Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Goriva

Горива

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Goriva

 1. 1.  Горивата са материали, притежаващи даден вид енергия, която може да бъде трансформирана в друг вид използваема енергия. Видове горива: твърди, течни и газообразни.
 2. 2.  Въглеводородните горива са главно изкопаеми, произлезли от растителни и животински остатъци. Това са въглища, нефт, природен газ и др.
 3. 3.  Имат висока калоричност. Лесно се транспортират. Не дават негорим остатък. Природният газ- основенят му състав е метан, етан и въглероден диоксид. Пропан-бутана се получава като отпаден продукт при преработване на нефт. Удобен е поради ниското налягане, при което се втечнява в бутилки и е нетоксичен.
 4. 4.  Чрез преработка на нефт се получават редица горива - бензин, дизел, керосин и мазут. Бензинът се използва основно в бензиновите двигатели с вътрешно горене, а дизеловото гориво се използва както в дизеловите двигатели, така и за отопление, за добив на топлинна и електрическа енергия и др. Керосинът, който има високо октаново число, се използва като авиационно гориво.
 5. 5.  . В последните години, голяма популярност придобиват т.н. биогорива, като биодизел, биогаз, биоетанол и др. Тези горива, както подсказва името им, се получават от растителни и животински органични маси. Биогоривата имат свойства близки до тези на традиционните горива, което прави възможно тяхното използване в съвременните двигатели и топлинни машини.
 6. 6.  Твърдите горива включват въглища, дървесина, , нефтошисти, торф и др. Всички тези видове гориво са горими; те създават огън и отделят полезна топлина. Въглищата са били изгаряни в парните влакове, загрявайки вода, и превръщайки я в пара, която задвижва буталата на двигателя.
 7. 7.  Торфът и дървесината са използвани главно за домашно и промишлено отопление, въпреки че торфът е бил използван за генериране на електричество. Енергията, добита от пара, става все по-популярна с изчерпването на запасите от нефт и газ, тъй като широка гама от материали могат да горят, загрявайки вода.
 8. 8. Вид гориво Неорганични Влага в % Калоричност в kJ/kg примеси в % на суха органична маса антрацит 10 -40 % 0,5 % 32600 черни 5 -30 % 0,5 -7 % 34000 кафяви 10-30 % 15 -20 % 25000 -28000 лигнитни 20 -30 % 20 -40 % 15000 -23000 торф 5 -10 % >50 % 16000 -17000 дърва 2 -4 % 20 -60 % 15000 -16000
 9. 9. 45403530 въглища25 нефт20 природен газ ядрена енергия15 други източници1050 1950г. 2000г.
 10. 10. 1950г. Въглища 18% 37% Хидроенергет ика41% Нефт 4% Природен газ Въглища 8% 2000г. Хидроенергетика 23% 25% 4% Нефт Природен газ 40% Ядрена енергия
 11. 11.  При разливи на петрол и продуктите му във водоеми или в почвата. Изхвърляне на вредни вещества и пепел с димните газове при изгаряне.

×