Da

D
AD SOYAD: HÜSNA DENİZ AYAR
BÖLÜM: MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS -3
/18310331015
KONU: AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE
ÖĞRENEN ROLLERİ
DANIŞMAN : DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME NEDİR?
 Açık ve uzaktan öğrenme, öğrenenlerin birbirlerinden
ve öğrenme kaynaklarından zaman ve/veya mekan
bağlamında uzakta olduğu, birbiriyle ve öğrenme
kaynakları ile etkileşimlerinin uzaktan iletişim
sistemlerine dayalı olarak gerçekleştirildiği öğrenme
sürecidir.
Açık ve uzaktan öğrenme sistemi, yüz yüze eğitim
hakkı alamayan öğrencilere eğitim imkanı
sunmaktadır. Açık büfe kahvaltıda çeşidin artması
memnuniyeti arttırdığı gibi bu sistemde verilen
eğitimde kullanılan materyal sayısı arttıkça
memnuniyet artmaktadır.
 Açık ve uzaktan öğrenme bir sistemdir. Sistematik
yaklaşımda sorunu bütüncül olarak düşünmek, çözümü tüm
alt sistemleri düşünerek planlamak gerekir. Sistemde her alt
sistemin bir girdisi ve bir çıktısı olmalı, herhangi bir alt
sistemin çıktısı diğer bir alt sistemin girdisi olacak şekilde
birbirine kenetlenmiş bir yapı düşünülmelidir. Sitemin
işleyişi için geri bildirim mekanizması da gerekmektedir.
 Bir Açık ve Uzaktan Öğrenme Sisteminin alt sistemleri neler
olabilir?
 Kurum
 Öğreticiler
 Öğrenenler
 Danışmanlar
 Teknik ekip
 İçerik uzmanları
 Ortam, teknoloji
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİCİ
ROLLERİ
 Teknolojide oluşan yenilikler doğrultusunda açık ve
uzaktan öğrenme ortamları ve bu ortamlarda sunulan
hizmetler de etkilenmektedir. Bu gelişmeler, açık ve
uzaktan öğrenmede görev alan öğretmenlerin taşımaları
gereken özellikleri ve bu sistemde üstlenecekleri rolleri de
belirlemektedir. Öğretmenlerin geleneksel öğrenmede
üstlendikleri; öğrenciyi tanıma, öğretimi planlama,
materyal geliştirme, öğretim yapma ve yönetme, başarıyı
ölçme ve değerlendirme, rehberlik, öğrencilerin temel
becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunma, gelişime
açık olma gibi görev ve roller açık ve uzaktan öğrenmede
görev alan öğretmenlerin de taşıması gereken rollerdir.
Açık ve uzaktan öğretimde görev alan
öğretmenler
 Öğretim Tasarımcısı
 Sistem Uzmanı
 Grafik Tasarımcı
 Proje Yöneticisi
 Materyal Üreticisi
 Editör
 İletişim Uzmanı
gibi roller üstlenmektedir.
 Geleneksel eğitimden farklı olarak açık ve uzaktan
öğrenmede öğretmenlerin farklı görevleri bulunur.
Açık ve uzaktan öğrenmede öğretmen, öğreten
olmaktan çok, öğrencinin kendi kendine öğrenmesini
sağlayacak ortamı düzenleyen profesyonel tasarımcı ve
öğrencinin ihtiyaç duyduğunda sorularını sorup
başvurabileceği yetkili danışmandır. Açık ve uzaktan
öğrenmede görev alan öğretmenlerin eğitim
teknolojilerini bilmesi yeterli değildir.
 Olcott’a gore, tek başına teknoloji kaliteli bir eğitimi
sağlamaz, bunu ancak eğitmenlerin yaratıcı
uygulamaları sağlayabilir . Raths ise açık ve uzaktan
öğrenmede başarılı eğitmenlerin; geleneksel
eğitimcinin özelliklerini ve teknik konularda yetkinliği
birlikte taşıması gerektiğini belirtmiştir
Yapılan çalışmalarda açık ve uzaktan öğrenmede
öğreticinin rolleri ve görevleri belirlenmiştir. Bu roller
şunlardır;
 İdari yönetici: E-Öğrenmeyi planlar, yürütür ve
stratejiler geliştirir.
 Proje yöneticisi: Tüm e-öğrenme sürecini denetler ve
yönlendirir.
 Danışman: Uzman görüşü sunar.
 İçerik/Konu uzmanı: Ders içeriklerini yazarak
hazırlar ve öğretim materyallerini doğruluk ve geçerlilik
açısından inceler.
 Öğretim tasarımcısı: Öğretimsel strateji ve teknikler
üzerine öneriler geliştirendir, öğrencilerin kalıcı ve kolay
öğrenebilmeleri için gereken ortamı hazırlayıp, dersin
hedeflerini belirleyerek ders içeriğini uzaktan eğitime
uygun olarak tasarlayan uzmandır.
 Arayüz tasarımcısı: Arayüzün tasarımı, arayüz
erişimi ve kullanımının test edilmesinden sorumlu
kişilerdir.
 Telif hakları koordinatörü: Ders kapsamında
kullanılacak ancak telif hakkı olan materyaller için yasal
düzenlemelerden sorumlu olan kişilerdir.
 Değerlendirme uzmanı: Değerlendirme için uygun
yöntemler geliştirerek uygulayan ya da uygulatan kişilerdir.
 Eğitim yönetim sistemi uzmanı: E-Öğrenme
bileşenlerinin derse entegrasyonunu sağlayarak EYS
üzerinden çalışmasını sağlamakla görevlidir.
 Programcı: Senaryolar oluşturarak dersleri
programlamaktan sorumludur.
 Editör: Tüm materyalleri tutarlılık ve dilbilgisi kuralları
açısından inceler.
 Grafik tasarımcısı: Derslerde kullanılacak grafiksel
görüntüleri tasarlar.
 Multimedia(çoklu ortam) uzmanı: Öğrenme
nesnelerini çoklu ortama aktarır.
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ
ROLLERİ
 Açık ve uzaktan öğrenmenin bir
diğer alt sistemi öğrencidir.
Öğretenenin gerekliliği kadar
öğrenen de bu sistem için gerekli
temel unsurdur. Bu iki sistem açık
ve uzaktan öğrenmenin bel kemiğini
oluşturur. Bu öğrenme öğrencinin
geleneksel ortamdan daha fazla
içinde olduğu ve sorumluluğunun
daha fazla olduğu öğrenme
ortamıdır. Öğretmenlerinin derste
anlattıklarını kendilerine göre
düzenlerler. Öğrenciler öğrenmek
istediklerine kendileri karar verirler
ve öğrenmelerinden kendileri
sorumludur. Bilgiye ulaşmak için
çabalamalı, araştırmalıdır.
 Yapılan çalışmalarda açık ve uzaktan öğrenmede öğrencinin
rolleri ve görevleri belirlenmiştir. Bu roller şunlardır;
 Psikolog: Öğrenciler, uzaktan eğitimde psikolog rolünde,
dersle ilgili olan psikolojik sorunlarına ve ihtiyaçlarına
yardımcı olmakla sorumludur.
 Öğretici: Öğrenciler uzaktan eğitimde diğer öğrencilerle
iletişim kurarak aynı zamanda onların da öğrenmelerinde
öğretici rol üstlenirler.
 Teknisyen:Uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek
problemlerde öğrenci destek alamayacağından problemlerin
çözümü için teknik bilgiye sahip olmalıdır.
 Araştırmacı: Öğrenci ders yılı boyunca kaynaklara
ulaşabilmeli, sorulara açıklayıcı cevaplar verebilmek için
araştırma yapmalı ve ulaştığı kaynakların doğruluğu
konusunda yargıya varabilmelidir.
 Lider: Öğrenci diğer arkadaşlarının motivasyonunu
artırmalı grup çalışmalarında sorumlulukları
paylaştırabilmeli ve arkadaşlarını cesaretlendirebilmelidir
 Sistem Uzmanı: Öğrenci uzaktan eğitim sistemini
tanımalı, görev sorumluluk ve rollerini bilmeli, oluşabilecek
problemler karşısında uygun çözümler üretebilmelidir.
 İletişim Uzmanı: Öğrencilerin öğretmenlere ve diğer
öğrencilere iletmek istedikleri mesajları doğru bir şekilde
iletememesi ya da öğretmenlerden gelen mesajları doğru
algılayamaması öğretim sürecini olumsuz etkileyeceği için
öğrenci kullanılan iletişim yöntemlerini etkili bir biçimde
kullanabilmelidir.
 Motivasyon Sağlayıcı: Uzaktan eğitimde öğrencilerin
öğrenmeye karşı motivasyonları düşerse öğrenmeler
gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden öğrenciler gerektiğinde
kendilerini güdüleyebilmeli ve aidiyet duygusunu
artırabilmelidir.
GELENEKSEL ÖĞRENME VE UZAKTAN
ÖĞRENMENİN FARKLARI NELERDİR?
GELENEKSEL
ÖĞRENME
Öğretmen
aktif ve bilgi
aktaran,
öğrenci pasif
ve dinleyici
Teknoloji ve
araçlar nadir
olarak
kullanılır.
Öğretmenler
belirli bir
sayıda
öğrenciye
yönelir.
Öğretmen
öğrenci ile
yüz yüzedir.
AÇIK VE
UZAKTAN
ÖĞRENME
Öğretmen
pasif ve bilgi
aktaran,
öğrenci aktif
ve
araştırmacı
Günümüze
uygun çeşitli
iletişim
teknoloji ve
araçlarından
yararlanılır.
Dünya
çapında bir
çok öğrenciye
ulaşma
olanaklarına
sahiptir.
Yüz yüze
görüşme
olanağı
yoktur.
1 von 12

Recomendados

MUSTAFA BALİ von
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMustafaBali4
65 views15 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeydarkay
19 views22 Folien
A von
AA
ABeritanCaatan
40 views20 Folien
öğRetme öğRenme Yaklasimlari von
öğRetme öğRenme YaklasimlariöğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme Yaklasimlariderslopedi
47.9K views28 Folien
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Beydarkay
28 views23 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeyzanurener1
17 views24 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Öğretimde Yeni Yaklaşımlar von
Öğretimde Yeni YaklaşımlarÖğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni YaklaşımlarEmre Aydın
8.2K views207 Folien
öğretim yöntem ve teknikleri von
öğretim yöntem ve teknikleriöğretim yöntem ve teknikleri
öğretim yöntem ve tekniklerim3rtyaman
8.1K views21 Folien
Eğitimde yeni yaklaşımlar von
Eğitimde yeni yaklaşımlarEğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlarEsen Sandıraz
316 views14 Folien
Açık ve uzaktan öğrenme von
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeMERVENURUAR
22 views24 Folien
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri von
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriUzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriMenderes Keskin
4K views47 Folien
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriTahaAKGN1
34 views23 Folien

Was ist angesagt?(16)

Öğretimde Yeni Yaklaşımlar von Emre Aydın
Öğretimde Yeni YaklaşımlarÖğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
Emre Aydın8.2K views
öğretim yöntem ve teknikleri von m3rtyaman
öğretim yöntem ve teknikleriöğretim yöntem ve teknikleri
öğretim yöntem ve teknikleri
m3rtyaman8.1K views
Açık ve uzaktan öğrenme von MERVENURUAR
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR22 views
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra von turgutaktugra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
turgutaktugra3.7K views
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von SalihaAkn
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SalihaAkn51 views
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇ von ozgurkaragoz54
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
ozgurkaragoz542.5K views
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları von wikioogle
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwww.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
wikioogle3.3K views
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesen von Engin Madan
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesenKonuşma halkası ferhat şükrü sözkesen
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesen
Engin Madan6.9K views
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum von HayriyeMusaoglu
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu60 views
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi von Zafer Erkan
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri ÖğretimiÖğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
Zafer Erkan2.9K views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur88 views

Similar a Da

Muhammet alpaslan 20081271 von
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet Alpaslan
166 views27 Folien
Muhammet alpaslan 20081271 von
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet Alpaslan
185 views27 Folien
Muhammet alpaslan 20081271 von
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet Alpaslan
177 views27 Folien
Muhammet alpaslan 20081271 von
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet Alpaslan
169 views27 Folien
Muhammet alpaslan 20081271 von
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet Alpaslan
300 views27 Folien
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1 von
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1umitbozkurt
9.6K views41 Folien

Similar a Da(20)

Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1 von umitbozkurt
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
umitbozkurt9.6K views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von meriek5
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
meriek546 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von MelikeGrbz1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
MelikeGrbz167 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von İrem Aydoğan
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan61 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von Glenzgezyldz
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
Glenzgezyldz66 views
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von RAZYENURDEMREL
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
RAZYENURDEMREL22 views
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra von turgutaktugra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
turgutaktugra1.5K views
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Rumeysa ÜNAL63 views
Bilgisayar desdekli eğitim von Halit Cocuk
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitim
Halit Cocuk2.4K views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von ERENCEEN
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
ERENCEEN18 views
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi von SudeNurTokluolu
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimiAçık ve uzaktan öğrenme yönetimi
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi
SudeNurTokluolu129 views

Da

 • 1. AD SOYAD: HÜSNA DENİZ AYAR BÖLÜM: MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS -3 /18310331015 KONU: AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ DANIŞMAN : DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
 • 2. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME NEDİR?  Açık ve uzaktan öğrenme, öğrenenlerin birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından zaman ve/veya mekan bağlamında uzakta olduğu, birbiriyle ve öğrenme kaynakları ile etkileşimlerinin uzaktan iletişim sistemlerine dayalı olarak gerçekleştirildiği öğrenme sürecidir. Açık ve uzaktan öğrenme sistemi, yüz yüze eğitim hakkı alamayan öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Açık büfe kahvaltıda çeşidin artması memnuniyeti arttırdığı gibi bu sistemde verilen eğitimde kullanılan materyal sayısı arttıkça memnuniyet artmaktadır.
 • 3.  Açık ve uzaktan öğrenme bir sistemdir. Sistematik yaklaşımda sorunu bütüncül olarak düşünmek, çözümü tüm alt sistemleri düşünerek planlamak gerekir. Sistemde her alt sistemin bir girdisi ve bir çıktısı olmalı, herhangi bir alt sistemin çıktısı diğer bir alt sistemin girdisi olacak şekilde birbirine kenetlenmiş bir yapı düşünülmelidir. Sitemin işleyişi için geri bildirim mekanizması da gerekmektedir.  Bir Açık ve Uzaktan Öğrenme Sisteminin alt sistemleri neler olabilir?  Kurum  Öğreticiler  Öğrenenler  Danışmanlar  Teknik ekip  İçerik uzmanları  Ortam, teknoloji
 • 4. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİCİ ROLLERİ  Teknolojide oluşan yenilikler doğrultusunda açık ve uzaktan öğrenme ortamları ve bu ortamlarda sunulan hizmetler de etkilenmektedir. Bu gelişmeler, açık ve uzaktan öğrenmede görev alan öğretmenlerin taşımaları gereken özellikleri ve bu sistemde üstlenecekleri rolleri de belirlemektedir. Öğretmenlerin geleneksel öğrenmede üstlendikleri; öğrenciyi tanıma, öğretimi planlama, materyal geliştirme, öğretim yapma ve yönetme, başarıyı ölçme ve değerlendirme, rehberlik, öğrencilerin temel becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunma, gelişime açık olma gibi görev ve roller açık ve uzaktan öğrenmede görev alan öğretmenlerin de taşıması gereken rollerdir.
 • 5. Açık ve uzaktan öğretimde görev alan öğretmenler  Öğretim Tasarımcısı  Sistem Uzmanı  Grafik Tasarımcı  Proje Yöneticisi  Materyal Üreticisi  Editör  İletişim Uzmanı gibi roller üstlenmektedir.
 • 6.  Geleneksel eğitimden farklı olarak açık ve uzaktan öğrenmede öğretmenlerin farklı görevleri bulunur. Açık ve uzaktan öğrenmede öğretmen, öğreten olmaktan çok, öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak ortamı düzenleyen profesyonel tasarımcı ve öğrencinin ihtiyaç duyduğunda sorularını sorup başvurabileceği yetkili danışmandır. Açık ve uzaktan öğrenmede görev alan öğretmenlerin eğitim teknolojilerini bilmesi yeterli değildir.  Olcott’a gore, tek başına teknoloji kaliteli bir eğitimi sağlamaz, bunu ancak eğitmenlerin yaratıcı uygulamaları sağlayabilir . Raths ise açık ve uzaktan öğrenmede başarılı eğitmenlerin; geleneksel eğitimcinin özelliklerini ve teknik konularda yetkinliği birlikte taşıması gerektiğini belirtmiştir
 • 7. Yapılan çalışmalarda açık ve uzaktan öğrenmede öğreticinin rolleri ve görevleri belirlenmiştir. Bu roller şunlardır;  İdari yönetici: E-Öğrenmeyi planlar, yürütür ve stratejiler geliştirir.  Proje yöneticisi: Tüm e-öğrenme sürecini denetler ve yönlendirir.  Danışman: Uzman görüşü sunar.  İçerik/Konu uzmanı: Ders içeriklerini yazarak hazırlar ve öğretim materyallerini doğruluk ve geçerlilik açısından inceler.  Öğretim tasarımcısı: Öğretimsel strateji ve teknikler üzerine öneriler geliştirendir, öğrencilerin kalıcı ve kolay öğrenebilmeleri için gereken ortamı hazırlayıp, dersin hedeflerini belirleyerek ders içeriğini uzaktan eğitime uygun olarak tasarlayan uzmandır.  Arayüz tasarımcısı: Arayüzün tasarımı, arayüz erişimi ve kullanımının test edilmesinden sorumlu kişilerdir.
 • 8.  Telif hakları koordinatörü: Ders kapsamında kullanılacak ancak telif hakkı olan materyaller için yasal düzenlemelerden sorumlu olan kişilerdir.  Değerlendirme uzmanı: Değerlendirme için uygun yöntemler geliştirerek uygulayan ya da uygulatan kişilerdir.  Eğitim yönetim sistemi uzmanı: E-Öğrenme bileşenlerinin derse entegrasyonunu sağlayarak EYS üzerinden çalışmasını sağlamakla görevlidir.  Programcı: Senaryolar oluşturarak dersleri programlamaktan sorumludur.  Editör: Tüm materyalleri tutarlılık ve dilbilgisi kuralları açısından inceler.  Grafik tasarımcısı: Derslerde kullanılacak grafiksel görüntüleri tasarlar.  Multimedia(çoklu ortam) uzmanı: Öğrenme nesnelerini çoklu ortama aktarır.
 • 9. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ ROLLERİ  Açık ve uzaktan öğrenmenin bir diğer alt sistemi öğrencidir. Öğretenenin gerekliliği kadar öğrenen de bu sistem için gerekli temel unsurdur. Bu iki sistem açık ve uzaktan öğrenmenin bel kemiğini oluşturur. Bu öğrenme öğrencinin geleneksel ortamdan daha fazla içinde olduğu ve sorumluluğunun daha fazla olduğu öğrenme ortamıdır. Öğretmenlerinin derste anlattıklarını kendilerine göre düzenlerler. Öğrenciler öğrenmek istediklerine kendileri karar verirler ve öğrenmelerinden kendileri sorumludur. Bilgiye ulaşmak için çabalamalı, araştırmalıdır.
 • 10.  Yapılan çalışmalarda açık ve uzaktan öğrenmede öğrencinin rolleri ve görevleri belirlenmiştir. Bu roller şunlardır;  Psikolog: Öğrenciler, uzaktan eğitimde psikolog rolünde, dersle ilgili olan psikolojik sorunlarına ve ihtiyaçlarına yardımcı olmakla sorumludur.  Öğretici: Öğrenciler uzaktan eğitimde diğer öğrencilerle iletişim kurarak aynı zamanda onların da öğrenmelerinde öğretici rol üstlenirler.  Teknisyen:Uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek problemlerde öğrenci destek alamayacağından problemlerin çözümü için teknik bilgiye sahip olmalıdır.  Araştırmacı: Öğrenci ders yılı boyunca kaynaklara ulaşabilmeli, sorulara açıklayıcı cevaplar verebilmek için araştırma yapmalı ve ulaştığı kaynakların doğruluğu konusunda yargıya varabilmelidir.
 • 11.  Lider: Öğrenci diğer arkadaşlarının motivasyonunu artırmalı grup çalışmalarında sorumlulukları paylaştırabilmeli ve arkadaşlarını cesaretlendirebilmelidir  Sistem Uzmanı: Öğrenci uzaktan eğitim sistemini tanımalı, görev sorumluluk ve rollerini bilmeli, oluşabilecek problemler karşısında uygun çözümler üretebilmelidir.  İletişim Uzmanı: Öğrencilerin öğretmenlere ve diğer öğrencilere iletmek istedikleri mesajları doğru bir şekilde iletememesi ya da öğretmenlerden gelen mesajları doğru algılayamaması öğretim sürecini olumsuz etkileyeceği için öğrenci kullanılan iletişim yöntemlerini etkili bir biçimde kullanabilmelidir.  Motivasyon Sağlayıcı: Uzaktan eğitimde öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonları düşerse öğrenmeler gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden öğrenciler gerektiğinde kendilerini güdüleyebilmeli ve aidiyet duygusunu artırabilmelidir.
 • 12. GELENEKSEL ÖĞRENME VE UZAKTAN ÖĞRENMENİN FARKLARI NELERDİR? GELENEKSEL ÖĞRENME Öğretmen aktif ve bilgi aktaran, öğrenci pasif ve dinleyici Teknoloji ve araçlar nadir olarak kullanılır. Öğretmenler belirli bir sayıda öğrenciye yönelir. Öğretmen öğrenci ile yüz yüzedir. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Öğretmen pasif ve bilgi aktaran, öğrenci aktif ve araştırmacı Günümüze uygun çeşitli iletişim teknoloji ve araçlarından yararlanılır. Dünya çapında bir çok öğrenciye ulaşma olanaklarına sahiptir. Yüz yüze görüşme olanağı yoktur.