Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
¡::l:
i¡.
i'.
       SO
       TTQUES    :-
           CIIRS  ?20ll-12
PER A QUE SERVETXEN LEs FRACCTONS?

1. Qgines fraccions    hi ho rrprcsentodes    omb les zones blongt¡es i les  ...
REPRE5ENTAR FRACCION5

1. Qgino fnocció de codo fi,guro esti pintodo?
2. Represento codo frocció en lo figruro que té...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Examen habitatge
Examen habitatge
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Img1

 1. 1. ¡::l: i¡. i'. SO TTQUES :- CIIRS ?20ll-12
 2. 2. PER A QUE SERVETXEN LEs FRACCTONS? 1. Qgines fraccions hi ho rrprcsentodes omb les zones blongt¡es i les zones ombnejodes dels dibuixos segíients? Escriu-les. Zono blonco: Zono ombrejodo: 2. Escriu les fnoccions seg(bnts i ossenyolo-hi. en codo cos, el numerodor i el denominodor: o) dos tergos: Numerador: ......... Denominodor: ....... b) tres huitens: Numerodor: ......... Denominodor: ....... c) un cingué: Numerodor: ......... Denominodor: ....... d) cinc tretzensl Numerodor: -.--.-... Denominodor: ....... 3. En uno cunso hi porticipoven 137 corredors. Al cop de divers¿s etopes se n'hovien retirot 35. Expr?sso en formo de fraccií els cor"redors que hovien obondonot lo curso i els gr.e hi contin¡qven. Corredors gue hon obondonot lo curso: Corredors gue continuen en lo curso: 4. En un ttmot hi hovio 625 ovelles. Els llops en yon mqtor 23. Expresso en formo de froe,ció les ovelles dercrodes í les gue von guedcr. 5. En uno competició espoÉivo hi ho poÉicipot 138 otletes i 69 d'ells reben un g.rodó. Expresso en formo de fracció els gue hon rebut un guodó i mitjongont uno oltno frocció els que no n'han rcbut cop.
 3. 3. REPRE5ENTAR FRACCION5 1. Qgino fnocció de codo fi,guro esti pintodo? 2. Represento codo frocció en lo figruro que té o soto. Fixo't en el denominodor, gue indico el nombre de poÉs ignrols en gui col dMdir lo figrro. 3. Divideíx en poÉ ignrols i pinto lo frocció indicodo o codo guodrot: 2 5 3 6
 4. 4. LÁS TRACܧ*ruS S GUr TñÁháSr*ffi&4firu §t§ ru*eé*Rr§ Cokula"¡r + & 2a. f a" N=S f a.2o = 15 §§ Amb l'4uda del gráfic, calcula els f a. ra. fa.18=18:9= fa.ra= ffi Calculamentalment: + deTs= o)+det5= .) +de4o= ", a)*detoo= .) + de 12= r) + de 36: ffi c,alcula: ü *de 156 = o)+deto5= ., +de lt2 = u) i8 de4Bee= ffi Complea^ cada casella amb un nombre: .i + ¿. l_.-l = to o)+¿" [r_l=rs .) * a" [l-l =oo u)áa. [-_l=zo
 5. 5. C1211. Definir i obtindre fraccions eouivalents Nom icognoms: . Doto: FRACCTONS EQUTVALENTS RECORDAT Per o obtindre uno frdcció eguivolent o uno oltro, col: - tlAultiplícor numerodor i denominador pel moteix nombre. - O dívídír numerodor i denominador pel moteix nombre. A oguest procediment tombé se l'onomeno "simplífícor" lo frocció. 1. ObseruE l'exemple i escriu finoccions equivolents: 2 E=to6=12r=384=24 xZ xZ 3412 8 -40 9 - 27 3 - 2t 3 - 24 2. Completo les frcccions peryt¡¿ sigrnen equivolents: 52548ó423 ----:- 4 7 8 - 9 -72 183 8?4 362 54Ú^5 3. Completo les equivolincies: 4 721354970 4 t2 36 72 144 2 - I - 6 - 10- 4
 6. 6. §iñérlÍ r tcÁ* F F",qcc ¡*r{ § Simffic rmo kocdó és sil.fuituir-lo per uno oltro d'equiwbnt, omb els ternes rres pdits. Airo foconqueix d¡v¡d¡* el numerodor i d denominodor pd nuteix nombre. : Exenrfle: _J ;* Y '3 30 Simpliñc* Ia fracció . Primerament divideix el numerador i el denominador per 3 i des- 45 présper 5: '5 '!q' -3 l ( ( .45 ,) '3 ) -5 -/ § Simpliñca, aI máxim, cada una de les fraccions segúents: L a)f= o)#- .6 c)T d)i$- .18 e) E' o#= .16 g)56= 45 : h) 12¡- .. 196 r)w,= ..240 Jt 340 a -: -. 126 k)Em= .. t) 132 : 156 RECORDA Quon uno &o«¡ó no es pot simplificor, diem que és irreduaible. Aixó ocone quon el numeftr dor ieldenominodor r¡o hnen divisors comuns. Exemoles: '¡ -- 2-- -L 7 3', 4',10
 7. 7. Rr_DUCC {* ryry _r §Ácc i*r§§ A *=N*Mih§A*** c*,A# Per o reduir diverses frroccions o deno¡rrinodor.cornú, se substitueix codo Facció per uno ol- ho d'equivoler¡r que rinsui per dors: d*;i;;;; d #ú;;;ffiüffiüil: [o,n¡r,o_ E:<enrple: I , 3. 7 .11 4' T;m'; á {¡_:^_ i XtfffiI,""i"fil*:tr,";rf:eésa mínim co- #'+*' #,X i*1§:§,*,codo Fqcció, o dotr io boi+ net 1*b,. *t #'#,X iH.t*..ns obtinsudes són equivotenrs o les primiri- rc Segueix les passes que s'indiquer per a reduir a denominador comú les fraccions: 275 3-; T-; T- m.c.m. (3, 9, 6) = l0 -> denominador comú 2. 7. 5. 3- '9. ,6. Multiplica el numer¿dor i eI denominador d.e carra fracció -.- pel n3mb1e adequat per a obtenir unafracció equiualent que tingui perdenominador lg- § Redueixadenominadorcomú: .t t 23 ^) T;T o) g-,E ,I I I 2'4'g ¿)*,+,+ .l 3 7 . I 3 3 -'6,5,15 Fl _. 1r r I -i 5, g, 10' 20
 8. 8. C1 1fl. Sumar i resüar fraccions d'ioual denorninador Nom i cognoms: .. Doto:.. SUIIAR T RESTAR FRACCTOT{s DTEJAL DEIW'¡IINADOR RECORDA: Per o sumor o restor fraccíons gue tenen el der¡omimdor igrol, ccl seguir el segiients pqssos: - El demmir& de ls fraccié resultant és el mateix. - El n merofu de la frocció resultont és la $.Bna o la rcsfo dels derlomíndors & les fitccions dorudes. 1. En ur coixa hi lE {O bolcs. hfhí ho huit de wldes, ttztze de roges, sis de bloves, nou de blanf¡es i la resto són gqrues- Escriu la frrcciií qr, csriespofi o codo cob- DADEs 8 boles verdes = -l- 40 boles rooes = boles bloves = _ bol¿s boles OPERACIONs RESULTAT¡ 2. Fes «F¡estes $¡m€s i restes de fiuccions: 234335 22 --+ lo 10 55 35 4 53 9 99 9 10 10 77 5632 46 25 -=- 88 -.? 533253 __= 154 11 11
 9. 9. : Si.J,UA I ñISTA *= F*,&CCltf.§§ RECORDA Per o flrmor o reshr hoeans es re*rebcn an primer lloc o derpminodor comú. 5_1.r ll n 12.24 tl Z-Z+t-)4=il-il*U-fi= - (20+ 2al_-.{t2 + I il _ 44:23 = 2t = 7 u 24 -24-8 §§ c¿kula: .3 3 3 '2 r0 5 o) +-+-**,= cl I_-¿___= 227 '3515 o)á.+-+.+-+ = .1 13 r - 4185 ?t '7 2 2t -¿-_ 14
 10. 10. r L. fRGDUCTT *r rñ ACCI{}N§ Per o rn,ltiplfuor fioccions, es multipleuen els numerodors i es, muhipliquan com es mostro o l'exemple: "1, ?,5.4_3 5 Á_3.5..4 60 ó 2 § Opera i simplifica el resultar .2 at -T .-T: 5 .|'-:4':'' ', U¡ , c)(-3) +: d)lr: i= -9e e) (_10) (_ +)_ il+ { z= .12 35 3 ilB lE'E= h) #'*',0= § Calcula i rreu-ne conclusions: .3 4 a)T.T-= b)+ += .l*'u: § calcula i compara els resultats de ra columna de ra dreta amb ers de l,esquerra: d+de2osón ¡) *'zo = .) + de 12 són ¿)* u= .)+aefson o+ += RE{ORDA Per o quolsarol fir¡cció n'o<isteix uno oltrs, onomerpdo f, ilrenro, que muhilimdo p6lo pn- nerodónoco{no resullol ab -_r_,_=l bct
 11. 11. {}U*C{TruT Üf; rRACC**r+§ Pero divirfirúres fru¡dort§; es mtrht$ ,lo'prirneru per lo inverso & lo segixro: .' :, ' 2.4_2 15 2.15 30 5 T-lE_T. E:=:3;Z*=E=.Z O, d que és d rnoHx, es nilJtipl:usr ds eqmes creuots, coln es npsho o conlinuoció: &-- 4 ,2-1s 30 5 T.'€i,= -3;Z- = Í2= Z § Operai simplifica els resultats: _1 I z) 2 r-b = o) +,* = _2 5 c) d)+,+: T,T- = '5 5 .)2,*= n1,0= '5 s) (-4) ,* = "(-+),(-*)= ffi a*t "fa menralmenü d a)f,:a: .4 * ,g: 2 u) C)-::-=-= '55 u) +,+ = .l 3,* = r) 5,+: i Teninten compte que unafracció és una divisió, calcula: I 2 .T a)r o)+- , '3,,,. w c) .5 t/m d)+= T-
 12. 12. *P= l*NS C**é*E rué*== =*&C é,i**P FiéCflEüEiS Redueix les €ry,essios sqücne ", (+-+).(,-+): o){+-+}-(,-+)= .r(,**-¿o)-('-+)= CiaIcula: ")r,* -z-I,*- b)I-r-l-s-S*4-+: .l 4 5 E 3 7 c) T'T- Er'-5-'T,f-: ;# operzisinptu *eCahula. a.lo.s} a(f-+) {'-*)= , *-É-:) s) T t7'2J s.frs. s) " *-ffi.*J h) s't7';J ,B-*)-á ¡) fs rl 7 t_+_t._ o) (r-á)'{*-,}= t5 10J 2 * [+-4.; j) [g . z'1. s Is sJ' s k) lg s) s ", * {*';} [;-aJ'; d{+-á}'(,-+)= f) fz.sl.s +,tá ;I G.T) T
 13. 13. INSTITUT DE TORTOSA Departament de Matemátiques PROBLEMES DE FRACCIONS J 1.- En Joan té 92 cromos, perd són repetits. Quants cromos repetits té en Joan? ¡ 2.- Lalluisa ha efectuat 1", I parts dels exercicis de matemátiques que havia d'acabar 4' avui. Si tenia l6 exercicis per a fer, quants exercicis ha resolt ? Quants li'n falten? 3., En el dipdsit del cotxe hi ha 56 litres de benzina. Si hem gastat f", I parts, quants I litres queden ? 4.- Un bidó de petroli té l2llitres . Primer es treu I a"f contingut i després ] a"t qr.r" 23 en queda. Quants litres queden finalment al bidó? 5.- Dos equips de futbol tenen el mateix nombre de socis. A un partit, hi assisteixen 1 dels socis d'un equip i els ] de l'altre.Quin equip va comptar amb un nombre "t. 4s més gran de seguidors? de les entrades i en un altre amb el mateix aforament, "f, ] 6.- En un cinema han venut J 5 els ! . Quin cinema va tenir una assisténcia 6 més gran de públic? 2 7.- Calcula el preu d'un cavall, sabent que les parts del preu són 9.000 €. 3 8.- S'han consumit t", ] parts d'una espelma. Quina era la seva longitud inicial si el ) que queda mesura 20 cm? I ) 9.-La Marta té 1.500 €. Se'n gasta ; en una cadena musical l- en una reparació de J 5 cotxe. Quants diners li queden? ) 1 10.- Fa dos dies vaig llegir els ]f d'un llibre i avui 6 part. Quina fracció de llibre he llegit fins ara?
 14. 14. TNSTITUT DE TORTOSA Departament de Matemátiques 4t ESO 11.- Tenim 150 quilos de taronges. En venem ] al mati i I .la tarda. 53 a,) Quants quilos hem venut al matí? b) I alatarda? c/ Quina fracció de taronges ens queden per l'endemá? 2 '10512 O" la seva cárrega a Amposta, a Tortos ui I l2.-lJnafurgoneta ha repartit* u Roquetes. Quina fracció de la cá,rrega no ha pogut repartir? 13.- En Pere ha comprat un cotxe. Va pagar ] a"f preu com a entrada i ] 43 a"f total al cap d'un mes. Quina fracció del seu cost li quedaper liqüdar? I l'hora. 14.- Si a l'hora de b, erenar et menges de pastís i a l'hora de sopar, nastís ' O"i"u fracció i i. de pastís et queda per esmorzar? 15.- Un proveidor porta al camió I '5 d" r"r", , ? O"pomes, I a" p.errecs i la resta de 8 ' plátans. Quina fracció de plátans porta? 16.- Un comerciant ven els 3 d'*u pega de tela. L'endemá! ven 1 d" p"Eu ul matí i1 u tu tarda. Determina la fracció de tela venuda i la que queda per vendre. 2 17.- Una llauna de llimonada conté ] J a" no". La Carola, per celebrar el seu aniversari, n'ha comprat 30 llaunes. Quants litres n'ha comprat?
 15. 15. Problemes omb froccions (ff). 1. He comprot euifo" de corn , Quin pes porto en total? ] ]a"llucet. 1l 2. D'uno peEo de robo a. !^,n'hem tqlht tros de tn Qtnnts metres de robo 5 -m. queder? Per feruno feina he trigot 1dho* buscont elmoteriol , {d'ho.o per col.locor-lo. -89 Quant de temps he trigot o ocobor lo feino? 4. En un mos, el dilluns von recollir I5 a.r1*ous i el dirnorts, la meitot dels gue van recollir el dilluns. Quonts ous hovien post les gollines entre els dos dies? Per poder escolor uno roco necessito uno cordo ¿" ?ln, um oltro de 3 m ¡ uno tercera 54 d"+.Quim olsodo té lo roco? En un triple solt, en Lluís ha ,* en el primer, s"4onr Si |m ]^ "t |*eltercer. tenio el récord personol m, quont li ho falfat per igualor-lo? "" ? 7. Un llibre de rondolles té 52 pogines i mitjo dete>ct.Sija nhe U.St U, gmntes pügines he dellegir encarú 8. Per una vedello he pogut 1¿" ,or0 euros, i he venut un xoi p.l" ?del volor de lo 47 vedello. Quin preu té codo un dhguests animals? 9. un voixell clr??egao Borcelom capocitot delesbodegu*:o voli:¡rcio, ,o lo"h *, 1 C.artagena, .Quino part de la bodega podrd omplir a Codis? , 9ll 10. Lo Rosa ha recorregut m omb cotxe i l'Auroro, $omu moto. emnts 55 guildmetres més ho fet ld Roso gue lo sevo cosina? 11. A lo finco de l'oncle de ls Mario ingels, el blot ocupo les hortolisses ocupen f,h", 6 9rro rels orbres fruiters, : ho. Quontes hectürees fo lo finco de l'oncle? 5 12. Lo motxilla d'un muntany enc conté 4 kg demoteriol per a l'escolodo, 2 kg de menjor i el sac de dormir, gue peso f,g. er,n pes totol fé l'eguipoment? f
 16. 16. POTLN CI, E. S 1.- DEFIMüÓ I'E PrOTfr(qA ' Uaapoténciaés upro&rcte de frctors iguals. 5'5'5'5'5:54 3'3:32 ' El &ctor que es rqstsix l'momm fuse,iel ¡ombre de vegades que es rceeüeix, qmcnl y- €a.P-.."^L l. g¿.^<. ' En el cas que I'erpone,nt rigoi l, no I'escrivim i la potércis prea ell¡alor de la base. AixL perexe,ryle : 5r :5. d) t.- E¡pressa aquesb¡noú¡ctes en form¿ de pothcia a) 3'3'3'3- fa b) 2-2-2-2-2: c) 6'6'6'6'6'6'6: d) 7'7'l = e) 5'5'5'5'5'5'5.5: Í) t-r-r-r-l.r : 2.- Etrpresa questes pot¿des en forma de prodrrcte: e)7s:7-7.7-7-7 u{: c)/6 = ü83: c)6s: 0 to: 3.- Calcula aquestes pothcies: a)24:2'2'2'2:t6 b) t': c)2s = O33= e) 152 - 015=
 17. 17. 3. De les següents poténcies digues quin nombre és la base i quin l'exponent: a) 4s base:.............................. exponent:.. b) 65 base:.............................. exponent:.. c) 2a base:.............................. exponent:.. d) 62 base:.............................. exponent:... e) 97 base:.............................. exponent:... 071 base:.............................. exponent:... g) 16 base:.............................. exponent:... h) 35 base:.............................. exponent:... ¡) 104 base:.............................. exponent:... J) 12e base:.............................. exponent:... 4. Escriu en forma d'una sola poténcia: a) 56 53= k) 84 82 83= b) 75 '72 = t) 2u' al a6 ¿¿= c) 46 4= m) 5' a2 13 - 9V d) 32 35= n) 42 43 4= e) 92'93 = o) 3' t5-a2- 99 0 42 45= p) 75 22,23- ,, g) 26 '23 = q) 92' o6.07- h) 108 103 = r) 62 6a 63= i) 35'3= s) 114 '11 '113 = ¡) 6a 65= 0 137 .135.138-
 18. 18. 5. Escriu en forma d'una sola poténcia: a) 76 73= k) S5 5= b) 2a 22= r) 47:. 42= c) q5 m) gs :82 = 98 - d) 34 3= n) g6 9= q2 a6- e) 94 - o) 27 L- a2- 0 85: 8= p) 3s c2- a2- g) 56 J- q) 78 t- h) 27 25 .= r) 5z ¡) 4n 4a= s) 106 :104 = ¡) 6e 62= 0 14e :142 = 6.,Expressa en forma d'una sola poténcia: a) (6')' = k) (,4'u = b) (3')o = t) (73)2 = c) (2')u = m) (8t)u = d) (53)o = n) (23)" = e) (90)' = o) (9u)u = 0 (2')' = p) (6')' - g) (8u)' = q) (10')' - h) (1')' = r) ('l2a)o = ¡) (55)3 = s) (183)2 = D (60)t = t) (Zgr¡o -
 19. 19. 7. Expressa en forma de producte de diferents poténcies: (7.9f=73.s a) (5'3)o- g) (3.4.21r= b) (3'4!.2= h) (5'3 1)o= c) (2.1)'- ¡) (2.6.4).= d) (5.6)u- ¡) (5'1'8)6= e) (4.1)'- k) (6'7'9)t= r) (e'3)u- r) (5'4 3)u= 8. Posa en forma d'una sola poténcia: 75'25=(7 a) 53 23= r) 44 34 1a = b) 62 '22 = g) 53 23 33= c) 35 4s= h) 22'12,22= d) 93 33= ¡) 4u'25 65= e) 42 32= j) 96'36 16= 9. Calcula els quadrats: a) 12= g) 72= b) 2z- h) 82= c) 32= ¡) 9'- d) 42= ¡) 102 = e) 52= k) 112 = 0 62= tl 122 -
 20. 20. Arrel quadrada 1. calcula les arrels quadrades (els quadrats perfectes següents: a) '/1 = 0 '-re6 = b) $= g) t6= c) 16-= h) .,64 = d) Ji6- = ¡) vGT = e) J25 = ¡) ../i¡o = 2. Calcula les arrels quadrades enteres dels nombres següents: a) 45 b) 18 c) 70 ,d) 20 e) 19 0s5 s) 43 h) 61 ¡) 33 072 k) 55 080 3. Calcula les arrels quadrades (usa la calculadora): a) 785 bl 4291 c) 3719 dl 46125 e) 79108 0 403672
 21. 21. Tont per cent (IV). 1. Completo h segi¡ent touh: PREU IMCIAL % DE BENEETCI PR,EU ETNAL 156 25% 267" 654 764 ?7% 768 32% 34 33% 245 3t% 56 30% 564 277" 987 34% 876 29% 654 30% 678 3t% @)
 22. 22. 2.Completa: PREU INICIAL PREU ETNAL % DE REBAIXA 345 340 543 478 23t ?ll 74 65 5& 543 342 300 TN 734 648 ó06 890 8lo 2398 atm/ 2564 2500 @
 23. 23. 7. Proporcionalitat a I percentatges §* Obr"*" les magnituds següents i escriu si són proporcionals o no ho són: El preu d'1 kg de taronges i el cost de I kg de taronges. tjedat d'una persona i els viatges gue ha fet a l'estranger. Uedat d'una persona i la quantitat de pa que menja diáriament. Ets mesos treballats i els sous cobrats. - 'q- #&" -- La'quantitat d'arrós que necessita un cuiner per fer paelles i el nombre de paelles t:r: gi ::l: B :l'r €4 .€* que elaborc. =uA,¿ :i , ,:ɧ =:i Els quilómetres que fu un ciclista i el temps emprat si manté la velocitat constant. ::::: €iw ::ir .Ée§ - ,:i +=q ,t: &* Co*pleta la taula de la quantitat d'aliments necessaris per fer un aperitiu: :,1 't,,., lim ts,':,,...,. Lscopinyes 1 llat,na Navalles al vapor 3oo g Dátíls amb bacó 6 tnitat< t-oryya;itge 1.(O g Musclos aOO g §* C"l.rla el cost de les diferents quantitats de llaunes de refresc: ,t*&#le' 1 2 3 4 5 ó 7 I I
 24. 24. @* Cul.ula el cost de les diferents quantitats de patates: ffi* H" pagat 3 € Per dos quilograms de tomáquets. Quants diners hauré de pagar si en compro 4 kg? I si en comPro 5 kg? Si m'han cobrat ---¿*s- * -Lkg 12 €, quants quilograms de tomáquets he =_J2É- comprat? &* f., elaborar 4 iogurts necessitem 0,5 ¿ de llet' Quants iogurts podrem elaborar amb 7 [ de llet? 7,1 : I amb 11 12 Si hem fet 48 iogurts, quants litres de 111 llet hem fet servir? -__L8 § ?o Un" motocicleta consumeix 4,8lde gasolina "" .'e.o.á§t'.'," ""''g;¡.tr¿É.¿.;4" cada 100 km. Quants quilómetres pot recórrer 4.8l. --1N km-. 15t aproximadament amb 15 [Z I amb 20h I amb 25h 2AL 251
 25. 25. * H. comprat un pernil de ó kg per 150 €- ilr t.".:,. ..á. '.-:..i=.,:ri8.{C,i ákg lW€ Quants quilos t¡ndrá un pemil del mateix preu 1o0 e ii,:va1,,.1,90 €? fará en ffi*.U*,t en d'aha velocitat fa 550 km en 2 hores. Ouants quilómetres 3,S,,héres,,si manté semPre la mateixa velocitat? ¡fu- -a = *&3 eq= B@ @ 6Ési &rffi§ €*" m,catcula: ffi * §$ 6ls'{§§ ; 2O"/o de 21A : 32% de 288 = ':-.§ ffi- ..-,^é w 10% de 25A = 25"A de 1.000 : 38 % de 1.900 = 15% de 525 = 30% de 42A: 40"/" de 3-500 : ffi %pF €€- Una família dedica el ó5% dels seus ingressos a l'alimentació. Si han gastat 1.300 €, quins són els ingressos d'aquesta família? e fE" En un párquing el }%dels cot<es són de color blanc. Si hi ha 120 cobres blancs, quants coües hi ha al párquing?
 26. 26. pantalons 3}o/o¿e +O e faldilles 4Oolo de €S" A t'aparador d'una botiga ó0 C carniséi ¿s*a¿ podem veure la informació següent: sOé Calcula el preu de: dos pantalons * uns pantalons i una camisa -**-* Calcula €*" En una sabateria hi ha un cartell que indica el 25% de descompte. el preu que caldrá pagar si els Preus inicials eren els,següents: 5r L, .68.$; 5é,,,€ ?=- Calcula el preu de venda al públic en cada cas: Preu: 32-,64 €' Preu: 1ó € j i Preu: 12O € IVA:4% NA: 1ó% F/P: € PVP: . € @
 27. 27. PERCENTATGES 1.- Calcula; a) l2o/o de 2.5fi): b) l$o/ode 9.8fr) = c) $o/ade 7.860: d) 7 o/ede25.470= e) ZOYode 5.163: g 15o/ode3.742= g) 25a/ode2.400= h) 50Yode2.800= ens hem 2.-Encompúarunjersei de 30 € ens han fet un descompte del 15 %. Quaot estatviat? del 10 o/o , quant hem 3.- Hem comprat un televisor per 576€. Si ens fan rm descompte depaeru? 4.- Compro rm llibre Pr 4,75 €" i una llibreta per 0,75 €- Em fan un descompte del5 o/o' Qt¡anthe de Pagar? pantalons pet 27,50 €, una camisa per 5.- L¿ mare va comprar-me, a leS rebaixes, uns - o/o, quant va pagn| 1,9 20 € i un jersA p' lZ,lO€. Si el descohpte era del lO 6.- Una bicicleta val 150 € i a més cal afegir-hi el 16 % d'[VA- Quin és el preu de vendaal Públic?
 28. 28. PERCENTATGES 7.- Quant costará rm coüre de 8.150 € después d'afegir - hi el 33 o/o d'IY A? o/o- S.- Et sou anual d'rm heballador és24.120 €. Aquest any l'hi han augmentat un'3 Quin és el seu nou sou? ha 9.- Una empresava descarregar e[ mes p¿ssat 12.480 contenidors. Aquest mes aescarregat tm5 o/omenys. Quants contenidors ha descarregat aquest mes? o/o de descompte. Quant 10.- L,enhada aI cinema val 4 €. Un üa a la setmana fan el 40 val l'euEada aquest dia? 11.- Una TV valia el mes passat 260 €,. Quant val ara si té un descompte del30 %- 12,- Per la reparació d'una moto ens cobren 64 € més el 16 Yo d'[VA. Quant har¡rem de pagar? 13.- Un bitllet d'autobús, que costava ze,hapujat rm 15 o/o. Quin n'és el pneu actual?
 29. 29. Problemes de per cent otge. 1. En um classe de 3O oluñures, el 40 % són nois . Qmnts nois i gtnntes noies hi ho en lo clossei? ?.U¡:npel'lículo costa22,5O€. Qmnt pagarési mhi hon fet uno reboixo del?2%? 3. Uns pontalons costoven 50 € i he pagot 42,50 €. Quin percentotge m'hcn reboixof? 4. Lo lAorio ha comprot uno motocicleto o terminis. Cada mes ho de pogor 37€, peró un mes es w andorrerir algurs dies o fer el pogoment, i li von oplicor un recürrec del7%. Qtnnt vo haver de pqar quell mes? 6. Un dipósit de 30O litres només conté el24 % d'oigrn de lo sevo copocitot totol. Qmnts litres dhigm hi ho oldipósit ? 7. Al pare de lo LlulSo Hisendo li reté el tB % del gue gumyo. 5i després de pogcr els impostos ho gtnnyot 7&O €, guino gtnntitot li hon retirqut? Quont guanyo obans gue !i apliguin els impostos ? 8. Quin tant per ce¡fi de descompte es vo fer en l'import dum foctura de 3@0 euros, si es von hover de pogcr 23OO? 9. Uno comiso, reboixada en m ?A % m ho costot 42€. Qmnt costova obons de lo reboixo? 10. Després d'hover descomptot el t5 % del seu preu inicial, un cporell devíde-o vo costar tl? euros. Quin erc elseu preu iniciol? 11. Vom pogor 120 euros p* 9 ctix* devi de 12 ompolles codo uno. 5i ens von descomptar el l5%, guin eru el preu iniciol de codo ompolh? 12. Els m¿us poresan donen 17 € m¿nsr¡ols de pogo, perd els he convengut perquü me lo pugin el 17%. Quim serd la meva pago o partir dhrr?

×