Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Курс по уеб програмиране (2014), занятие №2 - CSS

Курс по уеб програмиране (2014), занятие №2 - CSS

Herunterladen, um offline zu lesen

Kурс по уеб програмиране (2014)
Занятие №2: CSS
--
Въведение в CSS
Селектор, свойство, стойност
Идентификация и групиране на селектори
Цветове и фон
Форматиране на текст, списъци, таблици
CSS Box Model
Border, margin, padding
Позициониране на елементи
Псевдокласове и псевдоелементи

Kурс по уеб програмиране (2014)
Занятие №2: CSS
--
Въведение в CSS
Селектор, свойство, стойност
Идентификация и групиране на селектори
Цветове и фон
Форматиране на текст, списъци, таблици
CSS Box Model
Border, margin, padding
Позициониране на елементи
Псевдокласове и псевдоелементи

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch

Курс по уеб програмиране (2014), занятие №2 - CSS

 1. 1. 2014 Курс по уеб програмиране Занятие №2 CSS
 2. 2. Съдържание • Въведение в CSS • Селектор, свойство, стойност • Идентификация и групиране на селектори • Цветове и фон • Форматиране на текст, списъци, таблици • CSS Box Model • Border, margin, padding • Позициониране на елементи • Псевдокласове и псевдоелементи
 3. 3. Въведение в CSS • Cascading Style Sheets • Език, който съдържа множество инструменти за стилизиране (инструктира как да се покаже) на HTML • Разделя съдържанието на страницата от нейната презентация • Дефинира шрифт, размер, широчина, фон.... • Подобрява потребителското изживяване в сайта • Може да определя различна презентация за различен тип медиа – screen, print, tv... дори braille • Всеки браузър има свой-собствен, зададен по подразбиране стилов лист
 4. 4. Въведение в CSS • Използване на едно и също съдържание с различни стилове за различни цели • Външните стилови полета спестяват много работа • Значително намаля количеството код в страницата • Каскадни, защото децата наследяват родителите • Връзката между HTML и CSS става по 3 основни начина – Вградени в <head> елемента на HTML <head> <style> h1 { text-align: center; color: red; } </style> </head>
 5. 5. Въведение в CSS • Връзката между HTML и CSS става по 3 основни начина – Inline – Стил в самия HTML елемент <h1 style="font-size:18px">Page title</h1> – Външни – различни страници използват един и същ стил • link <link href=“mycss.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> • Import - <style type="text/css"> @import "styles.css"; </style> – Някои по-стари браузъри не разпознават import – Проблеми с Internet Explorer
 6. 6. Въведение в CSS • IE 6-9 – A sheet may contain up to 4095 rules – A sheet may @import up to 31 sheets – @import nesting supports up to 4 levels deep • IE 10 – A sheet may contain up to 65534 rules – A document may use up to 4095 stylesheets – @import nesting is limited to 4095 levels (due to the 4095 stylesheet limit)
 7. 7. Селектор, свойство, стойност • Селекторът е връзката между HTML документа и стиловия лист и всички типове елементи в HTML са възможни селектори – p, div, nav, span, input… селектори { свойство: стойност; свойство: стойност; свойство: стойност; }
 8. 8. Селектор, свойство, стойност • CSS селекторите се използват да намерят HTML елементите базирани на тяхно id, classes, тип, атрибут, стойност и тн.. • Element селектор– прилага стил на HTML елемент/и strong { color: blue; } • Class селектор – прилага стил на елемент/и в HTML със специфичен class атрибут .myclass { color: blue; } <h1 class="myclass">Заглавие</h1>
 9. 9. Селектор, свойство, стойност • ID селектор– прилага стил на HTML елемент/и със специфичен ID атрибут #myid { color: blue; } <h1 id="myid">Заглавие</h1>
 10. 10. Идентификация и групиране на селектори • Възможно е да има много елементи с един с един и същ стил • Групирането на елементи намалява кода и значително подобрява поддръжката от страна на разработчиците h1 { text-align: center; color: red; } h2 { text-align: center; color: red; } p { text-align: center; color: red; }
 11. 11. Идентификация и групиране на селектори • Възможно е да има много елементи с един с един и същ стил • Групирането на елементи намалява кода и значително подобрява поддръжката от страна на разработчиците. h1, h2, p { text-align: center; color: red; }
 12. 12. Идентификация и групиране на селектори • Комбиниране #navigation p strong { color: red; } <div id="navigation"> <h1 style="font-size:18px">Page title</h1> <p> Lorem Ipsum is <strong>simply dummy text</strong> of the prin </p> </div>
 13. 13. Идентификация и групиране на селектори • Вложени селектори nav p strong { color: red; } <nav> <h1 style="font-size:18px">Page title</h1> <p> Lorem Ipsum is <strong>simply dummy text</strong> of the prin </p> </nav>
 14. 14. Идентификация и групиране на селектори • Атрибутни селектори – Избира/селектира елементи по техните атрибути a[title] { color: red; text-decoration: none; } <p>Lorem Ipsum is <a href="#" title="page title">simply dummy text</a> of the print</p> <p>Lorem Ipsum is <a href="#">simply dummy text</a> of the print</p>
 15. 15. Идентификация и групиране на селектори • Атрибутни селектори – Избира/селектира елементи по стойността на техните атрибути input[type=text] { color: red; text-decoration: none; } <p>Lorem Ipsum is <a href="#" title="page title">simply dummy text</a> of the print</p> <p>Lorem Ipsum is <a href="#">simply dummy text</a> of the print</p>
 16. 16. Идентификация и групиране на селектори • Атрибутни селектори – Избира/селектира елементи, чиито атрибутни стойности съдържат определена дума a[title*=someword] { color: gray; } <p>Lorem Ipsum is <a href="#" title="someword in title">simply dummy text</a> of the print</p> <p>Lorem Ipsum is <a href="#" title="other title">simply dummy text</a> of the print</p>
 17. 17. Идентификация и групиране на селектори • Избиране/селектиране на всички елементи в даден елемент body * { font-size: 10px; } <p>Lorem Ipsum is <a href="#" title="someword in title">simply dummy text</a> of the print</p> <p>Lorem Ipsum is <a href="#" title="other title">simply dummy text</a> of the print</p>
 18. 18. Идентификация и групиране на селектори • Селектиране на всички елементи с определен клас в даден елемент p > .otherclass { color: green; }
 19. 19. Форматиране • Мерни единици % percentage in inch cm centimeter mm millimeter em 1em is equal to the current font size. 2em means 2 times the size of the current font. E.g., if an element is displayed with a font of 12 pt, then '2em' is 24 pt. The 'em' is a very useful unit in CSS, since it can adapt automatically to the font that the reader uses ex one ex is the x-height of a font (x-height is usually about half the font-size) pt point (1 pt is the same as 1/72 inch) pc pica (1 pc is the same as 12 points) px pixels (a dot on the computer screen)
 20. 20. Форматиране • Цветове Hex стойностите представляват три двойки двуцифрени шестнадесетични числа започващи със символа ‘#’. Color Color HEX Color RGB #000000 rgb(0,0,0) #FF0000 rgb(255,0,0) #00FF00 rgb(0,255,0) #0000FF rgb(0,0,255) #FFFF00 rgb(255,255,0) #00FFFF rgb(0,255,255) #FF00FF rgb(255,0,255) #C0C0C0 rgb(192,192,192) #FFFFFF rgb(255,255,255)
 21. 21. Форматиране • Добавяне на фон Property Description background Sets all the background properties in one declaration background-attachment Sets whether a background image is fixed or scrolls with the rest of the page background-color Sets the background color of an element background-image Sets the background image for an element background-position Sets the starting position of a background image background-repeat Sets how a background image will be repeated
 22. 22. Форматиране • Добавяне на фон body { background-image: url('css/red001.jpg'); background-color: #f4f4f4; background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; background-attachment: scroll; background-size: cover; }
 23. 23. Форматиране на текст • Поддържа правила за стилизиране на: – Шрифт font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10px; font-style: italic; – Цвят color: #930; opacity: 0.6; – Оформление text-decoration: line-through; text-transform: uppercase; letter-spacing: 20px; text-align: center; – http://www.w3schools.com/cssref/default.asp
 24. 24. Форматиране на списъци <ul class="a"> <li>Apples</li> <li>Bananas</li> <li>Lemons</li> <li>Oranges <ul class="b"> <li>Apples</li> <li>Bananas</li> <li>Lemons</li> <li>Oranges <ul class="c"> <li>Apples</li> <li>Bananas</li> <li>Lemons</li> <li>Oranges</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
 25. 25. Форматиране на списъци ul.a { list-style-type: circle; list-style-image: url(css/sqpurple.gif); } ul.b { list-style-type: square; } ul.c { list-style-type: square; list-style-image: none; } ul .b li { background-image: url(css/sqpurple.gif); background-repeat: no-repeat; background-position: 10px 5px; padding-left: 14px; text-indent:20px; }
 26. 26. Форматиране на таблици • Форматиране на таблица table { width: 500px; border-collapse: collapse; } • Атрибутът border-collapse определя вида на рамката table, td, th { border: 1px solid green; } th { background-color: green; color: white; }
 27. 27. CSS Box Model • CSS box model представя всеки елемент като съвкупност от четири вложени полета
 28. 28. CSS Box Model • Описание на различните полета: – Margin - Изчиства полето около border. Margin няма цвят на фона и е прозрачен – Border - Поле, което обикаля около padding и съдържание. – Padding - Изчиства полето около съдържанието. Padding се влияе от фона на кутията. – Съдържание - съдържанието на кутията, където се показва текст и картинки
 29. 29. CSS Box Model • За да задавате правилни ширина и височина на елементите, трябва да знаете как работи box моделът .math { width: 250px; padding: 10px; border: 5px solid gray; margin: 10px; } • Калкулиране на ширината и височината на елементите в CSS Box Model Обща ширина = ширина на съдържанието + ляв padding + десен padding + ляв border + десен border + ляв margin + десен margin Обща височина = височината на съдържанието + горен padding + долен padding + горен border + долен border + горен margin + долен margin 250px (width) + 20px (left + right padding) + 10px (left + right border) + 20px (left + right margin) = 300px
 30. 30. Border, margin, padding • Border - рамка Property Description border Sets all the border properties in one declaration border-bottom Sets all the bottom border properties in one declaration border-bottom-color Sets the color of the bottom border border-bottom-style Sets the style of the bottom border border-bottom-width Sets the width of the bottom border border-color Sets the color of the four borders border-left Sets all the left border properties in one declaration border-left-color Sets the color of the left border border-left-style Sets the style of the left border border-left-width Sets the width of the left border border-right Sets all the right border properties in one declaration border-right-color Sets the color of the right border border-right-style Sets the style of the right border border-right-width Sets the width of the right border border-style Sets the style of the four borders border-top Sets all the top border properties in one declaration border-top-color Sets the color of the top border border-top-style Sets the style of the top border border-top-width Sets the width of the top border border-width Sets the width of the four borders
 31. 31. Border, margin, padding • Margin Property Description margin A shorthand property for setting the margin properties in one declaration margin-bottom Sets the bottom margin of an element margin-left Sets the left margin of an element margin-right Sets the right margin of an element margin-top Sets the top margin of an element
 32. 32. Border, margin, padding • Padding Property Description padding A shorthand property for setting all the padding properties in one declaration padding-bottom Sets the bottom padding of an element padding-left Sets the left padding of an element padding-right Sets the right padding of an element padding-top Sets the top padding of an element
 33. 33. Позициониране на елементи • Position Value Description static Default value. Elements render in order, as they appear in the document flow absolute The element is positioned relative to its first positioned (not static) ancestor element fixed The element is positioned relative to the browser window relative The element is positioned relative to its normal position, so "left:20" adds 20 pixels to the element's LEFT position initial Sets this property to its default value. Read about initial inherit Inherits this property from its parent element. Read about inherit
 34. 34. Позициониране на елементи • Свойството float – указва на елемент да се позиционира в ляво или в дясно, позволявайки на другите елементи да „плават“ около него .left { float: left; color: blue; width: 300px; } .right { float: right; color: red; width: 300px; } • Изчистването на плаващите елементи става с clear – Стойности на свойството clear: both, left и right
 35. 35. Позициониране на елементи • Свойствата display и visibility – display – определя как даден елемент да бъде представен – visibility – определя дали даден елемент да се вижда или не – Разликата между двата е значителна! .hidden { visibility: hidden; } .displayhidden { display: none; }
 36. 36. Позициониране на елементи • Свойството display – block – съдържа padding, border, margin – inline – игнорира height и width – inline-block – добавя height и width • Свойството overflow – указва какво ще се случи при препълване на съдържанието – примери: http://css-tricks.com/examples/OverflowExample/ • Свойството z-index – указва как да се подредят елементите по оста Z
 37. 37. Псевдокласове и псевдоелементи • Псевдокласове и псевдоелементи – Използват се да добавят ефект към някои от селекторите a:hover { color: #ff00ff; } – Псевдокласове и CSS класове a.blue:hover { color: blue; }
 38. 38. Псевдокласове и псевдоелементи • Псевдокласове и псевдоелементи p:first-child i { color: blue; } a::before { content: "-"; color: green; } a::after{ content: "-"; }
 39. 39. Псевдокласове и псевдоелементи • Псевдокласове и псевдоелементи Selector Example Example description :link a:link Selects all unvisited links :visited a:visited Selects all visited links :active a:active Selects the active link :hover a:hover Selects links on mouse over :focus input:focus Selects the input element which has focus ::first-letter p::first-letter Selects the first letter of every <p> element ::first-line p::first-line Selects the first line of every <p> element :first-child p:first-child Selects every <p> elements that is the first child of its parent ::before p::before Insert content before every <p> element ::after p::after Insert content after every <p> element :lang(language) p:lang(it) Selects every <p> element with a lang attribute value starting with "it"
 40. 40. Въпроси?
 41. 41. Благодаря! • Тодор Пашов – todos@david.bg – Skype: todor_pashov – https://facebook.com/tpashov • ДАВИД академия – acad@david.bg – http://acad.david.bg/ – @david_academy – https://facebook.com/DavidAcademy

×