Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

PVaZ Verkiezingsprogramma 2023-2026

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A 2 0 2 3 - 2 0 2 6
Brielle
OP NAAR
Westvoorne
VOORNE AAN ZEE
Hellevoetsluis
ÉÉN GEM...
03
Landschap
H O O F D S T U K K E N
02
Inleiding
04
Agrarische sector
06
Wonen
08
Recreatie
05
Duurzaamheid en
milieu
07
...
Partij Voorne aan Zee is een ervaren open politieke partij die staat voor
kennis, durf en veerkracht.
De partij werd door ...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

PVaZ Verkiezingsprogramma 2023-2026

 1. 1. V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A 2 0 2 3 - 2 0 2 6 Brielle OP NAAR Westvoorne VOORNE AAN ZEE Hellevoetsluis ÉÉN GEMEENTE W W W . P A R T I J V O O R N E A A N Z E E . N L
 2. 2. 03 Landschap H O O F D S T U K K E N 02 Inleiding 04 Agrarische sector 06 Wonen 08 Recreatie 05 Duurzaamheid en milieu 07 Economie 09 Onze kernen 11 Zorg en welzijn 10 Verkeer en veiligheid 12 Sport en cultuur 13 Samenwerken 14 Partij Voorne aan Zee
 3. 3. Partij Voorne aan Zee is een ervaren open politieke partij die staat voor kennis, durf en veerkracht. De partij werd door Emma van Blom en Rien Huisman op 5 maart 2009 opgericht. Op 27 oktober 2021 kreeg de partij een nieuwe naam: ‘Partij Voorne aan Zee’, zodat we, op weg naar een nieuwe gemeente met Brielle en Hellevoetsluis voor alle inwoners kunnen werken aan een groene, gezonde en veilige omgeving. Onze politieke partij zet zich in ‘voor en door’ inwoners van Voorne aan Zee. Dit betekent dat wij iedereen, die dit wil, graag betrekken bij ons werk. Wij kiezen daarom voor samenwerking met inwoners en ondernemers die een steentje bij willen dragen, mee willen denken en waar mogelijk meebeslissen. Daarom vinden wij het belangrijk dat inwoners ook zelf ideeën voor onze omgeving aandragen en realiseren. Het liefst werkt Partij Voorne aan Zee met inwoners, ondernemers, verenigingen en/of de dorpsraad samen de initiatieven uit. Wij willen een gemeente zijn die daarvoor openstaat, ruimte biedt en mogelijk maakt. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat inwoners en bedrijven bij inspraaktrajecten voldoende ruimte krijgen. Het is belangrijk je mening te kunnen geven als er in je omgeving veranderingen komen. Het moet altijd duidelijk zijn wat de inspraak oplevert. Het resultaat ervan telt. Voor elk project en/of veranderingen in de leefomgeving moet duidelijk zijn welke vorm van participatie gekozen is en wat inwoners mogen verwachten. Een informatieavond is geen participatie! De beste keuze: participatie is een samenwerkingsvorm tussen burger en overheid of initiatiefnemer, met taken en verplichtingen. 2 Inleiding
 4. 4. De openheid en kwaliteit van ons landschap vinden wij heel belangrijk, daar passen geen hoogbouwelementen in. Dat vraagt om een goede visie en beleid. Partij Voorne aan Zee heeft hier de afgelopen jaren dan ook hard aan gewerkt. De mooie plekken ‘mooi houden’ en tegelijkertijd de individuele keuzevrijheid voor inwoners en ondernemers respecteren. Om die reden kiezen we voor duidelijke ruimtelijke visies en flexibele bestemmingsplannen. Voor een niet betuttelend handhavingsbeleid en een dienstverlening met het uitgangspunt: ‘hoe kan het wel?’ Iedereen moet fijn kunnen wonen en werken zonder betutteling vanuit de overheid. Een duidelijke visie op wonen en natuur, en een helder beleid daarover helpt ons allemaal. De beste keuze: geen betutteling maar heldere afspraken voor de inwoners. Om het open karakter van het landschap voor de toekomst te waarborgen maken we een nieuw stimulerend beleid, waarbij we ook de Provincie en andere overheden betrekken. De beste keuze: wij werken vanuit een visie met stimulerend beleid. Voorne aan Zee neemt deel aan het zogeheten kustpact. Dit is een landelijk initiatief om bebouwing op het strand en in de duinen te beperken. Hiermee hebben we er bewust voor gekozen om ook op ons strand en in onze duinen geen nieuwe bebouwing toe te staan. Horecaondernemers kunnen blijven ondernemen in de strandzone. Dat houdt het strand levendig. Het strand en de duinen is er voor iedereen, ook aan het Haringvliet en het Brielse meer. De beste keuze: geen uitbreiding van bebouwing op onze stranden en duinen. 3 Landschap
 5. 5. Ons landschap is voor een belangrijk deel gevormd door agrarisch beheer en gebruik. 4 Agrarische sector Nieuwe functies, zoals de biologische landbouw, kleinschalige veehouderij, kamperen bij de boer kunnen daar een bijdrage aan leveren en levendigheid toevoegen. Dit is ook voor het behoud van ons landschap in de toekomst belangrijk. Het landschap is historisch van aard en heeft een hoge kwaliteit. Dat vraagt daardoor wel van iedereen; de ondernemers, het waterschap, de natuurorganisaties en de gemeente, extra aandacht om de kwaliteit te bewaren en waar mogelijk te vergroten. De beste keuze: ons landschap is kleinschalig en van hoge kwaliteit, dat willen we graag behouden.
 6. 6. Ons leven zal de komende jaren in een hoog tempo gaan verduurzamen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Energiebesparing, duurzame energieopwekking, circulaire economie, duurzame mobiliteit en het beperken van afval staan daarbij centraal. Dit vraagt van iedereen inspanningen. Partij Voorne aan Zee vindt het verstandig dat de gemeente, samen met de inwoners naar passende mogelijkheden zoekt en randvoorwaarden schept. De beste keuze: wij werken met gezond verstand en oog voor onze omgeving aan een klimaat neutrale gemeente 2040. Bestaande afspraken over windenergie met de Provincie en regiogemeenten zullen wij nakomen. De toekomst van windenergie zien wij echter niet op het land maar in windparken op open zee. De beste keuze: de toekomst van windmolens ligt voor ons in windparken op open zee. Zonne-energie op daken van huur- en koopwoningen en bedrijfspanden willen we blijven stimuleren. Hier ligt nog een groot potentieel. Partij Voorne aan Zee vindt dat de gemeente een rol heeft om, daar waar zonnepanelen lastig op een dak te plaatsen zijn, een alternatief te bieden. Dit blijven wij stimuleren voor huurwoningen, koopwoningen en bedrijven. Daar waar het plaatsen van zonnepanelen niet op het dak mogelijk is, zal een goed alternatief geboden moeten worden. De beste keuze: zonnepanelen zien wij graag op het dak. 5 Duurzaamheid & Milieu
 7. 7. De meest duurzame energie is de energie die je niet gebruikt of die je bespaart. Het isoleren van woningen en het gebruik van moderne energiezuinige apparaten is hard nodig. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan gas-loze woonwijken. Veel technische en innovatieve oplossingen zijn inmiddels beschikbaar. Bij nieuwbouw kan hierop worden geanticipeerd. Wij kiezen voor woningen die het energielabel A of beter behalen. De beste keuze: alle nieuwbouwwoningen presteren energielabel A of beter. In Voorne aan Zee zijn nog geen mogelijkheden om aan te sluiten bij stadsverwarming of op een aardwarmtebron. Dit maakt de stap naar aansluiting op een regionaal warmtenet moeilijk. Zo’n warmtenet kan gevoed worden vanuit restwarmte van fabrieken, maar tegelijkertijd ook door aardwarmte bronnen. Wij kiezen ervoor om de mogelijkheden voor aansluiting op een warmtenet of warmterotonde te onderzoeken, waarbij betaalbaarheid een prioriteit is. Wij verwachten daarbij dat, alle op zo’n warmterotonde aangesloten warmtebronnen, op termijn ook volledig duurzaam zullen worden. De beste keuze: een betaalbaar plan uitwerken, om duurzame warmte te benutten, met het gebruik van nieuwe technologieën. Duurzaamheid & Milieu Zonne-energie in zonnevelden willen wij toestaan mits kwalitatief goed ingepast. Voor Partij Voorne aan Zee heeft dubbelgebruik van de grond, zoals het parkeren of wateropvang onder zonnepanelen, een meerwaarde. Zonnevelden in het landschap willen we beperkt toestaan en zeker niet in natuurgebieden. De beste keuze: dubbelgebruik van de grond zien we als kans.
 8. 8. We zullen om de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen te behalen de komende jaren flink minder afval moeten gaan produceren. Dit kan vooral door goed te recyclen. Om dit te bereiken willen we kijken of een andere manier van inzamelen hieraan een bijdrage kan leveren. De beste keuze: onderzoeken of ‘anders inzamelen’ het hergebruik van ons afval verder kan bevorderen. De nabijheid van een wereldhaven vraagt om een goede samenwerking tussen de gemeente en de haven om fijn te kunnen wonen en werken. Doel zo min mogelijk overlast. Met de haven hebben wij op allerlei gebieden een nauwe relatie. In de voorliggende jaren zijn in goede samenwerking daardoor allerlei afspraken gemaakt. Voor geluid wordt bijvoorbeeld al jaren een begrenzing gehanteerd die verder gaat dan de wettelijke verplichting. Voor geur en licht wordt hieraan gewerkt. Desondanks is iedere overlast die wordt ervaren natuurlijk nog steeds overlast. Dit betekent dat dit onze constante zorg en aandacht vraagt. Wij kiezen voor gezond wonen en werken, ook in en nabij de haven. Duurzaamheid & Milieu De beste keuze: blijven samenwerken met het Havenbedrijf aan een gezond woon- en werk klimaat.
 9. 9. Partij Voorne aan Zee vindt het belangrijk dat de woonlasten voor iedere inwoner in Voorne aan Zee gelijkgetrokken worden. Het doel is om richting 2030 te komen tot een gemeente met de laagste woonlasten in Nederland. We maken de keuze om de zogenaamde gemeentelijke woonlasten (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing) niet te laten stijgen. Ten opzichte van andere gemeenten worden we zo ieder jaar weer iets goedkoper. De beste keuze: we streven naar gemeente Voorne aan Zee tot 2030 als ‘gemeente met de laagste woonlasten.’ Voorne aan Zee is de toplocatie als het gaat om wonen in de natuur en nabij het water. Deze unieke kwaliteiten willen we behouden en waar nodig verder versterken. Bij woningbouwprojecten passen we elementen van water en natuur toe of versterken we deze. Partij Voorne aan Zee zorgt voor passende en betaalbare woningen en bouwt op maat en naar behoefte. De beste keuze: het is uniek wonen in Voorne aan Zee. Bouwen op maat en naar behoefte is een vereiste. Verder kiezen wij voor een woningmarkt waar voor ieder inkomen plek is. Starters, ouderen en lagere én middeninkomens inkomens verdienen daarbij extra aandacht. Een oplossing voor de woningnood van onze jongeren kan door middel van het toepassen van woonvergunningen en het verbod op onderverhuur. Een mooie ontwikkeling is het herinrichten van gebouwen naar wooneenheden en appartementen. Vooral voor deze laatste doelgroep is betaalbare woningbouw een vereiste. De beste keuze: in Voorne aan Zee, in elke kern, is voor iedere leeftijd en voor ieder inkomen een passende woning. 6 Wonen
 10. 10. In Brielle, Hellevoetsluis en Rockanje is geïnvesteerd in Integrale kind centra en Brede scholen. Dat betekent dat meerdere partners samenwerken onder een dak. Denk aan de school, het kinderdagverblijf en het consultatiebureau. Partij Voorne aan Zee is er een voorstander van dat de gemeente investeert in brede scholen, met allerlei faciliteiten waaronder een binnensport voorziening. Een plek voor kinderen, gezinnen en inwoners, waarbij onderwijs en ontmoeting centraal staat. Een belangrijk doel is een goede preventie, omdat partners elkaar zien en samenwerken. Voor Voorne aan Zee willen we in de komende periode het onderwijshuisvestingsplan uitwerken. Dit vanzelfsprekend in goed overleg met het onderwijs zodat de nieuwe voorziening(en) straks goed aansluiten bij wat nodig is in en past in Voorne aan Zee. De beste keuze: samen met het onderwijs een onderwijshuisvestingsplan uitwerken waarbij het kind centraal staat. 6 Wonen Voor tijdelijke werknemers is huisvesting nodig. Via uitzendbureaus en verhuurders worden werknemers vaak gehuisvest in eengezinswoningen in de woonwijken. Partij Voorne aan Zee stelt dat deze woningen beschikbaar moeten blijven voor gezinnen en starters. Voor tijdelijke werknemers dient passende woonruimte te worden verzorgd, samen met gemeente, ondernemers en omwonenden. De beste keuze: woonruimte voor tijdelijke werknemers gaat niet ten koste van woonruimte voor onze eigen inwoners.
 11. 11. 7 Economie Bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid. Een groot deel van onze beroepsbevolking werkt in of nabij onze regio. Ondernemingen dragen daarmee bij aan de welvaart van ons allen. Het is daarom belangrijk dat we als overheid bedrijvigheid mogelijk maken en stimuleren. Ook is het belangrijk dat wij ons vanuit de regio profileren zodat er nieuwe bedrijven naar ons eiland komen. Economisch is Voorne aan Zee onderdeel van Voorne-Putten en breder nog de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Ons belang ligt in het beschikbaar hebben en houden van voldoende banen op ieder opleidingsniveau. Dat betekent de verbinding zoeken tussen de verschillende sectoren, met een goede aansluiting naar het onderwijs en zorgen voor een goede bereikbaarheid. Kansen zijn er de komende jaren in de digitalisering, de verduurzaming, de circulaire-economie en het stimuleren van start-ups. Zo bouwen we aan een samenleving die voor iedereen kansen biedt. Wij kunnen bedrijvigheid en de komst van nieuwe bedrijven stimuleren door barrières weg te nemen. Dat doen we door samen te werken en kansen te pakken met onze lokale bedrijven. De beste keuze: de samenwerking tussen gemeenten en bedrijven is essentieel voor een goede leefomgeving.
 12. 12. Behoud van werkgelegenheid in Voorne aan Zee is dan ook belangrijk. Door innovatieve ontwikkelingen te stimuleren, geven we onze jeugd een goede voorbereiding op de nieuwe economie, samen met de bedrijven en het onderwijs. Wij willen verder kijken, ook op de langere termijn. Alle bedrijven, ook de al hier gevestigde bedrijven hebben ontwikkelruimte nodig. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Waar bedrijven uit hun jasje groeien willen wij in goed overleg met hen kijken waar ontwikkelruimte ligt. Dit kan ook betekenen dat (gedeeltelijke) verplaatsing de beste oplossing is. Kleinschalige bedrijventerreinen hebben onze voorkeur. De beste keuze: Partij Voorne aan Zee denkt in mogelijkheden: ‘hoe kan het wel.’ 7 Economie Ieder bedrijf is een keer klein begonnen. De stap van een bedrijfje aan huis naar een bedrijfspand is vaak nog best groot. Daarom willen we mensen in staat stellen een tussenstap te maken. Dit kan bijvoorbeeld door vrijgekomen, leegstaande bedrijfsbebouwing in de gemeente, nog beter te gaan benutten. (Bijvoorbeeld een voormalig gemeentehuis) Belangrijk daarbij zijn goede afspraken over bijdrage aan de omgeving en voldoende flexibiliteit in het bestemmingsplan. De beste keuze: wij kiezen ervoor om leegstaande bedrijfsbebouwing, voor beginnende bedrijven bereikbaar te maken.
 13. 13. Voorne aan Zee is een fantastisch gebied waar je onder andere fijn kunt wandelen, hardlopen, fietsen, paardrijden, zwemmen, varen en kitesurfen. Dit willen we goed faciliteren met aantrekkelijke verbindingen, leuke plekjes en goede restaurants om even te ontspannen. Een aanbod van kwalitatief goede overnachtingen hoort daarbij. Wij ondersteunen initiatieven en ontwikkelingen die bijdragen aan hoogwaardige recreatie. Nieuwe en bestaande wandel-, fiets- en ruiterpaadjes zijn mogelijk om bestaande en nieuwe voorzieningen met elkaar te verbinden. De beste keuze: voor kwalitatief goede voorzieningen die passen in het gebied. Levendigheid is belangrijk voor inwoners en recreanten. Ook voor het strand geldt dat hier door leuke activiteiten en evenementen een mooie sfeer ontstaat. Voorne aan Zee heeft een uniek familie badstrand in een uitzonderlijk gebied. Het strand blijft wat ons betreft een familiestrand met ruimte voor activiteiten en evenementen. De beste keuze: wij kiezen voor een familiebadstrand met respect en behoud van de natuur. 8 Recreatie
 14. 14. Gezellige dorp- en wijkcentra zorgen in grote mate voor het prettig wonen en verblijven. Mooie pleinen en straten, gezellige terrasjes, activiteiten en evenementen zijn hierbij belangrijk. Partij Voorne aan Zee kiest voor een hoge kwaliteit van de openbare ruimte, kleurrijk en opgeruimd, waar inwoners prettig kunnen wonen en leven en onze gasten bijdragen aan de gezelligheid. De beste keuze: voor aantrekkelijke dorpen en kernen waar gezelligheid en levendigheid belangrijk is. Wij vinden het belangrijk dat elk dorp en stadje zijn evenementen behoudt. Denk aan de Wielerronde, de Vestingdagen, het Tintefeest, de Lampionnenoptocht, de 1 aprilviering en nog veel meer! De ervaring leert dat de uitstraling van straten en pleinen niet alleen bepaald wordt door de stenen en de weg maar ook in belangrijke mate door de bomen. De beste keuze: wij kiezen ervoor het groene karakter van de dorpen en kernen verder te versterken en dat doen we met een bomenplan. 9 Onze kernen Onze straten, plantsoenen en pleinen zijn het visitekaartje voor de omgeving. Het is belangrijk dat de omgeving opgeruimd en veilig is, maar dat het er ook leuk uitziet. Bijvoorbeeld bloemen, kleur en fleur dragen bij aan de sfeer en de gezelligheid in de wijk. De beste keuze: stoepen, straten en plantsoenen zijn opgeruimd, veilig en sfeervol. In het karakter van de kernen letten we ook op de reclame-uitingen. Reclame-uitingen op straat of op bedrijfsgebouwen zijn vaak heel zichtbaar. De beste keuze: een beeldkwaliteitsplan opstellen voor reclame-uitingen in Voorne aan Zee.
 15. 15. De ligging van Voorne aan Zee brengt met zich mee dat voor werk en winkelen goede verbindingen nodig zijn. Het reizen met de auto en openbaar vervoer moet dan ook goed mogelijk zijn met voldoende kwalitatief goede, veilige, filevrije wegen. Het belang van de A4/N15/A15, de N57 en de (toekomstige) Blankenburgtunnel voor onze gemeente en regio verdient daarbij bijzondere aandacht. De beste keuze: wij kiezen voor blijvend inzetten op goede, veilige, filevrije verbindingen richting werk, regio en stad. De huidige mobiliteit laat zien dat wij toe groeien naar een ander gebruik van de infrastructuur, zoals fietssnelwegen voor forenzen, auto’s op elektriciteit of waterstof en een andere gebruiksbehoefte van het openbaar vervoer. 10 Verkeer en veiligheid De beste keuze: een mobiliteitsvisie ontwikkelen voor de langere termijn, waar betaalbaarheid en een goede bereikbaarheid voorop staan. Vrachtverkeer is nodig om bijvoorbeeld goederen te vervoeren naar onder andere (winkel) bedrijven. Vrachtverkeer zonder lokale bestemming kan echter ervaren worden als overlast gevend. Dit doorgaand vrachtverkeer willen wij weren van de lokale wegen. De beste keuze: wij kiezen voor het ontmoedigen van onnodig vrachtverkeer over lokale wegen. Wij willen investeren in meer voorzieningen voor het opladen van auto’s, het beschikbaar hebben van deelauto’s, carpool of parkeerplaatsen buiten de kern en een betaalbaar openbaar vervoer. Een toekomstbestendig openbaar vervoersysteem is essentieel voor de bereikbaarheid.
 16. 16. Verkeersveiligheid in onze leefomgeving is van groot belang. Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen, mindervaliden prettig door hun woonomgeving kunnen bewegen en winkelgebieden ingericht voor het lopen van winkel naar winkel. Verkeersveiligheid in onze wijken, rond scholen, winkels, ouderenvoorzieningen en op de routes van en naar deze voorzieningen heeft voor Partij Voorne aan Zee een hoge prioriteit! De beste keuze: onveilige situaties brengen we met de inwoners in kaart met praktische en planmatige verbeteringen. 10 Verkeer en veiligheid
 17. 17. 10 Verkeer en veiligheid Veiligheid op straat Een veilige leefomgeving heeft continue onze aandacht nodig. De beleving van (on-)veiligheid kent vele aspecten. Criminaliteit, ondermijning, verkeersveiligheid, asociaal gedrag en overlast in vele vormen. Naast de wijkagent heeft de BOA daar een bijzondere positie in, enerzijds als handhaver van wet- en regelgeving, (met beperkte bevoegdheid) anderzijds een dienstverlenende functie naar de inwoners en ondernemers, als ‘ogen en oren’ van de gemeente. De gemeente Voorne aan Zee kent een diversiteit aan landschap en inrichting van de openbare ruimte. Woonwijken in kernen en dorpen die verbonden worden door provinciale wegen, een omvangrijk buitengebied met recreatieterreinen, bossen en duinen en natuurlijk het strand. De aandachtsgebieden voor de BOA is als volgt gedefinieerd: 1- aanpak van overlast, verloedering of veiligheid in de openbare ruimte; 2- natuur en milieu, dierenwelzijn, de leefomgeving en infrastructuur; 3- het handhaven van de leerplichtwet ten aanzien van het onderwijs; 4- het opsporen van strafbare feiten in het openbaar vervoer; 5- strafrechtelijke handhaving op het gebied van werk, inkomen en zorg; 6- in zijn algemeenheid met een generieke opsporingsbevoegdheid. Deze thema’s zijn veelomvattend, variërend van een klein incident op straat tot ondermijning (voor illegale activiteiten, gebruik maken van legale bedrijven en diensten) en zware criminaliteit. De samenwerkingsdriehoek tussen de gemeente als ‘dienstenregisseur’, de politie vanuit het strafrecht en de BOA-handhaver is onlosmakelijk met elkaar verbonden. De beste keuze: de BOA’s zijn uitgerust met kennis, de juiste middelen en bevoegdheden om hun taak goed uit te voeren.
 18. 18. 10 Verkeer en veiligheid Partij Voorne aan Zee ziet veel mogelijkheden om onze BOA’s in te zetten vanuit een dienstverlenend perspectief: ondersteunen ‘daar waar het kan, en optreden waar het nodig is.’ Dat betekent een goede zichtbaarheid van de BOA en zichtbare resultaten voor onze inwoners. De beste keuze: dienstverlenend zijn waar dat kan en handhaven als dit nodig is. De (wijk) BOA’s zijn bekend met, en in de wijk, zijn aanspreekbaar, signalerend en adviserend voor onze inwoners. Daarom willen wij dat er per wijk een vaste BOA beschikbaar is. De beste keuze: de BOA is aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar.
 19. 19. Voorne aan Zee is een gemeente waar mensen fijn kunnen wonen. Geen beter leven dan een goed leven. In deze tijd, met de ene crisis na de andere, waar inkomens en uitgaven onder druk staan, is hulp van buitenaf soms nodig. Als je hulp nodig hebt, dan is de gemeente een aanspreekpunt. Partij Voorne aan Zee wil geen wachtlijsten of allerlei drempels. Natuurlijk kan onze gemeente niet alles. Wij kiezen altijd voor de menselijk maat en een ruim en ruimhartig zorgbeleid. De beste keuze: Partij Voorne aan Zee, kiest altijd voor de menselijke maat. Wie tijdelijk qua inkomen niet voor zichzelf kan zorgen kan een beroep doen op onze sociale voorzieningen. Waar hulp nodig is moet die hulp ook toegankelijk zijn. Wij investeren dan ook ruimhartig in het stimuleren van zelfredzaamheid. De beste keuze: sociale voorzieningen zijn toegankelijk en waar nodig ruimhartig. Iedereen doet mee en probeert naar vermogen zelfredzaam te zijn. Waar iemand geholpen moet worden staan we vanzelfsprekend voor hen klaar. Van iedereen mag verwacht worden dat hij/zij naar vermogen probeert een bijdrage te leveren aan de samenleving. De beste keuze: voor wie dat nodig heeft helpen wij inwoners naar een zelfstandig bestaan. 11 Zorg en welzijn
 20. 20. Mensen hebben vaak zelf hele goede ideeën over hun zorgbehoefte en hoe dat voor hen beste georganiseerd kan worden. Dit is de basis van onze zorgvisie, zeker waar ideeën meerwaarde hebben voor mensen. Wij kiezen ervoor om binnen de zorg open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Samen werken aan het realiseren van deze ideeën hoort daarbij. Samen doen! Samen zorgen! De beste keuze: bij Partij Voorne aan Zee staat de mens centraal. Wij benadrukken dat de spoedeisende zorg beschikbaar moet blijven voor de inwoners van Voorne aan Zee. Door de stijging van de acute zorgvraag en het oplopend tekort aan zorgmedewerkers komt de zorg steeds meer onder druk te staan. Juist daarom moeten partners met elkaar samenwerken, zoals het Van Weel- Bethesda ziekenhuis met andere ziekenhuizen, huisartsen en organisaties voor ouderenzorg. 11 Zorg en welzijn Het is voor onze gehele regio desastreus als de Spoedeisende Hulppost in Dirksland verdwijnt. Er moet 24/7 goede en snelle zorg beschikbaar zijn. Indien deze spoedeisende zorg in Dirksland verdwijnt zullen de aanrijtijden van ambulances oplopen tot een onaanvaardbaar niveau omdat ambulances moeten uitwijken naar Rotterdam. Partij Voorne aan Zee blijft hier aandacht voor vragen en ondersteunt alle acties die ervoor kunnen zorgen dat de gehele keten, inclusief de Spoedeisende Hulppost in Dirksland intact blijft. De beste keuze: Partij Voorne aan Zee zet zich in voor het behoud van de spoedeisende zorg in de direct omgeving.
 21. 21. 11 Zorg en welzijn Binnen de samenleving van Voorne aan Zee zit heel veel kracht. Vrijwilligers en mantelzorgers nemen dagelijks heel veel, ook maatschappelijke taken, voor hun rekening. Dit verdient onze grote waardering. De beste keuze: vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund en in het zonnetje gezet. Inwoners kunnen door allerlei oorzaken financiële problemen krijgen, het veroorzaakt stress en de schaamte is vaak groot. Het is ontzettend belangrijk om deze mensen te helpen, omdat schulden en financiële problemen kunnen leiden tot psychische klachten en andere gezondheidsproblemen. Heel actueel zijn de financiële zorgen waarmee inwoners kunnen kampen als gevolg van de stijging van de energieprijzen. Er is beleid nodig voor specifieke doelgroepen, zoals voor werknemers met armoede, schulden en jongeren. Eén op de vier heeft betalingsachterstanden. Jongeren hebben vaak nauwelijks tot geen afloscapaciteit. Het belemmert jongeren met schulden om een toekomst op te bouwen. De schuldhulpverlening voor jongeren vraagt om een specifieke aanpak. De beste keuze: beleid opstellen voor jongeren tot 27 jaar.
 22. 22. Het bereiken van mensen met financiele problemen is mogelijk, bijvoorbeeld vanuit signalen van familie, vrienden, vanuit scholen en werkgevers. De gemeente kan echter ook op diverse manieren hulp bieden waarbij niet alleen aandacht geschonken wordt aan de financiële problematiek, maar vooral preventief zorgt dat mensen niet in de problemen komen. Partij Voorne aan Zee wil maatwerk bieden bij situaties waarbij inwoners in financiële nood een beroep doen op de gemeente. 11 Zorg en welzijn De beste keuze: Partij Voorne aan Zee hecht aan een sociale gemeente die inwoners niet in de kou laat staan.
 23. 23. Sport en cultuur zijn voor veel mensen een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding en bovendien een manier om samen met anderen plezier te beleven voor iedereen en iedere leeftijdsgroep. Voorne aan Zee biedt een enorme rijkdom aan monumenten en musea. Daar moeten we heel zuinig op zijn. De cultuurgeschiedenis van Voorne aan Zee is het waard om te behouden Veel mensen zetten zich op vrijwillige basis hiervoor dagelijks in. De samenwerkingskracht van de betrokken organisaties is van groot belang is om de cultuurgeschiedenis te behouden. De beste keuze: het organiseren van een museaal platform vanaf 2023 op Voorne aan Zee. Sport is ook een sociale activiteit en bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Goede sportvoorzieningen en toegankelijke verenigingen zijn daarvoor belangrijk. Daarom kiezen wij ervoor om te investeren en/of te vernieuwen van (sport) accommodaties. De beste keuze: samen met de verenigingen investeren in sport en cultuur. Het aanbod van sport voor ouderen of mensen met een beperking willen wij vergroten. Een goed voorbeeld is de wandelgroep voor mensen met dementie, ondergebracht bij de atletiekvereniging. Op het grensvlak van sport, zorg en gezondheid liggen veel kansen om mensen actief en betrokken te houden. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen. De beste keuze: nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van inwoners, verenigingen en organisaties serieus oppakken. 12 Sport en cultuur
 24. 24. Samenwerking met andere gemeenten in de regio is goed en belangrijk voor ons. Voorne aan Zee werkt samen met de gemeenten op Voorne-Putten, Goedereede, maar ook in de metropoolregio met de 22 andere gemeenten in Zuid-Holland. Dat is goed voor onze economie, de werkgelegenheid, het wegennet, het openbaar vervoer en het zorgaanbod. Wij kiezen ervoor om samen op te trekken met collega-gemeenten. Met als doel om Voorne aan Zee samen verder te brengen als prettige woon-, werk- en leefomgeving. De beste keuze: wij kiezen voor samenwerking met andere gemeenten. Verbinding van onze wensen en doelen met onze regionale partners op Voorne-Putten is belangrijk. Samenwerken gaat wat ons betreft goed. Partij Voorne aan Zee vindt samenwerking met de omliggende gemeenten, de regionale ondernemers, de inwoners en belangenbehartigers, belangrijk omdat je het beste resultaat wilt voor je dorpen en kernen. De beste keuze: het beste voor Voorne aan Zee bereiken we door samenwerking. 13 Samenwerken
 25. 25. 14 Partij Voorne aan Zee www.partijvoorneaanzee.nl of scan de QR code : Facebook Twitter Instagram www.facebook.com/PartijVoorneaanZee @PartijVoorne www.instagram.com/partijvoorneaanzee/ e-mail fractie@partijvoorneaanzee.nl

×