06_Гейміфікація.pdf

Гейміфікація
З А Х И С Т К У Р С О В О Ї Р О Б О Т И З А Т Е М О Ю :
Опара Карина МК-11
Мета курсової роботи
Н А О С Н О В І Д А Н О Г О Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я , З Р О Б И Т И
В И С Н О В К И П Р О В И К О Р И С Т А Н Н Я Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї
В М А Р К Е Т И Н Г У .
1. Дізнатися загальні характеристики
гейміфікації;
2. Дізнатися історію виникнення
гейміфікації;
3. Дізнатися які види гейміфікації
існують;
4. Виявити плюси та мінуси
гейміфікації;
5. Розглянути приклади гейміфікації в
маркетингу;
Об’єкт дослідження:
ГЕЙМІФІКАЦІЯ
Завдання курсової
роботи:
Зміст
1. Загальна характеристика гейміфікації
1.1 Принципи гейміфікації
1.2 Які елементи гейміфікації подобаються споживачам.
2. Історія виникнення гейміфікації
3. Види гейміфікації
4.Позитивні та негативні сторони гейміфікації
4.1 Позитивні сторони гейміфікації
4.2 Негативні сторони гейміфікації
5. Приклади гейміфікації в маркетингу.
1.Загальна
характеристика
гейміфікації
1 . 1 П Р И Н Ц И П И Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї
Мотивація
Статус
Винагорода
1.2 Які елементи
гейміфікації
подобаються
споживачам
06_Гейміфікація.pdf
2. Історія
виникнення
гейміфікації
Саме поняття «гейміфікація»
означилося у 1912 р., коли відома
компанія «Крекер» у власну продукцію
почала вкладати іграшку-сюрприз, що
в подальшому стало популярним і
серед інших компаній. Вперше ж
термін «гейміфікація» застосував
британський програміст, розробник
комп’ютерних ігор Нік Пеллінг
(NickPelling) (2002 p.).
Конкурси та розіграші
Тести
Опитування
Міні-ігри
Квести
3. Види гейміфікації
4. Позитивні та
негативні сторони
гейміфікації
4.1 Позитивні сторони
гейміфікації
Гейміфікація переводить людину з дорослого стану в дитячий,
коли ми всі навчалися, граючи. Опір матеріалу зменшується,
оскільки внутрішній цензор видалено. Психологічний опір
дорослих і обмежувальні установки зникають.
Якщо в грі учасники об’єднуються для отримання спільного
результату, це стимулює якісну командну роботу.
Якщо в гейміфікацію входить конкуруючий елемент, це додає
емоцій. Включає самоствердження і самооцінку.
Гейміфікація допомагає довести все до кінця: навчання,
збільшення клієнтської бази тощо.
4.2 Негативні сторони
гейміфікації
Іноді гейміфікація стає самоціллю. Грати заради
гри неефективно.
Необхідний додатковий бюджет. Для розробки та
реалізації ігор потрібні великі гроші.
Неправильно розрахована система призводить
до негативного результату. Наприклад, у деяких
випадках сприяння конкуренції може мати не
дуже позитивні наслідки.
5. Приклади гейміфікації в
маркетингу
Кампанія Starbucks «My Starbucks Rewards» була
націлена на збільшення продажів і посилення
прихильності клієнтів до бренду. Ідея кампанії
була проста: накопичувати зірки в мобільному
додатку за кожну покупку в Starbucks. Було 3 рівня
лояльності клієнтів, і відповідно з кожним рівнем
любителі кави могли отримувати різні нагороди:
від безкоштовної чашки напою до
індивідуального продукту в магазині Starbucks.
1. «My Starbucks Rewards»
Ще один цікавий досвід гейміфікації в маркетингу
запропонували Victoria’s Secret. Їх застосунок PINK
Nation пропонує покупцям цікаві ігри з такими
нагородами, як знижки в онлайн і офлайн магазинах,
подарунки, безкоштовна доставка, а також фірмові
стікери і шпалери для смартфонів. Наприклад, одна з
ігор, приурочених до весняних канікул, пропонувала
своїм користувачам взяти участь ось в такому
інтерактиві: знайти букви P, I, N і K в роздрібних і
інтернет-магазинах Victoria’s Secret. Ця кампанія
значно збільшила відвідуваність сайту і збільшила
кількість відвідувачів в магазинах. Компанія як і раніше
в повній мірі використовує гейміфікацію
2. PINK Nation
3. Monobank
Український інтернет-банкінг
Monobank займає лідируючі
позиції у питаннях гейміфікації.
До послуг клієнтів – достаток
квестів, ігор та інших технологій,
які роблять співпрацю з
фінансовою організацією менш
формальним. Щорічно в
мобільному додатку Monobank є
кілька нових квестів або ігор.
Висновок
З А Д О П О М О Г О Ю П Р О В Е Д Н Н О Г О Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я М О Ж Н А
З Р О Б И Т И В И С Н О В К И , Щ О В Б І З Н Е С І Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я М О Ж Е
В И К О Р И С Т О В У В А Т И С Я Д Л Я П О К Р А Щ Е Н Н Я Я К О С Т І
О Б С Л У Г О В У В А Н Н Я К Л І Є Н Т І В А Б О С П О Н У К А Н Н Я С П І В Р О Б І Т Н И К І В
Н А В Ч А Т И С Я Т А П Р А Ц Ю В А Т И Н А Д Д О С Я Г Н Е Н Н Я М П Е В Н И Х Ц І Л Е Й .
Б А Г А Т О Б Р Е Н Д І В П О С Т У П О В О П О Ч И Н А Ю Т Ь Р О З У М І Т И , Щ О
Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я М О Ж Е Б У Т И В І Д М І Н Н И М П О М І Ч Н И К О М , К О Л И
С П Р А В А Д О Х О Д И Т Ь Д О Ц И Ф Р О В О Г О М А Р К Е Т И Н Г У . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я
П Р И В А Б Л Ю Є Н О В И Х П О Т Е Н Ц І Й Н И Х К Л І Є Н Т І В , З А Х О П Л Ю Є І
В И Н А Г О Р О Д Ж У Є Ї Х , Т А Н А В І Т Ь Д О З В О Л Я Є В І Г Р О В І Й Ф О Р М І
Б І Л Ь Ш Е Р О З П О В І С Т И П Р О Ц І Н Н О С Т І К О М П А Н І Ї А Б О Б Р Е Н Д У Ч И
З А П У С К Н О В О Ї П О С Л У Г И . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я В М А Р К Е Т И Н Г О В І Й
С Т Р А Т Е Г І Ї Н Е М А Є Р А М О К .
Список використаних джерел
1 . В И Д И Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї В С О Ц І А Л Ь Н И Х М Е Р Е Ж А Х . О Б У Ч Е Н И Е В Ш К О Л Е И Н Т Е Р Н Е Т
М А Р К Е Т И Н Г А W E B P R O M O E X P E R T S | К У Р С Ы Д Л Я М А Р К Е Т О Л О Г А . U R L :
H T T P S : / / W E B P R O M O E X P E R T S . N E T / U A / B L O G / G E Y M I F I K A C I Y A - V - S O C I A L N Y H -
S E T Y A H - R A B O T A E T - I L I - N E T / # 5 ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .
2 . У Ч А С Н И К И П Р О Е К Т І В В І К І М Е Д І А . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я – В І К І П Е Д І Я . В І К І П Е Д І Я . U R L :
H T T P S : / / U K . W I K I P E D I A . O R G / W I K I / Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я # І С Т О Р І Я _ Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї ( Д А Т А
З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .
3 . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я У М А Р К Е Т И Н Г У : Н А В І Щ О І Я К ? | F I V E M E D I A . F I V E M E D I A |
F I V E M E D I A . U R L : H T T P S : / / F I V E . M E D I A / U A / B L O G / G A M I F I C A T I O N - I N - M A R K E T I N G -
A D V A N T A G E S - A N D - B E S T - P R A C T I C E S / ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .
4 . Г Е Й М И Ф И К А Ц И Я В М А Р К Е Т И Н Г Е : П Л Ю С Ы И М И Н У С Ы , П Р И М Е Р Ы , Э Т А П Ы
В Н Е Д Р Е Н И Я . C R E A R T I E N D A O N L I N E B A R A T A E N 1 D Í A E N I N S A L E S . U R L :
H T T P S : / / W W W . I N S A L E S . C O M / U A / B L O G S / B L O G / G E Y M I F I K A T S I Y A - V - M A R K E T I N G E ?
L A N G = U A ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .
5 . I N C V . S . S . B . M . P I N K N A T I O N - A P P S O N G O O G L E P L A Y . A N D R O I D A P P S O N
G O O G L E P L A Y . U R L : H T T P S : / / P L A Y . G O O G L E . C O M / S T O R E / A P P S / D E T A I L S ?
I D = C O M . V I C T O R I A S S E C R E T . P I N K N A T I O N & A M P ; G L = U S ( D A T E O F A C C E S S :
2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .
Дякую за
увагу!
1 von 18

Recomendados

Развитие молодой веб-студии von
Развитие молодой веб-студииРазвитие молодой веб-студии
Развитие молодой веб-студииEgor Volkov
3.6K views48 Folien
Lab proкино gorky film von
Lab proкино gorky filmLab proкино gorky film
Lab proкино gorky filmСофия Архипова
145 views8 Folien
Polivko diana mrkt von
Polivko diana mrktPolivko diana mrkt
Polivko diana mrktDiana Polivko
14 views27 Folien
Истории о прототипах von
Истории о прототипахИстории о прототипах
Истории о прототипахПрофсоUX
447 views25 Folien
Как мужчине одеться 'дорого', а потратить мало? von
Как мужчине одеться 'дорого', а потратить мало?Как мужчине одеться 'дорого', а потратить мало?
Как мужчине одеться 'дорого', а потратить мало?Maxim KupilNadel
188 views14 Folien

Más contenido relacionado

Similar a 06_Гейміфікація.pdf

Репетиторы из ВШЭ (факультатив) von
Репетиторы из ВШЭ (факультатив)Репетиторы из ВШЭ (факультатив)
Репетиторы из ВШЭ (факультатив)Business incubator HSE
675 views14 Folien
Як правильно сприймати новини з екологіїї von
Як правильно сприймати новини з екологіїїЯк правильно сприймати новини з екологіїї
Як правильно сприймати новини з екологіїїЗелена Школа
46 views12 Folien
7 незвичайних музеїв світу von
7 незвичайних музеїв світу7 незвичайних музеїв світу
7 незвичайних музеїв світуlibifua19
517 views9 Folien
Лев толстой von
Лев толстойЛев толстой
Лев толстойՍամվել Մանասյան
326 views7 Folien
вред von
вредвред
вредGrafinja2004
327 views8 Folien
Экологическая Обстановка в РФ Яблоко von
Экологическая Обстановка в РФ ЯблокоЭкологическая Обстановка в РФ Яблоко
Экологическая Обстановка в РФ ЯблокоVebinarYabloko
108 views42 Folien

Similar a 06_Гейміфікація.pdf(20)

Як правильно сприймати новини з екологіїї von Зелена Школа
Як правильно сприймати новини з екологіїїЯк правильно сприймати новини з екологіїї
Як правильно сприймати новини з екологіїї
7 незвичайних музеїв світу von libifua19
7 незвичайних музеїв світу7 незвичайних музеїв світу
7 незвичайних музеїв світу
libifua19517 views
Экологическая Обстановка в РФ Яблоко von VebinarYabloko
Экологическая Обстановка в РФ ЯблокоЭкологическая Обстановка в РФ Яблоко
Экологическая Обстановка в РФ Яблоко
VebinarYabloko108 views
презентация Microsoft power point (2) von Andrey Fomenko
презентация Microsoft power point (2)презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)
Andrey Fomenko1.9K views
Монитор. На чем стоит Медуза. (Илья Красильщик, Медуза) von PCampRussia
Монитор. На чем стоит Медуза. (Илья Красильщик, Медуза)Монитор. На чем стоит Медуза. (Илья Красильщик, Медуза)
Монитор. На чем стоит Медуза. (Илья Красильщик, Медуза)
PCampRussia868 views
архітектурні особливості сокальської гімназії von OlgaVladychko
архітектурні особливості сокальської гімназіїархітектурні особливості сокальської гімназії
архітектурні особливості сокальської гімназії
OlgaVladychko956 views
Принципи здійснення адаптації та модифікації освітнього процесу.pptx von Solomiya9
Принципи здійснення адаптації та модифікації освітнього процесу.pptxПринципи здійснення адаптації та модифікації освітнього процесу.pptx
Принципи здійснення адаптації та модифікації освітнього процесу.pptx
Solomiya95 views
Стратегия-2016: презентация для партнеров von Fedor Ovchinnikov
Стратегия-2016: презентация для партнеровСтратегия-2016: презентация для партнеров
Стратегия-2016: презентация для партнеров
Fedor Ovchinnikov3.6K views
Sustainability shevelyuk csr-breakfast_21-02-2018 von Maryna Saprykina
Sustainability shevelyuk csr-breakfast_21-02-2018Sustainability shevelyuk csr-breakfast_21-02-2018
Sustainability shevelyuk csr-breakfast_21-02-2018
Maryna Saprykina90 views
МОЛОТ, НАКОВАЛЬНЯ, КНУТ, ПРЯНИК, ДИЗАЙНЕР, КЛИЕНТ von SHISHKI
МОЛОТ, НАКОВАЛЬНЯ, КНУТ, ПРЯНИК, ДИЗАЙНЕР, КЛИЕНТМОЛОТ, НАКОВАЛЬНЯ, КНУТ, ПРЯНИК, ДИЗАЙНЕР, КЛИЕНТ
МОЛОТ, НАКОВАЛЬНЯ, КНУТ, ПРЯНИК, ДИЗАЙНЕР, КЛИЕНТ
SHISHKI1.1K views
áîäëîãî ¹66 von Amaraa0317
áîäëîãî ¹66áîäëîãî ¹66
áîäëîãî ¹66
Amaraa0317149 views
когнитивная слепота & этнопсихология von Anatoly Yasinsky
когнитивная слепота & этнопсихологиякогнитивная слепота & этнопсихология
когнитивная слепота & этнопсихология
Anatoly Yasinsky278 views

Más de DOMDepartmentofMarke

11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf von
11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf
11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdfDOMDepartmentofMarke
3 views8 Folien
11_XYZ аналіз.pptx von
11_XYZ аналіз.pptx11_XYZ аналіз.pptx
11_XYZ аналіз.pptxDOMDepartmentofMarke
3 views11 Folien
11_TEMPLES аналіз.pdf von
11_TEMPLES аналіз.pdf11_TEMPLES аналіз.pdf
11_TEMPLES аналіз.pdfDOMDepartmentofMarke
9 views7 Folien
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf von
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf09_SWOT-аналіз із прикладами.pdf
09_SWOT-аналіз із прикладами.pdfDOMDepartmentofMarke
14 views13 Folien
09_SNW-аналіз.pdf von
09_SNW-аналіз.pdf09_SNW-аналіз.pdf
09_SNW-аналіз.pdfDOMDepartmentofMarke
2 views9 Folien
pestle-аналіз.pdf von
pestle-аналіз.pdfpestle-аналіз.pdf
pestle-аналіз.pdfDOMDepartmentofMarke
4 views17 Folien

Más de DOMDepartmentofMarke(20)

11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf von DOMDepartmentofMarke
11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf
11_Матриця_Імовірність_Посилення_Фактора_–_Вплив_Фактора_на_Підприємство.pdf
08_Курсова робота з дисципліни «Social Media Marketing» на матеріалах акаунту... von DOMDepartmentofMarke
08_Курсова робота з дисципліни «Social Media Marketing» на матеріалах акаунту...08_Курсова робота з дисципліни «Social Media Marketing» на матеріалах акаунту...
08_Курсова робота з дисципліни «Social Media Marketing» на матеріалах акаунту...
07_Аналіз просування TikTok ресторанного бізнесу.pdf von DOMDepartmentofMarke
07_Аналіз просування TikTok ресторанного бізнесу.pdf07_Аналіз просування TikTok ресторанного бізнесу.pdf
07_Аналіз просування TikTok ресторанного бізнесу.pdf
06_Бренди і їх спвпраця з блогерами.pdf von DOMDepartmentofMarke
06_Бренди і їх спвпраця з блогерами.pdf06_Бренди і їх спвпраця з блогерами.pdf
06_Бренди і їх спвпраця з блогерами.pdf
Інформаційні технології в маркетингу_CRM.pptx von DOMDepartmentofMarke
Інформаційні технології в маркетингу_CRM.pptxІнформаційні технології в маркетингу_CRM.pptx
Інформаційні технології в маркетингу_CRM.pptx

06_Гейміфікація.pdf

 • 1. Гейміфікація З А Х И С Т К У Р С О В О Ї Р О Б О Т И З А Т Е М О Ю : Опара Карина МК-11
 • 2. Мета курсової роботи Н А О С Н О В І Д А Н О Г О Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я , З Р О Б И Т И В И С Н О В К И П Р О В И К О Р И С Т А Н Н Я Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї В М А Р К Е Т И Н Г У . 1. Дізнатися загальні характеристики гейміфікації; 2. Дізнатися історію виникнення гейміфікації; 3. Дізнатися які види гейміфікації існують; 4. Виявити плюси та мінуси гейміфікації; 5. Розглянути приклади гейміфікації в маркетингу; Об’єкт дослідження: ГЕЙМІФІКАЦІЯ Завдання курсової роботи:
 • 3. Зміст 1. Загальна характеристика гейміфікації 1.1 Принципи гейміфікації 1.2 Які елементи гейміфікації подобаються споживачам. 2. Історія виникнення гейміфікації 3. Види гейміфікації 4.Позитивні та негативні сторони гейміфікації 4.1 Позитивні сторони гейміфікації 4.2 Негативні сторони гейміфікації 5. Приклади гейміфікації в маркетингу.
 • 4. 1.Загальна характеристика гейміфікації 1 . 1 П Р И Н Ц И П И Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї Мотивація Статус Винагорода
 • 7. 2. Історія виникнення гейміфікації Саме поняття «гейміфікація» означилося у 1912 р., коли відома компанія «Крекер» у власну продукцію почала вкладати іграшку-сюрприз, що в подальшому стало популярним і серед інших компаній. Вперше ж термін «гейміфікація» застосував британський програміст, розробник комп’ютерних ігор Нік Пеллінг (NickPelling) (2002 p.).
 • 9. 4. Позитивні та негативні сторони гейміфікації
 • 10. 4.1 Позитивні сторони гейміфікації Гейміфікація переводить людину з дорослого стану в дитячий, коли ми всі навчалися, граючи. Опір матеріалу зменшується, оскільки внутрішній цензор видалено. Психологічний опір дорослих і обмежувальні установки зникають. Якщо в грі учасники об’єднуються для отримання спільного результату, це стимулює якісну командну роботу. Якщо в гейміфікацію входить конкуруючий елемент, це додає емоцій. Включає самоствердження і самооцінку. Гейміфікація допомагає довести все до кінця: навчання, збільшення клієнтської бази тощо.
 • 11. 4.2 Негативні сторони гейміфікації Іноді гейміфікація стає самоціллю. Грати заради гри неефективно. Необхідний додатковий бюджет. Для розробки та реалізації ігор потрібні великі гроші. Неправильно розрахована система призводить до негативного результату. Наприклад, у деяких випадках сприяння конкуренції може мати не дуже позитивні наслідки.
 • 13. Кампанія Starbucks «My Starbucks Rewards» була націлена на збільшення продажів і посилення прихильності клієнтів до бренду. Ідея кампанії була проста: накопичувати зірки в мобільному додатку за кожну покупку в Starbucks. Було 3 рівня лояльності клієнтів, і відповідно з кожним рівнем любителі кави могли отримувати різні нагороди: від безкоштовної чашки напою до індивідуального продукту в магазині Starbucks. 1. «My Starbucks Rewards»
 • 14. Ще один цікавий досвід гейміфікації в маркетингу запропонували Victoria’s Secret. Їх застосунок PINK Nation пропонує покупцям цікаві ігри з такими нагородами, як знижки в онлайн і офлайн магазинах, подарунки, безкоштовна доставка, а також фірмові стікери і шпалери для смартфонів. Наприклад, одна з ігор, приурочених до весняних канікул, пропонувала своїм користувачам взяти участь ось в такому інтерактиві: знайти букви P, I, N і K в роздрібних і інтернет-магазинах Victoria’s Secret. Ця кампанія значно збільшила відвідуваність сайту і збільшила кількість відвідувачів в магазинах. Компанія як і раніше в повній мірі використовує гейміфікацію 2. PINK Nation
 • 15. 3. Monobank Український інтернет-банкінг Monobank займає лідируючі позиції у питаннях гейміфікації. До послуг клієнтів – достаток квестів, ігор та інших технологій, які роблять співпрацю з фінансовою організацією менш формальним. Щорічно в мобільному додатку Monobank є кілька нових квестів або ігор.
 • 16. Висновок З А Д О П О М О Г О Ю П Р О В Е Д Н Н О Г О Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я М О Ж Н А З Р О Б И Т И В И С Н О В К И , Щ О В Б І З Н Е С І Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я М О Ж Е В И К О Р И С Т О В У В А Т И С Я Д Л Я П О К Р А Щ Е Н Н Я Я К О С Т І О Б С Л У Г О В У В А Н Н Я К Л І Є Н Т І В А Б О С П О Н У К А Н Н Я С П І В Р О Б І Т Н И К І В Н А В Ч А Т И С Я Т А П Р А Ц Ю В А Т И Н А Д Д О С Я Г Н Е Н Н Я М П Е В Н И Х Ц І Л Е Й . Б А Г А Т О Б Р Е Н Д І В П О С Т У П О В О П О Ч И Н А Ю Т Ь Р О З У М І Т И , Щ О Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я М О Ж Е Б У Т И В І Д М І Н Н И М П О М І Ч Н И К О М , К О Л И С П Р А В А Д О Х О Д И Т Ь Д О Ц И Ф Р О В О Г О М А Р К Е Т И Н Г У . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я П Р И В А Б Л Ю Є Н О В И Х П О Т Е Н Ц І Й Н И Х К Л І Є Н Т І В , З А Х О П Л Ю Є І В И Н А Г О Р О Д Ж У Є Ї Х , Т А Н А В І Т Ь Д О З В О Л Я Є В І Г Р О В І Й Ф О Р М І Б І Л Ь Ш Е Р О З П О В І С Т И П Р О Ц І Н Н О С Т І К О М П А Н І Ї А Б О Б Р Е Н Д У Ч И З А П У С К Н О В О Ї П О С Л У Г И . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я В М А Р К Е Т И Н Г О В І Й С Т Р А Т Е Г І Ї Н Е М А Є Р А М О К .
 • 17. Список використаних джерел 1 . В И Д И Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї В С О Ц І А Л Ь Н И Х М Е Р Е Ж А Х . О Б У Ч Е Н И Е В Ш К О Л Е И Н Т Е Р Н Е Т М А Р К Е Т И Н Г А W E B P R O M O E X P E R T S | К У Р С Ы Д Л Я М А Р К Е Т О Л О Г А . U R L : H T T P S : / / W E B P R O M O E X P E R T S . N E T / U A / B L O G / G E Y M I F I K A C I Y A - V - S O C I A L N Y H - S E T Y A H - R A B O T A E T - I L I - N E T / # 5 ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) . 2 . У Ч А С Н И К И П Р О Е К Т І В В І К І М Е Д І А . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я – В І К І П Е Д І Я . В І К І П Е Д І Я . U R L : H T T P S : / / U K . W I K I P E D I A . O R G / W I K I / Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я # І С Т О Р І Я _ Г Е Й М І Ф І К А Ц І Ї ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) . 3 . Г Е Й М І Ф І К А Ц І Я У М А Р К Е Т И Н Г У : Н А В І Щ О І Я К ? | F I V E M E D I A . F I V E M E D I A | F I V E M E D I A . U R L : H T T P S : / / F I V E . M E D I A / U A / B L O G / G A M I F I C A T I O N - I N - M A R K E T I N G - A D V A N T A G E S - A N D - B E S T - P R A C T I C E S / ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) . 4 . Г Е Й М И Ф И К А Ц И Я В М А Р К Е Т И Н Г Е : П Л Ю С Ы И М И Н У С Ы , П Р И М Е Р Ы , Э Т А П Ы В Н Е Д Р Е Н И Я . C R E A R T I E N D A O N L I N E B A R A T A E N 1 D Í A E N I N S A L E S . U R L : H T T P S : / / W W W . I N S A L E S . C O M / U A / B L O G S / B L O G / G E Y M I F I K A T S I Y A - V - M A R K E T I N G E ? L A N G = U A ( Д А Т А З В Е Р Н Е Н Н Я : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) . 5 . I N C V . S . S . B . M . P I N K N A T I O N - A P P S O N G O O G L E P L A Y . A N D R O I D A P P S O N G O O G L E P L A Y . U R L : H T T P S : / / P L A Y . G O O G L E . C O M / S T O R E / A P P S / D E T A I L S ? I D = C O M . V I C T O R I A S S E C R E T . P I N K N A T I O N & A M P ; G L = U S ( D A T E O F A C C E S S : 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ) .