу рідин та їх розтікання за межі примі- щень (влаштування металевих піддонів, зниження рівня підлоги приміщень тощо). При цьому при влаштуванні заходів проти розтікання потрібно враховувати повний вміст ємностей для зберігання палива, яке знаходиться в даному приміщення. При вході в приміщення ДЕС з основного приміщення для укриття людей повинен бути пе- редбачений тамбур з двома гер- метичними дверима, які відчиня- ються у напрямку входу у захисну споруду, або протипожежний тамбур-шлюз з підпором повітря 20-30 Па в разі пожежі.
 • 18. 18 ВИМОГИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОСТІ 12 Проєктні рішення захисних споруд та СПП повинні забезпечувати доступ- ність та безпеку МГН відповідно до вимог ДБН В.2.2-40. Вхідні групи, тамбури, сходи, пандуси, майданчики, приміщення, шляхи руху всередині будівель або споруд, елементи оздоблення та інтер’єру захисних споруд та СПП повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-40. Для доступу МГН до захисних споруд та СПП необхідно влаштовувати пандуси відповідно до вимог ДБН В.2.2-40. У разі неможливості влашту- вання пандуса рекомендується застосовувати розумне пристосування, у тому числі у вигляді підйомних пристроїв, механізмів Перед вхідни- ми дверима у захисні спору- ди та СПП не- обхідно забез- печити простір для можливості маневрування та повороту на 90 градусів на кріслі колісно- му відповідно до вимог ДБН В.2.2-40. В разі необхідності влаштування порогів в дверних прорізах (вхідних захисних, герметичних або захисно-герметичних дверях тощо), вхід має бути обладнаний відкидними або переносним пандусом.
 • 19. 19 ВИМОГИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОСТІ 12 В приміщеннях захисних споруд та СПП повинні бути передбачені засо- би безпеки, орієнтування, отримання інформації згідно з ДБН В.2.2-40. Системи візуальної навігації на стінах, повинні містити інформацію щодо призначень приміщень, необхідних шляхів руху. В захисних спорудах та СПП необхідно передбачити тактильну навігацію, у тому числі за допомогою тактильних інформаційних табличок, контраст- ного маркування на сходах, порогах, дверних отворах, а також звуже- них відносно ширини коридору проходах тощо. Рекомендується крім контрастного співвідношення кольорів використовувати матеріали із світло відбивальними властивостями для візуальної ідентифікації під час відсутності освітлення. При новому будівництві обов’язковим є влаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення відповідно до вимог ДБН В.2.2-40. Одне таке приміщення має бути на кожні 200 осіб.
 • 20. 20 A 13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УМОВНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ БЛОКУ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 • 21. 21 Б 13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УМОВНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ БЛОКУ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 • 22. 22 В 13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УМОВНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 • 23. 23 Експлуатація у особливий період Екссплуатація у мирний період Г 13 ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ ГРУПИ ВИХОВАНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УМОВНА СХЕМА ВЛАШТУВАННЯ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 • 24. 24 РІШЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ 14 У ТЕБЕ ДВА ШЛЯХИ: Індивідуальне проектне рішення. Розробляється безпосередньо під конкретну ситуацію. *** При створенні посібника частково використано матеріали наявні у відкритому доступі інтернет-ресурсів. Проект повторного використання (або проектні рішення для повторного використання у будівництві). Застосовується вже розроблений для інших випадків проект. І В ЦЬОМУ ЗМОЖЕ ДОПОМОГТИ ПОРТАЛ ЄДЕССБ: https://e-construction.gov.ua/