SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 39
Downloaden Sie, um offline zu lesen
THẢO NGUYÊN XANH
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần̉ Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh (www.xaydungduan.com)
“NHÀ MÁY GIA CÔNG SANG CHAI
ĐÓNG GÓI VÀ KINH DOANH THUỐC
BẢO VỆ THỰC VẬT, PHÂN BÓN”
Lô MG1, đƣờng số 1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long
An
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG
Chủ đầu tƣ: CÔNG TYCỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ NÔNG
Cơ quan tƣ vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
CỦA DỰ ÁN
NỘI DUNG
1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG
3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG
4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
Tên dự án:
“NHÀ MÁY GIA CÔNG SANG CHAI ĐÓNG GÓI VÀ KINH
DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, PHÂN BÓN”
 Chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Phú Nông
 Vị trí của dự án:
 Phía Đông giáp thửa số 409 Công ty cổ phần khai thác Hạnh Phúc
 Phía Tây giáp Công Đường số 1;
 Phía Nam giáp thửa số 409 Công ty cổ phần khai thác Hạnh Phúc
 Phía Bắc giáp thửa số 409 Công ty cổ phần khai thác Hạnh Phúc
SƠ ĐỒ THỂ HIỆN VỊ TRÍ DỰ ÁN
Vị trí dự án trong khu công nghiệp
Đức Hòa 1
Vị trí
dự án
Diện tích mặt bằng Dự án: 22.000 m2 .
Vốn đầu tƣ: 120.000.000.000 đồng
Trong đó tổng mức đầu tƣ cho các công trình
bảo vệ môi trƣờng là: 10.000.000.000 đồng
Công suất: 3500 tấn/năm
Nhu cầu lao động của Dự án: 150 ngƣời
STT Loại công trình Diệntích (m2)
1 Nhà xƣởng sản xuất 5250
2 Nhà kho nguyên liệu và thành phẩm 5250
3 Vănphòng làm việc 3 tầng 1980
4 Cănteen-nhà xe-khu tập thể 660
5 Nhà xe nhân viên 250
6 Nhà bảo vệ 26
7 Cổng tƣờng rào 1314
8 Công trình phụ trợ 132
9 Sân đƣờng nội bộ 4386
14 Nhà xƣởng dự kiến mở rộng 1350
TỔNG 20.598
KHỐI LƢỢNG QUY MÔ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH
Quy trình gia công sản phẩm phân bón lá dạng lỏng Quy trình gia công sản phẩm phân bón lá dạng huyền phù
Quy trình công nghệ gia công sản phẩm
dạng nhũ dầu (EC)
Quy trình công nghệ gia công sản phẩm dạng bột
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH
Quy trình công nghệ gia công sản phẩm dạng hạt phân tán (WDG)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH
NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN, NƢỚC, NGUYÊN VẬT LIỆU
Nhu cầu sử dụng điện
Tổng nhu cầu công suất điện cho toàn bộ công trình dự kiến khoảng:
480.204,1 Kwh/năm.
Nhu cầu sử dụng nƣớc
Tổng nhu cầu dùng nước : 315,36 m3/ngày.đêm
Nhu cầu nguyên vật liệu
Dự án sử dụng nhiều nguyên liệu, hóa chất phục vụ sản xuất: ure, lân, cao
lanh, kali…
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN
12
STT Nội dung Thời gian thực hiện
1 Khởi công xây dựng
Tháng 08/2015
2
Lắp đặt thiết bị, vận
hành thử
Tháng 04/2016
3 Sản xuất chính thức Tháng 08/2016
HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG
KHÔNG KHÍ
1. Vị trí lấy mẫu
STT Vị trí lấy mẫu
Thời điểm lấy
mẫu
1 Khu vực bên ngoài xưởng sản xuất
14h00 ngày
02/06/2015
2 Khu vực bên trong xưởng sản xuất
14h00 ngày
02/06/2015
Hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực dự án còn khá
tốt, đều đạt quy chuẩn đề ra, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
STT Vị trí đo Nhiệt độ (0C)
Độ ồn
(dBA)
1
Khu vực bên ngoài xưởng sản
xuất
-
57,2 – 60,4
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn
QCVN 26 : 2010/BTNMT
- Khu vực thông
thường
Từ 6 giờ - 21 giờ: 70
21 giờ đến 6 giờ: 55
2
Khu vực bên trong xưởng sản
xuất
31
65,2 - 72,9
Tiêu chuẩn vệ sinh lao động
(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT
ngày 10/10/2002)
≤32
85

HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG
KHÔNG KHÍ
15
STT Vị trí đo
Bụi
(mg/Nm3)
NOx
(mg/Nm3)
SO2
(mg/Nm3)
CO
(mg/Nm3)
VOC
(mg/Nm3)
1
Khu vực bên ngoài
xưởng sản xuất
0,12 0,15 0,134 6,29 -
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về chất lƣợng không khí xung
quanh QCVN
05:2013/BTNMT
0,3 0,2 0,35 30 -
STT Vị trí đo
Bụi
(mg/Nm3)
NOx
(mg/Nm3)
SO2
(mg/Nm3)
CO
(mg/Nm3)
VOC
(mg/Nm3)
2
Khu vực bên trong
xưởng sản xuất
0,34 0,175 0,58 6,85 5,21
Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động
(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-
BYT
ngày 10/10/2002)
8 5 5 20 -
Hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực dự án còn khá tốt,
đều đạt quy chuẩn đề ra, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG
KHÔNG KHÍ
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
Nguồn
gây
tác
động
liên
quan
đến
chất
thải
Bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển,
thi công; mùi từ rác…
Nước thải: súc rửa bồn cầu, bồn chứa, nước
rửa xe, sinh hoạt của công nhân
Chất thải rắn: CTR xây dựng: gạch vụn, sắt
thép…,CTR sinh hoạt
Chất thải nguy hại: bao bì chứa nhớt dầu, giẻ
lau dính dầu mỡ, cặn dầu thải…
NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN
ĐẾN CHẤT THẢI
Gia tăng tai nạn giao thông, tiếng ồn, rung, nhu cầu sử
dụng điện nước…
Gây xáo trộn đời sống xã hội địa phương, các tệ nạn
xã hội,
Nước mưa chảy tràn gây ngập úng cục bộ, cuốn theo
chất ô nhiễm.
Tác động đến sức khỏe công nhân, dân cư…
17
CÁC RỦI RO, SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG
Tai nạn giao thông
Tai nạn lao động
Sự cố rò rỉ dầu nhớt, hóa chất ra ngoài môi trường
Sự cố cháy nổ: có thể do chấp điện gây cháy nổ, tia lửa
điện từ…
18
ĐỐI TƢỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG
Đối tƣợng bị tác
động
Quy mô tác động
Không gian Thờigian
Môi trường vật lý
Trong
08
tháng
thi
công
xây
dựng
công
trình
Đất Tác động trên phạm vi thi công công trình dự án
Nước ngầm Nước ngầm trong khu vực nhà máy
Không khí
Dọc theo tuyến đường thu gom, vận chuyển chất thải và
xuất bán thành phẩm. Tác động chủ yếu dọc tuyến trục
tỉnh lộ 10..
Môi trường không khí xung quanh khu vực thi công
Kinh tế - xã hội
Tác động chủ yếu tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An.
Tác động gián tiếp đến kinh tế - xã hội huyện Đức Hòa
nói riêng và tỉnh Long An nói chung
Sức khỏe cộng đồng
Đội ngũ lao động thi công trên công trường
Cộng đồng dân cư dọc tuyến đường có xe vận chuyển đi
qua và xung quanh khu vực thi công
Giao thông, cảnh quan
Dọc theo tuyến đường phương tiện vận chuyển thiết bị thi
công và VLXD.
 Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ:
- SOx, NO2, CO, THC, bụi: Khí thải hoạt động giao thông vận tải,
bụi phát sinh trong quá trình sản xuất
- NH3, H2S, CH4 : phân hủy nước thải tại các hố, quá trình sản xuất,
đóng gói, lưu trữ sản phẩm
 Ô NHIỄM NƯỚC:
- Nước thải sinh hoạt: sinh hoạt của công nhân viên
- Nước thải sản xuất: vệ sinh máy móc và nhà xưởng
- Nước mưa: nước mưa chảy tràn trong khu vực
Các vấn đề ô nhiễm chính và nguồn gốc phát sinh
GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG
Các vấn đề ô nhiễm chính và nguồn gốc phát sinh
GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG
Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN:
-Chất thải rắn không nguy hại: hoạt động sinh hoạt của công
nhân và khu vực văn phòng, trong quá trình sản xuất
-Chất thải rắn nguy hại: hoạt động của nhà máy
ỒN, RUNG:
Các phương tiện giao thông, máy trộn quay, sàng rung … khi
hoạt động
KHẢ NĂNG XẢY RA SỰ CỐ
- Sự cố cháy nổ
- Tai nạn lao động
Khí thải từ các hoạt động giao thông
Hơi khí độc hại từ khu vực tập trung chất
thải rắn chờ đem đi nơi khác xử lý
Bụi và mùi hôi phát sinh trong quá trình
lưu trữ, sản xuất
Tác động đến môi
trường không khí
NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN CHẤT THẢI
Nƣớc mƣa chảy tràn:
 Cuốn theo tạp chất, đất, cát, rác thải, dầu mỡ, các
chất rơi vãi …xuống hệ thống thoát nước
 Thường tập trung với khối lượng lớn trong thời
gian ngắn
 Gây tác động tiêu cực đến môi trường nước mặt,
nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực.
 Lưu lượng cực đại: 0,397 m3/s
TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG NƢỚC
Nƣớc thải sinh hoạt:
 Phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh và hoạt động sinh hoạt khác
của công nhân viên.
 Lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt dự kiến khi dự án
đi vào hoạt động ổn định ước tính khoảng 540 m3/tháng, tương
đương 9 m3/ngày.
 Chứa một hàm lượng lớn chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, chất rắn lơ
lửng, dầu mỡ, chất dinh dưỡng và vi sinh vật gây bệnh …
 Làm gia tăng độ màu, tăng nồng độ của các chất ô nhiễm nguồn
nước tiếp nhận, gây mùi khó chịu
 Chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh
TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG NƢỚC
TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG NƢỚC
Nƣớc thải sản xuất:
 Phát sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết
bị, vệ sinh nhà xưởng sau một ngày làm việc
 Thành phần nước thải: bụi, đất, cát, và các nguyên liệu
đầu vào, thành phẩm và bán thành phẩm rơi vãi trên
sàn nhà hoặc dính trên các máy móc, thiết bị.
 Lượng nước thải sản xuất dự kiến khoảng 15m3/ngày
(giai đoạn mở rộng dự án có thể lên đến 30m3/ngày).
 Chất thải rắn sinh hoạt:
 Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nhân viên.
 Lượng CTR sinh hoạt phát sinh hàng tháng khoảng 75 kg/ngày
 Chất thải rắn sản xuất:
 Phát sinh từ công đoạn đóng gói, bảo quản, vận chuyển
 Thành phần chủ yếu là thùng carton, bao bì các loại, các dụng cụ
bảo hộ lao động sau quá trình sử dụng…
 Dự kiến lượng chất thải không nguy hại phát sinh khoảng
500kg/tháng.
 Các loại chất thải này có giá trị tái chế, tái sử dụng, dễ thu gom và
vận chuyển nên ít gây tác động trực tiếp đến môi trường.
DỰ BÁO CHẤT THẢI RẮN
Chất thải rắn nguy hại:
 Dầu nhớt thải từ quá trình bôi trơn, giẻ lau dính dầu
mỡ, bóng đèn huỳnh quang thải, pin, hộp mực in thải,
bao bì dính hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật, .v.v.
 Lượng chất thải phát sinh dự kiến khoảng
1000kg/tháng.
 Được thu gom và phối hợp với đơn vị có chức năng
tiến hành thu gom, xử lý theo đúng quy định.
DỰ BÁO CHẤT THẢI RẮN
 Các tác động đến các yếu tố kinh tế - xã hội
 Tác động tích cực:
- Tăng nguồn cung ứng sản phẩm phân bón, thuốc BVTV cho
thị trường.
- Khai thác hiệu quả đầu tư quỹ đất hiện có, tăng nguồn thu cho
ngân sách
- Tạo việc làm ổn định cho nhân dân
 Tác động tiêu cực:
- Ảnh hưởng sức khỏe công nhân, nhân dân
- Gây các bệnh nghề nghiệp…
- Gia tăng mật độ giao thông, tăng nguy cơ tai nạn
NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN
ĐẾN CHẤT THẢI
Tác động đến hệ sinh thái:
 Các nguồn thải từ công ty sẽ gây ảnh hưởng đến các
loài động thực vật trên cạn cũng như sinh vật dưới
nước.
 Các chất ô nhiễm trong không khí và bụi phát sinh
trong quá trình vận chuyển của các phương tiện giao
thông và quá trình sản xuất sẽ tác hại xấu đến thực vật,
gây ảnh hưởng đến cây trồng
 Tuy nhiên, khả năng tác động làm biến đổi hệ sinh thái
là không cao.
NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN
ĐẾN CHẤT THẢI
Sự cố cháy nổ
- Do chập điện, quá tải
- Do nguồn nguyên nhiên liệu dễ bắt cháy
- Xác suất để xảy ra hỏa hoạn không lớn nhưng hậu quả
thường là nghiêm trọng, có thể gây thiệt hại to lớn về tài
sản và tính mạng con người
- Trang bị các bình cứu hỏa và các bảng hướng dẫn phòng
cháy chữa cháy trong toàn khuôn viên nhà máy.
TÁC ĐỘNG DO CÁC RỦI RO, SỰ CỐ
Tai nạn lao động, tai nạn giao thông
 Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động.
 Không tập huấn an toàn lao động cho công nhân.
 Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện.
 Bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết
bị và bốc dỡ hàng hóa.
 Quần áo, đầu tóc không gọn gàng khi làm việc gần các môtơ,
quạt thông gió.
 Tình trạng sức khỏe không tốt của người lao động dẫn đến thiếu
tập trung khi làm việc.
 Môi trường làm việc căng thẳng.
 Gia tăng các phương tiện giao thông..
TÁC ĐỘNG DO CÁC RỦI RO, SỰ CỐ
BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG
GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG
 TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG
Nguồn gây ô
nhiễm
Biện pháp giảm thiểu
Không khí
 Che chắn VLXD trong quá trình vận chuyển
 Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận tải
 Sử dụng thiết bị thi công lắp đặt hiện đại
Nƣớc
 Tách riêng nước mưa và nước thải sinh hoạt
 Bố trí nhà vệ sinh lưu động cho công nhân
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải thi công
Chất thải rắn
 Thu gom, vứt bỏ rác thải đúng nơi quy định.
 Phân loại chất thải rắn để xử lý đúng tính chất của chất thải rắn.
 Hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý chất thải nguy hại, chất
thải rắn sinh hoạt
 TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH
Nguồngây ô
nhiễm
Biệnpháp giảm thiểu
Môi trƣờng
nƣớc
- Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt
- Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất thông qua hệ
thống xử lý nước thải của Nhà máy trước khi thải vào cống chung của
KCN
Chấtthải rắn
- Thu gom, vứt bỏ rác thải đúng nơi quy định.
- Phân loại chất thải rắn để xử lý đúng tính chất của chất thải rắn.
- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển chất thải
rắn sinh hoạt
Chấtthải
nguy hại
- Khu vực lưu rác thải có mái che và biển báo theo quy định
- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý
BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG
GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG
Biện pháp giảm thiểu tác động không khí
Khí thải từ phƣơng
tiện giao thông
Có chế độ vận hành xe
ra vào hợp lí, có bãi đỗ
xe tập trung
Vi khí hậu
Lắp đặt các quạt hút, quạt
thông thoáng trên tường
Bụi, mùi, khí thải từ hoạt
động sản xuất
Công nhân làm việc
được trang bị bảo hộ lao
động đầy đủ
BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG
GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG
─ Trang bị đầy đủ hệ thống PCCC: hệ thống báo cháy tự động, hệ
thống đèn thoát hiểm và đèn sự cố, hệ thống chống sét.
─ Thường xuyên tập huấn PCCC cho nhân viên.
─ Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động cho nhân viên
Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố
CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT
MÔI TRƢỜNG
 Chƣơng trình quản lý môi trƣờng
Nguồn gây ô nhiễm Biện pháp quản lý
Đơn vị
thực hiện
Cơ quan
giám sát
1. Nước thải
+ Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống
thoát nước thải được tách riêng
+ Bố trí nhà vệ sinh di động cho công
nhân
Chủ đầu tư
Nhà thầu thi
công
BQL KCN
2. Khí thải
(Bụi, khí thải, tiếng ồn)
+Điều phối hoạt động thi công, lắp đạt
phù hợp, phân bố đường vận chuyển
hợp lý
+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống quạt,
bộ xử lý khí thải
Chủ dự án
Nhà thầu thi
công
BQL KCN
3. Chất thải rắn
(CTR sinh hoạt, và CTNH)
+ Phân loại tại nguồn
+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu
gom theo đúng quy định.
Chủ đầu tư BQL KCN
4. Sự cố MT
(Tai nạn lao động, cháy nổ)
+ Tuân thủ quy định an toàn lao động;
+ Tuân thủ quy định về PCCC;
Chủ đầu tư BQL KCN
CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT
MÔI TRƢỜNG
 Chƣơng trình giám sát môi trƣờng không khí
Vị trí giám
sát
Chỉ tiêu Tiêuchuẩn so sánh Tần suất
Khí thải khu
vựcxung
quanh
Bụi, độ ồn, tốc độ
gió, độ ẩm, nhiệt
độ, SO2, CO, NOx
QCVN 05:2013/BTNMT
QCVN 26:2010/BTNMT
03 tháng/1 lần
Khí thải khu
vựcxưởng
sản xuất
Tiếng ồn, bụi, SO2,
NO2, CO, vi khí
hậu
QCVN 05:2009/BTNMT
QCVN 06:2009/BTNMT
QCVN 26:2010/BTNM
06 tháng/lần
CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT
MÔI TRƢỜNG
 Chƣơng trình giám sát môi trƣờng nƣớc
Vị trí giám sát: tại hố ga tập trung trước khi thải vào hệ thống xử
lý nước thải chung của KCN
Chỉ tiêu: pH, COD, BOD5, Chất rắn lơ lửng, Tổng Nitơ, Tổng
Photpho, dầu động thực vật, coliform
Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT
Tần suất giám sát: 03 tháng/lần
 Chƣơng trình giám sát nguồn chất thải rắn
Giám sát phân loại, khối lượng, quá trình bàn giao
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
 Kết luận
Báo cáo ĐTM của Dự án đã nhận dạng, đánh giá và dự báo đầy đủ các tác động
xấu đến môi trường tự nhiên, kinh tế- xã hội. Ngoài ra, báo cáo đã đề ra các
biện pháp giảm thiểu tác động đến các thành phần môi trường.
 Kiến nghị
Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và phê chuẩn báo cáo ĐTM
cho dự án “Nhà máy gia công sang chai đóng gói và kinh doanh thuốc bảo
vệ thực vật, phân bón”
 Cam kết
Có kế hoạch quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường và phát triển bền vững.
Thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, cam kết đảm bảo xử lý các chất
thải đạt tiêu chuẩn môi trường và thực hiện đúng chương trình giám sát chất
lượng môi trường.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ
HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế ngầm cho quận tân ...
Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế ngầm cho quận tân ...Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế ngầm cho quận tân ...
Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế ngầm cho quận tân ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng
đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồngđồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng
đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồngtungtung95
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Powerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắnPowerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắnNhung Lê
 
Nghiên cứu ứng dụng công cụ phân tích hệ thống môi trường SWOT- SA trong công...
Nghiên cứu ứng dụng công cụ phân tích hệ thống môi trường SWOT- SA trong công...Nghiên cứu ứng dụng công cụ phân tích hệ thống môi trường SWOT- SA trong công...
Nghiên cứu ứng dụng công cụ phân tích hệ thống môi trường SWOT- SA trong công...nataliej4
 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG MỚI NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG MỚI NHẤTĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG MỚI NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG MỚI NHẤTnataliej4
 
Đánh giá rủi ro trong HSES
Đánh giá rủi ro trong HSESĐánh giá rủi ro trong HSES
Đánh giá rủi ro trong HSESduongle0
 
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt NamÔ nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt NamDũng Việt
 
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.pdf
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.pdfXử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.pdf
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.pdfNhuoc Tran
 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, rác s...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, rác s...Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, rác s...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, rác s...CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4dinhnamasx
 
Powerpoint Tài nguyên đất
Powerpoint Tài nguyên đấtPowerpoint Tài nguyên đất
Powerpoint Tài nguyên đấtNhung Lê
 
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
 Powerpoint Ô nhiễm môi trường Powerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trườngNhung Lê
 
Hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: hiện trạng & đề xuất chiến lược phát t...
Hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: hiện trạng & đề xuất chiến lược phát t...Hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: hiện trạng & đề xuất chiến lược phát t...
Hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: hiện trạng & đề xuất chiến lược phát t...CIFOR-ICRAF
 

Was ist angesagt? (20)

DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...
 
Luận văn: Giải pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp tỉnh Nam Định
Luận văn: Giải pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp tỉnh Nam ĐịnhLuận văn: Giải pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp tỉnh Nam Định
Luận văn: Giải pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp tỉnh Nam Định
 
Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế ngầm cho quận tân ...
Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế ngầm cho quận tân ...Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế ngầm cho quận tân ...
Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế ngầm cho quận tân ...
 
đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng
đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồngđồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng
đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Powerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắnPowerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắn
 
Nghiên cứu ứng dụng công cụ phân tích hệ thống môi trường SWOT- SA trong công...
Nghiên cứu ứng dụng công cụ phân tích hệ thống môi trường SWOT- SA trong công...Nghiên cứu ứng dụng công cụ phân tích hệ thống môi trường SWOT- SA trong công...
Nghiên cứu ứng dụng công cụ phân tích hệ thống môi trường SWOT- SA trong công...
 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG MỚI NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG MỚI NHẤTĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG MỚI NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG MỚI NHẤT
 
Đánh giá rủi ro trong HSES
Đánh giá rủi ro trong HSESĐánh giá rủi ro trong HSES
Đánh giá rủi ro trong HSES
 
Đề tài: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt, HAY
Đề tài: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt, HAYĐề tài: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt, HAY
Đề tài: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt, HAY
 
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt NamÔ nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
 
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.pdf
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.pdfXử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.pdf
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học.pdf
 
BÀI MẪU Báo cáo thực tập ngành môi trường, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Báo cáo thực tập ngành môi trường, HAY, 9 ĐIỂMBÀI MẪU Báo cáo thực tập ngành môi trường, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Báo cáo thực tập ngành môi trường, HAY, 9 ĐIỂM
 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, rác s...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, rác s...Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, rác s...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, rác s...
 
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
 
Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4
 
Powerpoint Tài nguyên đất
Powerpoint Tài nguyên đấtPowerpoint Tài nguyên đất
Powerpoint Tài nguyên đất
 
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
 Powerpoint Ô nhiễm môi trường Powerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
 
Hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: hiện trạng & đề xuất chiến lược phát t...
Hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: hiện trạng & đề xuất chiến lược phát t...Hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: hiện trạng & đề xuất chiến lược phát t...
Hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: hiện trạng & đề xuất chiến lược phát t...
 
DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...
DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...
DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...
 

Andere mochten auch

Năng lượng mới
Năng lượng mớiNăng lượng mới
Năng lượng mớiHùng Hà
 
Sản xuất sạch hơn ngành thuộc da
Sản xuất sạch hơn ngành thuộc daSản xuất sạch hơn ngành thuộc da
Sản xuất sạch hơn ngành thuộc dahuuduyen12
 
Vấn đề năng lượng
Vấn đề năng lượngVấn đề năng lượng
Vấn đề năng lượngÁi Như Dương
 
Solid waste management including mordern and trditional techniques
Solid waste management including mordern and trditional techniquesSolid waste management including mordern and trditional techniques
Solid waste management including mordern and trditional techniquesHarshit Gupta
 
Xử lý nước cấp
Xử lý nước cấpXử lý nước cấp
Xử lý nước cấpherovn31
 

Andere mochten auch (6)

Năng lượng mới
Năng lượng mớiNăng lượng mới
Năng lượng mới
 
Sản xuất sạch hơn ngành thuộc da
Sản xuất sạch hơn ngành thuộc daSản xuất sạch hơn ngành thuộc da
Sản xuất sạch hơn ngành thuộc da
 
Vấn đề năng lượng
Vấn đề năng lượngVấn đề năng lượng
Vấn đề năng lượng
 
Solid waste management including mordern and trditional techniques
Solid waste management including mordern and trditional techniquesSolid waste management including mordern and trditional techniques
Solid waste management including mordern and trditional techniques
 
Năng lượng1 ppt
Năng lượng1 pptNăng lượng1 ppt
Năng lượng1 ppt
 
Xử lý nước cấp
Xử lý nước cấpXử lý nước cấp
Xử lý nước cấp
 

Ähnlich wie Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG

[123doc] dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
[123doc]  dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...[123doc]  dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
[123doc] dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...BoNguyn296
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...ThaoNguyenXanh2
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTThaoNguyenXanh2
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTLập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu
An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầuAn toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu
An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầuSOS Môi Trường
 
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường Chris2610
 
dự án nhà máy sảm xuất bao bì
dự án nhà máy sảm xuất bao bìdự án nhà máy sảm xuất bao bì
dự án nhà máy sảm xuất bao bìtuanpro102
 
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022HngNg798476
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...ThaoNguyenXanh2
 
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Ctr tp hcm
Ctr tp hcmCtr tp hcm
Ctr tp hcmPhi Phi
 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO nataliej4
 
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tô
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tôBản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tô
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tônataliej4
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Nguyễn Thị Thanh Tươi
 
Dtm hiep thanh
Dtm hiep thanhDtm hiep thanh
Dtm hiep thanhDo Tuyen
 
giới thiệu luật môi trường
giới thiệu luật môi trường giới thiệu luật môi trường
giới thiệu luật môi trường Hung Pham Thai
 

Ähnlich wie Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG (20)

[123doc] dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
[123doc]  dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...[123doc]  dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
[123doc] dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
 
An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu
An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầuAn toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu
An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu
 
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
 
dự án nhà máy sảm xuất bao bì
dự án nhà máy sảm xuất bao bìdự án nhà máy sảm xuất bao bì
dự án nhà máy sảm xuất bao bì
 
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
 
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...
 
Ctr tp hcm
Ctr tp hcmCtr tp hcm
Ctr tp hcm
 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
 
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tô
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tôBản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tô
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tô
 
Bài mẫu Tiểu luận về ô nhiễm không khí, HAY
Bài mẫu Tiểu luận về ô nhiễm không khí, HAYBài mẫu Tiểu luận về ô nhiễm không khí, HAY
Bài mẫu Tiểu luận về ô nhiễm không khí, HAY
 
dự án nhà máy xử lý chất thải | duanviet
dự án nhà máy xử lý chất thải | duanvietdự án nhà máy xử lý chất thải | duanviet
dự án nhà máy xử lý chất thải | duanviet
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Dtm hiep thanh
Dtm hiep thanhDtm hiep thanh
Dtm hiep thanh
 
giới thiệu luật môi trường
giới thiệu luật môi trường giới thiệu luật môi trường
giới thiệu luật môi trường
 
Xln
Xln Xln
Xln
 

Mehr von Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giang
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giangTư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giang
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giangLập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 

Mehr von Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh (20)

Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạoTư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
 
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạoTư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
 
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long an
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long anTư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long an
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long an
 
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giang
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giangTư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giang
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giang
 
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườnTư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
 
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườnTư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
 
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016
 
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...
 
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long anTư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
 
Tư vấn lập dự án đông dược dak nông
Tư vấn lập dự án đông dược dak nôngTư vấn lập dự án đông dược dak nông
Tư vấn lập dự án đông dược dak nông
 
Dự án trang trại nuôi bò tây ninh
Dự án trang trại nuôi bò tây ninhDự án trang trại nuôi bò tây ninh
Dự án trang trại nuôi bò tây ninh
 
Dự án trang trại nuôi bò xưởng sản xuất xe ba bánh
Dự án trang trại nuôi bò  xưởng sản xuất xe ba bánhDự án trang trại nuôi bò  xưởng sản xuất xe ba bánh
Dự án trang trại nuôi bò xưởng sản xuất xe ba bánh
 
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuậnDự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
 
Tư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạn
Tư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạnTư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạn
Tư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạn
 
Lập dự án khu nghỉ dưỡng spa tắm bùn khoáng
Lập dự án khu nghỉ dưỡng spa  tắm bùn khoángLập dự án khu nghỉ dưỡng spa  tắm bùn khoáng
Lập dự án khu nghỉ dưỡng spa tắm bùn khoáng
 
Dự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức bot
Dự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức botDự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức bot
Dự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức bot
 
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hươngDự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
 
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giangDự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
 

Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG

 • 1. THẢO NGUYÊN XANH Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần̉ Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh (www.xaydungduan.com)
 • 2. “NHÀ MÁY GIA CÔNG SANG CHAI ĐÓNG GÓI VÀ KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, PHÂN BÓN” Lô MG1, đƣờng số 1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG Chủ đầu tƣ: CÔNG TYCỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ NÔNG Cơ quan tƣ vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH CỦA DỰ ÁN
 • 3. NỘI DUNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
 • 4. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN Tên dự án: “NHÀ MÁY GIA CÔNG SANG CHAI ĐÓNG GÓI VÀ KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, PHÂN BÓN”  Chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Phú Nông  Vị trí của dự án:  Phía Đông giáp thửa số 409 Công ty cổ phần khai thác Hạnh Phúc  Phía Tây giáp Công Đường số 1;  Phía Nam giáp thửa số 409 Công ty cổ phần khai thác Hạnh Phúc  Phía Bắc giáp thửa số 409 Công ty cổ phần khai thác Hạnh Phúc
 • 5. SƠ ĐỒ THỂ HIỆN VỊ TRÍ DỰ ÁN Vị trí dự án trong khu công nghiệp Đức Hòa 1 Vị trí dự án
 • 6. Diện tích mặt bằng Dự án: 22.000 m2 . Vốn đầu tƣ: 120.000.000.000 đồng Trong đó tổng mức đầu tƣ cho các công trình bảo vệ môi trƣờng là: 10.000.000.000 đồng Công suất: 3500 tấn/năm Nhu cầu lao động của Dự án: 150 ngƣời
 • 7. STT Loại công trình Diệntích (m2) 1 Nhà xƣởng sản xuất 5250 2 Nhà kho nguyên liệu và thành phẩm 5250 3 Vănphòng làm việc 3 tầng 1980 4 Cănteen-nhà xe-khu tập thể 660 5 Nhà xe nhân viên 250 6 Nhà bảo vệ 26 7 Cổng tƣờng rào 1314 8 Công trình phụ trợ 132 9 Sân đƣờng nội bộ 4386 14 Nhà xƣởng dự kiến mở rộng 1350 TỔNG 20.598 KHỐI LƢỢNG QUY MÔ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
 • 8. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH Quy trình gia công sản phẩm phân bón lá dạng lỏng Quy trình gia công sản phẩm phân bón lá dạng huyền phù
 • 9. Quy trình công nghệ gia công sản phẩm dạng nhũ dầu (EC) Quy trình công nghệ gia công sản phẩm dạng bột CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH
 • 10. Quy trình công nghệ gia công sản phẩm dạng hạt phân tán (WDG) CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH
 • 11. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN, NƢỚC, NGUYÊN VẬT LIỆU Nhu cầu sử dụng điện Tổng nhu cầu công suất điện cho toàn bộ công trình dự kiến khoảng: 480.204,1 Kwh/năm. Nhu cầu sử dụng nƣớc Tổng nhu cầu dùng nước : 315,36 m3/ngày.đêm Nhu cầu nguyên vật liệu Dự án sử dụng nhiều nguyên liệu, hóa chất phục vụ sản xuất: ure, lân, cao lanh, kali…
 • 12. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 STT Nội dung Thời gian thực hiện 1 Khởi công xây dựng Tháng 08/2015 2 Lắp đặt thiết bị, vận hành thử Tháng 04/2016 3 Sản xuất chính thức Tháng 08/2016
 • 13. HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ 1. Vị trí lấy mẫu STT Vị trí lấy mẫu Thời điểm lấy mẫu 1 Khu vực bên ngoài xưởng sản xuất 14h00 ngày 02/06/2015 2 Khu vực bên trong xưởng sản xuất 14h00 ngày 02/06/2015
 • 14. Hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực dự án còn khá tốt, đều đạt quy chuẩn đề ra, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. STT Vị trí đo Nhiệt độ (0C) Độ ồn (dBA) 1 Khu vực bên ngoài xưởng sản xuất - 57,2 – 60,4 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26 : 2010/BTNMT - Khu vực thông thường Từ 6 giờ - 21 giờ: 70 21 giờ đến 6 giờ: 55 2 Khu vực bên trong xưởng sản xuất 31 65,2 - 72,9 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002) ≤32 85  HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ
 • 15. 15 STT Vị trí đo Bụi (mg/Nm3) NOx (mg/Nm3) SO2 (mg/Nm3) CO (mg/Nm3) VOC (mg/Nm3) 1 Khu vực bên ngoài xưởng sản xuất 0,12 0,15 0,134 6,29 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 0,2 0,35 30 - STT Vị trí đo Bụi (mg/Nm3) NOx (mg/Nm3) SO2 (mg/Nm3) CO (mg/Nm3) VOC (mg/Nm3) 2 Khu vực bên trong xưởng sản xuất 0,34 0,175 0,58 6,85 5,21 Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động (Theo QĐ số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002) 8 5 5 20 - Hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực dự án còn khá tốt, đều đạt quy chuẩn đề ra, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ
 • 16. GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải Bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển, thi công; mùi từ rác… Nước thải: súc rửa bồn cầu, bồn chứa, nước rửa xe, sinh hoạt của công nhân Chất thải rắn: CTR xây dựng: gạch vụn, sắt thép…,CTR sinh hoạt Chất thải nguy hại: bao bì chứa nhớt dầu, giẻ lau dính dầu mỡ, cặn dầu thải…
 • 17. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI Gia tăng tai nạn giao thông, tiếng ồn, rung, nhu cầu sử dụng điện nước… Gây xáo trộn đời sống xã hội địa phương, các tệ nạn xã hội, Nước mưa chảy tràn gây ngập úng cục bộ, cuốn theo chất ô nhiễm. Tác động đến sức khỏe công nhân, dân cư… 17
 • 18. CÁC RỦI RO, SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG Tai nạn giao thông Tai nạn lao động Sự cố rò rỉ dầu nhớt, hóa chất ra ngoài môi trường Sự cố cháy nổ: có thể do chấp điện gây cháy nổ, tia lửa điện từ… 18
 • 19. ĐỐI TƢỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG Đối tƣợng bị tác động Quy mô tác động Không gian Thờigian Môi trường vật lý Trong 08 tháng thi công xây dựng công trình Đất Tác động trên phạm vi thi công công trình dự án Nước ngầm Nước ngầm trong khu vực nhà máy Không khí Dọc theo tuyến đường thu gom, vận chuyển chất thải và xuất bán thành phẩm. Tác động chủ yếu dọc tuyến trục tỉnh lộ 10.. Môi trường không khí xung quanh khu vực thi công Kinh tế - xã hội Tác động chủ yếu tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tác động gián tiếp đến kinh tế - xã hội huyện Đức Hòa nói riêng và tỉnh Long An nói chung Sức khỏe cộng đồng Đội ngũ lao động thi công trên công trường Cộng đồng dân cư dọc tuyến đường có xe vận chuyển đi qua và xung quanh khu vực thi công Giao thông, cảnh quan Dọc theo tuyến đường phương tiện vận chuyển thiết bị thi công và VLXD.
 • 20.  Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ: - SOx, NO2, CO, THC, bụi: Khí thải hoạt động giao thông vận tải, bụi phát sinh trong quá trình sản xuất - NH3, H2S, CH4 : phân hủy nước thải tại các hố, quá trình sản xuất, đóng gói, lưu trữ sản phẩm  Ô NHIỄM NƯỚC: - Nước thải sinh hoạt: sinh hoạt của công nhân viên - Nước thải sản xuất: vệ sinh máy móc và nhà xưởng - Nước mưa: nước mưa chảy tràn trong khu vực Các vấn đề ô nhiễm chính và nguồn gốc phát sinh GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG
 • 21. Các vấn đề ô nhiễm chính và nguồn gốc phát sinh GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN: -Chất thải rắn không nguy hại: hoạt động sinh hoạt của công nhân và khu vực văn phòng, trong quá trình sản xuất -Chất thải rắn nguy hại: hoạt động của nhà máy ỒN, RUNG: Các phương tiện giao thông, máy trộn quay, sàng rung … khi hoạt động KHẢ NĂNG XẢY RA SỰ CỐ - Sự cố cháy nổ - Tai nạn lao động
 • 22. Khí thải từ các hoạt động giao thông Hơi khí độc hại từ khu vực tập trung chất thải rắn chờ đem đi nơi khác xử lý Bụi và mùi hôi phát sinh trong quá trình lưu trữ, sản xuất Tác động đến môi trường không khí NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI
 • 23. Nƣớc mƣa chảy tràn:  Cuốn theo tạp chất, đất, cát, rác thải, dầu mỡ, các chất rơi vãi …xuống hệ thống thoát nước  Thường tập trung với khối lượng lớn trong thời gian ngắn  Gây tác động tiêu cực đến môi trường nước mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực.  Lưu lượng cực đại: 0,397 m3/s TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG NƢỚC
 • 24. Nƣớc thải sinh hoạt:  Phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh và hoạt động sinh hoạt khác của công nhân viên.  Lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt dự kiến khi dự án đi vào hoạt động ổn định ước tính khoảng 540 m3/tháng, tương đương 9 m3/ngày.  Chứa một hàm lượng lớn chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, chất dinh dưỡng và vi sinh vật gây bệnh …  Làm gia tăng độ màu, tăng nồng độ của các chất ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận, gây mùi khó chịu  Chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG NƢỚC
 • 25. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG NƢỚC Nƣớc thải sản xuất:  Phát sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, vệ sinh nhà xưởng sau một ngày làm việc  Thành phần nước thải: bụi, đất, cát, và các nguyên liệu đầu vào, thành phẩm và bán thành phẩm rơi vãi trên sàn nhà hoặc dính trên các máy móc, thiết bị.  Lượng nước thải sản xuất dự kiến khoảng 15m3/ngày (giai đoạn mở rộng dự án có thể lên đến 30m3/ngày).
 • 26.  Chất thải rắn sinh hoạt:  Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nhân viên.  Lượng CTR sinh hoạt phát sinh hàng tháng khoảng 75 kg/ngày  Chất thải rắn sản xuất:  Phát sinh từ công đoạn đóng gói, bảo quản, vận chuyển  Thành phần chủ yếu là thùng carton, bao bì các loại, các dụng cụ bảo hộ lao động sau quá trình sử dụng…  Dự kiến lượng chất thải không nguy hại phát sinh khoảng 500kg/tháng.  Các loại chất thải này có giá trị tái chế, tái sử dụng, dễ thu gom và vận chuyển nên ít gây tác động trực tiếp đến môi trường. DỰ BÁO CHẤT THẢI RẮN
 • 27. Chất thải rắn nguy hại:  Dầu nhớt thải từ quá trình bôi trơn, giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang thải, pin, hộp mực in thải, bao bì dính hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật, .v.v.  Lượng chất thải phát sinh dự kiến khoảng 1000kg/tháng.  Được thu gom và phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, xử lý theo đúng quy định. DỰ BÁO CHẤT THẢI RẮN
 • 28.  Các tác động đến các yếu tố kinh tế - xã hội  Tác động tích cực: - Tăng nguồn cung ứng sản phẩm phân bón, thuốc BVTV cho thị trường. - Khai thác hiệu quả đầu tư quỹ đất hiện có, tăng nguồn thu cho ngân sách - Tạo việc làm ổn định cho nhân dân  Tác động tiêu cực: - Ảnh hưởng sức khỏe công nhân, nhân dân - Gây các bệnh nghề nghiệp… - Gia tăng mật độ giao thông, tăng nguy cơ tai nạn NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI
 • 29. Tác động đến hệ sinh thái:  Các nguồn thải từ công ty sẽ gây ảnh hưởng đến các loài động thực vật trên cạn cũng như sinh vật dưới nước.  Các chất ô nhiễm trong không khí và bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển của các phương tiện giao thông và quá trình sản xuất sẽ tác hại xấu đến thực vật, gây ảnh hưởng đến cây trồng  Tuy nhiên, khả năng tác động làm biến đổi hệ sinh thái là không cao. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI
 • 30. Sự cố cháy nổ - Do chập điện, quá tải - Do nguồn nguyên nhiên liệu dễ bắt cháy - Xác suất để xảy ra hỏa hoạn không lớn nhưng hậu quả thường là nghiêm trọng, có thể gây thiệt hại to lớn về tài sản và tính mạng con người - Trang bị các bình cứu hỏa và các bảng hướng dẫn phòng cháy chữa cháy trong toàn khuôn viên nhà máy. TÁC ĐỘNG DO CÁC RỦI RO, SỰ CỐ
 • 31. Tai nạn lao động, tai nạn giao thông  Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động.  Không tập huấn an toàn lao động cho công nhân.  Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện.  Bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị và bốc dỡ hàng hóa.  Quần áo, đầu tóc không gọn gàng khi làm việc gần các môtơ, quạt thông gió.  Tình trạng sức khỏe không tốt của người lao động dẫn đến thiếu tập trung khi làm việc.  Môi trường làm việc căng thẳng.  Gia tăng các phương tiện giao thông.. TÁC ĐỘNG DO CÁC RỦI RO, SỰ CỐ
 • 32. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG  TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG Nguồn gây ô nhiễm Biện pháp giảm thiểu Không khí  Che chắn VLXD trong quá trình vận chuyển  Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận tải  Sử dụng thiết bị thi công lắp đặt hiện đại Nƣớc  Tách riêng nước mưa và nước thải sinh hoạt  Bố trí nhà vệ sinh lưu động cho công nhân Xây dựng hệ thống xử lý nước thải thi công Chất thải rắn  Thu gom, vứt bỏ rác thải đúng nơi quy định.  Phân loại chất thải rắn để xử lý đúng tính chất của chất thải rắn.  Hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt
 • 33.  TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH Nguồngây ô nhiễm Biệnpháp giảm thiểu Môi trƣờng nƣớc - Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt - Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất thông qua hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy trước khi thải vào cống chung của KCN Chấtthải rắn - Thu gom, vứt bỏ rác thải đúng nơi quy định. - Phân loại chất thải rắn để xử lý đúng tính chất của chất thải rắn. - Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Chấtthải nguy hại - Khu vực lưu rác thải có mái che và biển báo theo quy định - Hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG
 • 34. Biện pháp giảm thiểu tác động không khí Khí thải từ phƣơng tiện giao thông Có chế độ vận hành xe ra vào hợp lí, có bãi đỗ xe tập trung Vi khí hậu Lắp đặt các quạt hút, quạt thông thoáng trên tường Bụi, mùi, khí thải từ hoạt động sản xuất Công nhân làm việc được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG ─ Trang bị đầy đủ hệ thống PCCC: hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn thoát hiểm và đèn sự cố, hệ thống chống sét. ─ Thường xuyên tập huấn PCCC cho nhân viên. ─ Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động cho nhân viên Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố
 • 35. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG  Chƣơng trình quản lý môi trƣờng Nguồn gây ô nhiễm Biện pháp quản lý Đơn vị thực hiện Cơ quan giám sát 1. Nước thải + Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải được tách riêng + Bố trí nhà vệ sinh di động cho công nhân Chủ đầu tư Nhà thầu thi công BQL KCN 2. Khí thải (Bụi, khí thải, tiếng ồn) +Điều phối hoạt động thi công, lắp đạt phù hợp, phân bố đường vận chuyển hợp lý + Thường xuyên kiểm tra hệ thống quạt, bộ xử lý khí thải Chủ dự án Nhà thầu thi công BQL KCN 3. Chất thải rắn (CTR sinh hoạt, và CTNH) + Phân loại tại nguồn + Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom theo đúng quy định. Chủ đầu tư BQL KCN 4. Sự cố MT (Tai nạn lao động, cháy nổ) + Tuân thủ quy định an toàn lao động; + Tuân thủ quy định về PCCC; Chủ đầu tư BQL KCN
 • 36. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG  Chƣơng trình giám sát môi trƣờng không khí Vị trí giám sát Chỉ tiêu Tiêuchuẩn so sánh Tần suất Khí thải khu vựcxung quanh Bụi, độ ồn, tốc độ gió, độ ẩm, nhiệt độ, SO2, CO, NOx QCVN 05:2013/BTNMT QCVN 26:2010/BTNMT 03 tháng/1 lần Khí thải khu vựcxưởng sản xuất Tiếng ồn, bụi, SO2, NO2, CO, vi khí hậu QCVN 05:2009/BTNMT QCVN 06:2009/BTNMT QCVN 26:2010/BTNM 06 tháng/lần
 • 37. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG  Chƣơng trình giám sát môi trƣờng nƣớc Vị trí giám sát: tại hố ga tập trung trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải chung của KCN Chỉ tiêu: pH, COD, BOD5, Chất rắn lơ lửng, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, dầu động thực vật, coliform Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT Tần suất giám sát: 03 tháng/lần  Chƣơng trình giám sát nguồn chất thải rắn Giám sát phân loại, khối lượng, quá trình bàn giao
 • 38. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT  Kết luận Báo cáo ĐTM của Dự án đã nhận dạng, đánh giá và dự báo đầy đủ các tác động xấu đến môi trường tự nhiên, kinh tế- xã hội. Ngoài ra, báo cáo đã đề ra các biện pháp giảm thiểu tác động đến các thành phần môi trường.  Kiến nghị Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và phê chuẩn báo cáo ĐTM cho dự án “Nhà máy gia công sang chai đóng gói và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón”  Cam kết Có kế hoạch quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường và phát triển bền vững. Thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, cam kết đảm bảo xử lý các chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường và thực hiện đúng chương trình giám sát chất lượng môi trường.
 • 39. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE!