Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Introducció a la Geografia

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 71 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Introducció a la Geografia

 1. 1. 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA?
 2. 2. La geografia és la ciència que estudia com les relacions socials transformen el territori seguint les estructures econòmiques, polítiques i culturals contemporànies i com diferents actors interactuen amb relacions de poder i domini sobre l’espai. γεωγραφία Geo (terra) però 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? graphos (descripció)
 3. 3. La geografia és la ciència que estudia com les relacions socials transformen el territori seguint les estructures econòmiques, polítiques i culturals contemporànies i com diferents actors interactuen amb relacions de poder i domini sobre l’espai. γεωγραφία Geo (terra) però graphos (descripció) 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA?
 4. 4. 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? La geografia estudia la relació entre els fenòmens que actuen sobre el territori, per tant és una ciència que s’ajuda molt de la interdisciplinarietat. BIOLOGIA BIOGEOGRAFIA GEOGRAFIA SOCIAL És una ciència mixta que s’ajuda d’altres ciències per a analitzar el seu objecte d’estudi: els paisatges.
 5. 5. 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? La geografia estudia els llocs i les regions perquè són l’exemple perfecte de l’espai on interactuen diversos factors.
 6. 6. 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? Un paisatge és una construcció social. NATURA SOCIETAT Reflecteix el passat, el present, els factors naturals i humans, xarxes, permanències, nodes, dinamismes, relacions, barreres. Són una expressió material i conceptual de les interrelacions humanes amb la natura.
 7. 7. 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA?
 8. 8. 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? Què penseu que és la geografia? Informació territorial: saber- se els rius, les muntanyes i les comarques.
 9. 9. 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? Què penseu que és la geografia? Saber relacional: orientació i memòria espacial.
 10. 10. 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? Què penseu que és la geografia? Disciplina acadèmica: dins d’un marc científic per al saber institucionalitzat o dissident.
 11. 11. 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? La geografia és saber pensar el territori de forma crítica. Ofereix pautes de comprensió i interpretació de què passa al planeta i al nostre món. Proposa formes d’explicació i implicació. La mirada crítica ha de servir per a qüestionar discursos i interpretacions acceptades socialment.
 12. 12. Serveix per a analitzar i interpretar el territori. 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? Serveix per a ordenar i transformar ciutats i territoris.
 13. 13. Serveix per a pensar i planificar el futur. Serveix per a proposar alternatives cíviques, socials, ambientals, culturals i solidàries. 1. QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA?
 14. 14. Es constitueix a partir dels intercanvis entre el medi natural i els éssers humans i ofereix possibilitats, recursos i obstacles. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI?
 15. 15. L’espai pot ser: Un escenari físic de relacions entre humans i medi natural. Una part de la Terra caracteritzada amb trets propis = REGIÓ. Un producte social de les accions antròpiques. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI?
 16. 16. Per localitzar-nos sobre l’espai hem acordat una xarxa de línies imaginàries que formen eixos de coordenades. Aquestes línies són els paral·lels i els meridians amb els que mesurem les coordenades: longitud i latitud. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI?
 17. 17. Els paral·lels són perpendiculars a l’eix de la Terra i el major és el paral·lel de l’Equador (paral·lel 0º) que divideix la terra en dos hemisferis. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI? Sobre els paral·lels es mesura la latitud de 0º a 90º al nord i al sud de l’Equador.
 18. 18. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI? Els meridians són semicercles que van de pol a pol. El principal és el meridià de Greenwich (meridià 0º). meridià de Greenwich. Sobre els meridians es mesura la longitud de 0º a 180º tan a l’est com a l’oest del meridià de Greenwich.
 19. 19. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI? hemisferi boreal hemisferi austral
 20. 20. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI? Els tròpics de Càncer (23,27º de latitud nord) i Capricorn (23,27º de latitud sud) són els punts on el sol es situa en vertical durant els solsticis (estiu al de Càncer i el d’hivern al de Capricorn).
 21. 21. És localitzable en relació a la superfície terrestre per coordenades geogràfiques. És representable amb mapes o plànols. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI?
 22. 22. Estableix espais homogenis (paisatges físics, ciutat, regió, país, etc) basats en característiques comunes que mai seran iguals, però sí semblants. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI?
 23. 23. Delimita fronteres i límits per destacar trets específics concrets. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI?
 24. 24. Canvia i evoluciona, les relacions passades condicionen les del present. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI?
 25. 25. 2. QUÈ ÉS L’ESPAI? Està en constant evolució. Palimpsest: superposició d’estructures morfològiques identificables d’èpoques diferents.
 26. 26. 3. QUINS TIPUS DE GEOGRAFIA HI HA? GEOGRAFIA FÍSICA CLIMATOLOGIA HIDROLOGIA GEOMORFOLOGIA BIOGEOGRAFIA Estudia els climes i la seva influència en la vida humana. Estudia les aigües de la superfície terrestre. Estudia el relleu terrestre, el seu origen, evolució i relació amb l’ésser humà. Estudia la distribució dels éssers vius (fauna i flora) i les seves causes. Estudia els elements i fenòmens naturals que donen lloc als paisatges terrestres. Fa servir coneixements de biologia, geologia, meteorologia....
 27. 27. 3. QUINS TIPUS DE GEOGRAFIA HI HA? GEOGRAFIA HUMANA GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ GEOGRAFIA ECONÒMICA GEOGRAFIA URBANA Estudia els patrons de distribució de les persones sobre l’espai i els processos històrics que els han originat. Analitza les relacions entre l’individu i l’entorn natural. S’ajuda de l’arqueologia, la història, la sociologia, l’economia, la demografia, etc. GEOGRAFIA RURAL GEOGRAFIA POLÍTICA Estudia els processos econòmics i les seves implicacions sobre les societats humanes. Estudia les ciutats, la seva població, característiques, evolució, funcions i problemàtiques. Estudia el món rural, els sistemes agraris, les activitats econòmiques que s’hi duen a terme i problemàtiques. Estudia les relacions internacionals entre els països i els processos polítics dins dels països. S’ajuda de la geopolítica.
 28. 28. 3. QUINS TIPUS DE GEOGRAFIA HI HA? GEOGRAFIA REGIONAL Estudia una àrea en concret amb tota la seva complexitat i com a espai on es donen els intercanvis entre fenòmens. Poden ser concrets o abstractes, locals o globals: són combinacions de complexitats que es poden donar a qualsevol escala.
 29. 29. 4. DE QUÈ TREBALLA UNA PERSONA GEÒGRAFA? Sistemes d’Informació Geogràfica: representació espacial, visualització de dades territorials, anàlisi del territori, cartografia, estudiar i produir gràfiques, analitzar estadístiques, anàlisi per teledetecció, etc. Medi ambient: problemes i solucions ambientals, accions sobre el territori. Gestió d’espais naturals, estudis ambientals i d’impacte, plans d’emergència meteorològica, educació ambiental, etc. Planificació urbana: actuacions públiques i privades sobre la ciutat i el territori. Planificació urbanística, ambiental. Ordenació territorial, urbanisme, anàlisi del paisatges, polítiques de sol, mobilitat i transport, etc.
 30. 30. 4. DE QUÈ TREBALLA UNA PERSONA GEÒGRAFA? Desenvolupament regional: interrelació entre llocs i les escales, processos socials, econòmics, polítics, ambientals, culturals. Gestió de polítiques de desenvolupament turístic, social i local; geomàrqueting, solidaritat. Divulgació i educació: comunicació, visualització de la informació, economia d’oci cultural i ecològic, divulgació editorial o multimèdia, guies turístics, patrimoni natural i cultural, educació secundària o postobligatòria (batxillerat o universitat) Estudis socials, polítics i culturals: estudis de població, projecció demogràfica; recerca privada o pública; estudis de gènere; polítiques públics; gestió cultural i turística; anàlisi política i participació ciutadana.
 31. 31. amb mapes 5. COM ES REPRESENTA LA INFORMACIÓ?
 32. 32. Els mapes són eines visuals que descriuen relacions espacials. Són una abstracció simbòlica que es fa sobre un fenomen real que vol ser explicat, analitzat, interpretat i valorat. S’ha de saber quin tipus de mapa fer servir. 5. COM ES REPRESENTA LA INFORMACIÓ?
 33. 33. la CARTOGRAFIA és una ciència basada en matemàtiques per determinar la forma i les dimensions de la Terra. és un art per les seves qualitats estètiques, didàctiques i llegibles. és una tècnica pels instruments i tècniques concretes. no té com a objectiu representar de forma exacta i fidel la realitat sinó comprendre i conceptualitzar el món. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA?
 34. 34. En cartografia aquest problema es resol amb les projeccions que tenen una correspondència biunívoca, és a dir que un punt correspon al mateix punt dels dos elements. Però també tenen distorsions. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA?
 35. 35. Projecció de Mercator Gerhard Kremer (Gerardus Mercator) fou un cartògraf flamenc del segle XVI que va proposar aquesta projecció que respecta la forma però no la superfície. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA?
 36. 36. Projecció de Gall - Peters 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? James Gall, un clergue escocès a finals del XIX va proposar aquesta projecció que respecta les superfícies però no la forma del globus i fuig de l’eurocentrisme. Arno Peters, un cineasta alemany el va acabar de perfeccionar el 1987. Eurocentrisme: estudiar o jutjar qualsevol fenomen social, cultural o històric des del punt de vista europeu.
 37. 37. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? L’Ala Oest de la Casa Blanca (sèrie de TV, 1999) https://www.the truesize.com/
 38. 38. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA?
 39. 39. La projecció polar o zenital. El centre de la projecció és un dels pols. Representen les superfícies amb una gran aproximació a la realitat. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? Projecció cilíndrica. Utilitza un cilindre i s’hi projecta la superfície esfèrica. Xarxes de paral·lels i meridians perpendiculars, la deformació augmenta com més a prop dels pols. Projecció de Mercator, Peters, etc.
 40. 40. La projecció de Van Wijk és la més acceptada en base a un miriàedre, un polígon amb un gran nombre de cares, obtenint poques distorsions en formes, àrees i distàncies. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? Projecció cònica o d’Albers. Es fa servir per representar mapes de gran escala corresponents a latituds mitjanes i altes, on la deformació és menor.
 41. 41. septentrional meridional oriental occidental 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA?
 42. 42. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? L’escala és la proporció que existeix entre una longitud mesurada sobre el mapa i la longitud corresponent a la realitat. Escala numèrica (1:50000, 1:25000, etc.). Indica la relació entre la realitat i el mapa en forma de quocient, el numerador és la distància sobre el mapa i el denominador la distància en la realitat. Escala gràfica: Segment graduat que indica la proporció.
 43. 43. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? Parlem de gran escala quan el denominador és petit: 1:25, 1:100, 1:5000, 1:10.000 i d’escala petita quan el denominador és gran: 1:100000, 1:200000, 1:1000000… A major escala, major és el detall en què es representa la realitat. A menor escala, menor és el detall en què es representa la realitat.
 44. 44. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? TÍTOL FONT LLEGENDA ESCALA ORIENTACIÓ Sempre s’ha de citar el lloc d’on s’ha extret el mapa (si es sap). Ens dona la informació bàsica. Explica el codi amb el qual interpretem la informació. La proporció de les mesures. Sempre apuntarà al nord.
 45. 45. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? Quins tipus de mapes hi ha? • Topogràfic o físic • Temàtic de coropletes • Temàtic d’isolínies • Temàtic de fluxos • Temàtic de figures • Temàtic de diagrames • Temàtic anamòrfic • Temàtic de punts • Temàtic polític
 46. 46. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? • Mapa topogràfic o físic utilitza escales molt grans per representar superfícies molt petites, per tant proporciona informació molt detallada dels elements físics i els elements que defineixen el paisatge. mapa físic de corbes de nivell mapa físic corocromàtic Corba de nivell: línia imaginària que uneix els punts d’una mateixa altitud.
 47. 47. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? • Mapa temàtic polític mostren les divisions administratives polítiques (municipis, comarques, províncies, comunitats autònomes, estats, etc.)
 48. 48. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? • Mapa temàtic de coropletes assenyalen valors mitjans d’unitats de superfície. Utilitzen colors i trames de major o menor intensitat per representar la importància d’un mateix fet. Es representen en unitats administratives o unitats físiques. Les dades acostumen a tractar-se estadísticament per convertir-los de nombres absoluts a relatius.
 49. 49. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? • Mapa temàtic d’isolínies També anomenats d’isopletes, utilitzen línies corbes que uneixen punts d’igual valor. mapa temàtic d’isotermes (línies que uneixen punts amb la mateixa temperatura) mapa temàtic d’isòbares (línies que uneixen punts amb la mateixa pressió atmosfèrica) mapa temàtic d’isohietes (línies que uneixen punts amb la mateixa precipitació)
 50. 50. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? • Mapa temàtic de fluxos També poden ser de fletxes i s’utilitzen per representar la direcció d’un flux. Mostren l’origen i el destí i la grossor és proporcional al volum. Flux: moviment de persones d’un lloc a un altre.
 51. 51. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? • Mapa temàtic de figures els mapes de figures utilitzen esferes o quadrats (o algun altre símbol). La seva grandària és proporcional al seu valor.
 52. 52. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? • Mapa temàtic de diagrames on se superposen en una unitat de superfície per mostrar visualment una informació de dades quantificades
 53. 53. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? • Mapa temàtic anamòrfic canvien la grandària real dels espais per fer-la proporcional al fet que cartografien.
 54. 54. 5. QUINES TÈCNIQUES HI HA? • Mapa temàtic de punts mapa quantitatiu en el qual la distribució espacial d’un determinat fenomen o objecte és representada mitjançant punts, especificats a la llegenda.
 55. 55. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Ortofotos un conjunt de fotografies aèries rectificades per adaptar-se a la forma del terreny. Serveixen per veure trames urbanes o paisatges fàcilment.
 56. 56. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Fotografies aèries fotografia del terreny des de posició elevada per a obtenir més informació amb finalitats cartogràfiques. Poden ser verticals, horitzontals o obliqües.
 57. 57. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Plànols mostren en detall parts de l’entramat urbà, elements viaris, infraestructures, zones verdes, etc.
 58. 58. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Gràfiques lineals s’utilitzen per a estudiar l’evolució d’un o diversos fenòmens en un període de temps. La variable temps es representa en l’eix horitzontal (abscisses) i les dades estudiades en l’eix vertical (ordenades).
 59. 59. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Gràfiques de barres Compara fenòmens en diverses unitats espacials o temporals. Sobre un eix la variable estudiada se situa en l’eix horitzontal (abscisses) i la mesura en l’eix vertical (ordenades). En podem trobar de diferents tipus: verticals, horitzontals, compostes, etc.
 60. 60. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Gràfiques sectorials o circulars S’utilitzen per estudiar la composició d’un fenomen. El cercle complet suposa el 100% del fenomen estudiat, mentre que cadascuna de les parts que el componen es representen mitjançant sectors, proporcionals al percentatge de participació de les parts en el total
 61. 61. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Climogrames són la combinació d’un gràfic de barres (precipitacions) i un lineal (temperatures). Per a fer possible la seva lectura, el valor de les precipitacions ha de ser el doble que el de les temperatures.
 62. 62. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Histogrames o piràmides de població ens permet estudiar l’estructura demogràfica de la població en un moment concret.
 63. 63. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Clisèries ens mostren per pisos d’altitud la diferent composició vegetal d’una zona.
 64. 64. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Diagrames de dispersió veure la relació que hi ha entre dues variables. El gràfic més adient per fer- ne la representació és el diagrama de dispersió. Consisteix a considerar cada parell de dades com les coordenades d’un punt al pla
 65. 65. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Taules estadístiques són sèries numèriques que informen sobre el valor d’una o més variables. Permeten fer càlculs i utilitzar-los per a confeccionar mapes o gràfics. Poden ser simples (una sola variable) o múltiples (diverses variables).
 66. 66. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Fotografies Són la captura d’un moment concret i d’un paisatge concret.
 67. 67. 6. QUINES ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ HI HA? • Textos Expressen l’opinió d’una persona o exposen dades o informació amb certa objectivitat.

×