Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a ឯកសារស្រាវជ្រាវការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្ស.pptx(20)

Anzeige

ឯកសារស្រាវជ្រាវការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្ស.pptx

 1. មហាវ ិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ការគ្ាវគ្ាវ សមាជិកគ្ក ុម ថៃ បូណែត គាំ អូន ហា ៊ា ន សុ៊ីសុវុទ្ធ ា ហុិន គ្ស៊ីរ័តន ទ្យឹម ច្ន គ្ស៊ី បូផាន់ដារ ៉ា សកលវ ិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ Build Bright University
 2. បសចកតីប្តើម បប្រោយពីឆ្លងោត់សប្រគ ា មសីវ ិលជាបប្រចើនទ្យសវតស​ប្រ បទ្យសកម ព ុជាានចា ់ប្តើ មស្ត ត រសនតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រ បទ្យសប ើងវ ិញបសទ ើប្ររ ់វ ិស័យ រួមមានវ ិស័យ ឧសាហកមម ​ វ ិស័យបហា រ រចាសមព័ន ​ វ ិស័យកសិកមម ​ វ ិស័យសខាភិាល ។ល។ ជាពិបសសវ ិស័យអ ់រំរឺជាវ ិស័យ អាទ្យិភាពមួយដែលានបែើរតួាទ្យីសំខាន់ ំ្តក ន ុងោរអភិវឌ្ឍន៍ប្រ បទ្យស​ កម ព ុជាទំងមូល។ ​ វ ិស័យអ ់រំបៅប្រ បទ្យសកម ព ុជា ប្រតូវានរាជរា រ ភិាល និងស្ត ា ័នសសងាមសីវ ិលាាយកចិតតទ្យក ាក់ យ ៉ា ងខា ល ំងបលើោរ ណ ្ ុ ុះ ណ្ត ត លធន​ ធានមនសស
 3. និងរួមច ំ ដនកក ន ុងោរោត់ នាយភាពប្រកីប្រក និងរំលាត់ោរអ ់រំ ជាបែើមបលើសពីបនុះបទ្យៀតវ ិស័យអ ់រំដ្ែកមួយែ៏សំខាន ់ ដែលបលើក កមពស់ និងជំរញឧយប្រ បទ្យសកម ព ុជាប្រ បសើរប ើងបែើមបីអាចបធវើសមា ហរណកមមជាមួយប្រ បទ្យសក ន ុងតំ ន់ ក៏ែូច ណ្ត ត ប្រ បទ្យសជាបប្រចើន បលើពិភពបលាក្ងដែរ។ ថ្វើប ើ​វ ិស័យអ ់រំប្រ បទ្យសកម ព ុជាសា ិតបៅបលើ្ ល ូ ​វក ំ ដណទ្យប្រមង់ក៏បាយ ក៏ប្រ បទ្យសបនុះាន ន ្ ប្រ ឈមនឹង ញ្ហ ា ែ៏ធងន់ធង និងជួ ោរ លំាកក ន ុងោរដសវ ងរកែំបណ្តុះប្រស្តយ និងោត់ នាយចំនួននន ោរបាុះ ង់ោរសិកា។អប្រាបាុះ ង់ោរសិកាខ្ពស់ាន នត មានបៅក ន ុងកប្រមិតននស្តលា ឋមសិកាដែលមាន ញ្ហ ា លំាក ខា ល ំងណ្តស់សប្រមា ់ោរអ ់រំមធយមសិកា (MoEYS & UNICEF, 2005)។
 4. ភាពប្រកីប្រកានជំរញឱ្យសិសសជាបប្រចើនបាុះ ង់ោរសិកាជាពិបសសបៅាម ជន ទ្យ ខ្ណឪពកមា ត យមិនមានលទ្យធភាពចំណ្តយសំរា ់សិការ និងជីវភាព ក ន ុងប្ររួស្តរ រួចតប្រមូវ បអាយពួកបរ(សិសស)មកជួយោរគរ្ទុះ និងោរគរដប្រសចំ ោរ (Education Unicef. P. 2 )យ ៉ា ងណ្តមិញបៅស្តលាវ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត​ ភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ រឺជាវ ិទ្យាល័យមួយ ក ន ុងចំបណ្តមវ ើទ្យាល័យជាបប្រចើនបៅកម ព ុជាកំពងមានសិសសប្រសី បាុះ ង់ោរ សិកាបៅកំរ ិតអនវទ្យាល័យ្ងដែរ។ ែូបចែុះោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះ ានបលើក យកប្រ ធាន ទ្យ៖​ ោរបាុះ ង់ោរសិកាសិសសប្រសីបៅកំរ ិតអន​ វ ិទ្យាល័យអងាអ ដណ ត ត បខ្តតា ដកវ រឺ បែើមបីបធវើោរសិកា និង ដសវ ងយល់ ដនាម បែើមបីបរៀ ចំ យទ្យធស្តស្រសត សំរា ់ស្តលា និង ស្ត ា ័នពាក់ព័នធប្សងៗក ន ុងោរទ្យ ់ស្ត ា ត់ និងជំរញ សិសសប្រសីកំបអាយាត់ ង់ោរសិការបៅកំរ ិត អនវ ិទ្យាល័យ នតបទ្យៀត។
 5. ១.២ ច្ាំណោទ្យបញ្ច ច ោរបលើកកប្រមស់សិសសប្រសីទ្យទ្យួលានឧោសអ ់រំ ពិតជាបរឿងមួយដែលមានស្តរៈសំខាន់ ក ន ុង ោរបលើកស ទ ួយសិទ្យធិរ ស់ពលរែរក ន ុងោរអ ់រំប្រ ក បាយរណភាពបៅប្ររ ់កប្រមិត ទំងអស់ធាាថាពលរែរទំងអស់មានឱ្ោសបសម ើគ្ន ែ ក ន ុងសងាម។ ក ន ុងជីវ ិតមួយនថ្ងបៅ មួយនថ្ង ញ្ហ ា ែំ ូងប្រតូវ ប្រ ឈមមខ្បាយស្រសត ី បហើយ ា ទ ់មក ញ្ហ ា បនុះរឺប្រតូវាន ប្រ រល់បៅឧយ រសជាអែកែំបណ្តុះប្រស្តយ ប្រ សិនប ើស្រសត ីប្រតូវមានោរអ ់រំខ្ពសបាុះបរអាច បាុះប្រស្តយ ញ្ហ ា បហើយនឹងអាចប្ររ ់ប្ររងប្ររួស្តរទំងមូលាន។ ប្រស បពលវ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត ឃំាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ បហើយបៅ ពំទនមាន​ ​ ោរប្រស្តវប្រជាវណ្តមួយទក់ទ្យងនឹងប្រ ធាន ទ្យខាងបលើបនុះបៅប ើយ។ កា ត ទំងបនុះ ានជាោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះបត ត តសំខាន់បៅោរបាុះ ង់ោរសិកាប្រសីរ ស់ ​ វ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត តដែលបធវើយ ៉ា ងណ្តបែើមបីទ្យ ់ស្ត ា ត់ និងជំរញបលើកទ្យឹកចិតតសិសសប្រសីកំ មានោរបាុះ ង់ោរ សិកា។ ោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះ នឹងរកបអាយបឃើញថាបតើ ​ វ ិទ្យាល័យ អងាអដណ ត ត ឃំាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ មានែំបណើរោរ និងនិតិវ ិធី ដ ណ្តខ្លុះក ន ុងោរជំរញបលើកទ្យឹកចិតត សិសសប្រសីកំមានោរបាុះ ង់ោរសិការតបៅ បទ្យៀត?
 6. ១.៣ ណគលបាំែងថនការគ្ាវគ្ាវ៖ ោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះ​ មាន ំណងពិនិតយបលើបគ្នលរំនិតរ ស់សិសសប្រសីនូវមូលបហត ដែល សិសសបាុះ ង់ោរសិកាកំរ ិតវ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត ដែលាំឧយយល់ែឹងពីកា ត ដែលជុះឥទ្យធិពល ែល់ោរបាុះ ង់ោរសិកា និងអាចបអាយយល់ែឹងពីមូលបហតននោរ បាុះ ង់ោរសិកាដែល ពាក់ព័នធរូមមានែូចខាងបប្រោមៈ - សិកាពីយទ្យធស្តស្រសត និងទ្យ ់ស្ត ត ត់ោរបាុះ ង់ោរសិការ ស់សិសសប្រសីបៅកំរ ិតវ ិទ្យាល័យ បៅ ​ វ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត ។ - សិកាពីមូលបហតដែលាំបអាយសិសសប្រសីបាុះ ង់ោរសិកាបៅកំរ ិតវ ិទ្យាល័យ ។ - សិកាពីចំនចវ ិជជមាននិងអវ ិជជមានក ន ុងោរអនវតតយទ្យធស្តស្រសត បែើមបីោត់ នាយនិង ទ្យ ់ស្ត ត ត់ោរបាុះ ង់ោរសិការ ស់សិសសប្រសី ។ ១.៤​ទ្យាំហាំ និងណែនកាំែត់ថនការ​ គ្ាវគ្ាវ ១​ .៤.១. ទ្យាំហាំថនការគ្ាវគ្ាវ ោរប្រស្តវប្រជាវបលើប្រ ធាន ទ្យបនុះមានបគ្នល ំណងសិកាអំពីប្រ ធាន ទ្យោរបាុះ ង់ោរ សិកាសិសសប្រសីជាពិបសសមាននិតិវ ិធីបែើមបីោត់ នាយនិងទ្យ ់ស្ត ា ត់ោរបាុះ ង់ោរ សិកាសិសសប្រសីបៅវ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត ឃំាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ ។
 7. ១.៤.២ ណែនកាំែត់ថនការ​ គ្ាវគ្ាវ ោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះរឺបយើងបធវើោរវ ិភារ ញ្ហ ា ទំងឡាយបាយដ្ែកបៅបលើពិ ត័មានានពីសិសសប្រសីបាុះ ង់ោរសិកាបៅកំរ ិតវ ិទ្យាល័យបៅវ ិទ្យាល័យអងាអ ដណ ត តដត ៉ាបណ្ត ណ ុះ។ ១.៥ ពនយលពាកយរន្ឹឹះ បែើមបីជួយឧយោរប្រស្តវប្រជាវោន ់ ដតចាស់លាស់សីជំបៅ និងគយយល ់ ដថ្មមួយ កប្រមិតបទ្យៀតបាុះ បយើងសូ មបធវើោរពនយល់នូវពាកយមួចំនួនែូចខាងបប្រោមៈ ោរបាុះ ង់ោរសិការឺសំបៅបលើសិសសដែលមិនាន ំបពញ ញ្ច ់ថា ែ ក់។ រឺជាសិសសដែលឈ ់ពីស្តលាបាយមិនាន ំបពញវរាសិកាច ់។ សិសសដែលចាកបចញពីស្តលាបាយមិនទន់ទ្យទ្យួលវ ិញ្ហ ា ័ណ ណ ័ប្រត ញ្ហ ជ ក់ោរ សិកា សរ បសចកតីមកោរបាុះ ង់ោរសិការឺសំបៅបលើសិសសដែលមិនាន ំបពញ តួាទ្យីក ន ុងស្តលាក ន ុងអំ ុ ងបពលាមានរយុះ១២ដខ្(Thanh & Long 2004)។
 8. II.រំលឹកគ្ទ្យឹស ត ៊ី ោរបាុះ ង់ោរសិការឺជា ញ្ហ ា សំខាន់ ំ្តក ន ុងោរអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន មនសស និងបធវើបអាយរាំងសទ ុះក ន ុងោរអភិវឌ្ឍន៍ប្រ បទ្យសកម ព ុជា។ សងាម ច ច ុ បនែបរ កំពងយកចិតតទ្យកាក់ខ្ពស់បលើោរវ ិនិបយរបៅបលើោរសិកា។ ែូបចែុះបទ្យើ ានជា សងាមសីវ ិល និងស្ត ា ័នរែរដែលពាក់ព័នរជាបប្រចើនខ្ិតខ្ំដសវ ងរកនូវវ ិធីស្តស្រសត និង យទ្យធស្តស្រសត ក ន ុងល ំាត់ និងបលើកទ្យឹកចិតតសិសស ដែលបាុះ ង់ោរសិកាបែើមបីទ្យ ់ ស្ត ា ត់ោរបាុះ ង់សិការហូតទ្យទ្យួលានបជារជ័យ។ III.​ វ ិធ៊ីា្ស ត ថនការគ្ាវគ្ាវ៖ ១.ការណគ្ជើសណរ ើសរាំរួតាង៖ ោរបប្រជើសបរ ើសរំរូាងរឺជាកា ត ដែលជួយឧយបយើងែល់ចំនួនមួយដែលចង់ ានក ន ុងោរប្រស្តវប្រជាវដែលទក់ទ្យងនឹងប្រ ធាន ទ្យ។ បៅក ន ុងភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំាំង យ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ ។ បាយស្តរដតោរប្រស្តវប្រជាវបត ត តដតបលើសិសស ដែលបាុះ ង់ោរសិកានូវកំរ ិត​ វ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត។
 9. ាមសា ិតិរ ស់វ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត៣ចងបប្រោយបនុះរឺឆ្ ែ ំសិកា២១០២រហូ តែល់ ឆ្ ែ ំ២០១៤ននោរបាុះ ង់ោរសិការ ស់សិសសប្រសីមានប្រ មាណ១៣ាក់ ែូចបនុះ ប្រក ុមប្រស្តវប្រជាវានកំណត់រំរូាងចំនូន១៣ាក់(n=១៣)បចញពីចំនួនសរ ១៣ (N=១៣)។ ោរកំណត់រំរូាងបនុះានបធវើប ើងាមកប ួ នននោរែករំរូាងបាយ ដចកែនយ(sample random sampling) ។ មូលបហតដតចំនួន Nមានឧោសបសម ើៗគ្ន ែ ក ន ុងោរបប្រជើសបរ ើសបធវើជារំរួាង។ ២.​វ ិធ៊ីាគ្ស ប្ គ្បមូលទ្យិននិន័យ ាមពត៌មានដែលានប្រ មូលមកបនុះ រឺមានលកខណុះពិាកខ្លុះៗដែលក ន ុងោរចុះ ស្តកសួ របៅែល់្ទុះរ ស់ពួកបរបាយមានខ្លុះានមកបធវើោរបៅឆ្ ង យ អែកខ្លុះ បទ្យៀតជា ់រវល់ោរគរបធវើដប្រសចំោរ និង ជា ់ ំបពញោរគរជាបប្រចើនបទ្យៀត។ ដត បទុះ ីយ ៉ា ងណ្តក៏ប្រក ុមប្រស្តវប្រជាវពួកខ្្ ុំមិនានចុះចាញ់ និងែកថ្យបាុះបទ្យ បហើយ ដថ្មទំងខ្ិតខ្ំពាយមបធវើោរទ្យំាក់ទ្យំនងែល់ពួកគ្នត ់ ដែលអាចសំភាសន៍ បាយត ទ ល់ជាមួយសិសសប្រស ី ដែលានបាុះ ង់ោរសិកានូវកំ​រ ិតវ ិទ្យា
 10. ល័យចំនួន១០ាក់ក ន ុងចំបណ្តមសិសសបាុះ ង់ោរសិកាចំនួន១៣ាក់ ប្ររូ ចំនួន២ាក់ និងាយកចំនួន១ាក់បាយអនវតតាមរូ មនត៖ n = n (population) =13nak; e (error) = 15% n (ទ្យំហំរំរូាង)=10ាក់
 11. ពត៌មានទ្យូណៅ ពិពែ៌នា ច្ាំនួនអនកច្ូល រួម ភាររយ តួាទ្យី ច ច ុ បនែ ាយក ប្ររូ នទ ់ថា ែ ក់ សិសសដែលបាុះ ង់ោរ សិកា សរ ១ាក់ ២ាក់ 13 ាក់ ១៦ាក់ ៦.២៥% ១២.៥% ៨១.២៥% ១០០% ារាងទ្យី១៖ពត៌មានទ្យូបៅសត ីពីសិសស និងប្ររូវបែលានចូលរួមបៅក ន ុងោរសិកាប្រស្តវប្រជាវ បយងាមោរប្រស្តវប្រជាវបនុះ គ ា ញថា ក ន ុងចំបណ្តមសិសសដែលានបាុះ ង់ោរសិកា ានចូលរួមោរប្រស្តវប្រជាវ ភារបប្រចើនសិសសបាុះ ង់ោរសិកា(៨១ភាររយ) ប្ររូ នទ ់ ថា ែ ក់(១៣ភាររយ) និងប្ររួាយក(៦ភាររយ)។
 12. VI.​ វ ិធ៊ីាគ្ស ប្ គ្បមូលទ្យិននន័យ៖ បែើមបិោត់ នាយនូវភាពសបមលៀង និងភាពមិនចាស់លាស់នននិនែន័យ ពត័ មាន និងលទ្យធ្លននោរសិកាប្រស្តវប្រជាវបនុះប្រក ុមបយើងខ្្ ុំមានបធវើោរសិកា ប្រស្តវប្រជាវទំងបៅបលើប្រ បភទ្យទ្យិនែន័យចំ ង និងទ្យិនែ័យ ា ទ ់ នសំ។ ១.ទ្យិននន័យច្ាំបង(Primary Data) ទ្យិនែន័យទ្យទ្យួលានពីោរសំភាសន៍ជាមួយបលាកាយកស្តលាវ ិទ្យាល័ យអងាអដណ ត ត​ភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវ បធវើ ប ើងបាយមានោរបរៀ ចំជាប្រ បភទ្យកប្រមងសំណ ួ រប ើក បាយបធវើោរបចាទ្យសួ រ បៅាមលំា ់លំបាយននសំណ ួ រ រ ិមាណវ ិស័យ និងរណវ ិស័យ ។
 13. ២.ទ្យិននន័យបនា ា ប់បនសាំ(Secondary Data) ប្រ ភពទ្យិនែន័យ ា ទ ់ នសំដែលានប្រតូវបប្រ ើប្រាស់បៅក ន ុងែំបណើរោរសិកា ប្រស្តវប្រជាវរួមមាន៖ ឯកស្តរាាដែលមានក ន ុងស្តលា ​ វ ិទ្យាល័យអងាអដណ ត ត​ភូមិនប្រពចំ ក់ ឃំ ាំងយ ៉ា ប្រស ុកនប្រពក ាស បខ្តតាដកវទក់ទ្យងនឹងោរបាុះ ង់ោរសិកា រ ស់សិសសប្រសី ៣.​ វ ិធ៊ីា្ស ត វ ិភារនិនន័យ៖ ថាុះ ម ្បនមាលែដយួមីធ ិវមមកមារភា ិវរោើវធបនាំុ ្ ខ្ម ុកប្រ SPSS ( Descriptive Statistic: Frequency, Descriptive, and Multiple response) រោើវធបងើយបកម់ ទ ា យ័ស ិវណមា ិរ ដមា​ លនំតយវា ោើវធបងិន ក រ ។នា​ ល​ ួទ្យទ្យលែដ​ ល្ធទ្យលើលប​ ៅបា៌ណពិពយស្តប្រ
Anzeige