Lu master folder februari

Masterclasses en Opleidingen
           Thema’s
Doelgroep      Masterclasses o.a.  Opleidingen
Coaches       Eclectisch coachen  Professional Coach
Counsellors     Mental coaching   Teamcoach
Onderwijs      Gezondheids­     Gezondheids­
Zorg sector      begeleiding     begeleider
Begeleiders in    TA Interventies   Coaching in
beroep en praktijk  Oplossingsgericht   het onderwijs
           Teamcoaching
Trefwoorden     Energetisch werken
Bijscholing     Karakterologie
Opleiding      Non­dualistisch
Training       Succesfactoren
Eclectisch
Maatwerk
Leer coachen, samen
                                               met ervaren coaches
                                               Coachen leer je niet alleen in het studielokaal, maar vooral in de praktijk.
                                               Onze Masterclasses bieden stuk voor stuk veel oefenstof, die ter plekke
                                               wordt gepraktiseerd.
Beroepsopleiding tot gecertificeerd Professional Coach
Hoofddocent Alex J. Engel
Zestien Masterclasses met supervisie en praktijk.
Het opleidingsprogramma voor de opleiding tot gecertificeerd ‘Professional Coach’ bestaat uit vijf programmaonderdelen:

1. De zes Masterclasses: Succesfactoren in coaching, Eclectisch werken, Karakterologie,    5. De opleiding wordt afgesloten met een examen, waarin de coach wordt getoetst op
  Mental Coaching, Transactionele interventies en Themagerichte interactie.           de in en buiten de opleiding ontwikkelde competenties en de minimaal noodzakelijk
2. Tien andere Masterclasses naar keuze. Waarbij er na 12 examen gedaan kan worden        basiskennis voor een professionele coach.
  en er daarna nog 4 zijn voor nascholing in het jaar erna.                   NB: het uitgebreide programma en curriculum treft u aan op onze website
3. Coachen in de praktijk (minimaal 5 trajecten samen minimaal 50 uur).             www.lifuniversity.nl/opleiding.html
4. Intervisie en supervisie. Door middel van het delen van elkaars ervaringen (intervisie)
  en persoonlijke begeleiding (supervisie) wordt de opleiding op de persoonlijke omstan-   Het niveau is HBO. De NOBCO heeft deze opleiding met goed gevolg getoetst.
  digheden en ambities toegesneden.                             Investering € 4.995,- excl. btw, excl. verblijfskosten. Tijdens de opleiding mag de student
                                               gebruik maken van het programma CoachingPro®.


                                               Opleiding tot Teamcoach
                                               Hoofddocent Nicole Dubois
                                               Het programma tot teamcoach bestaat uit vier programma onderdelen:
                                               1. De Masterclasses: Teamcoaching, Groepsdynamisch coachen, Karakterologie, Syste-
                                                 misch werken (twee dagen) en Conflicthantering in groepen.
                                               2. Het schrijven van een essay.
                                               3. Een afsluiting met een teamcoaching in de praktijk onder begeleiding van een super-
                                                 visor. Deze dag wordt door de kandidaat zelf georganiseerd bij een bedrijf of instel-
                                                 ling. De kandidaat neemt die dag een supervisor mee. Deze wordt betaald met
                                                 de factuur aan het bedrijf of instelling, waarvoor hij de Teamcoaching doet.
                                               4. Evaluatie met de kandidaat door de supervisor.
                                                 Wanneer de kandidaat de opleiding met minimaal een voldoende voor het essay af-
                                                 rondt ontvangt hij het certificaat ‘Teamcoach’ van Life University.

                                               Investering: € 1.995,-* (kosten abonnement 6 (4 + 1 dubbele) Masterclasses +
                                               supervisie, inclusief beoordeling van het essay.Opleiding tot Eclectisch GezondheidsBegeleider (Healthcoach)
Een Eclectisch Gezondheidsbegeleider is een professional die mensen op een integrale     Door het volgen van één of meer van de benodigde modules die door Life University wor-
wijze begeleidt bij het maken van effectieve keuzes met betrekking tot hun individuele    den aangeboden kan de student de nog benodigde kennis opdoen en aan de praktijk van
welzijn. De eclectische gezondheidsbegeleiding wordt, vanwege de unieke combinatie      Eclectisch GezondheidsBegeleiding koppelen.
van de benodigde specifieke (medische) kennis en (coach)ervaring, als een nieuw vak       Op de tweede dag van de Integratiemodule, toont de EGB-er met diens portfolio een
gezien. Een gecertificeerde EGB-er is meer dan bij andere disciplines in staat eclectisch   korte kennistoets en de behandeling van een case aan, over de juiste competenties te be-
te werken. Daarnaast is het een professionele gesprekspartner voor zowel cliënten, werk-   schikken om zich als gecertificeerd Eclectisch Gezondheidsbegeleider te kunnen profileren.
gevers, gespecialiseerde (para)medici als voor zorgverzekeraars.
  De volledige opleiding omvat een tweejarige deeltijd opleiding op HBO niveau. Een     De opleiding tot HealthCoach begint op basisniveau. Reeds praktiserende coaches kun-
gecertificeerd EGB-er heeft kennis van de volgende disciplines: Begeleidingskunde       nen instromen op professional niveau. De ervaren (para)medisch geschoolde coach kan
(coaching, counselling of supervisie), medische basiskennis (anatomie, fysiologie en     instromen op Senior niveau en hoeft soms uitsluitend de integratiemodule te volgen. De
psycho-pathologie), psychologie, psychosomatiek, voedingsfysiologie, complementaire      Masterclasses worden binnenkort op de website van ons gepubliceerd. Zodra de coach
geneeswijzen, levensbeschouwing (spiritualiteit en cultuurinvloeden) evenals in wet- en    aan alle criteria voldoet kan deze zich laten registreren bij de Stichting Gezondheidsbe-
regelgeving in de welzijnszorg. Professionals die op één of meer van genoemde deelge-     geleiding Nederland (SGBN) en komt daarmee in aanmerking voor vergoeding door een
bieden reeds kennis en ervaring hebben kunnen voor deze ‘elders verworven competen-      aantal verzekeraars. Dit laatste is in aanvraag.
ties’ vrijstelling krijgen. Tijdens de ‘Integratiemodule’ (startdata 31 maart en 15 septem-
ber 2011, zie binnenkant van deze brochure), worden professionals met een afgeronde      De integratiemodule kost € 595,- vermeerderd met € 100,- voor de examinator van de
HBO opleiding (zoals een gedegen coachopleiding of paramedische opleiding) begeleid      stichting gezondheidsbegeleiding Nederland. De overige Masterclasses worden aangebo-
bij het maken van een persoonlijk ontwikkelplan om zich als EGB te kunnen certificeren.    den volgens de prijzen en abonnementen, zoals genoemd achterop deze brochure.
Permanente ontwikkeling
                                             door eclectisch werken
Voor een professional ligt de lat steeds hoger. Beroepseisen worden telkens        De som van een aantal Masterclasses vormen de basis voor diverse certificaten
aangescherpt, niet alleen door een zich verbredend aanbod aan methoden en         en diploma’s. Dit voorkomt doublures in de studie. Voor bepaalde opleidingen
inzichten, maar ook door het groeiend aanbod van collegae. We komen er niet        zijn sommige Masterclasses verplicht, maar er is altijd de vrijheid een
onderuit: als leidinggevende, coach of counsellor, dienen we ons permanent te       eigen ‘accent’ te kiezen uit het steeds bredere aanbod. NB: Door deze unieke
blijven ontwikkelen, willen we in de markt blijven. Life University helpt u daarbij.   werkwijze maakt de student zijn eigen maatwerk.

Het aanbod van Life University is modulair. De student kiest welke Masterclass      Life University beoogt het ‘vrije’ beroep van coach te kaderen en verder
interessant is en bijdraagt in zijn ontwikkeling of specialisatie.            te professionaliseren. Masterclasses van Life University dragen een
                                             kwaliteitsgarantie en staan onder supervisie van Alex J. Engel*.
                                             * Alex is reeds 16 jaar coach, docent, auteur en oprichter van de Nederlandse Orde van Beroeps
                                              Coaches (NOBCO) en Coaching Nederland.
Optimale vrijheid en tijd om deel te nemen                        Ons credo
De meeste Masterclasses duren één dag en worden op vrijdag en (vaak dezelfde)       ‘Eén van de belangrijkste kenmerken van een topcoach is dat deze in staat
op zaterdag gegeven. Meestal zijn er twee Masterclasses tegelijkertijd. Zo kan      is eclectisch te werken. Dat wil zeggen dat de ‘expert coach’ verschillende
je er twee achter elkaar doen. Het programma herhaalt zich en wordt regelmatig      benaderingen kan toepassen om de cliënt zijn doelstelling te laten realiseren.
aangevuld met de actualiteit. Het aantal 2-daagse classes neemt op verzoek        Daarnaast is de ware coach in staat zijn cliënt, op weg naar zijn doelen, een
toe. De Masterclasses zijn stuk voor stuk een afgerond geheel met in het         stevig (leer)proces te laten ondergaan. Om hiertoe in staat te zijn werkt een
vakgebied gespecialiseerde docenten, veelal met eigen praktijk en opleiding.       professionele coach permanent aan diens eigen persoonlijke- en professionele
                                             ontwikkeling, om zo zijn cliënten steeds beter van dienst te kunnen zijn. De
                                             Masterclasses en persoonlijke begeleiding van de Life University bieden
HBO Niveau                                        coaches de gelegenheid een hoog niveau van eclectisch werken te ontwikkelen.’
De colleges worden gegeven op HBO niveau. Er wordt van je verwacht dat je goed
in staat bent om zelfstandig te werken, verslagen en essays te schrijven en niet
op de laatste plaats voldoende niveau van zelfreflectie te hebben. Door de kwali-
                                             Prijzen
teit van de inhoud, de balans tussen theorie en praktijk, kun je je als begeleider     Masterclasses:
snel verbreden en verdiepen. Naast 7,5 uur les door gerenommeerde docenten,        Eén Masterclass      € 295,- Gecertificeerd Professional Coach         € 4.995,-
lees je literatuur en schrijf je een essay. Dan volgt een certificaat van deelname.    Twee Masterclasses    € 575,- Gecertificeerd Teamcoach              € 1.995,-
                                              Vier Masterclasses    € 1.095,-
                                              Acht Masterclasses    € 1.995,- Gecertificeerd Eclectisch            €   695,-
Studiemateriaal                                      Twaalf Masterclasses   € 2.895,- GezondheidsBegeleider
Als basis voor de meeste Masterclasses en opleidingen dient het 3-delige
Handboek voor Coaching. Dit wordt aangevuld met door de docent opgegeven         Leden van de ABVC, ST!R, AOB, NOLOC, NVO2, NOBCO, NVPA, LVPW, VGW, NAC,
literatuur. Bij alle Masterclasses op www.lifeuniversity.nl staat links een groene    ICF, CPC, NVPA, ACC krijgen een korting van 10%.
ster. Daar achter meer informatie en het dagprogramma. Wij garanderen de         NB: betalen in termijnen mogelijk, prijzen excl. btw, verblijfskosten en studiemateriaal.
kwaliteit van onze Masterclasses en onze docenten. Bij de opleidingen worden
eerder gevolgde Masterclasses in mindering gebracht.


  LiFe                    Studieleider en supervisor:
                        Alex J. Engel
                                                         Management en organisatie:
                                                         Siebren van Hoog p/a
                        Raad van advies:                          Life University, Arendshorst 59, 7414 HM Deventer
   University                dr. Hans Borst, ir. Frank van der Mijn, drs. Mariska Prevaes    www.LifeUniversity.nl
                                                         secretariaat@LifeUniversity.nl T 0570 645 077
Themagerichte Interacties                                                        Mery de Kievid
                                                                       Hollandse Rading
18 Wanneer je werkt met cliënten kom je door hun vraag in aanraking      In het professionele contact dat jij hebt met de cliënt,   info@hetscript.nl
                                                                       035 626 78 13
03 met belangrijke thema’s. Één daarvan is gebaseerd op de levens-       staat derhalve inzicht in de menselijke levensloop cen-
   fase waarin je cliënt verkeert. Daarbinnen onderscheiden zich ont-    traal. Ten eerste om een goede diagnose te kunnen stellen
   wikkelingspsychologische aspecten en het persoonlijke levensver-     en doelen te formuleren. Ten tweede om een gedegen plan
   haal. Al deze thema’s zijn niet van elkaar los te zien, ze vormen een   van aanpak te kunnen maken.
   integraal onderdeel van de persoonlijke of werkgerelateerde vraag     In de Masterclass ‘Themagerichte Interacties’ leer je hoe
   waarmee iemand jou als begeleider benadert.                je effectief biografisch kunt werken en hoe je aan de hand
                                                                       Jacoba van Egmond
                                                                       info@
                                        van de levensloop de belangrijkste fases kunt herkennen    jacobavanegmondcoach.nl
                                        en verkennen.                         06 26 57 61 12


   HealthCoaching Integratie Module                   (wordt herhaald op do 15­09 en do 06­12)              Mery de Kievid
                                                                       Hollandse Rading
31  Een HealthCoach, officieel aangeduid als Eclectisch Gezondheids-     (psycho)pathologie, Psychologie, Psychosomatiek, Voe-     info@hetscript.nl
03  Begeleider (EGB), is een professional, die mensen op een integrale    dingsfysiologie, Levensbeschouwing, Wet- en regelgeving    035 626 78 13
   wijze begeleidt bij het maken van effectieve keuzes met betrekking    in de gezondheidszorg. De opleiding tot HealthCoach
en  tot hun individuele welzijn. De vraag naar HealthCoaches neemt toe    begint op basisniveau. Reeds praktiserende coaches
16  en verzekeraars zijn steeds meer bereid deze vorm van begeleiding     kunnen instromen op professional niveau. De ervaren
   te vergoeden. Door het volgen van verschillende modules die door     (para)medisch geschoolde coach kan instromen op Senior
06                                                                      Jacoba van Egmond
   Life University worden aangeboden kan de student de nog beno-       niveau en hoeft soms uitsluitend de integratiemodule te
   digde kennis opdoen en aan de praktijk van HealthCoaching koppe-     volgen. Zodra de coach aan alle criteria voldoet kan deze   info@
   len. De volgende modules maken onderdeel uit van de (volledige)      zich laten registreren bij de Stichting Gezondheidsbege-   jacobavanegmondcoach.nl
                                                                       06 26 57 61 12
   opleiding tot erkend HealthCoach: Begeleidingskunde (coaching/      leiding Nederland (SGBN). Het beroepsprofiel en de eind-
   counseling), Medische Basiskennis over anatomie, fysiologie en      termen treft u daar.

   Mental Coaching          Eenvoudig, doeltreffend en effectief
01  Volgens het Handboek voor Coaching onderscheiden zich drie        leveren van prestaties speelt ook het mentale stuk een
04  niveaus van coaching:                           belangrijke rol. Denk eens aan het omgaan met
   1. Action coaching, het coachen op gedrag en (zichtbare)         spanning, het concentreren, jezelf kunnen motiveren enz.   Hans Timmers
en  competenties; 2. Mental Coaching, het coachen van de                                          Bilthoven
02  gedachteprocessen, die gedrag beïnvloeden; 3. Transformational      Deze masterclass behandelt het mentale aandachts-       0346 212 156
   coachen, het coachen van ‘de manier van zijn’ van een individu.      gebied. Deelnemers krijgen technieken en oefeningen uit    Hans.timmers@vilaverde.nl
04                                                                      www.vilaverde.nl
                                        het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) aangereikt.
   De Masterclass ‘Mental Coaching’ gaat, zoals de titel al aangeeft,    Deze kunnen ze inzetten om zichzelf en hun cliënten door
   over de mentale processen die ons gedrag aansturen. Mental        middel van een interventie een praktische leerervaring te
   coaching zien we vooral terug op die plaatsen waar het leveren en     laten opdoen.
   verbeteren van een prestatie een rol spelen. Immers, tijdens het

   Meesterlijk Interveniëren met Transactionele Analyse
01  Transactionele analyse biedt praktische inzichten en methoden die     Tijdens deze masterclass leert u:
04  onmiddellijk toepasbaar zijn voor persoonlijke en professionele groei   •	 	 robleem	definitie:	Welk	gedrag	vertoont	de	klant?	
                                         P
   op individueel, groeps- en organisatieniveau.                Hoe maakt dat gedrag deel uit van een niet-probleem-    Sari van Poelje
en                                        oplossend	patroon?	                    Loosdrecht
02  In deze masterclass leert u te herkennen waar de klant vast zit en                                   035 888 56 03
   welke interventies te gebruiken om meer opties te creëren.        In welk onderliggend verhaal of script is dat patroon ver-  sjp.intact@gamil.com
04                                       ankerd?                            www.intact1.com
                                        •	 	 cht	interventies	om	los	te	komen:	van	informatief	tot	
                                         A
                                         katalyserend.   Frustratie management              De class voor masters
15 Frustratie ­ transformatie                         Na deze trainingsdag ‘frustratie-transformatie’ heb je
04 Tools om moeitelozer gedachten en frustraties van je coachees te      hele eenvoudige tools in huis om deze direct toe te
                                                                       Antoinette
   ‘managen’                                 kunnen passen bij weerstanden, repeterende denkpatro-
   Soms heeft je coachee belemmerende gedachten die malen en terug      nen, terugkerende ervaringen en vastzittende verhalen en   van Reekum
   blijven keren of zijn er frustraties waar iemand mee blijft zitten. Het  overtuigingen waar je coachee in gelooft. Je leert om met   Amsterdam
   lijkt een vastzittend patroon waar je tegenaan loopt. Als begeleider   coachees gedachten, ideeën en vastzittende frustraties    06 21 58 60 29
                                                                       info@shine-academy.nl
   ben je dan altijd op zoek naar de meest effectieve manier om de      te onderzoeken, zodat (jij en) je coachee meer vrijheid    www.shine-academy.nl
   coachee daarbij te kunnen helpen. Frustratie-transformatie is een     ervaren. Jouw coaching zal effectiever zijn dan ooit
   methodiek die nog meer succes geeft om de coachee effectiever en     tevoren!
   met nog meer vertrouwen & plezier te begeleiden. Deze transforma-
   tionele coachingstool kan hét verschil maken voor jullie beiden.

   Energetische werkvormen
16 Tell me and I’ll forget, Show me and I may remember,            coachee. Er is weinig taal bij nodig, de ervaring is vol-
04 Involve me and I will understand                      doende. Deze Masterclass combineert op praktische wijze
                                        lichaam, geest en ziel. Tevens is deze Masterclass een    Nicole Dubois
   In deze Masterclass leer je verschillende energetische werkvormen.    mogelijkheid om eigen vragen over CoachZijn beantwoord    Den Haag
                                        te krijgen.                          06 25 06 70 03
                                                                       info@nicoledubois.nl
   Deze laten de coachee op zijnsniveau beleven wat het antwoord op                                    www.nicoledubois.nl
   de gestelde vraag is. Uit het hoofd, naar het hart. Deze zeer krach-
   tige werkvormen hebben een transformationele uitwerking op de
Oplossingsgericht coachen               Het werken met de kwaliteiten van de coachee
                                                                         Drs. Bart van Loon
13  Naar wens een of twee dagen direct het effect van Oplossingsge-     geeft zelfvertrouwen, waardoor de coachee eigen en         Brummen
05  richt coachen ervaren en mee beleven.                  duurzame oplossingen creëert.                    06 51 01 50 79

en  Oplossingsgerichte coaches besteden geen aandacht aan wat niet     De Masterclass kent een praktisch, afwisselend en inter-
14  goed gaat en aan de mogelijke oorzaken daarvan. Integendeel, ana-    actief karakter. Aan het eind van de dag heeft u de
                                                                         Bert Garssen
   lyseren van wat werkt is de essentie van oplossingsgericht coachen.   smaak te pakken.
05                                                                        Leuvenheim
   Voor de coach betekent dit consequent en fris kijken.                                            06 53 78 20 74
   Met deze consequente en respectvolle aanpak helpt de oplossings-    Wegens de roep van studenten die de smaak te pakken         bgarssen@
   gerichte coach de coachee bij het hervinden en gebruikmaken van     hebben bieden we iedereen een tweede dag aan met een        impulsorganisatieadvies.nl
   de eigen hulpbronnen. Deze manier van coachen is doelgericht en     verdiepingsmodule.                         www.impulsorganisatieadvies.nl

   Transformational Coachen volgens de non­duale benadering                               2­daagse Masterclass
20  Non-dualiteit kan worden omschreven als een manier van zijn       In deze dubbele Masterclass Transformationeel
05  waarin alles als één wordt ervaren of, anders gezegd, niets van iets  Coachen:
   anders gescheiden is. Alex Engel is er in geslaagd dit tamelijk     - ontwikkelt de student een dieper begrip rond het non-
en  abstracte paradigma te vertalen naar praktische interventies. Met     dualistische paradigma;                     Alex Engel
                                                                         Haarlem
21  behulp van de door hem gebruikte vraagtechniek ervaart de cliënt    - maakt de student kennis met het onbewuste krachten-        020 511 22 10
   op verbazingwekkend korte termijn een essentiële kwantumsprong       veld waarin werkelijke transformatie plaatsvindt;
05                                                                        www.coaching.nl
   in diens persoonlijke ontwikkeling. De Masterclass is in december    - oefent de student met interventies waarmee hij zijn
   2010 voor het eerst gehouden en scoorde 9,8 op een schaal van 10.     cliënten kan begeleiden in een proces van transforma-
                                        tie naar een meer vrij en open bewustzijnsniveau.   Motivational Interviewing             Ontdekkingstocht naar waarden
03  Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) is een     coachee.	Maar,	op	wiens	energie	zit	de	coachee	bij	jou?	Is	
06  gidsende communicatiestijl, waarmee je de intrinsieke motivatie     de coachee zèlf eigenlijk wel gemotiveerd om te verande-
   van mensen uitdaagt en versterkt. Motivational Interviewing is een   ren?	En	waarvoor	is	de	coachee	gemotiveerd?	Bij	          Hetty de Laat
en  benaderingswijze die je handvatten geeft om je coachee te        sommige coachees vraag je je af hoe het toch komt dat        Esch
04  begeleiden om vanuit eigen ervaren belang(en) en waarde(n)       hij of zij je ‘opdrachten’ niet uitvoert of je tips en advie-    0411 601 347
   stappen te zetten in een proces van verandering.            zen niet opvolgt. Met Motivational Interviewing (MI) krijg     info@groei-in-communicatie.nl
06                                                                        www.groei-in-communicatie.nl
                                       je een methodiek in handen om doelgericht antwoorden
   Veel coaches of hulpverleners gaan er automatisch vanuit dat      op deze vragen te krijgen. Antwoorden van waaruit je je
   iemand die hulp vraagt, ook gemotiveerd is om te veranderen. Ze     verdere begeleiding kunt vormgeven.
   staan in hun begeleiding niet expliciet stil bij de motivatie van hun


   Executive Coaching           De class voor masters
                                                                         Saskia Teppema
24 Veel coaches begeleiden ‘Executives’: mensen in organisaties die     - authentiek zijn                         Hilversum
                                                                         035 621 92 13
06 ‘aan de knoppen draaien’. Het is een echte uitdaging om hier meer-    - durven interveniëren
                                                                         info@saskiateppema.nl
   waarde als coach te hebben.                       - zonder projectie
   Soms lijkt het grote belang waar deze managers mee te maken       - de manager bewegen de organisatie in beweging te         www.saskiateppema.nl
   hebben een ‘sta-in-de-weg’ voor coaching. Coaches krijgen vaak de     krijgen
   vraag of ze ‘er’ wel verstand van hebben of ervaring mee hebben.    - een volwaardige gesprekspartner zijn.               Niko Stammes
   Sommige coaches deinzen terug voor ‘executives’, die geen bood-     Uiteraard doen we dit allemaal op een coachende manier.       Amsterdam
   schap aan de coach lijken hebben. In deze masterclass leer je wat    Het is immers een masterclass waarin jouw begeleidings-       020 669 85 70
                                                                         nikostammes@
   jouw waarde is voor deze groep:                     vaardigheden nóg beter kunnen worden!
                                                                         performanceconsultancy.nl
                                                                         www.performanceconsultancy.nl


   Conflicthantering in groepen               Conflicten herkennen en benutten bij teamcoaching
24  Teamcoaching is alleen effectief als er een gezonde wijze van het    Deze masterclass biedt de coach inzicht en handvatten
06  omgaan met conflicten binnen het team is. De teamcoach kan       om deze rol goed te kunnen vervullen. De masterclass is
   daarin een cruciale rol spelen door de huidige conflictcultuur zicht-  interactief en ervaringsgericht.                  Nicole Dubois
en  baar te maken en het team te begeleiden naar een probleemoplos-                                       Den Haag
25  sende cultuur.                                                               06 25 06 70 03
                                                                         info@nicoledubois.nl
06                                                                        www.nicoledubois.nl
   Succesfactoren in coaching               Hoe verschil te maken door middel van diepgaande kennis van het vak.
07 In deze verdiepingsmodule passeren de belangrijkste succesfactoren    Door middel van dialoog en discussie wordt de deelnemer
10 in professionele coaching de revue, zoals:                uitgedaagd visies te delen, te onderbouwen en soms te
   - wat is precies de essentie van coaching,               verdedigen. Dit alles om de succesfactoren van coaching
   - hoe onderscheidt coaching zich van andere begeleidingskundige     in de aderen van de professional te krijgen.            Alex Engel
                                                                         Haarlem
    disciplines,                             Bent u serieus onderweg om steeds professioneler te         020 511 22 10
   - wat zijn de succesfactoren van een geslaagd coachingtraject,     coachen dan mag u deze masterclass niet missen!           www.coaching.nl
   - welke competenties onderscheiden de professionals van de ama-
    teurs en hoe ontwikkel je die.
Eclectisch werken          Verdieping in vier belangrijkste coaching benaderingen
08 In deze module verdiepen de deelnemers zich in de vier belangrijkste   3. Experimentele interventies
10 (wetenschappelijke) benaderingen in coaching, te weten:         Hoe doorbreek je grenzen bij je klanten met behulp van
   1. Cognitieve interventies                       experimentele interventies is het onderwerp van dit
   De meest bekende vormen van cognitieve interventies zullen de     college.                                    Alex Engel
                                                                              Haarlem
   revue passeren en ook hier zal oefening kunst baren.          4. Reflectieve interventies                           020 511 22 10
   2. Behaviouristische interventies                   Hoe de cliënt effectieve zelfreflectie te laten toepassen is          www.coaching.nl
   Gedragsverandering is het doel van veel coaching interventies. Hoe   onderwerp van dit college.
   gedragsverandering effectief kan worden gerealiseerd is het onder-
   werp van deze paragraaf in de Masterclass Eclectisch Werken.


   Teamcoaching         Het professioneel coachen van teams.
28  In deze Masterclass komen verschillende aspecten van teamcoa-     B. Conflicthantering binnen teams
10  ching aan bod:                             Welke conflictmodellen zijn er te onderscheiden, wat
   A. Wat is teamcoaching.                        werkt escalerend en deëscalerend, verschillende fasen              Nicole Dubois
en  Middels dialoog wordt gezamenlijk de definitie van teamcoaching    van conflicten en interventies.                         Den Haag
29  bepaald en het verschil met teamontwikkeling. De elementen die     C. De rol van de teamcoach                           06 25 06 70 03
   een rol spelen bij teamcoaching worden belicht, alsmede de ver-    Discussie over de rollen van teamcoach en teamleider.              info@nicoledubois.nl
10                                                                             www.nicoledubois.nl
   schillende fases van ontwikkeling van een team. Behandeling van    Aan de hand van een zelftest wordt de eigen leidingge-
   verschillende theorieën, modellen en methodieken.           vende stijl onder de loep genomen. Elkaar coachen op
                                      persoonlijke valkuilen als teamcoach. Individuele presen-
                                      taties over eigen rol als teamcoach. Einddiscussie.


   Groepsdynamisch coachen               Persoonlijke ontwikkeling middels groepsdynamica
28  Door de rol van groepsdynamica blijkt het coachen van groepen een   gebracht door het experimenteren met groepsdynamische
10  vak apart. De hypothese luidt zelfs dat coaches die groepen aankun-  coaching.
   nen per definitie betere coaches zijn. Of dit waar is kunt u in deze  Voor deelname aan deze masterclass is enige coacherva-
en  masterclass zelf ontdekken.                      ring of coachopleiding een vereiste.                      Alex Engel
29  In ieder geval is het Groepsdynamisch Coachen een bewezen suc-                                             Haarlem
   cesvolle aanpak voor de coaching van groepen. Hierin ontstaat een                                           020 511 22 10
10
   drievoudige leerweg: voor het individu, de groep en de organisatie.                                          www.coaching.nl
   In deze masterclass wordt de belangrijkste theorie van de groeps-
   dynamica behandeld en wordt de theorie stevig in de praktijk                                         Wij werken ook aan een programma voor docenten. Houdt daarom onze website in de gaten, er
   ‘Masterclasses in de planning’                       worden regelmatig nieuwe Masterclasses toegevoegd ook nog voor de periode tot eind 2011.


   Karakterologie                               Levensbeschouwing en cultuur
   Mindfulness in coaching                           Psychosomatiek
   Enneagram in coaching                            Psychologie
   Zijnsgeoriënteerde coaching                         Complementaire geneeswijzen
   De coach in de rol van mediator                       Voeding en eetgedrag

                                   4e druk in
                                   prijs verlaagd
                                                Het handboek voor coaching bevat 800 pagina’s opvattingen, modellen, metho-
                                   van € 129,50        dieken, systemen en formulieren voor professionele coaching. De brede inhoud
                                                van de 3 delen geeft voldoende diepgang om coaches en leidinggevenden,
                                   naar € 99,75        inzicht te geven in de diverse methodieken, die coaches gebruiken om blijvende
                                                resultaten met coaching te realiseren.

                               4e
                               druk                         Op de website kunt van elk boek diverse pagina’s
                                                          vinden. Waaronder de gehele inhoudsopgave.

                          Dit boek gaat over de rol die profes-
            2e druk          sionele coaching kan spelen in de
            Prijs € 29,75       ontwikkeling van mens en organisa-
                          tie, waarin zij werkzaam zijn. Dit
                                                Handboek voor Coaching Student version, 362 bladzijden € 34,50. Een
                          boek beoogt instrumenten aan te
                                                paperbackversie van belangrijke ingrediënten van het 3-delige handboek.
                          reiken om coachingstrajecten,

           2e
                                                Ideaal voor studenten, leidinggevenden en iedereen, die zich inhoudelijk breed
                          vanuit de organisatie, professioneel
                                                wil oriënteren.
                          aan te sturen en te begeleiden. Het
           druk             geeft duidelijk antwoord op de
                          vraag	‘waarom	coaching?’.	

                                                          NB: al deze boeken zijn direct via onze website te bestellen.

Recomendados

Coachen Als Tweede Beroep von
Coachen Als Tweede BeroepCoachen Als Tweede Beroep
Coachen Als Tweede BeroepNicole Dubois
411 views6 Folien
Indeboks Trainingsbrochure von
Indeboks TrainingsbrochureIndeboks Trainingsbrochure
Indeboks TrainingsbrochureErnst Pietersen
543 views20 Folien
200518 -opleiding_f2-_mentor (1) von
200518 -opleiding_f2-_mentor (1)200518 -opleiding_f2-_mentor (1)
200518 -opleiding_f2-_mentor (1)DhirajKumar484
401 views23 Folien
Folder persoons en ontwikkelingsgericht coachen von
Folder persoons en ontwikkelingsgericht coachenFolder persoons en ontwikkelingsgericht coachen
Folder persoons en ontwikkelingsgericht coachenDirk De Vilder
380 views2 Folien
Otwee brochure von
Otwee brochureOtwee brochure
Otwee brochureBob Montijn
354 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Folder Bedrijfskundig Zorgmanagement Maart 2013 Kopie von
Folder Bedrijfskundig Zorgmanagement Maart 2013 KopieFolder Bedrijfskundig Zorgmanagement Maart 2013 Kopie
Folder Bedrijfskundig Zorgmanagement Maart 2013 KopieErik Schensema RQIM
713 views6 Folien
Coachbox Managementboek von
Coachbox ManagementboekCoachbox Managementboek
Coachbox ManagementboekMeervalstraat
387 views17 Folien
e-Learning Catalogus von
e-Learning Cataloguse-Learning Catalogus
e-Learning CatalogusPaul van Helmond
396 views51 Folien
Handboek BPV von
Handboek BPVHandboek BPV
Handboek BPVRedactie Werkplekleren
5.1K views78 Folien
Praktisch Project Management von
Praktisch Project ManagementPraktisch Project Management
Praktisch Project Managementdanny605
265 views4 Folien
IBO Business School | Health Care Bedrijfskunde von
IBO Business School | Health Care BedrijfskundeIBO Business School | Health Care Bedrijfskunde
IBO Business School | Health Care BedrijfskundeIBO_Business_School
953 views9 Folien

Was ist angesagt?(7)

Folder Bedrijfskundig Zorgmanagement Maart 2013 Kopie von Erik Schensema RQIM
Folder Bedrijfskundig Zorgmanagement Maart 2013 KopieFolder Bedrijfskundig Zorgmanagement Maart 2013 Kopie
Folder Bedrijfskundig Zorgmanagement Maart 2013 Kopie
Praktisch Project Management von danny605
Praktisch Project ManagementPraktisch Project Management
Praktisch Project Management
danny605265 views
Workshop 6 - Marjolein Held en Henk Munstermann: bekwaamheidseisen mbo von BVECongres
Workshop 6 - Marjolein Held en Henk Munstermann: bekwaamheidseisen mboWorkshop 6 - Marjolein Held en Henk Munstermann: bekwaamheidseisen mbo
Workshop 6 - Marjolein Held en Henk Munstermann: bekwaamheidseisen mbo
BVECongres282 views

Destacado

Sociala medier med Lokko & Ödman von
Sociala medier med Lokko & ÖdmanSociala medier med Lokko & Ödman
Sociala medier med Lokko & ÖdmanAnne-Lie Lokko
967 views45 Folien
Portrait de science équipe von
Portrait de science équipePortrait de science équipe
Portrait de science équiperaph12
139 views8 Folien
Orchin von
OrchinOrchin
Orchinbarhas
353 views16 Folien
สุราษฏร์ธานี von
สุราษฏร์ธานีสุราษฏร์ธานี
สุราษฏร์ธานีSRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
520 views13 Folien
22 成功项目经理的四大修炼 von
22 成功项目经理的四大修炼22 成功项目经理的四大修炼
22 成功项目经理的四大修炼hustmarco
232 views73 Folien
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale von
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionaleFinanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionale
Finanţări ale uniunii europene pentru activităţi educaţionaleIrimia Crisalinda
541 views25 Folien

Similar a Lu master folder februari

Brochure Cf Schade Pensioenen Leven von
Brochure Cf Schade Pensioenen LevenBrochure Cf Schade Pensioenen Leven
Brochure Cf Schade Pensioenen Levenarrezina
304 views18 Folien
brochure_2015_WOUT von
brochure_2015_WOUTbrochure_2015_WOUT
brochure_2015_WOUTWout Plevier
193 views7 Folien
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie Sint Maartenskliniek von
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie Sint MaartenskliniekZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie Sint Maartenskliniek
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie Sint MaartenskliniekPaul Kemper
451 views12 Folien
Otwee brochure von
Otwee brochureOtwee brochure
Otwee brochurehubertgroen
71 views4 Folien
Werkplan alliantie academie 2014 von
Werkplan alliantie academie 2014Werkplan alliantie academie 2014
Werkplan alliantie academie 2014Ite Smit
843 views10 Folien

Similar a Lu master folder februari(20)

Brochure Cf Schade Pensioenen Leven von arrezina
Brochure Cf Schade Pensioenen LevenBrochure Cf Schade Pensioenen Leven
Brochure Cf Schade Pensioenen Leven
arrezina304 views
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie Sint Maartenskliniek von Paul Kemper
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie Sint MaartenskliniekZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie Sint Maartenskliniek
ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie Sint Maartenskliniek
Paul Kemper451 views
Werkplan alliantie academie 2014 von Ite Smit
Werkplan alliantie academie 2014Werkplan alliantie academie 2014
Werkplan alliantie academie 2014
Ite Smit843 views
Starterskit Improvement Academy Belangstellenden von Evelien Verkade
Starterskit Improvement Academy BelangstellendenStarterskit Improvement Academy Belangstellenden
Starterskit Improvement Academy Belangstellenden
Evelien Verkade333 views
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_be von Karel Van Isacker
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_beJobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_be
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_be
Karel Van Isacker331 views
Bedrijfsbrochure CwC Limburg - Trainingen & Advies Optimized von forty8
Bedrijfsbrochure CwC Limburg - Trainingen & Advies OptimizedBedrijfsbrochure CwC Limburg - Trainingen & Advies Optimized
Bedrijfsbrochure CwC Limburg - Trainingen & Advies Optimized
forty8153 views
Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in? von Evelien Verkade
Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in?Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in?
Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in?
Evelien Verkade288 views
Leaflet VAL Opleider von Citowoz
Leaflet VAL OpleiderLeaflet VAL Opleider
Leaflet VAL Opleider
Citowoz229 views
Model toetsing en beoordeling von Suzanne Unck
Model toetsing en beoordelingModel toetsing en beoordeling
Model toetsing en beoordeling
Suzanne Unck352 views
Scouting Academy - Infoavonden September 2010 von Erwin Kerk
Scouting Academy - Infoavonden September 2010Scouting Academy - Infoavonden September 2010
Scouting Academy - Infoavonden September 2010
Erwin Kerk216 views

Lu master folder februari

 • 1. Masterclasses en Opleidingen Thema’s Doelgroep Masterclasses o.a. Opleidingen Coaches Eclectisch coachen Professional Coach Counsellors Mental coaching Teamcoach Onderwijs Gezondheids­ Gezondheids­ Zorg sector begeleiding begeleider Begeleiders in TA Interventies Coaching in beroep en praktijk Oplossingsgericht het onderwijs Teamcoaching Trefwoorden Energetisch werken Bijscholing Karakterologie Opleiding Non­dualistisch Training Succesfactoren Eclectisch Maatwerk
 • 2. Leer coachen, samen met ervaren coaches Coachen leer je niet alleen in het studielokaal, maar vooral in de praktijk. Onze Masterclasses bieden stuk voor stuk veel oefenstof, die ter plekke wordt gepraktiseerd. Beroepsopleiding tot gecertificeerd Professional Coach Hoofddocent Alex J. Engel Zestien Masterclasses met supervisie en praktijk. Het opleidingsprogramma voor de opleiding tot gecertificeerd ‘Professional Coach’ bestaat uit vijf programmaonderdelen: 1. De zes Masterclasses: Succesfactoren in coaching, Eclectisch werken, Karakterologie, 5. De opleiding wordt afgesloten met een examen, waarin de coach wordt getoetst op Mental Coaching, Transactionele interventies en Themagerichte interactie. de in en buiten de opleiding ontwikkelde competenties en de minimaal noodzakelijk 2. Tien andere Masterclasses naar keuze. Waarbij er na 12 examen gedaan kan worden basiskennis voor een professionele coach. en er daarna nog 4 zijn voor nascholing in het jaar erna. NB: het uitgebreide programma en curriculum treft u aan op onze website 3. Coachen in de praktijk (minimaal 5 trajecten samen minimaal 50 uur). www.lifuniversity.nl/opleiding.html 4. Intervisie en supervisie. Door middel van het delen van elkaars ervaringen (intervisie) en persoonlijke begeleiding (supervisie) wordt de opleiding op de persoonlijke omstan- Het niveau is HBO. De NOBCO heeft deze opleiding met goed gevolg getoetst. digheden en ambities toegesneden. Investering € 4.995,- excl. btw, excl. verblijfskosten. Tijdens de opleiding mag de student gebruik maken van het programma CoachingPro®. Opleiding tot Teamcoach Hoofddocent Nicole Dubois Het programma tot teamcoach bestaat uit vier programma onderdelen: 1. De Masterclasses: Teamcoaching, Groepsdynamisch coachen, Karakterologie, Syste- misch werken (twee dagen) en Conflicthantering in groepen. 2. Het schrijven van een essay. 3. Een afsluiting met een teamcoaching in de praktijk onder begeleiding van een super- visor. Deze dag wordt door de kandidaat zelf georganiseerd bij een bedrijf of instel- ling. De kandidaat neemt die dag een supervisor mee. Deze wordt betaald met de factuur aan het bedrijf of instelling, waarvoor hij de Teamcoaching doet. 4. Evaluatie met de kandidaat door de supervisor. Wanneer de kandidaat de opleiding met minimaal een voldoende voor het essay af- rondt ontvangt hij het certificaat ‘Teamcoach’ van Life University. Investering: € 1.995,-* (kosten abonnement 6 (4 + 1 dubbele) Masterclasses + supervisie, inclusief beoordeling van het essay. Opleiding tot Eclectisch GezondheidsBegeleider (Healthcoach) Een Eclectisch Gezondheidsbegeleider is een professional die mensen op een integrale Door het volgen van één of meer van de benodigde modules die door Life University wor- wijze begeleidt bij het maken van effectieve keuzes met betrekking tot hun individuele den aangeboden kan de student de nog benodigde kennis opdoen en aan de praktijk van welzijn. De eclectische gezondheidsbegeleiding wordt, vanwege de unieke combinatie Eclectisch GezondheidsBegeleiding koppelen. van de benodigde specifieke (medische) kennis en (coach)ervaring, als een nieuw vak Op de tweede dag van de Integratiemodule, toont de EGB-er met diens portfolio een gezien. Een gecertificeerde EGB-er is meer dan bij andere disciplines in staat eclectisch korte kennistoets en de behandeling van een case aan, over de juiste competenties te be- te werken. Daarnaast is het een professionele gesprekspartner voor zowel cliënten, werk- schikken om zich als gecertificeerd Eclectisch Gezondheidsbegeleider te kunnen profileren. gevers, gespecialiseerde (para)medici als voor zorgverzekeraars. De volledige opleiding omvat een tweejarige deeltijd opleiding op HBO niveau. Een De opleiding tot HealthCoach begint op basisniveau. Reeds praktiserende coaches kun- gecertificeerd EGB-er heeft kennis van de volgende disciplines: Begeleidingskunde nen instromen op professional niveau. De ervaren (para)medisch geschoolde coach kan (coaching, counselling of supervisie), medische basiskennis (anatomie, fysiologie en instromen op Senior niveau en hoeft soms uitsluitend de integratiemodule te volgen. De psycho-pathologie), psychologie, psychosomatiek, voedingsfysiologie, complementaire Masterclasses worden binnenkort op de website van ons gepubliceerd. Zodra de coach geneeswijzen, levensbeschouwing (spiritualiteit en cultuurinvloeden) evenals in wet- en aan alle criteria voldoet kan deze zich laten registreren bij de Stichting Gezondheidsbe- regelgeving in de welzijnszorg. Professionals die op één of meer van genoemde deelge- geleiding Nederland (SGBN) en komt daarmee in aanmerking voor vergoeding door een bieden reeds kennis en ervaring hebben kunnen voor deze ‘elders verworven competen- aantal verzekeraars. Dit laatste is in aanvraag. ties’ vrijstelling krijgen. Tijdens de ‘Integratiemodule’ (startdata 31 maart en 15 septem- ber 2011, zie binnenkant van deze brochure), worden professionals met een afgeronde De integratiemodule kost € 595,- vermeerderd met € 100,- voor de examinator van de HBO opleiding (zoals een gedegen coachopleiding of paramedische opleiding) begeleid stichting gezondheidsbegeleiding Nederland. De overige Masterclasses worden aangebo- bij het maken van een persoonlijk ontwikkelplan om zich als EGB te kunnen certificeren. den volgens de prijzen en abonnementen, zoals genoemd achterop deze brochure.
 • 3. Permanente ontwikkeling door eclectisch werken Voor een professional ligt de lat steeds hoger. Beroepseisen worden telkens De som van een aantal Masterclasses vormen de basis voor diverse certificaten aangescherpt, niet alleen door een zich verbredend aanbod aan methoden en en diploma’s. Dit voorkomt doublures in de studie. Voor bepaalde opleidingen inzichten, maar ook door het groeiend aanbod van collegae. We komen er niet zijn sommige Masterclasses verplicht, maar er is altijd de vrijheid een onderuit: als leidinggevende, coach of counsellor, dienen we ons permanent te eigen ‘accent’ te kiezen uit het steeds bredere aanbod. NB: Door deze unieke blijven ontwikkelen, willen we in de markt blijven. Life University helpt u daarbij. werkwijze maakt de student zijn eigen maatwerk. Het aanbod van Life University is modulair. De student kiest welke Masterclass Life University beoogt het ‘vrije’ beroep van coach te kaderen en verder interessant is en bijdraagt in zijn ontwikkeling of specialisatie. te professionaliseren. Masterclasses van Life University dragen een kwaliteitsgarantie en staan onder supervisie van Alex J. Engel*. * Alex is reeds 16 jaar coach, docent, auteur en oprichter van de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en Coaching Nederland. Optimale vrijheid en tijd om deel te nemen Ons credo De meeste Masterclasses duren één dag en worden op vrijdag en (vaak dezelfde) ‘Eén van de belangrijkste kenmerken van een topcoach is dat deze in staat op zaterdag gegeven. Meestal zijn er twee Masterclasses tegelijkertijd. Zo kan is eclectisch te werken. Dat wil zeggen dat de ‘expert coach’ verschillende je er twee achter elkaar doen. Het programma herhaalt zich en wordt regelmatig benaderingen kan toepassen om de cliënt zijn doelstelling te laten realiseren. aangevuld met de actualiteit. Het aantal 2-daagse classes neemt op verzoek Daarnaast is de ware coach in staat zijn cliënt, op weg naar zijn doelen, een toe. De Masterclasses zijn stuk voor stuk een afgerond geheel met in het stevig (leer)proces te laten ondergaan. Om hiertoe in staat te zijn werkt een vakgebied gespecialiseerde docenten, veelal met eigen praktijk en opleiding. professionele coach permanent aan diens eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling, om zo zijn cliënten steeds beter van dienst te kunnen zijn. De Masterclasses en persoonlijke begeleiding van de Life University bieden HBO Niveau coaches de gelegenheid een hoog niveau van eclectisch werken te ontwikkelen.’ De colleges worden gegeven op HBO niveau. Er wordt van je verwacht dat je goed in staat bent om zelfstandig te werken, verslagen en essays te schrijven en niet op de laatste plaats voldoende niveau van zelfreflectie te hebben. Door de kwali- Prijzen teit van de inhoud, de balans tussen theorie en praktijk, kun je je als begeleider Masterclasses: snel verbreden en verdiepen. Naast 7,5 uur les door gerenommeerde docenten, Eén Masterclass € 295,- Gecertificeerd Professional Coach € 4.995,- lees je literatuur en schrijf je een essay. Dan volgt een certificaat van deelname. Twee Masterclasses € 575,- Gecertificeerd Teamcoach € 1.995,- Vier Masterclasses € 1.095,- Acht Masterclasses € 1.995,- Gecertificeerd Eclectisch € 695,- Studiemateriaal Twaalf Masterclasses € 2.895,- GezondheidsBegeleider Als basis voor de meeste Masterclasses en opleidingen dient het 3-delige Handboek voor Coaching. Dit wordt aangevuld met door de docent opgegeven Leden van de ABVC, ST!R, AOB, NOLOC, NVO2, NOBCO, NVPA, LVPW, VGW, NAC, literatuur. Bij alle Masterclasses op www.lifeuniversity.nl staat links een groene ICF, CPC, NVPA, ACC krijgen een korting van 10%. ster. Daar achter meer informatie en het dagprogramma. Wij garanderen de NB: betalen in termijnen mogelijk, prijzen excl. btw, verblijfskosten en studiemateriaal. kwaliteit van onze Masterclasses en onze docenten. Bij de opleidingen worden eerder gevolgde Masterclasses in mindering gebracht. LiFe Studieleider en supervisor: Alex J. Engel Management en organisatie: Siebren van Hoog p/a Raad van advies: Life University, Arendshorst 59, 7414 HM Deventer University dr. Hans Borst, ir. Frank van der Mijn, drs. Mariska Prevaes www.LifeUniversity.nl secretariaat@LifeUniversity.nl T 0570 645 077
 • 4. Themagerichte Interacties Mery de Kievid Hollandse Rading 18 Wanneer je werkt met cliënten kom je door hun vraag in aanraking In het professionele contact dat jij hebt met de cliënt, info@hetscript.nl 035 626 78 13 03 met belangrijke thema’s. Één daarvan is gebaseerd op de levens- staat derhalve inzicht in de menselijke levensloop cen- fase waarin je cliënt verkeert. Daarbinnen onderscheiden zich ont- traal. Ten eerste om een goede diagnose te kunnen stellen wikkelingspsychologische aspecten en het persoonlijke levensver- en doelen te formuleren. Ten tweede om een gedegen plan haal. Al deze thema’s zijn niet van elkaar los te zien, ze vormen een van aanpak te kunnen maken. integraal onderdeel van de persoonlijke of werkgerelateerde vraag In de Masterclass ‘Themagerichte Interacties’ leer je hoe waarmee iemand jou als begeleider benadert. je effectief biografisch kunt werken en hoe je aan de hand Jacoba van Egmond info@ van de levensloop de belangrijkste fases kunt herkennen jacobavanegmondcoach.nl en verkennen. 06 26 57 61 12 HealthCoaching Integratie Module (wordt herhaald op do 15­09 en do 06­12) Mery de Kievid Hollandse Rading 31 Een HealthCoach, officieel aangeduid als Eclectisch Gezondheids- (psycho)pathologie, Psychologie, Psychosomatiek, Voe- info@hetscript.nl 03 Begeleider (EGB), is een professional, die mensen op een integrale dingsfysiologie, Levensbeschouwing, Wet- en regelgeving 035 626 78 13 wijze begeleidt bij het maken van effectieve keuzes met betrekking in de gezondheidszorg. De opleiding tot HealthCoach en tot hun individuele welzijn. De vraag naar HealthCoaches neemt toe begint op basisniveau. Reeds praktiserende coaches 16 en verzekeraars zijn steeds meer bereid deze vorm van begeleiding kunnen instromen op professional niveau. De ervaren te vergoeden. Door het volgen van verschillende modules die door (para)medisch geschoolde coach kan instromen op Senior 06 Jacoba van Egmond Life University worden aangeboden kan de student de nog beno- niveau en hoeft soms uitsluitend de integratiemodule te digde kennis opdoen en aan de praktijk van HealthCoaching koppe- volgen. Zodra de coach aan alle criteria voldoet kan deze info@ len. De volgende modules maken onderdeel uit van de (volledige) zich laten registreren bij de Stichting Gezondheidsbege- jacobavanegmondcoach.nl 06 26 57 61 12 opleiding tot erkend HealthCoach: Begeleidingskunde (coaching/ leiding Nederland (SGBN). Het beroepsprofiel en de eind- counseling), Medische Basiskennis over anatomie, fysiologie en termen treft u daar. Mental Coaching Eenvoudig, doeltreffend en effectief 01 Volgens het Handboek voor Coaching onderscheiden zich drie leveren van prestaties speelt ook het mentale stuk een 04 niveaus van coaching: belangrijke rol. Denk eens aan het omgaan met 1. Action coaching, het coachen op gedrag en (zichtbare) spanning, het concentreren, jezelf kunnen motiveren enz. Hans Timmers en competenties; 2. Mental Coaching, het coachen van de Bilthoven 02 gedachteprocessen, die gedrag beïnvloeden; 3. Transformational Deze masterclass behandelt het mentale aandachts- 0346 212 156 coachen, het coachen van ‘de manier van zijn’ van een individu. gebied. Deelnemers krijgen technieken en oefeningen uit Hans.timmers@vilaverde.nl 04 www.vilaverde.nl het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) aangereikt. De Masterclass ‘Mental Coaching’ gaat, zoals de titel al aangeeft, Deze kunnen ze inzetten om zichzelf en hun cliënten door over de mentale processen die ons gedrag aansturen. Mental middel van een interventie een praktische leerervaring te coaching zien we vooral terug op die plaatsen waar het leveren en laten opdoen. verbeteren van een prestatie een rol spelen. Immers, tijdens het Meesterlijk Interveniëren met Transactionele Analyse 01 Transactionele analyse biedt praktische inzichten en methoden die Tijdens deze masterclass leert u: 04 onmiddellijk toepasbaar zijn voor persoonlijke en professionele groei • robleem definitie: Welk gedrag vertoont de klant? P op individueel, groeps- en organisatieniveau. Hoe maakt dat gedrag deel uit van een niet-probleem- Sari van Poelje en oplossend patroon? Loosdrecht 02 In deze masterclass leert u te herkennen waar de klant vast zit en 035 888 56 03 welke interventies te gebruiken om meer opties te creëren. In welk onderliggend verhaal of script is dat patroon ver- sjp.intact@gamil.com 04 ankerd? www.intact1.com • cht interventies om los te komen: van informatief tot A katalyserend. Frustratie management De class voor masters 15 Frustratie ­ transformatie Na deze trainingsdag ‘frustratie-transformatie’ heb je 04 Tools om moeitelozer gedachten en frustraties van je coachees te hele eenvoudige tools in huis om deze direct toe te Antoinette ‘managen’ kunnen passen bij weerstanden, repeterende denkpatro- Soms heeft je coachee belemmerende gedachten die malen en terug nen, terugkerende ervaringen en vastzittende verhalen en van Reekum blijven keren of zijn er frustraties waar iemand mee blijft zitten. Het overtuigingen waar je coachee in gelooft. Je leert om met Amsterdam lijkt een vastzittend patroon waar je tegenaan loopt. Als begeleider coachees gedachten, ideeën en vastzittende frustraties 06 21 58 60 29 info@shine-academy.nl ben je dan altijd op zoek naar de meest effectieve manier om de te onderzoeken, zodat (jij en) je coachee meer vrijheid www.shine-academy.nl coachee daarbij te kunnen helpen. Frustratie-transformatie is een ervaren. Jouw coaching zal effectiever zijn dan ooit methodiek die nog meer succes geeft om de coachee effectiever en tevoren! met nog meer vertrouwen & plezier te begeleiden. Deze transforma- tionele coachingstool kan hét verschil maken voor jullie beiden. Energetische werkvormen 16 Tell me and I’ll forget, Show me and I may remember, coachee. Er is weinig taal bij nodig, de ervaring is vol- 04 Involve me and I will understand doende. Deze Masterclass combineert op praktische wijze lichaam, geest en ziel. Tevens is deze Masterclass een Nicole Dubois In deze Masterclass leer je verschillende energetische werkvormen. mogelijkheid om eigen vragen over CoachZijn beantwoord Den Haag te krijgen. 06 25 06 70 03 info@nicoledubois.nl Deze laten de coachee op zijnsniveau beleven wat het antwoord op www.nicoledubois.nl de gestelde vraag is. Uit het hoofd, naar het hart. Deze zeer krach- tige werkvormen hebben een transformationele uitwerking op de
 • 5. Oplossingsgericht coachen Het werken met de kwaliteiten van de coachee Drs. Bart van Loon 13 Naar wens een of twee dagen direct het effect van Oplossingsge- geeft zelfvertrouwen, waardoor de coachee eigen en Brummen 05 richt coachen ervaren en mee beleven. duurzame oplossingen creëert. 06 51 01 50 79 en Oplossingsgerichte coaches besteden geen aandacht aan wat niet De Masterclass kent een praktisch, afwisselend en inter- 14 goed gaat en aan de mogelijke oorzaken daarvan. Integendeel, ana- actief karakter. Aan het eind van de dag heeft u de Bert Garssen lyseren van wat werkt is de essentie van oplossingsgericht coachen. smaak te pakken. 05 Leuvenheim Voor de coach betekent dit consequent en fris kijken. 06 53 78 20 74 Met deze consequente en respectvolle aanpak helpt de oplossings- Wegens de roep van studenten die de smaak te pakken bgarssen@ gerichte coach de coachee bij het hervinden en gebruikmaken van hebben bieden we iedereen een tweede dag aan met een impulsorganisatieadvies.nl de eigen hulpbronnen. Deze manier van coachen is doelgericht en verdiepingsmodule. www.impulsorganisatieadvies.nl Transformational Coachen volgens de non­duale benadering 2­daagse Masterclass 20 Non-dualiteit kan worden omschreven als een manier van zijn In deze dubbele Masterclass Transformationeel 05 waarin alles als één wordt ervaren of, anders gezegd, niets van iets Coachen: anders gescheiden is. Alex Engel is er in geslaagd dit tamelijk - ontwikkelt de student een dieper begrip rond het non- en abstracte paradigma te vertalen naar praktische interventies. Met dualistische paradigma; Alex Engel Haarlem 21 behulp van de door hem gebruikte vraagtechniek ervaart de cliënt - maakt de student kennis met het onbewuste krachten- 020 511 22 10 op verbazingwekkend korte termijn een essentiële kwantumsprong veld waarin werkelijke transformatie plaatsvindt; 05 www.coaching.nl in diens persoonlijke ontwikkeling. De Masterclass is in december - oefent de student met interventies waarmee hij zijn 2010 voor het eerst gehouden en scoorde 9,8 op een schaal van 10. cliënten kan begeleiden in een proces van transforma- tie naar een meer vrij en open bewustzijnsniveau. Motivational Interviewing Ontdekkingstocht naar waarden 03 Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) is een coachee. Maar, op wiens energie zit de coachee bij jou? Is 06 gidsende communicatiestijl, waarmee je de intrinsieke motivatie de coachee zèlf eigenlijk wel gemotiveerd om te verande- van mensen uitdaagt en versterkt. Motivational Interviewing is een ren? En waarvoor is de coachee gemotiveerd? Bij Hetty de Laat en benaderingswijze die je handvatten geeft om je coachee te sommige coachees vraag je je af hoe het toch komt dat Esch 04 begeleiden om vanuit eigen ervaren belang(en) en waarde(n) hij of zij je ‘opdrachten’ niet uitvoert of je tips en advie- 0411 601 347 stappen te zetten in een proces van verandering. zen niet opvolgt. Met Motivational Interviewing (MI) krijg info@groei-in-communicatie.nl 06 www.groei-in-communicatie.nl je een methodiek in handen om doelgericht antwoorden Veel coaches of hulpverleners gaan er automatisch vanuit dat op deze vragen te krijgen. Antwoorden van waaruit je je iemand die hulp vraagt, ook gemotiveerd is om te veranderen. Ze verdere begeleiding kunt vormgeven. staan in hun begeleiding niet expliciet stil bij de motivatie van hun Executive Coaching De class voor masters Saskia Teppema 24 Veel coaches begeleiden ‘Executives’: mensen in organisaties die - authentiek zijn Hilversum 035 621 92 13 06 ‘aan de knoppen draaien’. Het is een echte uitdaging om hier meer- - durven interveniëren info@saskiateppema.nl waarde als coach te hebben. - zonder projectie Soms lijkt het grote belang waar deze managers mee te maken - de manager bewegen de organisatie in beweging te www.saskiateppema.nl hebben een ‘sta-in-de-weg’ voor coaching. Coaches krijgen vaak de krijgen vraag of ze ‘er’ wel verstand van hebben of ervaring mee hebben. - een volwaardige gesprekspartner zijn. Niko Stammes Sommige coaches deinzen terug voor ‘executives’, die geen bood- Uiteraard doen we dit allemaal op een coachende manier. Amsterdam schap aan de coach lijken hebben. In deze masterclass leer je wat Het is immers een masterclass waarin jouw begeleidings- 020 669 85 70 nikostammes@ jouw waarde is voor deze groep: vaardigheden nóg beter kunnen worden! performanceconsultancy.nl www.performanceconsultancy.nl Conflicthantering in groepen Conflicten herkennen en benutten bij teamcoaching 24 Teamcoaching is alleen effectief als er een gezonde wijze van het Deze masterclass biedt de coach inzicht en handvatten 06 omgaan met conflicten binnen het team is. De teamcoach kan om deze rol goed te kunnen vervullen. De masterclass is daarin een cruciale rol spelen door de huidige conflictcultuur zicht- interactief en ervaringsgericht. Nicole Dubois en baar te maken en het team te begeleiden naar een probleemoplos- Den Haag 25 sende cultuur. 06 25 06 70 03 info@nicoledubois.nl 06 www.nicoledubois.nl Succesfactoren in coaching Hoe verschil te maken door middel van diepgaande kennis van het vak. 07 In deze verdiepingsmodule passeren de belangrijkste succesfactoren Door middel van dialoog en discussie wordt de deelnemer 10 in professionele coaching de revue, zoals: uitgedaagd visies te delen, te onderbouwen en soms te - wat is precies de essentie van coaching, verdedigen. Dit alles om de succesfactoren van coaching - hoe onderscheidt coaching zich van andere begeleidingskundige in de aderen van de professional te krijgen. Alex Engel Haarlem disciplines, Bent u serieus onderweg om steeds professioneler te 020 511 22 10 - wat zijn de succesfactoren van een geslaagd coachingtraject, coachen dan mag u deze masterclass niet missen! www.coaching.nl - welke competenties onderscheiden de professionals van de ama- teurs en hoe ontwikkel je die.
 • 6. Eclectisch werken Verdieping in vier belangrijkste coaching benaderingen 08 In deze module verdiepen de deelnemers zich in de vier belangrijkste 3. Experimentele interventies 10 (wetenschappelijke) benaderingen in coaching, te weten: Hoe doorbreek je grenzen bij je klanten met behulp van 1. Cognitieve interventies experimentele interventies is het onderwerp van dit De meest bekende vormen van cognitieve interventies zullen de college. Alex Engel Haarlem revue passeren en ook hier zal oefening kunst baren. 4. Reflectieve interventies 020 511 22 10 2. Behaviouristische interventies Hoe de cliënt effectieve zelfreflectie te laten toepassen is www.coaching.nl Gedragsverandering is het doel van veel coaching interventies. Hoe onderwerp van dit college. gedragsverandering effectief kan worden gerealiseerd is het onder- werp van deze paragraaf in de Masterclass Eclectisch Werken. Teamcoaching Het professioneel coachen van teams. 28 In deze Masterclass komen verschillende aspecten van teamcoa- B. Conflicthantering binnen teams 10 ching aan bod: Welke conflictmodellen zijn er te onderscheiden, wat A. Wat is teamcoaching. werkt escalerend en deëscalerend, verschillende fasen Nicole Dubois en Middels dialoog wordt gezamenlijk de definitie van teamcoaching van conflicten en interventies. Den Haag 29 bepaald en het verschil met teamontwikkeling. De elementen die C. De rol van de teamcoach 06 25 06 70 03 een rol spelen bij teamcoaching worden belicht, alsmede de ver- Discussie over de rollen van teamcoach en teamleider. info@nicoledubois.nl 10 www.nicoledubois.nl schillende fases van ontwikkeling van een team. Behandeling van Aan de hand van een zelftest wordt de eigen leidingge- verschillende theorieën, modellen en methodieken. vende stijl onder de loep genomen. Elkaar coachen op persoonlijke valkuilen als teamcoach. Individuele presen- taties over eigen rol als teamcoach. Einddiscussie. Groepsdynamisch coachen Persoonlijke ontwikkeling middels groepsdynamica 28 Door de rol van groepsdynamica blijkt het coachen van groepen een gebracht door het experimenteren met groepsdynamische 10 vak apart. De hypothese luidt zelfs dat coaches die groepen aankun- coaching. nen per definitie betere coaches zijn. Of dit waar is kunt u in deze Voor deelname aan deze masterclass is enige coacherva- en masterclass zelf ontdekken. ring of coachopleiding een vereiste. Alex Engel 29 In ieder geval is het Groepsdynamisch Coachen een bewezen suc- Haarlem cesvolle aanpak voor de coaching van groepen. Hierin ontstaat een 020 511 22 10 10 drievoudige leerweg: voor het individu, de groep en de organisatie. www.coaching.nl In deze masterclass wordt de belangrijkste theorie van de groeps- dynamica behandeld en wordt de theorie stevig in de praktijk Wij werken ook aan een programma voor docenten. Houdt daarom onze website in de gaten, er ‘Masterclasses in de planning’ worden regelmatig nieuwe Masterclasses toegevoegd ook nog voor de periode tot eind 2011. Karakterologie Levensbeschouwing en cultuur Mindfulness in coaching Psychosomatiek Enneagram in coaching Psychologie Zijnsgeoriënteerde coaching Complementaire geneeswijzen De coach in de rol van mediator Voeding en eetgedrag 4e druk in prijs verlaagd Het handboek voor coaching bevat 800 pagina’s opvattingen, modellen, metho- van € 129,50 dieken, systemen en formulieren voor professionele coaching. De brede inhoud van de 3 delen geeft voldoende diepgang om coaches en leidinggevenden, naar € 99,75 inzicht te geven in de diverse methodieken, die coaches gebruiken om blijvende resultaten met coaching te realiseren. 4e druk Op de website kunt van elk boek diverse pagina’s vinden. Waaronder de gehele inhoudsopgave. Dit boek gaat over de rol die profes- 2e druk sionele coaching kan spelen in de Prijs € 29,75 ontwikkeling van mens en organisa- tie, waarin zij werkzaam zijn. Dit Handboek voor Coaching Student version, 362 bladzijden € 34,50. Een boek beoogt instrumenten aan te paperbackversie van belangrijke ingrediënten van het 3-delige handboek. reiken om coachingstrajecten, 2e Ideaal voor studenten, leidinggevenden en iedereen, die zich inhoudelijk breed vanuit de organisatie, professioneel wil oriënteren. aan te sturen en te begeleiden. Het druk geeft duidelijk antwoord op de vraag ‘waarom coaching?’. NB: al deze boeken zijn direct via onze website te bestellen.