Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

YUNIT 1 Aralin 2.pptx

 1. YUNIT 1: YAMAN NG KULTURA AT PANITIKANG PILIPINO
 2. PANITIKAN, KASAYSAYAN AT LIPUNAN ARALIN 2
 3. LAYUNIN 1. Matukoy ang mahalagang konsepto ng wika bilang tanging gamit sa lipunan; 2. Makagawa ng isang maikling video presentation na nagpapakita ng maikling kasaysayan ng panitikan ng Pilipinas. 3
 4. Paunang Gawain E-PUZZLE MO! L K A S A Y S A Y A N A I K U L T U R A L A H S P L U O B I W A S I Y Y U M L A A I M Y P U P A N I T I K A N A N E N T A N A A T O Q U E Z O N N O R M S
 5. Paunang Gawain E-PUZZLE MO! L K A S A Y S A Y A N A I K U L T U R A L A H S P L U O B I W A S I Y Y U M L A A I M Y P U P A N I T I K A N A N E N T A N A A T O Q U E Z O N N O R M S
 6. Paunang Gawain SAGOT 1. KASAYSAYAN 2. LAHI 3. KULTURA 4. PANITIKAN 5. LIPUNAN 6. QUEZON 7. NORMS 8. ALAMAT 9. WIKA 10. ISYU
 7. Malaki ang pagbabago ngayon batay sa kamalayang pangkasaysayan, sa panitikan at lipunan marahil hindi na ganap ang pagkakaroon ng interes ng mga tao sa kung ano nga ba ang tunay na kahalagahan ng mga ito. Ano nga ba ang direksyon ng panitikan, ng kultura sa gitna ng isang sosyedad na base sa prinsipyo ng exchange value sa pamamagitan ng halaga na masusukat ng numero. 7 PANIMULA
 8. 8 Ang lipunang pinaghaharian ng mga batas palengke ang pagbili ng kalakal, sa mga kalye, sa tao sa gawa at gawi nito ay isang pagtitimbang at malalim na pag-aanalisa. Ang direksyon ng kultura kasangkot na dito ang panitikan ay paurong o pasulong batay sa takbo ng kasaysayan ng lipunang itinutukoy sa sitwasyon ng paglalabanan ng interes, uri at sektor. Maaaring may namumukod na tendensya o paglilihis sa pangkalahatang sitwasyon. Kung kikilatising mabuti ay kalakip pa rin ang pagtatagisan ng mga idelohiya, praktika, ideya at damdamin sa lipunan.
 9. 9 Kung titingnan natin ang kultura at lipunan, dapat isaisip ang mga pandaigdigang pagbabago, mga transpormasyong nagaganap hindi lamang sa politika at ekonomiya bagkus pati na sa larangan ng kultura, teknolohiya at iba’t ibang parte ng sosyedad. Maraming pagbabago ang naganap sa ngayon. Una: ang pagsilang ng kamalayang pangkababaihan, ang kilusang feminista, sa iba’t ibang panig ng daigdig, Pangalawa: ang paglitaw ng kamalayang etniko, o makaangkan, Pangatlo: ang pagsulpot ng Liberation Theology
 10. 10 Mahalaga ang pagkakaroon ng isang wikang siyang magkakaisa sa atin bilang isang lahi. Isang wika na magbubuo sa sambayanang Pilipino. Ito ang dakilang mithiin ng pangulong Manuel L. Quezon na magkaroon tayo ng isang wikang Pambansa. Ayon sa kanya. ....dumating na ang panahon sa atin upang magkaroon ng isang pambansang wika.... hangga’t hindi nagkakaroon niyon, tayo’y hindi magiging isang bayan.
 11. 11 Ang wika ay isang mabisang instrumento sa pagkakaintindihan at pagbubuklod-buklod ng mamamayan ng isang bansa. Isang pamamaraang ginagamit sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng paraang pasulat at pasalita. Ito ay naghahatid ng mga kaisipan, damdamin, at hangaring magkaisa ang mga tao.
 12. 12 Ang isang bansa ay hindi magiging maunlad kung hindi kinikilala at ginagamit ang sariling wika. Binanggit ni Rizal na “ ang wika ay kaisipan ng mamamayan”. Ibig sabihin sa wika iniluwal ang iniisip ng tao. Ito’y tulay sa pagitan ng kanyang iniisip at ng gusto niyang sabihin. Isa itong pundamental na pangangailangan ng tao para sa kanyang pansariling ekspresyon.
 13. 13 Ang bawat salitang namumutawi sa iyong labi ay repleksyon ng iyong sarili at identidad ng iyong bansa. Ayon kay Almario, “Kung ano ang wika mo, yon ang pagkatao mo.” Kaya nga sa pamamagitan ng Konstitusyon ng Pilipinas Artikulo XIV, Seksyon 6 malinaw na isinaad dito.
 14. 14 SEK. 6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa sa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Malinaw na ipinapahayag dito at pinagdidiinan ang pagkilala sa sarili nating wika bilang mamamayan ng Pilipinas at patuloy na pagyamanin ito ng taong naninirahan sa bansa.
 15. 15 Ang bawat bansa ay may sariling wika na dapat tangkilikin at pagyamanin. Magkapareho ang kalagayan ng India at Pilipinas pagdating sa wika, dahil sa pagtangkilik ng wikang Ingles pagdating sa pagtuturo sa paaralan. Dahil dito patuloy na nawawalan ng saysay ang sarili nating wika sapagkat ito ay unti- unting pinapatay ng mga naghaharing uri sa lipunan.
 16. ANO ANG TUNGKULIN NG WIKA SA LIPUNAN AT KULTURA?
 17. Batay sa sosyo-linggwistikong teorya, binibigyang-tuon dito kung paano ginagamit ng mga tao ang wika sa lipunan. Ayon kay M.A.K Halliday (1973) sa Exploration in the Function of Language kinategorya niya ang gamit ng wika sa buhay ng tao. Tinukoy niya dito ang pitong tungkulin.
 18. “ 18 Tungkulin ng Wika Katangian ng Wika
 19. Importante ang kaalaman sa paggamit ng wika sa sariling kultura at hindi lamang para sa pamumuhay, kundi ang maintindihan rin natin ang ating sarili at kung ano ang ating tungkulin upang pagyamanin ito. 19
 20. Ang Kultura ay siyang nagbubunsod upang ang isang tao ay kumilos ng ayon sa kanyang ginagawa at tuloy nagbibigkis sa mga miyembro ng lipunan. Sinasabi na ang kultura at lipunan ay magkaugnay sapagkat hindi maaaring lumitaw ang isa kung wala yaong isa pa. 20
 21. ANO NGA BA ANG KULTURA? AT ANO ANG KAUGNAYAN NITO SA TAO? 21
 22. Masasabing napakahalaga ng kultura sapagkat kaakibat nito ang lahat. Nakadikit na ito sa wika, lipunan at mga mamamayan. Kung wala ang kultura, hindi makukumpleto ang mga ito sapagkat dahil sa kultura nagkakaroon ng pagkakakilanlan ang bawat lipunan kaya gayon na lamang kaimportante ang kultura sa lipunan at sa iba pang bagay. 22
 23. Magkabuhol ang wika at kultura at hindi maipagkakaila ang bagay na iyon. Hindi kailan man maaaring paghiwalayin ang mga ito. Kung ano ang wika siyang kultura at kung ano ang kultura ang siyang wika. May kanya-kanyang kultura ang bawat etnikong grupo, lipi, lahi at bansa na ganap na nailalarawan ng kaugnay na wika. Kung walang wika, walang kulturang maaangkin ang tao at sa gayun, kung walang kultura, walang bansang iiral o mabubuhay at sa pamamagitan ng edukasyon na ginagamitan ng wika ay naipapalaganap ang kultura at nagpapasalin-salin sa mga henerasyon. 23
 24. Ang wika ay nagagamit sa pakikipagtalastasan at nakapagbibigay ng mga pakahulugan din mula sa mga karanasan sa pamamagitan ng pakikibahagi sa kapwa upang makiisa at patuloy na makibahagi sa mga taong magkapareho ang kultura. Ang kaisipang ito ay sinusugan din ni Gladstone (1985) 24
 25. “The language we learn as a child give us not only a system for communication but, more importantly, it dictates the type and the form of the communications we make... Our language reflects and reinforces our cultural pattern and value system”. Kaugnay nito, sinabi ni Rizal na: “Ang bawat bayan ay may sariling wika, tulad ng pagtataglay nila ng sariling paraan ng pagpapahayag ng damdamin..... At hindi mananatiling sasalitain ng isang bayan ang wikang dayuhan, sapagkat ang wikang iyon ay walang sapat na salita upang ipahayag ang konsepto ng kanilang mga utak at ang sentimyento ng kanilang puso”. 25
 26. Sa tinurang ito ng ating bayani, Jose Rizal, tunay ngang ang ubod ng konsepto ng pagiging isang mamamayan ay nakasalalay sa paggamit ng sariling wika na siyang magbibigay ng identidad sa mga taong naninirahan sa isang bansa. Ang mga karanasan at paniniwala ng isang tao bunga ng pagpapalitan ng mga taong may iisang kultura at may iisang wikang sinasalita at ginagamit. 26
 27. ANG LIPUNAN AT KULTURA 27
 28. Ang lipunan ay tumutukoy sa mga taong sama-samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may iisang batas, tradisyon, at pagpapahalaga. Halos ganito rin ang pagpapakahulugan ng ilang mga sosyologo tungkol sa lipunan. Sa pag- aaral ng lipunan ay inuuri ito batay sa kung paano ito nabuo at paano ito kinilala bilang bahagi ng pamumuhay ng tao. 28
 29. Ang lipunan ay may malaking bahagi sa pamumuhay ng tao noon hanggang sa ngayon. Ito ay inuri sa mga sumusunod. 1. Hunting gathering Society - Ito ay isang lipunang binubuo ng mga tao na tinatawag na hunters gatherers. Sila ay nomadikong grupo dahil wala silang permanenteng tirahan. 29
 30. Kapag wala silang mahanap na pagkain sila ay lumilipat sa ibang lugar upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Isa sa pinakamahalagang kontribusyon ng lipunang ito ay ang pagtuklas nila ng apoy. Sa patuloy na paghahanap ng kanilang pagkain, lumago ang kanilang kaalaman hindi lamang sa pangangaso kundi pati na rin sa mga halaman. Gumagamit sila ng sibat para sa pangangaso at para na rin maprotektahan nila ang kanilang sarili laban sa ibang tao. 30
 31. 2. Ang Horticultural Society - ay nanggaling sa salitang Latin na Hortus na ang ibig sabihin ay hardin at kultura o “kultus” na ang ibig sabihin naman ay linangin. Ang ay isang sistema ng lipunan na nakabase sa horticulture. Isang paraan ng produksyon kung saan gumagamit ng kahoy upang maglinang ng maliit na hardin. 31
 32. Ang paraang ito ang ginamit nila upang magkaroon ng sapat na konsumo ng pagkain. Tulad ng trigo bigas. Ginamit nila ang estratehiyang slash and burn technology upang tustusan ang kanilang pangangailangan kung saan susunugin nila ang mga puno at puputulin ang mga halaman. 32
 33. 3. Agrarian Society - Isang lipunan kung saan ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan ay ang pagtatanim, pangingisda, pangangaso, at iba pang gawaing pang-agrikultural. Nagmula ang agrarian society sa hunter gatherer ngunit sila ay nananatili lang sa isang lugar upang mapangalagaan ang kanilang mga pananim. Ang lipunang ito ay higit na nakadepende sa kapaligiran at nasasakupan nito. 33
 34. 4. Industrial Society - Isang lipunang patuloy na umuunlad sa pamamagitan ng teknolohiya upang mas mapalago ang produksyon na siyang susuporta sa kabuuang populasyong nasasakupan nito. 34
 35. 5. Post Industrial Society - Ito ay pinasikat ni Daniel Bell noong 1973 sa kaniyang aklat na “The Coming of Post- Industrial Society” nagsimula ito noong late 20th century sa bansang US. Ang pinagkaiba nito sa industrial society ay mas kumikita sa panahong ito ang mga nasa service sector katulad ng mga production workers at construction workers. Binigyang halaga dito ang information, service at advance technology. 35
 36. Sa lipunang ito ay nakalalamang ang mga taong may pinag-aralan. Ang kaalaman ang kanilang kapangyarihan at ang teknolohiya ang kanilang instrumento. 36
 37. Nagbigay din ang ilan sa mga sikologo ng kanilang pagpapakahulugan hinggil sa lipunan tulad nina Emile Durkheim, Karl Marx, at Charles Cooley. 1. Emile Durkheim - “Ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain. Ito ay patuloy na kumikilos at nagbabago. Binubuo ang lipunan ng magkakaiba subalit magkakaugnay na pangkat at institusyon. Ang maayos na lipunan ay makakamit kung ang bawat pangkat at institusyon ay gagampaman nang maayos ang kanilang tungkulin”. (Mooney, 2011) 37
 38. 2. Karl Marx - “ Ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan. Ito ay nabubuo dahil sa pag- aagawan ng mga tao sa limitadong pinagkukunang-yaman upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa tunggalian na ito, nagiging makapangyarihan ang pangkat na kumokontrol sa produksyon. Bunga nito, nagkaroon ng magkakaiba at hindi pantay na antas ng tao sa lipunan na nakabatay sa yaman at kapangyarihan.” (Panopio, 2007) 38
 39. 3. Charles Cooley - “Ang lipunan ay binubuo ng tao na may magkakawing na ugnayan at tungkulin. Nauunawaan at higit na nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa iba pang miyembro ng lipunan. Makakamit ang kaayusang panlipunan sa pamamagitan ng maayos na interaksiyon ng mamamayan.” (Mooney, 2011) 39
 40. Magkakaiba man ang pagpapakahulugan sa lipunan, makikita na ang mga sosyologong ito ay nagkakaisa na ang lipunan ay binubuo ng iba’t ibang institusyon, ugnayan, at kultura. Bilang mag-aaral, mahalagang maunawaan mo kung ano-ano ang bumubuo sa lipunan. 40
 41. ANG ISTRUKTURANG PANLIPUNAN AT KULTURA 41
 42. Ipagpalagay na ang lipunan ay tulad ng isang barya na may dalawang mukha: ang isang mukha ay tumutukoy sa mga istruktura ng lipunan at ang isa naman ay tumutukoy sa kultura. Bagama’t ang dawalang mukha ay magkaiba at may kani-kaniyang katangian, mahalaga ang mga ito at hindi maaaring paghiwalayin tulad na lamang kapag pinag-uusapan ang lipunan. 42
 43. Mga Elemento ng Istrukturang Panlipunan 43 a. pamilya 1. Institusyong Panlipunan 2. Status (Istatus) 3. Gampanin (Roles) d. Pamahalaan b. Ekonomiya c. Edukasyon a. Primary Group b. Secondary Group
 44. MGA ELEMENTO NG ISTRUKTURANG PANLIPUNAN 44
 45. Ang mga elemento ng istrukturang panlipunan ay ang mga sumusunod: 1. Institusyong Lipunan - Ito ay binubuo ng mga institusyong may organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan (Mooney, 2011). a. Pamilya - Isa sa mga institusyong panlipunan, dito unang nahuhubog ang pagkatao ng isang nilalang. b. Ekonomiya - Mahalaga ang ekonomiya sa lipunan dahil pinag-aaralan dito kung paano matutugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan 45
 46. c. Edukasyon - Ito ang nagbibigay sa tao upang paunlarin ang kanyang sarili na siyang nagiging sandata niya sa paggamit ng kanyang mga ninanais sa buhay. d. Pamahalaan - Ang katuwang at nagbibigay ng mga pangangailangan ng isang pamilya. Ito rin ang nangangalaga sa kapakanan at seguridad ng mga taong namumuhay sa isang komunidad. Ang mga institusyong panlipunan ay binubuo naman ng mga social group. Tumutukoy ang social group sa dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang panlipunan. 46
 47. May dalawang uri ng social group: a. Primary Group - Tumutukoy sa malapit at impormal na ugnayan ng mga indibidwal. Kadalasan, ito ay mayroon lamang maliit na bilang. Halimbawa nito ay ang pamilya at kaibigan. b. Secondary Group - Binubuo ng mga indibidwal na may pormal na ugnayan sa isa’t isa. Karaniwan nakatuon sa pagtupad sa isang gawain ang ganitong uri ng ugnayang panlipunan. Isang halimbawa nito ay ang ugnayan sa pagitan ng amo at ng kanyang manggagawa, gayundin ang ugnayan ng mga manggagawa sa isa’t isa. 47
 48. 48 Nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan ang mga bumubuo sa isang social group na nagdudulot ng ilang isyu at hamong panlipunan. Halimbawa ang malawakang pagwewelga ng ilang mga manggagawa ay isang isyung panlipunan na dulot ng pagkakaroon ng hindi magandang ugnayan ng mga manggagawa at may-ari ng kumpanya.
 49. 49 2. Status - Kung ang mga institusyong panlipunan ay binubuo ng mga social groups, ang mga social-groups namay ay binubuo ng iba’t ibang status. - Ang status ay tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang indibidwal sa lipunan. Ang ating pagkakakilanlan o identidad ay naiimpluwensyahan ng ating status.
 50. 50 a. ascribed status b. achieved status Dalawang uri ng status:
 51. A. ascribed status 51  Ang "ascribed status" ay tumutukoy sa isang posisyon sa lipunan na ipinanganak o nakalaan na sa isang tao batay sa mga katangian tulad ng kasarian, lahi, edad, atbp.  Ito ay hindi nakuha ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang kakayahan, kasanayan, o pagpupunyagi, kundi ito ay iginawad sa kanila ng lipunan.  Halimbawa ng ascribed status ay ang katayuan sa lipunan ng isang tao batay sa kanilang pamilya, uri ng trabaho ng kanilang mga magulang, at kanilang etnisidad. Ang ascribed status ay kabaligtaran ng "achieved status," na tumutukoy sa mga posisyon sa lipunan na nakamit ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan at pagsisikap.
 52. 52  Halimbawa, ang isang indibidwal ay ipinanganak na mahirap. Ang pagiging mahirap niya sa pagkakataong ito ay maituturing na ascribed.
 53. 53 B. achieved status  Ang "achieved status" ay tumutukoy sa mga posisyon sa lipunan na nakamit ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan, kasanayan, at pagsisikap.  Ito ay hindi iginawad ng lipunan sa isang tao batay sa kanilang mga katangian tulad ng kasarian, lahi, o edad, kundi ito ay nakuha ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang sariling pagpupunyagi at tagumpay.  Halimbawa ng achieved status ay ang posisyon sa trabaho, edukasyonal na antas, at mga karangalan na nakamit ng isang tao dahil sa kanilang tagumpay sa mga layunin at mga gawain.
 54. 54  Ang achieved status ay kabaligtaran ng "ascribed status," na tumutukoy sa mga posisyon sa lipunan na ipinanganak o nakalaan na sa isang tao batay sa kanilang mga katangian.  Ang pagiging isang college graduate o propesyunal ay maituturing na achieved status.
 55. 55 May mga isyu at hamong panlipunan na may kaugnayan sa status ng tao sa lipunan. Karaniwan, nagkakaroon ng mas malawak na pagkakataon sa magandang kalidad ng edukasyon ang mga taong ipinanganak na mayaman kung ikukumpara sa mga mahihirap. Sa kabila nito, mayroon din namang mga mahihirap na naging tuntungan ang ganitong kalagayan upang lalong magsumikap para mabago ang estado sa buhay.
 56. 56 3. Gampanin (Roles) - May posisyon ang bawat indibidwal sa loob ng isang social group. Ang bawat posisyon ay may kaakibat na gampanin o roles. Tumutukoy ang mga gampaning ito sa mga karapatan, obligasyon, at mga inaasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng indibidwal. Sinasabing ang mga gampaning ito ang nagiging batayan din ng kilos ng isang tao sa lipunang kanyang ginagalawan.
 57. 57 Halimbawa: Bilang isang mag-aaral inaasahang gagampanan mo ang mga tungkulin ng isang mabuting mag-aaral at inaasahan mo rin na gagampanan ng iyong guro ang kanyang mga tungkulin tulad ng pagtuturo nang mahusay at pagbibigay ng pagsusulit sa klase.
 58. 58 Ang hindi pagganap sa mga inaasahang gampanin ng isang indibiduwal o isang grupo ay maaaring magdulot ng ilang isyu at hamong panlipunan. Halimbawa: Ang isang mamamayan ay may tungkuling dapat gampanan sa lipunan. Kung ito ay hindi magagampanan nang maayos, magdudulot ito ng ilang isyu at hamong panlipunan.
 59. KATUTURAN NG KULTURA 59
 60. Katuturan ng Kultura Pinatutunayan din ni Panopio (2007), ang naunang kahulugan ng kultura sa pamamagitan ng pagsasabing “ito ang kabuuang konseptong sangkap sa pamumuhay ng mga tao, ang batayan ng kilos at gawi, at ang kabuuang gawain ng tao. 60 Ayon kina Anderson at Taylor (2007), ang kultura ay isang kumplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay-kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan o isang lipunan sa kabuuan. Sa isang lipunan, binibigyang-katwiran ng kultura ang maganda sa hindi, ang tama sa mali at ang mabuti sa masama.
 61. Ayon naman kay Mooney (2011), ang kultura ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay na naglalarawan sa isang lipunan. Samakatuwid ang ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mula paggising hanggang bago matulog ay bahagi ng ating kultura.
 62. URI NG KULTURA Materyal Di- Materyal
 63. 63 Binubuo ito ng mga gusali, likhang sining, kagamitan at iba pang bagay na nakikita at nahahawakan at gawa ng tao. Ang mga bagay na ito ay may kahulugan at mahalaga sa pag- unawa ng kultura ng isang lipunan. MATERYAL
 64. 64 Kabilang dito ang batas, gawi, paniniwala at norms ng isang grupo ng tao, Hindi tulad ng materyal na bagay, hindi ito nahahawakan subalit maaari itong makita o maobserbahan. Ito ay bahagi ng pang-araw- araw na pamumuhay ng tao at sistemang panlipunan. DI- MATERYAL
 65. 65 MGA ELEMENTO NG KULTURA Kung ang mga institusyong panlipunan ay tumutukoy sa mga istrukturang bumubuo sa isang lipunan, ang kultura naman ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan sa isang lipunan. Naglalarawan ito sa isang lipunan. Nag-iiba ang paglalarawan ng bawat lipunan batay na rin sa kultura nito.
 66. 1. Paniniwala (Beliefs) Tumutukoy ito sa mga kahulugan at paliwanag tungkol sa pinaniniwalaan at tinatanggap na totoo. Maituturing itong batayan ng pagpapahalaga ng isang grupo o lipunan sa kabuuan. Nakakaapekto sa mga isyu at hamong panlipunan ang paniniwala ng isang indibiduwal o pangkat ng tao. 66
 67. Halimbawa: Ang isang lipunang naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng mga tao anuman ang kasarian ay magbibigay ng mga oportunidad para sa pag- unlad ng tao anuman ang kasarian nito. 67
 68. 68 2. Pagpapahalaga (Values) Ang pagpapahalaga ay hindi maaaring maihiwalay sa paniniwala ng isang lipunan. Maituturing itong batayan ng isang grupo o ng lipunan sa kabuuan kung ano ang katanggap- tanggap at kung ano ang hindi.
 69. 69 Batayan ito kung ano ang tama at mali, maganda at kung ano ang nararapat at hindi nararapat (Mooney, 2011). Bagama’t may iba’t ibang pagpapahalaga ang bawat lipunan, marami sa pagpapahalaga ay kanilang pinagsasaluhan. Kapag ang isang situwasyon gawain ay labag sa mga pagpapahalaga, itinuturing ito na isyu o hamong panlipunan.
 70. 70 3. Norms Tumutukoy ito sa mga asal, kilos, o gawi na binubuo at nagsisilbing pamantayan sa isang lipunan. Ang mga norms ang nagsisilbing batayan ng mga uagli, aksyon, at pakikitungo ng isang indibiduwal sa lipunang kanyang kinabibilangan. Mauuri ang norms sa Folkways at norms. Ang folkways ay isang pangkalahatang batayang kilos ng mga tao sa isang grupo o isang lipunan sa buuan.
 71. 71 4. Mores Tumutukoy sa mas mahigpit na batayan ng pagkilos. Ang paglabag sa mga mores ay magdudulot ng mga legal na parusa (Mooney, 2011). Ang kawalan ng batayan ng pagkilos sa isang lipunan ay maaaring magdulot ng kaguluhan.
 72. 72 Halimbawa: Ang mga batas trapiko ay inilaan upang magkaroon ng kaayusan at kaligtasan ang mga tao sa lansangan. Batayan ito ng pagkilos ng mga tao. Ang hindi pagsunod sa mga batas na ito ay may kaukulang kaparusahan.
 73. 73 5. Simbolo (Symbols) Ang simbolo ay ang paglalapat ng kahulugan sa isang bagay ng mga taong gumagamit dito (White, 1949). Kung walang simbolo, walang magaganap na komunikasyon at hindi rin magiging posible ang interaksyon ng mga tao sa lipunan.
 74. 74 Halimbawa: Ang wika, mga kumpas (gestures), at iba pang bagay na nuunawaan ng mga miyembro ng isang lipunan. Halimbawa: Ang gawi ng mga Pilipino ang pagmamano. Ang gawaing ito ay sumisimblo sa isang paraan ng pagpapakita ng paggalang ng mga Pilipino sa mga nakatatanda.
 75. ISYUNGPERSONAL AT ISYUNG PANLIPUNAN 75
 76. 76 Ang Sociological Imagination Sa pag-aaral ng mga hamon at isyung panlipunan, mahalaga ang pag-unawa sa mga istrukturang bumubuo rito maging ang kulturang naglalarawan sa isang lipunan. Mahalaga ring makita ng bawat isa ang kaugnayan ng isang istrukturang panlipunan at kultura sa pagkakaroon ng mga suliranin at isyung panlipunan.
 77. 77 Ayon kay C. Wright Mills (1959), mahalagang malinang ang isang kakayahang makita ng kaugnayan ng mga personal na karanasan ng isang tao at ang lipunang kanyang ginagalawan. Tinatawag niya itong Sociological Imagination. Kapag nalinang sa atin ang abilidad na ito, masusuri natin ang koneksiyon at interseksiyon ng mga isyung personal at isyung panlipunan.
 78. Mahalaga rin ito sa pagbibigay ng koneksyon sa mga pangyayari sa ating buhay bilang isang indibiduwal at sa pangkalahatang kaganapan sa lipunang ating ginagalawan. Halimbawa: Ang problemang kinakaharap ng mga Pilipino sa usaping pantrapiko lalo na sa Kamaynilaan at mga karatig-lugar. 78
 79. Sa simula, maaaring isisi sa tao ang pagiging huli niya sa pagpasok sa paaralan, subalit kung susuriin ang isyung ito, masasabing ang palagiang pagpasok nang huli ay bunga ng malawakang suliraning pantrapiko. Kung gagamitin ang Sociological Imagination, maiuugnay na hindi lamang personal na isyu ang dapat harapin kundi isang isyung panlipunan na nakaaapekto sa isang indibiduwal. 79
 80. KAIBAHAN NG ISYUNG PERSONAL AT ISYUNG PANLIPUNAN 80
 81. Isyung Personal Ang mga isyung personal ay sinasabing nagaganap sa pagitan ng isang tao at ilang malalapit sa kanya. Ang solusyon sa isang isyug personal ay nasa kamay ng indibiduwal. Maituturing ang isyung ito na pribadong bagay na nararapat solusyunan sa pribadong paraan. 81
 82. Isyung Panlipunan Samantala ang isyung panlipunan ay isang pampublikong bagay. Karaniwang kaugnay ito ng krisis o suliranin sa mga institusyong panlipunan. Mga suliranin ito na nakakaapekto hindi lamang sa isang tao kundi sa lipunan sa kabuuan. 82
 83. Mahalagang malaman na sa kabila ng pagkakaiba ng isyung personal at isyung panlipunan, ang dalawang ito ay magkaugnay. Halimabawa: Ang mga hamon at isyung pangkapaligiran. Ang makalat na bakuran ay isang isyung personal. 83
 84. Subalit kung ang isang barangay o bayan ay magiging makalat dulot ng kawalan ng maayos na sistema ng pagtatapon ng basura, ito ay maituturing na isyung panlipunan. Idagdag pa rito ang masamang epekto sa kalusugan at ekonomiya ng isang lugar kung ito ay mabaho, makalat, at walang maayos na sistema ng pagtatapon ng basura. 84
 85. Mayroon ding mga isyu na may kaugnayan sa ekonomiya. Isang magandang halimbawa ang ibinigay ni C. Wright Mills (1959) ng pagkakaiba ng isyung personal at isyung panlipunan ay ang tungkol sa kawalan ng trabaho. Kung sa isang komunidad na may 100,000 mamamayang maaaring maghanapbuhay ay may isang walang trabaho, maaaring ituring ito bilang isang isyung personal. 85
 86. Subalit kung sa isang lipunang myroong 50 milyong tao at 15 milyon sa mga ito ay walang trabaho, maaari itong ituring na ‘isyung panlipunan”. Sa malalim na pagtingin, maaaring maging kongklusyon na may kakulangan sa lipunan o istruktura nito na nagdudulot ng kawalan ng trabaho ng maraming mamamayan dito. 86
 87. Mayroon din namang ilang pangyayari na maituturing na isyung panlipunan subalit makikita ang epekto sa personal na buhay ng isang tao. Ang mga digmaan ay maituturing na isyung panlipunan subalit hindi maikakaila ang epekto nito maging sa personal na na buhay ng mga tao sa lipunang puno ng kaguluhan at karahasan. 87
 88. Gamit ang kasanayan na Sociological Imagination, bilang bahagi ng lipunang iyong ginagalawan, mahalagang maunawaan mo na ang mga personal na isyung nararanasan mo ay may kaugnayan sa isyu at hamong panlipunan. Hindi rin maikakaila na mayroon kang mahalagang papel na gagampanan sa pagtugon sa mga isyu at hamong kinakaharap ng lipunan sa kasalukuyan. 88
 89. PAGWAWAKAS 89
 90. Pinaghanguan 1. Acopra, Jioffre atbp. (2020) Panitikang Panlipunan. Alinsunod sa OBE Kurikulum. MINDSHAPERS CO.,INC 2. Online Sources 90
Anzeige