Tema: Buxhetimi I Kapitalit                      Punuar nga:                     ...
1.Hyrja2.Rëndësia e Investimeve3.Korniza e vendimmmarrjes4.Harmonizimi me strategjinë5.Buxheti I investimeve6.Buxheti I ka...
Investimet përfaqësojnë shpenzimet e organizatës që kanë për qëllimzgjerimin e sajInvestimi është forca bazike motorike pë...
Marrja e vendimeve investuese kërkon si nga analisti I investimeve ashtuedhe nga vendimmmarrësi të jenë të vetëdijshëm për...
Zgjidhjet investuese po ashtu iu përshtaten synimeve strategjike, të cilatdëshiron t’I arrijë firma në të ardhshmen, duke ...
Buxheti është një plan I aksioneve të shprehura në terma sasiorë.Buxhetifillon me objektivat, të cilat dëshiron t’I arrijë...
Buxheti operues                -Buxheti I të ardhurave                -Buxheti I shpenzimeve...
Në tregun e konkurrues gjenerimi I ideve për projekte profitabile është shumëI ndërlikuar.Pa një fluks të projekteve dhe i...
Qëllimi final I planeve të investimeve dhe I të gjitha analizave eoperacioneve financiare të një organizate është marrja e...
7,1.Norma mesatare e kthimitKjo metodë krahason profitin mesatar, I cili gjenerohet nga një shumë e investuar.Për të lloga...
7,3.Vlera aktuale neto (NPV)Përdorim më të gjrë në zgjdhjen e investimeve kanë metoda e vlerës aktuale neto(NPV) dhe metod...
Norma e brendshme e kthimit të një investimi është interesi për të cilinvlera aktuale e fitimit të pritshëm prej tij është...
Mënyra më e përshtatshme për të kuptuar marrëdhëniet ndërmjet vleraveIRR dhe NPV është vështrimi grafik përmes përdorimit ...
1.  Mësuam se si sqarohet krniza e vendimmarrjes investive2.  Si përpunohet strategjia dhe elementet e buxhetimit të  ...
Punim seminarik në menaxhment financiar
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Punim seminarik në menaxhment financiar

13.506 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
7 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
13.506
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
1
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
258
Kommentare
0
Gefällt mir
7
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Punim seminarik në menaxhment financiar

 1. 1. Tema: Buxhetimi I Kapitalit Punuar nga: 1. Denis PanxhajProf. Mr. Merije HotiAss. Mirjeta Domnik 2. Besnik Hoti 3. Berat Berisha
 2. 2. 1.Hyrja2.Rëndësia e Investimeve3.Korniza e vendimmmarrjes4.Harmonizimi me strategjinë5.Buxheti I investimeve6.Buxheti I kapitalit7.Kriteret e vendimmmarrjes për buxhetimin e kapitalit 7,1.Norma mesatare e kthimit 7,2.Afati I shlyrjes. 7,3.Vlera aktuale neto (NPV)8.Metoda e normës së Brendshme të kthimit-IRR 8,1.Llogaritja e IRR kur kemi të bëjmë me një shumë tëpërvitshme 8,2.Llogaritja e IRR kur kemi të bëjmë me një seri të përzier9.Relacioni ndërmjet vlerës aktuale Neto (NPV) dhe normëssë brendshme të kthimit (IRR)
 3. 3. Investimet përfaqësojnë shpenzimet e organizatës që kanë për qëllimzgjerimin e sajInvestimi është forca bazike motorike për çdo biznes.Ai është burimi I rritjes,sepse mbështetet në strategjitë eksplicite konkurruese të menaxhmentit dhebazohet në plane të kujdesshme për fushat ekzistuese ose për fonde të rejanë:Kapitalin punuesMjetet fizikePrograme të tjera kapitale dheProna intelektuale.Firmat e sukshesshme çdo vit kryejnë vlerësime kritike lidhur me portfolione investimeve ekzistuese.
 4. 4. Marrja e vendimeve investuese kërkon si nga analisti I investimeve ashtuedhe nga vendimmmarrësi të jenë të vetëdijshëm për të gjitha specifikat dhedimensionet e projekteve investuese.Burimet lidhur me tregun, degën dhe firmat mund të jenë: a)Burime të drejtpërdrejta dhe b)Burime shpjeguese.Gjatë marrjes së vendimit për investim bëhet:DefinimiI problemitPërcaktohet natyra e investimitVlerësohet kostoja dhe përfitimi I ardhshëm dhePërcaktohet ndryshimi në rrjedhën e parasë.
 5. 5. Zgjidhjet investuese po ashtu iu përshtaten synimeve strategjike, të cilatdëshiron t’I arrijë firma në të ardhshmen, duke pasur kujdes ndaj: a)Efekteve afatgjata të investimeve b)Kohës së investimeve c)Cilësisë së mjeteve themelore d)Sigurimit të burimeve të financimit e)Përballimit të konkurrencës dhe f)Përparësive të veçanta krahasuese të organizatës.Gjatë trajtimit të këtyre problemeve rëndësi e veçantë I kushtohetkonkurrencës nga bizneset e tjera, fuqisë blerëse tëkonsumatorëve, fuqisë shitëse të firmave të njëjta dhe kërcënimeve ngaproduktet zëvendësuese, në rast se ndryshojnë çmimet apo fuqia blerësee konsumatorëve.
 6. 6. Buxheti është një plan I aksioneve të shprehura në terma sasiorë.Buxhetifillon me objektivat, të cilat dëshiron t’I arrijë firma.Karakteristikë ebuxheteve është se:  Përgatiten dhe agregohen në formë paraprake Mbulojnë një periudhë të dhënë kohore Shprehen në terma financiarë dhe realë/sasiorë I adresohen tërë firmës apo një pjese të saj.Përmes procesit të buxhetit sigurohet: Planifikimi apo parashikimi Alokimi I resurseve Dimensionimi kohor dhe Realizimi I objektivave.Në buxhetet financiare specifikohet se ku do t’I sigurojë organizata paratë.Buxheti operues paraqet planin financiar të çdo njësie organizative që lidhet meaktivitetet e periudhës së ardhshme, përfshirë të ardhurat dhe shpenzimet.Buxheti jofinanciar paraqitet përmes treguesve fizikë.
 7. 7. Buxheti operues -Buxheti I të ardhurave -Buxheti I shpenzimeve -Buxheti I fitimitBuxheti financiar Buxheti jofinanciar-Buxheti I fluksit të parave -Buxheti I produkteve -Buxheti I shpenzimeve -Buxheti I kohës së punës kapitale -Buxheti I materialeve dhe stoqeve Buxhetet
 8. 8. Në tregun e konkurrues gjenerimi I ideve për projekte profitabile është shumëI ndërlikuar.Pa një fluks të projekteve dhe ideve të reja, firma nuk mund tëgjallërojë apo të mbijetojë për një kohë të gjatë.Procesi I buxhetimit të kapitalit kërkon nga ndërmarrja: -Të përcaktojë koston e projektit -Të vlerësojë rrjedhën e pritshme të parasë nga projekti investues dhe rishkun e kësaj rrjedhe të parasë -Të përcaktojë koston e përshatshme në krahasim me rrjedhën e parasë dhe -Të përcaktojë vlerën e tanishme të rrjedhës së pritshme të parasë.Firmat përballojnë mjaft vështirësi kur vendosin lidhur me programet einvestimeve, përfshirë:Parashikimin e kushteve të ardhshme të biznesitPërcaktimin se a do të ketë projekti kthim mjaftueshëmLlogaritjen në riskun e projektitAktualizimin e pagesave të ardhshme në vlerat rrjedhëse.Buxhetimi I mirë I kapitalit kërkon ndërmarrjen e një nurmi të hapave gjatëprocesit të marrjes së vendimeve.1. Gjrumimi dhe hulumtimi I mundësive të investimeve;2. Grumbullimi I të dhënave;3. Vlerësimi dhe marrja e vendimit;4. Rivlerësimi dhe përshtatja.
 9. 9. Qëllimi final I planeve të investimeve dhe I të gjitha analizave eoperacioneve financiare të një organizate është marrja e vendimeve përmaksimizimin e vlerë së saj.Kriteret më të ndeshura në teorinë dhe praktinën e menaxhmentit financiarpër kategorizimin e propozimeve investuese janë: 1.Norma mesatare e kthimit 2.Afati I shlyrjes 3.Vlera aktuale neto (NPV) dhe 4.Norma e brendshme e kthimit (IRR)
 10. 10. 7,1.Norma mesatare e kthimitKjo metodë krahason profitin mesatar, I cili gjenerohet nga një shumë e investuar.Për të llogaritur normë mesatare të kthimit zhvillohen këto operacione : a)Llogaritet profiti total nga investimi b)Llogaritet kthimi mesatar vjetor Kthimi mesatar vjetor c) Investimi fillestar 1007,2.Afati I shlyrjesMetoda e afatit të shlyrjes radhit mundësitë e investimeve alternative nga mënyra sesa shpejt rikthehet shuma fillestare e investuar.Pra, metoda e shlyrjes e vë theksin në kthimin e shpejtë të kostos së investimit.Ajo nuk lidhet me frytshmërinë e investimit ose me vlerë në kohë të parasë sepse : a)Mënjanohet faktori interes b)Injarohet kohëzhatja e fluksit të parasë c)Injorohet fluksi I parasë pas afatit të shlyrjes.
 11. 11. 7,3.Vlera aktuale neto (NPV)Përdorim më të gjrë në zgjdhjen e investimeve kanë metoda e vlerës aktuale neto(NPV) dhe metoda e normës së brendshme të kthimit (IRR).Të dyja bëjnë të qartë se fluksi I parasë, I gjeneruar nga një investim, ndodh në njëperiudhë kohe.Metoda e vlerës aktuale neto (NPV) nënkupton që ndërmarrja të përcaktojë vlerënaktuale neto të të gjitha investimeve të mundshme dhe të ndërmarrë ato investimeqë e kanë vlerën aktuale neto pozitive.Rregulli I pranimit apo përjashtimit të investimit, sipas metodë së vlerës aktuale neto(NPV), është: NPV >= 0  Pranohet NPV<0  Përjashtohet
 12. 12. Norma e brendshme e kthimit të një investimi është interesi për të cilinvlera aktuale e fitimit të pritshëm prej tij është e barabartë me vlerën ekapitalit investuar.Dallimi midis metodës së vlerës aktuale neto dhe normës së brendshme tëfitimit shtrihet në faktorin interes që përdor socila.Kriteret e pranimit/refuzimit kategorizohen : IRR >= nga norma e pritur e kthimit :projekti pranohetIRR < nga norma e pritur e kthimit:projekti refuzohet
 13. 13. Mënyra më e përshtatshme për të kuptuar marrëdhëniet ndërmjet vleraveIRR dhe NPV është vështrimi grafik përmes përdorimit të profitit të vlerësaktuale neto.Profili I vlerës aktuale neto thjesht shpreh pasqyrën grafike të ndryshimittë vlerës aktuale neto (NPV) të projektit, varësisht nga ndryshimi I normëssë aktualizimit.Kur norma e aktualizimit është e barabartë me zero, vlera aktuale netoështë e barabartë me të hyrat e tërësishme monetare nga projekti, tëzvogëluara me të dalat e përgjithshme të projektit.
 14. 14. 1. Mësuam se si sqarohet krniza e vendimmarrjes investive2. Si përpunohet strategjia dhe elementet e buxhetimit të kapitalit3. Si shpjegohet buxhetimi I kapitalit4. Të njihemi me përparësitë dhe të metat e aplikimit të këtyre kritereve.5. Të kuptojmë relacionin ndërmjet vlerës aktuale neto dhe normës së brendshme të kthimit.

×