Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Facebook

617 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Facebook

 1. 1. วิธีสมัคร Facebook **สิ่งทีต้องเตรียมก่อนการสมัครก็คอ อีเมล์ จะเป็ น Gmail, Hotmail, ่ ื Yahoo! หรื ออีเมล์ใดๆ ก็ได้และ ไม่ ควรนาอีเมล์สาคัญๆมาใช้ ในการเล่น facebook เป็ นต้นว่าอีเมล์ติดต่องานหรื ออีเมล์บริ ษท ั ทั้งนี้ ก็เพราะตลอดการเล่น Facebook เราจะต้ องใช้ อเี มล์นีรับข้ อมูลทีส่งมาจากบริการของ ้ ่Facebook อยู่บ่อยๆ ถ้าเราใช้บริ การfacebook แค่ไหน Inbox ของเราก็จะยิงรับข้อมูลมากขึ้นซึ่งจะทาให้ ่เราเกิดความราคาญได้ ทีน้ ีกถึงเวลาเริ่ มต้นสมัครเล่น Facebook กันเสี ยที ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ็ 1. เข้าที่เว็บไซต์ http://www.facebook.com
 2. 2. 2. คลิกที่ ภาษาไทย (ขออนุญาตใช้งาน Facebook ในแบบภาษาไทย)3. กรอกรายละเอียดของเรา ให้ครบทุกช่อง ถ้าเป็ นไปได้ควรกรอกให้ตรงกับความเป็ นจริ งโดยเฉพาะ อีเมล์
 3. 3. 4. พิมพ์ตวอักษรที่เรามองเห็น จากนั้นให้คลิกปุ่ ม ลงทะเบียน ั5. คลิกที่ ข้าม
 4. 4. 6.คลิกที่ ข้ าม ขั้นตอนนี้7. คลิกที่ ข้ าม
 5. 5. 8.คลิกที่ ข้ าม9. คลิกที่ ข้ าม
 6. 6. 10.จะปรากฏแถบข้อความแจ้งกับเราว่า ได้ส่งคาขอการยืนยันการสมัครจากทีมงาน Facebook ไปยังอีเมล์ของเรา (อีเมล์ที่กรอกตอนสมัคร) ให้เรารี บไปเช็คอีเมล์ได้เลย11.เปิ ดเช็คอีเมล์ใน Inbox เราจะพบว่ามีอีเมล์มาใหม่อยู่ 2 ฉบับ ให้เราคลิกเปิ ดอ่านอีเมล์หวข้อ การยืนยัน ัชื่อเข้าใช้งาน Facebook ดังรู ป
 7. 7. 12. คลิกลิงค์ยนยันการสมัครได้เลย ื13.การสมัครได้รับการยืนยันแล้ว ให้คลิก ตกลง
 8. 8. 14.จะกลับเข้าสู่หน้าเว็บ Facebook อีกครั้ง ซึ่งหน้าตาอาจจะยังดูแปลกๆ นิดหน่อย เนื่องจากเรายังไม่มีเพื่อนเล่น Facebook กับเรา15.ขั้นตอนสมัคร Facebook ก็จบแต่เพียงเท่านี้ และทุกครั้งที่เล่น Facebook เสร็จแล้วก็อย่าลืม ออกจากระบบ อย่างถูกวิธี ดังรู ป
 9. 9. อะไร ตรงไหน ที่เราต้ องใช้ บ่อยๆใน Facebook ผูเ้ ริ่ มต้นใช้ Facebook หลายท่านมักจะบ่นให้ฟังว่า ใช้งานยาก เพราะไม่รู้วาอะไรอยูตรงไหนบ้าง ่ ่จะคลิกหรื อจะพิมพ์อะไรก็กลัวจะผิดซึ่งก็ตองยอมรับว่าเมนูการใช้งานใน Facebook นั้นค่อนข้างเยอะจริ ง ้ ้ ัแต่ทุกเมนูลวนแล้วแต่นามาซึ่งประโยชน์กบตัวผูใช้งานแทบทั้งสิ้ น และจากประสบการณ์ เมนูที่เราเข้าไปใช้ ้บ่อยๆนั้นมีอยูไม่กี่จุด มาดูกนว่ามีตรงไหนบ้าง ่ ั1.ก่อนอื่นให้คลิกเมนู หน้าแรก กลับไปหน้าหลัก2.และนี่คือส่ วนที่เราต้องใช้บ่อยๆ ใน Facebook
 10. 10. 1. Wall (วอลล์) เป็ นส่วนที่เราจะสามารถโพสต์ ข้อความ, วิดีโอ, กิจกรรมนัดหมาย และ รู ปภาพ 2. ส่ วนแสดงการโพสต์ ข้อมูล ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของวอลล์นนเอง ตรงนี้จะแสดงข้อมูลที่เราได้ ั่ โพสต์และข้อมูลของเพื่อนๆ ของเรา 3. Update Status เป็ นส่วนที่จะแสดงข้อมูลใหม่ๆ ได้แก่ ได้เพื่อนใหม่ , ได้ขอความ ้ ส่ วนตัวใหม่ และได้รับโพสต์ใหม่ 4. คาร้ องขอ ส่วนนี้จะคล้ายกับ Update Status ได้แก่ ได้รับเชิญให้เราไปร่ วมกิจกรรม, ได้รับเชิญให้เราไปร่ วมเล่นเกมส์ และได้เพื่อนใหม่ ่Facebook ก็ถือได้วาเป็ นเว็บบริ การทางอินเตอร์เน็ตเว็บหนึ่ง ที่ให้ความเพลิดเพลินแบบทั้งมีสาระและเป็ นการคลายเครี ยดให้เราได้อีกด้วย โดย facebook มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ ็ *ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร พูดคุยโต้ตอบแบบทันทีทนใด รึ ไม่ อาจจะฝากข้อความไว้กได้ ัในกรณี ที่ผติดต่อไม่ออนไลน์ ระบบแจ้งเตือนเร็ วมาก โดยเฉพาะกระดานข่าว ที่จะอัพเดตความ ู้เคลื่อนไหวของบุคคลต่างๆแบบทันทีทนใด ั *ใช้ในการดาเนินธุรกิจบางอย่าง โดยการโพสต์รูปภาพหรื อสิ นค้าของเราเอาไว้แล้วทา ัการแท็กให้กบคนที่จะสนใจสิ นค้าของเรา ั *ใช้สร้างความเพลิดเพลิน หรื อแก้เครี ยดให้กบตัวเอง โดยการเล่นเกมส์เพื่อฆ่าเวลาก็ได้ ่ *ใช้ในการสื บค้น บุคคลต่างๆที่ผานเข้ามาในชีวตเราหรื อบุคคลที่เราอยากรู ้จก แต่ไม่กล้า ิ ัพูดคุยตรงๆ เราสามารถเข้าไปดูขอมูลได้ ้

×