W kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju – trendy CSR 2018| Deloitte

Deloitte Polska
Deloitte PolskaDeloitte Polska
W kierunku zrównoważonego
wzrostu i rozwoju
Warszawa, 21 maja 2018
© 2018. Deloitte Polska 2
Naszym priorytetem musi być, aby wzrost był zrównoważony i korzystny dla wszystkich.
Wyzwania stojące przed obecnym modelem rozwoju gospodarki
WZROST POPULACJI
I URBANIZACJA
POSTĘP
TECHNOLOGICZNY
ZMIANY
KLIMATYCZNE
WYCZERPUJĄCE
SIĘ ZASOBY
PRESJA
REGULACYJNA
Zwiększona świadomość i znaczenie zagadnień zrównoważonego rozwoju
Rosnące oczekiwania społeczne
i konsumenckie
Nowe wymogi regulacyjne Zmiany w strukturze popytu
Wyższy poziom transparentności na
przestrzeni całego łańcucha wartości
Zwiększone wymagania
raportowania i kontroli
Nowe czynniki wpływające na zaufanie
konsumentów i wartość marki
Strategia zrównoważonego rozwoju stała się imperatywem biznesowym, a nie opcją.
© 2018. Deloitte Polska 3
Czynniki przyczyniające się do wzrostu wartości firmy dzięki działaniom
z zakresu zrównoważonego rozwoju i SDGs
OGRANICZENIE RYZYKA RÓŻNICOWANIE MARKI INNOWACJE I TWORZENIE MOŻLIWOŚCI
WARTOŚĆ
Ograniczenie ryzyka przede wszystkim służy
ochronie wartości korporacji i jej możliwości
prowadzenia dalszej działalności bez
zakłóceń.
Budowanie przewagi konkurencyjnej
poprzez działania zrównoważone.
Zainteresowanie potrzebami społecznymi
i środowiskowymi umożliwia firmom
odkrywanie nowych szans rynkowych
poprzez nowe produkty / usługi, obsługę
nowych segmentów.
WNIOSKI
W każdej firmie 30% wartości jest
narażone na ryzyko związane z negatywną
reakcją konsumentów czy też barierami
regulacyjnymi1
66% konsumentów w ujęciu globalnym
chętnie zapłaci więcej za produkty i usługi
pochodzące od firm, które troszczą się o
pozytywny wpływ na środowisko naturalne
i otoczenie społeczne2
Jest ponad czterokrotnie bardziej
prawdopodobne, że firmy wiodące pod
względem zrównoważonego rozwoju
zostaną uznane za liderów
innowacyjności3
CZYNNIKI
Rosnące wymagania społeczne przekładają
się na bardziej rygorystyczne regulacje.
Firmy muszą zdiagnozować i zrozumieć
unikatowe wymagania swoich interesariuszy
oraz rynków na których funkcjonują.
Firmy muszą określić, które kwestie są
najbardziej istotne dla klientów kluczowych
segmentów.
Firmy powinny zwracać uwagę na to, w jaki
sposób ich strategia społeczna umożliwia
wgląd w niezagospodarowane przestrzenie
lub niespełnione potrzeby, a także testować
nowe modele i oferty.
Źródła: 1. J. Browne, R. Nuttall, T. Stadlen, Connect: How Companies Succeed by Engaging Radically with Society, PublicAffairs, March 2016; 2. "Sustainable Selections: How Socially Responsible Companies Are
Turning a Profit." Nielson, October 12, 2015; 3. Deloitte, “Sustainability Driven Innovation: Harnessing Sustainability's Ability to Spark Innovation,” 2013. 4. Net Impact's, "What Workers Want“, 2011; 5. Crespin, "If
Sustainability Costs You More, You're Doing It Wrong." Forbes, 2012; 6. Margolis, et. al, "Does It Pay To Be Good? A Meta-analysis And Redirection Of Research On The Relationship Between Corporate Social And
Financial Performance.“ Nov. 2007.
© 2018. Deloitte Polska 4
Czynniki przyczyniające się do wzrostu wartości firmy dzięki działaniom
z zakresu zrównoważonego rozwoju i SDGs
PRZYCIĄGANIE TALENTÓW,
ANGAŻOWANIE I RETENCJA
PRACOWNIKÓW
SPRAWNOŚĆ OPERACYJNA
DOSTĘP DO KAPITAŁU I WYCENA NA
ZASADACH RYNKOWYCH
WARTOŚĆ
Inicjatywy podejmowane w ramach
społecznej odpowiedzialności biznesu mogą
wywierać istotny wpływ na możliwość
przyciągania, angażowania i zatrzymania
w firmie wartościowych pracowników.
Poprawa produktywności i efektywności,
mniejsze wykorzystanie materiałów, a w
konsekwencji obniżenie kosztów.
Firmy posiadające jasno wyznaczoną
strategię zrównoważonego rozwoju mają
lepszy dostęp do finansowania
WNIOSKI
51% studentów i pracowników z wyższym
wykształceniem zadeklarowało, iż w ich
idealnej pracy poczucie celu społecznego
jest „zasadnicze” lub „bardzo ważne” 4
Firmy, którym udało się zachęcić swoich
dostawców do ograniczenia wykorzystania
materiałów wykazały do 45% oszczędności
kosztów operacyjnych5
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne
rozwija się, a dowody pokazują pozytywną
korelacją pomiędzy działaniami
społecznymi, a wynikami finansowymi firm 6
CZYNNIKI
Wizja społeczna może pomóc zapewnić
pracownikom reprezentującym różne
pokolenia poczucie misji i sensu w pracy.
Wydajność operacyjna wynikająca z działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju jest
najbardziej odczuwalna w firmach
produkcyjnych i logistycznych, jednak
wprowadzenie zrównoważonych praktyk jest
możliwe dla wszystkich firm.
Preferencje inwestycyjne i lepsze wyniki
rynkowe mogą również wynikać z praktyk
społecznych służących jako sygnalizator
pozytywnych wyników innych firm, takich
jak silne przywództwo i retencja
pracowników.
Źródła: 1. J. Browne, R. Nuttall, T. Stadlen, Connect: How Companies Succeed by Engaging Radically with Society, PublicAffairs, March 2016; 2. "Sustainable Selections: How Socially Responsible Companies Are
Turning a Profit." Nielson, October 12, 2015; 3. Deloitte, “Sustainability Driven Innovation: Harnessing Sustainability's Ability to Spark Innovation,” 2013. 4. Net Impact's, "What Workers Want“, 2011; 5. Crespin, "If
Sustainability Costs You More, You're Doing It Wrong." Forbes, 2012; 6. Margolis, et. al, "Does It Pay To Be Good? A Meta-analysis And Redirection Of Research On The Relationship Between Corporate Social And
Financial Performance.“ Nov. 2007.
© 2018. Deloitte Polska 5
22%
31%
41%
63%
65%
77%
Wartość dla akcjonariuszy
Rekrutacja i utrzymanie pracowników
Rozwój pracowników
Zaufanie klientów
Działania na rzecz wzrostu i rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Konkurencyjność technologiczna
Dzisiaj działania firmy mierzone
są i oceniane nie tylko za
pomocą wskaźników finansowych
i ekonomicznych. Kadra
zarządzająca musi zdać sobie
sprawę, że trwały sukces wiąże
się z zaangażowaniem na rzecz
wzrostu i rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu.
David Cruickshank
Deloitte Global Chairman
Najważniejsze kwestie przy tworzeniu strategii biznesowej
© 2018. Deloitte Polska 6
Wypełnienie misji społecznej
Rozwój Firmy Odpowiedzialnej 4.0
Społeczeństwo oczekuje od
firm aktywnych działań na
rzecz rozwiązania złożonych
problemów społecznych.
Ludzie spodziewają się, że
liderzy będą przyjmować
obywatelską postawę, tak
w biznesie jak
i w działalności
pozabiznesowej.
badanych uważa, że
odpowiedzialność
społeczna biznesu
i postawa obywatelska
są ważne.
2018 Deloitte Global Human Capital Trends
Badanie, przeprowadzone wśród ponad 11 tys. liderów biznesowych
i HR-owych na całym świecie, w tym 198 z Polski,
77%
© 2018. Deloitte Polska 7
Technologie w służbie zrównoważonego rozwoju
Rozwój Firmy Odpowiedzialnej 4.0
Nowe technologie mogą
pomóc zwiększyć
produktywność i wydajność,
jednak firmy muszą zwracać
uwagę na to, jaki jest wpływ
takich rozwiązań na całe
środowisko pracy, w tym
ludzi.
badanych uważa, że sztuczna
inteligencja, robotyzacja i
automatyzacja są bardzo
ważne, ale tylko 31%
czuje się przygotowana do
opracowania strategii
wdrażania tych technologii.
72%
2018 Deloitte Global Human Capital Trends
Badanie, przeprowadzone wśród ponad 11 tys. liderów biznesowych
i HR-owych na całym świecie, w tym 198 z Polski,
© 2018. Deloitte Polska 8
Siła Jednostki
Rozwój Firmy Odpowiedzialnej 4.0
Firmy muszą wypracować
nowy model rozwoju kariery,
który będzie odpowiadał
potrzebom XXI wieku -
oparty na ciągłym
zdobywaniu nowych
umiejętności i rozwijaniu
doświadczeń.
60%firm nie jest przygotowanych do
wspierania pracowników
w rozwoju ich własnej ścieżki
kariery i poszukiwania nowych
ról w organizacji.
2018 Deloitte Global Human Capital Trends
Badanie, przeprowadzone wśród ponad 11 tys. liderów biznesowych
i HR-owych na całym świecie, w tym 198 z Polski,
© 2018. Deloitte Polska 9
Siła Jednostki
Czas odpowiedzialnych firm
Jak przekształcić
przedsiębiorstwo
w firmę odpowiedzialną 4.0?
Wsłuchaj się uważnie w głos
wnętrza organizacji, jak i
otoczenia
Inwestuj w szeroko pojęty
ekosystem społeczny
Aktywnie zarządzaj swoją
rolą w społeczeństwie
Firmy coraz częściej ocenia się
na podstawie relacji z
pracownikami, klientami oraz
lokalną społecznością, a także
ogólnego wpływu na
społeczeństwo.
Dlatego to przedsiębiorstwo
biznesowe staje się dziś
odpowiedzialną firmą 4.0.
65%dyrektorów generalnych uważa
wzrost zrównoważony,
sprzyjający włączeniu
społecznemu za jeden
z trzech tematów o znaczeniu
strategicznym
2018 Deloitte Global Human Capital Trends
Badanie, przeprowadzone wśród ponad 11 tys. liderów biznesowych
i HR-owych na całym świecie, w tym 198 z Polski,
© 2018. Deloitte Polska 10
Premiera raportu Millennial Survey 2018 – już w czerwcu
Milenialsi 2018 – Generacja Z
Zdaniem generacji Z, liderzy
biznesu skupiają się jedynie na
generowaniu zysku, nie biorąc
pod uwagę wkładu ich firm
w społeczeństwo.
Firmy muszą określić, w jaki
sposób mogą pozytywnie
wpłynąć na społeczności,
w których pracują i skupić się
na takich kwestiach, jak
różnorodność, integracja i
elastyczność, jeśli chcą
zdobyć zaufanie i lojalność
milenialsów i pracowników
Generacji Z.
48%Obecnie mniej niż połowa
z milenialsów uważa, że firmy
zachowują się etycznie. To
znaczący spadek w stosunku
do poprzedniego badania, gdzie
65% ankietowanych ceniło liderów
w tym względzie.
2018 Deloitte Millennial Survey 2018
Badanie, przeprowadzone wśród ponad 10,5 tys. millenialsów w 36 krajach w tym
blisko 2 tys. przedstawicieli generacji Z (urodzonych między 1995-2000 r.).
Copyright © 2018 Deloitte Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone. 11
Kontakt
Dziękuję!
Irena Pichola
Partner
Lider zespołu ds. zrównoważonego
rozwoju w Polsce i w Europie
Środkowej Deloitte
Mobile: +48 502 184 587
ipichola@deloittece.com
Copyright © 2018 Deloitte Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone. 12
“Deloitte” is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk management, and tax services to selected clients. These
firms are members of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a UK private company limited by guarantee. Each member firm provides services in a particular geographic area and is subject to the laws and professional regulations of the
particular country or countries in which it operates. DTTL does not itself provide services to clients. DTTL and DTTL member firm are separate and distinct legal entities, which cannot obligate the other entities. DTTL and each DTTL member firm
are only liable for their own acts or omissions, and not those of each other. Each of the member firms operates under the names "Deloitte," "Deloitte & Touche," "Deloitte Touche Tohmatsu," or other related names. Each DTTL member firm is
structured differently in accordance with national laws, regulations, customary practice, and other factors, and may secure the provision of professional services in their territories through subsidiaries, affiliates, and/or other entities.
Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the
subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities. The subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited are among the region’s leading professional
services firms, providing services through more than 3,800 people in 41 offices in 17 countries.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class
capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 195,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
1 von 12

Recomendados

Polskie firmy tracą miliony złotych na złym zarządzaniu oprogramowaniem von
Polskie firmy tracą miliony złotych na złym zarządzaniu oprogramowaniem Polskie firmy tracą miliony złotych na złym zarządzaniu oprogramowaniem
Polskie firmy tracą miliony złotych na złym zarządzaniu oprogramowaniem Deloitte Polska
4.7K views28 Folien
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową von
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąCIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąDeloitte Polska
771 views28 Folien
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.” von
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Deloitte Polska
18.1K views31 Folien
Chmura publiczna w Polsce. Śniadanie prasowe. von
Chmura publiczna w Polsce. Śniadanie prasowe.Chmura publiczna w Polsce. Śniadanie prasowe.
Chmura publiczna w Polsce. Śniadanie prasowe.Deloitte Polska
10.8K views16 Folien
Prezentacja dla dziennikarzy "Pierwsze kroki na rynku pracy 2018" von
Prezentacja dla dziennikarzy "Pierwsze kroki na rynku pracy 2018"Prezentacja dla dziennikarzy "Pierwsze kroki na rynku pracy 2018"
Prezentacja dla dziennikarzy "Pierwsze kroki na rynku pracy 2018"Deloitte Polska
16K views28 Folien
Zwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacji von
Zwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacjiZwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacji
Zwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacjiDeloitte Polska
3.5K views23 Folien

Más contenido relacionado

Similar a W kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju – trendy CSR 2018| Deloitte

Korzyści z wykorzystania koncepcji CSR w biznesie von
Korzyści z wykorzystania koncepcji CSR w biznesieKorzyści z wykorzystania koncepcji CSR w biznesie
Korzyści z wykorzystania koncepcji CSR w biznesiemakowiecki
228 views12 Folien
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020 von
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020Deloitte Polska
3.2K views13 Folien
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018 von
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018House of Skills
4K views25 Folien
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznie von
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społeczniePracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznie
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznieGrupa Muszkieterów
510 views55 Folien
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian von
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmianRozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmianLukasz Szymula
737 views6 Folien

Similar a W kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju – trendy CSR 2018| Deloitte(20)

Korzyści z wykorzystania koncepcji CSR w biznesie von makowiecki
Korzyści z wykorzystania koncepcji CSR w biznesieKorzyści z wykorzystania koncepcji CSR w biznesie
Korzyści z wykorzystania koncepcji CSR w biznesie
makowiecki228 views
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020 von Deloitte Polska
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020
Diversity and Inclusion Rating | Prezentacja | Luty 2020
Deloitte Polska3.2K views
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018 von House of Skills
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018
House of Skills4K views
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznie von Grupa Muszkieterów
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społeczniePracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznie
Pracodawca z wyboru, pracodawcą odpowiedzialnym społecznie
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian von Lukasz Szymula
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmianRozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian
Lukasz Szymula737 views
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute von HRM Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteRaport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
HRM Institute1K views
Employer branding od_wymagamy_pl_2013 von Monika Walczak
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Monika Walczak 1K views
Wartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGO von Mateusz Muryjas
Wartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGOWartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGO
Wartość, jakość, zaangażowanie - wspólny mianownik biznesu i NGO
Mateusz Muryjas314 views
Łączenie pokoleń w firmie von PwC Polska
Łączenie pokoleń w firmieŁączenie pokoleń w firmie
Łączenie pokoleń w firmie
PwC Polska2K views
Eurofirma Artukuł DialNet Masters - final von Anna Kwolek
Eurofirma Artukuł DialNet Masters - finalEurofirma Artukuł DialNet Masters - final
Eurofirma Artukuł DialNet Masters - final
Anna Kwolek372 views
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji von House of Skills
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacjiQuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
House of Skills720 views
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it von Barbara Kowalewska
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_itRaport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it
Barbara Kowalewska534 views
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian von zarzadzanie
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmianBadanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
zarzadzanie511 views

Más de Deloitte Polska

Raport Let’s Play! 2022: rynek e-sportu w Polsce von
Raport Let’s Play! 2022: rynek e-sportu w PolsceRaport Let’s Play! 2022: rynek e-sportu w Polsce
Raport Let’s Play! 2022: rynek e-sportu w PolsceDeloitte Polska
2.8K views13 Folien
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r. von
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.Deloitte Polska
1.7K views43 Folien
Współpraca z Workiva von
Współpraca z WorkivaWspółpraca z Workiva
Współpraca z WorkivaDeloitte Polska
254 views7 Folien
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r. von
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.Deloitte Polska
2.3K views50 Folien
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r. von
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.Deloitte Polska
984 views48 Folien
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r. von
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.Deloitte Polska
1.8K views47 Folien

Más de Deloitte Polska(20)

Raport Let’s Play! 2022: rynek e-sportu w Polsce von Deloitte Polska
Raport Let’s Play! 2022: rynek e-sportu w PolsceRaport Let’s Play! 2022: rynek e-sportu w Polsce
Raport Let’s Play! 2022: rynek e-sportu w Polsce
Deloitte Polska2.8K views
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.
Deloitte Polska1.7K views
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 13 lipca 2022 r.
Deloitte Polska2.3K views
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 29 czerwa 2022 r.
Deloitte Polska984 views
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Deloitte Polska1.8K views
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r.
Deloitte Polska3.8K views
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 2 maja 2022 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 2 maja 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 2 maja 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 2 maja 2022 r.
Deloitte Polska2.6K views
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 5 kwietnia 2022 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 5 kwietnia 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 5 kwietnia 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 5 kwietnia 2022 r.
Deloitte Polska6.1K views
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 18 marca 2022 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 18 marca 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 18 marca 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 18 marca 2022 r.
Deloitte Polska4.8K views
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r.
Deloitte Polska3.6K views
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | Deloitte von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | DeloittePrzegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | Deloitte
Deloitte Polska5.2K views
Sustainable Finance Magazine - December 2021 von Deloitte Polska
Sustainable Finance Magazine - December 2021Sustainable Finance Magazine - December 2021
Sustainable Finance Magazine - December 2021
Deloitte Polska8.2K views
Polski Ład: nowe ulgi podatkowe wspierające innowacyjność von Deloitte Polska
Polski Ład: nowe ulgi podatkowe wspierające innowacyjnośćPolski Ład: nowe ulgi podatkowe wspierające innowacyjność
Polski Ład: nowe ulgi podatkowe wspierające innowacyjność
Deloitte Polska583 views
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 8 grudnia 2021 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 8 grudnia 2021 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 8 grudnia 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 8 grudnia 2021 r.
Deloitte Polska3K views
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 8 listopada 2021 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 8 listopada 2021 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 8 listopada 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 8 listopada 2021 r.
Deloitte Polska5.8K views
Raport Let's Play! 2021 | Rynek e-sportu w Polsce von Deloitte Polska
Raport Let's Play! 2021 | Rynek e-sportu w PolsceRaport Let's Play! 2021 | Rynek e-sportu w Polsce
Raport Let's Play! 2021 | Rynek e-sportu w Polsce
Deloitte Polska7.5K views
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r. von Deloitte Polska
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Deloitte Polska3.3K views

W kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju – trendy CSR 2018| Deloitte

 • 1. W kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju Warszawa, 21 maja 2018
 • 2. © 2018. Deloitte Polska 2 Naszym priorytetem musi być, aby wzrost był zrównoważony i korzystny dla wszystkich. Wyzwania stojące przed obecnym modelem rozwoju gospodarki WZROST POPULACJI I URBANIZACJA POSTĘP TECHNOLOGICZNY ZMIANY KLIMATYCZNE WYCZERPUJĄCE SIĘ ZASOBY PRESJA REGULACYJNA Zwiększona świadomość i znaczenie zagadnień zrównoważonego rozwoju Rosnące oczekiwania społeczne i konsumenckie Nowe wymogi regulacyjne Zmiany w strukturze popytu Wyższy poziom transparentności na przestrzeni całego łańcucha wartości Zwiększone wymagania raportowania i kontroli Nowe czynniki wpływające na zaufanie konsumentów i wartość marki Strategia zrównoważonego rozwoju stała się imperatywem biznesowym, a nie opcją.
 • 3. © 2018. Deloitte Polska 3 Czynniki przyczyniające się do wzrostu wartości firmy dzięki działaniom z zakresu zrównoważonego rozwoju i SDGs OGRANICZENIE RYZYKA RÓŻNICOWANIE MARKI INNOWACJE I TWORZENIE MOŻLIWOŚCI WARTOŚĆ Ograniczenie ryzyka przede wszystkim służy ochronie wartości korporacji i jej możliwości prowadzenia dalszej działalności bez zakłóceń. Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez działania zrównoważone. Zainteresowanie potrzebami społecznymi i środowiskowymi umożliwia firmom odkrywanie nowych szans rynkowych poprzez nowe produkty / usługi, obsługę nowych segmentów. WNIOSKI W każdej firmie 30% wartości jest narażone na ryzyko związane z negatywną reakcją konsumentów czy też barierami regulacyjnymi1 66% konsumentów w ujęciu globalnym chętnie zapłaci więcej za produkty i usługi pochodzące od firm, które troszczą się o pozytywny wpływ na środowisko naturalne i otoczenie społeczne2 Jest ponad czterokrotnie bardziej prawdopodobne, że firmy wiodące pod względem zrównoważonego rozwoju zostaną uznane za liderów innowacyjności3 CZYNNIKI Rosnące wymagania społeczne przekładają się na bardziej rygorystyczne regulacje. Firmy muszą zdiagnozować i zrozumieć unikatowe wymagania swoich interesariuszy oraz rynków na których funkcjonują. Firmy muszą określić, które kwestie są najbardziej istotne dla klientów kluczowych segmentów. Firmy powinny zwracać uwagę na to, w jaki sposób ich strategia społeczna umożliwia wgląd w niezagospodarowane przestrzenie lub niespełnione potrzeby, a także testować nowe modele i oferty. Źródła: 1. J. Browne, R. Nuttall, T. Stadlen, Connect: How Companies Succeed by Engaging Radically with Society, PublicAffairs, March 2016; 2. "Sustainable Selections: How Socially Responsible Companies Are Turning a Profit." Nielson, October 12, 2015; 3. Deloitte, “Sustainability Driven Innovation: Harnessing Sustainability's Ability to Spark Innovation,” 2013. 4. Net Impact's, "What Workers Want“, 2011; 5. Crespin, "If Sustainability Costs You More, You're Doing It Wrong." Forbes, 2012; 6. Margolis, et. al, "Does It Pay To Be Good? A Meta-analysis And Redirection Of Research On The Relationship Between Corporate Social And Financial Performance.“ Nov. 2007.
 • 4. © 2018. Deloitte Polska 4 Czynniki przyczyniające się do wzrostu wartości firmy dzięki działaniom z zakresu zrównoważonego rozwoju i SDGs PRZYCIĄGANIE TALENTÓW, ANGAŻOWANIE I RETENCJA PRACOWNIKÓW SPRAWNOŚĆ OPERACYJNA DOSTĘP DO KAPITAŁU I WYCENA NA ZASADACH RYNKOWYCH WARTOŚĆ Inicjatywy podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu mogą wywierać istotny wpływ na możliwość przyciągania, angażowania i zatrzymania w firmie wartościowych pracowników. Poprawa produktywności i efektywności, mniejsze wykorzystanie materiałów, a w konsekwencji obniżenie kosztów. Firmy posiadające jasno wyznaczoną strategię zrównoważonego rozwoju mają lepszy dostęp do finansowania WNIOSKI 51% studentów i pracowników z wyższym wykształceniem zadeklarowało, iż w ich idealnej pracy poczucie celu społecznego jest „zasadnicze” lub „bardzo ważne” 4 Firmy, którym udało się zachęcić swoich dostawców do ograniczenia wykorzystania materiałów wykazały do 45% oszczędności kosztów operacyjnych5 Inwestowanie społecznie odpowiedzialne rozwija się, a dowody pokazują pozytywną korelacją pomiędzy działaniami społecznymi, a wynikami finansowymi firm 6 CZYNNIKI Wizja społeczna może pomóc zapewnić pracownikom reprezentującym różne pokolenia poczucie misji i sensu w pracy. Wydajność operacyjna wynikająca z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest najbardziej odczuwalna w firmach produkcyjnych i logistycznych, jednak wprowadzenie zrównoważonych praktyk jest możliwe dla wszystkich firm. Preferencje inwestycyjne i lepsze wyniki rynkowe mogą również wynikać z praktyk społecznych służących jako sygnalizator pozytywnych wyników innych firm, takich jak silne przywództwo i retencja pracowników. Źródła: 1. J. Browne, R. Nuttall, T. Stadlen, Connect: How Companies Succeed by Engaging Radically with Society, PublicAffairs, March 2016; 2. "Sustainable Selections: How Socially Responsible Companies Are Turning a Profit." Nielson, October 12, 2015; 3. Deloitte, “Sustainability Driven Innovation: Harnessing Sustainability's Ability to Spark Innovation,” 2013. 4. Net Impact's, "What Workers Want“, 2011; 5. Crespin, "If Sustainability Costs You More, You're Doing It Wrong." Forbes, 2012; 6. Margolis, et. al, "Does It Pay To Be Good? A Meta-analysis And Redirection Of Research On The Relationship Between Corporate Social And Financial Performance.“ Nov. 2007.
 • 5. © 2018. Deloitte Polska 5 22% 31% 41% 63% 65% 77% Wartość dla akcjonariuszy Rekrutacja i utrzymanie pracowników Rozwój pracowników Zaufanie klientów Działania na rzecz wzrostu i rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Konkurencyjność technologiczna Dzisiaj działania firmy mierzone są i oceniane nie tylko za pomocą wskaźników finansowych i ekonomicznych. Kadra zarządzająca musi zdać sobie sprawę, że trwały sukces wiąże się z zaangażowaniem na rzecz wzrostu i rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. David Cruickshank Deloitte Global Chairman Najważniejsze kwestie przy tworzeniu strategii biznesowej
 • 6. © 2018. Deloitte Polska 6 Wypełnienie misji społecznej Rozwój Firmy Odpowiedzialnej 4.0 Społeczeństwo oczekuje od firm aktywnych działań na rzecz rozwiązania złożonych problemów społecznych. Ludzie spodziewają się, że liderzy będą przyjmować obywatelską postawę, tak w biznesie jak i w działalności pozabiznesowej. badanych uważa, że odpowiedzialność społeczna biznesu i postawa obywatelska są ważne. 2018 Deloitte Global Human Capital Trends Badanie, przeprowadzone wśród ponad 11 tys. liderów biznesowych i HR-owych na całym świecie, w tym 198 z Polski, 77%
 • 7. © 2018. Deloitte Polska 7 Technologie w służbie zrównoważonego rozwoju Rozwój Firmy Odpowiedzialnej 4.0 Nowe technologie mogą pomóc zwiększyć produktywność i wydajność, jednak firmy muszą zwracać uwagę na to, jaki jest wpływ takich rozwiązań na całe środowisko pracy, w tym ludzi. badanych uważa, że sztuczna inteligencja, robotyzacja i automatyzacja są bardzo ważne, ale tylko 31% czuje się przygotowana do opracowania strategii wdrażania tych technologii. 72% 2018 Deloitte Global Human Capital Trends Badanie, przeprowadzone wśród ponad 11 tys. liderów biznesowych i HR-owych na całym świecie, w tym 198 z Polski,
 • 8. © 2018. Deloitte Polska 8 Siła Jednostki Rozwój Firmy Odpowiedzialnej 4.0 Firmy muszą wypracować nowy model rozwoju kariery, który będzie odpowiadał potrzebom XXI wieku - oparty na ciągłym zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu doświadczeń. 60%firm nie jest przygotowanych do wspierania pracowników w rozwoju ich własnej ścieżki kariery i poszukiwania nowych ról w organizacji. 2018 Deloitte Global Human Capital Trends Badanie, przeprowadzone wśród ponad 11 tys. liderów biznesowych i HR-owych na całym świecie, w tym 198 z Polski,
 • 9. © 2018. Deloitte Polska 9 Siła Jednostki Czas odpowiedzialnych firm Jak przekształcić przedsiębiorstwo w firmę odpowiedzialną 4.0? Wsłuchaj się uważnie w głos wnętrza organizacji, jak i otoczenia Inwestuj w szeroko pojęty ekosystem społeczny Aktywnie zarządzaj swoją rolą w społeczeństwie Firmy coraz częściej ocenia się na podstawie relacji z pracownikami, klientami oraz lokalną społecznością, a także ogólnego wpływu na społeczeństwo. Dlatego to przedsiębiorstwo biznesowe staje się dziś odpowiedzialną firmą 4.0. 65%dyrektorów generalnych uważa wzrost zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu za jeden z trzech tematów o znaczeniu strategicznym 2018 Deloitte Global Human Capital Trends Badanie, przeprowadzone wśród ponad 11 tys. liderów biznesowych i HR-owych na całym świecie, w tym 198 z Polski,
 • 10. © 2018. Deloitte Polska 10 Premiera raportu Millennial Survey 2018 – już w czerwcu Milenialsi 2018 – Generacja Z Zdaniem generacji Z, liderzy biznesu skupiają się jedynie na generowaniu zysku, nie biorąc pod uwagę wkładu ich firm w społeczeństwo. Firmy muszą określić, w jaki sposób mogą pozytywnie wpłynąć na społeczności, w których pracują i skupić się na takich kwestiach, jak różnorodność, integracja i elastyczność, jeśli chcą zdobyć zaufanie i lojalność milenialsów i pracowników Generacji Z. 48%Obecnie mniej niż połowa z milenialsów uważa, że firmy zachowują się etycznie. To znaczący spadek w stosunku do poprzedniego badania, gdzie 65% ankietowanych ceniło liderów w tym względzie. 2018 Deloitte Millennial Survey 2018 Badanie, przeprowadzone wśród ponad 10,5 tys. millenialsów w 36 krajach w tym blisko 2 tys. przedstawicieli generacji Z (urodzonych między 1995-2000 r.).
 • 11. Copyright © 2018 Deloitte Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone. 11 Kontakt Dziękuję! Irena Pichola Partner Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Deloitte Mobile: +48 502 184 587 ipichola@deloittece.com
 • 12. Copyright © 2018 Deloitte Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone. 12 “Deloitte” is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk management, and tax services to selected clients. These firms are members of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a UK private company limited by guarantee. Each member firm provides services in a particular geographic area and is subject to the laws and professional regulations of the particular country or countries in which it operates. DTTL does not itself provide services to clients. DTTL and DTTL member firm are separate and distinct legal entities, which cannot obligate the other entities. DTTL and each DTTL member firm are only liable for their own acts or omissions, and not those of each other. Each of the member firms operates under the names "Deloitte," "Deloitte & Touche," "Deloitte Touche Tohmatsu," or other related names. Each DTTL member firm is structured differently in accordance with national laws, regulations, customary practice, and other factors, and may secure the provision of professional services in their territories through subsidiaries, affiliates, and/or other entities. Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities. The subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited are among the region’s leading professional services firms, providing services through more than 3,800 people in 41 offices in 17 countries. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 195,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.