Magazine 2cross def_lr

Corina Rossen
Corina RossenZelfstandig Loopbaancoach (Noloc erkend) Mobiliteit Outplacement Persoonlijke ontwikkeling um Tilburg University
Magazine 2cross def_lr
2
3
Inhoud
Voor werkgevers 16
Wie ben ik? 20
Ervaringen van anderen 18
Outplacement en Reïntegratie 8
Loopbaancoaching 6
Welkom bij 2CROSS 4
Dertigersdilemma 10
Werkwijze 12
Flow at work 14
Interim 17
Welkom bij
4
5
2CROSS
2CROSS staat voor ‘to cross’; kruisen, oversteken.
En met 5 van de 7 letters van mijn voor- en achternaam (Corina ROSSen)
vertegenwoordigt 2CROSS tegelijkertijd een deel van mij; het deel wat een
enthousiaste en deskundige bijdrage levert als je kampt met vragen of
dilemma’s op het gebied van je loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.
Heel wat paden en wegen kruisen elkaar.
Tijdens je leven en loopbaan kom je ook
op paden of kruispunten waarbij de vraag
rijst of je je pad wel moet vervolgen, of
welke weg je op dit kruispunt nu wilt of
kunt inslaan?
2CROSS leert je hoe je op die kruispunten
in je leven ontdekt welke weg het beste
bij je past. Door je bewust te worden van
je eigen talenten en drijfveren, je wensen
en mogelijkheden, ben je beter in staat de
juiste keuzes te maken.
Doen wat werkelijk bij je past geeft je
plezier, maakt je enthousiast en geeft je
energie.
Beschouw het lezen van deze informatie
als een moment voor jezelf, tenslotte is
dat ook waar mijn dienstverlening zich op
richt: Jouw vraag, jouw onderzoek, jouw
inzichten, jouw keuzes en jouw toekomst.
Ik hoop dat mijn aanbod aansluit bij jouw
behoefte en dat onze paden zich daadwer-
kelijk in de praktijk gaan kruisen.
Spreekt deze informatie je aan?
Bel me dan op 06-23848661 voor een
oriënterende afspraak, die natuurlijk
kosteloos is.
6
Loopbaan
7
coaching
Er zijn verschillende redenen om op een bepaald moment stil te staan bij je
loopbaanpad tot nu en hoe je het wilt voortzetten.
De aanleiding kan een recente ontwikkeling in je werk of privéleven zijn,
maar het kan ook al een tijdje sluimeren.
Voorbeelden hiervan zijn onder meer:
	ik heb mijn opleiding afgerond, wat wil
ik er nu eigenlijk mee gaan doen?
	Ik haal geen voldoening uit mijn werk,
waar haal ik wel voldoening uit?
	Ik kan mijn eigen werk (door lichame-
lijke, psychische klachten of om ande-
re redenen) niet meer doen, wat kan ik
nu wel doen?
	Ik ben vastgelopen in mijn werk,
wat nu?
	Ik ben nu een tijd aan het werk, maar
is dit alles?
	Ik ben gevraagd voor een functie,
maar kan en/of wil ik dat wel?
	Ik wil een volgende stap in mijn loop-
baan zetten, wat zou dat kunnen zijn?
Om tot een goed vervolg op deze keuzes
of situaties te komen, is het belangrijk
antwoord te vinden op de volgende
vragen:
	 wie ben ik ècht?
	 Wat wil ik ècht?
	 Wat kan ik ècht?
	 Wat doe ik ècht?
In de individuele coachgesprekken
bespreken we de huiswerkopdrachten en
de oefeningen die we tijdens de sessies
doen. Deze zijn er allemaal op gericht je
werkelijke talenten, drijfveren, interes-
ses, kennis en kunde in kaart te brengen.
Daarmee vergroot je je zelfinzicht en
vind je je antwoorden op de bovenge-
noemde vragen.
Het uiteindelijke resultaat is dat je weet
wat je wilt en kunt en dat je in staat bent
om op basis hiervan je volgende stap in
je loopbaan te zetten.
De begeleiding is altijd maatwerk
8
Outplacement
9
Soms zijn er situaties waarin jij en je werkgever afscheid van elkaar moeten
nemen, al dan niet met wederzijds begrip en/of acceptatie. De aanleiding
kan divers zijn, denk aan een reorganisatie, een onoverbrugbaar conflict,
het niet meer kunnen terugkeren na ziekte (2e spoor WvP) of geen groei-
mogelijkheden meer hebben.
Het kan een enorme schok zijn om gecon-
fronteerd te worden met de ‘eindigheid’
van je baan, zeker bij een langdurig dienst-
verband. Maar bedenk wel dat het niet de
eindigheid van je loopbaan betekent!
Twijfels en onzekerheden kunnen de kop
opsteken. Maar door het goed in kaart
brengen van je persoonlijke eigenschap-
pen, je kwaliteiten en talenten, je interes-
ses en motivatie om te werken, leer je die
eventuele twijfels en onzekerheden om te
zetten naar het zien van nieuwe mogelijk-
heden en kansen.
Je zult merken dat het je weer vertrouwen
en energie geeft en dat je in staat bent om
je volgende stap in je loopbaan te zetten.
Bij outplacementbegeleiding en reïnte-
gratie werken we in de coachingsgesprek-
ken eerst aan het in kaart brengen van je
persoonlijk profiel, zodat je je goed kunt
presenteren op de arbeidsmarkt.
Hiertoe maak je diverse (huiswerk-)op-
drachten, die je inzicht geven in wat je wilt
en wat je een nieuwe werkgever te bieden
hebt.
Daarnaast ondersteun ik je ook bij het
vinden van een passende, nieuwe (werk-)
omgeving. Hiervoor help ik je met het
benaderen van de arbeidsmarkt door
onder meer het samenstellen van je CV en
sollicitatiebrieven, inzicht te geven in de
moderne media en instrumenten als het
gaat om solliciteren en leer ik je netwerken.
Omdat de werkgever in deze situaties
meestal de opdrachtgever is, wordt deze
tijdens het verloop van het traject op de
hoogte gehouden over de voortgang van
het proces. Bij de start van het traject
maken we hierover afspraken.
De begeleiding is altijd maatwerk
Voor werkgevers: zie pagina 16
10
11
Het Dertigersdilemma
In de periode rond de dertig lijkt het wel permanent spitsuur in je hoofd. Dit
is de fase waarin grote beslissingen genomen moeten worden op het gebied
van carrière, relaties, kinderen en huis. We leven in een maatschappij waar-
in alles kan, oneindige keuzes en alternatieven op alle gebieden. Maar als je
nou niet kiezen kunt omdat je niet weet wat je werkelijk wilt, of waar je het
nu eigenlijk allemaal voor doet?
De meeste dertigers hebben het ogen-
schijnlijk prima voor elkaar, maar toch
knaagt er iets… Opvallend is dat rond
deze leeftijd voornamelijk hoog opgelei-
den (meestal vrouwen) met hardnekkige
dilemma’s te maken krijgen. De drie se-
rieuze issues van dertigers: Keuzestress,
perfectie en zingeving.
Loop je met vragen als:
	“is dit alles?” en
	“wat wil ik nu ècht?”
Heb je last van onrust, spanning, stress,
onzekerheid en vermoeidheid? Dit zijn
onder meer kenmerken van een
Dertigersdilemma.
Niks mis mee, ik zou bijna zeggen
Gefeliciteerd! Tenslotte is dit een
leerzame levensfase die hooguit
ongemakkelijk is. Maar door het te door-
leven, zul je juist inzichten opdoen die
bijdragen aan het kunnen en durven
focussen en zelf-sturen. Hiermee leg je
de basis waardoor je je persoonlijke doe-
len bewuster kunt stellen en realiseren.
Vanuit mijn eigen herkenning en met
grote nieuwsgierigheid heb ik mij in het
Dertigersdilemma verdiept. Als loopbaan-
coach help ik je dan ook graag bij het
omgaan met je loopbaandilemma(’s).
Dit doen we door naast de traditionele
loopbaanvragen (wie ben ik, wat kan ik en
wat wil ik) ook stil te staan bij de thema’s
keuzestress, perfectie en zingeving in
relatie tot je loopbaan.
De begeleiding is altijd maatwerk
12
13
Werkwijze
We starten altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we
nader kennis, bespreken we wat je vraag precies is en welke doelstelling
daaraan gekoppeld wordt. Ook wederzijdse verwachtingen en wensen wor-
den verduidelijkt. Als er een wederzijdse klik tussen ons is, maken we ook
afspraken over het aantal gesprekken en de kosten. De gesprekken duren
gemiddeld 1,5 uur.
Elk traject is maatwerk, omdat ieder
persoon nu eenmaal uniek is. Op basis
van de persoonlijke vraag of situatie en
het vastgestelde doel wordt vorm
gegeven aan het traject.
Maar of het nu gaat om een loopbaan-
vraag, een outplacementtraject of om
reïntegratie, de volgende thema’s zijn de
bouwstenen waarmee wordt gewerkt:
	Wie ben ik? Visievorming op jezelf.
	Wat kan ik? Je talenten, kennis en
kunde ontdekken en benutten.
	Wat wil ik? Je interesses en drijfveren
ontdekken en benutten, maar ook je
doelen definiëren.
	Hoe bereik ik dat? Je plan van aanpak
en eventuele hulpbronnen bepalen.
	Wat staat me (nog) in de weg? Bewust
worden van je innerlijke criticus en
belemmerende overtuigingen.
Als je wilt dat er een verandering op-
treedt in je situatie of loopbaan, betekent
dat automatisch dat je zelf in actie zult
moeten komen. Ter voorbereiding en als
input op onze gesprekken, zul je daarom
huiswerkopdrachten krijgen.
Ik combineer hierbij opdrachten en
oefeningen vanuit Biografisch werken,
NLP, RET, Oplossingsgericht werken, zo
nodig ondersteund door persoonlijkheids-
vragenlijsten, interesse- en
competentietesten.
Waar?
Wat mij betreft vinden onze gesprekken
plaats op kantoor, bij je thuis, maar
mogelijk ook tijdens een wandeling.
14
Magic Adventure
15
Leer, ontdek en ervaar de magie van werken in een Flow!
Corina Rossen is coach voor Magic Adventure Flow at Work.
Wie kent niet het gevoel van helemaal in
iets opgaan? Je vergeet de tijd, je bent
super geconcentreerd, je voelt je alsof je
boven jezelf uitstijgt, je weet dat je een
goede prestatie levert. Dat is de Flow
die we je meer willen laten ervaren op je
werk.
Flow doet zich meestal voor wanneer
iemand een duidelijk doel voor ogen
heeft, wanneer hij een activiteit verricht
die onmiddellijke feedback verschaft,
en wanneer hij zijn capaciteiten volledig
moet inzetten voor een uitdaging die net
niet te groot is. Iemand die in Flow is, is
zeer geconcentreerd bezig, laat zich niet
afleiden en ervaart een volledige betrok-
kenheid. Het is juist dat er-volledig-in-op-
gaan, het moment zelf optimaal beleven,
waardoor iemand achteraf zegt dat Flow
een Magische ervaring is!
LEER verschillende theorieën en metho-
des die bijdragen aan jouw Flow en hoe
je deze kunt toepassen in jouw werk.
ONTDEK jouw persoonlijke voorwaarden
voor Flow maar ook jouw kwaliteiten,
drijfveren, talenten en missie! ERVAAR
de magie en het plezier van het werken
in een Flow!
Kijk op de site www.magicadventures.nl
voor meer infomatie over de inhoud en
kosten van het traject.
Heb je belangstelling voor dit avontuur,
neem dan contact op met Corina Rossen,
06-23848661 of c.rossen@2cross.nl.
Flow at work
16
Outplacement en Reïntegratie 2e spoor
Soms zijn er situaties waarin u en uw medewerker(s) afscheid van elkaar
moeten nemen, al dan niet met wederzijds begrip en/of acceptatie. De aan-
leiding kan divers zijn, denk aan een reorganisatie, een onoverbrugbaar
conflict of het niet meer kunnen terugkeren na ziekte (2e spoor WvP). Het
is voor beide partijen vaak een lastig proces.
Voor werkgevers
Voor de meeste mensen is het een enor-
me schok geconfronteerd te worden met
de 'eindigheid' van een baan. Het leidt
vaak tot persoonlijke twijfels en onzeker-
heden en in veel gevallen brokkelt ook het
vertrouwen in een stabiel toekomstper-
spectief af. Door outplacementbegeleiding
aan 2CROSS uit te besteden, biedt u de
medewerker de mogelijkheid om de twij-
fels en onzekerheden om te zetten naar
het zien van nieuwe kansen.
Tijdens de coachingsgesprekken werken
we aan het in kaart brengen van het per-
soonlijk profiel van de medewerker. In
processen als deze is het belangrijk dat
de medewerker zelf in actie komt, dus ter
voorbereiding en als input op de gesprek-
ken krijgt de medewerker diverse (huis-
werk-)opdrachten. Deze leiden tot inzicht
in de persoonlijke kwaliteiten, drijfveren
en capaciteiten. Vervolgens wordt de
gewenste zoekrichting in kaart gebracht,
door interesses en voorwaarden in kaart
te brengen.
Uiteraard gaat er veel aandacht uit naar
een goede arbeidsmarktbenadering en
dus het vinden van een passende, nieuwe
(werk-) omgeving. Dit gebeurt door het
samenstellen van een onderscheidend CV,
formuleren van aansprekende sollicitatie-
brieven, inzicht te geven in de moderne
media als het gaat om solliciteren en de
medewerker te leren netwerken.
Als opdrachtgever wordt u tijdens het ver-
loop van het traject op de hoogte gehou-
den over de voortgang van het proces. Bij
de start van het traject maken we hierover
afspraken.
De begeleiding is altijd maatwerk, om die
reden worden er in overleg afspraken
gemaakt over de duur en aanpak van het
outplacementtraject.
17
Interim
Heeft u binnen uw eigen organisatie bij-
voorbeeld tijdelijk behoefte aan een:
	loopbaancoach,
	mobiliteitsadviseur,
	coach persoonlijke ontwikkeling,
	HR-medewerker,
	co-trainer (groeps- en teamtrainingen)
	projectmedewerker in een project dat
gerelateerd is aan mens en arbeid,
dan praat ik daar graag met u over
door tijdens een persoonlijke
ontmoeting.
Daarnaast kan ik u of uw middenkader
bijvoorbeeld ondersteunen bij het voeren
van selectiegesprekken met uw sollicitan-
ten.
Ik kan mezelf beschrijven als een doener
met graag enige vrijheid in handelen, die
houdt van drukte en afwisseling en goed
in staat is te functioneren in verschillen-
de situaties en omgevingen. Ik werk prak-
tisch en resultaatgericht en mijn kracht
ligt in het goed kunnen luisteren, analy-
seren en inleven in mensen en situaties.
Mochten uw vraag en mijn expertise en
dienstverlening toch niet volledig aan-
sluiten bij elkaar, dan beschik ik ook nog
over een breed netwerk van coaches,
loopbaancoaches, HR-deskundigen en
trainers waarin ik voor u kan zoeken naar
een juiste professional.
Interim
In mijn loopbaan hebben mensen en werk altijd centraal gestaan. Vanuit
mijn kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmobiliteit, middle-ma-
nagement en (loopbaan-)coaching, lever ik graag mijn bijdrage aan orga-
nisaties om hun organisatiedoelen te realiseren op deze gebieden. Ik bied
mijn werkzaamheden dan ook op interim basis aan binnen uw organisatie.
18
Ervaringen
1
2
“Ik heb met hulp van Corina in korte tijd
veel geleerd over mezelf, waarbij ik een
stuk wijzer ben Ik geworden over wat ik
wel en wat ik niet wil met betrekking tot
mijn loopbaan.
Na een kennismakingsgesprek sprak
Corina mij, naast de diverse andere loop-
baancoaches, meer aan dan haar con-
currenten. Haar persoonlijke aanpak en
kritische vragen hebben er voor gezorgd
dat ik bij 2Cross een loopbaantraject
ben gaan volgen. Ook het feit dat zij zich
verdiept in de ‘dertigers-dilemma’s’ sprak
me erg aan, vooral omdat ik zelf ook in
deze fase zit. Er zijn zoveel keuzes; wat
wil ik nou?, ik heb spijt van mijn oplei-
ding, Ik kan niet kiezen, ik wil wat zinvols
doen, als ik dit kies kan ik dat niet doen,
etcetera. Hierin heeft Corina mij
begeleid.
Van tevoren was er geen uitgestippeld
traject, maar juist het leuke hieraan is
dat naarmate de gesprekken vorderen,
er elke keer weer gerichte opdrachten
uitkomen, afgestemd op jouw persoon,
waar je mee aan de slag gaat.
Je wordt wel serieus aan het werk gezet,
maar je inzet wordt absoluut beloond;
je leert meer over jezelf en Corina
begeleidt je in de vragen en onzeker-
heden die er zijn. Voor mij is het een hele
bruikbare manier geweest om op deze
manier een klankbord te hebben.”
“De gesprekken hebben een duidelijker
inzicht gegeven over wat ik wil gaan
doen, wat ik kan gaan doen, maar ook
wat ik vooral niet (meer) wil doen. Met
het doorlopen van dit traject zijn de con-
clusies mooi op een rijtje komen te staan,
iets dat mij in mijn hoofd niet lukte.
Verder had ik een vrij negatief beeld
over mijzelf op de arbeidsmarkt en ook
dat beeld is, door de samenwerking met
Corina bijgesteld.
Tevens hebben de gesprekken er voor ge-
zorgd dat na jaren van alleen nadenken,
er nu eindelijk ook echt iets gaat gebeu-
ren op het gebied van het zoeken naar
een andere baan.”
van anderen
3
4
Corina is met haar praktische en vaak
ontnuchterende houding goed in staat
zaken (weer) tot de ware proportie terug
te brengen. In haar loopbaancoaching is
ze dan ook in staat vanuit deze houding
de ander snel te laten inzien waar het
echt om gaat. Met haar uitvoerbare sug-
gesties stelt ze haar kandidaten in staat
niet alleen een loopbaanperspectief te
ontwikkelen, maar het ook te realiseren.
De bekende Amerikaanse management-
goeroe Tom Peters twitterde in 2010:
Wie je moet aannemen voor die klus?
Haar.
Een onervaren gedreven vrouw is beter
dan een ervaren man die over zijn
pensioen begint.
Als projectmanager van allerlei projecten
op het snijvlak van onderwijs en arbeids-
markt heb ik de ervaring opgedaan dat
het altijd individuele mensen zijn die het
verschil maken. Zo kwam een dik jaar
geleden Corina op mijn pad. We hebben
geweldig samengewerkt aan het project
Kleurrijk Brabant Onderneemt.
De tweet van Tom Peters is waar,
vrouwen zijn serieus en ook gedreven in
hun taakopvatting. Onervaren op het
gebied van interim-werk en project-
management is Corina zeker niet. Om het
simpel te zeggen. Je kunt haar snel
inwerken en inzetten op allerlei ingewik-
kelde projecten waarin relatieopbouw en
-onderhoud, het winnen van vertrouwen
van je klanten, en het organiseren van
allerlei events met een gerust hart aan
haar overgelaten kunnen worden.
Corina is serieus in haar werk maar zeer
prettig in de omgang; zij is een echt
mensenmens. Ik kan niet anders doen
dan haar van harte bij u aanbevelen voor
interim-klussen. De voorwaarde is uiter-
aard wel dat u in staat bent uw vertrou-
wen te delegeren en dat Corina achter de
doelstellingen van de klus kan staan, met
andere worden dat ze zich kan verbinden
aan de klus die geklaard moet worden.
Erik Houben
Senioradviseur PSW
wilt u hierover met mij van gedachten
wisselen? 06 - 22902113
19
20
Corina Rossen (1970)
Samenwonend met vriend en trotse
moeder van dochter Suus (2001)
In mijn eigen loopbaan hebben mens en
arbeid altijd centraal gestaan. Na mijn
studie Arbeidsvoorziening (specialisatie
PO) aan de Akademie Mens-Arbeid aan
de Fontys Hogeschool in Tilburg, ben ik
gaan werken als consulent bij Arbeids-
voorziening. Aansluitend heb ik jaren
ervaring opgedaan in arbeidsbemiddeling
en reïntegratie bij een grote uitzendorga-
nisatie, waar ik later manager werd van
een vestiging binnen de divisie Bedrijfs-
opleidingen. Na ruim 8 jaar veranderde
ik van werkgever en ben ik als account-
manager gaan werken bij een groot
reïntegratiebedrijf. In deze functie was ik
veel in contact met private en publieke
organisaties, om vorm te geven aan het
activeren en begeleiden van mensen in
een uitkeringssituatie bij hun terugkeer
naar de arbeidsmarkt.
In 2006 heb ik 2CROSS opgericht.
Ik wilde namelijk niet langer meer óver
mensen op de arbeidsmarkt praten maar
mèt die mensen. Op deze manier kan ik
zelf ook weer daadwerkelijk een bijdrage
leveren aan iemands loopbaankeuze of
persoonlijke ontwikkeling.
Om deze keuze nog meer kracht bij te
zetten, heb ik in 2008 met veel plezier
de opleiding Loopbaanadviseur bij BGL
 Partners gevolgd. Met de succesvolle
afronding hiervan, sta ik ingeschreven
in het Post-HBO Register en ben ik in
het bezit van testlicentie-B van Pearson.
Daarnaast ben ik lid van Noloc, (Neder-
landse Orde van Loopbaanadvideurs en
Outplacement-Consulenten).
Ik werk vanuit de overtuiging dat het
hebben van (betaald) werk een belang-
rijke factor is voor iemands persoonlijk
welzijn. Het geeft een groot gevoel van
eigenwaarde, zelfvertrouwen en het
geeft structuur aan het dagelijks leven.
Daarnaast geloof ik dat ieder mens over
specifieke kwaliteiten beschikt en dat het
werken vanuit die kwaliteiten de voldoe-
ning en eigenwaarde nog meer versterkt.
Met duidelijk zicht op de eigen specifieke
kwaliteiten en drijfveren is iemand ook
beter in staat om de eigen persoonlijke
ontwikkeling en loopbaanpad vorm te ge-
ven en hierin de nodige keuzes te maken.
Als coach begeleid ik dit proces, maar
alleen de deelnemer zelf kan het tot een
succes maken.
Wie ben ik?
21
Wat anderen over mij zeggen:
vriendelijk, informeel, gedreven,
respectvol, betrouwbaar,
oplossingsgericht samen-werkend,
luisterend en analyserend,
reflecterend en leergierig.
22
Contact
2CROSS
Loopbaancoaching • Outplacement • Reïntegratie
Corina Rossen
Speelhuislaan 55
4815 CB Breda
M: 06- 23848661
c.rossen@2cross.nl
www.2cross.nl

Recomendados

IBO Business School whitepaper 'Doorgroeien na je 40ste, het kan!' von
IBO Business School whitepaper 'Doorgroeien na je 40ste, het kan!'IBO Business School whitepaper 'Doorgroeien na je 40ste, het kan!'
IBO Business School whitepaper 'Doorgroeien na je 40ste, het kan!'IBO_Business_School
436 views5 Folien
De praktijk van coaching - Managementsite - Cris Zomerdijk- Interview Bouke ... von
De praktijk van coaching - Managementsite - Cris Zomerdijk- Interview Bouke ...De praktijk van coaching - Managementsite - Cris Zomerdijk- Interview Bouke ...
De praktijk van coaching - Managementsite - Cris Zomerdijk- Interview Bouke ...CrisZomerdijk
346 views5 Folien
Authentiek personal branding brochure von
Authentiek personal branding brochureAuthentiek personal branding brochure
Authentiek personal branding brochureErik Janssen
519 views15 Folien
Over coaching von
Over coachingOver coaching
Over coachingPeter Stal
341 views10 Folien
CLM6_Buchel_Tijd voor veerkracht von
CLM6_Buchel_Tijd voor veerkrachtCLM6_Buchel_Tijd voor veerkracht
CLM6_Buchel_Tijd voor veerkrachtYolanda Buchel
235 views5 Folien
Effectiviteit, prio's en doelen | Target Point, Guide to Change von
Effectiviteit, prio's en doelen | Target Point, Guide to ChangeEffectiviteit, prio's en doelen | Target Point, Guide to Change
Effectiviteit, prio's en doelen | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
198 views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Publicatie bevlogen aan het werk von
Publicatie bevlogen aan het werkPublicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werkCIC Company
105 views5 Folien
Acerta ik wil starten von
Acerta ik wil starten Acerta ik wil starten
Acerta ik wil starten Innovation OIC
1K views28 Folien
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change von
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeTeamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
879 views35 Folien
Module 01 sessie 4 von
Module 01 sessie 4Module 01 sessie 4
Module 01 sessie 4Eline Goethals
307 views66 Folien
NFM_herfst_2014_p24-27 von
NFM_herfst_2014_p24-27NFM_herfst_2014_p24-27
NFM_herfst_2014_p24-27Gaby Schaffrath
165 views4 Folien
Soulsignature-coaching von
Soulsignature-coachingSoulsignature-coaching
Soulsignature-coachingMarjon te Riele
316 views3 Folien

Was ist angesagt?(19)

Publicatie bevlogen aan het werk von CIC Company
Publicatie bevlogen aan het werkPublicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werk
CIC Company105 views
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeTeamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo879 views
Thuiswerkdag13 05-2013.3. gi.md von Inklaar
Thuiswerkdag13 05-2013.3. gi.mdThuiswerkdag13 05-2013.3. gi.md
Thuiswerkdag13 05-2013.3. gi.md
Inklaar275 views
How to Stay Happy As A Coach (In Dutch) von Onno Hamburger
How to Stay Happy As A Coach (In Dutch)How to Stay Happy As A Coach (In Dutch)
How to Stay Happy As A Coach (In Dutch)
Onno Hamburger248 views
Personal branding CVvdT integrand von Tom Scholte
Personal branding CVvdT integrandPersonal branding CVvdT integrand
Personal branding CVvdT integrand
Tom Scholte636 views
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13) von Peter de Kuster
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13)Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13)
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13)
Peter de Kuster220 views
Veranderen, (zelf) managen van transities | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Veranderen, (zelf) managen van transities | Target Point, guide to changeVeranderen, (zelf) managen van transities | Target Point, guide to change
Veranderen, (zelf) managen van transities | Target Point, guide to change
angela van de Loo2.1K views
Werken aan engagement | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
angela van de Loo1.2K views

Destacado

Presentatie workshop iedereen coach von
Presentatie workshop iedereen coachPresentatie workshop iedereen coach
Presentatie workshop iedereen coachETION
274 views22 Folien
De toekomst van een organisatie von
De toekomst van een organisatieDe toekomst van een organisatie
De toekomst van een organisatieanitadeibert
382 views14 Folien
Ppt pemasaran bu nanik von
Ppt pemasaran bu nanikPpt pemasaran bu nanik
Ppt pemasaran bu nanikMillatilqoyyimah
231 views21 Folien
Talent 2.0 Een Nieuwe Visie, Een Ander Geluid Door Alexander Crepin von
Talent 2.0 Een Nieuwe Visie, Een Ander Geluid Door Alexander CrepinTalent 2.0 Een Nieuwe Visie, Een Ander Geluid Door Alexander Crepin
Talent 2.0 Een Nieuwe Visie, Een Ander Geluid Door Alexander CrepinAlexander Crépin
1K views82 Folien
On the Road Again von
On the Road AgainOn the Road Again
On the Road AgainHerman Klepper
268 views1 Folie
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr... von
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...Alexander Crépin
2.4K views77 Folien

Destacado(10)

Presentatie workshop iedereen coach von ETION
Presentatie workshop iedereen coachPresentatie workshop iedereen coach
Presentatie workshop iedereen coach
ETION274 views
De toekomst van een organisatie von anitadeibert
De toekomst van een organisatieDe toekomst van een organisatie
De toekomst van een organisatie
anitadeibert382 views
Talent 2.0 Een Nieuwe Visie, Een Ander Geluid Door Alexander Crepin von Alexander Crépin
Talent 2.0 Een Nieuwe Visie, Een Ander Geluid Door Alexander CrepinTalent 2.0 Een Nieuwe Visie, Een Ander Geluid Door Alexander Crepin
Talent 2.0 Een Nieuwe Visie, Een Ander Geluid Door Alexander Crepin
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr... von Alexander Crépin
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...
Workshop coaching toegelicht, een verkenning, een overzicht door Alexander Cr...
Alexander Crépin2.4K views
Profile Dynamics Info von guestbc64bb
Profile Dynamics InfoProfile Dynamics Info
Profile Dynamics Info
guestbc64bb3.8K views
Slim "solliciteren" - HB café Delft von TeSsA FaBeR
Slim "solliciteren" - HB café DelftSlim "solliciteren" - HB café Delft
Slim "solliciteren" - HB café Delft
TeSsA FaBeR1.5K views
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching von TeSsA FaBeR
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coachingNoloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
TeSsA FaBeR2K views
Outplacement & Outplacement 2.0 Toelichting & Definitie von Alexander Crépin
Outplacement & Outplacement 2.0 Toelichting & DefinitieOutplacement & Outplacement 2.0 Toelichting & Definitie
Outplacement & Outplacement 2.0 Toelichting & Definitie
Alexander Crépin355 views

Similar a Magazine 2cross def_lr

Beroepsprofiel_SarienHage_Denk&Ga von
Beroepsprofiel_SarienHage_Denk&GaBeroepsprofiel_SarienHage_Denk&Ga
Beroepsprofiel_SarienHage_Denk&GaSarien Hage
249 views3 Folien
Beroepsprofiel sarien hage_denk&ga von
Beroepsprofiel sarien hage_denk&gaBeroepsprofiel sarien hage_denk&ga
Beroepsprofiel sarien hage_denk&gaSarien Hage
208 views3 Folien
Echt werkgeluk lezing von
Echt werkgeluk lezingEcht werkgeluk lezing
Echt werkgeluk lezingClaudine Drees
64 views26 Folien
Fonck coaching aanbod von
Fonck coaching  aanbodFonck coaching  aanbod
Fonck coaching aanbodMieke Zwart
559 views6 Folien
Persoonlijk Leiderschap von
Persoonlijk LeiderschapPersoonlijk Leiderschap
Persoonlijk LeiderschapAlex Lagas
140 views4 Folien
Levensloopbaan 2013 von
Levensloopbaan 2013 Levensloopbaan 2013
Levensloopbaan 2013 PintaPeople BV
205 views2 Folien

Similar a Magazine 2cross def_lr(20)

Beroepsprofiel_SarienHage_Denk&Ga von Sarien Hage
Beroepsprofiel_SarienHage_Denk&GaBeroepsprofiel_SarienHage_Denk&Ga
Beroepsprofiel_SarienHage_Denk&Ga
Sarien Hage249 views
Beroepsprofiel sarien hage_denk&ga von Sarien Hage
Beroepsprofiel sarien hage_denk&gaBeroepsprofiel sarien hage_denk&ga
Beroepsprofiel sarien hage_denk&ga
Sarien Hage208 views
Fonck coaching aanbod von Mieke Zwart
Fonck coaching  aanbodFonck coaching  aanbod
Fonck coaching aanbod
Mieke Zwart559 views
Persoonlijk Leiderschap von Alex Lagas
Persoonlijk LeiderschapPersoonlijk Leiderschap
Persoonlijk Leiderschap
Alex Lagas140 views
Coachingstrajecten Spiegelspraak 2016 von Gaitske Jedema
Coachingstrajecten Spiegelspraak 2016Coachingstrajecten Spiegelspraak 2016
Coachingstrajecten Spiegelspraak 2016
Gaitske Jedema349 views
One life two realities - folder 2011 von new shoes today
One life two realities - folder 2011One life two realities - folder 2011
One life two realities - folder 2011
new shoes today369 views
Een+selectie+van+onze+coaches von Saniye Çelik
Een+selectie+van+onze+coachesEen+selectie+van+onze+coaches
Een+selectie+van+onze+coaches
Saniye Çelik567 views
Basishouding,vaardigheden en competenties leercoach von henkbrock
Basishouding,vaardigheden en competenties leercoachBasishouding,vaardigheden en competenties leercoach
Basishouding,vaardigheden en competenties leercoach
henkbrock1.5K views
Enquête Psychische Kwetsbaarheid en Werk von CobivV
Enquête Psychische Kwetsbaarheid en WerkEnquête Psychische Kwetsbaarheid en Werk
Enquête Psychische Kwetsbaarheid en Werk
CobivV732 views
Artikel in Qompas Sollicitatiegids von Koos Gloudemans
Artikel in Qompas SollicitatiegidsArtikel in Qompas Sollicitatiegids
Artikel in Qompas Sollicitatiegids
Koos Gloudemans322 views
47353 Infomedics PO boekje cor3 von Job Bohnen
47353 Infomedics PO boekje cor347353 Infomedics PO boekje cor3
47353 Infomedics PO boekje cor3
Job Bohnen120 views
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECT von Paul Kop
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECTweb-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECT
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECT
Paul Kop238 views
Whitepaper Lagerweij Het Mens Effect - webspread von Tallien Rintjema
Whitepaper Lagerweij Het Mens Effect - webspreadWhitepaper Lagerweij Het Mens Effect - webspread
Whitepaper Lagerweij Het Mens Effect - webspread
Tallien Rintjema285 views
flyer keuscoaching von yvo keus
flyer keuscoachingflyer keuscoaching
flyer keuscoaching
yvo keus312 views

Magazine 2cross def_lr

 • 2. 2
 • 3. 3 Inhoud Voor werkgevers 16 Wie ben ik? 20 Ervaringen van anderen 18 Outplacement en Reïntegratie 8 Loopbaancoaching 6 Welkom bij 2CROSS 4 Dertigersdilemma 10 Werkwijze 12 Flow at work 14 Interim 17
 • 5. 5 2CROSS 2CROSS staat voor ‘to cross’; kruisen, oversteken. En met 5 van de 7 letters van mijn voor- en achternaam (Corina ROSSen) vertegenwoordigt 2CROSS tegelijkertijd een deel van mij; het deel wat een enthousiaste en deskundige bijdrage levert als je kampt met vragen of dilemma’s op het gebied van je loopbaan of persoonlijke ontwikkeling. Heel wat paden en wegen kruisen elkaar. Tijdens je leven en loopbaan kom je ook op paden of kruispunten waarbij de vraag rijst of je je pad wel moet vervolgen, of welke weg je op dit kruispunt nu wilt of kunt inslaan? 2CROSS leert je hoe je op die kruispunten in je leven ontdekt welke weg het beste bij je past. Door je bewust te worden van je eigen talenten en drijfveren, je wensen en mogelijkheden, ben je beter in staat de juiste keuzes te maken. Doen wat werkelijk bij je past geeft je plezier, maakt je enthousiast en geeft je energie. Beschouw het lezen van deze informatie als een moment voor jezelf, tenslotte is dat ook waar mijn dienstverlening zich op richt: Jouw vraag, jouw onderzoek, jouw inzichten, jouw keuzes en jouw toekomst. Ik hoop dat mijn aanbod aansluit bij jouw behoefte en dat onze paden zich daadwer- kelijk in de praktijk gaan kruisen. Spreekt deze informatie je aan? Bel me dan op 06-23848661 voor een oriënterende afspraak, die natuurlijk kosteloos is.
 • 7. 7 coaching Er zijn verschillende redenen om op een bepaald moment stil te staan bij je loopbaanpad tot nu en hoe je het wilt voortzetten. De aanleiding kan een recente ontwikkeling in je werk of privéleven zijn, maar het kan ook al een tijdje sluimeren. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: ik heb mijn opleiding afgerond, wat wil ik er nu eigenlijk mee gaan doen? Ik haal geen voldoening uit mijn werk, waar haal ik wel voldoening uit? Ik kan mijn eigen werk (door lichame- lijke, psychische klachten of om ande- re redenen) niet meer doen, wat kan ik nu wel doen? Ik ben vastgelopen in mijn werk, wat nu? Ik ben nu een tijd aan het werk, maar is dit alles? Ik ben gevraagd voor een functie, maar kan en/of wil ik dat wel? Ik wil een volgende stap in mijn loop- baan zetten, wat zou dat kunnen zijn? Om tot een goed vervolg op deze keuzes of situaties te komen, is het belangrijk antwoord te vinden op de volgende vragen: wie ben ik ècht? Wat wil ik ècht? Wat kan ik ècht? Wat doe ik ècht? In de individuele coachgesprekken bespreken we de huiswerkopdrachten en de oefeningen die we tijdens de sessies doen. Deze zijn er allemaal op gericht je werkelijke talenten, drijfveren, interes- ses, kennis en kunde in kaart te brengen. Daarmee vergroot je je zelfinzicht en vind je je antwoorden op de bovenge- noemde vragen. Het uiteindelijke resultaat is dat je weet wat je wilt en kunt en dat je in staat bent om op basis hiervan je volgende stap in je loopbaan te zetten. De begeleiding is altijd maatwerk
 • 9. 9 Soms zijn er situaties waarin jij en je werkgever afscheid van elkaar moeten nemen, al dan niet met wederzijds begrip en/of acceptatie. De aanleiding kan divers zijn, denk aan een reorganisatie, een onoverbrugbaar conflict, het niet meer kunnen terugkeren na ziekte (2e spoor WvP) of geen groei- mogelijkheden meer hebben. Het kan een enorme schok zijn om gecon- fronteerd te worden met de ‘eindigheid’ van je baan, zeker bij een langdurig dienst- verband. Maar bedenk wel dat het niet de eindigheid van je loopbaan betekent! Twijfels en onzekerheden kunnen de kop opsteken. Maar door het goed in kaart brengen van je persoonlijke eigenschap- pen, je kwaliteiten en talenten, je interes- ses en motivatie om te werken, leer je die eventuele twijfels en onzekerheden om te zetten naar het zien van nieuwe mogelijk- heden en kansen. Je zult merken dat het je weer vertrouwen en energie geeft en dat je in staat bent om je volgende stap in je loopbaan te zetten. Bij outplacementbegeleiding en reïnte- gratie werken we in de coachingsgesprek- ken eerst aan het in kaart brengen van je persoonlijk profiel, zodat je je goed kunt presenteren op de arbeidsmarkt. Hiertoe maak je diverse (huiswerk-)op- drachten, die je inzicht geven in wat je wilt en wat je een nieuwe werkgever te bieden hebt. Daarnaast ondersteun ik je ook bij het vinden van een passende, nieuwe (werk-) omgeving. Hiervoor help ik je met het benaderen van de arbeidsmarkt door onder meer het samenstellen van je CV en sollicitatiebrieven, inzicht te geven in de moderne media en instrumenten als het gaat om solliciteren en leer ik je netwerken. Omdat de werkgever in deze situaties meestal de opdrachtgever is, wordt deze tijdens het verloop van het traject op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces. Bij de start van het traject maken we hierover afspraken. De begeleiding is altijd maatwerk Voor werkgevers: zie pagina 16
 • 10. 10
 • 11. 11 Het Dertigersdilemma In de periode rond de dertig lijkt het wel permanent spitsuur in je hoofd. Dit is de fase waarin grote beslissingen genomen moeten worden op het gebied van carrière, relaties, kinderen en huis. We leven in een maatschappij waar- in alles kan, oneindige keuzes en alternatieven op alle gebieden. Maar als je nou niet kiezen kunt omdat je niet weet wat je werkelijk wilt, of waar je het nu eigenlijk allemaal voor doet? De meeste dertigers hebben het ogen- schijnlijk prima voor elkaar, maar toch knaagt er iets… Opvallend is dat rond deze leeftijd voornamelijk hoog opgelei- den (meestal vrouwen) met hardnekkige dilemma’s te maken krijgen. De drie se- rieuze issues van dertigers: Keuzestress, perfectie en zingeving. Loop je met vragen als: “is dit alles?” en “wat wil ik nu ècht?” Heb je last van onrust, spanning, stress, onzekerheid en vermoeidheid? Dit zijn onder meer kenmerken van een Dertigersdilemma. Niks mis mee, ik zou bijna zeggen Gefeliciteerd! Tenslotte is dit een leerzame levensfase die hooguit ongemakkelijk is. Maar door het te door- leven, zul je juist inzichten opdoen die bijdragen aan het kunnen en durven focussen en zelf-sturen. Hiermee leg je de basis waardoor je je persoonlijke doe- len bewuster kunt stellen en realiseren. Vanuit mijn eigen herkenning en met grote nieuwsgierigheid heb ik mij in het Dertigersdilemma verdiept. Als loopbaan- coach help ik je dan ook graag bij het omgaan met je loopbaandilemma(’s). Dit doen we door naast de traditionele loopbaanvragen (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik) ook stil te staan bij de thema’s keuzestress, perfectie en zingeving in relatie tot je loopbaan. De begeleiding is altijd maatwerk
 • 12. 12
 • 13. 13 Werkwijze We starten altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we nader kennis, bespreken we wat je vraag precies is en welke doelstelling daaraan gekoppeld wordt. Ook wederzijdse verwachtingen en wensen wor- den verduidelijkt. Als er een wederzijdse klik tussen ons is, maken we ook afspraken over het aantal gesprekken en de kosten. De gesprekken duren gemiddeld 1,5 uur. Elk traject is maatwerk, omdat ieder persoon nu eenmaal uniek is. Op basis van de persoonlijke vraag of situatie en het vastgestelde doel wordt vorm gegeven aan het traject. Maar of het nu gaat om een loopbaan- vraag, een outplacementtraject of om reïntegratie, de volgende thema’s zijn de bouwstenen waarmee wordt gewerkt: Wie ben ik? Visievorming op jezelf. Wat kan ik? Je talenten, kennis en kunde ontdekken en benutten. Wat wil ik? Je interesses en drijfveren ontdekken en benutten, maar ook je doelen definiëren. Hoe bereik ik dat? Je plan van aanpak en eventuele hulpbronnen bepalen. Wat staat me (nog) in de weg? Bewust worden van je innerlijke criticus en belemmerende overtuigingen. Als je wilt dat er een verandering op- treedt in je situatie of loopbaan, betekent dat automatisch dat je zelf in actie zult moeten komen. Ter voorbereiding en als input op onze gesprekken, zul je daarom huiswerkopdrachten krijgen. Ik combineer hierbij opdrachten en oefeningen vanuit Biografisch werken, NLP, RET, Oplossingsgericht werken, zo nodig ondersteund door persoonlijkheids- vragenlijsten, interesse- en competentietesten. Waar? Wat mij betreft vinden onze gesprekken plaats op kantoor, bij je thuis, maar mogelijk ook tijdens een wandeling.
 • 15. 15 Leer, ontdek en ervaar de magie van werken in een Flow! Corina Rossen is coach voor Magic Adventure Flow at Work. Wie kent niet het gevoel van helemaal in iets opgaan? Je vergeet de tijd, je bent super geconcentreerd, je voelt je alsof je boven jezelf uitstijgt, je weet dat je een goede prestatie levert. Dat is de Flow die we je meer willen laten ervaren op je werk. Flow doet zich meestal voor wanneer iemand een duidelijk doel voor ogen heeft, wanneer hij een activiteit verricht die onmiddellijke feedback verschaft, en wanneer hij zijn capaciteiten volledig moet inzetten voor een uitdaging die net niet te groot is. Iemand die in Flow is, is zeer geconcentreerd bezig, laat zich niet afleiden en ervaart een volledige betrok- kenheid. Het is juist dat er-volledig-in-op- gaan, het moment zelf optimaal beleven, waardoor iemand achteraf zegt dat Flow een Magische ervaring is! LEER verschillende theorieën en metho- des die bijdragen aan jouw Flow en hoe je deze kunt toepassen in jouw werk. ONTDEK jouw persoonlijke voorwaarden voor Flow maar ook jouw kwaliteiten, drijfveren, talenten en missie! ERVAAR de magie en het plezier van het werken in een Flow! Kijk op de site www.magicadventures.nl voor meer infomatie over de inhoud en kosten van het traject. Heb je belangstelling voor dit avontuur, neem dan contact op met Corina Rossen, 06-23848661 of c.rossen@2cross.nl. Flow at work
 • 16. 16 Outplacement en Reïntegratie 2e spoor Soms zijn er situaties waarin u en uw medewerker(s) afscheid van elkaar moeten nemen, al dan niet met wederzijds begrip en/of acceptatie. De aan- leiding kan divers zijn, denk aan een reorganisatie, een onoverbrugbaar conflict of het niet meer kunnen terugkeren na ziekte (2e spoor WvP). Het is voor beide partijen vaak een lastig proces. Voor werkgevers Voor de meeste mensen is het een enor- me schok geconfronteerd te worden met de 'eindigheid' van een baan. Het leidt vaak tot persoonlijke twijfels en onzeker- heden en in veel gevallen brokkelt ook het vertrouwen in een stabiel toekomstper- spectief af. Door outplacementbegeleiding aan 2CROSS uit te besteden, biedt u de medewerker de mogelijkheid om de twij- fels en onzekerheden om te zetten naar het zien van nieuwe kansen. Tijdens de coachingsgesprekken werken we aan het in kaart brengen van het per- soonlijk profiel van de medewerker. In processen als deze is het belangrijk dat de medewerker zelf in actie komt, dus ter voorbereiding en als input op de gesprek- ken krijgt de medewerker diverse (huis- werk-)opdrachten. Deze leiden tot inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en capaciteiten. Vervolgens wordt de gewenste zoekrichting in kaart gebracht, door interesses en voorwaarden in kaart te brengen. Uiteraard gaat er veel aandacht uit naar een goede arbeidsmarktbenadering en dus het vinden van een passende, nieuwe (werk-) omgeving. Dit gebeurt door het samenstellen van een onderscheidend CV, formuleren van aansprekende sollicitatie- brieven, inzicht te geven in de moderne media als het gaat om solliciteren en de medewerker te leren netwerken. Als opdrachtgever wordt u tijdens het ver- loop van het traject op de hoogte gehou- den over de voortgang van het proces. Bij de start van het traject maken we hierover afspraken. De begeleiding is altijd maatwerk, om die reden worden er in overleg afspraken gemaakt over de duur en aanpak van het outplacementtraject.
 • 17. 17 Interim Heeft u binnen uw eigen organisatie bij- voorbeeld tijdelijk behoefte aan een: loopbaancoach, mobiliteitsadviseur, coach persoonlijke ontwikkeling, HR-medewerker, co-trainer (groeps- en teamtrainingen) projectmedewerker in een project dat gerelateerd is aan mens en arbeid, dan praat ik daar graag met u over door tijdens een persoonlijke ontmoeting. Daarnaast kan ik u of uw middenkader bijvoorbeeld ondersteunen bij het voeren van selectiegesprekken met uw sollicitan- ten. Ik kan mezelf beschrijven als een doener met graag enige vrijheid in handelen, die houdt van drukte en afwisseling en goed in staat is te functioneren in verschillen- de situaties en omgevingen. Ik werk prak- tisch en resultaatgericht en mijn kracht ligt in het goed kunnen luisteren, analy- seren en inleven in mensen en situaties. Mochten uw vraag en mijn expertise en dienstverlening toch niet volledig aan- sluiten bij elkaar, dan beschik ik ook nog over een breed netwerk van coaches, loopbaancoaches, HR-deskundigen en trainers waarin ik voor u kan zoeken naar een juiste professional. Interim In mijn loopbaan hebben mensen en werk altijd centraal gestaan. Vanuit mijn kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmobiliteit, middle-ma- nagement en (loopbaan-)coaching, lever ik graag mijn bijdrage aan orga- nisaties om hun organisatiedoelen te realiseren op deze gebieden. Ik bied mijn werkzaamheden dan ook op interim basis aan binnen uw organisatie.
 • 18. 18 Ervaringen 1 2 “Ik heb met hulp van Corina in korte tijd veel geleerd over mezelf, waarbij ik een stuk wijzer ben Ik geworden over wat ik wel en wat ik niet wil met betrekking tot mijn loopbaan. Na een kennismakingsgesprek sprak Corina mij, naast de diverse andere loop- baancoaches, meer aan dan haar con- currenten. Haar persoonlijke aanpak en kritische vragen hebben er voor gezorgd dat ik bij 2Cross een loopbaantraject ben gaan volgen. Ook het feit dat zij zich verdiept in de ‘dertigers-dilemma’s’ sprak me erg aan, vooral omdat ik zelf ook in deze fase zit. Er zijn zoveel keuzes; wat wil ik nou?, ik heb spijt van mijn oplei- ding, Ik kan niet kiezen, ik wil wat zinvols doen, als ik dit kies kan ik dat niet doen, etcetera. Hierin heeft Corina mij begeleid. Van tevoren was er geen uitgestippeld traject, maar juist het leuke hieraan is dat naarmate de gesprekken vorderen, er elke keer weer gerichte opdrachten uitkomen, afgestemd op jouw persoon, waar je mee aan de slag gaat. Je wordt wel serieus aan het werk gezet, maar je inzet wordt absoluut beloond; je leert meer over jezelf en Corina begeleidt je in de vragen en onzeker- heden die er zijn. Voor mij is het een hele bruikbare manier geweest om op deze manier een klankbord te hebben.” “De gesprekken hebben een duidelijker inzicht gegeven over wat ik wil gaan doen, wat ik kan gaan doen, maar ook wat ik vooral niet (meer) wil doen. Met het doorlopen van dit traject zijn de con- clusies mooi op een rijtje komen te staan, iets dat mij in mijn hoofd niet lukte. Verder had ik een vrij negatief beeld over mijzelf op de arbeidsmarkt en ook dat beeld is, door de samenwerking met Corina bijgesteld. Tevens hebben de gesprekken er voor ge- zorgd dat na jaren van alleen nadenken, er nu eindelijk ook echt iets gaat gebeu- ren op het gebied van het zoeken naar een andere baan.”
 • 19. van anderen 3 4 Corina is met haar praktische en vaak ontnuchterende houding goed in staat zaken (weer) tot de ware proportie terug te brengen. In haar loopbaancoaching is ze dan ook in staat vanuit deze houding de ander snel te laten inzien waar het echt om gaat. Met haar uitvoerbare sug- gesties stelt ze haar kandidaten in staat niet alleen een loopbaanperspectief te ontwikkelen, maar het ook te realiseren. De bekende Amerikaanse management- goeroe Tom Peters twitterde in 2010: Wie je moet aannemen voor die klus? Haar. Een onervaren gedreven vrouw is beter dan een ervaren man die over zijn pensioen begint. Als projectmanager van allerlei projecten op het snijvlak van onderwijs en arbeids- markt heb ik de ervaring opgedaan dat het altijd individuele mensen zijn die het verschil maken. Zo kwam een dik jaar geleden Corina op mijn pad. We hebben geweldig samengewerkt aan het project Kleurrijk Brabant Onderneemt. De tweet van Tom Peters is waar, vrouwen zijn serieus en ook gedreven in hun taakopvatting. Onervaren op het gebied van interim-werk en project- management is Corina zeker niet. Om het simpel te zeggen. Je kunt haar snel inwerken en inzetten op allerlei ingewik- kelde projecten waarin relatieopbouw en -onderhoud, het winnen van vertrouwen van je klanten, en het organiseren van allerlei events met een gerust hart aan haar overgelaten kunnen worden. Corina is serieus in haar werk maar zeer prettig in de omgang; zij is een echt mensenmens. Ik kan niet anders doen dan haar van harte bij u aanbevelen voor interim-klussen. De voorwaarde is uiter- aard wel dat u in staat bent uw vertrou- wen te delegeren en dat Corina achter de doelstellingen van de klus kan staan, met andere worden dat ze zich kan verbinden aan de klus die geklaard moet worden. Erik Houben Senioradviseur PSW wilt u hierover met mij van gedachten wisselen? 06 - 22902113 19
 • 20. 20 Corina Rossen (1970) Samenwonend met vriend en trotse moeder van dochter Suus (2001) In mijn eigen loopbaan hebben mens en arbeid altijd centraal gestaan. Na mijn studie Arbeidsvoorziening (specialisatie PO) aan de Akademie Mens-Arbeid aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, ben ik gaan werken als consulent bij Arbeids- voorziening. Aansluitend heb ik jaren ervaring opgedaan in arbeidsbemiddeling en reïntegratie bij een grote uitzendorga- nisatie, waar ik later manager werd van een vestiging binnen de divisie Bedrijfs- opleidingen. Na ruim 8 jaar veranderde ik van werkgever en ben ik als account- manager gaan werken bij een groot reïntegratiebedrijf. In deze functie was ik veel in contact met private en publieke organisaties, om vorm te geven aan het activeren en begeleiden van mensen in een uitkeringssituatie bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. In 2006 heb ik 2CROSS opgericht. Ik wilde namelijk niet langer meer óver mensen op de arbeidsmarkt praten maar mèt die mensen. Op deze manier kan ik zelf ook weer daadwerkelijk een bijdrage leveren aan iemands loopbaankeuze of persoonlijke ontwikkeling. Om deze keuze nog meer kracht bij te zetten, heb ik in 2008 met veel plezier de opleiding Loopbaanadviseur bij BGL Partners gevolgd. Met de succesvolle afronding hiervan, sta ik ingeschreven in het Post-HBO Register en ben ik in het bezit van testlicentie-B van Pearson. Daarnaast ben ik lid van Noloc, (Neder- landse Orde van Loopbaanadvideurs en Outplacement-Consulenten). Ik werk vanuit de overtuiging dat het hebben van (betaald) werk een belang- rijke factor is voor iemands persoonlijk welzijn. Het geeft een groot gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en het geeft structuur aan het dagelijks leven. Daarnaast geloof ik dat ieder mens over specifieke kwaliteiten beschikt en dat het werken vanuit die kwaliteiten de voldoe- ning en eigenwaarde nog meer versterkt. Met duidelijk zicht op de eigen specifieke kwaliteiten en drijfveren is iemand ook beter in staat om de eigen persoonlijke ontwikkeling en loopbaanpad vorm te ge- ven en hierin de nodige keuzes te maken. Als coach begeleid ik dit proces, maar alleen de deelnemer zelf kan het tot een succes maken. Wie ben ik?
 • 21. 21 Wat anderen over mij zeggen: vriendelijk, informeel, gedreven, respectvol, betrouwbaar, oplossingsgericht samen-werkend, luisterend en analyserend, reflecterend en leergierig.
 • 22. 22 Contact 2CROSS Loopbaancoaching • Outplacement • Reïntegratie Corina Rossen Speelhuislaan 55 4815 CB Breda M: 06- 23848661 c.rossen@2cross.nl www.2cross.nl