DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx

WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. OBJECTIVES
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalasangpag-unawa sa kahalagahan ngpagkakaroon ngmapanuringpag-iisip sapagpapahayagatpagganap nganumanggawain na may kinalaman sa sarili atsa
pamilyangkinabibilangan
B. Pamantayan sa
Pagganap
Nakagagawa ng tamang pasya ayon sa dikta ng isip atloobin sa kungano angdapat atdi -dapat
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Napapahalagahan angkatotohanan sa pamamagitan ngpamamagitan ngpagsusuri sa mga balitangnapakinggan,patalastasna nabasa/narinig,napanood na programang
pangtelebisyon at nabasa sa internet.(EsP 5 PKP- Ia-27)
balitangnapakinggan
II. CONTENT
(NILALAMAN)
MapanuringPag-iisip (Critical Thinking)
Learning Resources
(Kagamitang Panturo)
A. References (Sanggunian)
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
MELC ESP5 p.79
2. Mga pahina sa
kagamitang pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa teksbuk
4. Karagdagang kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang kagamitang
panturo
sagutangpapel, kuwaderno,
larawan ngdartboard, ginupit
na hugis puso
III. PROCEDURES
(PAMAMARAAN)
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin
Alamin Natin (Day 1)
. Ipabasa sa mga mag-aaral
ang kwento na pinamagatang
“Ang Balita ni Kuya Lito.”
GRADE 5
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: EDUKASYON SAPAGPAPAKATAO
Teaching Dates and Time: Quarter: 1
Ihanda angmga mag-aaral sa
pamantayan sa pagbasa.
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
Sikaping maipadama sa mga
mag-aaral ang kanilang mga
mithiin sa buhay na kaya
nilang gawin sa
kanilang edad.
C. Pag-uugnayng mga
halimbawa sa bagong aralin
Gamitin ang konsepto ng
kontruktibismo kung saan
gagamitin ng mga mag-aaral
ang kanilangmga karanasan
para masagotang iyongmga
tanong.
Original FileSubmitted and
Formatted by DepEd Club
Member - visitdepedclub.com
for more
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto atpaglalahad ng
bagong kasanayan #1
. Ipasagot sa mga mag-aaral
ang mga sumusunod na
tanong:
a. Ano ang natutuhan mo sa
kuwentong iyong binasa?
b. May pagkakataon banghindi
ka naniniwalasa balitangiyong
narinig sa radio, nabasa sa
pahayagan o sa internet?
Ipaliwanag ang dahilan.
c. Paano mo masasabi na ikaw
ay naagiging mapanuri sa mga
balitangnaririnigmo sa radyo,
nababasa sa pahayagan o sa
internet? Ipaliwanag.
d. Naranasan mo nab a na mali
ang iyong pagkakainitindi sa
balitang iyong narinig o
nabasa? Magbigay ng
halimbawa.
Kung ikaw ang bata sa kwento,
susunod ka ba sa paalala ng
iyong tatay ukol sa balita
niyang napakinggan.
Ipaliwanag.
E. Pagtalakayng bagong
konsepto atpaglalahad ng
bagong kasanayan #2
Pag-usapan angkanilangmga
kasagutan.Sa bahagingito ng
pagtatalaky,magingsensitibo
sa kanilangmga kasagutan
5. Maaari din na magdagdag
ang guro ng kaniyang
karanasan tungkol sa kwento.
F. Paglinang na
Kabihasaan
Isagawa Natin (Day 2)
Gawain 1
Makatutulong sa
pagkilala ngmga mag-aaral ang
Gawain 1 sa:
1. Isagawa Natin sa Kagamitan
ng Mag-aaral.Ipasulatsa loob
ng kahon ang mga balitang
kanilangnapakinggan o nabasa.
Isulatito sa kahon ng
MagandangBalita at
Mapanghamong Balita.Pag-
usapan angmga sagot.
Upang matukoy ng mga mag-
aaral kungano angkaibahan ng
mga balita,ipaliwanagmuna sa
kanila angkahulugan ng
magandangbalita at
mapanghamong balita.
Ang magandang balita
ay ulatng mga positibong
pangyayari tungkol sa ginagawa
ng tao na inaakalang
pananabikan o mabatid at
mapaglibangan ngmambabasa,
nakikinigo nanonood.
Samantalangang
mapanghamong balita naman
ay tungkol sa mga pangyayaring
may karahasan,droga, sekswal
na hindi angkop sa mga batang
nanonood o nakikinig.
2.Itanong sa mga mag-aaral
kung ano ang mga balitang
tumatak sa knilangisipan noong
nagdaangarawna masasabi
nilangMagandangBalita o
Mapanghamong Balita.
3. Upang mabuo ang
pangungusap na nasa loob ng
kahon, ang mga patlangna
bahagi ay pupunan ng mga
salitangnais sabihin ngmga
mag-aaral.
Kung ang balita ay tungkol sa
mga negatibong bagay,ang
gagawin ko ay
__________________________
______________ dahil
naniniwalaako na
__________________________
________.
Gawain 2
1. Patnubayan ang
mga mag-aaral na maisasagawa
ang Gawain 2 na Mini Prescon.
Ang Mini Prescon ay
pagppulongna dinadaluhan ng
mga sumusulatng balita
nagbabalitaatmanonood na
magtatanong sa nagbabalitasa
magigingepekto ng balita.
2. Pangkatin angmag-
aaral sa tatlo.
3. Bawat pangkat ay may
pagtatanghal o palabas na
gagawin batay sa sumusunod:
Pangkat 1- mg a
tagapagbalita
-lahatng mahuhusay sa
pagsasalita ay magsasama-sama
at pipili kungsino angmagiging
anchor o tagapagbalita
Pangkat 2- mga tagagawa ng
script
-ang magagalingsa pagsulatay
susulatngsimplengbalita
Pangkat 3- tagasuri ngbalita
-ang mga manonood na
magsusuri ngbalita at
magtatanong sa magiging
epekto nito.
4. Gabayan angmga mag-aaral
sa kanilangGawain.
5. Maglaan ngisangarawpara
sa Gawain 3. Matapos ang
pagtatanghal ay alamin ang
mga kasagutan sa mga
katanungangnakapaloob sa
Gawain 3 sa Kagamitan ngMag-
aaral.
Sa bahagingito,kailangang
magamit ang teoryang Social-
InteractiveLearning.
Iparamdamsa mga mag-aaral
na sila ay matututo sa
pamamgitan ng
pakikipagtalakayan saknilang
kapuwa mag-aaral.Hayaan
silangmagbalitaan.Huwag
kalimutangbigyan silangmga
pamamaraan kungpapano nila
gagawin ang talakayan na hindi
makaiistorbo sa ibangsagot.
G. Paglalapatng aralin sa
pangaraw-araw na buhay
Isapuso Natin (Day 3)
Sa pagkilalasa mga
kayangmagawa, mapapansin na
madalingmaisusulatngmga
mag-aaral angkaya nilanggawin.
1. Ipagawa angIsapuso Natin
2. Gagawa angguro ng dart
board.Ditto ay ialalagay ngmag-
aaral angkaniyangsarili sa
pamamagitan ng paglalagay ng
puso sa numero ng pagiging
mapanuri niya bilangmag-aaral
sa mga balitangnarinigsa radio,
nababasa sapahayagan o sa
internet.
3. Ipaskil angdartboard ng
mapanuringmag-aaral saisang
bahagi ngdingdingbilang
lunsaran,pamantayan o
paalaalangkaisipan saklase.Sa
gawaingtio, gabayan angmga
mag-aaral sa mga ipinaskil na
Gawain sa pader ng silid-
paaralan.Nilalayon nito na
magkaroon ng pagbibigay-papuri
at bukas na talakayan hinggil sa
kanilangmga reaksyon sa mga
bagay na sinusuri.Magkaroon ng
talakayan sa mga sagotng mga
mag-aaral.
4. Bigyang-diin angTandaan
Natin. Ipabasa ito sa mga mag-
aaral nangmay pang-unawa.
Ipaliwanangnangmahusay ang
mensahe nito upang lubos na
maisapuso ito ngmga mag-aaral.
H. Paglalahatng aralin Isabuhay Natin (Day 4)
Ipagawa angIsabuhay
Natin sa Kagamitan ngMag-aaral.
Ang bahagingito ng
talakayan ay dapatna
pagpapalalimngtinalakay na
paksa.
Ipabigkas samag-aaral
nang may lakas, siglaatmay
damdamin ang tulang
pinamagatang“Mapanuri Ako.”
Huwag itonghayaang
matapos sa pamamagitan ng
pagbigkas ngtula ng mga mag-
aaral.Isakatuparan angproseso
upang maintindihan atmaikintal
sa kaisipan ngmga mag-aaral ang
paksangtinalakay sa aralin.
Bubuo ng sarilingpangako ang
mga mag-aaral tungkol sa
pagigingmapanuri sa narinigna
balita sa radio,nabasasa
pahayagan o sa internet. Ipasulat
ito sa kuwaderno ng mag-aaral.
Palabasin angkahalagahan ng
pagtitiwala sa sarili atkakayahan.
I. Pagtataya ng aralin Subukin Natin (Day 5)
1. Ipasagotsa kwaderno ng mag-
aaral angSubukin Natin na nasa
Kagamitan ng Mag-aaral.
2. Pagkatapos masagutan ngmag-
aaral angGawain,muli itong
iproseso.Mahalaga na maipakitaang
kanilang pagninilay sakanilangmga
sagot.
Sagutin ang mga sumusunod:
a. Ano angiyong masasabi sa iyong
masasabi sa iyongmga sagot?
b. Naniniwala ka bas a iyongmga
sagot?
c. Pinaninindigan mo ba ang iyong
mga sagot?
d. Sabihingmuli itongpagnilayan ng
mag-aaral.
J. Karagdagang Gawain
para sa takdang aralin at
remediation
Batin ang mga mag-aaral sa natapos
na aralin atihanda silasa susunod na
aralin.Maaaringmagbigay ng
takdang aralin kungkinakailangan,
para magsilbi itongmotibasyon sa
susunod na pag-aaralan.
IV. REMARKS (MGA
TALA)
V. REFLECTION
(PAGNINILAY)
A. Bilang ng mag-aaral na nakauha
ng 80% sa pagtatay ao.
B. Bilang ng mag-aaralna
nangangailangan ng iba pang
Gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiy ang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos?Paano ito nakatulong?
F. Anong sulioranin ang aking
naranasan na solusy unansa tulong
ng aking punungguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho nanais kong ibahagi
sa kapwa ko guro?
WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. OBJECTIVES
A. ContentStandards The learnerlistenscriticallytodifferenttexttypes;expressesideaslogicallyinoral and writtenforms;anddemonstratesinterestin
readingtomeetvariousneeds.
B. Performance Standards The learnerlistenscriticallytonewsreportsandotherradiobroadcastsand expressesideasaccuratelyinoral andinwritten
forms;demonstratesconfidenceinthe use of the language tomeeteverydayneeds;andreadsindependentlyandgetsrelevantinformationfromvarioustext
types.
C. Learning
Competencies/Objectives
Write the LC code for each
Fill-outformsaccurately(schoolforms,depositand withdrawal slips,etc.) EN5WC-IIj-3.7
II. CONTENT
(NILALAMAN)
Filling Out of Forms
Learning Resources
(Kagamitang Panturo)
A. References
1. Teacher’s Guide pages MELC English 5 p.135
2. Learner’s Material pages
3. Textbook pages EnglishExpressways5
4. Additional Materials from
Learning Resource (LR)
portal
B. Other Learning
Resources
Printedmaterials(school
forms),withdrawal slipand
depositslip
III. PROCEDURES
(PAMAMARAAN)
A. Reviewing previous
lesson or presenting the
new lesson
Reviewonfollowing
directions
B. Establishing a purpose
for the lesson
Game: Followthe Leader
C. Presenting
examples/instances ofthe
new lesson
The teacherasks a
volunteerleadertogive
directions.The restof the
pupilsfollowwhatthe
GRADE 5
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: ENGLISH
Teaching Dates and Time: Quarter: 1
leadersays.The pupil who
will dothe directions
correctlywill be the winner
D. Discussing new concepts
and practicing new skills #1
Let the pupilsreadthe
itemsinthe form
CorderoElementarySchool,
Cordero,Lupao,NuevaEcija
Name__________________
Address________________
Grade and
Section______________
Nationality_______
Religion_______
Place of birth
__________________
Date of Birth
_____________
Father’sname
_________________
Address
______________________
Occupation_____________
Mother’s
Name_________________
Address________________
Occupation_____________
Contact Number
________________
E. Discussing new concepts
and practicing new skills #2
What isthe sample form
about?
What information are asked
for inthe form?
What shouldyoudobefore
fillingoutthe form?
Why doyou have to read
the form before answering?
F. Developing mastery
(Leads to Formative
Assessment3)
Presentanotherformstofill
out.
1.Bank DepositSlip
What isthe sample form
about?
What informationare asked
for inthe form?
2. Bank Withdrawal
Slip
What isthe sample form
about?
What informationare asked
for inthe form?
G. Finding practical
applications ofconcepts and
skills in dailyliving
1. Small Group Dynamics
Divide the classintothree
groups.Provide eachgroupa
formto fill out.
Group I – School Form
Group II - DepositSlip
Group III – Withdrawal Slip
1. Tell the pupilsto
pretendthattheyare
inthe Guidance
Office.Then,theywill
fill outthe Pupil
Profile form
H. Making generalizations
and abstractions aboutthe
lesson
Whenfillingoutforms:
1. Read eachiteminthe form
verycarefully.
2. Followprinteddirections.
3. Be precise insupplyingthe
information.
4. Give true andcorrect
information.
5. Avoidmakingerasures.
6. Handle the form with
utmostcare
I. Evaluating learning Fill outthe give formcorrectly
ADMISSION FORM
Name______________________
_______
(Surname) (First) (Middle)
Residence___________________
_______
(CityAddress) (Provincial
Address)
Date of Birth_____Place of
birth________
Address_____________________
_______
SchoolsAttended:
Kindergarten_________________
_______
Primary_____________________
_______
Intermediate_________________
_______
Father’s
name_______________________
Educational
Attainment_______________
Occupation__________________
_______
Mother’s
Name______________________
Educational
Attainment_______________
Occupation__________________
______
J. Additional activities for
application or remediation
Provide the correctinformation
for the givenform.
IV. REMARKS (MGA
TALA)
V. REFLECTION
(PAGNINILAY)
A. No. of learners who
earned 80% in the
evaluation
B. No. of learners who
require additional activities
for remediation who scored
below 80%
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who
have caught up with the
lesson
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did I
encounter which my
principal or supervisor can
help me solve?
G. What innovation or
localized materials did I
use/discover which Iwish to
share with other teachers?
WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. OBJECTIVES
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas angmapanuringpag-unawa atkaalaman sakasanayang pangheograpiya,angmga teorya sa pinagmulan ng lahingPilipino upang
mapahahalagahan ang konteksto ng lipunan/ pamayanan ngmga sinaunangPilipino atang kanilangambagsa pagbuo ngkasaysayan ngPilipinas
B. Pamantayan sa
Pagganap
Naipamamalasang pagmamalaki sa nabuong kabihasnan ngmga sinaunangPilipinogamit angkaalaman sa kasanayang pangheograpikal atmahahalagangkonteksto ng kasaysayan
ng lipunan atbansa kabilangang mga teorya ng pinagmulan atpagkabuo ng kapuluan ngPilipinas atnglahingPilipino
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
1. Matutukoy ang kinalalagyan ngPilipinassa mundo gamitang
mapa batay sa “absolute location”nito (longhitudeat
latitude) AP5PLP-Ia-1
Matutukoy ang relatibonglokasyon (relativelocation) ngPilipinasbatay sa karatigbansana nakapaligid dito
gamit ang pangunahin atpangalawangdireksyon.
AP5PLP-Ia-1
II. CONTENT
(NILALAMAN)
ABSOLUTE NA LOKASYON GAMIT ANG MAPA
1.1 Prime meridian, International Date Line, Equator, North and South Poles, Tropics of Cancer and Capricorn at Arctic and Antarctic Circles
1.2 Likhang guhit
Learning Resources
(Kagamitang Panturo)
A. References (Sanggunian)
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
MELC AP5 p. 39
2. Mga pahina sa
kagamitang pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa teksbuk
4. Karagdagang kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang kagamitang
panturo
mapa ng mundo, globo,
laptop,projector
III. PROCEDURES
(PAMAMARAAN)
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin
Balik aral
Mga katangian ngbawat guhit sa
globo
GRADE 5
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: ARALING PANLIPUNAN
Teaching Dates and Time: Quarter: 1
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
Balik aral
Mga guhit sa globo
Tingnan ang mapa ng Pilipinas at
mga karatig na bans ana
nakapalibot dito.
C. Pag-uugnayng mga
halimbawa sa bagong aralin
Ano ang ibig sabihin ng mapa?
Ano-ano ang makikita sa mapa?
Ano-ano kaya ang mga guhitna makikita sa mapa?
Bakit mahalagang malaman ang mga guhitna makikita sa mapa?
Saangbahagi ng mundo matatagpuan ang Pilipinas?
Ano-ano ang nakapaligid saPilipinaskungpagbabatayan angmga
pangunahingdireksiyon?
Ano-ano ang pumapalibotsa Pilipinas kungpagbabatayan angmga
pangunahingdireksiyon?
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto atpaglalahad ng
bagong kasanayan #1
Pagkilala ngmga guhit n
makikita sa globo
(Ikalawangaraw)
ANG GLOBO AT ANG MAPA
Kung titingnan ang globo at ang
mapa, mapapansin na may mga
guhit ito.Sadyanginilagay ang
mga guhit na ito upang higitna
maunawaan angmundo na
siyangkinakatawan nito.
Ang mga guhit na ito ay pawing
mga kathang-isip lamang.Hindi
makikita angmga guhit na ito sa
mundo.
MGA GUHIT LATITUD
May mga guhit na pahalangna
makikita saglobo atsa mapa.
Ito ang tinatawagna guhit
MGA DIREKSYON
Sa pagturo ng lokasyon o
kinalalagyan ngisanglugar o
bansa,may mga panturong
ginagamit.Direksyon ang tawag
dito. May tinatawagna
panginahin atpangalawang
direksyon.
latitude.Ang guhitlatitud ay
tinatawagdingparallels.Ang
mga guhit latitud ay mga guhit
na pumapalibotnangpahalang
sagglobo. Mapupunangang
pinakamalakingbilogay nasa
gitna ng globo at lumiliitang
biloghabangpapalayo sa gitna.
Nasa PolongHilaga atPolong
Timog angpinakamaliliitna
bilog.
EKWADOR
Nakikita mo ba ang guhit na tila
humahati sagglobo? Ito ang
Ekwador. Pabilogna guhitito sa
pinakagitnangbahagi ngglobo.
Hinahati nito angglobo sa
dalawanghatingglobo.Ang
HilagangHatingglobo at
Hatingglobo.
Ang mga guhit latitud na nasa
hilaga ngEkwador ay tinatawag
na hilaganglatitud.Timog
latitud naman ang guhitlatitude
na nasa timog ng Ekwador.
Ang latitud ay ang sukatng layo
ng isanglugar o pook mula sa
Ekwador. Ang layongito ay
sinusukatsa digri (°).Digri ang
ginagamitna panukatdahil
pabilogangglobo.
PRIME MERIDIAN
Ang guhit na patayo na may
bilangna zero digri (°) ay
Tingnan ang mapa ng Pilipinas.
Kung tutukuyin ang lokasyon ng
iba’tibangpulo at lalawigan ng
Luzon, mapapansin na ito ay
nagbabago.Ito ay sa dahilang
nasa Luzon ang ginagamitna
batayan ng paghanap.Ito ay ang
lokasyongkaugnay ng
kinalalagyan ngibang lugar.Ito
ang tinatawagna relative
location.
Ang Relatibonglokasyon ay isang
paraan ngpagtukoy sa lokasyon
ng Pilipinas,ito ay may dalawang
paraan.Una ay angInsular na
pagtukoy ng lokasyon kungsaan
ginagamitangkinaroroonan ng
mga anyong tubig na nakapaligid
dito. At ang ikalawa ay angBisinal
na pagtukoy sa lokasyon kung
saan ginagawangbatayan ang
mga bansangkatabi nito.
Batayan din ng relativelocation
ang mga lalawigangnasa paligid
ng isangpartikilar na lugar. Ang
mga sumusunod na halimbawa ay
isangparaan ngpagtukoy sa
kinalalagyan ngisanglugar.Suriin
ito sa tulongng mapa.
1. Ang Batanes ay nasa
dulonghilaga ngLuzon.
PangunahingDireksyon
Ang Hilaga,Timog, Silangan at
Kanluran ay angmga
pangunahingdireksyon.Madaling
matutukoy o mapupuntahan ang
isanglugar kungalamangmga
pangunahingdireksyon.
Mahalagangmasabi kungang
lugar ay nasa Hilaga,Timog,
Silangan o sa Kanluran.
May mga instrumenting
ginagamitsa pagtukoy ng
direksyon.Ito ang compass.Ang
compass ay may magnet na
lagingnakaturo sa HIlaga.
Kung gagamit ng mapa, makikita
sa isangbahagi nito angCompass
Rose. Ang mga titik ng Compass
Rose ay kumakatawan sa apatna
pangunahingdireksyon.
May mga pagkakataon naman na
ang North Arrow ang makikita sa
isangbahagi ngmapa.Lagi rin
itong nakaturo sa hilaga upang
maging batayan ng pagtunton sa
lokasyon ngmga lugar.
Original FileSubmitted and
Formatted by DepEd Club
Member - visitdepedclub.com
for more
tinatawagna Prime Meridian.
Ito ang nag-uugnay sa dalawang
polo (Hilaga atTimog) at
naglalagossa Greenwich,
England.
Sa PrimeMeridian ay naghahati
saglobo sa Silangan at
KanlurangHatingglobo.Ang
nagsasaklawsa gawingkanan
ng Prime Meridian hanggangsa
International Datelineay ang
SilangangHatingglobo.Sa
kabilangpanignaman,sa kaliwa
ng Prime Meridian hanggangsa
International DateLine, ang
KanlurangHatingglobo.
INTERNATIONAL DATE LINE
Matatgpuan ang International
Date Line o IDL sa kabilang
bahgi ng globo, katapatng
Prime Meridian.Tulad ng Prime
Meridian,ito rin ay nag-uugnay
sa dalawangpolo.Ang
International DateLine ay
batayan sa pagkakaibangaraw
o petsa sa magkabilangpanig
ng mundo.
Dapattandaan na angEkwador,
Prime Meridian,International
Date Lineat iba pangmga guhit
na nasa globo at mapa ay hindi
mga tunay na guhit. Ang mga
ito ay likhang-isip lamang.
Inilagay angmga ito upang
2. Ang Palawan ay nasa
Timog-kanluran ng Luzon.
3. Ang Mindoro ay nasa
Hilagang-silangan ngPalawan.
4. Visayas angnasa hilaga
ng Mindanao.
maayos na magamit ang mapa
at globo.
TROPIC of CANCER
Tropic of Cancer oTropiko ng
kanser ang guhit sa 23 ½ °hilaga
ng Ekwador. Ang guhit sa 23 ½
timog ng Ekwador ay tinatawag
na Tropic of Capricorn o Tropiko
ng Kaprikornyo.Ang
nagsasaklawsa pagitan ng
dalawangespesyal na mga
guhit na ito ay tinatawagna
mababanglatitud o rehiyong
tropical.
Ang espesyal na guhit sa 66 ½ °
hilaga ngEkwador ay tinatawag
na Arctic Circleo Kabilugang
Arktiko. Ang rehiyon sa pagitan
ng Tropiko ng Kanser at
KabilugangArktiko ay tinatawag
na gitnang latitud o rehiyong
katamtaman ang lamigsa
hilaga.
Ang espesyal na guhit sa 66 ½
timog ng ekwador ay tinatawag
na Antarctic Circleo Kabilugang
Antarktiko at Tropiko ng
Kaprikornyo ay anggitnang
latitud o rehiyongkatamtaman
ang lamigsa timog.
Ang pook na nasasakop mula sa
KabilugangArktiko hanggang
polonghilaga atmula sa
KabilugangAntarktiko hanggag
timog polo ay tinatawagna
rehiyong polar o mataas na
latitud.Malamigangklima rito.
Ang paligid ay nababalotng
yelo sa buong taon.
Sagutin ang mga tanong:
E. Pagtalakayng bagong
konsepto atpaglalahad ng
bagong kasanayan #2
Talakayin angmga sagotsa sa
katanungan sa paglalahad
Sagutin ang mga tanong:
1.Anong guhit na patayo na
nag-uugnay sa dalawangpolo
(hilaga attimog) at naglalagos
sa Greenwich, England?
2.Anong guhit ang naghahati sa
globo sa Silangan atKanlurang
Hatingglobo?
3.Anong guhit ang matatagpuan
sa kabilangbahagi ngglobo at
katapatng Prime meridian?
4.Ano ang pabilogna guhitsa
pinakagitnangbahgi ngglobo?
5.Ano ang tawag sa espesyal na
guhit sa 66 ½ ° hilaga ng
Ekwador.
6.Ano ang tawag sa espesyal na
guhit sa 66 ½ timog ng
Ekwador?
7.Ito ang pinakamalayonglugar
sa hilaga ngekwador.
8.Ito ang pinakamalayonglugar
sa timog ng ekwador.
Batay sa relatibonglokasyon ang
Pilipinasay napapaligiran din ng
mga bansa tulad ng Taiwan,
China,at Japan na matatagpuan
sa Hilaga;angMicronesia at
Marianas saSilangan;Brunei at
Indonesia sa Timog;at ang
Vietnam, Laos, Camboadia,at
Thailand sa Kanluran.Tunghayan
natin ito sa mapa.
Ang mga katubigangnakapalibot
sa Pilipinasay angPacificOcean
(Silangan) ,South China Sea
(Hilaga atKanluran),atCelebes
Sea (Timog).
Ang compass Rosesa mapa
PangalawangDireksyon
Sa pagitan ngmga pangunahing
direksyon ay ang mga
pangalawangdireksyon.Kung
natatandaan mo pa,ito ang
hilagang-silangan,timog-silangan,
hilagang-kanluran,attimog-
kanluran.Kungpagbabatayan ang
mga pangalawangdireksyon,
matutukoy rin ang kinalalagyan
ng Pilipinasna napapaligiran ng
Dagat ng Pilpinassahilagang-
silangan,mga isla ngPalau sa
timog-silangan,mga islang
Paracel sa hilagang-kanluran,at
Borneo sa timog-kanluran nito.
Sagutin ang mga tanong:
9.Ito ang tawag sa guhitsa 23 ½
° hilaga ng ekwador.
10.Ito angtawag sa guhitsa 23
½ ° timog ng ekwador
Kung pangunahingdireksiyon ang
pagbabatayan,angPilipinas ay
napaliligiran ngmga sumusunod.
PangunahingDireksiyon
Anyong Lupa
Anyong Tubig
Hilaga Taiwan Bashi Channel
SilanganKaragatangPasipiko
Timog Indonesia Dagat
Celebes at Dagat Sulu
Kanluran Vietnam Dagat
KanlurangPilipinas o dating
Timog China
1. Ano ang ibigsabihin ng
kaugnay na kinalalagyan?
2. Ano-ano ang pumapalibotna
anyong lupa atanyong tubig sa
Pilipinaskungpagbabatayan ang
mga pangunahingdireksyon?
3. Ano-ano ang pumapalibotsa
Pilipinaskungpagbabatayan ang
mga pangalawangdireksyon?
4. Saangbahagi ng Asya
matatagpuan ang Pilipinas?
F. Paglinang na
Kabihasaan
Gawain A
Isulatangpangalan ng
espesyal na guhitna itinuturo
ng palaso.Isulatsa papel ang
sagot.
Gawain C
a.Pag-aralan angmapa.Anu-
ano ang makikita sa paligid ng
Pilipinasayon sa mga
pangunahingdireksyon?
b.Mahalagangmay sapat
tayong kaalaman tungkol sa
mga espesyal na guhit dahil
may kinalaman o kaugnayan ito
sa pagbabago ng klima at
panahon.
Hanapin angtamang
sagotsa loob ng kahon. Isulat
ang sagotsa sagutangpapel.
___________ 1. Ito ang guhit
na nasa 23½°hilaganglatitud.
Gawain A
1.Punan ang mga patlangmga
pangunahin atpangalawang
direksyon.
Mga PangunahingDireksyon
Mga PangalawangDireksyon
b.Pag-aralan angmapa.Ano-ano
ang makikita sa paligid ng
Pilipinasayon sa mga
pangunahingdireksiyon? Sa mga
pangalawangdireksiyon?
Kopyahin angmga dayagramsa
Gawain B
Gamitin ang iyongworld map
o globo at gawin angmga
sumusunod:
Magtala ng tig-lilimang
bansangnabibilangsa mataas
na latitude atmababang
latitude.Isulatangsago sa
sagutangpapel
___________ 2. Ito ang guhit
na nasa 66½°timog latitud.
___________ 3. Tinagurian
itong “The Great Circle”.
___________ 4. Guhit na nasa
23½° timog latitud.
___________ 5. Guhit na nasa
66½° hilaganglatitude
notbuk atisulatdito angiyong
mga sagot
.
G. Paglalapatng aralin sa
pangaraw-araw na buhay
Hanapin sa mapa o globo
kung saang latitud nabibilang
ang mga sumusunod na bansa.
1. Indonesia
2. New Zealand
3. Germany
4. Pilipinas
5. United States of America
Gawain B
Gumawa ng mapa ng iyong
pamayanan.Ipakita anglokasyon ng
inyongbahay, plasa,simbahan,
paaralan atiba pangbahay atgusali.
Lagyan ng Compass Rose o North
Arrow angmapa.
Gawain C
Mapa-Tao
Bumuo ng pangkat na may 10 kasapi.
Tingnan sa mapa sa gawain A ang
mga lugar na pumapalibotsa
Pilipinas.Pumili ngisangbatang
tatayo sa gitna at maglalagay ng
salitangPilipinas sakaniyangdibdib.
Ang iba namingkasapi ay isusulatsa
papel ang mga nakitanglugar na
pumapalibotsa Pilipinas at
pagkatapos ay ididikitito sa kanilang
dibdib.Bibilangangguro ng
hanggang 10. Bago matapos ang
pagbibilang,kailangangpumunta sa
mga tamang pwesto ayon sa mga
pangunahin atpangalawang
direksyonangbawatkasapi ayon sa
mga lugar na naksulatsa papel at
nakadikitsa kanilangmga dibdib.
Titingnan ng guro kung tama ang
inyongpagkakapwesto.
H. Paglalahatng aralin Ang mapa at globo ay
mga representasyon ng mundo.
Ito ay binubuo ng maraming
bansa.Ang Pilipinasay isasa
mga bansangito.
Higitna malaki ang
bahagi ngtubig kaysa bahagi ng
lupa sa mundo.
Nagigingmadali ang
paghahanap sa mga lugar sa
mundo sa tulongng Ekwador,
Prime Meridian,International
Date Line at iba pangmga guhit
saglobo at mapa.
Ang Ekwador ay pabilogna
guhit na humahati sa mundo sa
Hilaga atTimog Hatingglobo.
parallel ay mga guhit na
kaagapay ngekwador.
TANDAAN MO
na kinalalagyan ngbansa ay ang
direksyon o lokasyon ngisanglugar
batay sa kinalalagyan ngmga katabi
o kalapitnitonglugar.
rehiyong Timog-silangangAsya sa
kontinente o lupalop ngAsya.
maramingbansa.Ang Pilipinasay isa
sa mga bansangito.
kaysa bahagi nglupa sa mundo.
nagmumula sa silangan
patungo ng ekwador.
atitude.
Lumiliitangbiloghabang
papalayo sa ekwador.
lugar mula sa ekwador pahilaga
at patimog ay sinusukatsa digri
(° lat.)
latitud ay 0° mula sa ekwador
hanggang 90 °sa Polong Hilaga
at Polong Timog.
malaman kung ang lugar ay
nasa hilagao timog
hatingglobo.
I. Pagtataya ng aralin Basahingmabuti angbawat aytem. Isulatangtitik ng tamang
sagotsa mga patlang.
1. Ito ay nakatutulong sa pagsasabi kungangmga lugar sa
mundo ay nasa hilagao nasa timog.
A. Ekwador C. Prime
Meridian
B. Arctic Circle D. Parallel
2. Ito ang batayan ng isanglugar kungito ay huli o nauuna
ng isangaraw.
A. Prime Meridian C.
International DateLine
B. Antarctic Circle D. Tropic of
Cancer
3. Ayon sa mga guhit latitud,angPilipinasay nasa
_______________.
A. 4° H at21°H latitud C. 6°H at 25°H latitud
B. 3°H at12°H latitud D.14°H at 21°H
latitud
NATUTUHAN KO
Tukuyin angnawawalangsalita sa bawatpatlang.Isulatangsagotsa
kwaderno.
1.Ang dalawangbahagi ngmundo ay ___________________ at
_________________.
2.Ang pinakamalakinganyongtubigay ang ____________________.
3.Ang modelo ng mundo ay _________________________.
4.Sa mga karagatan sa mundo, angpinakamalaki ay ang
_________________.
5.Ang malakingkalupaan sa mundo ay tinatawagna ________________.
6.Ang patag na bagay na ipinakikita angkabuuan ngmundo ay ang
_______________.
7.Ang sukatng layo ngisanglugar mula sa Ekwador ay ang
_________________.
8.Ang instrumentong ginagamitsa pagtukoy ng direksyon ay ang
_______________.
9.Ang Pilipinasay binubuo ng____________ na mga pulo.
4. Ang tiyak na kinalalagyan ngPilipinas ayon sa mga guhit
longhitud ay ___________.
A. 116°S at 125°S longhitud C. 127°S at 118°S
longhitud
B. 118°S at 12°S longhitud D. 115°S at126°S
longhitud
5. Ito ay ang sukatng layo ng isanglugar o pook mula sa
Ekwador.
A. Ekwador C. Parallel
B. Latitud D. Prime Meridian
10.Ang _________ang tumutukoy sa direksyon o lokasyon ngisanglugar
batay sa kinalalagyan ngmga katabi o kalapitnitonglugar.
J. Karagdagang Gawain
para sa takdang aralin at
remediation
IV. REMARKS (MGA
TALA)
V. REFLECTION
(PAGNINILAY)
A. Bilang ng mag-aaral na
nakauha ng 80% sa
pagtatayao.
B. Bilang ng mag-aaralna
nangangailangan ng iba
pang Gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa
aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloysa
remediation
E. Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos?Paano ito
nakatulong?
F. Anong sulioranin ang
aking naranasan na
solusyunansa tulong ng
aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang
panturo ang aking nadibuho
nanais kong ibahagi sa
kapwa ko guro?
WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalasangkakayahan samapanuringpakikinigatpag-unawa sa napakinggan
B. Pamantayan sa
Pagganap
Nakapagbibigay ngsarilingpamagatpara sa napakinggangkuwento at pagsasagawa ngroundtablena pag-uusap tungkol sa isyu o paksangnapakinggan
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
1. natutukoy angmahahalagangimpormasyon mula sa
napakinggangteksto;
2. naiuugnay angsarilingkaranasan mula sa napakinggang
teksto; F5PN-Ia-4 at
3. nabibigyang-halagaangpag-uugnay ng sarilingkaranasan sa
napakinggangteksto.
a. nagagamitmo nang wasto angmga pangngalan atpanghalip sapagtalakay tungkol sa sarili,sa mga tao,
hayop, lugar,bagay at pangyayari sapaligid; F5WG-Ia-e-2,F5WG-If-j-3
b. natutukoy mo anguri ng pangngalan atpanghalip na ginamitsa pangungusap;at
c. nakasusulatka ngisangmaiklingtalata na tumatalakay tungkol sa sarili.
II. NILALAMAN Pag-uugnayng Sariling Karanasan Paggamitnang Wasto sa mga Pangngalan atPanghalip
Kagamitang Panturo
A. References (Sanggunian)
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
MELC FILIPINO 5 p. 162
2. Mga pahina sa
kagamitang pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa teksbuk
4. Karagdagang kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang kagamitang
panturo
Kwento, tsart,larawan Tsart,metacards,maiklingbalita
III. PROCEDURES
(PAMAMARAAN)
GRADE 5
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: FILIPINO
Teaching Dates and Time: Quarter: 1
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin
Tingnan mo ang sumusunod
na mga larawan.Anong
masasabi mo? Naranasan mo
na rin ba ang mga ito?
Ilarawan mo nga ang mga ito.
1.Balik-aral
Anu-ano ang mga dapat gawin
kapagsusulatngisang maikling
balita?
2.Pagsasanay
Sabihin:Ilagay saangkop na
hanay ang mga pangngalan na
nakasulatsa metacard kungito
ba ay ngalan ng
tao,bagay,hayop,pook o
pangyayari.
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
Maraming pangyayari ang
nagaganap sa araw-araw na
hindi natin kontrolado.
Maaaring ito ay maganda o
hindi maganda,inaasahan at
kagulat-gulat.Pero,ang kaya
nating kontrolin ay ang ating
reaksyon sa mga pangyayaring
ito. Halimbawa,habang
naglalaro ka kasama ng iyong
mga kaibigan ay biglang may
nang-asar sa iyo.Kaya mong
kontrolin na hindi magalitkundi
makipagkaibigan sa nang-
aasar sa iyo. Tulad na lamang
ng bata sa ating tula na
pinamagatang “Ang Batang
Hindi Nagsisinungaling”
A.Pagganyak
Itanong: Sino sa inyo ang nais
tumayo sa unahan upang
magsabi ngilangbagay tungkol sa
inyongsarili,sa mga hayop na
alaga ninyo,sa mga lugar na
napuntahan na o mga pangyayari
sa inyo?
C. Pag-uugnayng mga
halimbawa sa bagong aralin
Basahin ang tula. B.Paglalahad
Sabihin:Ngayon ay tatalakayin
natin ang wastong paggamitng
pangngalan sa pagtalakay sa
ngalan ngtao, hayop, bagay,
lugar atpangyayari.
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto atpaglalahad ng
bagong kasanayan #1
Sagutin ang mga sumusunod
na tanong:
C.Pagtalakay
Sabihin:Basahin ang mga
sumusunod na pangungusap
sagutin mo ang sumusunod na
mga tanong.
1. Sino ang pangunahing
tauhan sa binasang tula?
2. Ano ang angking ugali nito?
3. Paano mo ilalarawan ang
batang lalaki sa tula?
4. Bakit siya minamahal ng
mga tao?
5. Bilang isang mag-aaral,
nararapatbang tularan ang
angking ugali nito? Bakit?
6. Nasubukan mo na bang
maging matapat? Sa paanong
paraan? Iugnay ang sagotsa
sariling karanasan.
Talakayin ang mga
pangngalan na ginamitsa bawat
pangungusap
1.Si Dr. Ramos ay
nagpapakadalubhasa sa Amerika.
2.Masipag tumahol ang aming
aso.
3.An bayanihan ay isang
magandang kaugaliang Pilipino.
4.Maalat ang tubig sa dagat.
5.Nanganganib na pumutok ang
bulkang Mayon.
E. Pagtalakayng bagong
konsepto atpaglalahad ng
bagong kasanayan #2
F. Paglinang na
Kabihasaan
Suriin mo kung ano ang iyong naisip sa sumusunod na mga
sitwasyon:
D.Pagpapayamang Gawain
Pangkatang Gawain:
Ang bawat
grupo ay magkakaroon ng
talakayan gamitang ibat-ibang
pangngalan.
PangaktI- tao
Pangkat2- bagay
Pangkat3- hayop
Pangkat4- lugar
Pangkat5- pangyayari
G. Paglalapatng aralin sa
pangaraw-araw na buhay
Nalaro mo na ba ang
sumusunod na mga laro?
A. Taguan Pung
B. Bato-bato Pik
C. Sawsaw suka
D. Langitlupa
Anong nararamdaman mo
tuwing naglalaro ka niyan?
May hindi ka ba malilimutang
karanasan sa paglalaro niyan?
Ikuwento mo naman.
Paglalapat
Punan ang patlang ng wastong
pangngalan upang mabuo ang
bawatpangungusap.
Paglalahat
1. Ayon sa Department of Health (DOH), ang bilangngmga
batang malnourished o may mahina at payatna
pangangatawan ay patuloy na dumarami dala ng
kahirapangnararanasan ngbansa.
2. Ugaliingmagpahinga ati-relaks angkatawan.Madalasay
napakaramingtakdang-aralin atmga gawaingdapatna
tapusin.Sa sandalingmakatapos ngisanggawain ay ipahinga
ang katawan upang manumbalik anglakas ngkatawan atisip.
Maaaringmaligo ngmaligamgamna tubig. Maaari ring
bumulong ng maiklingpanalangin atdamhin angkasiyahan at
kapayapaangnararamdaman ngkalooban.
H. Paglalahatng aralin Lahatng pangyayari sa ating
paligid ay magkakaugnay.
Anuman ang iyong estado sa
buhay. Anuman ang iyong
naiisip atnadarama.Ang
mahalaga aykung paano ka
magbigayng reaksiyon sa mga
pangyayaring ito.
Nagagamit natin angpangngalan
upang matalakay angmga bagay ukol
sa atingsarili,tao,bagay,hayop,
lugar atpangyayari.
I. Pagtataya ng aralin Basahin atunawaing mabuti ang
mga susunod na tanong.Piliin
ang angkop na kaisipan sa mga
sitwasyon sa bawatbilang.
Isulatang letra ng iyong sagot
sa papel.
1. Nakita mo ang isang batang
naglalakad sa kalye at walang
kasama.Ano ang iyong
gagawin?
a. Tatanungin ang pangalan ng
bata at kung taga-saan siya.
b. Hahayaan ang bata sa
paglalakad.
c. Isusumbong sa Kapitan ng
barangay.
d. Ihahatid sa kanyang mga
magulang.
2. Nais mong makapasa sa
pagsusulit.Ano ang gagawin
mo?
a. Hindi mag-aaral ng leksiyon.
b. Manonood na lang ng mga
palabas.
c. Mag-aaral palagi.
d. Mangongopya sa katabi.
3. Nakita mong maynagtapon
ng basura sa sahig ng inyong
silid-aralan.Ano ang gagawin
mo bilang mag-aaral?
a. Isusumbong sa titser.
b. Pagsasabihan na pulutin ang
kaniyang basura.
c. Hindi ko siya pagsasabihan.
d. Hahayaan ko na lamang siya.
4. Napansin mong umiiyak ang
iyong kaklase dahil wala siyang
baon.Ano ang gagawin mo?
a. Bibigyan ko siya ng pagkain.
b. Hahayaan ko siyang umiyak.
Sumulat ng isang maikling talata
gamit ang iba’t-ibang
pangngalan.Pumili ng paksa sa
mga sumusunod:
a. Paboritong artista
b. Alagang hayop
c. Prutas
d. Lugar na napuntahan na
e. Isang pangyayari sa iyong
buhay
c. Pagsasabihan ko siya na
huwag mag-ingay.
d. Bibigyan ko siya ng pera.
5. Sa mga nagdaang bagyo,
naranasan mong masira ang
inyong bahay. Kung nababalita
sa radyo ngayong umaga na
may darating na bagyo, ano ang
iyong mabuting gawin?
a. Maghahanda nang mabuti.
b. Hayaan ang mga magulang
na sila ang maghanda.
c. Hindi tutulong sa mga
magulang.
d. Magdadasal upang hindi
matuloyang bagyo.
J. Karagdagang Gawain
para sa takdang aralin at
remediation
Suriin mo kung ano ang iyong
naisip sasumusunod na mga
sitwasyon:
Si Nick ay ipinanganak nang
walang braso atbinti. Naging
mahirap sa kanyang magulang
at maging sa kanyang sarili na
maunawaan attanggapin ang
nasabing kalagayan.Ngunitsa
paglipas ng panahon ay
maliwanag nilang nakita ang
magandang dahilan o plano ng
Diyos kung bakitnangyari ang
ganito sa kanyang buhay.
Sumulatng isang talata na
tumatalakaysa iyong sarili.
IV. REMARKS (MGA
TALA)
V. REFLECTION
(PAGNINILAY)
A. Bilang ng mag-aaral na nakauha
ng 80% sa pagtatay ao.
B. Bilang ng mag-aaralna
nangangailangan ng iba pang
Gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiy ang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos?Paano ito nakatulong?
F. Anong sulioranin ang aking
naranasan na solusy unansa tulong
ng aking punungguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho nanais kong ibahagi
sa kapwa ko guro?
WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Recognizes the musical
symbols and demonstrates
understanding of concepts
pertaining to rhythm.
Recognizes the musical
symbols and demonstrates
understanding of concepts
pertaining to rhythm.
Demonstrates understanding
of lines, shapes, and space;
and the principles of rhythm
and balance through drawing
of archeological artifacts,
houses, buildings, and
churches from historical
periods using crosshatching
technique to simulate 3-
dimensional and geometric
effects of an artwork.
Demonstrates understanding
of mental emotional, and social
health concerns.
Demonstrates understanding of
participation and assessment of
physical activity and physical
fitness.
B. Pamantayan sa
Pagganap
Performs with a conductor,a
speech chorus in simple time
signatures
1. choral
2. instrumental
Performs with a conductor,a
speech chorus in simple time
signatures
1. choral
2. instrumental
Creates different artifacts and
architectural buildings in the
Philippines and in the locality
using crosshatching technique,
geometric shapes, and space,
with rhythm and balance as
principles of design.
puts up an exhibit on
Philippine artifacts and houses
from different historical periods
(miniature or replica).
Practices skills in managing
mental,emotional and social
health concerns.
Participates and assesses
performance in physical activities.
Assesses physical fitness.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
a. Nakakikilala sa iba’t
ibang nota at rests na
a. Nakakikilala sa iba’t ibang
nota at rests na nakikita o
naririnig sa isang awitin.
a. Natatalakay ang mga
selebrasyon o gawaing
pambayan na
a. Nailalarawan ang isang tao
ay may malusog na kaisipan,
describes the Philippines
physicalactivity pyramid
GRADE 5
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: MAPEH
Teaching Dates and Time: Quarter: 1
nakikita o naririnig sa isang
awitin.
b. Nakaguguhit sa iba’t
ibang nota at rests.
c. Nakapagbibigay-halaga
sa gamit ng nota at rests.
MU5RH-Ia-b-1
b. Nakaguguhit sa iba’t ibang
nota at rests.
c. Nakapagbibigay-halaga sa
gamit ng nota at rests.
MU5RH-Ia-b-1
naimpluwensiyahanng mga
mananakop sa Pilipinas.
b. Nakabubuo ng likhang
sining ng isang selebrasyon o
gawaing pambayan.
c. Naipagmamalaki ang ilang
selebrasyon o gawaing
pambayan sa pamamagitanng
likhang sining A5EL-Ia
damdamin at pakikipag kapwa-
tao.
PE5PF-Ia-16
II. NILALAMAN Pagkilala ng Iba’t Ibang Nota at
Pahinga
Pagkilala ng Iba’t Ibang Nota at
Pahinga
Mga Selebrasyon sa Pilipinas KALUSUGANG PANSARILI
(Kalusugang Mental,Emosyonal
at Sosyal)
Pagpapakilala sa mga gawaing
magpapakilala ng physica fitness
Kagamitang Panturo
A. References (Sanggunian)
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
MELC MUSIC 5 p. 254 MELC MUSIC 5 p. 254 MELC ARTS 5 p. 286 MELC HEALTH 5 p. 349
2. Mga pahina sa
kagamitang pang-mag-aaral
Umawitat Gumuhit5
3. Mga pahina sa teksbuk
4. Karagdagang kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang kagamitang
panturo
Tsart ng awit, powerpointpresentation
III. PROCEDURES
(PAMAMARAAN)
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin
Panuto: Ipalakpak ang mga sumusunod na rhythmic pattern sa
dalawahan,tatluhan atapatang kumpas.
Magbigay ng 4 na
selebrasyong pangbayan sa
ating lugar.
Ipalakpak ang kamay kung ang
nasa larawan ay nagpapakita ng
gawain para sa malusog na
katawan at ipadyak ang paa kung
hindi.
Lagyan ng tsek (/) ang mga
gawain kung ginagawa mo ito
araw-araw, 3-5 beses, 2-3 beses,
o 1 beses sa loob ng isang linggo.
Kopyahin ito sa iyong kuwaderno.
Gumamit lamang ng lapis sa
pagsagot.
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
Makilala ang simbolo at konsepto ng Musika. Ilarawan ang nasa larawan. Tingnan ang larawan sa ibaba.
Suriin at sagutin ang mga tanong
sa ibaba ng larawan.
Pagpapakilala sa mga gawaing
makapagpapaunlad ng physical
fitness.
C. Pag-uugnayng mga
halimbawa sa bagong aralin
Suriin ang iskor ng awiting “Oh! What a Beautiful Mornin’”.
Basahin ang titik ng awit.
Tungkol saan ang awit?
Halina at sagutin ang Pinoy Text
Twist. Buuin ang jumbled letters
upang mabuo ang
selebrasyon o gawaing
pambayang impluwensya ng mga
mananakop na dumating dito sa
Pilipinas.
Mga Tanong:
1. Ilarawan ang bata sa
unang larawan:ikalawang
larawan
2. Sa iyong palagaybakit
masaya ang bata sa unang
larawan?;Bakitmalungkotang
bata sa ikalawang larawan?
Tingnan ang larawan.
Ano ang kanilang ginagawa? Paano
ito nakakatulong sa pagpapaunlad ng
kaangkupang pisikal?
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto atpaglalahad ng
bagong kasanayan #1
Ibigay ang simbolo ng bawat nota. Tayong mga mga Pilipino ay likas
na masayahin.Napagbubuklod-
buklod tayo dahil
sa mga selebrasyon atiba’tibang
gawaing pambayan.Sama-sama
tayong nagsasaya,
nagbabatian atnaghahanda
upang maisakatuparan ang mga
pagdiriwang na ito.Ang mga
sumusunod ayiilan lamang sa
mga selebrasyong taon-taon
nating ipinagdiriwang.
Ang kalusugan ng isang tao ay
hindi lamang sa pisikal na anyo
makikita.Maraming aspeto ang
isinasaalang- alang upang masabi
na ang isang tao ay malusog.Ito
ay ang kalusugan sa pag-iisip o
mental,kalusugang emosyonal at
kalusugang sosyal.
Kalusugang pangkaisipan
(mental health) ay ang ating
abilidad na makapagsaya sa ating
buhay at malampasan ang mga
pasanin ng pang-araw-araw na
pamumuhay.
Ang mabuting kalusugang
pangkaisipan (mental health) ay
nagpapahintulotsa iyong
maging kapakipakinabang,ang
magkaroon ng katuparan sa mga
relasyon sa ibang tao, at ang
umangkop sa mga pagbabago at
malampasan ang mga panahon
ng kahirapan.
Emosyonal na kalusugan ay
maaaring humantong sa
tagumpaysa trabaho,relasyon at
kalusugan.
Kalusugang sosyal ay tumutukoy
sa isang tao na may mabuting
pakikisama sa kapwa.
E. Pagtalakayng bagong
konsepto atpaglalahad ng
bagong kasanayan #2
Basahin atunawain ang nilalaman ng Isaisip natin. Panuto: Gumuhitng isang likhang
sining tungkol sa selebrasyon o
gawaing pambayan na
Suriin ang iyong sagot sa Simulan
Natin. Pag-aralang mabuti ang
Physical Activity Pyramid Guide
iyong nasaksihan.Pagkatapos ay
sagutin ang mga sumusunod na
tanong sa ibaba.
Anong selebrasyon ang iyong
ginuhit?
___________________________
___________________________
Bakit ito ang iyong napili?
___________________________
___________________________
para sa Batang Pilipino at sagutin
ang mga sumusunod:
1. Aling mga gawain sa tsart ang
ginagawa mo na naaayon sa
rekumendasyon ng pyramid
2. Aling mga gawain ang sa tingin
mo ay dapat mong dalasan ng
paggawa? At aling mga gawain
naman ang dapat mong bawasan
ng dalas na paggawa? Bakit?
F. Paglinang na
Kabihasaan
Itanong:
Ano ang kahalagahan ng mga note at rest sa paggawa ng
isang komposisyong musical?
Itanong:
Paano mo
maipagmamalaki ang mga
pangbayang selebrasyon
na iyong naranasan?
Panuto: Isulatsa loob ng ulap ang
salita o lipon ng mga salita na
tumutukoy sa isang taong may
kalusugang mental, emosyonal,at
sosyal.Gawin ito sa iyong
kuwaderno.
Pangkatang Gawain
G. Paglalapatng aralin sa
pangaraw-araw na buhay
Pangakatang Gawain Panuto: Pumili ng isang
selebrasyon o gawaing pambayan
mula sa mga nakatala sa
ibabang bahagi.Bumuo ng
sanaysaytungkol sa iyong naging
karanasan nang ipagdiwang
ang selebrasyong ito.Gawin ito sa
iyong kwaderno.(Sa pagbibigay
ng puntos,sumangguni
sa Rubriks.)
a. Araw ng Kalayaan
b. Piyesta ng Bayan
c. Pasko
d. Bagong Taon
Pangakatang Gawain
Pangkatin ang klase sa tatlo.
Miyembro 1: lider/tagapag-ulat
Miyembro 2: kalihim
Miyembro 3: tagapagpatahimik
Panuto:
Ang bawatpangkatay
may 5 minuto upang pag-usapan
ang gawaing nakatala sa ibaba
Ang bawatmiyembro ay
magbabahagi ng kanilang
kaalaman/karanasan sa
pangunguna ng lider
Itala ang sagotsa manila
paper
May 2 minuto ang lider
ng bawatpangkatupang iulatang
sagotsa klase
Magtala ng sariling karanasan
bilang mag-aaral na naipapakita
Pangkatang Gawain
ang kalusugan ng isipan,
emosyon atsosyal.
Unang Pangkat – Kalusugang
Mental/Pang-kaisipan
Ikalawang Pangkat – Kalusugang
Pandamdamin/Emosyon
Ikatlong Pangkat – Kalusugang
Sosyal
H. Paglalahatng aralin Tandaan na ang bawat note ay may katumbas na rest at
rhythmic syllable.
Maraming pagdiriwang sa loob ng
isang taon.Ang mga pagdiriwang
sa Pilipinas ay
mga pambansang pagdiriwang,
mga pansibikong pagdiriwang at
mga pagdiriwang na
panrelihiyon.
Ang mga okasyong ipinagdiriwang
sa buong kapuluan ay yaong
napakahalaga sa
kasaysayan at lipunan.Nakikiisa
ang bawat isa sa mga Pilipino sa
pagdaraos ng mga ito
kaya't tinatawag itong
pambansang pagdiriwang.
Karaniwang idinedeklarang pista
opisyal o
walang pasok sa mga opisina at
paaralan ang mga pambasang
pagdiriwang.
1. Paano mo malalaman na ang
isang tao ay malusog ang pag-
iisip? kung tama ang
nararamdaman? atmarunong
makitungo sa kapwa?
2. Bilang mag-aaral,bakit
mahalaga sa isang tao ang
pagtataglayng mahusayna
kalusugan?
Ang Physical Activity Pyramid
Guide para sa Batang Pilipino ay
nakatutulong upang maging mas
aktibo ang mga bata.
Mahalagangisaalang-alang kung
ano ang gagawin at gaano
kadalas itong gagawin para
maging mas maganda ang
kalusugan. Hindi limitado ang
mga gawaing maaaring gawin sa
mga rekumendadong gawain na
nasa pyramid. Maaaring
magdagdag ng iba pang gawain
na naaayon sa rekumendadong
dalas ng paggawa tulad ng
paglalaro ng ibang isports at iba
pang mga gawain.
I. Pagtataya ng aralin Panuto: Sagutin ang mga sumusunod.
1. Ano ang hitsura ng half note? Iguhit mo ang iyong sagot.
2. Ano ang katumbas na bilang ng dalawang quarter note?
3. Ilang kumpas/beat mayroon ang quarter note?
4. Ano ang hitsura ng quarter note? Iguhit mo ang iyong
sagot.
5. Ano-ano ang mga note na nasa ika-limang measure ng
awiting “Oh! What a Beautiful Mornin’”?
Panuto: Pagmasdan nang mabuti
ang mga larawang nasa ibaba.
Kilalanin kung anong
selebrasyon ang makikita sa
larawan at sumulatng sanaysay
tungkol sa iyong naging
karanasan sa pagdiriwang na ito.
(Sa pagbibigayng puntos,
sumangguni sa Rubriks.)
Panuto: Suriin ang mga
sitwasyon. Isulat ang KM kung
ito ay naglalarawan ng
kalusugang mental, KE kung
kalusugang emosyonal, at KS
kung kalusugang sosyal. Isulat
ang iyong sagot sa iyong
kwaderno.
1. Tumutulong si Gary sa mga
taong mahihirap.
2. Si Liza ay aktibong
nakikilahok sa mga gawaing
pampaaralan.
3. Isang mapagmahal na bata
si Aya kaya marami siyang
kaibigan.
4. Palaging handa si Rea sa
paglutas ng mga suliraning
kanyang kinakaharap.
Indibidwal na Gawain
5. Si Donna ay may positibong
pananaw sa mga pagsubok na
dumadating sa kanyang
buhay.
J. Karagdagang Gawain
para sa takdang aralin at
remediation
Iguhit ang iba’t ibang nota. Panuto: Kumpletuhin ang mga
sumusunod na pangungusap.
Isulatang sagotsa sagutang
papel.
1. Ang natutunan ko sa araling ito
ay
___________________________]
2. Ang napagtanto ko sa araling
ito ay
___________________________
Magtala ng limang (5) paraan
upang mapanatili ang iyong iyong
mental at emosyonal na
kalusugan.
Simulan ang pagtatala ng mga
gawaing iyong ginagawa sa araw-
araw. Gumawa ng tsartna pang-
isang linggo atisulatang mga
gawaing ito.Kopyahin ito sa iyong
kuwaderno.
IV. REMARKS (MGA
TALA)
V. REFLECTION
(PAGNINILAY)
A. Bilang ng mag-aaral na nakauha
ng 80% sa pagtatay ao.
B. Bilang ng mag-aaralna
nangangailangan ng iba pang
Gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiy ang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos?Paano ito nakatulong?
F. Anong sulioranin ang aking
naranasan na solusy unansa tulong
ng aking punungguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho nanais kong ibahagi
sa kapwa ko guro?
WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. OBJECTIVES
A. ContentStandards Demonstrates understandingof divisibility,order of operations,factors and multiples,and the four fundamental operations i nvolvingfractions.
B. Performance Standards The learner is ableto apply divisibility,order of operations,factors and multiples,and the four fundamental operations involvingfractionsin mathematical problems and real -life
situations.
C. Learning
Competencies/Objectives
Write the LC code for each
1. Explain what divisibility means.
2. Use the divisibility rules for 2,5 and 10 to find common factors of
numbers. M5NS-Ib-58.1
1. Uses divisibility rules for 3, 6, and 9 to find common factors.
M5NS-Ib-58.2
II. CONTENT
(NILALAMAN)
Divisibility rules for 2,5 and 10 to find common factors of
numbers
Divisibility rules for 3, 6, and 9 to find common factors of numbers
Learning Resources
(Kagamitang Panturo)
A. References
1. Teacher’s Guide pages MELC MATH 5 p. 216 MELC MATH 5 p. 216 MELC MATH 5 p. 216 MELC MATH 5 p. 216 MELC MATH 5 p. 216
2. Learner’s Material pages
3. Textbook pages
4. Additional Materials from
Learning Resource (LR)
portal
B. Other Learning
Resources
flash cards,pocketchart,
problem written on the chart.
flash cards,pocketchart,
problem written on the chart.
flash cards,pocketchart,
problem written on the chart.
flash cards,pocketchart,
problem written on the chart.
flash cards,pocketchart,problem
written on the chart.
III. PROCEDURES
(PAMAMARAAN)
GRADE 5
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: MATHEMATICS
Teaching Dates and Time: Quarter: 1
A. Reviewing previous
lesson or presenting the
new lesson
1.Drill
Mental Drills on Easy
Division (3-digit dividends
by 1-digit divisor) using
flash cards
a.248÷ 4 = n
b.126 ÷ 3 = n
c.522 ÷ 6 = n
d.255 ÷ 5 = n
2.Review
On multiples of a number
Give the first three multiples
of:
1.4 2.3 3.5 4.6
5.8
1.Drill
Division
a.426 ÷ 6 = n
b.164 ÷ 2 = n
c.357 ÷ 7 = n
d.555 ÷ 5 = n
2.Review
Conduct a review on the
divisibility rules of 2, 5 and 10.
Teacher produces
small cards with check marks.
Have students place the check
cards under the correct column
by which the numbers are
visible
2 5 10
4000
4124
875
726
B. Establishing a purpose
for the lesson
3.Motivation
Playing “the boat is sinking”
The students will
group themselves according
to the number called out by
the teacher. Students who
failed to group themselves
according to that number sit
down and are out of the
game.
While the game is
in progress, teacher writes
data on the board.
3.Motivation
Who among you are members
of the student council? As a
member what do you usually
do to help your co- students in
school?
C. Presenting
examples/instances ofthe
new lesson
1.Presentation
Present the problem to the
class.
Ask: How many monay
breads were in the bakery?
What does the problem
askedyou to find
How will you find the answer
to the problem?
1.Presentation
Present each problem to the
class.
a. Ask the students: If
you were one of those who
have to set up the hall, what
would you do? Would you got
ahead and try to make rows of
3, 6 or 9? Is there an easier
way?
b. Tell the students that
using the divisibility rules will
help in identifying if a number
is divisible by another number
without actual division.
c. Elicit examples of
numbers that are divisible by
3,6 or 9.Have the students look
at the sum of the digits of each
of the numbers. Elicit patterns
and observations.
D. Discussing new concepts
and practicing new skills #1
2.Performing the Activities
Ask the pupils to work in
pairs in solving the problem.
2.Performing the Activities
Group the pupils into four
working teams and have them
perform the task.
On a certainbakery, therewere
230 monaybreads to be placed
on trays. The baker wants to
arrange them in either 2, 5 or
10 rows. Would it be possible
for him to arrange the breads?
The school janitors are
settingup the hall for the
students’ council meeting.
There are a total of 297
monoblockchairs which they
have to set upineither rows
of 3,6 or 9. Which are
possible set ups?
by 2
230 ÷ 2 =
165,arranging the breads by
2’s is possible
divisibility rule for 2
All even nos. are divisible
by 2
230 is an even no.,
therefore it is divisible by 2,
arrangement of bread by
2’s is possible
by 5
230 ÷ 5 = 46,
arranging by 5’s is possible
divisibility rule for 5
Numbers ending in 0 and 5
are divisible by 5
230 ends in 0, therefore it is
divisible by 5, arrangement
of bread by 5’s is
possible.
by 10
230 ÷ 10 = 23,
arranging breads by 10’s is
possible
divisibility rule for 10
Numbers ending in 0 are
divisible by 10
230 ends in 0, therefore it is
divisible by 10, arrangement
of breads by 10’s is
possible
Group Activity: Using the
divisibility rules for 2, 5 and
10
E. Discussing new concepts
and practicing new skills #2
Processing the Activities
•How did you find the
activity?
•How did we know if a
number is divisible by
another number?
•How did we know if 2 , 5
and 10 are factors of a
number?
Processing the Activities
•We used the divisibility rule to
know if the number is divisible
by 3 ,6 or 9
•The number is divisible by 3,6
or 9 if they have these
numbers as their factors
F. Developing mastery
(Leads to Formative
Assessment3)
. Reinforcing the Concept and
Skill
Discuss the presentation. On
page ___ of LM Math Grade
V,
4.Reinforcing the Concept and
Skill
Discuss the presentation. On
page ___ of LM Math Grade V,
Have the pupils solve the
following exercises.
Have the pupils solve the
following exercises.
Put a check under the correct
column applying the rules for
divisibility.
2 5 10
634
5
800
0
497
0
256
0
Put a check under the correct
column applying the rules for
divisibility
3 6
9
315
120
864
0
417
6
G. Finding practical
applications ofconcepts and
skills in dailyliving
. Applying to New and Other
Situations
Have the pupils do the
exercises under Apply your
Skills on page LM Math
Grade V. Encourage some
pupils to show and discuss
the answers.
Applying to New and Other
Situations
Have the pupils do the
exercises under Apply
your Skills on page
LM Math Grade V.
Encourage some
pupils to show and
discuss the answers.
H. Making generalizations
and abstractions aboutthe
lesson
Summarizing the Lesson
How do we find the factors of
a number using divisibility
rules?
•We recall and apply the
rules on divisibility for 2, 5
and 10.
Summarizing the Lesson
How do we find the factors of a
number using divisibility rules?
•We recall and apply the rules on
divisibility for 3, 6 or 9 .
y 3: sum of digits of the
number is divisible by 3
by both 2 and 3
All even nos. are divisible by
2
Numbers ending in 0 and 5
are divisible by 5
Numbers ending in 0 are
divisible by 10
of the number is divisible by 9
I. Evaluating learning C.Assessment
Using the divisibility rule,
encircle the numbers
whose factors are the
given number before
each item.
2__ _ 1. 88 470
90 294
5__ __ 2.5000 7528
6010 845
10_ __3.370 950
840 530
10____4.370 355
3455 140
5 ___5.470 830
525 450
C.Assessment
Using the divisibility rule, encircle
the numbers whose factors are
the given number before each
item.
3___ 1. 84 346
57 264
9____ 2.299 627
657 846
3____ 3.312 799
843 579
6_____4.378 216
1953 117
6_____5.477 357
296 346
J. Additional activities for
application or remediation
Remediation
Write on the blank before
each item whether the given
number is divisible by 2, 5
and 10
1. 16 _______
2. 125 ______
3. 30 _______
4. 344 ______
5. 650 ______
Remediation
Using the divisibility rule
put a check on the blank if the
second number is a factor of the
first number.
1. 459,3 _____
2. 261,6 _____
3. 6453,9 ____
4. 345,3 _____
5. 114,6 _____
IV. REMARKS (MGA
TALA)
V. REFLECTION
(PAGNINILAY)
A. No. of learners who
earned 80% in the
evaluation
B. No. of learners who
require additional activities
for remediation who scored
below 80%
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who
have caught up with the
lesson
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did I
encounter which my
principal or supervisor can
help me solve?
G. What innovation or
localized materials did I
use/discover which Iwish to
share with other teachers?
WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. OBJECTIVES
A. ContentStandards Propertiesof materialsto determinewhetherthey are usefulorharmful.
B. Performance Standards Uses local,recyclable solidand/orliquid materialsinmakingusefulproducts.
C. Learning
Competencies/Objectives
Write the LC code for each
The learnerusesthe propertiesof materialswhethertheyare useful orharmful.S5MT-Ia-b-1
II. CONTENT
(NILALAMAN)
Properties ofMatter
Learning Resources
(Kagamitang Panturo)
A. References
1. Teacher’s Guide pages MELC SCIENCE 5 p.380
2. Learner’s Material pages
3. Textbook pages
4. Additional Materials from
Learning Resource (LR)
portal
B. Other Learning
Resources
III. PROCEDURES
(PAMAMARAAN)
A. Reviewing previous
lesson or presenting the
new lesson
What is Matter?
B. Establishing a purpose
for the lesson
Identify the physical
properties of matter.
Describe the physical
properties of matter.
C. Presenting
examples/instances ofthe
new lesson
Show the pupils a piece of
wooden stick and a rubber
band.
Stretch the rubber band to
double its regular size. Try
stretching the stick in the
same manner. Ask: “ Why
you can stretch the rubber
GRADE 5
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: SCIENCE
Teaching Dates and Time: Quarter: 1
bandbut not the stick?” (
Answers vary) ( The rubber
band is elastic but the stick
is not.)
Bend the stick so that it
breaks into two. Try bending
the rubber bandin the same
manner. Ask: “ Why the
stick breaks but not the
rubber band? ( Answers
vary)
Explain the elasticity and
brittleness are two of the
physical properties of
matter.
D. Discussing new concepts
and practicing new skills #1
Ask each group to present
the results of their activity
and answer to the
guide questions.
What are the physical
properties of matter?
E. Discussing new concepts
and practicing new skills #2
The properties of matter can be classified as physical
properties and chemical properties.
Physical Properties
A characteristic of a material that can be readily observed
without changing its composition is known as physical
property.
Hardness – is the ability of a material to be rigid and resist
pressure that may cause a change in its shape.
Brittleness – is the ability of the material to break easily.
Flexibility – is the ability of a material to be bent without
breaking.
Elasticity – is the ability of a material to be stretched and then
return to its original shape after.
Conductivity- is the ability to let heat and electricity to pass
through.
Malleability – is the ability of materials to be hammered into
flat sheets.
Ductility – is the ability to be drawn into thin wires.
F. Developing mastery
(Leads to Formative
Assessment3)
What are the physical
changes of matter?
What are the physical changes
of matter?
G. Finding practical
applications ofconcepts and
skills in dailyliving
Identify what physical property
is in the picture.
H. Making generalizations
and abstractions aboutthe
lesson
Hardness, Brittleness Flexibility
Elasticity Conductivity, Malleability
Ductility are the physical
properties of matter.
I. Evaluating learning Identifying the property of the
pictures given.
J. Additional activities for
application or remediation
Watch Science videos about
properties of matter.
IV. REMARKS (MGA
TALA)
V. REFLECTION
(PAGNINILAY)
A. No. of learners who
earned 80% in the
evaluation
B. No. of learners who
require additional activities
for remediation who scored
below 80%
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who
have caught up with the
lesson
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did I
encounter which my
principal or supervisor can
help me solve?
G. What innovation or
localized materials did I
use/discover which Iwish to
share with other teachers?
WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ang pangunawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay.
B. Pamantayan sa
Pagganap
Naisasagawa nang maayos ang pagtatanim, pag-aani, at pagsasapamilihan ng gulay sa masistemang pamamaraan
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
1. Nakagagawa ng abonong organiko
2. natatalakay ang kahalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko
3. nasusunod ang mga pamamaraan at pag-iingat sa paggawa ng abonong organiko (EPP5AG-0b-4)
II. NILALAMAN Nakagagawa ng abonong organiko gamitang mga basurang nabubulok tulad ng balatng prutas.
Kagamitang Panturo
A. References (Sanggunian)
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
MELC EPP 5-AGRI p. 404
2. Mga pahina sa
kagamitang pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa teksbuk
4. Karagdagang kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang kagamitang
panturo
Powerpoint presentation
III. PROCEDURES
(PAMAMARAAN)
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin
Piliin ang angkop na
kahulugan ng mga salita sa
pangkat A sa pangkat B.
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
Mag papakita ng larawan ng
ibat ibang uri ng pataba na
ginagamit sa pagtatanim,
alamin ang halaga,
kabutihang dulot at di
GRADE 5
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: EPP-AGRI
Teaching Dates and Time: Quarter: 1
kabutihang dulot sa mga
pananim.
C. Pag-uugnayng mga
halimbawa sa bagong aralin
Maraming nakatambak na
basura sa inyong likod bahay.
Nariyan ang mga lumang
gulong, lumang sisidlan ng
tubig, mga lumang yero at iba
pang di nabubulok na bagay.
Nakita mo ring maraming
nakakalat ang mga tuyong
dahon at damo at sa isang
banda natanaw mo ang mga
pinagbalatan ng prutas atgulay.
Sa iyong palagay ano ang
marapat mong gawin sa mga
ito?
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto atpaglalahad ng
bagong kasanayan #1
E. Pagtalakayng bagong
konsepto atpaglalahad ng
bagong kasanayan #2
Ang abonong organiko ay
napabubuti ang hilatsa ng lupa
at malusog na paglaki ng mga
pananim. Ito ay
napakaepektibong pataba na
hindi magastos. Narito ang isa
pang paraan ng paggawa ng
compost sa may maliliit na
espasyo.
Ang basket composting ay
isa paraan ng pagpapabulok
ng basura sa isang lalagyan.
Maaring gumawa nito sa
pamamagitan ng pinagpatong
patong na gulong ng
sasakyan, lumang sisidlan ng
tubig, o resaykel na bagay.
Narito ang paraan ng paggawa
ng basket composting.
F. Paglinang na
Kabihasaan
Anu-ano ang mga
pamamaraan at pagiingat sa
paggawa ng abonong
organiko.
G. Paglalapatng aralin sa
pangaraw-araw na buhay
Pangkatang gawain
H. Paglalahatng aralin Anu-ano ang mga kagamitan sa
paggawa ng organikong abono.
I. Pagtataya ng aralin Ang guro ay magbibigayng meta card
sa bawat grupo nakasaad don na
pagsusunod sunudin nila ang mga
pamamaraan sa paggawa ng
organikong abono
J. Karagdagang Gawain
para sa takdang aralin at
remediation
Ano ang kahalagahanng pagkakaroon
ng kaalaman sa paggawa ng
organikong abono?
Ano ang maitutulong mo upang
maging maunlad na kumunidad sa
paggawa ng organikong abono.
IV. REMARKS (MGA
TALA)
V. REFLECTION
(PAGNINILAY)
A. Bilang ng mag-aaral na nakauha
ng 80% sa pagtatay ao.
B. Bilang ng mag-aaralna
nangangailangan ng iba pang
Gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiy ang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos?Paano ito nakatulong?
F. Anong sulioranin ang aking
naranasan na solusy unansa tulong
ng aking punungguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho nanais kong ibahagi
sa kapwa ko guro?
1 von 51

Recomendados

DLL_ESP 5_Q1_W1.pdf von
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdfDLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdfZeddyTorres1
8 views9 Folien
DLL_ESP-5_Q1_W1.docx von
DLL_ESP-5_Q1_W1.docxDLL_ESP-5_Q1_W1.docx
DLL_ESP-5_Q1_W1.docxMaryRoseGonzalvo
33 views7 Folien
DLL_ESP 5_Q1_W1.docx von
DLL_ESP 5_Q1_W1.docxDLL_ESP 5_Q1_W1.docx
DLL_ESP 5_Q1_W1.docxlomar5
87 views7 Folien
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docx von
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docxVinArcilla
145 views8 Folien
Grade 4-1 q2 w3.docx von
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxssuserda25b51
45 views13 Folien
DLL June 2019.docx von
DLL June 2019.docxDLL June 2019.docx
DLL June 2019.docxJoanBayangan1
29 views27 Folien

Más contenido relacionado

Similar a DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx

August 7 11 von
August 7 11August 7 11
August 7 11eshnhsteacher
126 views4 Folien
Day 5 week 1.docx von
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDixieRamos2
89 views7 Folien
Day 3 week 1.docx von
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDixieRamos2
83 views7 Folien
DLL_ESP 5_Q1_W3.docx von
DLL_ESP 5_Q1_W3.docxDLL_ESP 5_Q1_W3.docx
DLL_ESP 5_Q1_W3.docxssuser570191
80 views5 Folien
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx von
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxDLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxJEANELLEVELASCO
44 views4 Folien
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx von
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxPaulineErikaCagampan
28 views3 Folien

Similar a DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx(20)

esp_4_tg_pp.1-24.pdf von MerylLao
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
MerylLao82 views
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro von elviesabang
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
elviesabang631 views
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1 von EDITHA HONRADEZ
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1
EDITHA HONRADEZ7.3K views
Dll filipino 5 week 6 von John Real
Dll filipino 5 week 6Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6
John Real2K views
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf von jashemar1
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
jashemar1405 views

Más de CristhelMacajeto2

DIVISIBILITY-RULES.pptx von
DIVISIBILITY-RULES.pptxDIVISIBILITY-RULES.pptx
DIVISIBILITY-RULES.pptxCristhelMacajeto2
52 views17 Folien
HEALTH Q4 (1).pptx von
HEALTH Q4 (1).pptxHEALTH Q4 (1).pptx
HEALTH Q4 (1).pptxCristhelMacajeto2
363 views19 Folien
sCIENCE Q3 Week 2 (3).pptx von
sCIENCE Q3 Week 2 (3).pptxsCIENCE Q3 Week 2 (3).pptx
sCIENCE Q3 Week 2 (3).pptxCristhelMacajeto2
6 views48 Folien
Trapezoid-and-Isosceles-Trapezoid-Theorems-6-9-1 (1).pdf von
Trapezoid-and-Isosceles-Trapezoid-Theorems-6-9-1 (1).pdfTrapezoid-and-Isosceles-Trapezoid-Theorems-6-9-1 (1).pdf
Trapezoid-and-Isosceles-Trapezoid-Theorems-6-9-1 (1).pdfCristhelMacajeto2
92 views23 Folien
4.8real_nmbr_system.ppt von
4.8real_nmbr_system.ppt4.8real_nmbr_system.ppt
4.8real_nmbr_system.pptCristhelMacajeto2
12 views12 Folien
Math-1-Syllabus-2021-2022.docx von
Math-1-Syllabus-2021-2022.docxMath-1-Syllabus-2021-2022.docx
Math-1-Syllabus-2021-2022.docxCristhelMacajeto2
42 views10 Folien

DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx

 • 1. WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. OBJECTIVES A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalasangpag-unawa sa kahalagahan ngpagkakaroon ngmapanuringpag-iisip sapagpapahayagatpagganap nganumanggawain na may kinalaman sa sarili atsa pamilyangkinabibilangan B. Pamantayan sa Pagganap Nakagagawa ng tamang pasya ayon sa dikta ng isip atloobin sa kungano angdapat atdi -dapat C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Napapahalagahan angkatotohanan sa pamamagitan ngpamamagitan ngpagsusuri sa mga balitangnapakinggan,patalastasna nabasa/narinig,napanood na programang pangtelebisyon at nabasa sa internet.(EsP 5 PKP- Ia-27) balitangnapakinggan II. CONTENT (NILALAMAN) MapanuringPag-iisip (Critical Thinking) Learning Resources (Kagamitang Panturo) A. References (Sanggunian) 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro MELC ESP5 p.79 2. Mga pahina sa kagamitang pang-mag-aaral 3. Mga pahina sa teksbuk 4. Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang kagamitang panturo sagutangpapel, kuwaderno, larawan ngdartboard, ginupit na hugis puso III. PROCEDURES (PAMAMARAAN) A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Alamin Natin (Day 1) . Ipabasa sa mga mag-aaral ang kwento na pinamagatang “Ang Balita ni Kuya Lito.” GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: EDUKASYON SAPAGPAPAKATAO Teaching Dates and Time: Quarter: 1
 • 2. Ihanda angmga mag-aaral sa pamantayan sa pagbasa. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Sikaping maipadama sa mga mag-aaral ang kanilang mga mithiin sa buhay na kaya nilang gawin sa kanilang edad. C. Pag-uugnayng mga halimbawa sa bagong aralin Gamitin ang konsepto ng kontruktibismo kung saan gagamitin ng mga mag-aaral ang kanilangmga karanasan para masagotang iyongmga tanong. Original FileSubmitted and Formatted by DepEd Club Member - visitdepedclub.com for more D. Pagtalakay ng bagong konsepto atpaglalahad ng bagong kasanayan #1 . Ipasagot sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na tanong: a. Ano ang natutuhan mo sa kuwentong iyong binasa? b. May pagkakataon banghindi ka naniniwalasa balitangiyong narinig sa radio, nabasa sa pahayagan o sa internet? Ipaliwanag ang dahilan. c. Paano mo masasabi na ikaw ay naagiging mapanuri sa mga balitangnaririnigmo sa radyo, nababasa sa pahayagan o sa internet? Ipaliwanag. d. Naranasan mo nab a na mali ang iyong pagkakainitindi sa balitang iyong narinig o nabasa? Magbigay ng halimbawa. Kung ikaw ang bata sa kwento, susunod ka ba sa paalala ng iyong tatay ukol sa balita
 • 3. niyang napakinggan. Ipaliwanag. E. Pagtalakayng bagong konsepto atpaglalahad ng bagong kasanayan #2 Pag-usapan angkanilangmga kasagutan.Sa bahagingito ng pagtatalaky,magingsensitibo sa kanilangmga kasagutan 5. Maaari din na magdagdag ang guro ng kaniyang karanasan tungkol sa kwento. F. Paglinang na Kabihasaan Isagawa Natin (Day 2) Gawain 1 Makatutulong sa pagkilala ngmga mag-aaral ang Gawain 1 sa: 1. Isagawa Natin sa Kagamitan ng Mag-aaral.Ipasulatsa loob ng kahon ang mga balitang kanilangnapakinggan o nabasa. Isulatito sa kahon ng MagandangBalita at Mapanghamong Balita.Pag- usapan angmga sagot. Upang matukoy ng mga mag- aaral kungano angkaibahan ng mga balita,ipaliwanagmuna sa kanila angkahulugan ng magandangbalita at mapanghamong balita. Ang magandang balita ay ulatng mga positibong pangyayari tungkol sa ginagawa ng tao na inaakalang pananabikan o mabatid at mapaglibangan ngmambabasa, nakikinigo nanonood. Samantalangang
 • 4. mapanghamong balita naman ay tungkol sa mga pangyayaring may karahasan,droga, sekswal na hindi angkop sa mga batang nanonood o nakikinig. 2.Itanong sa mga mag-aaral kung ano ang mga balitang tumatak sa knilangisipan noong nagdaangarawna masasabi nilangMagandangBalita o Mapanghamong Balita. 3. Upang mabuo ang pangungusap na nasa loob ng kahon, ang mga patlangna bahagi ay pupunan ng mga salitangnais sabihin ngmga mag-aaral. Kung ang balita ay tungkol sa mga negatibong bagay,ang gagawin ko ay __________________________ ______________ dahil naniniwalaako na __________________________ ________. Gawain 2 1. Patnubayan ang mga mag-aaral na maisasagawa ang Gawain 2 na Mini Prescon. Ang Mini Prescon ay pagppulongna dinadaluhan ng mga sumusulatng balita nagbabalitaatmanonood na magtatanong sa nagbabalitasa magigingepekto ng balita. 2. Pangkatin angmag- aaral sa tatlo.
 • 5. 3. Bawat pangkat ay may pagtatanghal o palabas na gagawin batay sa sumusunod: Pangkat 1- mg a tagapagbalita -lahatng mahuhusay sa pagsasalita ay magsasama-sama at pipili kungsino angmagiging anchor o tagapagbalita Pangkat 2- mga tagagawa ng script -ang magagalingsa pagsulatay susulatngsimplengbalita Pangkat 3- tagasuri ngbalita -ang mga manonood na magsusuri ngbalita at magtatanong sa magiging epekto nito. 4. Gabayan angmga mag-aaral sa kanilangGawain. 5. Maglaan ngisangarawpara sa Gawain 3. Matapos ang pagtatanghal ay alamin ang mga kasagutan sa mga katanungangnakapaloob sa Gawain 3 sa Kagamitan ngMag- aaral. Sa bahagingito,kailangang magamit ang teoryang Social- InteractiveLearning. Iparamdamsa mga mag-aaral na sila ay matututo sa pamamgitan ng pakikipagtalakayan saknilang kapuwa mag-aaral.Hayaan silangmagbalitaan.Huwag
 • 6. kalimutangbigyan silangmga pamamaraan kungpapano nila gagawin ang talakayan na hindi makaiistorbo sa ibangsagot. G. Paglalapatng aralin sa pangaraw-araw na buhay Isapuso Natin (Day 3) Sa pagkilalasa mga kayangmagawa, mapapansin na madalingmaisusulatngmga mag-aaral angkaya nilanggawin. 1. Ipagawa angIsapuso Natin 2. Gagawa angguro ng dart board.Ditto ay ialalagay ngmag- aaral angkaniyangsarili sa pamamagitan ng paglalagay ng puso sa numero ng pagiging mapanuri niya bilangmag-aaral sa mga balitangnarinigsa radio, nababasa sapahayagan o sa internet. 3. Ipaskil angdartboard ng mapanuringmag-aaral saisang bahagi ngdingdingbilang lunsaran,pamantayan o paalaalangkaisipan saklase.Sa gawaingtio, gabayan angmga mag-aaral sa mga ipinaskil na Gawain sa pader ng silid- paaralan.Nilalayon nito na magkaroon ng pagbibigay-papuri at bukas na talakayan hinggil sa kanilangmga reaksyon sa mga bagay na sinusuri.Magkaroon ng talakayan sa mga sagotng mga mag-aaral. 4. Bigyang-diin angTandaan Natin. Ipabasa ito sa mga mag- aaral nangmay pang-unawa. Ipaliwanangnangmahusay ang
 • 7. mensahe nito upang lubos na maisapuso ito ngmga mag-aaral. H. Paglalahatng aralin Isabuhay Natin (Day 4) Ipagawa angIsabuhay Natin sa Kagamitan ngMag-aaral. Ang bahagingito ng talakayan ay dapatna pagpapalalimngtinalakay na paksa. Ipabigkas samag-aaral nang may lakas, siglaatmay damdamin ang tulang pinamagatang“Mapanuri Ako.” Huwag itonghayaang matapos sa pamamagitan ng pagbigkas ngtula ng mga mag- aaral.Isakatuparan angproseso upang maintindihan atmaikintal sa kaisipan ngmga mag-aaral ang paksangtinalakay sa aralin. Bubuo ng sarilingpangako ang mga mag-aaral tungkol sa pagigingmapanuri sa narinigna balita sa radio,nabasasa pahayagan o sa internet. Ipasulat ito sa kuwaderno ng mag-aaral. Palabasin angkahalagahan ng pagtitiwala sa sarili atkakayahan.
 • 8. I. Pagtataya ng aralin Subukin Natin (Day 5) 1. Ipasagotsa kwaderno ng mag- aaral angSubukin Natin na nasa Kagamitan ng Mag-aaral. 2. Pagkatapos masagutan ngmag- aaral angGawain,muli itong iproseso.Mahalaga na maipakitaang kanilang pagninilay sakanilangmga sagot. Sagutin ang mga sumusunod: a. Ano angiyong masasabi sa iyong masasabi sa iyongmga sagot? b. Naniniwala ka bas a iyongmga sagot? c. Pinaninindigan mo ba ang iyong mga sagot? d. Sabihingmuli itongpagnilayan ng mag-aaral. J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin at remediation Batin ang mga mag-aaral sa natapos na aralin atihanda silasa susunod na aralin.Maaaringmagbigay ng takdang aralin kungkinakailangan, para magsilbi itongmotibasyon sa susunod na pag-aaralan. IV. REMARKS (MGA TALA) V. REFLECTION (PAGNINILAY) A. Bilang ng mag-aaral na nakauha ng 80% sa pagtatay ao. B. Bilang ng mag-aaralna nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation
 • 9. E. Alin sa mga estratehiy ang pagtuturo ang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. Anong sulioranin ang aking naranasan na solusy unansa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho nanais kong ibahagi sa kapwa ko guro?
 • 10. WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. OBJECTIVES A. ContentStandards The learnerlistenscriticallytodifferenttexttypes;expressesideaslogicallyinoral and writtenforms;anddemonstratesinterestin readingtomeetvariousneeds. B. Performance Standards The learnerlistenscriticallytonewsreportsandotherradiobroadcastsand expressesideasaccuratelyinoral andinwritten forms;demonstratesconfidenceinthe use of the language tomeeteverydayneeds;andreadsindependentlyandgetsrelevantinformationfromvarioustext types. C. Learning Competencies/Objectives Write the LC code for each Fill-outformsaccurately(schoolforms,depositand withdrawal slips,etc.) EN5WC-IIj-3.7 II. CONTENT (NILALAMAN) Filling Out of Forms Learning Resources (Kagamitang Panturo) A. References 1. Teacher’s Guide pages MELC English 5 p.135 2. Learner’s Material pages 3. Textbook pages EnglishExpressways5 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resources Printedmaterials(school forms),withdrawal slipand depositslip III. PROCEDURES (PAMAMARAAN) A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Reviewonfollowing directions B. Establishing a purpose for the lesson Game: Followthe Leader C. Presenting examples/instances ofthe new lesson The teacherasks a volunteerleadertogive directions.The restof the pupilsfollowwhatthe GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: ENGLISH Teaching Dates and Time: Quarter: 1
 • 11. leadersays.The pupil who will dothe directions correctlywill be the winner D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Let the pupilsreadthe itemsinthe form CorderoElementarySchool, Cordero,Lupao,NuevaEcija Name__________________ Address________________ Grade and Section______________ Nationality_______ Religion_______ Place of birth __________________ Date of Birth _____________ Father’sname _________________ Address ______________________ Occupation_____________ Mother’s Name_________________ Address________________ Occupation_____________ Contact Number ________________ E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 What isthe sample form about? What information are asked for inthe form? What shouldyoudobefore fillingoutthe form? Why doyou have to read the form before answering? F. Developing mastery (Leads to Formative Assessment3) Presentanotherformstofill out. 1.Bank DepositSlip
 • 12. What isthe sample form about? What informationare asked for inthe form? 2. Bank Withdrawal Slip What isthe sample form about? What informationare asked for inthe form? G. Finding practical applications ofconcepts and skills in dailyliving 1. Small Group Dynamics Divide the classintothree groups.Provide eachgroupa formto fill out. Group I – School Form Group II - DepositSlip Group III – Withdrawal Slip 1. Tell the pupilsto pretendthattheyare inthe Guidance Office.Then,theywill fill outthe Pupil Profile form H. Making generalizations and abstractions aboutthe lesson Whenfillingoutforms: 1. Read eachiteminthe form verycarefully. 2. Followprinteddirections. 3. Be precise insupplyingthe information. 4. Give true andcorrect information. 5. Avoidmakingerasures. 6. Handle the form with utmostcare I. Evaluating learning Fill outthe give formcorrectly ADMISSION FORM Name______________________ _______ (Surname) (First) (Middle)
 • 13. Residence___________________ _______ (CityAddress) (Provincial Address) Date of Birth_____Place of birth________ Address_____________________ _______ SchoolsAttended: Kindergarten_________________ _______ Primary_____________________ _______ Intermediate_________________ _______ Father’s name_______________________ Educational Attainment_______________ Occupation__________________ _______ Mother’s Name______________________ Educational Attainment_______________ Occupation__________________ ______ J. Additional activities for application or remediation Provide the correctinformation for the givenform. IV. REMARKS (MGA TALA) V. REFLECTION (PAGNINILAY) A. No. of learners who earned 80% in the evaluation B. No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80%
 • 14. C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D. No. of learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G. What innovation or localized materials did I use/discover which Iwish to share with other teachers?
 • 15. WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. OBJECTIVES A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas angmapanuringpag-unawa atkaalaman sakasanayang pangheograpiya,angmga teorya sa pinagmulan ng lahingPilipino upang mapahahalagahan ang konteksto ng lipunan/ pamayanan ngmga sinaunangPilipino atang kanilangambagsa pagbuo ngkasaysayan ngPilipinas B. Pamantayan sa Pagganap Naipamamalasang pagmamalaki sa nabuong kabihasnan ngmga sinaunangPilipinogamit angkaalaman sa kasanayang pangheograpikal atmahahalagangkonteksto ng kasaysayan ng lipunan atbansa kabilangang mga teorya ng pinagmulan atpagkabuo ng kapuluan ngPilipinas atnglahingPilipino C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto 1. Matutukoy ang kinalalagyan ngPilipinassa mundo gamitang mapa batay sa “absolute location”nito (longhitudeat latitude) AP5PLP-Ia-1 Matutukoy ang relatibonglokasyon (relativelocation) ngPilipinasbatay sa karatigbansana nakapaligid dito gamit ang pangunahin atpangalawangdireksyon. AP5PLP-Ia-1 II. CONTENT (NILALAMAN) ABSOLUTE NA LOKASYON GAMIT ANG MAPA 1.1 Prime meridian, International Date Line, Equator, North and South Poles, Tropics of Cancer and Capricorn at Arctic and Antarctic Circles 1.2 Likhang guhit Learning Resources (Kagamitang Panturo) A. References (Sanggunian) 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro MELC AP5 p. 39 2. Mga pahina sa kagamitang pang-mag-aaral 3. Mga pahina sa teksbuk 4. Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang kagamitang panturo mapa ng mundo, globo, laptop,projector III. PROCEDURES (PAMAMARAAN) A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Balik aral Mga katangian ngbawat guhit sa globo GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Teaching Dates and Time: Quarter: 1
 • 16. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Balik aral Mga guhit sa globo Tingnan ang mapa ng Pilipinas at mga karatig na bans ana nakapalibot dito. C. Pag-uugnayng mga halimbawa sa bagong aralin Ano ang ibig sabihin ng mapa? Ano-ano ang makikita sa mapa? Ano-ano kaya ang mga guhitna makikita sa mapa? Bakit mahalagang malaman ang mga guhitna makikita sa mapa? Saangbahagi ng mundo matatagpuan ang Pilipinas? Ano-ano ang nakapaligid saPilipinaskungpagbabatayan angmga pangunahingdireksiyon? Ano-ano ang pumapalibotsa Pilipinas kungpagbabatayan angmga pangunahingdireksiyon? D. Pagtalakay ng bagong konsepto atpaglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagkilala ngmga guhit n makikita sa globo (Ikalawangaraw) ANG GLOBO AT ANG MAPA Kung titingnan ang globo at ang mapa, mapapansin na may mga guhit ito.Sadyanginilagay ang mga guhit na ito upang higitna maunawaan angmundo na siyangkinakatawan nito. Ang mga guhit na ito ay pawing mga kathang-isip lamang.Hindi makikita angmga guhit na ito sa mundo. MGA GUHIT LATITUD May mga guhit na pahalangna makikita saglobo atsa mapa. Ito ang tinatawagna guhit MGA DIREKSYON Sa pagturo ng lokasyon o kinalalagyan ngisanglugar o bansa,may mga panturong ginagamit.Direksyon ang tawag dito. May tinatawagna panginahin atpangalawang direksyon.
 • 17. latitude.Ang guhitlatitud ay tinatawagdingparallels.Ang mga guhit latitud ay mga guhit na pumapalibotnangpahalang sagglobo. Mapupunangang pinakamalakingbilogay nasa gitna ng globo at lumiliitang biloghabangpapalayo sa gitna. Nasa PolongHilaga atPolong Timog angpinakamaliliitna bilog. EKWADOR Nakikita mo ba ang guhit na tila humahati sagglobo? Ito ang Ekwador. Pabilogna guhitito sa pinakagitnangbahagi ngglobo. Hinahati nito angglobo sa dalawanghatingglobo.Ang HilagangHatingglobo at Hatingglobo. Ang mga guhit latitud na nasa hilaga ngEkwador ay tinatawag na hilaganglatitud.Timog latitud naman ang guhitlatitude na nasa timog ng Ekwador. Ang latitud ay ang sukatng layo ng isanglugar o pook mula sa Ekwador. Ang layongito ay sinusukatsa digri (°).Digri ang ginagamitna panukatdahil pabilogangglobo. PRIME MERIDIAN Ang guhit na patayo na may bilangna zero digri (°) ay Tingnan ang mapa ng Pilipinas. Kung tutukuyin ang lokasyon ng iba’tibangpulo at lalawigan ng Luzon, mapapansin na ito ay nagbabago.Ito ay sa dahilang nasa Luzon ang ginagamitna batayan ng paghanap.Ito ay ang lokasyongkaugnay ng kinalalagyan ngibang lugar.Ito ang tinatawagna relative location. Ang Relatibonglokasyon ay isang paraan ngpagtukoy sa lokasyon ng Pilipinas,ito ay may dalawang paraan.Una ay angInsular na pagtukoy ng lokasyon kungsaan ginagamitangkinaroroonan ng mga anyong tubig na nakapaligid dito. At ang ikalawa ay angBisinal na pagtukoy sa lokasyon kung saan ginagawangbatayan ang mga bansangkatabi nito. Batayan din ng relativelocation ang mga lalawigangnasa paligid ng isangpartikilar na lugar. Ang mga sumusunod na halimbawa ay isangparaan ngpagtukoy sa kinalalagyan ngisanglugar.Suriin ito sa tulongng mapa. 1. Ang Batanes ay nasa dulonghilaga ngLuzon. PangunahingDireksyon Ang Hilaga,Timog, Silangan at Kanluran ay angmga pangunahingdireksyon.Madaling matutukoy o mapupuntahan ang isanglugar kungalamangmga pangunahingdireksyon. Mahalagangmasabi kungang lugar ay nasa Hilaga,Timog, Silangan o sa Kanluran. May mga instrumenting ginagamitsa pagtukoy ng direksyon.Ito ang compass.Ang compass ay may magnet na lagingnakaturo sa HIlaga. Kung gagamit ng mapa, makikita sa isangbahagi nito angCompass Rose. Ang mga titik ng Compass Rose ay kumakatawan sa apatna pangunahingdireksyon. May mga pagkakataon naman na ang North Arrow ang makikita sa isangbahagi ngmapa.Lagi rin itong nakaturo sa hilaga upang maging batayan ng pagtunton sa lokasyon ngmga lugar. Original FileSubmitted and Formatted by DepEd Club Member - visitdepedclub.com for more
 • 18. tinatawagna Prime Meridian. Ito ang nag-uugnay sa dalawang polo (Hilaga atTimog) at naglalagossa Greenwich, England. Sa PrimeMeridian ay naghahati saglobo sa Silangan at KanlurangHatingglobo.Ang nagsasaklawsa gawingkanan ng Prime Meridian hanggangsa International Datelineay ang SilangangHatingglobo.Sa kabilangpanignaman,sa kaliwa ng Prime Meridian hanggangsa International DateLine, ang KanlurangHatingglobo. INTERNATIONAL DATE LINE Matatgpuan ang International Date Line o IDL sa kabilang bahgi ng globo, katapatng Prime Meridian.Tulad ng Prime Meridian,ito rin ay nag-uugnay sa dalawangpolo.Ang International DateLine ay batayan sa pagkakaibangaraw o petsa sa magkabilangpanig ng mundo. Dapattandaan na angEkwador, Prime Meridian,International Date Lineat iba pangmga guhit na nasa globo at mapa ay hindi mga tunay na guhit. Ang mga ito ay likhang-isip lamang. Inilagay angmga ito upang 2. Ang Palawan ay nasa Timog-kanluran ng Luzon. 3. Ang Mindoro ay nasa Hilagang-silangan ngPalawan. 4. Visayas angnasa hilaga ng Mindanao.
 • 19. maayos na magamit ang mapa at globo. TROPIC of CANCER Tropic of Cancer oTropiko ng kanser ang guhit sa 23 ½ °hilaga ng Ekwador. Ang guhit sa 23 ½ timog ng Ekwador ay tinatawag na Tropic of Capricorn o Tropiko ng Kaprikornyo.Ang nagsasaklawsa pagitan ng dalawangespesyal na mga guhit na ito ay tinatawagna mababanglatitud o rehiyong tropical. Ang espesyal na guhit sa 66 ½ ° hilaga ngEkwador ay tinatawag na Arctic Circleo Kabilugang Arktiko. Ang rehiyon sa pagitan ng Tropiko ng Kanser at KabilugangArktiko ay tinatawag na gitnang latitud o rehiyong katamtaman ang lamigsa hilaga. Ang espesyal na guhit sa 66 ½ timog ng ekwador ay tinatawag na Antarctic Circleo Kabilugang Antarktiko at Tropiko ng Kaprikornyo ay anggitnang latitud o rehiyongkatamtaman ang lamigsa timog. Ang pook na nasasakop mula sa KabilugangArktiko hanggang polonghilaga atmula sa KabilugangAntarktiko hanggag
 • 20. timog polo ay tinatawagna rehiyong polar o mataas na latitud.Malamigangklima rito. Ang paligid ay nababalotng yelo sa buong taon. Sagutin ang mga tanong: E. Pagtalakayng bagong konsepto atpaglalahad ng bagong kasanayan #2 Talakayin angmga sagotsa sa katanungan sa paglalahad Sagutin ang mga tanong: 1.Anong guhit na patayo na nag-uugnay sa dalawangpolo (hilaga attimog) at naglalagos sa Greenwich, England? 2.Anong guhit ang naghahati sa globo sa Silangan atKanlurang Hatingglobo? 3.Anong guhit ang matatagpuan sa kabilangbahagi ngglobo at katapatng Prime meridian? 4.Ano ang pabilogna guhitsa pinakagitnangbahgi ngglobo? 5.Ano ang tawag sa espesyal na guhit sa 66 ½ ° hilaga ng Ekwador. 6.Ano ang tawag sa espesyal na guhit sa 66 ½ timog ng Ekwador? 7.Ito ang pinakamalayonglugar sa hilaga ngekwador. 8.Ito ang pinakamalayonglugar sa timog ng ekwador. Batay sa relatibonglokasyon ang Pilipinasay napapaligiran din ng mga bansa tulad ng Taiwan, China,at Japan na matatagpuan sa Hilaga;angMicronesia at Marianas saSilangan;Brunei at Indonesia sa Timog;at ang Vietnam, Laos, Camboadia,at Thailand sa Kanluran.Tunghayan natin ito sa mapa. Ang mga katubigangnakapalibot sa Pilipinasay angPacificOcean (Silangan) ,South China Sea (Hilaga atKanluran),atCelebes Sea (Timog). Ang compass Rosesa mapa PangalawangDireksyon Sa pagitan ngmga pangunahing direksyon ay ang mga pangalawangdireksyon.Kung natatandaan mo pa,ito ang hilagang-silangan,timog-silangan, hilagang-kanluran,attimog- kanluran.Kungpagbabatayan ang mga pangalawangdireksyon, matutukoy rin ang kinalalagyan ng Pilipinasna napapaligiran ng Dagat ng Pilpinassahilagang- silangan,mga isla ngPalau sa timog-silangan,mga islang Paracel sa hilagang-kanluran,at Borneo sa timog-kanluran nito. Sagutin ang mga tanong:
 • 21. 9.Ito ang tawag sa guhitsa 23 ½ ° hilaga ng ekwador. 10.Ito angtawag sa guhitsa 23 ½ ° timog ng ekwador Kung pangunahingdireksiyon ang pagbabatayan,angPilipinas ay napaliligiran ngmga sumusunod. PangunahingDireksiyon Anyong Lupa Anyong Tubig Hilaga Taiwan Bashi Channel SilanganKaragatangPasipiko Timog Indonesia Dagat Celebes at Dagat Sulu Kanluran Vietnam Dagat KanlurangPilipinas o dating Timog China 1. Ano ang ibigsabihin ng kaugnay na kinalalagyan? 2. Ano-ano ang pumapalibotna anyong lupa atanyong tubig sa Pilipinaskungpagbabatayan ang mga pangunahingdireksyon? 3. Ano-ano ang pumapalibotsa Pilipinaskungpagbabatayan ang mga pangalawangdireksyon? 4. Saangbahagi ng Asya matatagpuan ang Pilipinas? F. Paglinang na Kabihasaan Gawain A Isulatangpangalan ng espesyal na guhitna itinuturo ng palaso.Isulatsa papel ang sagot. Gawain C a.Pag-aralan angmapa.Anu- ano ang makikita sa paligid ng Pilipinasayon sa mga pangunahingdireksyon? b.Mahalagangmay sapat tayong kaalaman tungkol sa mga espesyal na guhit dahil may kinalaman o kaugnayan ito sa pagbabago ng klima at panahon. Hanapin angtamang sagotsa loob ng kahon. Isulat ang sagotsa sagutangpapel. ___________ 1. Ito ang guhit na nasa 23½°hilaganglatitud. Gawain A 1.Punan ang mga patlangmga pangunahin atpangalawang direksyon. Mga PangunahingDireksyon Mga PangalawangDireksyon b.Pag-aralan angmapa.Ano-ano ang makikita sa paligid ng Pilipinasayon sa mga pangunahingdireksiyon? Sa mga pangalawangdireksiyon? Kopyahin angmga dayagramsa
 • 22. Gawain B Gamitin ang iyongworld map o globo at gawin angmga sumusunod: Magtala ng tig-lilimang bansangnabibilangsa mataas na latitude atmababang latitude.Isulatangsago sa sagutangpapel ___________ 2. Ito ang guhit na nasa 66½°timog latitud. ___________ 3. Tinagurian itong “The Great Circle”. ___________ 4. Guhit na nasa 23½° timog latitud. ___________ 5. Guhit na nasa 66½° hilaganglatitude notbuk atisulatdito angiyong mga sagot . G. Paglalapatng aralin sa pangaraw-araw na buhay Hanapin sa mapa o globo kung saang latitud nabibilang ang mga sumusunod na bansa. 1. Indonesia 2. New Zealand 3. Germany 4. Pilipinas 5. United States of America Gawain B Gumawa ng mapa ng iyong pamayanan.Ipakita anglokasyon ng inyongbahay, plasa,simbahan, paaralan atiba pangbahay atgusali. Lagyan ng Compass Rose o North Arrow angmapa. Gawain C Mapa-Tao Bumuo ng pangkat na may 10 kasapi. Tingnan sa mapa sa gawain A ang mga lugar na pumapalibotsa Pilipinas.Pumili ngisangbatang tatayo sa gitna at maglalagay ng salitangPilipinas sakaniyangdibdib. Ang iba namingkasapi ay isusulatsa papel ang mga nakitanglugar na
 • 23. pumapalibotsa Pilipinas at pagkatapos ay ididikitito sa kanilang dibdib.Bibilangangguro ng hanggang 10. Bago matapos ang pagbibilang,kailangangpumunta sa mga tamang pwesto ayon sa mga pangunahin atpangalawang direksyonangbawatkasapi ayon sa mga lugar na naksulatsa papel at nakadikitsa kanilangmga dibdib. Titingnan ng guro kung tama ang inyongpagkakapwesto. H. Paglalahatng aralin Ang mapa at globo ay mga representasyon ng mundo. Ito ay binubuo ng maraming bansa.Ang Pilipinasay isasa mga bansangito. Higitna malaki ang bahagi ngtubig kaysa bahagi ng lupa sa mundo. Nagigingmadali ang paghahanap sa mga lugar sa mundo sa tulongng Ekwador, Prime Meridian,International Date Line at iba pangmga guhit saglobo at mapa. Ang Ekwador ay pabilogna guhit na humahati sa mundo sa Hilaga atTimog Hatingglobo. parallel ay mga guhit na kaagapay ngekwador. TANDAAN MO na kinalalagyan ngbansa ay ang direksyon o lokasyon ngisanglugar batay sa kinalalagyan ngmga katabi o kalapitnitonglugar. rehiyong Timog-silangangAsya sa kontinente o lupalop ngAsya. maramingbansa.Ang Pilipinasay isa sa mga bansangito. kaysa bahagi nglupa sa mundo.
 • 24. nagmumula sa silangan patungo ng ekwador. atitude. Lumiliitangbiloghabang papalayo sa ekwador. lugar mula sa ekwador pahilaga at patimog ay sinusukatsa digri (° lat.) latitud ay 0° mula sa ekwador hanggang 90 °sa Polong Hilaga at Polong Timog. malaman kung ang lugar ay nasa hilagao timog hatingglobo. I. Pagtataya ng aralin Basahingmabuti angbawat aytem. Isulatangtitik ng tamang sagotsa mga patlang. 1. Ito ay nakatutulong sa pagsasabi kungangmga lugar sa mundo ay nasa hilagao nasa timog. A. Ekwador C. Prime Meridian B. Arctic Circle D. Parallel 2. Ito ang batayan ng isanglugar kungito ay huli o nauuna ng isangaraw. A. Prime Meridian C. International DateLine B. Antarctic Circle D. Tropic of Cancer 3. Ayon sa mga guhit latitud,angPilipinasay nasa _______________. A. 4° H at21°H latitud C. 6°H at 25°H latitud B. 3°H at12°H latitud D.14°H at 21°H latitud NATUTUHAN KO Tukuyin angnawawalangsalita sa bawatpatlang.Isulatangsagotsa kwaderno. 1.Ang dalawangbahagi ngmundo ay ___________________ at _________________. 2.Ang pinakamalakinganyongtubigay ang ____________________. 3.Ang modelo ng mundo ay _________________________. 4.Sa mga karagatan sa mundo, angpinakamalaki ay ang _________________. 5.Ang malakingkalupaan sa mundo ay tinatawagna ________________. 6.Ang patag na bagay na ipinakikita angkabuuan ngmundo ay ang _______________. 7.Ang sukatng layo ngisanglugar mula sa Ekwador ay ang _________________. 8.Ang instrumentong ginagamitsa pagtukoy ng direksyon ay ang _______________. 9.Ang Pilipinasay binubuo ng____________ na mga pulo.
 • 25. 4. Ang tiyak na kinalalagyan ngPilipinas ayon sa mga guhit longhitud ay ___________. A. 116°S at 125°S longhitud C. 127°S at 118°S longhitud B. 118°S at 12°S longhitud D. 115°S at126°S longhitud 5. Ito ay ang sukatng layo ng isanglugar o pook mula sa Ekwador. A. Ekwador C. Parallel B. Latitud D. Prime Meridian 10.Ang _________ang tumutukoy sa direksyon o lokasyon ngisanglugar batay sa kinalalagyan ngmga katabi o kalapitnitonglugar. J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin at remediation IV. REMARKS (MGA TALA) V. REFLECTION (PAGNINILAY) A. Bilang ng mag-aaral na nakauha ng 80% sa pagtatayao. B. Bilang ng mag-aaralna nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloysa remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. Anong sulioranin ang aking naranasan na solusyunansa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho nanais kong ibahagi sa kapwa ko guro?
 • 26. WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalasangkakayahan samapanuringpakikinigatpag-unawa sa napakinggan B. Pamantayan sa Pagganap Nakapagbibigay ngsarilingpamagatpara sa napakinggangkuwento at pagsasagawa ngroundtablena pag-uusap tungkol sa isyu o paksangnapakinggan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto 1. natutukoy angmahahalagangimpormasyon mula sa napakinggangteksto; 2. naiuugnay angsarilingkaranasan mula sa napakinggang teksto; F5PN-Ia-4 at 3. nabibigyang-halagaangpag-uugnay ng sarilingkaranasan sa napakinggangteksto. a. nagagamitmo nang wasto angmga pangngalan atpanghalip sapagtalakay tungkol sa sarili,sa mga tao, hayop, lugar,bagay at pangyayari sapaligid; F5WG-Ia-e-2,F5WG-If-j-3 b. natutukoy mo anguri ng pangngalan atpanghalip na ginamitsa pangungusap;at c. nakasusulatka ngisangmaiklingtalata na tumatalakay tungkol sa sarili. II. NILALAMAN Pag-uugnayng Sariling Karanasan Paggamitnang Wasto sa mga Pangngalan atPanghalip Kagamitang Panturo A. References (Sanggunian) 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro MELC FILIPINO 5 p. 162 2. Mga pahina sa kagamitang pang-mag-aaral 3. Mga pahina sa teksbuk 4. Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang kagamitang panturo Kwento, tsart,larawan Tsart,metacards,maiklingbalita III. PROCEDURES (PAMAMARAAN) GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: FILIPINO Teaching Dates and Time: Quarter: 1
 • 27. A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Tingnan mo ang sumusunod na mga larawan.Anong masasabi mo? Naranasan mo na rin ba ang mga ito? Ilarawan mo nga ang mga ito. 1.Balik-aral Anu-ano ang mga dapat gawin kapagsusulatngisang maikling balita? 2.Pagsasanay Sabihin:Ilagay saangkop na hanay ang mga pangngalan na nakasulatsa metacard kungito ba ay ngalan ng tao,bagay,hayop,pook o pangyayari. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Maraming pangyayari ang nagaganap sa araw-araw na hindi natin kontrolado. Maaaring ito ay maganda o hindi maganda,inaasahan at kagulat-gulat.Pero,ang kaya nating kontrolin ay ang ating reaksyon sa mga pangyayaring ito. Halimbawa,habang naglalaro ka kasama ng iyong mga kaibigan ay biglang may nang-asar sa iyo.Kaya mong kontrolin na hindi magalitkundi makipagkaibigan sa nang- aasar sa iyo. Tulad na lamang ng bata sa ating tula na pinamagatang “Ang Batang Hindi Nagsisinungaling” A.Pagganyak Itanong: Sino sa inyo ang nais tumayo sa unahan upang magsabi ngilangbagay tungkol sa inyongsarili,sa mga hayop na alaga ninyo,sa mga lugar na napuntahan na o mga pangyayari sa inyo? C. Pag-uugnayng mga halimbawa sa bagong aralin Basahin ang tula. B.Paglalahad Sabihin:Ngayon ay tatalakayin natin ang wastong paggamitng pangngalan sa pagtalakay sa ngalan ngtao, hayop, bagay, lugar atpangyayari. D. Pagtalakay ng bagong konsepto atpaglalahad ng bagong kasanayan #1 Sagutin ang mga sumusunod na tanong: C.Pagtalakay Sabihin:Basahin ang mga sumusunod na pangungusap
 • 28. sagutin mo ang sumusunod na mga tanong. 1. Sino ang pangunahing tauhan sa binasang tula? 2. Ano ang angking ugali nito? 3. Paano mo ilalarawan ang batang lalaki sa tula? 4. Bakit siya minamahal ng mga tao? 5. Bilang isang mag-aaral, nararapatbang tularan ang angking ugali nito? Bakit? 6. Nasubukan mo na bang maging matapat? Sa paanong paraan? Iugnay ang sagotsa sariling karanasan. Talakayin ang mga pangngalan na ginamitsa bawat pangungusap 1.Si Dr. Ramos ay nagpapakadalubhasa sa Amerika. 2.Masipag tumahol ang aming aso. 3.An bayanihan ay isang magandang kaugaliang Pilipino. 4.Maalat ang tubig sa dagat. 5.Nanganganib na pumutok ang bulkang Mayon. E. Pagtalakayng bagong konsepto atpaglalahad ng bagong kasanayan #2 F. Paglinang na Kabihasaan Suriin mo kung ano ang iyong naisip sa sumusunod na mga sitwasyon: D.Pagpapayamang Gawain Pangkatang Gawain: Ang bawat grupo ay magkakaroon ng talakayan gamitang ibat-ibang pangngalan. PangaktI- tao Pangkat2- bagay Pangkat3- hayop Pangkat4- lugar Pangkat5- pangyayari G. Paglalapatng aralin sa pangaraw-araw na buhay Nalaro mo na ba ang sumusunod na mga laro? A. Taguan Pung B. Bato-bato Pik C. Sawsaw suka D. Langitlupa Anong nararamdaman mo tuwing naglalaro ka niyan? May hindi ka ba malilimutang karanasan sa paglalaro niyan? Ikuwento mo naman. Paglalapat Punan ang patlang ng wastong pangngalan upang mabuo ang bawatpangungusap. Paglalahat 1. Ayon sa Department of Health (DOH), ang bilangngmga batang malnourished o may mahina at payatna pangangatawan ay patuloy na dumarami dala ng kahirapangnararanasan ngbansa. 2. Ugaliingmagpahinga ati-relaks angkatawan.Madalasay napakaramingtakdang-aralin atmga gawaingdapatna tapusin.Sa sandalingmakatapos ngisanggawain ay ipahinga ang katawan upang manumbalik anglakas ngkatawan atisip. Maaaringmaligo ngmaligamgamna tubig. Maaari ring bumulong ng maiklingpanalangin atdamhin angkasiyahan at kapayapaangnararamdaman ngkalooban.
 • 29. H. Paglalahatng aralin Lahatng pangyayari sa ating paligid ay magkakaugnay. Anuman ang iyong estado sa buhay. Anuman ang iyong naiisip atnadarama.Ang mahalaga aykung paano ka magbigayng reaksiyon sa mga pangyayaring ito. Nagagamit natin angpangngalan upang matalakay angmga bagay ukol sa atingsarili,tao,bagay,hayop, lugar atpangyayari. I. Pagtataya ng aralin Basahin atunawaing mabuti ang mga susunod na tanong.Piliin ang angkop na kaisipan sa mga sitwasyon sa bawatbilang. Isulatang letra ng iyong sagot sa papel. 1. Nakita mo ang isang batang naglalakad sa kalye at walang kasama.Ano ang iyong gagawin? a. Tatanungin ang pangalan ng bata at kung taga-saan siya. b. Hahayaan ang bata sa paglalakad. c. Isusumbong sa Kapitan ng barangay. d. Ihahatid sa kanyang mga magulang. 2. Nais mong makapasa sa pagsusulit.Ano ang gagawin mo? a. Hindi mag-aaral ng leksiyon. b. Manonood na lang ng mga palabas. c. Mag-aaral palagi. d. Mangongopya sa katabi. 3. Nakita mong maynagtapon ng basura sa sahig ng inyong silid-aralan.Ano ang gagawin mo bilang mag-aaral? a. Isusumbong sa titser. b. Pagsasabihan na pulutin ang kaniyang basura. c. Hindi ko siya pagsasabihan. d. Hahayaan ko na lamang siya. 4. Napansin mong umiiyak ang iyong kaklase dahil wala siyang baon.Ano ang gagawin mo? a. Bibigyan ko siya ng pagkain. b. Hahayaan ko siyang umiyak. Sumulat ng isang maikling talata gamit ang iba’t-ibang pangngalan.Pumili ng paksa sa mga sumusunod: a. Paboritong artista b. Alagang hayop c. Prutas d. Lugar na napuntahan na e. Isang pangyayari sa iyong buhay
 • 30. c. Pagsasabihan ko siya na huwag mag-ingay. d. Bibigyan ko siya ng pera. 5. Sa mga nagdaang bagyo, naranasan mong masira ang inyong bahay. Kung nababalita sa radyo ngayong umaga na may darating na bagyo, ano ang iyong mabuting gawin? a. Maghahanda nang mabuti. b. Hayaan ang mga magulang na sila ang maghanda. c. Hindi tutulong sa mga magulang. d. Magdadasal upang hindi matuloyang bagyo. J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin at remediation Suriin mo kung ano ang iyong naisip sasumusunod na mga sitwasyon: Si Nick ay ipinanganak nang walang braso atbinti. Naging mahirap sa kanyang magulang at maging sa kanyang sarili na maunawaan attanggapin ang nasabing kalagayan.Ngunitsa paglipas ng panahon ay maliwanag nilang nakita ang magandang dahilan o plano ng Diyos kung bakitnangyari ang ganito sa kanyang buhay. Sumulatng isang talata na tumatalakaysa iyong sarili. IV. REMARKS (MGA TALA) V. REFLECTION (PAGNINILAY) A. Bilang ng mag-aaral na nakauha ng 80% sa pagtatay ao. B. Bilang ng mag-aaralna nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiy ang pagtuturo ang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong?
 • 31. F. Anong sulioranin ang aking naranasan na solusy unansa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho nanais kong ibahagi sa kapwa ko guro? WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Recognizes the musical symbols and demonstrates understanding of concepts pertaining to rhythm. Recognizes the musical symbols and demonstrates understanding of concepts pertaining to rhythm. Demonstrates understanding of lines, shapes, and space; and the principles of rhythm and balance through drawing of archeological artifacts, houses, buildings, and churches from historical periods using crosshatching technique to simulate 3- dimensional and geometric effects of an artwork. Demonstrates understanding of mental emotional, and social health concerns. Demonstrates understanding of participation and assessment of physical activity and physical fitness. B. Pamantayan sa Pagganap Performs with a conductor,a speech chorus in simple time signatures 1. choral 2. instrumental Performs with a conductor,a speech chorus in simple time signatures 1. choral 2. instrumental Creates different artifacts and architectural buildings in the Philippines and in the locality using crosshatching technique, geometric shapes, and space, with rhythm and balance as principles of design. puts up an exhibit on Philippine artifacts and houses from different historical periods (miniature or replica). Practices skills in managing mental,emotional and social health concerns. Participates and assesses performance in physical activities. Assesses physical fitness. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto a. Nakakikilala sa iba’t ibang nota at rests na a. Nakakikilala sa iba’t ibang nota at rests na nakikita o naririnig sa isang awitin. a. Natatalakay ang mga selebrasyon o gawaing pambayan na a. Nailalarawan ang isang tao ay may malusog na kaisipan, describes the Philippines physicalactivity pyramid GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: MAPEH Teaching Dates and Time: Quarter: 1
 • 32. nakikita o naririnig sa isang awitin. b. Nakaguguhit sa iba’t ibang nota at rests. c. Nakapagbibigay-halaga sa gamit ng nota at rests. MU5RH-Ia-b-1 b. Nakaguguhit sa iba’t ibang nota at rests. c. Nakapagbibigay-halaga sa gamit ng nota at rests. MU5RH-Ia-b-1 naimpluwensiyahanng mga mananakop sa Pilipinas. b. Nakabubuo ng likhang sining ng isang selebrasyon o gawaing pambayan. c. Naipagmamalaki ang ilang selebrasyon o gawaing pambayan sa pamamagitanng likhang sining A5EL-Ia damdamin at pakikipag kapwa- tao. PE5PF-Ia-16 II. NILALAMAN Pagkilala ng Iba’t Ibang Nota at Pahinga Pagkilala ng Iba’t Ibang Nota at Pahinga Mga Selebrasyon sa Pilipinas KALUSUGANG PANSARILI (Kalusugang Mental,Emosyonal at Sosyal) Pagpapakilala sa mga gawaing magpapakilala ng physica fitness Kagamitang Panturo A. References (Sanggunian) 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro MELC MUSIC 5 p. 254 MELC MUSIC 5 p. 254 MELC ARTS 5 p. 286 MELC HEALTH 5 p. 349 2. Mga pahina sa kagamitang pang-mag-aaral Umawitat Gumuhit5 3. Mga pahina sa teksbuk 4. Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang kagamitang panturo Tsart ng awit, powerpointpresentation III. PROCEDURES (PAMAMARAAN) A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Panuto: Ipalakpak ang mga sumusunod na rhythmic pattern sa dalawahan,tatluhan atapatang kumpas. Magbigay ng 4 na selebrasyong pangbayan sa ating lugar. Ipalakpak ang kamay kung ang nasa larawan ay nagpapakita ng gawain para sa malusog na katawan at ipadyak ang paa kung hindi. Lagyan ng tsek (/) ang mga gawain kung ginagawa mo ito araw-araw, 3-5 beses, 2-3 beses, o 1 beses sa loob ng isang linggo. Kopyahin ito sa iyong kuwaderno. Gumamit lamang ng lapis sa pagsagot. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Makilala ang simbolo at konsepto ng Musika. Ilarawan ang nasa larawan. Tingnan ang larawan sa ibaba. Suriin at sagutin ang mga tanong sa ibaba ng larawan. Pagpapakilala sa mga gawaing makapagpapaunlad ng physical fitness.
 • 33. C. Pag-uugnayng mga halimbawa sa bagong aralin Suriin ang iskor ng awiting “Oh! What a Beautiful Mornin’”. Basahin ang titik ng awit. Tungkol saan ang awit? Halina at sagutin ang Pinoy Text Twist. Buuin ang jumbled letters upang mabuo ang selebrasyon o gawaing pambayang impluwensya ng mga mananakop na dumating dito sa Pilipinas. Mga Tanong: 1. Ilarawan ang bata sa unang larawan:ikalawang larawan 2. Sa iyong palagaybakit masaya ang bata sa unang larawan?;Bakitmalungkotang bata sa ikalawang larawan? Tingnan ang larawan. Ano ang kanilang ginagawa? Paano ito nakakatulong sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal? D. Pagtalakay ng bagong konsepto atpaglalahad ng bagong kasanayan #1 Ibigay ang simbolo ng bawat nota. Tayong mga mga Pilipino ay likas na masayahin.Napagbubuklod- buklod tayo dahil sa mga selebrasyon atiba’tibang gawaing pambayan.Sama-sama tayong nagsasaya, nagbabatian atnaghahanda upang maisakatuparan ang mga pagdiriwang na ito.Ang mga sumusunod ayiilan lamang sa mga selebrasyong taon-taon nating ipinagdiriwang. Ang kalusugan ng isang tao ay hindi lamang sa pisikal na anyo makikita.Maraming aspeto ang isinasaalang- alang upang masabi na ang isang tao ay malusog.Ito ay ang kalusugan sa pag-iisip o mental,kalusugang emosyonal at kalusugang sosyal. Kalusugang pangkaisipan (mental health) ay ang ating abilidad na makapagsaya sa ating buhay at malampasan ang mga pasanin ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mabuting kalusugang pangkaisipan (mental health) ay nagpapahintulotsa iyong maging kapakipakinabang,ang magkaroon ng katuparan sa mga relasyon sa ibang tao, at ang umangkop sa mga pagbabago at malampasan ang mga panahon ng kahirapan. Emosyonal na kalusugan ay maaaring humantong sa tagumpaysa trabaho,relasyon at kalusugan. Kalusugang sosyal ay tumutukoy sa isang tao na may mabuting pakikisama sa kapwa. E. Pagtalakayng bagong konsepto atpaglalahad ng bagong kasanayan #2 Basahin atunawain ang nilalaman ng Isaisip natin. Panuto: Gumuhitng isang likhang sining tungkol sa selebrasyon o gawaing pambayan na Suriin ang iyong sagot sa Simulan Natin. Pag-aralang mabuti ang Physical Activity Pyramid Guide
 • 34. iyong nasaksihan.Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong sa ibaba. Anong selebrasyon ang iyong ginuhit? ___________________________ ___________________________ Bakit ito ang iyong napili? ___________________________ ___________________________ para sa Batang Pilipino at sagutin ang mga sumusunod: 1. Aling mga gawain sa tsart ang ginagawa mo na naaayon sa rekumendasyon ng pyramid 2. Aling mga gawain ang sa tingin mo ay dapat mong dalasan ng paggawa? At aling mga gawain naman ang dapat mong bawasan ng dalas na paggawa? Bakit? F. Paglinang na Kabihasaan Itanong: Ano ang kahalagahan ng mga note at rest sa paggawa ng isang komposisyong musical? Itanong: Paano mo maipagmamalaki ang mga pangbayang selebrasyon na iyong naranasan? Panuto: Isulatsa loob ng ulap ang salita o lipon ng mga salita na tumutukoy sa isang taong may kalusugang mental, emosyonal,at sosyal.Gawin ito sa iyong kuwaderno. Pangkatang Gawain G. Paglalapatng aralin sa pangaraw-araw na buhay Pangakatang Gawain Panuto: Pumili ng isang selebrasyon o gawaing pambayan mula sa mga nakatala sa ibabang bahagi.Bumuo ng sanaysaytungkol sa iyong naging karanasan nang ipagdiwang ang selebrasyong ito.Gawin ito sa iyong kwaderno.(Sa pagbibigay ng puntos,sumangguni sa Rubriks.) a. Araw ng Kalayaan b. Piyesta ng Bayan c. Pasko d. Bagong Taon Pangakatang Gawain Pangkatin ang klase sa tatlo. Miyembro 1: lider/tagapag-ulat Miyembro 2: kalihim Miyembro 3: tagapagpatahimik Panuto: Ang bawatpangkatay may 5 minuto upang pag-usapan ang gawaing nakatala sa ibaba Ang bawatmiyembro ay magbabahagi ng kanilang kaalaman/karanasan sa pangunguna ng lider Itala ang sagotsa manila paper May 2 minuto ang lider ng bawatpangkatupang iulatang sagotsa klase Magtala ng sariling karanasan bilang mag-aaral na naipapakita Pangkatang Gawain
 • 35. ang kalusugan ng isipan, emosyon atsosyal. Unang Pangkat – Kalusugang Mental/Pang-kaisipan Ikalawang Pangkat – Kalusugang Pandamdamin/Emosyon Ikatlong Pangkat – Kalusugang Sosyal H. Paglalahatng aralin Tandaan na ang bawat note ay may katumbas na rest at rhythmic syllable. Maraming pagdiriwang sa loob ng isang taon.Ang mga pagdiriwang sa Pilipinas ay mga pambansang pagdiriwang, mga pansibikong pagdiriwang at mga pagdiriwang na panrelihiyon. Ang mga okasyong ipinagdiriwang sa buong kapuluan ay yaong napakahalaga sa kasaysayan at lipunan.Nakikiisa ang bawat isa sa mga Pilipino sa pagdaraos ng mga ito kaya't tinatawag itong pambansang pagdiriwang. Karaniwang idinedeklarang pista opisyal o walang pasok sa mga opisina at paaralan ang mga pambasang pagdiriwang. 1. Paano mo malalaman na ang isang tao ay malusog ang pag- iisip? kung tama ang nararamdaman? atmarunong makitungo sa kapwa? 2. Bilang mag-aaral,bakit mahalaga sa isang tao ang pagtataglayng mahusayna kalusugan? Ang Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino ay nakatutulong upang maging mas aktibo ang mga bata. Mahalagangisaalang-alang kung ano ang gagawin at gaano kadalas itong gagawin para maging mas maganda ang kalusugan. Hindi limitado ang mga gawaing maaaring gawin sa mga rekumendadong gawain na nasa pyramid. Maaaring magdagdag ng iba pang gawain na naaayon sa rekumendadong dalas ng paggawa tulad ng paglalaro ng ibang isports at iba pang mga gawain. I. Pagtataya ng aralin Panuto: Sagutin ang mga sumusunod. 1. Ano ang hitsura ng half note? Iguhit mo ang iyong sagot. 2. Ano ang katumbas na bilang ng dalawang quarter note? 3. Ilang kumpas/beat mayroon ang quarter note? 4. Ano ang hitsura ng quarter note? Iguhit mo ang iyong sagot. 5. Ano-ano ang mga note na nasa ika-limang measure ng awiting “Oh! What a Beautiful Mornin’”? Panuto: Pagmasdan nang mabuti ang mga larawang nasa ibaba. Kilalanin kung anong selebrasyon ang makikita sa larawan at sumulatng sanaysay tungkol sa iyong naging karanasan sa pagdiriwang na ito. (Sa pagbibigayng puntos, sumangguni sa Rubriks.) Panuto: Suriin ang mga sitwasyon. Isulat ang KM kung ito ay naglalarawan ng kalusugang mental, KE kung kalusugang emosyonal, at KS kung kalusugang sosyal. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. 1. Tumutulong si Gary sa mga taong mahihirap. 2. Si Liza ay aktibong nakikilahok sa mga gawaing pampaaralan. 3. Isang mapagmahal na bata si Aya kaya marami siyang kaibigan. 4. Palaging handa si Rea sa paglutas ng mga suliraning kanyang kinakaharap. Indibidwal na Gawain
 • 36. 5. Si Donna ay may positibong pananaw sa mga pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin at remediation Iguhit ang iba’t ibang nota. Panuto: Kumpletuhin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulatang sagotsa sagutang papel. 1. Ang natutunan ko sa araling ito ay ___________________________] 2. Ang napagtanto ko sa araling ito ay ___________________________ Magtala ng limang (5) paraan upang mapanatili ang iyong iyong mental at emosyonal na kalusugan. Simulan ang pagtatala ng mga gawaing iyong ginagawa sa araw- araw. Gumawa ng tsartna pang- isang linggo atisulatang mga gawaing ito.Kopyahin ito sa iyong kuwaderno. IV. REMARKS (MGA TALA) V. REFLECTION (PAGNINILAY) A. Bilang ng mag-aaral na nakauha ng 80% sa pagtatay ao. B. Bilang ng mag-aaralna nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiy ang pagtuturo ang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. Anong sulioranin ang aking naranasan na solusy unansa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho nanais kong ibahagi sa kapwa ko guro?
 • 37. WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. OBJECTIVES A. ContentStandards Demonstrates understandingof divisibility,order of operations,factors and multiples,and the four fundamental operations i nvolvingfractions. B. Performance Standards The learner is ableto apply divisibility,order of operations,factors and multiples,and the four fundamental operations involvingfractionsin mathematical problems and real -life situations. C. Learning Competencies/Objectives Write the LC code for each 1. Explain what divisibility means. 2. Use the divisibility rules for 2,5 and 10 to find common factors of numbers. M5NS-Ib-58.1 1. Uses divisibility rules for 3, 6, and 9 to find common factors. M5NS-Ib-58.2 II. CONTENT (NILALAMAN) Divisibility rules for 2,5 and 10 to find common factors of numbers Divisibility rules for 3, 6, and 9 to find common factors of numbers Learning Resources (Kagamitang Panturo) A. References 1. Teacher’s Guide pages MELC MATH 5 p. 216 MELC MATH 5 p. 216 MELC MATH 5 p. 216 MELC MATH 5 p. 216 MELC MATH 5 p. 216 2. Learner’s Material pages 3. Textbook pages 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resources flash cards,pocketchart, problem written on the chart. flash cards,pocketchart, problem written on the chart. flash cards,pocketchart, problem written on the chart. flash cards,pocketchart, problem written on the chart. flash cards,pocketchart,problem written on the chart. III. PROCEDURES (PAMAMARAAN) GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: MATHEMATICS Teaching Dates and Time: Quarter: 1
 • 38. A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson 1.Drill Mental Drills on Easy Division (3-digit dividends by 1-digit divisor) using flash cards a.248÷ 4 = n b.126 ÷ 3 = n c.522 ÷ 6 = n d.255 ÷ 5 = n 2.Review On multiples of a number Give the first three multiples of: 1.4 2.3 3.5 4.6 5.8 1.Drill Division a.426 ÷ 6 = n b.164 ÷ 2 = n c.357 ÷ 7 = n d.555 ÷ 5 = n 2.Review Conduct a review on the divisibility rules of 2, 5 and 10. Teacher produces small cards with check marks. Have students place the check cards under the correct column by which the numbers are visible 2 5 10 4000 4124 875 726 B. Establishing a purpose for the lesson 3.Motivation Playing “the boat is sinking” The students will group themselves according to the number called out by the teacher. Students who failed to group themselves according to that number sit down and are out of the game. While the game is in progress, teacher writes data on the board. 3.Motivation Who among you are members of the student council? As a member what do you usually do to help your co- students in school?
 • 39. C. Presenting examples/instances ofthe new lesson 1.Presentation Present the problem to the class. Ask: How many monay breads were in the bakery? What does the problem askedyou to find How will you find the answer to the problem? 1.Presentation Present each problem to the class. a. Ask the students: If you were one of those who have to set up the hall, what would you do? Would you got ahead and try to make rows of 3, 6 or 9? Is there an easier way? b. Tell the students that using the divisibility rules will help in identifying if a number is divisible by another number without actual division. c. Elicit examples of numbers that are divisible by 3,6 or 9.Have the students look at the sum of the digits of each of the numbers. Elicit patterns and observations. D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 2.Performing the Activities Ask the pupils to work in pairs in solving the problem. 2.Performing the Activities Group the pupils into four working teams and have them perform the task. On a certainbakery, therewere 230 monaybreads to be placed on trays. The baker wants to arrange them in either 2, 5 or 10 rows. Would it be possible for him to arrange the breads? The school janitors are settingup the hall for the students’ council meeting. There are a total of 297 monoblockchairs which they have to set upineither rows of 3,6 or 9. Which are possible set ups?
 • 40. by 2 230 ÷ 2 = 165,arranging the breads by 2’s is possible divisibility rule for 2 All even nos. are divisible by 2 230 is an even no., therefore it is divisible by 2, arrangement of bread by 2’s is possible by 5 230 ÷ 5 = 46, arranging by 5’s is possible divisibility rule for 5 Numbers ending in 0 and 5 are divisible by 5 230 ends in 0, therefore it is divisible by 5, arrangement of bread by 5’s is possible. by 10 230 ÷ 10 = 23, arranging breads by 10’s is possible divisibility rule for 10
 • 41. Numbers ending in 0 are divisible by 10 230 ends in 0, therefore it is divisible by 10, arrangement of breads by 10’s is possible Group Activity: Using the divisibility rules for 2, 5 and 10 E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Processing the Activities •How did you find the activity? •How did we know if a number is divisible by another number? •How did we know if 2 , 5 and 10 are factors of a number? Processing the Activities •We used the divisibility rule to know if the number is divisible by 3 ,6 or 9 •The number is divisible by 3,6 or 9 if they have these numbers as their factors F. Developing mastery (Leads to Formative Assessment3) . Reinforcing the Concept and Skill Discuss the presentation. On page ___ of LM Math Grade V, 4.Reinforcing the Concept and Skill Discuss the presentation. On page ___ of LM Math Grade V, Have the pupils solve the following exercises.
 • 42. Have the pupils solve the following exercises. Put a check under the correct column applying the rules for divisibility. 2 5 10 634 5 800 0 497 0 256 0 Put a check under the correct column applying the rules for divisibility 3 6 9 315 120 864 0 417 6 G. Finding practical applications ofconcepts and skills in dailyliving . Applying to New and Other Situations Have the pupils do the exercises under Apply your Skills on page LM Math Grade V. Encourage some pupils to show and discuss the answers. Applying to New and Other Situations Have the pupils do the exercises under Apply your Skills on page LM Math Grade V. Encourage some pupils to show and discuss the answers. H. Making generalizations and abstractions aboutthe lesson Summarizing the Lesson How do we find the factors of a number using divisibility rules? •We recall and apply the rules on divisibility for 2, 5 and 10. Summarizing the Lesson How do we find the factors of a number using divisibility rules? •We recall and apply the rules on divisibility for 3, 6 or 9 . y 3: sum of digits of the number is divisible by 3 by both 2 and 3
 • 43. All even nos. are divisible by 2 Numbers ending in 0 and 5 are divisible by 5 Numbers ending in 0 are divisible by 10 of the number is divisible by 9 I. Evaluating learning C.Assessment Using the divisibility rule, encircle the numbers whose factors are the given number before each item. 2__ _ 1. 88 470 90 294 5__ __ 2.5000 7528 6010 845 10_ __3.370 950 840 530 10____4.370 355 3455 140 5 ___5.470 830 525 450 C.Assessment Using the divisibility rule, encircle the numbers whose factors are the given number before each item. 3___ 1. 84 346 57 264 9____ 2.299 627 657 846 3____ 3.312 799 843 579 6_____4.378 216 1953 117 6_____5.477 357 296 346 J. Additional activities for application or remediation Remediation Write on the blank before each item whether the given number is divisible by 2, 5 and 10 1. 16 _______ 2. 125 ______ 3. 30 _______ 4. 344 ______ 5. 650 ______ Remediation Using the divisibility rule put a check on the blank if the second number is a factor of the first number. 1. 459,3 _____ 2. 261,6 _____ 3. 6453,9 ____ 4. 345,3 _____ 5. 114,6 _____ IV. REMARKS (MGA TALA) V. REFLECTION (PAGNINILAY)
 • 44. A. No. of learners who earned 80% in the evaluation B. No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D. No. of learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G. What innovation or localized materials did I use/discover which Iwish to share with other teachers?
 • 45. WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. OBJECTIVES A. ContentStandards Propertiesof materialsto determinewhetherthey are usefulorharmful. B. Performance Standards Uses local,recyclable solidand/orliquid materialsinmakingusefulproducts. C. Learning Competencies/Objectives Write the LC code for each The learnerusesthe propertiesof materialswhethertheyare useful orharmful.S5MT-Ia-b-1 II. CONTENT (NILALAMAN) Properties ofMatter Learning Resources (Kagamitang Panturo) A. References 1. Teacher’s Guide pages MELC SCIENCE 5 p.380 2. Learner’s Material pages 3. Textbook pages 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resources III. PROCEDURES (PAMAMARAAN) A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson What is Matter? B. Establishing a purpose for the lesson Identify the physical properties of matter. Describe the physical properties of matter. C. Presenting examples/instances ofthe new lesson Show the pupils a piece of wooden stick and a rubber band. Stretch the rubber band to double its regular size. Try stretching the stick in the same manner. Ask: “ Why you can stretch the rubber GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: SCIENCE Teaching Dates and Time: Quarter: 1
 • 46. bandbut not the stick?” ( Answers vary) ( The rubber band is elastic but the stick is not.) Bend the stick so that it breaks into two. Try bending the rubber bandin the same manner. Ask: “ Why the stick breaks but not the rubber band? ( Answers vary) Explain the elasticity and brittleness are two of the physical properties of matter. D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Ask each group to present the results of their activity and answer to the guide questions. What are the physical properties of matter? E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 The properties of matter can be classified as physical properties and chemical properties. Physical Properties A characteristic of a material that can be readily observed without changing its composition is known as physical property. Hardness – is the ability of a material to be rigid and resist pressure that may cause a change in its shape. Brittleness – is the ability of the material to break easily. Flexibility – is the ability of a material to be bent without breaking. Elasticity – is the ability of a material to be stretched and then return to its original shape after. Conductivity- is the ability to let heat and electricity to pass through. Malleability – is the ability of materials to be hammered into flat sheets. Ductility – is the ability to be drawn into thin wires. F. Developing mastery (Leads to Formative Assessment3) What are the physical changes of matter? What are the physical changes of matter? G. Finding practical applications ofconcepts and skills in dailyliving Identify what physical property is in the picture.
 • 47. H. Making generalizations and abstractions aboutthe lesson Hardness, Brittleness Flexibility Elasticity Conductivity, Malleability Ductility are the physical properties of matter. I. Evaluating learning Identifying the property of the pictures given. J. Additional activities for application or remediation Watch Science videos about properties of matter. IV. REMARKS (MGA TALA) V. REFLECTION (PAGNINILAY) A. No. of learners who earned 80% in the evaluation B. No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D. No. of learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G. What innovation or localized materials did I use/discover which Iwish to share with other teachers?
 • 48. WEEK 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pangunawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang maayos ang pagtatanim, pag-aani, at pagsasapamilihan ng gulay sa masistemang pamamaraan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto 1. Nakagagawa ng abonong organiko 2. natatalakay ang kahalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko 3. nasusunod ang mga pamamaraan at pag-iingat sa paggawa ng abonong organiko (EPP5AG-0b-4) II. NILALAMAN Nakagagawa ng abonong organiko gamitang mga basurang nabubulok tulad ng balatng prutas. Kagamitang Panturo A. References (Sanggunian) 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro MELC EPP 5-AGRI p. 404 2. Mga pahina sa kagamitang pang-mag-aaral 3. Mga pahina sa teksbuk 4. Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang kagamitang panturo Powerpoint presentation III. PROCEDURES (PAMAMARAAN) A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Piliin ang angkop na kahulugan ng mga salita sa pangkat A sa pangkat B. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Mag papakita ng larawan ng ibat ibang uri ng pataba na ginagamit sa pagtatanim, alamin ang halaga, kabutihang dulot at di GRADE 5 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Learning Area: EPP-AGRI Teaching Dates and Time: Quarter: 1
 • 49. kabutihang dulot sa mga pananim. C. Pag-uugnayng mga halimbawa sa bagong aralin Maraming nakatambak na basura sa inyong likod bahay. Nariyan ang mga lumang gulong, lumang sisidlan ng tubig, mga lumang yero at iba pang di nabubulok na bagay. Nakita mo ring maraming nakakalat ang mga tuyong dahon at damo at sa isang banda natanaw mo ang mga pinagbalatan ng prutas atgulay. Sa iyong palagay ano ang marapat mong gawin sa mga ito? D. Pagtalakay ng bagong konsepto atpaglalahad ng bagong kasanayan #1
 • 50. E. Pagtalakayng bagong konsepto atpaglalahad ng bagong kasanayan #2 Ang abonong organiko ay napabubuti ang hilatsa ng lupa at malusog na paglaki ng mga pananim. Ito ay napakaepektibong pataba na hindi magastos. Narito ang isa pang paraan ng paggawa ng compost sa may maliliit na espasyo. Ang basket composting ay isa paraan ng pagpapabulok ng basura sa isang lalagyan. Maaring gumawa nito sa pamamagitan ng pinagpatong patong na gulong ng sasakyan, lumang sisidlan ng tubig, o resaykel na bagay. Narito ang paraan ng paggawa ng basket composting.
 • 51. F. Paglinang na Kabihasaan Anu-ano ang mga pamamaraan at pagiingat sa paggawa ng abonong organiko. G. Paglalapatng aralin sa pangaraw-araw na buhay Pangkatang gawain H. Paglalahatng aralin Anu-ano ang mga kagamitan sa paggawa ng organikong abono. I. Pagtataya ng aralin Ang guro ay magbibigayng meta card sa bawat grupo nakasaad don na pagsusunod sunudin nila ang mga pamamaraan sa paggawa ng organikong abono J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin at remediation Ano ang kahalagahanng pagkakaroon ng kaalaman sa paggawa ng organikong abono? Ano ang maitutulong mo upang maging maunlad na kumunidad sa paggawa ng organikong abono. IV. REMARKS (MGA TALA) V. REFLECTION (PAGNINILAY) A. Bilang ng mag-aaral na nakauha ng 80% sa pagtatay ao. B. Bilang ng mag-aaralna nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiy ang pagtuturo ang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. Anong sulioranin ang aking naranasan na solusy unansa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho nanais kong ibahagi sa kapwa ko guro?